Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Autor: Ing. Radmila Sosnová ředitelka Projednáno s jednatelem společnosti JUDr. Josefem Holíkem dne 22. září

2 Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě při AHOL SOŠ, s. r. o. dne Ing. arch. Ruml Pavel předseda za členy Školské rady při AHOL SOŠ, s. r. o. 2

3 Obsah 1.1 Charakteristika školského zařízení Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/ Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky žáků z ředitelských testů Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Činnost školního metodika prevence 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy Žákovský parlament Mucin školní časopis Činnost zájmových kroužků Cíle školy v školním roce 2014/ Cíle školy v školním roce 2013/14 - VYHODNOCENÍ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ocenění žáci a vyučující školy AHOL SOŠ, s. r.o Exkurze a aktivity ve školním roce 2013/14 oboru Ošetřovatel Soutěže 2013/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Inovace nabídky dalšího vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Účelová neinvestiční dotace na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti Peníze školám Projekt COMENIUS Projekt The Harry Potter s day Ostravský sport fest Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy

4 1.1 Charakteristika školského zařízení Název: AHOL - Střední odborná škola, s. r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/ Ostrava-Vítkovice Webové stránky: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Jednatel: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: JUDr. Josef Holík jedná jménem společnosti Ing. Radmila Sosnová Mgr. Alena Kašovská Škola sdružuje: 1. AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. kapacita 500 žáků IZO: Školní jídelna - výdejna kapacita 500 jídel IZO: Školní jídelna kapacita neomezena IZO: Školská rada: : za rodiče: za žáky: Ing. arch. Ruml Pavel Ing. Kubečka Jiří Fabík Ivan Helštýnová Tereza DS3 Kořínková Lucie EMS3 Bystroňová Táňa PL3 za pedagogické pracovníky: Mgr. Hladná Hana Ing. Eva Smolková Ing. Tomáš Ineman 4

5 AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. ušla od svého založení v roce 1990 kus cesty. Během tohoto období na škole působili a absolvovali desítky žáků. Tito žáci se na několik let stali součástí této vzdělávací instituce, byli jí ovlivněni a naopak oni tvořili její historii. To samé platí o stovkách členů pedagogického sboru, kteří osobitě utvářeli a mnozí ještě utvářejí charakter nové generace. Škola je nepochybně ovlivnila, ale také oni výrazně přispěli k vytvoření vstřícné tváře školy, kterou ta nastavovala a nastavuje svým žákům i veřejnosti. V současné době škola nabízí inovované obory studia. Jedná se o Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomiku v multimediální sféře, Sportovní management, které vycházejí z rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání. Z RVP Veřejnosprávní činnost nabízíme Diplomatické služby a Public Relations. Pro žáky, kteří určitě budou pokračovat ve vysokoškolském studiu, je zde možnost studia Pedagogického lycea. Daří se oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost. Pro rozšíření nabídky jsme otevřeli učební obor Ošetřovatel. Kromě oborů vzdělání chceme našim žákům nabídnout i další možnosti rozvoje jejich poznání i formování jejich vlastní osobnosti. Chceme, aby z naší školy vycházeli žáci vzdělaní, sebevědomí a se schopností společenského vystupování. Kteří budou úspěšní při dalším studiu, v pracovním procesu. i v osobním životě. Škola se snaží vychovávat odborně zdatné, jazykově vybavené, počítačově gramotné a zdravě sebevědomé mladé lidi. V rámci podpory znalosti jazyků získala škola neinvestiční dotaci na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území statutárního města Ostravy. Žáci tak studují vybrané odborné předměty v anglickém jazyce. Absolvování takového předmětu je následně doloženo na vysvědčení v příslušném ročníku studia. Každoročně se nám daří realizovat soutěž v anglickém jazyce The Harry Potter s day. Pro podporu znalosti německého jazyka se škola zapojila do projektu Comenius, kdy spolupracujeme se školami v SRN, Polska, Slovenska a organizujeme zahraniční výměnné pobyty žáků. Škola zapojila do výuky rodilé mluvčí (ruského a anglického jazyka). Žáci mohou navštěvovat jazykové kurzy ukončené mezinárodními certifikáty, které zcela financuje škola. Dále mohou studenti za zvýhodněných finančních podmínek získat certifikát ECDL, což lze lidově nazvat mezinárodní řidičák na počítač. Nedílnou součástí výukového procesu je praxe, ta probíhá doma i v zahraničí. Zde studenti prokazují své schopnosti získávat, třídit a využívat informace a skloubit teoretické znalosti s jejich využitím při řešení praktického úkolu. Opakovaně kladné hodnocení České školní inspekce, uplatnění absolventů v dalším studiu či v praxi, řada ocenění v různých soutěžích a grantech je vizitkou, že se škole daří plnit cíle, které si stanovila. 5

