UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Veronika Vychopeňová HRA A HRAČKA U DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.

2 UPOL, Pedagogická fakulta 2 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 1 ); beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3 2 ); podle 60 3 odst. 1 autorského zákona má Univerzita Palackého v Olomouci právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4. autorského zákona. V Olomouci.... Jméno, příjmení, podpis 1 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, 47b Zveřejňování závěřečných prací; (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 35 odst. 3: (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 3 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 60 Školní dílo: (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ( 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

3 UPOL, Pedagogická fakulta 3 Prohlašuji, že bakalářská práce s názvem Hra a hračka u dítěte předškolního věku s poruchou binokulárního vidění je mým původním dílem, které jsem zpracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, řádně uvádím v seznamu literatury. Zároveň prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronicky nahraná do IS/STAG jsou totožné. V Olomouci.... Veronika Vychopeňová

4 UPOL, Pedagogická fakulta 4 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Mgr. Kateřině Stejskalové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce, za její přátelský přístup, vstřícnost, laskavost a cenné rady, které mi v nesnázích velmi pomohly. Chtěla bych také poděkovat pracovníkům Střediska rané péče v Olomouci pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením, za poskytnuté informace a připomínky, které mi posloužily k realizaci praktické části bakalářské práce. Dále děkuji ortoptické sestře, Marii Hüblové, která mi umožnila prohlídku a účast při práci s dětmi v ortopticko-pleoptické ordinaci v Očním centru s. r. o., ve Šternberku. Poděkování patří i Veronice Jeitnerové, učitelce mateřské školy v Prostějově, která pomůcku vyzkoušela v praxi. V neposlední řadě děkuji Aleně Vychopeňové, zaměstnankyni Městského divadla v Českém Krumlově, za poskytnutý materiál při výrobě praktické části bakalářské práce.

5 UPOL, Pedagogická fakulta 5 OBSAH ÚVOD PORUCHY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Strabismus Dělení strabismu Příčiny vzniku strabismu Strabismus v životě dítěte Možnosti nápravy strabismu Amblyopie Dělení amblyopie Příčiny vzniku amblyopie Historický vývoj péče o osoby s binokulárními poruchami Amblyopie v životě dítěte Možnosti nápravy amblyopie TERAPIE AMBLYOPIE Terapeutické metody a postupy Zraková hygiena POMŮCKY A AKTIVITY V PROCESU NÁPRAVY PORUCH BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Rozdělení pomůcek Pomůcky užívané v lékařství Pomůcky užívané v MŠ pro zrakově postižené Zraková stimulace Materiály používané při reedukaci a pro výrobu pomůcek DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V RANÉM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Dítě a předškolní věk Předškolní dítě s poruchou zraku Předškolní vzdělávání Mateřská škola a její úloha ve vzdělávání... 59

6 UPOL, Pedagogická fakulta Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vstup dítěte do školy Školní zralost a připravenost Úloha hry ve vývoji předškolního dítěte Kresebný projev dítěte Pohádka a její specifická funkce VÝROBA POMŮCKY PRO DĚTI S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Použitý materiál Pracovní postup při výrobě pomůcky Manuál pomůcky Popis pomůcky Cílová skupina Jaké funkce pomůcka rozvíjí? Použití pomůcky Upozornění Údržba pomůcky Proč jsem zvolila právě tuto pomůcku? Fotografická dokumentace pomůcky ZÁVĚR ANOTACE SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM OBRÁZKŮ VYMEZENÍ POJMŮ SEZNAM PŘÍLOH... 95

7 UPOL, Pedagogická fakulta 7 ÚVOD Prostřednictvím zraku přijímáme informace z okolního světa. Téměř každý z nás považuje zrak za samozřejmost. Závažnosti a důsledky spojené s narušením zraku si mnohdy uvědomíme až po narušení zrakových funkcí či jejich úplné ztrátě. Člověk s poruchou zrakového analyzátoru nemůže zpracovávat nebo plnohodnotně přijímat informace pomocí zraku. Z tohoto důvodu je postižení zraku řazeno mezi nejzávažnější formy postižení. Důsledky tohoto narušení se promítají do celé osobnosti jedince, jeho života i vztahů s nejbližším okolím. Ve své bakalářské práci se zabývám poruchami binokulárního vidění u dětí v předškolním věku. Věku, kdy má včasná intervence a adekvátní přístup tu moc zmírnit nebo zcela odstranit narušené binokulárního vidění. Cílem mé práce je stručně osvětlit problematiku poruch binokulárního vidění, včetně uvedení stávajících trendů v oblasti terapie i pomůcek. K pomůckám se vracím i v závěrečné kapitole práce. Ta je věnována výrobě pomůcce pro děti s narušeným binokulárním viděním. V bakalářské práci se také zaměřuji na předškolní období, pozornost dále věnuji instituci mateřské školy a období vstupu dítěte do školy. Práce je koncipována do dvou částí. Jedná se o teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje čtyři kapitoly. V první kapitole teoretické části vymezuji pojmy binokulární vidění, strabismus a amblyopii. Strabismu i amblyopii se podrobněji věnujeme i dále, kdy uvádím jejich členění, příčiny vzniku a možnosti nápravy. V kapitole se zaměřuji i na život dítěte s poruchou binokulárního vidění. V souvislosti s touto problematikou stručně mapuji poskytovanou péči pro raný až školní věk. Uvádím i možnosti vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Terapii poruch binokulárního vidění se věnuji ve druhé kapitole. Zde vymezuji pojem terapie ve spojení s oblastí poruch zraku. V kapitole se zabývám také terapeutickými postupy a metodami. K jednotlivým terapeutickým postupům a metodám jsou uvedeny i přístroje, pomůcky popř. činnosti, které slouží k nápravě poruch binokulárního vidění. Na konci kapitoly uvádím důležitost a stručný popis zrakové hygieny. Kapitola je doplněna fotografiemi.

