ZAHRADA HROU Národní technická knihovna, Praha, anotace příspěvků semináře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRADA HROU Národní technická knihovna, Praha, 13. 4. 2011. anotace příspěvků semináře"

Transkript

1 ZAHRADA HROU Národní technická knihovna, Praha, anotace příspěvků semináře

2 Představení nadace PROMĚNY / Gabriela Navrátilová a Jolana Říhová, nadace PROMĚNY jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu let 2005 a 2006 zaloţili Lenka a Karel Komárkovi s cílem podporovat zkvalitňování ţivotního prostředí měst České republiky. nadace PROMĚNY se dlouhodobě zasazuje o proměnu zanedbaných a opuštěných míst v prostor pro ţivot výchovu a vzdělávání v oblasti ţivotního prostředí a kulturní krajiny mezigenerační a mezioborový dialog nadace PROMĚNY poskytuje městům a školám v ČR granty na proměny parků a zahrad konzultační a odbornou podporu projektům související komunikační podporu a pomoc v práci s veřejností

3 nadační podpora / jak to funguje dárci nadace PROMĚNY grant konzultace komunikace architekt umělec dodavatel město projekt škola projekt veřejnost děti + učitelé stavba vegetační úpravy mobiliář údržba PARK ZAHRADA HROU diskuse poznání akce využití prostoru

4 ZAHRADA HROU / o programu > obnova a rozvoj zahrad při zařízeních pro děti a mládeţ > interaktivní výchova v oblasti ţiv. prostředí a kulturní krajiny zábavná originální funkční tvořivá hravá vzdělávací udrţitelná proměnlivá foto: archiv nadace PROMĚNY, MŠ Zahrádka a Ing. Zdenek Sendler

5 ZAHRADA HROU / o programu Podpora zakládání a kreativního vyuţívání originálních zahrad při školách a dalších zařízeních pro děti a mládeţ. proč zahrady? Vytvoření vztahu lidí k ţivotnímu prostředí od nejranějšího věku. Prostředí jako důleţitý faktor při utváření osobnosti člověka. Výchova k principům fungování a sdílení veřejného prostoru provázanost s nadačním programem PARKY. Utváření povědomí o kvalitní architektuře vliv na vzhled měst. Školní zahrady jako jedno z mála spojení dětí s přírodou ve městě. Záštitu nad programem převzalo Ministerstvo ţivotního prostředí.

6 ZAHRADA HROU / naše cíle Vytvářet zahrady odpovídající současným potřebám. Podporovat názorný způsob výuky dle principů J. A. Komenského: Škola hrou ZAHRADA HROU. Podporovat zahrady umoţňující dětem volný pohyb, hry, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Propagovat význam práce architekta a kvalitní architektury. Podporovat mezioborovou spolupráci (architekti, umělci, pedagogové, psychologové, studenti). Vytvořit a nabídnout školám praktický manuál, tj. metodiku zaměřenou na zaloţení a kreativní vyuţívání školních zahrad.

7 ZAHRADA HROU / náplň programu grantová podpora vybraným projektům / modelové zahrady - zaloţení zahrady vybraného zařízení pro děti a mládeţ - zapojení dětí, učitelů a rodičů do tvorby zahrady a sledování proměn - architekt jako průvodce navrhování zahrady a stavebním procesem - zapojení studentů do tvorby návrhu, mezioborová spolupráce - realizace odborně způsobilým dodavatelem - podpora kreativního vyuţití zahrady dětmi a učiteli - péče o zahradu zábavnou formou praktický manuál pro zaloţení a vyuţívání školních zahrad předávání zkušeností, kontaktů, podpora mezioborové spolupráce vzdělávání a osvěta v oblasti zahradní a krajinné tvorby