6 1.2 Přehled oborů vzdělávání Studijní obory, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M/01 Veřejnosprávní činnost dálková forma vzdělávání délka studia: 5 r. 0 měs M Sociální činnost M/01 Sociální činnost denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M Lyceum M/03 Pedagogické lyceum denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs H Ošetřovatelství H/01 Ošetřovatel denní forma vzdělávání H/01 Ošetřovatel večerní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 měs. délka studia: 3 r. 0 měs. 6

7 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: UČEBNÍ PLÁN náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice JUDr. Josef Holík Sportovní management M/01 Ekonomika a podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem DENNÍ STUDIUM Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie BIO Ekologie EKL 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví a daně UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Povinné odborné specializace Teorie sportu TS 2 2 Psychologie sportu PS 2 2 Učební praxe UP Celkem hodin týdně

8 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Chemie CHE 2 2 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Povinné odborné specializace Bankovnictví BAN Pojišťovnictví POJ Učební praxe a cvičení z bankovnictví a pojišťovnictví UP Celkem hodin týdně

9 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice M/01 Ekonomika a podnikání Podnikání a obchod Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Zbožíznalství ZZN Legislativa v EU LEU 2 2 Mezinárodní obchod MOB 2 2 Učební praxe UP Celkem hodin týdně

10 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Zeměpis ZEM 2 2 Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika a veřejné finance EVF Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Kultura ve veřejné správě KVS 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Právo PRV Veřejná správa VS Učební praxe UP Celkem hodin týdně

11 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Ekonomika v multimediální sféře Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: Čtyřleté denní studium Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MAMG Právní nauka PRN 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Audiovizuální tvorba AVT Grafický design GD Scenáristika SCE 1 1 Učební praxe UP Volitelné předměty Seminář IT SIT Celkem hodin týdně

12 Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: AHOL Střední odborná škola, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice JUDr. Josef Holík M/01 Veřejnosprávní činnost Diplomatické služby a Public Relations Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka 12 Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika a veřejné finance EVF Mezinárodní politika a diplomacie MPD Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK Informační technologie IT Účetnicví UCE Profesní etika PE Povinné odborné specializace Veřejná správa VS Právo PRV Mezinárodní právo veřejné MPV Základy diplomacie ZD Public Relations PR Učební praxe UP Celkem hodin týdně

13 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělávání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Vítkovice JUDr. Josef Holík M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk I CJ Cizí jazyk II CJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Ekologie EKL Dějepis DEJ Tělesná výchova TV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Povinné základní odborné Informační technologie IT Ekonomika EKO Finanční gramotnost FG Povinné odborné specializace Dramatická výchova DRV Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV Matematická cvičení MC Pedagogika PED Psychologie PSY Teorie sportu TS Učební praxe UP Volitelný předmět 2 2 Hudební výchova specializace HV 2 2 Celkem hodin týdně Odborná praxe PX 4 týdny 4 týdny 13