8 UPOL, Pedagogická fakulta 8 Třetí kapitola je věnována pomůckám a aktivitám v procesu nápravy poruch binokulárního vidění. Pomůcky rozděluji do dvou oblastí, tj. lékařské a speciálně-pedagogické. V oblasti speciální pedagogiky věnuji pozornost mateřským školám pro zrakově postižené. Uvádím pomůcky, cvičení a postupy, které slouží k nápravě strabismu a amblyopie. Specifickou činností využívanou v MŠ pro zrakově postižené je zraková stimulace. Součástí kapitoly je tzv. desatero, v němž jsou obsaženy rady a doporučení pro rodiče dětí s amblyopií. Nedílnou součástí práce s pomůckami, je znalost materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Proto se v poslední části třetí kapitoly zabývám materiály, jež jsou využívány při reedukaci a pro výrobu pomůcek. V poslední kapitole teoretické části vymezuji termín předškolní věk a mateřskou školu. Zásadní změnou v životě předškolního dítěte je vstup do mateřské školy. V souvislosti s mateřskou školou zmiňuji Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jehož zavedení bylo velkou změnou pro všechny MŠ. V kapitole věnuji značnou pozornost dětem se zrakovým postižením. Současně vymezuji hlavní činnosti dětí předškolního věku, kterými jsou hra a kresebná činnost. Také se stručně seznámíme s funkcí pohádek v předškolním věku. Konec předškolního období je ukončen vstupem dítěte do základní školy. Proto se krátce zaměřuji i na problematiku školní zralosti a připravenosti. Ve druhé - praktické části vyrábím pomůcku sloužící primárně k nápravě poruch binokulárního vidění. Pomůcka má tvar motýla. Motiv motýla jsem volila záměrně. Na křídlech motýla jsou umístěny různé úkoly. Ty znázorňují ornamenty, které motýl ve skutečnosti na křídlech má. K pomůcce je přiložen manuál, který obsahuje praktické pokyny, jak s pomůckou postupovat, určení věkové skupiny dětí nebo popis činností a funkcí, které rozvíjíme. Praktická část také obsahuje seznam použitého materiálu při její výrobě. Kapitola je doplněna fotografiemi pomůcky. Cílem této kapitoly je vytvoření pomůcky, která bude uplatněna v praxi. Výrobu pomůcky jsem konzultovala s pracovníky Střediska rané péče pro zrakově postižené v Olomouci, ortoptickou sestrou Marií Hüblovou v Očním centru s. r. o., ve Šternberku a Veronikou Jeitnerovou, učitelkou mateřské školy v Prostějově.

