UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Veronika Vychopeňová HRA A HRAČKA U DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.

2 UPOL, Pedagogická fakulta 2 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 1 ); beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3 2 ); podle 60 3 odst. 1 autorského zákona má Univerzita Palackého v Olomouci právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4. autorského zákona. V Olomouci.... Jméno, příjmení, podpis 1 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, 47b Zveřejňování závěřečných prací; (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 35 odst. 3: (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 3 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 60 Školní dílo: (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ( 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

3 UPOL, Pedagogická fakulta 3 Prohlašuji, že bakalářská práce s názvem Hra a hračka u dítěte předškolního věku s poruchou binokulárního vidění je mým původním dílem, které jsem zpracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, řádně uvádím v seznamu literatury. Zároveň prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronicky nahraná do IS/STAG jsou totožné. V Olomouci.... Veronika Vychopeňová

4 UPOL, Pedagogická fakulta 4 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Mgr. Kateřině Stejskalové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce, za její přátelský přístup, vstřícnost, laskavost a cenné rady, které mi v nesnázích velmi pomohly. Chtěla bych také poděkovat pracovníkům Střediska rané péče v Olomouci pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením, za poskytnuté informace a připomínky, které mi posloužily k realizaci praktické části bakalářské práce. Dále děkuji ortoptické sestře, Marii Hüblové, která mi umožnila prohlídku a účast při práci s dětmi v ortopticko-pleoptické ordinaci v Očním centru s. r. o., ve Šternberku. Poděkování patří i Veronice Jeitnerové, učitelce mateřské školy v Prostějově, která pomůcku vyzkoušela v praxi. V neposlední řadě děkuji Aleně Vychopeňové, zaměstnankyni Městského divadla v Českém Krumlově, za poskytnutý materiál při výrobě praktické části bakalářské práce.

5 UPOL, Pedagogická fakulta 5 OBSAH ÚVOD PORUCHY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Strabismus Dělení strabismu Příčiny vzniku strabismu Strabismus v životě dítěte Možnosti nápravy strabismu Amblyopie Dělení amblyopie Příčiny vzniku amblyopie Historický vývoj péče o osoby s binokulárními poruchami Amblyopie v životě dítěte Možnosti nápravy amblyopie TERAPIE AMBLYOPIE Terapeutické metody a postupy Zraková hygiena POMŮCKY A AKTIVITY V PROCESU NÁPRAVY PORUCH BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Rozdělení pomůcek Pomůcky užívané v lékařství Pomůcky užívané v MŠ pro zrakově postižené Zraková stimulace Materiály používané při reedukaci a pro výrobu pomůcek DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V RANÉM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Dítě a předškolní věk Předškolní dítě s poruchou zraku Předškolní vzdělávání Mateřská škola a její úloha ve vzdělávání... 59

6 UPOL, Pedagogická fakulta Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vstup dítěte do školy Školní zralost a připravenost Úloha hry ve vývoji předškolního dítěte Kresebný projev dítěte Pohádka a její specifická funkce VÝROBA POMŮCKY PRO DĚTI S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Použitý materiál Pracovní postup při výrobě pomůcky Manuál pomůcky Popis pomůcky Cílová skupina Jaké funkce pomůcka rozvíjí? Použití pomůcky Upozornění Údržba pomůcky Proč jsem zvolila právě tuto pomůcku? Fotografická dokumentace pomůcky ZÁVĚR ANOTACE SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM OBRÁZKŮ VYMEZENÍ POJMŮ SEZNAM PŘÍLOH... 95