14 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice JUDr. Josef Holík Ošetřovatel H/01 Ošetřovatel Střední vzdělání s výučním listem Tříleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Název předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Předměty Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk AJ Rodinná výchova RV Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Tělesná výchova TV Fyzika FYZ Chemie CHEM Biologie a ekologie BEK Povinné základní odborné Ekonomika EKO Estetická výchova EV Povinné odborné specializace Zdravotnické a sociální služby ZS Somatologie SO Základy epidemiologie. a hygieny ZEH Klinická propedeutika KP Zdravotnická psychologie ZPSY První pomoc PPO Ošetřovatelská péče OP Odborný výcvik OV Celkem hodin týdně

15 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: H/01 Ošetřovatel Název ŠVP: Ošetřovatel Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: Tříleté večerní studium Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem Název předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Předměty Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Základy přírodních věd ZPV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Povinné odborné specializace Zdravotnické a sociální služby ZS Somatologie SO Základy epid. a hygieny ZEH Klinická propedeutika KP Zdravotnická psychologie ZPSY První pomoc PPO Ošetřovatelská péče OP Odborný výcvik OV Celkem hodin týdně

16 Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice JUDr. Josef Holík M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST Sociální, správní a pečovatelská činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Informační technologie IT Ekonomika a veřejné finance EKO Pedagogika PED Pedagogika volného času PVČ Psychologie PSY Hudební výchova HV Sociální komunikace SK Výtvarná výchova VV Dramatická výchova DRV Finanční gramotnost FG Povinné odborné specializace Sociální politika a sociální služby SPSS Pečovatelství PEČ Sociální zabezpečení SZ Zdravotní nauka ZN Učební praxe a Znaková řeč UP Celkem hodin týdně

17 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Pětileté dálkové studium Od počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN - DÁLKOVÉ STUDIUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné předměty Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV/APSY Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DĚJ Zeměpis ZEM Kultura ve veřejné správě KVS Předměty specializace Právo PRV Veřejná správa VS Ekonomika a veřejné finance EVF Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK Informační technologie IT Účetnictví UCE Výběrové předměty Komunikace s veřejností KSV Praktická cvičení k právu a VS PCPV Seminář společenskovědní SSV Celkem hodin týdně

18 1.3 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Souhrnný přehled interních vyučujících Příjmení a jméno Denní studium Večerní studium Dálkové studium Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Mgr. Adamík Lukáš 23 1 učitel ano ano 2 Mgr. Čaldarisová 23 1 Renáta učitelka ano ano 3 Bc. Doleželová Dita 23 učitelka ano ne 4 Mgr. Hladná Hana 22 2 učitelka ano ano 5 Mgr. Inemann 23 1,5 zástupce Tomáš ředitelky ano ano 6 Mgr. Kašovská 16 0,5 zástupce Alena ředitelky ano ano 7 Mgr. Králová Lucie 22 3 učitelka ano ano 8 Ing. Kubíčková Eva 24 učitelka ano ano 9 Kučerová Dagmar 13 učitelka ano ano 10 Mgr. Bartošáková 24 Petra učitelka ano ano 11 Bc. Mrázek 24 1,25 Vlastimil učitel ano ne 12 Mgr. Nastálková 24 Anna učitelka ano ano 13 Mgr. Nováková 23 1,5 Alena učitelka ano ano 14 Mgr. Rastočná Eva 24 učitelka ano ano 15 Ing. Smolková Eva 23/26 učitelka ano ano 16 Bc. Sokola Ondřej 23 0,25 učitel ano ne 17 Ing. Sosnová 6 1 Radmila učitelka ano ano 18 Mgr. Suková 25 Kateřina učitelka ano ano 19 Mgr. Ščepoňcová 24 2 Sabina učitelka ano ano 20 Mgr. Šimeček Filip 25 učitel ano ne 18