8 ZAHRADA HROU / grantová výzva 2011 O nadační příspěvek mohou ţádat mateřské školy: na území hl. města Prahy nebo Středočeského kraje, zřízené MŠMT, Min. zdravotnictví, městem nebo obcí, městskou částí, krajem nebo církví, s kapacitou min. 50 dětí V roce 2011 bude vybrána jedna MŠ, která získá: grant aţ 2 mil. Kč na obnovu či zaloţení zahrady odbornou a konzultační podporu v průběhu projektu Z grantu bude formou dílčích splátek plně hrazena: projektová dokumentace realizace zahrady (stavební a vegetační úpravy včetně cest, herních prvků a mobiliáře)

9 ZAHRADA HROU / grantová výzva 2011 Jak poţádat: vyplnit a včas odevzdat Ţádost o nadační příspěvek s přílohami nepotřebujete projektovou dokumentaci ani vlastní finance Jaká jsou kritéria výběru: cíl projektu, zdůvodnění proměny zahrady návrh, jakým způsobem budete zahradu vyuţívat podpora projektu u pedagogů školy způsob zapojení uţivatelů zahrady do projektu a následně do vyuţívání zahrady Součástí vybraného projektu bude: zapojení dětí, rodičů a pedagogů do projektu Projekt se stane modelovou ukázkou řešení zahrady u mateřské školy.

10 ZAHRADA HROU / grantová výzva 2011 Harmonogram GV 2011: uzávěrka podávání ţádostí: 10. května 2011 hodnocení ţádostí, návštěva vybraných škol: květen srpen 2011 oznámení rozhodnutí správní rady nadace ţadatelům: podzim 2011 Harmonogram vybraného projektu: podzim 2011 příprava projektu, plánování zahrady s dětmi jaro 2012 zpracování projektové dokumentace léto 2012 zahájení realizace stavby podzim 2012 (jaro 2013) otevření zahrady

11 ZAHRADA HROU / jak ji vytvořit? Praktické tipy pro proměnu zahrady u vaší školy: Pečlivě promyslete, jak budete zahradu s dětmi vyuţívat, co je cílem proměny a jak jí chcete společně s pedagogy a dětmi dosáhnout. Pátrejte ve vzpomínkách jak jste si v dětství nejraději hráli? Inspirujte se funkčními zahradami, zkušenostmi úspěšných kolegů a ukázkami dobré praxe v zahraničí. Vyuţití zahrady ujasněte si, kdo, kdy a jak bude zahradu vyuţívat, kdo o ni bude pečovat a jakou intenzitu údrţby zvládnete zajistit. Podpora do projektu zapojte pedagogy, rodiče a děti a získejte jejich podporu, která je pro úspěšnou realizaci i udrţitelnost zahrady stěţejní. Najděte vhodné partnery ke spolupráci architekti a výtvarníci vám pomohou efektivně a kreativně vyuţít prostor zahrady. Do realizace se pod dohledem odborníka mohou zapojit děti s rodiči i místní dobrovolníci, kteří tak získají k zahradě a škole uţší vztah. Hledejte další moţnosti, jak zahradu vyuţívat pro práci s dětmi.

12 ZAHRADA HROU / hřiště a legislativa Pro provozovatele hřišť v MŠ je nejdůleţitější norma: ČSN EN : pokyny pro zřizování, provoz, kontrolu a údrţbu Při plánování zahrady spolupracujte s architektem, který je schopen posoudit nutnost certifikace a můţe předem konzultovat návrh herních prvků s kontrolními orgány. Od výrobce či dodavatele herních prvků si vyţádejte: Konstrukční a nabídkovou dokumentaci Certifikát (Prohlášení o shodě) Platné pokyny pro provoz Pokyny pro kontrolu a údrţbu Po instalaci zařízení před jeho uvedením do provozu si zajistěte kontrolu kvalifikovaným pracovníkem. Kontrola eliminuje rizika, která často vznikají při montáţi. Evidujte záznamy o kontrole a údrţbě např. formou deníku. Zajistěte běţnou údrţbu zařízení včetně preventivních opatření (utaţení upevňovacích prvků, obnova nátěru, promazání loţisek, obnovení sypké náplně atd.).