7 UPOL, Pedagogická fakulta 7 ÚVOD Prostřednictvím zraku přijímáme informace z okolního světa. Téměř každý z nás považuje zrak za samozřejmost. Závažnosti a důsledky spojené s narušením zraku si mnohdy uvědomíme až po narušení zrakových funkcí či jejich úplné ztrátě. Člověk s poruchou zrakového analyzátoru nemůže zpracovávat nebo plnohodnotně přijímat informace pomocí zraku. Z tohoto důvodu je postižení zraku řazeno mezi nejzávažnější formy postižení. Důsledky tohoto narušení se promítají do celé osobnosti jedince, jeho života i vztahů s nejbližším okolím. Ve své bakalářské práci se zabývám poruchami binokulárního vidění u dětí v předškolním věku. Věku, kdy má včasná intervence a adekvátní přístup tu moc zmírnit nebo zcela odstranit narušené binokulárního vidění. Cílem mé práce je stručně osvětlit problematiku poruch binokulárního vidění, včetně uvedení stávajících trendů v oblasti terapie i pomůcek. K pomůckám se vracím i v závěrečné kapitole práce. Ta je věnována výrobě pomůcce pro děti s narušeným binokulárním viděním. V bakalářské práci se také zaměřuji na předškolní období, pozornost dále věnuji instituci mateřské školy a období vstupu dítěte do školy. Práce je koncipována do dvou částí. Jedná se o teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje čtyři kapitoly. V první kapitole teoretické části vymezuji pojmy binokulární vidění, strabismus a amblyopii. Strabismu i amblyopii se podrobněji věnujeme i dále, kdy uvádím jejich členění, příčiny vzniku a možnosti nápravy. V kapitole se zaměřuji i na život dítěte s poruchou binokulárního vidění. V souvislosti s touto problematikou stručně mapuji poskytovanou péči pro raný až školní věk. Uvádím i možnosti vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Terapii poruch binokulárního vidění se věnuji ve druhé kapitole. Zde vymezuji pojem terapie ve spojení s oblastí poruch zraku. V kapitole se zabývám také terapeutickými postupy a metodami. K jednotlivým terapeutickým postupům a metodám jsou uvedeny i přístroje, pomůcky popř. činnosti, které slouží k nápravě poruch binokulárního vidění. Na konci kapitoly uvádím důležitost a stručný popis zrakové hygieny. Kapitola je doplněna fotografiemi.

8 UPOL, Pedagogická fakulta 8 Třetí kapitola je věnována pomůckám a aktivitám v procesu nápravy poruch binokulárního vidění. Pomůcky rozděluji do dvou oblastí, tj. lékařské a speciálně-pedagogické. V oblasti speciální pedagogiky věnuji pozornost mateřským školám pro zrakově postižené. Uvádím pomůcky, cvičení a postupy, které slouží k nápravě strabismu a amblyopie. Specifickou činností využívanou v MŠ pro zrakově postižené je zraková stimulace. Součástí kapitoly je tzv. desatero, v němž jsou obsaženy rady a doporučení pro rodiče dětí s amblyopií. Nedílnou součástí práce s pomůckami, je znalost materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Proto se v poslední části třetí kapitoly zabývám materiály, jež jsou využívány při reedukaci a pro výrobu pomůcek. V poslední kapitole teoretické části vymezuji termín předškolní věk a mateřskou školu. Zásadní změnou v životě předškolního dítěte je vstup do mateřské školy. V souvislosti s mateřskou školou zmiňuji Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jehož zavedení bylo velkou změnou pro všechny MŠ. V kapitole věnuji značnou pozornost dětem se zrakovým postižením. Současně vymezuji hlavní činnosti dětí předškolního věku, kterými jsou hra a kresebná činnost. Také se stručně seznámíme s funkcí pohádek v předškolním věku. Konec předškolního období je ukončen vstupem dítěte do základní školy. Proto se krátce zaměřuji i na problematiku školní zralosti a připravenosti. Ve druhé - praktické části vyrábím pomůcku sloužící primárně k nápravě poruch binokulárního vidění. Pomůcka má tvar motýla. Motiv motýla jsem volila záměrně. Na křídlech motýla jsou umístěny různé úkoly. Ty znázorňují ornamenty, které motýl ve skutečnosti na křídlech má. K pomůcce je přiložen manuál, který obsahuje praktické pokyny, jak s pomůckou postupovat, určení věkové skupiny dětí nebo popis činností a funkcí, které rozvíjíme. Praktická část také obsahuje seznam použitého materiálu při její výrobě. Kapitola je doplněna fotografiemi pomůcky. Cílem této kapitoly je vytvoření pomůcky, která bude uplatněna v praxi. Výrobu pomůcky jsem konzultovala s pracovníky Střediska rané péče pro zrakově postižené v Olomouci, ortoptickou sestrou Marií Hüblovou v Očním centru s. r. o., ve Šternberku a Veronikou Jeitnerovou, učitelkou mateřské školy v Prostějově.