19 Souhrnný přehled externích vyučujících VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příjmení a jméno Denní studium Večerní studium Dálkové studium Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Ing. Biolková Olga 7/4 učitelka ano ne 2 Mgr. Bohušová 4,75 ano učitelka Zuzana ano 3 Mgr. Dvořáková 6 ano učitelka Lucie Ph.D. ano 4 Erben Radek 0,5 učitel ano ne 5 Mgr. Galvánková 1 ano učitelka Věra ano 6 Mgr. Hoňková 6 ano učitelka Jitka ano 7 Mgr. Káňa Pavel 1,75 učitel ano ano 8 Mgr. Kulová 3 ano učitelka Veronika ano 9 Mgr. Kupský 14 2 ano učitelka Adam ano 10 Koplová Jaroslava 14 2 učitelka ano ne 11 PhDr. Kozáková, 6 7 ano učitelka Radka,Ph. ano 12 Mgr. Lukšová 6 5 ano učitelka Hana ne 13 Mrózek Marián 1,5 učitel ano ne 14 Mgr. Molnárová ,5 ano učitelka Jana ano 15 Mgr. Obuchova 12 ano učitelka Oksana ano 16 Peterson E. Lauren 15 učitelka ano ano 17 Ing. Skubidová 18 ano učitelka Eva ano 18 Ing. Swaczynová 6 ano učitelka Renáta ne 19 Mgr. Šubertová 2 ano učitelka Zuzana ano 20 Mgr. Urban Michal 3 učitel ano ano 21 Mgr. Urbanová 2,25 ano učitelka Helena ano 22 Mgr. Zajíčková 2,25 ano učitelka Barbora ano 23 Mgr. Žáček Martin, 6 ano učitel RNDr. ne 19

20 1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014 Název a kód oboru Celkem přihlášeno/přijato/odevzdali ZL Veřejnosprávní činnost M/01 22/21/12 ŠVP Diplomatické služby a Public Relations 11/11/7 ŠVP Veřejnosprávní činnost 11/10/5 denní forma vzdělávání Ekonomika a podnikání M/01 49/47/29 ŠVP Sportovní management 25/25/16 ŠVP Ekonomika v multimediální sféře 17/15/10 ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví 7/7/3 Pedagogické lyceum M/03 27/26/21 Sociální činnost M/01 33/33/20 Ošetřovatel H/01 denní forma 50/37/28 Celkem k denní studium 181/164/110 Celkem k dálkové a večerní studium 20

21 1.5 Výsledky výchovy a vzdělávání Počet tříd ve školním roce 2013/2014 Třída Stavy k Třídní učitel/ka (TU) Počet žáků ve třídě Kmenová učebna Číslo šatny 1 PL 1. A Kubíčková DS 1. A Hladná SČ 1. A EMS 1. A Čaldarisová SM 1. A Bartošáková OŠ 1. A Ščepoňcová OŠ 1. V Ščepoňcová VSČ 1. D SM2. A Sokola PL 2. A Nastálková DS 2. A 15 7 EMS 2. A Kašovská OŠ 2. A Králová OŠ 2. V Králová VSČ 2. D Nováková DS 3. A Smolková a 16 PL3. A Rastočná BP3. A Nováková SM 3. A Mrázek VSČ 3. D Ineman PO 4. A Ineman SM 4. A PL 4. A 13 VSČ 4. A Suková BP 4. A VSČ 4. D Sosnová VSČ 5. D Čaldarisová

22 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků Prospěli začátek konec s vyznamešk. r. šk.r. náním Prospělo Neprospělo Neprospěli opakují ročník Průměr třídy DS ,182 EMS ,235 PL ,007 SM ,718 OŠ ,337 SČ ,128 VSČ1.D ,604 OŠ v ,511 SM ,656 EMS ,451 DS ,940 PL ,570 OŠ ,897 VSČ2.D ,529 OŠ v ,250 BP ,355 DS ,130 PL ,763 SM ,589 VSČ3.D ,795 BP ,366 PL ,970 SM ,545 VSČ ,373 PO ,410 VSČ4.D ,331 VSČ5.D ,667 Celkem