9 UPOL, Pedagogická fakulta 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UPOL, Pedagogická fakulta 10 1 PORUCHY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Binokulární vidění je možné zjednodušeně označit jako vidění oběma očima (Kimplová, 2010). Mírně odlišné obrazy vzniklé na sítnicích obou očí a jejich následné splynutí tzv. fúze, umožňuje správně vnímat předměty v prostoru. Rozlišujeme tři složky, které se podílí na binokulárním vidění - optická, motorická a senzorická. Dle Rozsívala (2006, s. 134) lze binokulární vidění vymezit jako schopnost mozku spojit obrazy každého oka v jeden prostorový vjem. Rovnovážné postavené očí a jejich dokonalá pohybová souhra jsou předpokladem binokulárního vidění. (Kraus a kol., 1997, s. 271). Novohradská (2009, s. 25) popisuje poruchy binokulárního vidění jako situaci, kdy se na sítnici obou očí nevytváří na stejných místech dva rovnocenné obrazy, které by po splynutí vytvořily prostorový vjem a hloubkové vidění. Mnozí odborníci užívají termín jednoduché binokulární vidění. Keblová, Lindáková, Novák (2000, s. 6) uvádí, že binokulární vidění, tj. vidění oběma očima současně, je schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět nezdvojený, jednoduchý. Jednoduché binokulární vidění je schopnost vytvoření jednoduchého prostorového vjemu, tj. jednoho obrazu fixovaného předmětu. Předpokladem je koordinace motorická (vzájemně správné postavení bulbů) a senzorická (dobré vidění obou očí a normální retinální korespondence 4 ). (Kraus a kol., 1997, s. 273). Vývoj binokulárního vidění probíhá v prvních letech života dítěte. Vnímání světa očima není dáno hned po narození, neboť ani u zralého novorozence není zdaleka dokončen vývoj anatomických struktur. (Kolín, 2007, s. 95). Binokulární vidění je získaná schopnost, která se začíná rozvíjet po narození (s dozráváním sítnice a žluté skvrny) (Rozsíval, 2006). Porucha binokulárního vidění je označována jako porucha funkční, proto ji lze při včasné diagnóze zmírnit, či dokonce odstranit. Odstranit nebo zmírnit tuto poruchu lze přibližně jen do 7 roku (Finková, 2011). Charakteristickým znakem těchto funkčních poruch je omezení funkce jednoho oka. (Hromádková: In Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Poruchy binokulárního vidění 4 Retinální korespondence - znamená, že sítnicové body obou očí stejně vzdálené od fovey mají stejnou společnou lokalizaci v prostoru. Lokalizace v prostoru je funkcí korové zrakové oblasti. (Krau, a kol., 1997, s. 273).

11 UPOL, Pedagogická fakulta 11 patří mezi nejčastější oční vady a onemocnění v dětském věku. Binokulární vidění se vyvíjí zejména v předškolním období. Binokulární vidění je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje vytvoření obrazu pozorovaného předmětu. (Hamadová, Květoňová, Horáková In: Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětské populaci [PDF na CD], 2011, s. 20). Vývoj binokulárního vidění lze rozdělit do 7 fází, přičemž jednotlivé etapy vývoje probíhají od narození do 7let. Jednotlivé fáze představují postupný vývoj binokulárních reflexů - reflex fixace, reflex binokulární, reflex konvergence, reflex akomodace, reflex fúze, dále upevňování binokulárních reflexů, rozvoj prostorového vidění a poslední fází je stabilizace binokulárních reflexů. Reflex fixace - jeho vývoj je uváděn v rozmezí od 0 do 2 měsíců života dítěte; toto období je charakteristické tím, že dítě se dívá zejména jedním okem - pokud druhé oko zašilhá, jedná se o jev fyziologický; reflex binokulární - se rozvíjí v období 2. měsíce věku dítěte; reflex konvergence - období ve 3. měsíci dítěte, kdy již pozoruje blízké a vzdálenější předměty; reflex akomodace - ve 4. měsíci dítě zaostřuje na blízké a vzdálenější předměty reflex fúze - 6. měsíc je doba, kdy dochází ke spojení obrazů v jeden prostorový vjem; upevňování binokulárních reflexů - uvádí se období od 9. měsíce; rozvoj prostorového vidění - dochází ke zdokonalování vztahů mezi konvergencí a akomodací; tento jev začíná od jednoho roku života dítěte; stabilizace binokulárních reflexů - nejčastěji se uvádí do 6-7let věku (Novohradská, 2009).

