Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Autor: Ing. Radmila Sosnová ředitelka Projednáno s jednatelem společnosti JUDr. Josefem Holíkem dne 22. září

2 Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě při AHOL SOŠ, s. r. o. dne Ing. arch. Ruml Pavel předseda za členy Školské rady při AHOL SOŠ, s. r. o. 2

3 Obsah 1.1 Charakteristika školského zařízení Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/ Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky žáků z ředitelských testů Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Činnost školního metodika prevence 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy Žákovský parlament Mucin školní časopis Činnost zájmových kroužků Cíle školy v školním roce 2014/ Cíle školy v školním roce 2013/14 - VYHODNOCENÍ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ocenění žáci a vyučující školy AHOL SOŠ, s. r.o Exkurze a aktivity ve školním roce 2013/14 oboru Ošetřovatel Soutěže 2013/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Inovace nabídky dalšího vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Účelová neinvestiční dotace na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti Peníze školám Projekt COMENIUS Projekt The Harry Potter s day Ostravský sport fest Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy

4 1.1 Charakteristika školského zařízení Název: AHOL - Střední odborná škola, s. r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/ Ostrava-Vítkovice Webové stránky: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Jednatel: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: JUDr. Josef Holík jedná jménem společnosti Ing. Radmila Sosnová Mgr. Alena Kašovská Škola sdružuje: 1. AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. kapacita 500 žáků IZO: Školní jídelna - výdejna kapacita 500 jídel IZO: Školní jídelna kapacita neomezena IZO: Školská rada: : za rodiče: za žáky: Ing. arch. Ruml Pavel Ing. Kubečka Jiří Fabík Ivan Helštýnová Tereza DS3 Kořínková Lucie EMS3 Bystroňová Táňa PL3 za pedagogické pracovníky: Mgr. Hladná Hana Ing. Eva Smolková Ing. Tomáš Ineman 4

5 AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. ušla od svého založení v roce 1990 kus cesty. Během tohoto období na škole působili a absolvovali desítky žáků. Tito žáci se na několik let stali součástí této vzdělávací instituce, byli jí ovlivněni a naopak oni tvořili její historii. To samé platí o stovkách členů pedagogického sboru, kteří osobitě utvářeli a mnozí ještě utvářejí charakter nové generace. Škola je nepochybně ovlivnila, ale také oni výrazně přispěli k vytvoření vstřícné tváře školy, kterou ta nastavovala a nastavuje svým žákům i veřejnosti. V současné době škola nabízí inovované obory studia. Jedná se o Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomiku v multimediální sféře, Sportovní management, které vycházejí z rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání. Z RVP Veřejnosprávní činnost nabízíme Diplomatické služby a Public Relations. Pro žáky, kteří určitě budou pokračovat ve vysokoškolském studiu, je zde možnost studia Pedagogického lycea. Daří se oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost. Pro rozšíření nabídky jsme otevřeli učební obor Ošetřovatel. Kromě oborů vzdělání chceme našim žákům nabídnout i další možnosti rozvoje jejich poznání i formování jejich vlastní osobnosti. Chceme, aby z naší školy vycházeli žáci vzdělaní, sebevědomí a se schopností společenského vystupování. Kteří budou úspěšní při dalším studiu, v pracovním procesu. i v osobním životě. Škola se snaží vychovávat odborně zdatné, jazykově vybavené, počítačově gramotné a zdravě sebevědomé mladé lidi. V rámci podpory znalosti jazyků získala škola neinvestiční dotaci na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území statutárního města Ostravy. Žáci tak studují vybrané odborné předměty v anglickém jazyce. Absolvování takového předmětu je následně doloženo na vysvědčení v příslušném ročníku studia. Každoročně se nám daří realizovat soutěž v anglickém jazyce The Harry Potter s day. Pro podporu znalosti německého jazyka se škola zapojila do projektu Comenius, kdy spolupracujeme se školami v SRN, Polska, Slovenska a organizujeme zahraniční výměnné pobyty žáků. Škola zapojila do výuky rodilé mluvčí (ruského a anglického jazyka). Žáci mohou navštěvovat jazykové kurzy ukončené mezinárodními certifikáty, které zcela financuje škola. Dále mohou studenti za zvýhodněných finančních podmínek získat certifikát ECDL, což lze lidově nazvat mezinárodní řidičák na počítač. Nedílnou součástí výukového procesu je praxe, ta probíhá doma i v zahraničí. Zde studenti prokazují své schopnosti získávat, třídit a využívat informace a skloubit teoretické znalosti s jejich využitím při řešení praktického úkolu. Opakovaně kladné hodnocení České školní inspekce, uplatnění absolventů v dalším studiu či v praxi, řada ocenění v různých soutěžích a grantech je vizitkou, že se škole daří plnit cíle, které si stanovila. 5