9 UPOL, Pedagogická fakulta 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UPOL, Pedagogická fakulta 10 1 PORUCHY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Binokulární vidění je možné zjednodušeně označit jako vidění oběma očima (Kimplová, 2010). Mírně odlišné obrazy vzniklé na sítnicích obou očí a jejich následné splynutí tzv. fúze, umožňuje správně vnímat předměty v prostoru. Rozlišujeme tři složky, které se podílí na binokulárním vidění - optická, motorická a senzorická. Dle Rozsívala (2006, s. 134) lze binokulární vidění vymezit jako schopnost mozku spojit obrazy každého oka v jeden prostorový vjem. Rovnovážné postavené očí a jejich dokonalá pohybová souhra jsou předpokladem binokulárního vidění. (Kraus a kol., 1997, s. 271). Novohradská (2009, s. 25) popisuje poruchy binokulárního vidění jako situaci, kdy se na sítnici obou očí nevytváří na stejných místech dva rovnocenné obrazy, které by po splynutí vytvořily prostorový vjem a hloubkové vidění. Mnozí odborníci užívají termín jednoduché binokulární vidění. Keblová, Lindáková, Novák (2000, s. 6) uvádí, že binokulární vidění, tj. vidění oběma očima současně, je schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět nezdvojený, jednoduchý. Jednoduché binokulární vidění je schopnost vytvoření jednoduchého prostorového vjemu, tj. jednoho obrazu fixovaného předmětu. Předpokladem je koordinace motorická (vzájemně správné postavení bulbů) a senzorická (dobré vidění obou očí a normální retinální korespondence 4 ). (Kraus a kol., 1997, s. 273). Vývoj binokulárního vidění probíhá v prvních letech života dítěte. Vnímání světa očima není dáno hned po narození, neboť ani u zralého novorozence není zdaleka dokončen vývoj anatomických struktur. (Kolín, 2007, s. 95). Binokulární vidění je získaná schopnost, která se začíná rozvíjet po narození (s dozráváním sítnice a žluté skvrny) (Rozsíval, 2006). Porucha binokulárního vidění je označována jako porucha funkční, proto ji lze při včasné diagnóze zmírnit, či dokonce odstranit. Odstranit nebo zmírnit tuto poruchu lze přibližně jen do 7 roku (Finková, 2011). Charakteristickým znakem těchto funkčních poruch je omezení funkce jednoho oka. (Hromádková: In Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Poruchy binokulárního vidění 4 Retinální korespondence - znamená, že sítnicové body obou očí stejně vzdálené od fovey mají stejnou společnou lokalizaci v prostoru. Lokalizace v prostoru je funkcí korové zrakové oblasti. (Krau, a kol., 1997, s. 273).

11 UPOL, Pedagogická fakulta 11 patří mezi nejčastější oční vady a onemocnění v dětském věku. Binokulární vidění se vyvíjí zejména v předškolním období. Binokulární vidění je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje vytvoření obrazu pozorovaného předmětu. (Hamadová, Květoňová, Horáková In: Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětské populaci [PDF na CD], 2011, s. 20). Vývoj binokulárního vidění lze rozdělit do 7 fází, přičemž jednotlivé etapy vývoje probíhají od narození do 7let. Jednotlivé fáze představují postupný vývoj binokulárních reflexů - reflex fixace, reflex binokulární, reflex konvergence, reflex akomodace, reflex fúze, dále upevňování binokulárních reflexů, rozvoj prostorového vidění a poslední fází je stabilizace binokulárních reflexů. Reflex fixace - jeho vývoj je uváděn v rozmezí od 0 do 2 měsíců života dítěte; toto období je charakteristické tím, že dítě se dívá zejména jedním okem - pokud druhé oko zašilhá, jedná se o jev fyziologický; reflex binokulární - se rozvíjí v období 2. měsíce věku dítěte; reflex konvergence - období ve 3. měsíci dítěte, kdy již pozoruje blízké a vzdálenější předměty; reflex akomodace - ve 4. měsíci dítě zaostřuje na blízké a vzdálenější předměty reflex fúze - 6. měsíc je doba, kdy dochází ke spojení obrazů v jeden prostorový vjem; upevňování binokulárních reflexů - uvádí se období od 9. měsíce; rozvoj prostorového vidění - dochází ke zdokonalování vztahů mezi konvergencí a akomodací; tento jev začíná od jednoho roku života dítěte; stabilizace binokulárních reflexů - nejčastěji se uvádí do 6-7let věku (Novohradská, 2009).