12 UPOL, Pedagogická fakulta 12 Je-li některá z uvedených etap v průběhu vývoje narušena, pokračuje další vývoj binokulárního vidění patologicky. Což má za příčinu vznik strabismu, amblyopie nebo anomální retinální korespondence 5 (Novohradská, 2009). Rozsíval ve své publikaci uvádí tři vývojové stupně binokulárního vidění: simultánní vidění - také známé pod pojmy percepce nebo superpozice; představuje schopnost vnímat obraz sítnicemi obou očí; je to nejjednodušší forma binokulárního vidění; fúze - umožňuje podle Rozsívala dokonalejší spojení obrazu z pravého a levého oka v jeden vjem; je hlavním mechanismem udržení jednoduchého binokulárního vidění; stereopse - znamená schopnost prostorového vnímán; je nejvyšším stupněm binokulárního vidění. (Rozsíval, 2006, s. 134). Keblová, Lindáková, Novák (2000) uvádí ve své publikaci nejčastější důsledky poruch binokulárního vidění. Jedná se zejména o narušení vnímání prostoru a prostorových vztahů, rozlišovací schopnosti spolu se zrakovou analyticko-syntetickou činností, dále také s vizuálně motorickou koordinací, zrakovou ostrostí, vnímáním barev, zrakové představy, narušení konvergence (sbíhavosti) či motility. Uvedená narušení se týkají zejména déletrvající poruchy binokulárního vidění. Nedostatky zrakového vnímání způsobené poruchou binokulárního vidění mají rušivý vliv na vytváření adekvátních reakcí a rozvoj poznávacích schopností. Nejvíce je zasaženo vnímání konkrétních předmětů. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 54). Mezi další obtíže, které se mohou objevovat především u dětí, patří i potíže ve školní oblasti. Konkrétně ve čtení a psaní (Finková, 2011). Tato skutečnost se týká již předškolních dětí. Porucha vnímání prostoru a prostorových vztahů znamená, že dítě nedokáže vnímat trojrozměrně; je ochuzeno o vnímání hloubky prostoru, nedokáže odhadnout vzdálenost, nedokáže se rychle orientovat v prostoru. Jestliže porucha binokulárního vidění 5 Anomální retinální korespondence - Anomální retinální korespondence - lze vysvětlit jako stav, který nastal ze strabismu; jedná se o situaci, kdy se místo ostrého vidění přesune do jiné části v oku (sítnici). Podle Krause je ARK senzorická adaptace na motorickou poruchu, strabismus. Je to záležitost binokulární i korová. ARK může být při změně postavení očí (např. operací) zdrojem diplopie. (Kraus a kol., 1997, s. 274).

13 UPOL, Pedagogická fakulta 13 vznikla v útlém věku, chybí dítěti zkušenost, kterou využívá dospělý, při případné pozdější ztrátě jednoho oka (např. vzdálenější předměty vidíme jako menší). (Keblová a kol., 2000, s. 9); v důsledku narušení prostorové orientace nejsou děti s narušeným binokulárním viděním schopny plnohodnotně vnímat prostor (Finková, 2011). Autorky Hamadová, Květoňová a Nováková k této oblasti doplňují, že: děti s poruchami binokulárního vidění nedovedou správně vnímat prostor a prostorové vztahy, mají špatnou projekci prostoru, nedostatečně vyvinutou koordinaci a motorické činnosti rukou, (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 55). Porucha rozlišovací schopnosti spolu se zrakovou analyticko-syntetickou činností se projevuje při čtení a psaní; dítě má problémy při čtení, což má za následek zpožďování čtenářského vývoje; tento fakt je důsledkem zúžením zorného pole - dítě čte útržkovitě a má potíže s chápáním čteného textu; uvedené potíže mají za následek komplikace při psaní textu, kreslení a také nedostatečnou kvalitu zrakových představ (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Porucha vizuálně motorické koordinace je důsledkem nedostatečné spolupráce obou očí; projevuje se nedokonalou koordinací mezi motorickou činností a zrakovým vnímáním; jedná se o zhoršenou koordinaci ruky a oka, nohy a oka; vizuálně dítě působí jako méně obratné, pomalejší s problémy s orientací v prostoru; tato skutečnost se projeví např. při geometrii, grafomotorice nebo fyzické aktivitě - tělesná výchova (atletika) apod.; v herních činnostech má dítě problémy např. s chytáním míče - kdy musí sledovat pohyb míče ve všech směrech (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Porucha zrakové ostrosti znamená, že děti se strabismem či amblyopií mají tendenci při pozorování dvou předmětů je pokládat za zcela odlišné a to i v případě, kdy jsou si tyto dva předměty podobné; děti s poruchou binokulárního vidění nejsou schopny postřehnout jemnější rozdíly ve tvarech či jiných znacích, obtížné je také pro ně hledat stejné tvary mezi tvary podobnými (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Porucha vnímání barev je narušena zejména u dětí s amblyopií, konkrétně jemnost barvocitu; vnímání barev je matné a méně jasné; mezi nejčastěji narušeně vnímané barvy patří červená a zelená, vnímání žluté a modré je narušeno méně a naopak stav, kdy jsou narušeny všechny barvy, se objevuje spíše výjimečně (Urbánková, 1985 In: Keblová, Lindáková,