6 1.2 Přehled oborů vzdělávání Studijní obory, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M/01 Veřejnosprávní činnost dálková forma vzdělávání délka studia: 5 r. 0 měs M Sociální činnost M/01 Sociální činnost denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M Lyceum M/03 Pedagogické lyceum denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs H Ošetřovatelství H/01 Ošetřovatel denní forma vzdělávání H/01 Ošetřovatel večerní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 měs. délka studia: 3 r. 0 měs. 6

7 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: UČEBNÍ PLÁN náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice JUDr. Josef Holík Sportovní management M/01 Ekonomika a podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem DENNÍ STUDIUM Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie BIO Ekologie EKL 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví a daně UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Povinné odborné specializace Teorie sportu TS 2 2 Psychologie sportu PS 2 2 Učební praxe UP Celkem hodin týdně

8 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Chemie CHE 2 2 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Povinné odborné specializace Bankovnictví BAN Pojišťovnictví POJ Učební praxe a cvičení z bankovnictví a pojišťovnictví UP Celkem hodin týdně

9 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice M/01 Ekonomika a podnikání Podnikání a obchod Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Zbožíznalství ZZN Legislativa v EU LEU 2 2 Mezinárodní obchod MOB 2 2 Učební praxe UP Celkem hodin týdně

10 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Zeměpis ZEM 2 2 Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika a veřejné finance EVF Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Kultura ve veřejné správě KVS 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Právo PRV Veřejná správa VS Učební praxe UP Celkem hodin týdně

11 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Ekonomika v multimediální sféře Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: Čtyřleté denní studium Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MAMG Právní nauka PRN 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Audiovizuální tvorba AVT Grafický design GD Scenáristika SCE 1 1 Učební praxe UP Volitelné předměty Seminář IT SIT Celkem hodin týdně

12 Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: AHOL Střední odborná škola, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice JUDr. Josef Holík M/01 Veřejnosprávní činnost Diplomatické služby a Public Relations Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka 12 Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika a veřejné finance EVF Mezinárodní politika a diplomacie MPD Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK Informační technologie IT Účetnicví UCE Profesní etika PE Povinné odborné specializace Veřejná správa VS Právo PRV Mezinárodní právo veřejné MPV Základy diplomacie ZD Public Relations PR Učební praxe UP Celkem hodin týdně

13 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělávání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Vítkovice JUDr. Josef Holík M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk I CJ Cizí jazyk II CJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Ekologie EKL Dějepis DEJ Tělesná výchova TV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Povinné základní odborné Informační technologie IT Ekonomika EKO Finanční gramotnost FG Povinné odborné specializace Dramatická výchova DRV Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV Matematická cvičení MC Pedagogika PED Psychologie PSY Teorie sportu TS Učební praxe UP Volitelný předmět 2 2 Hudební výchova specializace HV 2 2 Celkem hodin týdně Odborná praxe PX 4 týdny 4 týdny 13

