Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Základní údaje o součástech školy (k 1.čtvrtletí) Vývoj počtu ţáků (vţdy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy Údaje o školské radě Charakteristika školy Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje Odborná kvalifikace Vedení praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Další semináře a kurzy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výjezdy ţáků Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje Školní soutěţe Kulturní představení pro děti Další aktivity pro ţáky Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Účast ve vyšších soutěţích - sport Účast ve vyšších soutěţích - ostatní Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a výsledky dalších kontrol Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č.1: Rozvaha a bilance zisků a ztrát za rok 2010 výroční zpráva Strana 2 (celkem 44)

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Škola (resortní identifikátor právnické osoby) 1.2 Zřizovatel název školy Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 adresa školy Na Valech 53, Litoměřice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel : Mgr. Petr Krňák zástupce ředitele: Mgr. Jana Mátlová Kontakt tel.: název zřizovatele Město Litoměřice adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Kontakt: tel.: Základní údaje o součástech školy (k 1.čtvrtletí) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Přípravná třída stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,3 Školní druţina 3 87 X Kurz pro doplnění vzdělání Kurz probíhal pro dva ţáky dálkovým (konzultačním) způsobem. 1.4 Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy celkem stupeň stupeň výroční zpráva Strana 3 (celkem 44)

4 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Charakteristika školy Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Jana Mátlová Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Tel Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 je středně velká škola v blízkosti městské památkové rezervace města Litoměřice. Od roku 1997 jsme zařazeni do sítě škol s ekologickou orientací (Školy pro výchovu a vzdělávání k trvale udrţitelnému způsobu ţivota.) V naší škole to zejména znamená: poznávání a propagaci ţivotního prostředí krajiny ţivota dětí: programy pro rodiny ţáků, výlety, soutěţe v přírodě, trávení volného času v krajině nabídku volnočasových aktivit podporujících zdravý ţivotní styl, pohyb a zdraví ţáků zájmové vzdělávání talentované ţáky v oblasti přírodních věd exkurze, spolupráce s odborníky, vybudování informační základny úzká spolupráce se Střediskem ekologické a etické výchovy SEVER Litoměřice Další oblasti, které dlouhodobě a systematicky podporujeme: Informační technologie v učebním plánu uţ od 4.ročníku, běţné vyuţívání vysokorychlostního internetu, mnoţství výukových programů, pouţívání IT se stává běţnou součástí výuky ve všech třídách. Jazyková výuka Anglický jazyk od 1.ročníku, povinná i nepovinná výuka, všichni učitelé jsou kvalifikovaní nebo studují, projektové vyučování, moderní metody práce, od 7. ročníku si ţáci vybírají další cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Osobnostní a sociální výchova téma, které prolíná vyučováním všech předmětů, tvoříme smíšené skupiny ţáků, celoškolní projekty, spolupracujeme s většinou institucí v regionu, podporujeme dovednosti komunikace a spolupráce. Spolupráce s rodiči pomoc zdravotně postiţeným a zdravotně znevýhodněným ţákům, jejich integrace do běţných tříd a aktivit, speciální program v poradnách, překonávání obtíţí v učení a chování. výroční zpráva Strana 4 (celkem 44)

5 Aktivity mimo vyučování nabídka mnoha zájmových útvarů (sportovní, výtvarné, keramické, jazykové apod.), výlety, exkurze, ozdravné pobyty, školy v přírodě, soutěţe, besedy, divadelní představení apod. Mezinárodní výměnné pobyty ţáků a informací, intenzivní spolupráce s evropskými školami: Slovenská republika, Holandsko a s africkými školami: Keňa. Podporujeme víceleté projekty spolupráce, zejména vyuţíváme grant Comenius MŠMT a moţnosti elektronické komunikace E-twinning (www.etwinning.cz). Prostory pro výuku Škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu v Masarykově ulici 30. V této menší budově jsou umístěny první třída, přípravná třída a dvě oddělení školní druţiny. Dále je zde cvičná kuchyň s ţákovskou jídelnou, keramická a výtvarná dílna druţiny s pecí. Pronajímáme zde také dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER a odborové organizaci školství. Okolí budovy tvoří dětský výukový ekoareál vyuţívaný pro výuku, školní druţinu i mimoškolní aktivity. V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 22 učeben, z toho 9 odborných (hudební výchova, fyzika + chemie, přírodopis, výtvarná výchova, učebna cizích jazyků, dvě učebny informatiky, mediální učebna s interaktivní tabulí). Dále je v hlavní budově tělocvična, ţákovská knihovna, školní druţina, jídelna s výdejnou obědů a prostorné šatny. Na střeše budovy se nachází ukázkové místo pro výuku alternativních energetických zdrojů solární kolektory pro ohřev teplé vody. Pro výuku pracovních činností a mimoškolní výchovu slouţí pozemek pro pěstitelské práce nedaleko hlavní budovy a ekoareál výukových aktivit u malé školní budovy. výroční zpráva Strana 5 (celkem 44)

6 Od školního roku vyuţíváme nové hřiště s umělým povrchem na sídlišti asi 200 m od školy s vlastním správcem. V bezprostředním okolí školy vznikl rozsáhlý městský park a dopravní situaci při severní straně budovy zklidnila nová křiţovatka s kruhovým objezdem. Opravy a práce v budovách Instalace hlavního zvonění školy, nové regály v knihovně a další nábytek, koberec před učebnu mediální výchovy, kuchyňka s vybavením před učebnu, ţidle do MU, malování několika tříd a části chodeb, nátěr fasády malé budovy, rekonstrukce venkovního schodiště, rekonstrukce tabule v 9.B a přírodopisu, Nová tabule v prvním patře. Přístroje, didaktická technika a pomůcky Instalace interaktivní tabule do I.B, dataprojektor, počítač a výukový software, CD přehrávače, v rámci programu EGON získala škola do uţívání diaprojektor, promítací plátno, tiskárnu, scaner. Bylo pořízeno bezdrátové připojení - WIFI v areálu kanceláří, nový počítač pro VP a koordinátora ICT, 3 nové notebooky z projektu COMENIUS, 2 netbooky z akce nakladatelství FRAUS. Komentář Celkové estetické a hygienické prostředí školy se díky uskutečněným pracím zlepšilo. Z větších rekonstrukcí zbývá například položení nové dlažby na chodbách, interiérové změny v učebnách a kabinetech. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2010/2011 byla výuka organizována takto: Na 1. stupni jsme pouţívali učební plán vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 pouze v 5.ročníku. výroční zpráva Strana 6 (celkem 44)