14 UPOL, Pedagogická fakulta 14 Novák, 2000); při těžké amblyopii může být i narušeno vnímání bílé barvy a to tak, že bílý papír dítě vnímá jako papír šedý. Narušení zrakových představ je zapříčiněné sníženou kvalitou zrakových vjemů a počitků, což má za důsledek nedostatečné vytváření zrakových představ; dále je také limitováno vytváření pojmů a rozvoj logického myšlení (Keblová, Lindáková, Novák, 2000). 1.1 Strabismus Strabismus neboli šilhavost patří spolu s amblyopií mezi poruchy binokulárního vidění. Je možné rozlišit dobu, kdy je strabismus považován za fyziologický jev. Stav, kdy se dítě dívá jedním okem a druhé oko zašilhá, je fyziologický od narození do 2. měsíců věku dítěte. V lékařské terminologii je také strabismus znám pod termínem heterotropie (Rozsíval, 2006). Tento termín doslova vyjadřuje označení zjevného šilhání. Poruchu spolupráce obou očí (svalové i senzorické) nazýváme strabismem neboli heterotropií. Oči stavíme tak, aby obraz pozorovaného předmětu dopadl do fovey (mělké jamky) v obou očích. Jestliže tomu tak není, obraz dopadá do foevey jen v jednom oku a ve druhém na jiné místo, pak se druhé oko uchyluje a mluvíme o šilhání čili strabismu. Stupeň odchylky vyjadřujeme úhlem, který svírají osy pohledů obou očí. (Kolín, 2007, s. 94). Strabismus je porucha rovnovážného postavení očí. Osy očí nejsou rovnoběžné, obrázky v pravém a levém oku nevznikají na stejném místě na sítnici a nemohou tedy splynout, ale vznikne dvojitý obrázek (diplopie). (Ludíková, 1988, s. 22). Jeden z obrazů je potlačen, jelikož dvojité vidění působí rušivě. Uvedená situace může mít za následek vznik amblyopie (Ludíková, 1988). Podle slovenského autora Gerince je akákoľvek odchýlka od paralelného postavenia, ktorá môže viesť k amblyopii a poruche binokulárneho videnia, se nazýva strabizmus. (Gerinec, 2005, s. 159). Strabismus se vyznačuje tím, že obraz pozorovaného předmětu dopadá pouze do fovey jednoho oka (Hycl, Trybučková, 2008). Osoby se strabismem mají narušené rovnovážné postavení očí, což má za následek, že osy očí se neprotínají ve stejném bodě. Důležité také je, že tato situace nastává při pohledu do dálky i na blízko (Hromádková, 1995 In: Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007).

15 UPOL, Pedagogická fakulta 15 Z hlediska očního lékařství je strabismus možné definovat jako: Stav, kdy osy vidění obou očí nesměřují současně k fixovanému bodu. (Rozsíval, 2006, s. 134). Důsledkem stáčení se jednoho z očí dochází ke snížení zrakové ostrosti neboli schopnosti rozeznat dva body. V předchozí kapitole, která je věnovaná terminologickému vymezení binokulárního vidění a jeho poruch, je uvedeno, že se jedná o funkční poruchu. Pokud je strabismus včasně diagnostikován a je zahájena patřičná léčba, terapie i reedukace 6, je možné strabismus zmírnit nebo úplně odstranit. Včasnou diagnostikou rozumíme orientační věk dítěte nad 2 měsíce, kdy už není strabismus považován za fyziologický. Lopúchová uvádí, že strabismus je téměř vždy spojen s funkční poruchou zraku. Není tedy pouze kosmetickým problémem (Lopúchová In: Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětském věku [PDF na CD], 2011). Strabismus a amblyopie jsou nejčastější oční vady, které vznikají v dětství. Proto se procento vzniku strabismu postupně s věkem snižuje. Doba, kdy nejčastěji dochází ke vzniku strabismu, je rozmezí mezi rokem dítěte. Podle kolektivu autorek se procentuelní zastoupení strabismu v dětské populaci pohybuje v rozmezí od 6 do 8%. U rizikových skupin dětí se výskyt poruch zraku zvyšuje až na 20%, tj. u dětí předčasně narozených a nezralých nebo u dětí s poruchami centrálního zrakového systému (Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětském věku [PDF na CD], 2011) Dělení strabismu Strabismus je možné klasifikovat podle etiologie, směru šilhání, podle upřednostňované fixace, podle stability úhlu strabismu. Etiologie strabismu: - souhybný strabismus (konkomitující) znamená, že pohyblivost očí není narušena; příčinou je porucha mezi centrálním nervovým systémem a koordinace pohyblivosti očí; ve finálním pohledu je úhel očí ve všech směrech stejný; 6 reedukace - jedná o speciálně pedagogickou metodu, která slouží ke zlepšování výkonnosti v oblasti narušené funkce; toto působení se dále promítá do psychiky jedince a pozitivně jej motivuje i ovlivňuje jeho vztah s okolním prostředím, ale i k sobě samému, ke svému postižení (Průcha a kol., 2009, s. 198)