14 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice JUDr. Josef Holík Ošetřovatel H/01 Ošetřovatel Střední vzdělání s výučním listem Tříleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Název předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Předměty Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk AJ Rodinná výchova RV Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Tělesná výchova TV Fyzika FYZ Chemie CHEM Biologie a ekologie BEK Povinné základní odborné Ekonomika EKO Estetická výchova EV Povinné odborné specializace Zdravotnické a sociální služby ZS Somatologie SO Základy epidemiologie. a hygieny ZEH Klinická propedeutika KP Zdravotnická psychologie ZPSY První pomoc PPO Ošetřovatelská péče OP Odborný výcvik OV Celkem hodin týdně

15 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: H/01 Ošetřovatel Název ŠVP: Ošetřovatel Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: Tříleté večerní studium Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem Název předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Předměty Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Základy přírodních věd ZPV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Povinné odborné specializace Zdravotnické a sociální služby ZS Somatologie SO Základy epid. a hygieny ZEH Klinická propedeutika KP Zdravotnická psychologie ZPSY První pomoc PPO Ošetřovatelská péče OP Odborný výcvik OV Celkem hodin týdně

16 Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice JUDr. Josef Holík M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST Sociální, správní a pečovatelská činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Informační technologie IT Ekonomika a veřejné finance EKO Pedagogika PED Pedagogika volného času PVČ Psychologie PSY Hudební výchova HV Sociální komunikace SK Výtvarná výchova VV Dramatická výchova DRV Finanční gramotnost FG Povinné odborné specializace Sociální politika a sociální služby SPSS Pečovatelství PEČ Sociální zabezpečení SZ Zdravotní nauka ZN Učební praxe a Znaková řeč UP Celkem hodin týdně

17 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Pětileté dálkové studium Od počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN - DÁLKOVÉ STUDIUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné předměty Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV/APSY Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DĚJ Zeměpis ZEM Kultura ve veřejné správě KVS Předměty specializace Právo PRV Veřejná správa VS Ekonomika a veřejné finance EVF Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK Informační technologie IT Účetnictví UCE Výběrové předměty Komunikace s veřejností KSV Praktická cvičení k právu a VS PCPV Seminář společenskovědní SSV Celkem hodin týdně

18 1.3 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Souhrnný přehled interních vyučujících Příjmení a jméno Denní studium Večerní studium Dálkové studium Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Mgr. Adamík Lukáš 23 1 učitel ano ano 2 Mgr. Čaldarisová 23 1 Renáta učitelka ano ano 3 Bc. Doleželová Dita 23 učitelka ano ne 4 Mgr. Hladná Hana 22 2 učitelka ano ano 5 Mgr. Inemann 23 1,5 zástupce Tomáš ředitelky ano ano 6 Mgr. Kašovská 16 0,5 zástupce Alena ředitelky ano ano 7 Mgr. Králová Lucie 22 3 učitelka ano ano 8 Ing. Kubíčková Eva 24 učitelka ano ano 9 Kučerová Dagmar 13 učitelka ano ano 10 Mgr. Bartošáková 24 Petra učitelka ano ano 11 Bc. Mrázek 24 1,25 Vlastimil učitel ano ne 12 Mgr. Nastálková 24 Anna učitelka ano ano 13 Mgr. Nováková 23 1,5 Alena učitelka ano ano 14 Mgr. Rastočná Eva 24 učitelka ano ano 15 Ing. Smolková Eva 23/26 učitelka ano ano 16 Bc. Sokola Ondřej 23 0,25 učitel ano ne 17 Ing. Sosnová 6 1 Radmila učitelka ano ano 18 Mgr. Suková 25 Kateřina učitelka ano ano 19 Mgr. Ščepoňcová 24 2 Sabina učitelka ano ano 20 Mgr. Šimeček Filip 25 učitel ano ne 18