23 Porovnání průměru, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 Předmět VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Průměr 2011/12 Průměr 2012/13 Průměr 2013/14 CHV Chování 1,133 1,044 1,019 CJL Český jazyk a literatura 2,943 2,672 2,537 AJ Anglický jazyk 2,677 2,449 2,506 NJ Německý jazyk 2,76 2,596 2,607 RJ Ruský jazyk 2,667 2,626 2,475 DEJ Dějepis 2,529 2,344 2,298 ZEM Zeměpis 1,897 1,321 1,894 MAT Matematika 2,844 2,542 2,573 FYZ Fyzika 2,193 2,000 2,305 CHEM Chemie 2,729 2,707 2,858 BIO Biologie 2,249 1,987 2,507 IT Informační technologie 1,97 1,760 1,865 TV Tělesná výchova 1 1,045 1,155 MC Matematická cvičení 0 0 2,385 EKO Ekonomika 2,606 2,492 2,667 UCE Účetnictví 2,67 2,664 2,596 MOB Mezinárodní obchod 0 2,333 1,444 PRN Právní nauka 2,581 2,750 2,536 PSY Psychologie 2,154 1,357 1,629 TS Teorie sportu 0 1,000 2,684 MPD Mezinárodní politika a diplomacie 0 0 2,353 MPV Mezinárodní právo veřejné 0 0 2,118 EKL Ekologie 0 1,875 2,722 FG Finanční gramotnost 0 1,097 1,843 ZN Zdravotní nauka 0 0 1,800 PCPS Praktická cvičení PRA a VS 0 1,538 1,167 PRA Právo 2,352 1,935 1,978 VS Veřejná správa 2,211 1,667 1,935 ZPSY Zdravotnická psychologie 0 0 2,136 PX Praxe 1,038 1,103 1,000 SIT Seminář v inform. technologiích 0 1,267 1,571 SSV Seminář společenskovědní 0 1,450 1,406 PED Pedagogika 1,8 1,536 1,614 MAMG Marketing a management 2,219 2,923 2,833 EV Estetická výchova 0 0 1,273 POJ Pojišťovnictví 1,923 2,000 1,720 DRV Dramatická výchova 1 1,020 1,276 23

24 Předmět Průměr Průměr Průměr 2011/ / /14 PEK Písemná a elektronická 1,933 1,56 1,823 komunikace TEA Technika administrativy 2,263 1,910 1,810 HV Hudební výchova 1 1,026 1,023 KVS Kultura ve veřejné správě 1,571 1,148 1,111 GD Grafický design 0 1,733 1,886 ZPV Základy přírodních věd 0 2,000 1,933 KC Odborný výcvik 0 0 1,384 HVS Hudební výchova specializace 0 0 1,050 KSV Komunikace s veřejností 1,364 1,154 1,875 PEČ Pečovatelství 0 0 2,267 ZD Základy diplomacie 1,875 1,828 2,000 EVF Ekonomika a veřejné finance 2,083 1,571 1,989 UP Učební praxe 1,176 1,474 1,450 VV Výtvarná výchova 1,4 1,480 1,725 OP Ošetřovatelská péče 0 1,489 1,693 ZEH Základy epid. a hygieny 0 1,889 1,794 ZS Zdravotnické a sociální služby 0 1,800 2,000 KP Klinická propedeutika 0 1,933 2,071 PPO První pomoc 0 1,622 1,804 SO Somatologie 0 1,667 2,029 RV Rodinná výchova 0 2,538 1,737 BEK Biologie a ekologie 1,538 2,200 2,214 PR Public Relations 0 0 2,176 ZSV Základy společenských věd 2,065 1,617 1,763 KOD Komunikační dovednosti 1,733 1,815 2,286 SPSS Sociální politika a sociální služby 0 0 1,067 PS Psychologie sportu 0 0 1,000 24

25 Porovnání průměrů 2011/12, 2012/13, 2013/14 SPSS ZSV BEK SO KP ZEH VV EVF PEČ HVS ZPV KVS TEA DRV EV PED SIT ZPSY PRA ZN EKL MPD PSY MOB EKO TV BIO FYZ ZEM RJ AJ CHV 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Průměr 2013/14 Průměr 2012/13 Průměr 2011/ /14 25