12 UPOL, Pedagogická fakulta 12 Je-li některá z uvedených etap v průběhu vývoje narušena, pokračuje další vývoj binokulárního vidění patologicky. Což má za příčinu vznik strabismu, amblyopie nebo anomální retinální korespondence 5 (Novohradská, 2009). Rozsíval ve své publikaci uvádí tři vývojové stupně binokulárního vidění: simultánní vidění - také známé pod pojmy percepce nebo superpozice; představuje schopnost vnímat obraz sítnicemi obou očí; je to nejjednodušší forma binokulárního vidění; fúze - umožňuje podle Rozsívala dokonalejší spojení obrazu z pravého a levého oka v jeden vjem; je hlavním mechanismem udržení jednoduchého binokulárního vidění; stereopse - znamená schopnost prostorového vnímán; je nejvyšším stupněm binokulárního vidění. (Rozsíval, 2006, s. 134). Keblová, Lindáková, Novák (2000) uvádí ve své publikaci nejčastější důsledky poruch binokulárního vidění. Jedná se zejména o narušení vnímání prostoru a prostorových vztahů, rozlišovací schopnosti spolu se zrakovou analyticko-syntetickou činností, dále také s vizuálně motorickou koordinací, zrakovou ostrostí, vnímáním barev, zrakové představy, narušení konvergence (sbíhavosti) či motility. Uvedená narušení se týkají zejména déletrvající poruchy binokulárního vidění. Nedostatky zrakového vnímání způsobené poruchou binokulárního vidění mají rušivý vliv na vytváření adekvátních reakcí a rozvoj poznávacích schopností. Nejvíce je zasaženo vnímání konkrétních předmětů. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 54). Mezi další obtíže, které se mohou objevovat především u dětí, patří i potíže ve školní oblasti. Konkrétně ve čtení a psaní (Finková, 2011). Tato skutečnost se týká již předškolních dětí. Porucha vnímání prostoru a prostorových vztahů znamená, že dítě nedokáže vnímat trojrozměrně; je ochuzeno o vnímání hloubky prostoru, nedokáže odhadnout vzdálenost, nedokáže se rychle orientovat v prostoru. Jestliže porucha binokulárního vidění 5 Anomální retinální korespondence - Anomální retinální korespondence - lze vysvětlit jako stav, který nastal ze strabismu; jedná se o situaci, kdy se místo ostrého vidění přesune do jiné části v oku (sítnici). Podle Krause je ARK senzorická adaptace na motorickou poruchu, strabismus. Je to záležitost binokulární i korová. ARK může být při změně postavení očí (např. operací) zdrojem diplopie. (Kraus a kol., 1997, s. 274).

13 UPOL, Pedagogická fakulta 13 vznikla v útlém věku, chybí dítěti zkušenost, kterou využívá dospělý, při případné pozdější ztrátě jednoho oka (např. vzdálenější předměty vidíme jako menší). (Keblová a kol., 2000, s. 9); v důsledku narušení prostorové orientace nejsou děti s narušeným binokulárním viděním schopny plnohodnotně vnímat prostor (Finková, 2011). Autorky Hamadová, Květoňová a Nováková k této oblasti doplňují, že: děti s poruchami binokulárního vidění nedovedou správně vnímat prostor a prostorové vztahy, mají špatnou projekci prostoru, nedostatečně vyvinutou koordinaci a motorické činnosti rukou, (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 55). Porucha rozlišovací schopnosti spolu se zrakovou analyticko-syntetickou činností se projevuje při čtení a psaní; dítě má problémy při čtení, což má za následek zpožďování čtenářského vývoje; tento fakt je důsledkem zúžením zorného pole - dítě čte útržkovitě a má potíže s chápáním čteného textu; uvedené potíže mají za následek komplikace při psaní textu, kreslení a také nedostatečnou kvalitu zrakových představ (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Porucha vizuálně motorické koordinace je důsledkem nedostatečné spolupráce obou očí; projevuje se nedokonalou koordinací mezi motorickou činností a zrakovým vnímáním; jedná se o zhoršenou koordinaci ruky a oka, nohy a oka; vizuálně dítě působí jako méně obratné, pomalejší s problémy s orientací v prostoru; tato skutečnost se projeví např. při geometrii, grafomotorice nebo fyzické aktivitě - tělesná výchova (atletika) apod.; v herních činnostech má dítě problémy např. s chytáním míče - kdy musí sledovat pohyb míče ve všech směrech (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Porucha zrakové ostrosti znamená, že děti se strabismem či amblyopií mají tendenci při pozorování dvou předmětů je pokládat za zcela odlišné a to i v případě, kdy jsou si tyto dva předměty podobné; děti s poruchou binokulárního vidění nejsou schopny postřehnout jemnější rozdíly ve tvarech či jiných znacích, obtížné je také pro ně hledat stejné tvary mezi tvary podobnými (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Porucha vnímání barev je narušena zejména u dětí s amblyopií, konkrétně jemnost barvocitu; vnímání barev je matné a méně jasné; mezi nejčastěji narušeně vnímané barvy patří červená a zelená, vnímání žluté a modré je narušeno méně a naopak stav, kdy jsou narušeny všechny barvy, se objevuje spíše výjimečně (Urbánková, 1985 In: Keblová, Lindáková,