19 Souhrnný přehled externích vyučujících VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příjmení a jméno Denní studium Večerní studium Dálkové studium Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Ing. Biolková Olga 7/4 učitelka ano ne 2 Mgr. Bohušová 4,75 ano učitelka Zuzana ano 3 Mgr. Dvořáková 6 ano učitelka Lucie Ph.D. ano 4 Erben Radek 0,5 učitel ano ne 5 Mgr. Galvánková 1 ano učitelka Věra ano 6 Mgr. Hoňková 6 ano učitelka Jitka ano 7 Mgr. Káňa Pavel 1,75 učitel ano ano 8 Mgr. Kulová 3 ano učitelka Veronika ano 9 Mgr. Kupský 14 2 ano učitelka Adam ano 10 Koplová Jaroslava 14 2 učitelka ano ne 11 PhDr. Kozáková, 6 7 ano učitelka Radka,Ph. ano 12 Mgr. Lukšová 6 5 ano učitelka Hana ne 13 Mrózek Marián 1,5 učitel ano ne 14 Mgr. Molnárová ,5 ano učitelka Jana ano 15 Mgr. Obuchova 12 ano učitelka Oksana ano 16 Peterson E. Lauren 15 učitelka ano ano 17 Ing. Skubidová 18 ano učitelka Eva ano 18 Ing. Swaczynová 6 ano učitelka Renáta ne 19 Mgr. Šubertová 2 ano učitelka Zuzana ano 20 Mgr. Urban Michal 3 učitel ano ano 21 Mgr. Urbanová 2,25 ano učitelka Helena ano 22 Mgr. Zajíčková 2,25 ano učitelka Barbora ano 23 Mgr. Žáček Martin, 6 ano učitel RNDr. ne 19

20 1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014 Název a kód oboru Celkem přihlášeno/přijato/odevzdali ZL Veřejnosprávní činnost M/01 22/21/12 ŠVP Diplomatické služby a Public Relations 11/11/7 ŠVP Veřejnosprávní činnost 11/10/5 denní forma vzdělávání Ekonomika a podnikání M/01 49/47/29 ŠVP Sportovní management 25/25/16 ŠVP Ekonomika v multimediální sféře 17/15/10 ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví 7/7/3 Pedagogické lyceum M/03 27/26/21 Sociální činnost M/01 33/33/20 Ošetřovatel H/01 denní forma 50/37/28 Celkem k denní studium 181/164/110 Celkem k dálkové a večerní studium 20

21 1.5 Výsledky výchovy a vzdělávání Počet tříd ve školním roce 2013/2014 Třída Stavy k Třídní učitel/ka (TU) Počet žáků ve třídě Kmenová učebna Číslo šatny 1 PL 1. A Kubíčková DS 1. A Hladná SČ 1. A EMS 1. A Čaldarisová SM 1. A Bartošáková OŠ 1. A Ščepoňcová OŠ 1. V Ščepoňcová VSČ 1. D SM2. A Sokola PL 2. A Nastálková DS 2. A 15 7 EMS 2. A Kašovská OŠ 2. A Králová OŠ 2. V Králová VSČ 2. D Nováková DS 3. A Smolková a 16 PL3. A Rastočná BP3. A Nováková SM 3. A Mrázek VSČ 3. D Ineman PO 4. A Ineman SM 4. A PL 4. A 13 VSČ 4. A Suková BP 4. A VSČ 4. D Sosnová VSČ 5. D Čaldarisová

22 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků Prospěli začátek konec s vyznamešk. r. šk.r. náním Prospělo Neprospělo Neprospěli opakují ročník Průměr třídy DS ,182 EMS ,235 PL ,007 SM ,718 OŠ ,337 SČ ,128 VSČ1.D ,604 OŠ v ,511 SM ,656 EMS ,451 DS ,940 PL ,570 OŠ ,897 VSČ2.D ,529 OŠ v ,250 BP ,355 DS ,130 PL ,763 SM ,589 VSČ3.D ,795 BP ,366 PL ,970 SM ,545 VSČ ,373 PO ,410 VSČ4.D ,331 VSČ5.D ,667 Celkem