7 V ostatních ročnících ověřujeme vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu - Do ţivota s jedničkou. Přehled volitelných předmětů: ročník Globální výchova Druhý cizí jazyk Německý jazyk Druhý cizí jazyk Ruský jazyk Společenskovědní seminář Kulturní seminář Informatika volitelná Přehled nepovinných předmětů: Zdravotní tělesná výchova Nepovinný Aj Přehled náplně praktických činností: Počítače Pěstitelství a chovatelství Vyuţití digitálních technologií Svět práce Příprava pokrmů Přehled zájmových útvarů V rámci školní druţiny: Výtvarný krouţek Keramický krouţek 3 skupiny Sportovní hry chlapci Sportovní hry dívky Sportovní školička (PT) Počítačové hry ostatní: Pěvecký krouţek Sportovní hry E-Twinningoví kamarádi Nezmaři (ekologický)(sever) Vaření (1.stupeň) Komentář: Oblast praktických činností a volitelných předmětů odpovídá personálnímu obsazení a orientaci školy na ekologickou výchovu, ve většině případů odráží zájmy žáků. Velký důraz dáváme také na posílení estetické, citové a osobnostní výchovy. Každý rok rozšiřujeme možnosti výuky informatiky, jazyků a volby povolání. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY výroční zpráva Strana 7 (celkem 44)

8 3.1 Základní údaje Učitelé 24 (1.stupeň - 12, 2.stupeň - 14) Vychovatelky 5 Asistent pedagoga 1 Ekonomka 1 Školník - údrţbář 1 Uklízečky 4 Správci hřiště 2 přepočteno na plně zaměstnané: 19,8 učitele 3.2 Odborná kvalifikace Počet kvalifikovaných: 18 (úvazkově 16), počet nekvalifikovaných: 6 (úvazkově 3,8) z toho 3 dokončují pedagogické studium. Tři učitelé mají kvalifikaci speciální pedagogika a jeden výchovné poradenství. S odpovídajícím ukončeným studiem je jmenován: metodik prevence, výchovný poradce a karierní poradce, dále na škole pracuje koordinátor ICT, koordinátor EV. Někteří učitelé jsou zváni pravidelně do porot soutěţí MŠMT, zejména v těchto oblastech: Nj, Aj, Tv 3.3 Vedení praxe Učitelé a vychovatelé vedli 2 studenty VŠ a 15 studentů SŠ při odborné praxi. Komentář: Někteří nekvalifikovaní pedagogogové pokračují v příslušném studiu, případně jej zahájí. Kvalifikace chybí zejména u učitelů jazyků. Přesto, že potřeby úvazků se podařilo splnit, je nutné do budoucna hledat kvalifikované učitele matematiky, tělesné výchovy a anglického jazyka. Asistent pedagoga musel ukončit pracovní poměr z důvodu nedostatku finanční prostředků krácení rozpočtu krajského úřadu. 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŢÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL výroční zpráva Strana 8 (celkem 44)

9 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů do prvních tříd přípravná třída počet tříd počet dětí 1 11 výroční zpráva Strana 9 (celkem 44)

10 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy ţáci 9.tříd celkem 36 ţáci 7. a 8.tříd celkem 1 podle typu školy (jen 9.ročník) Gymnázium 14 Střední odborná škola 7 Střední pedagogická škola 3 Soukromé odborné učiliště Integrovaná střední škola 2 Obchodní akademie 3 Střední škola POHODA 1 Střední průmyslová škola 3 VOŠ 2 Střední škola letecké a výpočetní techniky 1 Komentář Počet přijímaných žáků do prvních tříd se mírně zvýšil. Pro žáky prvních tříd máme výborné podmínky, tyto třídy jsou umístěny v malé budově, ve velmi pěkném a klidném prostředí. Je tak usnadněn plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Se souhlasem zřizovatele jsme provedli počtvrtéí zápis do přípravné třídy základní školy. O třídu byl velký zájem, je určena pro děti s odkladem a z nevýhodného sociokulturního prostředí. Tradičně vysokou úroveň má systematická práce se žáky a jejich rodiči v rámci kariérního poradenství. Během osmého a devátého ročníku absolvují žáci mnoho akcí na podporu správného výběru další studijní cesty. Většina žáků 9.tříd se dostala do škol během prvního kola přijímacího řízení výroční zpráva Strana 10 (celkem 44)

11 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2010 / 2011, I. POLOLETÍ Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŢÁKA Třídní učitel p I.A PaedDr. Alena Hillmichová , ,62 63,62 I.B Mgr. Irena Loulová , ,57 39,57 II.A Mgr. Dana Kubelková , ,52 31,52 III.A Mgr. Věra Zemanová , ,91 59,91 IV.A Mgr.Lenka Čermáková , ,88 42,88 IV.B Mgr.Pavla Chloudová , ,38 28,38 V.A Mgr. Iva Záhorková , ,92 39,92 VI.A Mgr. Marie Nováková , ,71 47,71 VI.B Mgr. Jana Mátlová , ,50 60,33 1,17 VII.A Mgr. Lucie Valušková , ,13 61,91 3,22 VIII.A Šárka Pilzová , ,70 51,70 VIII.B Mgr. Jitka Korábová , ,00 61,63 0,38 IX.A František Kindermann , ,44 93,44 IX.B Mgr. Eva Brzáková , ,75 90,75 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,57 55,23 0,34

12 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2010 / 2011, II. POLOLETÍ Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŢÁKA Třídní učitel p I.A PaedDr. Alena Hillmichová , ,62 70,62 I.B Mgr. Irena Loulová , ,57 31,57 II.A Mgr. Dana Kubelková , ,32 39,32 III.A Mgr. Věra Zemanová , ,04 42,04 IV.A Mgr.Lenka Čermáková , ,06 56,06 IV.B Mgr.Pavla Chloudová , ,00 42,00 V.A Mgr. Iva Záhorková , ,00 39,00 VI.A Mgr. Marie Nováková , ,71 80,71 VI.B Mgr. Jana Mátlová , ,89 78,89 VII.A Mgr. Lucie Valušková , ,22 70,26 3,96 VIII.A Šárka Pilzová , ,30 104,17 1,13 VIII.B Mgr. Jitka Korábová , ,31 82,31 IX.A František Kindermann , ,81 111,50 0,31 IX.B Mgr. Eva Brzáková , ,45 135,90 1,55 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,81 70,31 0,5 výroční zpráva Strana 12 (celkem 44)