16 UPOL, Pedagogická fakulta 16 - paralitickým (inkomitantním) strabismem je označován stav, kdy je pohyblivost očí porušena; nejčastější příčinou se uvádí obrna jednoho z okohybných svalů; úhel pohledu při inkomitantním strabismu se liší v různých pohledových směrech očí (Rozsíval, 2006, s. 134). Směr strabismu: - sbíhavý strabismus (konvergentní), šilhající oko se stáčí směrem k vnitřnímu koutku, druhým okem osoba sleduje předmět; - rozbíhavý strabismus (divergentní) chápeme jako situaci, kdy šilhající oko se stáčí směrem k zevnímu koutku, druhé oko i v tomto případě sleduje předmět; - hypertropie, šilhající oko směřuje nahoru; - termín hypotropie označuje stav, při kterém šilhající oko směřuje dolů (Rozsíval, 2006, s. 135). Preference fixace: - monokulární strabismus se projevuje jen u jednoho oka; - alternativní strabismus, oči se ve strabismu střídají (Rozsíval, 2006, s. 135). Podle stability úhlu strabismu: - manifestní (konstantní), projevy strabismu jsou viditelné a trvalé; - intermitentní, šilhání se projevuje jen při pohledu do blízka nebo do dálky (Rozsíval, 2006, s. 135) Příčiny vzniku strabismu Strabismus neboli šilhavost je označován mnoha odborníky jako nejčastější dětská zraková vada. Toto tvrzení lze podložit jednak etapami vývoje binokulárního vidění, kdy je známé, že binokulární vidění se vyvíjí do 7let od narození. A dále procentuelním srovnáním vzniku a výskytu strabismu u osob různých věkových kategorií. Pokud je některá z etap vývoje binokulárního vidění (viz. strany 11; 12) narušena, jeho vývoj pokračuje patologicky. Keblová, Lindáková, Novák ve své publikaci uvádí následující procentuální vyjádření. V 50% vzniká strabismus mezi 2. a 4. rokem dítěte. S přibývajícím věkem

17 UPOL, Pedagogická fakulta 17 se procento vzniku šilhavosti snižuje. V 8letech klesá procento možného vzniku strabismu na pouhé 1,5% a po 8 roce i v dospělosti dokonce na pouhé 0,5% (Divišová, 1990 In: Keblová, Lindáková, Novák, 2000). Pokud se vývoj binokulárního vidění vyvíjí patologicky, vzniká nejčastěji strabismus. Podle směru stáčející oka můžeme rozlišit jeho 2 typy. Jedná se o strabismus sbíhavý (tj. konvergentní) a rozbíhavý (tj. divergentní). Konvergentní strabismus vzniká v případě, že se oko stáčí směrem k vnitřnímu koutku. Oproti tomu strabismus divergentní vzniká tehdy, pokud se oko stáčí směrem k zevnímu koutku (Novohradská, 2009). Za předpokladu, že nebude strabismus napravován vhodným způsobem, je velmi pravděpodobné, že obraz dvojitého vidění (diplopie), které přichází do mozku, bude na šilhajícím oku potlačen. Tato situace by zapříčinila vznik amblyopie. Novohradská popisuje tento proces jako postupné potlačení obrazu z osově odchýleného oka, kdy funkce tohoto oka slábnou a vyvíjí se silná tupozrakost. (Novohradská, 2009, s. 25). V neposlední řadě má vliv na vznik strabismu do jisté míry i dědičnost. Kimplová považuje za nejvyšší podíl (uváděný v procentech) ve výskytu diagnózy prenatální vlivy. Ty tvoří až 55% a dle Kimplové je lze rozdělit na vlivy fyzikální (např. rentgenové záření), biologické (tj. virové a mikrobiologické vlivy - toxoplasmóza, rubeola) a chemické (např. alkohol). Z uvedeného hlediska zaujímají přibližně 37% vlivy dědičné (např. retinopatie nedonošených, která je příčinou slepoty u dětí) (Kimplová, 2010) Strabismus v životě dítěte Pro každého jedince má primární význam rodina. Rodina je první sociální skupinou, do které dítě po narození vstupuje. V tomto společenství dítě vyrůstá a nutnost být součástí rodiny se stává primární životní potřebou. Narození zdravého dítěte je přáním všech rodičů. Již před narozením dítěte si rodiče představují a plánují společnou budoucnost. S tím, že se dítě může narodit s poruchou zraku, či jiným závažným postižením rodiče nepočítají (Ludíková, 1990). Poruchu binokulárního vidění (strabismus či amblyopie) je nejdůležitější včas odhalit a také diagnostikovat. A to jednak z důvodu dalšího patologického vývoje binokulárního vidění, ale také proto, že tyto poruchy lze zmírnit či odstranit pouze do určitého věku (viz. strana 10). U strabismu je také důležité hledisko času. Pokud by strabismus nebyl léčen