14 UPOL, Pedagogická fakulta 14 Novák, 2000); při těžké amblyopii může být i narušeno vnímání bílé barvy a to tak, že bílý papír dítě vnímá jako papír šedý. Narušení zrakových představ je zapříčiněné sníženou kvalitou zrakových vjemů a počitků, což má za důsledek nedostatečné vytváření zrakových představ; dále je také limitováno vytváření pojmů a rozvoj logického myšlení (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). 1.1 Strabismus Strabismus neboli šilhavost patří spolu s amblyopií mezi poruchy binokulárního vidění. Je možné rozlišit dobu, kdy je strabismus považován za fyziologický jev. Stav, kdy se dítě dívá jedním okem a druhé oko zašilhá, je fyziologický od narození do 2. měsíců věku dítěte. V lékařské terminologii je také strabismus znám pod termínem heterotropie (Rozsíval, 2006). Tento termín doslova vyjadřuje označení zjevného šilhání. Poruchu spolupráce obou očí (svalové i senzorické) nazýváme strabismem neboli heterotropií. Oči stavíme tak, aby obraz pozorovaného předmětu dopadl do fovey (mělké jamky) v obou očích. Jestliže tomu tak není, obraz dopadá do foevey jen v jednom oku a ve druhém na jiné místo, pak se druhé oko uchyluje a mluvíme o šilhání čili strabismu. Stupeň odchylky vyjadřujeme úhlem, který svírají osy pohledů obou očí. (Kolín, 2007, s. 94). Strabismus je porucha rovnovážného postavení očí. Osy očí nejsou rovnoběžné, obrázky v pravém a levém oku nevznikají na stejném místě na sítnici a nemohou tedy splynout, ale vznikne dvojitý obrázek (diplopie). (Ludíková, 1988, s. 22). Jeden z obrazů je potlačen, jelikož dvojité vidění působí rušivě. Uvedená situace může mít za následek vznik amblyopie (Ludíková, 1988). Podle slovenského autora Gerince je akákoľvek odchýlka od paralelného postavenia, ktorá môže viesť k amblyopii a poruche binokulárneho videnia, se nazýva strabizmus. (Gerinec, 2005, s. 159). Strabismus se vyznačuje tím, že obraz pozorovaného předmětu dopadá pouze do fovey jednoho oka (Hycl, Trybučková, 2008). Osoby se strabismem mají narušené rovnovážné postavení očí, což má za následek, že osy očí se neprotínají ve stejném bodě. Důležité také je, že tato situace nastává při pohledu do dálky i na blízko (Hromádková, 1995 In: Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007).

15 UPOL, Pedagogická fakulta 15 Z hlediska očního lékařství je strabismus možné definovat jako: Stav, kdy osy vidění obou očí nesměřují současně k fixovanému bodu. (Rozsíval, 2006, s. 134). Důsledkem stáčení se jednoho z očí dochází ke snížení zrakové ostrosti neboli schopnosti rozeznat dva body. V předchozí kapitole, která je věnovaná terminologickému vymezení binokulárního vidění a jeho poruch, je uvedeno, že se jedná o funkční poruchu. Pokud je strabismus včasně diagnostikován a je zahájena patřičná léčba, terapie i reedukace 6, je možné strabismus zmírnit nebo úplně odstranit. Včasnou diagnostikou rozumíme orientační věk dítěte nad 2 měsíce, kdy už není strabismus považován za fyziologický. Lopúchová uvádí, že strabismus je téměř vždy spojen s funkční poruchou zraku. Není tedy pouze kosmetickým problémem (Lopúchová In: Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětském věku [PDF na CD], 2011). Strabismus a amblyopie jsou nejčastější oční vady, které vznikají v dětství. Proto se procento vzniku strabismu postupně s věkem snižuje. Doba, kdy nejčastěji dochází ke vzniku strabismu, je rozmezí mezi rokem dítěte. Podle kolektivu autorek se procentuelní zastoupení strabismu v dětské populaci pohybuje v rozmezí od 6 do 8%. U rizikových skupin dětí se výskyt poruch zraku zvyšuje až na 20%, tj. u dětí předčasně narozených a nezralých nebo u dětí s poruchami centrálního zrakového systému (Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětském věku [PDF na CD], 2011) Dělení strabismu Strabismus je možné klasifikovat podle etiologie, směru šilhání, podle upřednostňované fixace, podle stability úhlu strabismu. Etiologie strabismu: - souhybný strabismus (konkomitující) znamená, že pohyblivost očí není narušena; příčinou je porucha mezi centrálním nervovým systémem a koordinace pohyblivosti očí; ve finálním pohledu je úhel očí ve všech směrech stejný; 6 reedukace - jedná o speciálně pedagogickou metodu, která slouží ke zlepšování výkonnosti v oblasti narušené funkce; toto působení se dále promítá do psychiky jedince a pozitivně jej motivuje i ovlivňuje jeho vztah s okolním prostředím, ale i k sobě samému, ke svému postižení (Průcha a kol., 2009, s. 198)