13 Komentář: Dalším rokem ověřujeme školní vzdělávací program, modernizujeme vyučovací činnosti, stále více se zabýváme skupinovou výukou, činnostním a projektovým vyučováním. Přiměřená náročnost, důvěra ve schopnosti všech žáků, hledání stále nových přístupů charakterizuje většinu členů pedagogického sboru. Významné je procento vyznamenaných žáků včetně zdravotně postižených i žáků ze sociálně nepodnětného prostředí. Mimořádnou péči věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení jak při vyučování, tak ve skupinách dyslekticko ambulantních poraden. V mnoha třídách je několik zdravotně postižených žáků s individuálním plánem s doporučením k integraci z pedagogicko psychologické poradny. V této náročné práci považujeme za podstatné spolupracovat pravidelně s rodiči, PPP i SPC. Na prvním stupni využíváme asistentku pedagoga, který pomáhá žákům překonat různorodé vzdělávací i výchovné obtíže. Rodiče žáků pravidelně informujeme o výsledcích vzdělávání na rodičovských schůzkách, pohovorech, konzultacích. Byla jmenována školní výchovná komise, která řeší závažné výchovné situace, záškoláctví apod. Dlouhodobě se snažíme o vyváženost informací, pozitivní motivaci, setkání s rodiči k prezentaci vydařených akcí, projektů i pobytů. Cíleně se věnujeme budování pozitivního klimatu školy. Pravidelně zjišťujeme, čeho si rodiče na naší škole váží a kde bychom se mohli zlepšit. Výsledky vzdělávání žáků ověřujeme formou vnější evaluace pomocí testů SCIO. Ve školním roce v 6. a 7.ročníku testy českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci jsme provedli test informační gramotnosti TIGR pro žáky se SVP podpora speciálních škol a škol vzdělávajících žáky se SVP a ověření jejich dobrých výsledků ve vzdělávání v ICT a informatice (leden 2011, 12 žáků z 8. a 9. Ročníku) 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (rizikové chování) BESEDY A PROGRAMY, PREVENCE Datum Předmět Třída Téma Září Dopravní výchova 2.A Program PČR Ajax Hygiena a zdravotní výchova 6.roč. Čas proměn Dopravní výchova 1.A, PT Bezpečná cesta do školy Dopravní výchova 4.A Cyklista Knihovna beseda a film Červený Dopravní výchova blesk Říjen Záchranný systém 5.roč. IZS tvůj ochránce 5.roč. Program PPP DPrevence Prevence PT, I.B programtu Vlastní bezpečí

14 Prevence PT,1.r., Ţijí s námi - Canisterapie Prevence I.A Zdravé zuby Prevence II.A, III.A Policie ČR program Prevence 4. a 6.r. Bezpečnost dopravy, škola Prevence 3.,5.,7.r. První pomoc ČČK Prevence 4.r. Psí útulek Řepnice Prevence 6.r. Hasičský záchranný sbor Prevence 7.r. Práce městské policie Prevence 8.r. Vztahy ve skupině a prevencešikany, DKP Bethel Prevence 8.r. Drogy a my, Mgr. Davídková PPP Prevence 8.r. Anorexie, bulimie, ICM Klika Prevence 9.r. AIDS, Dr.Matějíčková DDM Prevence 1., 2.r. Já a moje tělo, p.kuldová DDM Prevence 5.r. Kamarádství, přátelství, Dr.Dobišová Prevence 9.r. Právo na ţivot, Bc.P.Panaš Prevence 9.r. Reklama a my, škola Listopad Ekologická výchova 1.B SEVER Ekologická výchova PT SEVER Výchova k volbě povolání 9.ročník Škola 2010 Prosinec Ekologická výchova PT, 1.A, SEVER, vánoční čarování Ekologická výchova 4.A SEVER, les Leden Dopravní výchova 4.A Rozmarýn, Ekologická výchova PT SEVER Střevo tour prevence nemocí Únor Zdravotní výchova 7.-9.ročník tlustého střeva Zdravotní výchova 9.ročník Beseda AIDS Prevence 5.r. Peer program Ekologická výchova PT SEVER program Čtenářská gramotnost PT Knihovna program Ekologická výchova 1.B SEVER program výroční zpráva Strana 14 (celkem 44)

15 Březen Výchova 2.stupeň Projekce Síla lidskosti, beseda Ekologická výchova 3.A SEVER program Duben Dopravní výchova 4.A,B Průkaz cyklisty Zdravotní výchova 2.A Den bez úrazů Květen Ekologická výchova 8.A,B Program SEVER Je jen jedna Země Výchova ke zdraví 9.r. Do ţivota bez karambolů Zahrada Čech Výchova k občanství 6.-9.r. Prezentace dětského městského zastupitelstva Červen Čas proměn Zapojení do projektů prevence Program pro osvětu dívek 6. Ročníku, zdravotní výchova, hygiena. Společně to dokáţeme Realizátor: Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem Cílem projektu je program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele v přípravné třídě, posílit systém podpory školní uspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na samém začátku školní docházky Mezi stěnami Realizátor: Člověk v tísni, O2 Cílem je minimalizace šikany programy pro 6. 9.ročník, pokračování ze školního roku 2008/2009 Bezpečně na internetu PROJEKT LINKY BEZPEČÍ, film, besedy, práce s internetem (kyberšikana a bezpečí na internetu) výroční zpráva Strana 15 (celkem 44)

16 Preventivní program UNPLUGGED Hlavní charakteristiky UNPLUGGED Unplugged je nejvhodnější pro ţáky ve věku let, tj. pro ţáky 6. či 7. tříd. Skládá se z 12 lekcí po 45 minutách Lekce jsou rozloţeny na celý školní rok (interval mezi lekcemi je 14 dní - 3 týdny) Orientace nikoliv jen na úroveň informací, ale především na kvalitu postojů a změnu chování Cílem je oddálit první zkušenosti s drogami a zabránit přechodu od experimentálního uţívání k uţívání pravidelnému UNPLUGGED je původním projektem vycházejícím z dobré praxe ověřených tj. účinných programů primární prevence rizikového chování v Evropě. Integruje v sobě jak všeobecné jádro metod a technik pouţívaných v prevenci rizikového chování obecně, tak také lekce zaměřené specificky na prevenci uţívání návykových látek. Program v současné podobě tedy nepředstavuje komplexní program všeobecné primární prevence avšak ideálně můţe být začleněn do širšího rámce preventivních programů na ZŠ. V budoucnu je plánováno rozšíření specifické části pro další oblasti (agrese, šikana, sex rizikové chování atd.) Projekt Měj svůj ţivot pod kontrolou Celoškolní projekt na téma prevence, probíhá vţdy v měsíci říjnu Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce ,-Kč na besedy, programy, 6.ročník, vybavení pracoviště metodika prevence Drogy trochu jinak E-program prevence prostřednictvím PC pro učitele i ţáky SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI vyuţíváme PPP SVP Policie ČR Městská policie OHS ČČK OSPOD (OPD) SPC Orgány státní správy Odborníci forma spolupráce Šetření, porady, přednášky Šetření, porady, přednášky Přednášky, semináře, akce Při Dni Prevence a cyklistech Přednášky Přednášky, kurzy pro pedagogy Záškoláctví, problém.rodiny Šetření, porady, přednášky Šetření, porady Šetření, porady výroční zpráva Strana 16 (celkem 44)