18 UPOL, Pedagogická fakulta 18 a postupně odstraňován, je pravděpodobné, že by se mohla vyvinout u dítěte amblyopie. V tomto aspektu, je důležité, aby především rodiče sledovali projevy, reakce, chování apod. svého dítěte. V raném věku je obtížné zpozorovat zrakové nedokonalosti. V období, kdy děti začínají zrakem fixovat různé předměty a osoby, si rodiče zpravidla všimnou rozdílného chování a projevů dítěte, než je tomu u jeho intaktních vrstevníků. (Fišer, Hanák, 1968). Pravidelné lékařské prohlídky by sice také měly odhalit patologii, ale primárně nejčastěji symptomy vypozorují rodiče. Jedná-li se o raný věk dítěte, kdy ještě nenavštěvuje mateřskou školu, nemá prakticky kdo jiný na poruchu vidění upozornit. Pokud je oftalmologem dítěti diagnostikována jakákoli porucha vidění, zažívají rodiče nejčastěji strach, zklamání i obavy. Jedná-li se o závažnou formu postižení (včetně zrakového), mohou si rodiče dítěte vzniklou situaci interpretovat jako projev svého selhání (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 1999). Podstatné je, aby bylo v rodině vytvořeno prostředí, ve kterém si budou jednotliví členové vzájemně pomáhat, komunikovat spolu a důvěřovat si. Samozřejmě záleží na typu a hloubce postižení. U poruch binokulárního vidění je důležitá a motivující zároveň, skutečnost, že při správném přístupu, medicínské péči a speciálně-pedagogickém působení se zmírní či odstraní úplně. Je potřebné, aby se k rodičům dostaly správné informace a kontakty s odborníky na příslušných pracovištích, kde jim mohou pomoci, předat rady i zkušenosti (Ludíková, 2004). Rodina s postižením dítětem je něčím výjimečná. Odlišnost se stává součástí sebepojetí všech členů rodiny. Narození dítěte s postižením, včetně zrakových vad, změní do jisté míry dosavadní životní styl rodiny. Životní styl se musí přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte s postižením. Mění se chování rodiny i její vztah ke společnosti (Vágnerová, 2004). Z hlediska příčin vzniku má u strabismu velmi významnou úlohu dědičnost. Tato skutečnost se týká rodin, kde se u rodičů nebo prarodičů vyskytuje či vyskytovala závažnější refrakční vada, strabismus nebo amblyopie Možnosti nápravy strabismu Nápravu strabismu je možné rozdělit do několika oblastí. Jedná se zejména o medicínskou léčbu, speciálně-pedagogické působení, sociální služby.

19 UPOL, Pedagogická fakulta 19 Péče o dítě začíná již před jeho narozením. Během těhotenství dochází žena na řadu vyšetření, která mají za úkol odhalit případná rizika, komplikace atd. Systém tzv. preventivní péče zahrnuje genetické vyšetření, poradenství, pravidelné prohlídky u lékaře, ale také dodržování zásad zdravého životního stylu. Jestliže se v rodině jednoho nebo obou partnerů vyskytovalo jakékoli postižení zraku, mají budoucí rodiče možnost využít služeb Centra zrakových vad ve Fakultní nemocnici v Praze - Motole (Ludíková, 2004). Pacientům zde zajišťuje kvalitní péči tým odborníků z oboru: oftalmologie, klinické psychologie, lékařské genetiky, speciální pedagogiky, pracovního a sociálního poradenství. Centrum zrakových vad poskytuje genetické poradenství osobám se zrakovou vadou i jejich nejbližší rodině. Mezi další poskytované služby patří např. oftalmologická péče, nácvik manipulace s optickými a elektronickými pomůckami, psychoterapie, poradenství v rámci sociálních služeb, včetně poskytnutí kontaktů na další specializovaná pracoviště (FN Motol - Centrum zrakových vad [online], c2012). V období před i po narození dítěte dochází k řadě vyšetření, která zjišťují, zda je zdravotní stav dítěte v normě. Cílem screeningových vyšetření je předejít nebo včas odhalit zrakovou vadu. Součástí vyšetření je získání anamnestických údajů o dítěti i jeho nejbližší rodině (zejména ty informace, které se týkají významných onemocnění v rodině a mohou tak mít přímý vliv na další vývoj a zdravotní stav dítěte). Anamnestické informace se také týkají údajů o porodu a dalším vývoji dítěte. Další částí je vyšetření dítěte (novorozence, kojence, batolete). Vzhledem k nedokonalému vidění novorozence je velmi obtížné už v takto raném věku určit poruchu zraku, včetně strabismu (vrozeného) (Kuchynka a kol., 2007). Mají-li doma rodiče dítě se strabismem (vrozeným nebo získaným), je potřeba, aby dbali na pokyny, které jim sdělí lékař, popř. Středisko rané péče. Je potřeba, aby rodiče dítěti vysvětlili, proč musí nosit brýle, k čemu slouží, prováděli doma cviky zaměřené na posílení a zlepšení šilhajícího oka. Je třeba, aby tato cvičení byla prováděna pravidelně. U malých dětí tato cvičení provádí lékaři v nemocnici, pracovníci ve Středisku rané péče, dále v mateřských školách pro zrakově postižené, v běžné mateřské škole se zřízenou speciální třídou nebo integrované v běžné mateřské škole. Vzhledem k existenci mateřských škol pro zrakově postižené, jejich vybavení a přístupu je efektivnější, aby dítě tuto školu navštěvovalo. Důležité také je, aby i rodiče s dětmi doma prováděli cvičení, jejichž cílem je rozvinout prostorové vidění (stereoskopické hloubkové vidění). Pro lepší orientaci v textu si stručně vymezíme pojem stereopse. Stereopse je možná jen za přítomnosti jednoduchého