16 UPOL, Pedagogická fakulta 16 - paralitickým (inkomitantním) strabismem je označován stav, kdy je pohyblivost očí porušena; nejčastější příčinou se uvádí obrna jednoho z okohybných svalů; úhel pohledu při inkomitantním strabismu se liší v různých pohledových směrech očí (Rozsíval, 2006, s. 134). Směr strabismu: - sbíhavý strabismus (konvergentní), šilhající oko se stáčí směrem k vnitřnímu koutku, druhým okem osoba sleduje předmět; - rozbíhavý strabismus (divergentní) chápeme jako situaci, kdy šilhající oko se stáčí směrem k zevnímu koutku, druhé oko i v tomto případě sleduje předmět; - hypertropie, šilhající oko směřuje nahoru; - termín hypotropie označuje stav, při kterém šilhající oko směřuje dolů (Rozsíval, 2006, s. 135). Preference fixace: - monokulární strabismus se projevuje jen u jednoho oka; - alternativní strabismus, oči se ve strabismu střídají (Rozsíval, 2006, s. 135). Podle stability úhlu strabismu: - manifestní (konstantní), projevy strabismu jsou viditelné a trvalé; - intermitentní, šilhání se projevuje jen při pohledu do blízka nebo do dálky (Rozsíval, 2006, s. 135) Příčiny vzniku strabismu Strabismus neboli šilhavost je označován mnoha odborníky jako nejčastější dětská zraková vada. Toto tvrzení lze podložit jednak etapami vývoje binokulárního vidění, kdy je známé, že binokulární vidění se vyvíjí do 7let od narození. A dále procentuelním srovnáním vzniku a výskytu strabismu u osob různých věkových kategorií. Pokud je některá z etap vývoje binokulárního vidění (viz. strany 11; 12) narušena, jeho vývoj pokračuje patologicky. Keblová, Lindáková, Novák ve své publikaci uvádí následující procentuální vyjádření. V 50% vzniká strabismus mezi 2. a 4. rokem dítěte. S přibývajícím věkem

17 UPOL, Pedagogická fakulta 17 se procento vzniku šilhavosti snižuje. V 8letech klesá procento možného vzniku strabismu na pouhé 1,5% a po 8 roce i v dospělosti dokonce na pouhé 0,5% (Divišová, 1990 In: Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Pokud se vývoj binokulárního vidění vyvíjí patologicky, vzniká nejčastěji strabismus. Podle směru stáčející oka můžeme rozlišit jeho 2 typy. Jedná se o strabismus sbíhavý (tj. konvergentní) a rozbíhavý (tj. divergentní). Konvergentní strabismus vzniká v případě, že se oko stáčí směrem k vnitřnímu koutku. Oproti tomu strabismus divergentní vzniká tehdy, pokud se oko stáčí směrem k zevnímu koutku (Novohradská, 2009). Za předpokladu, že nebude strabismus napravován vhodným způsobem, je velmi pravděpodobné, že obraz dvojitého vidění (diplopie), které přichází do mozku, bude na šilhajícím oku potlačen. Tato situace by zapříčinila vznik amblyopie. Novohradská popisuje tento proces jako postupné potlačení obrazu z osově odchýleného oka, kdy funkce tohoto oka slábnou a vyvíjí se silná tupozrakost. (Novohradská, 2009, s. 25). V neposlední řadě má vliv na vznik strabismu do jisté míry i dědičnost. Kimplová považuje za nejvyšší podíl (uváděný v procentech) ve výskytu diagnózy prenatální vlivy. Ty tvoří až 55% a dle Kimplové je lze rozdělit na vlivy fyzikální (např. rentgenové záření), biologické (tj. virové a mikrobiologické vlivy - toxoplasmóza, rubeola) a chemické (např. alkohol). Z uvedeného hlediska zaujímají přibližně 37% vlivy dědičné (např. retinopatie nedonošených, která je příčinou slepoty u dětí) (Kimplová, 2010) Strabismus v životě dítěte Pro každého jedince má primární význam rodina. Rodina je první sociální skupinou, do které dítě po narození vstupuje. V tomto společenství dítě vyrůstá a nutnost být součástí rodiny se stává primární životní potřebou. Narození zdravého dítěte je přáním všech rodičů. Již před narozením dítěte si rodiče představují a plánují společnou budoucnost. S tím, že se dítě může narodit s poruchou zraku, či jiným závažným postižením rodiče nepočítají (Ludíková, 1990). Poruchu binokulárního vidění (strabismus či amblyopie) je nejdůležitější včas odhalit a také diagnostikovat. A to jednak z důvodu dalšího patologického vývoje binokulárního vidění, ale také proto, že tyto poruchy lze zmírnit či odstranit pouze do určitého věku (viz. strana 10). U strabismu je také důležité hledisko času. Pokud by strabismus nebyl léčen