17 Nestátní zařízení Sever, Farní charita, sdruţení ShineBean Jiné (jaké): ICM, K centrum Spolupráce na projektech, přednášky Přednášky a besedy Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Den prevence a ochrany člověka za mimořádných situací 2. Spolupráce s preventivní skupinou Policie ČR, kurátory MěU Litoměřice 3.Minimalizace šikany Mezi stěnami programy pro 6. 9.ročník, pokračování ze školního roku 2008/ Kyberšikana Seznam se bezpečně (na internetu) včetně přednášky pro rodiče. 5.Grant KÚ Ústí n.l. pro rok 2011 Komentář: Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1.Větší zapojení rodičů do problematiky nejen prevence 2.Pokračovat v MIŠ a spolupráci s PS Policie ČR 3. Psát další projekty a shánět finance na akce 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) pouţití prostředků za rok a Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Jednooborové studium VŠ Ústí nad Labem - Německý jazyk, studium úspěšně ukončeno prosinec 2010 Studium VŠ Ústí nad Labem Ze,D, státní zkouška , studium úspěšně ukončeno Studium VŠ Ústí nad Labem M,ZT, státní zkouška , studium úspěšně ukončeno b) Specializační studium výroční zpráva Strana 17 (celkem 44)

18 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace dlouhodobé programy studia Anglického jazyka, metodika, didaktika Brána jazyků otevřená (30 hodin) 4 učitelé (Hill, Záh Brz, Trn) NIDV Anglický jazyk Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 40 hodin Ředitel školy 11 učitelů Jazyková škola RESTON ČČKříţ Litoměřice Práce učitele v přípravné třídě v rozsahu 44 hodin Učitelka PT UJEP Ústí nad Labem Kurz Logopedická prevence Učitelka 1.st. Logopedická základní škola, Měcholupy 1, ukončeno Další semináře a kurzy datum předmět, oblast pořadatel celý název Počet Komunikace, práce týmu a s týmem. září říjen Spolupráce a komunikace Prevence Prevence Výchovné poradenství SEV SEVER RELIÉF PPPLitoměřice PPPLitoměřice Preventivní program UNPLUGGËD pro ţáky 6.tříd ZŠ Setkání metodiků prevence přednášky, besedy, konzultace. Setkání výchovných poradců přednášky, besedy, konzultace listopad Multikulturní výchova Člověk v tísni 1 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Zdravotní výchova Management Peers program evaluace škol ČČK Litoměřice Zeman NUOV Praha Novela zákona o pedagogických pracovnících Program vzájemné evaluace škol výroční zpráva Strana 18 (celkem 44)

19 Leden Únor březen Globální výchova Společnost pro Fair Trade Svět do všech předmětů Problém zvaný šikana 1 Prevence PPP Teplice Aktivity v přírodě 1 Ekologická výchova SEVER Ltm Webinář 2 ICT technologie FRAUS Úvod do problematiky extremismu 2 Duben Výchova k občanství PPP ÚK EU peníze do škol 1 EU peníze E-Twinning NIDV Praha Květen Prevence PPP Prevence FRAUS Konference a slavnostní předávání certifikátu kvality Unplugge prevence rizikového chování Safer internet nebezpečí v kyberprostoru Setkání metodiků prevence Prevence PPP Seminář výtvarný 1 EV, Vv Ekoateliér Seminář ekoškola 1 Červen EV SEVER Lt 1 Komentář: Někteří učitelé, kteří nesplňovali kvalifikační předpoklady, si doplnili kvalifikaci odpovídajícím studiem na vysoké škole. Množství a pestrost seminářů pro pedagogy odpovídá organizačním a finančním možnostem školy. výroční zpráva Strana 19 (celkem 44)

20 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Výjezdy žáků datum Místo Účel Třída Dny Ozdravný pobyt Indiáni říjen listopad Lhotsko Lhotsko Liberec prosinec Dráţďany Ozdravný pobyt Středověk IQ park Jednodenní exkurze do Dráţďan, muzeum hygieny, památky starého města 1.A, PT 3 2.A, 3.A 3 9.A,B 1 Zájemci 1 leden únor Lyţařský výcvik 1.stupeň Pec pod Sněţkou Lyţařský výcvik 2.stupeň 1.-5.r. 7 Pec pod Sněţkou 7.r. 7 Exkurze informační centrum Litoměřice březen duben Litoměřice Holandsko Výměnný pobyt ţáků ve Slovenské Nitře, projekt Comenius Výlety ke Dni Země 4.A, B 1 2.stupeň 3 České středohoří Valíkova výprava akce pro rodiče s dětmi květen Bezděz Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou Škola v přírodě z grantu Paţit KU Ústeckého kraje Výlet krouţku ekologické výchovy Nezmaři 1.stupeň 1 6.A,B 5 Liběchov Exkurze do poslanecké sněmovny Výběr 2 červen Praha Škola v přírodě 9.A,B 1 Svor Exkurze 1.-5.r. 6 Ústecko Exkurze 6.A,7.A 1 Praha Exkurze rozhlas 8.A,B 1 Ústí nad Labem 8.A,B 1 výroční zpráva Strana 20 (celkem 44)

21 Křešice Litoměřicko Jiřetín pod Jedlovou Jiřetín pod Jedlovou SČVK Litoměřice Úloţiště Richard Praha Exkurze do podniku Schoeller Cyklovýlet Škola v přírodě z grantu Paţit KU Ústeckého kraje Škola v přírodě z grantu Paţit KU Ústeckého kraje Exkurze do čisticí stanice odpadních vod Eskurze do IS úloţiště jaderného odpadu Exkurze do hlavního města, Národní muzeum, historické centrum 8.A,B 1 6.B 1 8.r. 5 9.r a 9.r. 1 9.r. 1 6.B Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje datum Název druh akce září Cyklopeleton Akce k podpoře cyklodopravy v rámci Týdne mobility a Dne bez aut se Zdravým městem. říjen Den Zvířat Den chovatelů domácích zvířat, výstava pro MŠ a veřejnost Den zdravé výţivy Zábavně naučné nedělní odpoledne v areálu malé budovy stanoviště k zdravému způsobu ţivota, pro veřejnost a ţáky. Den Prevence Projektový den celé školy prevence rizikového chování, besedy, výstavy, aktivity, exkurze ve spolupráci s institucemi, které se zabývají prevencí výroční zpráva Strana 21 (celkem 44)