13 ZAHRADA HROU / hřiště a legislativa Zaveďte si systém kontroly a údrţby herních prvků v intervalech, které stanovil výrobce, se zohledněním místních podmínek 1. běţná vizuální kontrola provádí pověřený pracovník (školník, údrţbář) četnost kontroly dle intenzity uţívání: 1 x za 14 dní, podle potřeby i denně 2. provozní kontrola provádí proškolený pracovník seznámený s příslušnými normami četnost kontroly v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce 3. roční hlavní kontrola provádí kvalifikovaný odborný technický kontrolor v oblasti dětských hřišť četnost kontroly v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců Opravy zařízení, které mohou ovlivnit jeho bezpečnost, provádějte po konzultaci s výrobcem nebo oprávněnou osobou. Za provoz zařízení je zodpovědný provozovatel hřiště. Za výrobek je zodpovědný výrobce (dodavatel).

14 Výstupy a plány meziresortní pracovní skupiny pro kontakt dětí s přírodou / Mgr. Miroslav Novák, Ministerstvo ţivotního prostředí Ministerstvo ţivotního prostředí je koordinátorem Pracovní skupiny pro kontakt dětí s přírodou, která je sloţena ze zástupců resortů a jejich odborných ústavů, vysokých škol, NNO, základních a mateřských škol. Aktuálně se pracovní skupina zabývá podporou rozvoje ekoškolek a lesních mateřských škol a úpravou školních hřišť a zahrad v přírodním stylu. V roce 2010 skupina iniciovala vydání 2 publikací MŢP (Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu a Ekoškolky a lesní mateřské školy) a realizací 2 seminářů pro pedagogy MŠ a pro zahradní architekty a certifikátory zařízení dětských hřišť. V případě dětských hřišť v přírodním stylu se skupina zabývá otázkou bezpečnosti, hygienickými podmínkami, podmínkami pojištění, ale také popularizací tématu a analýzou finančních zdrojů. Klíčovou bariérou rozvoje dětských hřišť v přírodním stylu z hlediska MŠ je certifikace herních prvků. Pracovní skupina chce proto iniciovat revizi nařízení vlády č. 173/1997 k zařízení dětských hřišť a ve spolupráci se státní zkušebnou vydat informační materiál pro MŠ a ZŠ k podmínkám realizace přírodních dětských hřišť včetně příkladů dobré praxe z ČR. Pracovní skupina se také bude podílet na přípravách exkurze za příklady dobré praxe přírodních dětských hřišť a lesních mateřských škol v SRN určené pro zástupce pedagogů, zřizovatelů, architektů, certifikátorů a úředníků. Mgr. Miroslav Novák, Odbor nástrojů politiky ţivotního prostředí, MŢP e:

15 Význam školních zahrad pro rozvoj dětí / PhDr. Tereza Vošahlíková Příspěvek Terezy Vošahlíkové si všímá školních zahrad z pohledu příleţitostí pro rozvoj dětí. Zejména předškolní děti nemají vytvořenou hranici mezi hrou a učením, proto pro ně pobyt na kvalitní zahradě můţe být významným zdrojem nových zkušeností. Dále se ve svém příspěvku zaměří na spektrum těchto zkušeností s ohledem na všeobecné vzdělávací cíle. Nakonec se dotkne i otázky zdraví a bezpečnosti v zahradách v přírodním stylu. PhDr. Tereza Vošahlíková sleduje uplatnění konceptu vzdělávání pro udrţitelný rozvoj, který ji přivedl k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy a školní zahrady v přírodním stylu. Čerpá při tom zejména ze zkušeností nasbíraných během studia v Německu. Spoluzaloţila Asociaci lesních mateřských škol, která sdruţuje a podporuje příznivce celoročního kontaktu předškolních dětí s přírodou. Spolupracuje s Výzkumným ústavem pedagogickým, lektoruje a aktuálně připravuje výzkum zaměřený na přínosy pravidelného pobytu v přírodě pro rozvoj dětí. e:

16 Program pro posílení vztahu dětí k místu, ve kterém ţijí / Eva Zirhutová, Místo pro ţivot Člověk se chová k prostředí, ve kterém ţije, podle toho, jaký má k němu vztah. U dětí se vztah formuje přes záţitky a místa. Takovými místy mohou být ulice, cesty, zahrady, hřiště, budovy, stromy. Jsou ale dostatečně zajímavými, aby probudily zájem školáků, zvyklých z televize a videí na atraktivnější obrazy a filmové záznamy? Odpovědí je ano, ale za určitých předpokladů. O tom především je program Místo pro ţivot, o tom pojednává také příspěvek na semináři. Místo pro ţivot je program, který hledá cesty a vytváří podmínky pro větší propojení lidí s místní krajinou - přírodní i urbanizovanou. Jeho součástí je i program didaktický. Ověřuje způsoby a formy didaktické práce, jak posílit u dětí vztah k místu, ve kterém vyrůstají, navštěvují školu a následně mnozí ţijí.

17 Zahrada jako prostor pro hru a poznávání / Lucie Komendová, M.Sc., Atelier Gaia První část přednášky je věnována ukázce projektů a realizací dětských originálních hřišť, školních a environmentálních zahrad v ČR z dílny Atelieru Gaia. Druhá část přednášky nabízí inspiraci z německých realizací školních zahrad a dětských hřišť. Přednáška se snaţí také nastínit moţnosti a potenciál permakulturního přístupu v navrhování školních zahrad. Atelier Gaia Jsme mladý tým zahradních architektů se zahraničními zkušenostmi. Vyuţíváme v tvorbě permakulturní principy trvalé udrţitelnosti. Snaţíme se protkávat projekty zahrad i veřejných prostorů pokorou a úctou k Zemi, místu a lidem. Navrhujeme školní a terapeutické zahrady, originální dětská hřiště, rodinné zahrady, veřejné prostory, krajinné struktury.

18 Poţadavky na zařízení dětských hřišť / Ing. Jaroslav Růţa, TÜV SÜD Czech, s.r.o. Příspěvek seznámí účastníky semináře s platnou legislativou v oblasti zařízení dětských hřišť se zaměřením na provozovatele hřišť v prostředí mateřských škol. Prezentace přinese praktické tipy a doporučení pro nákup, provoz, kontrolu a údrţbu herních prvků v MŠ a vysvětlí výhody spolupráce se zahradními architekty při realizaci dětských hřišť.

19 Dětská hřiště a prostory pro všechny / Ing. Zdenek Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury...tam nemůžem, to je školní hřiště, za plotem, zamčené... Úryvek hovoru dvou capartů, odhadem 8-10 roků někdy v roce 1995 v Brně. Nebyla to tajemná, pohádková zahrada plná kouzel, o kterou se nikdo léta nestará. Bylo to nové, přepychově vybavené hřiště, na které přes vysoký, nepřátelský plot hledělo denně mnoţství nechápajících človíčků. Zvláště v místech s vysokou hustotou bydlení, chabou vybaveností celkem těţce pochopitelné a ještě hůře vysvětlitelné. Drobný exkurz tvorbou našeho atelieru je zaměřen na hřiště polyfunkční, autorská, reagující na místo, uţivatele i čas. e: atelier: Česká 6, Brno

20 Proměny hry a hudební interaktivita / Mgr.Art. Petr Korecký, Rozverný Atelier Autor se v příspěvku zabývá fenoménem hry a jejími dnešními proměnami ve smyslu směřování od "přímé zkušenosti" k zástupné realitě obrazovky. Představí dále zvukovou interaktivitu, jako jednu z moţností oţivení dětských hřišť a také konkrétní instalace z dílny Rozverného ateliéru i ostatních autorů. Rozverný ateliér vyvíjí a realizuje atypický mobiliář pro parky a zahrady, exteriérové hudební nástroje a herní prvky pro dětská hřiště. Hlavním záměrem je rozvíjet moţnosti setkávání v přirozeném prostředí parků a zahrad a nabízet tak alternativu k lákavému světu prostředníků mezi člověkem a jeho přímým proţíváním reality.