20 UPOL, Pedagogická fakulta 20 binokulárního vidění. Vzdálenost asi 65 mm mezi očima způsobuje, že při normálním držení hlavy jsou obrázky obou očí mírně proti sobě posunuté ve vodorovné linii. Srovnáním těchto dvou obrazů v mozkové kůře vzniká vjem hloubky. Zrakové pole se mění na zrakový prostor. (Lopúchová In: Finková, Růžičková, Stejskalová. Stejskalová - Etiologie těžkého zrakového postižení v dětském věku [PDF na CD], 2011). Kromě kvalitní péče o dítě se strabismem je také důležitý přístup rodičů k dítěti. Ten je do jisté míry ovlivněn převažujícími postoji společnosti, v níž žijí. Důležité je, jak hodnotí své současné postavení a jaké reakce očekávají, resp. se s nimi dovedou vyrovnat. S negativními projevy svého okolí se mohou rodiče setkat zejména tehdy, jestliže jde o vrozené a nápadné postižení (Vágnerová, 2004, s. 164). Pozornost společnosti často upoutá oko zakryté okluzí. Podstatné je, jaké budou postoje a chování k dítěti ze strany rodičů. Vyskytuje se zde větší riziko, že přístup k dítěti bude do jisté míry extrémní. Na jedné straně je uplatňován hyperprotektivní přístup, na straně druhé se vyskytuje odmítavý postoj k dítěti. Je potřeba, aby rodiče byli k dítěti důslední. Někteří rodiče mají tendenci dítě omlouvat, pokud nechce např. procvičovat šilhající oko (je unavený, cvičení je pro něj příliš náročné atd.). Další z možných variant je ta, že dítě bude rodiči nebo příbuznými rozmazlované (chudáček můj malý, dnes ho netrapte ). Dítě si na takový přístup zvykne a bude jej vyžadovat ode všech lidí kolem sebe (od učitelky v MŠ apod.). Pokud se naučí, jak se může vyhnout povinnostem je zřejmé, že způsob tohoto chování se bude posilovat. Opačnými případy jsou rodiče, kteří se snaží vadu, v tomto případě strabismus, co nejrychleji odstranit a dítě je přetěžované (Vágnerová, 2004). Kuchynka považuje aktivní spolupráci rodičů při nápravě poruch binokulárního vidění za důležitou podmínku úspěchu (převážně v předškolním věku). Dle autora záleží pouze na rodičích, přesvědčí-li li své dítě, aby dodržovalo podmínky pleopticko-ortoptické péče. Dalším významným faktorem je podle Kuchynky mezioborová spolupráce (např. s pediatrem) (Kuchynka, 2007). Ludíková se s Kuchynkou shoduje a tvrdí, že celkový vývoj dítěte a jeho výsledky závisí ve vysoké míře na tom, jak se k němu chovají jeho rodiče. Není jednoduché najít si k zrakově postiženému dítěti správný vztah, to je takový, který by sloužil nejlépe k jeho

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Katalog podpůrných opatření část pro žáky se zrakovým postižením a oslabením zrakového vnímání Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Oftalmologická komplexní péče o děti s dg. praematurity

Oftalmologická komplexní péče o děti s dg. praematurity "aneb konec dobrý všechno dobré MUDr. Jiří Malec Centrum komplexní péče o děti s ROP Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol podpořeno grantem z Norska - NF - CZ 11-OV-1-017-2015 30.03.2016 Oční

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. JANA KRÁTKÁ V. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. JANA KRÁTKÁ V. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií JANA KRÁTKÁ V. ročník prezenční studium Obor: 1. stupeň ZŠ + speciální pedagogika REEDUKACE ZRAKU U DĚTÍ SE ZRAKOVÝM

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

Metody preventivního vyšetřování zraku

Metody preventivního vyšetřování zraku Metody preventivního vyšetřování zraku MUDr.Anna Zobanová Úvod Vidění, neboli zrakové vnímání, je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek Přijímání účastníků DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické překážky.

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více