22 Týden pomoci Týden akcí na podporu africké školy a útulku psů Studovna Fraus otevření Slavnostní otevření studovny FRAUS ve školní budově mediální učebna. listopad Strašidelná diskotéka Zábavné odpoledne školní druţiny s tancem a soutěţemi Strašidelný den Projektový den 1,2, PT a ŠD prosinec Kapradí 2010 Happening Síla lidskosti Kapradíčko Čertovská diskotéka Konference ekologické výchovy kraje Ústí nad Labem organizována SEV SEVER Litoměřice s naší školou, metodické dílny pro pedagogy, doprovodný program Účast na programu k výročí sira Wintona, výstava vagonků na náměstí Malá konference ekologické výchovy pro MŠ organizovaná střediskem SEVER s několika semináři pro pedagogy Zábavné odpoledne školní druţiny s tancem a soutěţemi Mikuláš v MŠ Pomoc MŠ při organizaci mikulášské nadílky výroční zpráva Strana 22 (celkem 44)

23 Vánoční dílny Vánoční jarmark Kouzlo vánoc Projektový tvořivý den vánočních dílen pro celou školu, výroba pro vánoční jarmark a charitativní aktivity Odpoledne pro rodiče a přátele školy, jarmark výrobků ţáků, představení a vystoupení pro veřejnost Vánoční aktivity 1.stupně Leden Týden otevřených dveří Karneval Akce pro veřejnost, 1.stupeň a druţina otevřeny v průběhu vyučování pro veřejnost Hry, tanec a soutěţe pro ŠD a 1.stupeň Únor Vítání jara Dětský bleší trh Projektový den 1.stupně s tvořivými dílnami Prodej věcí rodin ţáků Březen Den Země Projekt k regionální výuce Stromy známé i neznámé Duben ZOO Ústí nad Labem Akce na pomoc gorilám 4.ročník, soutěţe pro veřejnost Valíkova výprava Výlet pro rodiče a děti - Bezděz Procházka po Zemi Víkendová akce pro rodiče s dětmi ţáci školy vypomáhali na stanovištích na akci SEVERu výroční zpráva Strana 23 (celkem 44)

24 Květen Červen Výstava prací Výstava prací Desatero problémů města Litoměřice Lesní stezka Den Dětí pro ŠD Den Dětí s nakladatelstvím FRAUS Den Dětí pro 1.stupeň Výstava ţákovských prací z projektu Stromy známé i neznámé na akci MÚ Litoměřice: 10 problémů Výstava ţákovských prací z projektu Stromy známé i neznámé v litoměřické knihovně. Účast ţáků na setkání dětí v KD Litoměřice Přírodovědná soutěţ pro školy Litoměřického regionu organizovaná naší školou pro ţáky 1.stupně Program dětského dne pro školní druţinu Program nakladatelství pro všechny třídy 1. stupně Program dětského dne pro 1.stupeň s pomocí ţáků 9.ročníku. Valíkova neděle Vysvědčení pro 9.r. Program pro rodiče a ţáky, vystoupení ţáků, doprovodný program, soutěţe Slavnostní předávání vysvědčení ţákům 9.ročníku v kulturním domě za účasti rodičů výroční zpráva Strana 24 (celkem 44)

25 8.3 Školní soutěže přespolní běh skok vysoký přehazovaná starší dívky minikopaná vánoční turnaj Hokej O nejkrásnějšího mazlíčka Miss jablko Sběr papíru Sběr PET lahví Bi olympiáda D olympiáda, 1.m. J.Čapek, 2.m K.Kučera, 3.m Š.Studený Čj olympiáda Vv vánoce o nejkrásnější cukroví Nj olympiáda Aj olympiáda kategorie mladší, pořadí: Aj olympiáda kategorie starší, pořadí: 1.m. B.Soukupová, 2.m. K.Kučera M Pythagoriáda Z olympiáda M Klokánek Př Klokan, výroční zpráva Strana 25 (celkem 44)

26 Vv Kraslice 1.m. Jan Čapek, 2.m. Petr Novák, 3.m. Petr Krejčí 8.4 Kulturní představení pro děti Datum Zařízení Třída Název Říjen Knihovna LT 2.A Pasování nových čtenářů Listopad Divadlo Praha 2.stupeň KMD Baron Prášil Divadlo KHM 2.A Kino Vláček kolejáček Prosinec Divadlo KHM 7.-9.ročník Generálka Divadlo KHM PT, 1.A, 1.B Knihovna PT Program pro ţáky Rozmarýn PT Vánoční výstava KD 1. 2.r Vánoční koncert ZUŠ Galerie PT Výstava Galerie 6.B Program pro ţáky Leden KMD Praha 2.stupeň Škola ŠD Kouzelník Knihovna PT Únor Divadlo KHM PT Perníková chaloupka Divadlo KHM 1.A, PT Za zvířátky do pohádky Divadlo KHM 4. A,B, 5.r. Rychlé šípy KMD Praha 2.stupeň Hello, Dolly Březen Divadlo KHM 1.A, 2.A O Pračlovíčkovi Divadlo KHM 3.A Princezny jsou na draka Duben Divadlo KHM 1.B Kdyţ chce kůzle otevřít Divadlo KHM 4.A, 4.B, 5.A Cesta kolem světa KMD Praha Výběr dětí výroční zpráva Strana 26 (celkem 44)

27 Kino 2.stupeň Planeta Země - Čína Kino 2.stupeň Ekofilm SEVER Květen Divadlo KHM, PT, 1.A, 2.A Jak se krotí princezna Divadlo KHM 9.r. Evţen Oněgin Divadlo KHM PT, 1.r., 2.r. Planetárium Praha 6.,7.r. Program planetária Planetárium Teplice 4.,5.r. Program planetária Červen KD 1.B Výstava ukázky stolování, 8.5 Další aktivity pro žáky Pasování čtenářů Okresní knihovna Litoměřice, 2.A Základy podnikatelství pro ročník Výhody prodlouţeného studia pro 8. a 9.ročník Výstava Škola 2010 Den otevřených dveří ISŠ Program Vrstevník pro šestý aţ devátý ročník - vysvětlování zdravého ţivotního stylu a odmítání závislostí) Školní výchovný program Dospívání pro 6. ročník Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů Zábavná odpoledne (Mikulášská, Halloween, ) Vystoupení pro rodiče, zpěv a recitace 1.stupeň Vítání občánků Dětský Den bez úrazů Národní dny bez úrazů Zdravé zuby program pro 1.stupeň Běh do škol zdravý ţivotní styl Dopravní výchova DDH Magnolie, 4.ročník 8.6 Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Závěrečný almanach 9.ročníků. Články v tisku a na Almanach literárních a výtvarných prací 1.stupně. výroční zpráva Strana 27 (celkem 44)