21 Umělecká hřiště a zahrady pro strašné děti / Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., Strašné dítě /ENFANT TERRIBLE/ Na počátku je zahrada, krajina nebo místo se svým charakterem, atmosférou a moţnostmi děti, přátelé, lidé se svými schopnostmi, potřebami a touhami plán, přání a touha něco proţít, něco proměnit, něco vytvořit Na konci je Hřiště, zahrady a umělecké prvky značky Enfant Terrible /Strašné dítě/ jsou zaloţeny především na přesvědčení, ţe kaţdé místo, stejně jako kaţdý kolektiv lidí, má specifického ducha, specifické potřeby a zaslouţí si také specifický citlivý přístup. Dětská hřiště, realizace v zahradě i volné krajině povaţujeme za významné počiny, jejichţ podoba neformuje pouze vývoj dětí, které hřiště uţívají, ale zasahuje do estetického vnímání všech návštěvníků a ovlivňuje kvalitu prostředí, ve kterém ţijeme. Chceme uţivatelům a hlavně dětem ukázat, ţe hřiště nemusí být konzumní produkt, který lze zakoupit v obchodě, ale ţe můţe při dodrţení všech bezpečnostních a zákonných podmínek v jejich prostředí před jejich očima růst a vyvíjet se a ony mohou sledovat, ţe je skutečně vyrobeno lidmi a rukama. e:

22 Barevné zahrady a autorská dětská hřiště / Alexandra a Jiří Koláčkovi, Alexandra Koláčková ateliér Příspěvek představí přístup a zkušenosti ateliéru Alexandry Koláčkové při tvorbě specifického veřejného a zároveň intimního prostoru, jakým je zahrada předškolního zařízení. Principy práce budou představeny na modelovém projektu zahrady mateřské školky na klíč, který se setkal s kladnou odezvou dětí, provozovatelů i rodičovské veřejnosti. Zkušenosti z téměř deset let trvajícího kaţdodenního provozu, praktické informace z realizace, zhodnocení toho, co se podařilo i co mohlo proběhnout jinak, budou pro účastníky semináře uţitečnou inspirací pro vlastní proměnu zahrady. Alexandra Koláčková ateliér je výtvarné studio, které se jiţ přes deset let zabývá architektonicko-výtvarnými projekty řešení veřejného prostoru, převáţně s hravým podtextem. Netvoříme tradiční dětská hřiště, naší snahou je vytvářet inspirativní veřejný prostor pro všechny, podnětný ke hře. Našim cílem je zabydlet veřejný prostor lidmi, učinit ho usměvavějším a atraktivnějším k pobytu. Ukázky výsledků naší práce můţete vidět podrobněji na webových stránkách.

23 Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské veřejné zeleně, proměňuje zanedbaná a opuštěná místa v prostor pro ţivot a poskytuje nové moţnosti pro jejich vyuţití. Naším posláním je rozvíjet ţivotní prostředí měst, podporovat tvorbu veřejného prostoru v dialogu s veřejností a šířit osvětu v souvisejících tématech. nadace PROMĚNY Nad Krocínkou 55, Praha 9 e: t: Seminář ZAHRADA HROU uspořádala v dubnu 2011 nadace PROMĚNY díky podpoře Karla Komárka a Ministerstva ţivotního prostředí. Za podporu našich projektů děkujeme finanční a investiční skupině KKCG.

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Školní zahrady a legislativa

Školní zahrady a legislativa Školní zahrady a legislativa praktický rádce pro obnovu a provoz školní zahrady či hřiště Postup Certifikace Hygiena Provoz a údržba jak a s kým jak ji ošetřit, jaké požadavky jak zajistit proměnit zahradu

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. 1. 2007 průběžně aktualizováno Preambule Školní vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument, podle něhoţ se bude uskutečňovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2014 do srpna 2017 Mateřská škola,brno, Herčíkova 21 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno V pohodě a radosti

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Pro učeného a vzdělaného člověka ţít znamená přemýšlet. ( Docto homini et erudito vivere est

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více