PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)"

Transkript

1 PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých hlásek hláskuje slova použije správný pozdrav a reaguje na něj vyjmenuje dny v týdnu pojmenuje základní barvy vyslovuje a zapisuje správně telefonní čísla a číslovky Základní fonetický kurz abeceda pozdravy dny v týdnu barvy jména číslovky do 20 internacionalizmy Tvorba mediálního sdělení (fonetika jako jeden z předpokladů komunikace a základ správného verbálního projevu) Komunikace (pozdravy) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy) Z (německy mluvící země) Č (odlišnosti zvukové stránky jazyka) Č (jména osob, oslovení) představí sebe a jiné osoby formuluje jednoduché otázky a odpovědi používá základní fráze pro navazování kontaktů vyslovuje a čte foneticky správně běžná slova vyplní jednoduchý formulář najde na mapě německy mluvící země a pojmenuje hlavní města sestaví výtvarný projekt o sobě a prezentuje ho ostatním Základní osobní informace přehled německy mluvících zemí časování pravidelných sloves a sein slovosledy v oznamovací větě a otázce tykání, vykání zápor grafická a mluvená podoba jazyka Sebepoznání a sebepojetí Mezilidské vztahy Komunikace (navazování kontaktů) Tvorba mediálního sdělení (formulace základních údajů o sobě v němčině) Č (odlišnosti v grafické podobě) Z (německy mluvící země a města) VV (projekt o sobě) ústně i písemně představí členy své rodiny z fotografií rodinných příslušníků vytvoří koláž se základními údaji porozumí krátkému textu a reprodukuje ho vypráví krátký příběh podle obrázků získá základní informace o lidech kolem sebe Rodina a její členové věk osob, příbuzenský vztah přivlastňovací zájmena mein, dein přivlastňovací vazba von genitiv vlastních jmen členy der - die u osob přídavné jméno v přísudku antonyma Mezilidské vztahy (tolerance, porozumění v rodině, v kolektivu) Komunikace (představování) Č ( souvislý ústní projev) OV (příbuzenské vztahy) VV (výtvarná práce Moje rodina) zeptá se, kdy kdo přijde a jak dlouho zůstane a odpovídá na stejné otázky popíše jednoduše své kamarády vyjádří časový údaj vyjádří, co kdo dělá nebo nedělá rád řekne, co kdo má a nemá rád Přátelé volný čas a zájmy časové údaje příslovce gern, am liebsten zápor nicht přivlastňovací zájmena ihr a sein Kulturní diference (tolerance odlišných etnických skupin, názorů a zájmů) Mezilidské vztahy TV (oblíbené sporty, sportování) OV (účelné využití volného času)

2 Poznávání lidí Komunikace (nácvik dialogu) pojmenuje předměty ve škole zeptá se na předměty a jak se předměty nazývají německy posoudí správnost něčeho, opraví mylný údaj přikáže někomu něco, reaguje na pokyny orientuje se v mapě Německa, hledá informace Škola školní předměty, školní potřeby člen určitý x neurčitý zápor kein imperativ Práce v realizačním týmu (spolupráce ve skupinách, ve dvojicích, formulace otázek a odpovědí) Komunikace (příkazy) Z (učivo o SRN) vypráví o svých zájmech a zájmech svých kamarádů popíše činnosti během týdne domluví si telefonicky program odmítne navržený program napíše o sobě jednoduchý Koníčky a volný čas oblíbené činnosti telefonická domluva , dopisování, chatování časování pravidelných slovesa a sein předložka am v časových údajích Seberegulace a sebeorganizace (správné formování osobnosti) Komunikace ( , telefonování) OV (organizace volného času) IVT (elektronická komunikace) popíše své činnosti na počítači užívá správně 4. pád podstatných jmen popisuje, co kdo má a nebo nemá odpovídá záporně pojmenuje běžná zvířata vypráví o domácím mazlíčkovi hledá informace o hlavním městě Rakouska Počítač a práce s ním vyjádření vlastnictví časování slovesa haben v prézentu 4. pád podstatných jmen zápor kein ve 4. pádě zajímavosti o Vídni zvířata Tvorba mediálního sdělení (počítač a internet jako nezbytná součást života a základ mediální dovednosti) Komunikace (práce s počítačem) IVT (vyhledávání informací, internet) B (péče o zvířata) Z (Vídeň na mapě) Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí (zvířata jako součást přírody) napíše jednoduchou pozvánku sdělí místo a polohu zeptá se na přesný čas a odpoví na takovou otázku určí roční období, měsíce počítá do 100 sdělí věk a telefonní číslo samostatně a průběžně pracuje při řešení problému s dvojjazyčným slovníkem Kde a kdy? pozvánka na oslavu číslovky do 100 hodiny, dny, měsíce a roční období určování času předložky im, um v časových údajích předložka in v dativu plurál některých podstatných jmen základní matematické úkony Mezilidské vztahy (vstřícnost, pochopení potřeb druhých, pomoc) Komunikace (pozvání) M (početní úkony, čísla do 100) OV (roční období, tradice, svátky)

3 vyjádří cíl cesty vyjádří, jak zakoupí jízdenku a zamluví ubytování napíše jednoduchý pozdrav z dovolené, z prázdnin sdělí údaje o sobě (narozeniny, občanství, zájmy, bydliště) sestaví a vyplní vlastní dotazník pojmenuje některé evropské země Prázdniny cestování, věci na cestu pozdrav z dovolené rezervace ubytování, nákup jízdenky evropské země, EU vazba ich möchte předložky nach a in u zeměpisných názvů časování slovesa fahren Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (cestování, naši sousedé v Evropě, vzájemná propojenost států EU) Komunikace (dotazník, pozdrav z prázdnin) Z (evropské země, práce s mapou) OV (naši sousedé)