28 8.7 Účast ve vyšších soutěžích - sport Charakteristika Třída Umístění Litoměřice Ergoregata (veslování) Plavání starší ţáci Mc Donalds (kopaná) okrsek Preventan CUP(florbal) Mc Donalds (kopaná) 2.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 4.-5.r r. M.Fryč 1.místo, T. Rozínek 2.místo, celkově 4.místo A.Kalas(1), O.Klučiar(2x2.místo), M.Novotná(2x2místo) 3.místo Atletický 4boj Lovosice Plavání Okres 2.stupeň 1.stupeň St. chlapci 14.místo, O.Kubeš 7.místo, K.Veselá 13.místo, K.Pistorová 8.místo, ml.ţákyně 9.místo, st.ţákyně 13.místo 13.místo R.Bucek, 8.místo M.Kmochová, 10. T.Zavřel, 13.J.Kolář, 13. J.Měchura Plavání 2.stupeň Aerobic Pohár rozhlasu 2.stupeň 2.stupeň T.Holbová(3), (3) Smolej(11)(4), Novák(14), Klučiar (13), Kubeš(6)(7), Benešová(8), štafeta MŢ (14), Atletika 1.stupeň Pergl(6) Kraj 8.8 Účast ve vyšších soutěžích - ostatní Název Třída Umístění Litoměřice Podzimní poznávání rostlin Jarní poznávání rostlin Výběr Výběr Pomáháme gorilám PT 2.místo Výběr druţstev Lesní stezka z 1.stupně 1. a 2.místo okresní kolo Výtvarná soutěţ Příběh jara Druţina 3.místo Veronika Oppitzová Dějepisná olympiáda Výběr J.Čapek (27), K.Kučera (30) V.Opitzová (3), N.Vlčková (3), D. Bukovský Zimní přírodovědná soutěţ Výběr (2) výroční zpráva Strana 28 (celkem 44)

29 Matematická olympiáda 5.ročník M.Klouda(10) Zeměpisná olympiáda 2.stupeň V.Balvín(8), P.Boháč(13), J.Čapek(16) Olympiáda Český jazyk 2.stupeň J.Čapek Matematický klokan Výběr škola E.Jiránková, T.Ullmanonnová, K.Bártová, D.Hájková, K.Zajíc, N.Svobodová, V.Molnár, L.Vitásková, J.Roškot, A.Homolková, L.Kolibár, O.Kulhánek, O.Bzdil Mladý záchranář Druţstvo 2.stupeň Svatošová, Veselá, Kanda, Novák (6) Jarní poznávání rostlin Výběr 11 ţáků krajské kolo Komentář: Vysoký počet akcí, výjezdů, soutěží a dalších aktivit umožňuje žákům zapojit se do života školy na základě svých schopností a zájmů. Nabídka je tradičně hodnocena rodiči žáků jako dostatečná a velmi pestrá. výroční zpráva Strana 29 (celkem 44)

30 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL Město Litoměřice, vnitřní audit Kontrola hospodaření Závěr: Drobné nedostatky odstraněny. 31.5:2011 ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích Posouzení Spisového a skartačního řádu Drobné připomínky odstraněny výroční zpráva Strana 30 (celkem 44)

31 Oddíl 1 - hospodaření s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Kalendářní rok 2010 v tis. Kč a) příjmy celkové příjmy formou dotace ze státního rozpočtu dotace-projekty ze státního rozpočtu 237 prg. "Specifická primární prevence" 25 Hustota a Specifika 130 Školní potřeby pro ţáky 1.ročníku 25 projekt: Paţit poplatky od zletilých ţáků 0 4. příjmy z hospodářské činnosti 0 5. ostatní příjmy - Comenius 188 b) výdaje neinvestiční výdaje celkem náklady na platy pracovníků 7929 ostatní osobní náklady 27 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 2698 FKSP 159 úrazové pojištění 33 DVPP 24 výdaje na učebnice a učební pomůcky 59 náhrada nemoci 13 ostatní provozní náklady projekty - čerpání ostatní příjmy - Comenius 188 Kalendářní rok údaje za I. pololetí v tis. Kč

32 a) příjmy 6032 dotace ze státního rozpočtu 5844 Hustota a specifika 52 projekt: Comenius 136 b) výdaje investiční výdaje 2. neinvestiční výdaje celkem 5739 náklady na platy pracovníků 4113 ostatní osobní náklady 30 zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění 1399 náhrady nemocenské 28 výdaje na učebnice a učební pomůcky 56 osobní ochran.pracovní pomůcky 1 zákonné sociální náklady FKSP+poj. Kooperativa 59 náklady na DVPP 1 Hustota a specifika Projekt Comenius 136 Hospodářský výsledek KÚ k : 157 Komentář: Rozpočet na mzdové prostředky je poněkud niţší neţ potřeba školy. Podhodnocený je zvláště u školní druţiny. Čerpání je v souladu s rozpočtem. Rozpočet na učebnice, učební pomůcky, osobní ochranné prostředky a ostatní neinvestiční výdaje je podstatně niţší neţ činí potřeba. c) informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontrola zřizovatele v březnu Nebyly zjištěny zásadní nedostatky. výroční zpráva Strana 32 (celkem 44)

33 Oddíl 2 - hospodaření s prostředky přidělenými z obecního rozpočtu Kalendářní rok 2010 v tis. Kč a) příjmy celkem celkové příjmy formou dotace z obecního rozpočtu 3136 dotace na činnost od MÚ Litoměřice - provoz 2590 dotace na činnost od MÚ Litoměřice - mzdy dotace-projekty z obecního rozpočtu 21 z toho: projekt "Ve zdravém těle zdravý duch" 17 projekt "Nás škola baví" 4 3. příspěvek na lyţařský výcvik ostatní výnosy: z toho: 191 pronájmy 137 bankovní úroky 10 ţáci - příspěvek do ŠD 35 čerpání fondů 9 b) výdaje celkem neinvestiční výdaje celkem 3144 z toho: mzdové prostředky 407 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 130 úrazové pojištění Kooperativa + FKSP 9 spotřeba materiálu 580 spotřeba energie 1227 opravy a udrţování 411 sluţby 253 ostatní náklady 40 výroční zpráva Strana 33 (celkem 44)