18 UPOL, Pedagogická fakulta 18 a postupně odstraňován, je pravděpodobné, že by se mohla vyvinout u dítěte amblyopie. V tomto aspektu, je důležité, aby především rodiče sledovali projevy, reakce, chování apod. svého dítěte. V raném věku je obtížné zpozorovat zrakové nedokonalosti. V období, kdy děti začínají zrakem fixovat různé předměty a osoby, si rodiče zpravidla všimnou rozdílného chování a projevů dítěte, než je tomu u jeho intaktních vrstevníků. (Fišer, Hanák, 1968). Pravidelné lékařské prohlídky by sice také měly odhalit patologii, ale primárně nejčastěji symptomy vypozorují rodiče. Jedná-li se o raný věk dítěte, kdy ještě nenavštěvuje mateřskou školu, nemá prakticky kdo jiný na poruchu vidění upozornit. Pokud je oftalmologem dítěti diagnostikována jakákoli porucha vidění, zažívají rodiče nejčastěji strach, zklamání i obavy. Jedná-li se o závažnou formu postižení (včetně zrakového), mohou si rodiče dítěte vzniklou situaci interpretovat jako projev svého selhání (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 1999). Podstatné je, aby bylo v rodině vytvořeno prostředí, ve kterém si budou jednotliví členové vzájemně pomáhat, komunikovat spolu a důvěřovat si. Samozřejmě záleží na typu a hloubce postižení. U poruch binokulárního vidění je důležitá a motivující zároveň, skutečnost, že při správném přístupu, medicínské péči a speciálně-pedagogickém působení se zmírní či odstraní úplně. Je potřebné, aby se k rodičům dostaly správné informace a kontakty s odborníky na příslušných pracovištích, kde jim mohou pomoci, předat rady i zkušenosti (Ludíková, 2004). Rodina s postižením dítětem je něčím výjimečná. Odlišnost se stává součástí sebepojetí všech členů rodiny. Narození dítěte s postižením, včetně zrakových vad, změní do jisté míry dosavadní životní styl rodiny. Životní styl se musí přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte s postižením. Mění se chování rodiny i její vztah ke společnosti (Vágnerová, 2004). Z hlediska příčin vzniku má u strabismu velmi významnou úlohu dědičnost. Tato skutečnost se týká rodin, kde se u rodičů nebo prarodičů vyskytuje či vyskytovala závažnější refrakční vada, strabismus nebo amblyopie Možnosti nápravy strabismu Nápravu strabismu je možné rozdělit do několika oblastí. Jedná se zejména o medicínskou léčbu, speciálně-pedagogické působení, sociální služby.

19 UPOL, Pedagogická fakulta 19 Péče o dítě začíná již před jeho narozením. Během těhotenství dochází žena na řadu vyšetření, která mají za úkol odhalit případná rizika, komplikace atd. Systém tzv. preventivní péče zahrnuje genetické vyšetření, poradenství, pravidelné prohlídky u lékaře, ale také dodržování zásad zdravého životního stylu. Jestliže se v rodině jednoho nebo obou partnerů vyskytovalo jakékoli postižení zraku, mají budoucí rodiče možnost využít služeb Centra zrakových vad ve Fakultní nemocnici v Praze - Motole (Ludíková, 2004). Pacientům zde zajišťuje kvalitní péči tým odborníků z oboru: oftalmologie, klinické psychologie, lékařské genetiky, speciální pedagogiky, pracovního a sociálního poradenství. Centrum zrakových vad poskytuje genetické poradenství osobám se zrakovou vadou i jejich nejbližší rodině. Mezi další poskytované služby patří např. oftalmologická péče, nácvik manipulace s optickými a elektronickými pomůckami, psychoterapie, poradenství v rámci sociálních služeb, včetně poskytnutí kontaktů na další specializovaná pracoviště (FN Motol - Centrum zrakových vad [online], c2012). V období před i po narození dítěte dochází k řadě vyšetření, která zjišťují, zda je zdravotní stav dítěte v normě. Cílem screeningových vyšetření je předejít nebo včas odhalit zrakovou vadu. Součástí vyšetření je získání anamnestických údajů o dítěti i jeho nejbližší rodině (zejména ty informace, které se týkají významných onemocnění v rodině a mohou tak mít přímý vliv na další vývoj a zdravotní stav dítěte). Anamnestické informace se také týkají údajů o porodu a dalším vývoji dítěte. Další částí je vyšetření dítěte (novorozence, kojence, batolete). Vzhledem k nedokonalému vidění novorozence je velmi obtížné už v takto raném věku určit poruchu zraku, včetně strabismu (vrozeného) (Kuchynka a kol., 2007). Mají-li doma rodiče dítě se strabismem (vrozeným nebo získaným), je potřeba, aby dbali na pokyny, které jim sdělí lékař, popř. Středisko rané péče. Je potřeba, aby rodiče dítěti vysvětlili, proč musí nosit brýle, k čemu slouží, prováděli doma cviky zaměřené na posílení a zlepšení šilhajícího oka. Je třeba, aby tato cvičení byla prováděna pravidelně. U malých dětí tato cvičení provádí lékaři v nemocnici, pracovníci ve Středisku rané péče, dále v mateřských školách pro zrakově postižené, v běžné mateřské škole se zřízenou speciální třídou nebo integrované v běžné mateřské škole. Vzhledem k existenci mateřských škol pro zrakově postižené, jejich vybavení a přístupu je efektivnější, aby dítě tuto školu navštěvovalo. Důležité také je, aby i rodiče s dětmi doma prováděli cvičení, jejichž cílem je rozvinout prostorové vidění (stereoskopické hloubkové vidění). Pro lepší orientaci v textu si stručně vymezíme pojem stereopse. Stereopse je možná jen za přítomnosti jednoduchého