4 PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák: písemně i ústně popíše dům (byt), kde bydlí, jeho okolí, zařízení bytu vyjádří svou představu o ideálním bydlení a porovná ji s reálnými možnostmi popíše a zhodnotí svůj pokoj porovná klady a zápory bydlení ve městě a na venkově časuje pravidelná i vybraná nepravidelná slovesa v přítomném čase pracuje s odlučitelnými předponami upevní si použití předložek se 3. a 4. p. při popisu bytu vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty a známou slovní zásobu Bydlení dům (byt) snů, vlastní bydlení bydlení ve světě časování pravidelných sloves (opakování) časování nepravidelných sloves v přítomném čase slovesa s odlučitelnou předponou Sebepoznání a sebepojetí Mezilidské vztahy Poznávání lidí (plánek bytu) Komunikace (rozvoj monologu) Č (porovnání sloves ) VV (nákres plánku bytu) aktivně pracuje s jednoduchou slovní zásobou pro orientaci ve městě: popíše cestu ke zvolenému cíli, zeptá se na cestu, poradí jinému rozumí základním orientačním nápisům ve městě pracuje s plánkem města v podobě dopisu formuluje pozvání k návštěvě užívá zdvořilostní fráze vyjadřující poděkování, souhlas či odmítnutí Jak se dostanu? orientace ve městě plán města moje město Salzburg - město Mozarta zdvořilostní fráze: pozvání, poděkování, vyjádření souhlasu či odmítnutí Komunikace (zdvořilostní fráze, řešení situace při orientaci ve městě) Kulturní diference (Mozart) Z (Salzburg) HV (Mozart) samostatně vypráví o průběhu svého dne, o svých povinnostech a koníčcích zhodnotí své schopnosti a dovednosti (co umím) pomocí způsobových sloves vyjádří, co smí a nesmí, umí, musí při popisu svého denního režimu používá časové údaje a číslovky formuluje pomocí jednoduchých frází žádost dle potřeby pracuje s dvojjazyčným slovníkem Můj den režim dne aktivity dětí u nás a v zahraničí způsobová slovesa číslovky do časové údaje zájmena žádost Sebepoznání a sebepojetí Poznávání lidí Komunikace (žádost) Multikulturalita (aktivity dětí v Rakousku a v SRN) OV (trávení volného času) sděluje ústně i písemně základní informace o škole popíše svůj rozvrh a zhodnotí svůj vztah k jednotlivým předmětům vysvětlí, jaké činnosti probíhají v jednotlivých vyučovacích Škola a volný čas rozvrh vyučovacích hodin vyučování volný čas Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času, zdravý životní styl) Č (porovnání vyjádření neurčitého podmětu ve větě, stavba interview)

5 hodinách a jaké pomůcky žáci používají uvede, co dělá ve svém volném čase čte s porozuměním text a sestaví interview používá s porozuměním neurčitého zájmena man sport způsobová slovesa předložka in ve 4. pádě zájmeno man Komunikace (vedení dialogu) pojmenovává základní části lidského těla vyjádří pocit bolesti, popíše zdravotní problémy při rozhovoru s lékařem pomocí préterita popíše, kde byl, co dělal používá s porozuměním slovesa werden U lékaře lidské tělo bolest, zdravotní potíže slovesa haben, sein v préteritu sloveso werden ve spojení s přídavným jménem Seberegulace (zvládání vlastního chování) Komunikace (řešení situace při nemoci, bolesti, vedení dialogu) Č (porovnávání minulého času) B (části těla, zdraví) ovládá ústně i písemně slovní zásobu k tématu tak, aby prakticky zvládl nakupování, pohyb po městě včetně používání městské hromadné dopravy, vyřizování záležitostí na poště, na nádraží apod. vede rozhovory, řeší běžné situace ve městě požádá o informaci a poděkuje za ni vyjádří, čím by se chtěl stát (hodnotí povolání) čte s porozuměním text (Berlín) a reprodukuje ho Ve městě nakupování, doprava po městě, na poště, na nádraží, v informačním centru Berlín povolání vazba ich möchte, ich hätte gern předložky Sebepoznání (volba povolání) Komunikace (žádost o informaci, prosba, vysvětlování) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa nás zajímá (Berlín, EU) Z (Berlín) popíše aktuální počasí popíše počasí typické pro jednotlivá roční období popíše a zhodnotí vhodné oblečení formuluje blahopřání v ústní i písemné podobě rozlišuje mezi osobními a přivlastňovacími zájmeny a používá je s porozuměním Počasí a podnebí charakteristiky počasí a podnebí, předpověď počasí vhodné oblečení Vánoce, Velikonoce osobní a přivlastňovací zájmena préteritum vybraných modálních sloves množné číslo Komunikace (blahopřání) Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Multikulturalita (svátky) OV (svátky, tradice) písemně i ústně formuluje své plány na prázdniny porovná a zhodnotí různé možnosti využití prázdnin vybere a popíše vhodné oblečení na dovolenou pomocí stupňování vyjádří, co se mu líbí / nelíbí, porovnává různé věci při popisu cestování užívá zeměpisné názvosloví Prázdniny dovolená, prázdniny, cestování souvětí stupňování přídavných jmen a příslovcí zeměpisné názvy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (cestování) Komunikace (souhlas, odmítnutí) Z (turistika, cestovní ruch)

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více