23 Porovnání průměru, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 Předmět VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Průměr 2011/12 Průměr 2012/13 Průměr 2013/14 CHV Chování 1,133 1,044 1,019 CJL Český jazyk a literatura 2,943 2,672 2,537 AJ Anglický jazyk 2,677 2,449 2,506 NJ Německý jazyk 2,76 2,596 2,607 RJ Ruský jazyk 2,667 2,626 2,475 DEJ Dějepis 2,529 2,344 2,298 ZEM Zeměpis 1,897 1,321 1,894 MAT Matematika 2,844 2,542 2,573 FYZ Fyzika 2,193 2,000 2,305 CHEM Chemie 2,729 2,707 2,858 BIO Biologie 2,249 1,987 2,507 IT Informační technologie 1,97 1,760 1,865 TV Tělesná výchova 1 1,045 1,155 MC Matematická cvičení 0 0 2,385 EKO Ekonomika 2,606 2,492 2,667 UCE Účetnictví 2,67 2,664 2,596 MOB Mezinárodní obchod 0 2,333 1,444 PRN Právní nauka 2,581 2,750 2,536 PSY Psychologie 2,154 1,357 1,629 TS Teorie sportu 0 1,000 2,684 MPD Mezinárodní politika a diplomacie 0 0 2,353 MPV Mezinárodní právo veřejné 0 0 2,118 EKL Ekologie 0 1,875 2,722 FG Finanční gramotnost 0 1,097 1,843 ZN Zdravotní nauka 0 0 1,800 PCPS Praktická cvičení PRA a VS 0 1,538 1,167 PRA Právo 2,352 1,935 1,978 VS Veřejná správa 2,211 1,667 1,935 ZPSY Zdravotnická psychologie 0 0 2,136 PX Praxe 1,038 1,103 1,000 SIT Seminář v inform. technologiích 0 1,267 1,571 SSV Seminář společenskovědní 0 1,450 1,406 PED Pedagogika 1,8 1,536 1,614 MAMG Marketing a management 2,219 2,923 2,833 EV Estetická výchova 0 0 1,273 POJ Pojišťovnictví 1,923 2,000 1,720 DRV Dramatická výchova 1 1,020 1,276 23

24 Předmět Průměr Průměr Průměr 2011/ / /14 PEK Písemná a elektronická 1,933 1,56 1,823 komunikace TEA Technika administrativy 2,263 1,910 1,810 HV Hudební výchova 1 1,026 1,023 KVS Kultura ve veřejné správě 1,571 1,148 1,111 GD Grafický design 0 1,733 1,886 ZPV Základy přírodních věd 0 2,000 1,933 KC Odborný výcvik 0 0 1,384 HVS Hudební výchova specializace 0 0 1,050 KSV Komunikace s veřejností 1,364 1,154 1,875 PEČ Pečovatelství 0 0 2,267 ZD Základy diplomacie 1,875 1,828 2,000 EVF Ekonomika a veřejné finance 2,083 1,571 1,989 UP Učební praxe 1,176 1,474 1,450 VV Výtvarná výchova 1,4 1,480 1,725 OP Ošetřovatelská péče 0 1,489 1,693 ZEH Základy epid. a hygieny 0 1,889 1,794 ZS Zdravotnické a sociální služby 0 1,800 2,000 KP Klinická propedeutika 0 1,933 2,071 PPO První pomoc 0 1,622 1,804 SO Somatologie 0 1,667 2,029 RV Rodinná výchova 0 2,538 1,737 BEK Biologie a ekologie 1,538 2,200 2,214 PR Public Relations 0 0 2,176 ZSV Základy společenských věd 2,065 1,617 1,763 KOD Komunikační dovednosti 1,733 1,815 2,286 SPSS Sociální politika a sociální služby 0 0 1,067 PS Psychologie sportu 0 0 1,000 24

25 Porovnání průměrů 2011/12, 2012/13, 2013/14 SPSS ZSV BEK SO KP ZEH VV EVF PEČ HVS ZPV KVS TEA DRV EV PED SIT ZPSY PRA ZN EKL MPD PSY MOB EKO TV BIO FYZ ZEM RJ AJ CHV 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Průměr 2013/14 Průměr 2012/13 Průměr 2011/ /14 25