20 UPOL, Pedagogická fakulta 20 binokulárního vidění. Vzdálenost asi 65 mm mezi očima způsobuje, že při normálním držení hlavy jsou obrázky obou očí mírně proti sobě posunuté ve vodorovné linii. Srovnáním těchto dvou obrazů v mozkové kůře vzniká vjem hloubky. Zrakové pole se mění na zrakový prostor. (Lopúchová In: Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětském věku [PDF na CD], 2011). Kromě kvalitní péče o dítě se strabismem je také důležitý přístup rodičů k dítěti. Ten je do jisté míry ovlivněn převažujícími postoji společnosti, v níž žijí. Důležité je, jak hodnotí své současné postavení a jaké reakce očekávají, resp. se s nimi dovedou vyrovnat. S negativními projevy svého okolí se mohou rodiče setkat zejména tehdy, jestliže jde o vrozené a nápadné postižení (Vágnerová, 2004, s. 164). Pozornost společnosti často upoutá oko zakryté okluzí. Podstatné je, jaké budou postoje a chování k dítěti ze strany rodičů. Vyskytuje se zde větší riziko, že přístup k dítěti bude do jisté míry extrémní. Na jedné straně je uplatňován hyperprotektivní přístup, na straně druhé se vyskytuje odmítavý postoj k dítěti. Je potřeba, aby rodiče byli k dítěti důslední. Někteří rodiče mají tendenci dítě omlouvat, pokud nechce např. procvičovat šilhající oko (je unavený, cvičení je pro něj příliš náročné atd.). Další z možných variant je ta, že dítě bude rodiči nebo příbuznými rozmazlované (chudáček můj malý, dnes ho netrapte ). Dítě si na takový přístup zvykne a bude jej vyžadovat ode všech lidí kolem sebe (od učitelky v MŠ apod.). Pokud se naučí, jak se může vyhnout povinnostem je zřejmé, že způsob tohoto chování se bude posilovat. Opačnými případy jsou rodiče, kteří se snaží vadu, v tomto případě strabismus, co nejrychleji odstranit a dítě je přetěžované (Vágnerová, 2004). Kuchynka považuje aktivní spolupráci rodičů při nápravě poruch binokulárního vidění za důležitou podmínku úspěchu (převážně v předškolním věku). Dle autora záleží pouze na rodičích, přesvědčí-li li své dítě, aby dodržovalo podmínky pleopticko-ortoptické péče. Dalším významným faktorem je podle Kuchynky mezioborová spolupráce (např. s pediatrem) (Kuchynka, 2007). Ludíková se s Kuchynkou shoduje a tvrdí, že celkový vývoj dítěte a jeho výsledky závisí ve vysoké míře na tom, jak se k němu chovají jeho rodiče. Není jednoduché najít si k zrakově postiženému dítěti správný vztah, to je takový, který by sloužil nejlépe k jeho

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Mgr. Martina Hamplová, Ortoptika Dr.Očka, Praha Spolupráce speciálního pedagoga s ortoptistou je v mnoha zemích EU běžná a zavedená praxe. V ČR tomu tak zatím není.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Tupozrakost a její léčba

Tupozrakost a její léčba Tupozrakost a její léčba TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA Co je to tupozrakost? Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Postihuje celá 3 % dětské populace. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA

TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA 1 CO JE TUPOZRAKOST? Tupozrakost je oční vada, která postihuje 3 % dětské populace. Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře,

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami 1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vymezit obor speciální pedagogika, její cíle a předmět jejího zájmu,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více