26 Neprospěli Prospěli Počet žáků k maturitě v 2. termínu podzim Počet žáků k maturitě v 1. termínu podzim Z více předmětů Z jednoho předmětu Neprospěli Prospěli Prospěli s vyznamená ním Počet žáků k maturitě v 1. termínu jaro Počet žáků v posledním ročníku Třída VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hodnocení ukončení studia: (maturitní zkouška) PL 4. A PO 4. A SM 4. A BP 4. A VSČ 4. A VSČ 5. D Celkem Přehled univerzit a vysokých škol z hlediska zájmu studentů čtvrtých ročníků: Název školy PL 4. A VSČ 4. A BP 4. A SM 4. A PO 4. A VŠB Ostrava 1 1 VŠ Podnikání Ostrava Slezská univerzita Karviná Slezská univerzita Opava Ostravská univerzita 4 2 Palackého univerzita Olomouc 1 Jiná VŠ 2 VŠ v zahraničí 1 1 VOŠ Ahol VOŠ leté pomaturitní studium Práce v zahraničí 2 zaměstnání

27 1.6 Výsledky žáků z ředitelských testů Ředitelské testy na AHOL Střední odborné škole, s.r.o. se píší z předmětů, ze kterých žáci budou skládat maturitní zkoušku. Mají následující strukturu: jsou vypracovány jednotlivými členy předmětových komisí a předseda předmětové komise přebírá zodpovědnost za jejich odbornou metodickou ucelenost a správnost. Odpovídá také za jednotný systém hodnocení ředitelských testů a zpracování s následným předáním výsledků zástupci ředitelky školy, který provádí jejich celkové hodnocení. Ředitelské testy jsou poměrně důležitým ukazatelem připravenosti našich žáků na úspěšné vykonání státních maturitních zkoušek. Vedoucí předmětových komisí kladou důraz na přizpůsobování struktury a náročnosti ředitelských testů tak, aby sloužily i jako příprava na státní maturitní zkoušku. Dále mají pro školu autoevaluační účinek. Výsledky jsou řešeny na pedagogické radě a následně jsou přijata opatření k nápravě. Cizí jazyky Ředitelský test z cizího jazyka se skládá zpravidla z jazykové kompetence, čtení, poslechu a na konci tohoto školního roku žáci 1. ročníku také psali krátkou esej na dané téma. Učivo odpovídá učivu uvedenému v tematických plánech jednotlivých oborů a ročníků a také koncepci státní maturitní zkoušky Anglický jazyk Z tohoto jazyka maturují téměř všichni žáci. Škola vyučuje vybrané odborné předměty v anglickém jazyce, aby vzrostla slovní odborná vybavenost žáků. Také škola zavedla hodiny s rodilou mluvčí. Výsledné formativní hodnocení vychází jako dobrý. Nejlépe dopadli žáci třídy Diplomatických služeb 2. ročník, kdy průměr je chvalitebný. Studijní výsledky žáků oboru Sportovní management 1. ročníku jsou pod hranici průměrný, proto zde jsou výsledky následně posuzovány individuálně. Německý jazyk Jedná se o druhý cizí jazyk. Většina žáků volí tento jazyk s ohledem na možnost konání praxe v Německu. Proti předešlému školnímu roku došlo k zlepšení výsledů u žáků opět 2. ročníku Diplomatických služeb zhoršení je u žáků oboru Bankovnictví a pojišťovnictví 3. ročník. Ostatní obory se pohybují mírně nad hranicí dobrý. Ruský jazyk Druhý volitelný cizí jazyk, který vyučuje v tomto školním roce rodilá mluvčí. Porovnáním výsledků došlo ke zlepšení u oboru Pedagogické lyceum 2. ročník. Výborně dopadli žáci oboru Diplomatické služby 1. ročník. Zlepšení je i u oboru Sportovní management 2. ročník. 27

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1. Charakteristiku školy a složení Školské rady 2. Přehled učebních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více