26 Neprospěli Prospěli Počet žáků k maturitě v 2. termínu podzim Počet žáků k maturitě v 1. termínu podzim Z více předmětů Z jednoho předmětu Neprospěli Prospěli Prospěli s vyznamená ním Počet žáků k maturitě v 1. termínu jaro Počet žáků v posledním ročníku Třída VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hodnocení ukončení studia: (maturitní zkouška) PL 4. A PO 4. A SM 4. A BP 4. A VSČ 4. A VSČ 5. D Celkem Přehled univerzit a vysokých škol z hlediska zájmu studentů čtvrtých ročníků: Název školy PL 4. A VSČ 4. A BP 4. A SM 4. A PO 4. A VŠB Ostrava 1 1 VŠ Podnikání Ostrava Slezská univerzita Karviná Slezská univerzita Opava Ostravská univerzita 4 2 Palackého univerzita Olomouc 1 Jiná VŠ 2 VŠ v zahraničí 1 1 VOŠ Ahol VOŠ leté pomaturitní studium Práce v zahraničí 2 zaměstnání

27 1.6 Výsledky žáků z ředitelských testů Ředitelské testy na AHOL Střední odborné škole, s.r.o. se píší z předmětů, ze kterých žáci budou skládat maturitní zkoušku. Mají následující strukturu: jsou vypracovány jednotlivými členy předmětových komisí a předseda předmětové komise přebírá zodpovědnost za jejich odbornou metodickou ucelenost a správnost. Odpovídá také za jednotný systém hodnocení ředitelských testů a zpracování s následným předáním výsledků zástupci ředitelky školy, který provádí jejich celkové hodnocení. Ředitelské testy jsou poměrně důležitým ukazatelem připravenosti našich žáků na úspěšné vykonání státních maturitních zkoušek. Vedoucí předmětových komisí kladou důraz na přizpůsobování struktury a náročnosti ředitelských testů tak, aby sloužily i jako příprava na státní maturitní zkoušku. Dále mají pro školu autoevaluační účinek. Výsledky jsou řešeny na pedagogické radě a následně jsou přijata opatření k nápravě. Cizí jazyky Ředitelský test z cizího jazyka se skládá zpravidla z jazykové kompetence, čtení, poslechu a na konci tohoto školního roku žáci 1. ročníku také psali krátkou esej na dané téma. Učivo odpovídá učivu uvedenému v tematických plánech jednotlivých oborů a ročníků a také koncepci státní maturitní zkoušky Anglický jazyk Z tohoto jazyka maturují téměř všichni žáci. Škola vyučuje vybrané odborné předměty v anglickém jazyce, aby vzrostla slovní odborná vybavenost žáků. Také škola zavedla hodiny s rodilou mluvčí. Výsledné formativní hodnocení vychází jako dobrý. Nejlépe dopadli žáci třídy Diplomatických služeb 2. ročník, kdy průměr je chvalitebný. Studijní výsledky žáků oboru Sportovní management 1. ročníku jsou pod hranici průměrný, proto zde jsou výsledky následně posuzovány individuálně. Německý jazyk Jedná se o druhý cizí jazyk. Většina žáků volí tento jazyk s ohledem na možnost konání praxe v Německu. Proti předešlému školnímu roku došlo k zlepšení výsledů u žáků opět 2. ročníku Diplomatických služeb zhoršení je u žáků oboru Bankovnictví a pojišťovnictví 3. ročník. Ostatní obory se pohybují mírně nad hranicí dobrý. Ruský jazyk Druhý volitelný cizí jazyk, který vyučuje v tomto školním roce rodilá mluvčí. Porovnáním výsledků došlo ke zlepšení u oboru Pedagogické lyceum 2. ročník. Výborně dopadli žáci oboru Diplomatické služby 1. ročník. Zlepšení je i u oboru Sportovní management 2. ročník. 27

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2014/2015 Předkládá: Ing. Radmila Sosnová ředitelka Schváleno s jednatelem společnosti JUDr. Josefem Holíkem dne 30. září 2015 1 Výroční zpráva

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM MATEŘŠKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA HORNICKÁ 37, PŘÍBRAM II, PSČ 61 1 Ě Ř Ě Ř PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více