34 odpisy projekty z obecního rozpočtu příspěvek na lyţařský výcvik výdaje spojené s ostatní činností 176 Hospodářský výsledek roku 2010, rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 7 tis. Celá částka byla schválenoa Radou města Litoměřice a převedena do rezervního fondu školy. Kalendářní rok údaje za I. pololetí v tis. Kč a) příjmy celkem 1549 z toho: dotace na činnost od Městského úřadu 1428 projekt: "Pro zdraví a pro ţivot" 20 ostatní výnosy pronájmy 79 příspěvky ţáků do ŠD 19 bankovní úroky 3 b) výdaje celkem investiční výdaje 0 2. neinvestiční výdaje celkem 1394 z toho: mzdové náklady 186 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 60 úrazové pojištění + FKSP 2 spotřeba materiálu 105 spotřeba energie 709 opravy a udrţování 142 sluţby 141 ostatní náklady 49 výroční zpráva Strana 34 (celkem 44)

35 odpisy 0 3. projekty výdaje spojené s ostatní činností 21 Hospodářský výsledek MÚ k : 115 Komentář: Dotace Městského úřadu Litoměřice na rok schválený rozpočet - činí částku ,- Kč Upravený rozpočet: projekt - "Pro zdraví a pro ţivot" = Kč projekt: "Škola plná zábavy" = Kč CELKEM výše schválené dotace k = Kč Dělení dotace: v tis. Kč Dotace na rok 2011 CELKEM 2861 dotace na provoz školy 550 energie 1330 provoz internetu 30 příspěvek na pronájem tělocvičny 30 mzdy - (správce hřiště + správce sítě) 540 obnova a oprava majetku 100 malování školy 100 výměna podlahových krytin 40 provoz hřiště 50 odpisy 91 c) informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontrola inventarizací za rok Závěr:bez závad Návrh rozpočtu 2012 v tis. Kč výroční zpráva Strana 35 (celkem 44)

36 a) prostředky ze státního rozpočtu mzdové prostředky celkem 8079 z toho: na platy zaměstnanců 8029 osobní náklady 50 ostatní věcné náklady 2991 z toho: zákonné odvody soc. a zdrav. pojištění 2747 zákonné úrazové pojištění a tvorba FKSP 114 náhrada nemoci 34 učebnice, uč. pomůcky a ochranné pracovní prostředky 50 ostatní náklady 46 CELKEM Komentář: Mzdové prostředky - poţadavek vychází ze schváleného rozpočtu upraveného rozp b) prostředky z obecního rozpočtu v tis. Kč CELKEM 2842 mzdy 510 energie 1330 provoz 1002 z toho: příspěvek na hřiště 40 příspěvek na internet 25 příspěvek na výměnu podlah. krytin 50 příspěvek na opravu a obnovu majetku 100 příspěvek na malování 80 příspěvek na reţijní výdaje 619 výroční zpráva Strana 36 (celkem 44)

37 příspěvek na pronájem tělocvičny 35 příspěvek na odpisy 53 Komentář: Návrh rozpočtu vychází z očekávaných nákladů roku výroční zpráva Strana 37 (celkem 44)

38 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ HOLANDSKO SLOVENSKO - ČESKÝ PROJEKT SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU ORANJE NASSAU COLLEGE ZOETERMEER A GYMNÁZIUM NITRA COMENIUS NÁZEV PROJEKTU: KUBICKÁ MÍLE (CUBIC MILES) Cílem je pomoc žákům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií). Dorozumívací jazyk anglický. V říjnu 2010 se uskutečnila schůzka pedagogů v Nitře. Zde byly projednány detaily projektu, organizace výjezdu ţáků, způsob prezentace výsledků aj. za účasti třech učitelů naší školy. V dubnu 2010 se naši ţáci zúčastnili týdenního pobytu v Holandském Zoetermeeru, prezentovali výsledky práce na projektu, poznávali blízké i vzdálené okolí školy. V květnu 2010 odjela skupina našich učitelů do slovenské Nitry. V budově partnerské školy zhodnotili dosavadní průběh projektu a diskutovali cíle budoucího učitelského setkání. Videokonference Duben 2011 pobyt ţáků z Nizozemí a Slovenska u nás, ţákovská konference v gotickém hradu, pobyt ţáků z České republiky a Nizozemí v Nitře, ţákovská konference. Zapojujeme se do projektu e-twinning Sokrates navázání spolupráce se zahraniční školou. Smyslem je zlepšit znalost anglického jazyka u ţáků 1.stupně a navázání přátelství s dětmi evropských zemí. etwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Ţáci se dorozumívají prostřednictvím anglického jazyka a se slovenskými dětmi také mateřského jazyka. Vytváří jednoduché pracovní listy, které si navzájem posílají. V průběhu roku se budou věnovat tématům z oblasti ţivotního prostředí. Duben 2011 předání certifikátu kvality v Praze při konferenci naše škola na celostátní konferenci v Praze v dubnu 2011 převzala certifikát kvality "etwinning Quality Label" Tento certifikát dokazuje výbornou úroveň našeho projektu a umoţňuje vyuţít další grantové programy pro financování mezinárodní spolupráce.

39 Partnerství se školou v Keni - NYALUNYA R. C. PRIMARY SCHOOL Ve spolupráci s občanským sdruţením ShineBean, o.s., Litoměřice Podpora ţáků, získávání peněz, které umoţní ţákům docházku do školy, besedy - seznámení se se situací a potřebami keňských dětí, prodejní sbírka hraček, vánoční jarmark výtěţek z prodeje výrobků byl pouţit na podporu afrických dětí, vánoční představení pro rodiče. Předání finačního daru 3 kozy, uniformy, potřeby do školy, předání věcných darů, pomůcek apod. Pokračuje kontakt se ZŠ Topolčianky Slovenská republika. V dubnu 2007 jsme oslavili 50 let spolupráce. výroční zpráva Strana 39 (celkem 44)

40 Další rozvojové projekty, granty, dlouhodobé spolupráce PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS Škola spolupracuje na vývoji učebnic a pedagogických materiálů, ověřuje elektronické učebnice a je regionálním lektorským centrem pro předávání novinek pedagogům. CENTRUM SPORTU Jsme partnerskou školou centra sportu, které vzniklo na ZŠ Havlíčkova, Litoměřice. Pod hlavičkou centra sportu budou organizovány společné soutěţe pro ţáky a škola získá sportovní vybavení. Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ cílem je realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení spojený s osvětovou činností Paţit Program aktivního ţivota Ústeckého kraje Školy v přírodě s turistickým a ekologickým programem. NUOV Cesta ke kvalitě Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení (CZ.1.07/4.1.00/ ). Projekt partnersky realizují Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Do projektu jsme se zapojili s partnerskou školou ZŠ Velvary. Proběhly dvě vzájemné schůzky s výstupem evaluace vybraných oblastí školy. SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udrţitelný ţivot na školách Cílem tohoto projektu je ověřit zcela novou formu systematického a komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy pro udrţitelný ţivot. Jde o pedagogy vykonávající funkci školního koordinátora EVVO, pedagogy členy školních týmů a další pedagogické pracovníky, kteří mají zájem prohloubit svou odbornost v rámci problematiky udrţitelného ţivota a průřezových témat Environmentální výchova (na základních školách) a Člověk a příroda (na středních školách) v návaznosti na školní vzdělávacíprogramy. V rámci tohoto projektu spolupracuje škola se Střediskem ekologické výchovy SEVER, pedagogové absolvovali školení a je poskytována škole metodická podpora při zavádění environmentální výchovy. výroční zpráva Strana 40 (celkem 44)

41 Název projektu : Řeka Labe - naše společné dědictví. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROGRAMU ZIEL 3 / CÍL 3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO LEAD PARTNER : STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER. DALŠÍ PARTNEŘI : MĚSTO LITOMĚŘICE, SÄCHSISCHE LANDESSTIFTUNG NATUR UND UMWELT (LANU) / SASKÁ ZEMSKÁ NADACE PŘÍRODY A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SPOLEK LANDSCHAFFT ZUKUNFT. Cíle projektu: Navázaní aktivní partnerské spolupráce. Reaguje na poptávku ze strany škol. Společná kosmopolitní výchova žáků v oblasti ekologické výchovy. Rozvíjení jazykových znalostí žáků. Intenzivní komunikace mezi českými a německými žáky v příhraničí. Vybudování partnerských vztahů mezi školami v Čechách a Německu (základ pro budoucí společné projekty). Podpora odpovědného chování vůči životnímu prostředí na obou stranách hranice - péče o společný zdroj (řeka Labe). Obsah projektu : V rámci projektu budou probíhat klíčové aktivity: 1. navázání intenzivní spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání - spolupráce na metodických materiálech pro výukové programy a semináře, oboustranná výměna zkušeností a příprava školení učitelů, zpracování metodiky pro školy v ČR a Sasku 2. realizace seminářů pro pedagogické pracovníky - semináře zaměřené na metodiku výukových programů pro žáky (seznámení se vzdělávacími cíli, obsahem a formou programů, spolupráce na přípravě společných programů pro školy v Čechách a Německu. 3. výukové programy v blízkém okolí školy zaměřené na zmapování místního prostředí terénní výuková laboratoř (Auto ŽP) zprostředkuje (umožní či zajistí) provedení výukových programů a zpracování výsledků přímo v okolí škol. Programy rozvíjí : praktické dovednosti pro zacházení s rostlinami, živočichy, pro pobyt v přírodě, seznámení s principem a významem biomonitoringu, schopnost pozorovat, hodnotit a interpretovat přírodní hodnoty, vytváření vlastního názoru na stav životního prostředí, 4. provedení společných (výměnných) programů mezi partnerskými školami - proběhnou společná setkání partnerských škol na české a saské straně Programy podpoří : - překonávání jazykových a národnostních bariér - úzkou spolupráci mezi školami - znalost přírodních i kulturních hodnot místa na české i saské straně - posouzení a porovnání stavu (znečištění) životního prostředí, hledání souvislostí nakládání se společným zdrojem (řeka Labe) výroční zpráva Strana 41 (celkem 44)

42 VÝSTAVY V doprovodném programu Krajské konference ekologické výchovy Kapradí byla zpřístupněna výstava fotografií Krajina Výstupem zapojení ţáků ke Dni Země byla výstava prací s tématem stromů a lesa. Výstava byla instalována v prostorách školy a poté v okresní knihovně v Litoměřicích. 12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Škola byla pověřena Ústeckým krajem pořádáním vzdělávání: Kurz pro doplnění základního vzdělávání poskytovaného základní školou. Dále podporuje další vzdělávání ve svých prostorách pronájmem, případně organizační či lektorskou pomocí dalším vzdělávacím institucím: PC Ústí nad Labem NIDV Ústí nad Labem PPP Litoměřice SEVER Litoměřice spoluorganizace krajské konference ekologické výchovy se semináři pro pedagogické pracovníky Akademie J.A.Komenského Litoměřice Úřad práce Litoměřice Nakladatelství FRAUS V říjnu 2010 byla otevřena pro pedagogickou veřejnost studovna nakladatelství FRAUS, včetně všech e-learningových učebnic a dalších metodických a didaktických materiálů. Škola poskytuje prostory a školitele pro realizaci projektu MÚ Litoměřice: Vzdělávání v egoncentru. Závěr: Škola je hojně vyhledávána pro organizaci seminářů a kurzů pedagogických pracovníků. Vzdělávací akce navštěvují učitelé naší školy nejen jako účastníci, ale i jako lektoři. výroční zpráva Strana 42 (celkem 44)

43 13. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Podané projekty, granty město, kraj, ministerstvo (zeleně schválené) Garant Podáno Oblast Název Ţádáno Přiznáno Krňák Únor 2011 Hillmichová Únor 2011 Červenec 2011 Krňák, konec Kindermann projektu Korábová Mátlová Krňák Zdravé město Školy a školská zařízení Mezinárodní parnetrství Březen 2011 Prevence 2010/2011 Ev Inovace školy Pro zdraví a ţivot Škola plná zábavy Cubic miles Měj svůj ţivot pod kontrolou Paţit podpora školy v přírodě ,- Kč 13500,- Kč 17000,- Euro 25000,- Kč 500 Kč na ţáka 20000,- Kč 10000,- Kč 17000,- Eu na 3 roky ,- Kč Místo podání MÚ Litoměřice MÚ Litoměřice MŠMT Comenius KÚ Ústí Dle počtu ţáků KÚ Ústí EU peníze školám , ,- MŠMT ČR 14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ. Na škole nepracuje ţádná odborová organizace. Důleţitými partnery při plnění hlavního úkolu výchova a vzdělávání mládeţe jsou zejména: Zřizovatel Poradenská zařízení: Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum Ostatní školská zařízení ve městě Ostatní příspěvkové organizace města Neziskové organizace, zejména Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice Dětské a mládeţnické organizace Správa CHKO České středohoří výroční zpráva Strana 43 (celkem 44)

44 Okresní muzeum a galerie Litoměřice Okresní knihovna Litoměřice Policie České republiky NIDV Pedagogické centrum ZŠ Velvary a další, viz. např. partneři v oblasti prevence Všem rodičům, organizacím i jednotlivcům, zřizovateli děkujeme za spolupráci a podporu. V Litoměřicích datum...31.srpna 2011 ředitel školy Mgr. Petr Krňák výroční zpráva Strana 44 (celkem 44)

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více