Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Základní údaje o součástech školy (k 1.čtvrtletí) Vývoj počtu ţáků (vţdy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy Údaje o školské radě Charakteristika školy Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje Odborná kvalifikace Vedení praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Další semináře a kurzy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výjezdy ţáků Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje Školní soutěţe Kulturní představení pro děti Další aktivity pro ţáky Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Účast ve vyšších soutěţích - sport Účast ve vyšších soutěţích - ostatní Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a výsledky dalších kontrol Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č.1: Rozvaha a bilance zisků a ztrát za rok 2010 výroční zpráva Strana 2 (celkem 44)

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Škola (resortní identifikátor právnické osoby) 1.2 Zřizovatel název školy Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 adresa školy Na Valech 53, Litoměřice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel : Mgr. Petr Krňák zástupce ředitele: Mgr. Jana Mátlová Kontakt tel.: název zřizovatele Město Litoměřice adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Kontakt: tel.: Základní údaje o součástech školy (k 1.čtvrtletí) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Přípravná třída stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,3 Školní druţina 3 87 X Kurz pro doplnění vzdělání Kurz probíhal pro dva ţáky dálkovým (konzultačním) způsobem. 1.4 Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy celkem stupeň stupeň výroční zpráva Strana 3 (celkem 44)

4 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Charakteristika školy Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Jana Mátlová Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Tel Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 je středně velká škola v blízkosti městské památkové rezervace města Litoměřice. Od roku 1997 jsme zařazeni do sítě škol s ekologickou orientací (Školy pro výchovu a vzdělávání k trvale udrţitelnému způsobu ţivota.) V naší škole to zejména znamená: poznávání a propagaci ţivotního prostředí krajiny ţivota dětí: programy pro rodiny ţáků, výlety, soutěţe v přírodě, trávení volného času v krajině nabídku volnočasových aktivit podporujících zdravý ţivotní styl, pohyb a zdraví ţáků zájmové vzdělávání talentované ţáky v oblasti přírodních věd exkurze, spolupráce s odborníky, vybudování informační základny úzká spolupráce se Střediskem ekologické a etické výchovy SEVER Litoměřice Další oblasti, které dlouhodobě a systematicky podporujeme: Informační technologie v učebním plánu uţ od 4.ročníku, běţné vyuţívání vysokorychlostního internetu, mnoţství výukových programů, pouţívání IT se stává běţnou součástí výuky ve všech třídách. Jazyková výuka Anglický jazyk od 1.ročníku, povinná i nepovinná výuka, všichni učitelé jsou kvalifikovaní nebo studují, projektové vyučování, moderní metody práce, od 7. ročníku si ţáci vybírají další cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Osobnostní a sociální výchova téma, které prolíná vyučováním všech předmětů, tvoříme smíšené skupiny ţáků, celoškolní projekty, spolupracujeme s většinou institucí v regionu, podporujeme dovednosti komunikace a spolupráce. Spolupráce s rodiči pomoc zdravotně postiţeným a zdravotně znevýhodněným ţákům, jejich integrace do běţných tříd a aktivit, speciální program v poradnách, překonávání obtíţí v učení a chování. výroční zpráva Strana 4 (celkem 44)

5 Aktivity mimo vyučování nabídka mnoha zájmových útvarů (sportovní, výtvarné, keramické, jazykové apod.), výlety, exkurze, ozdravné pobyty, školy v přírodě, soutěţe, besedy, divadelní představení apod. Mezinárodní výměnné pobyty ţáků a informací, intenzivní spolupráce s evropskými školami: Slovenská republika, Holandsko a s africkými školami: Keňa. Podporujeme víceleté projekty spolupráce, zejména vyuţíváme grant Comenius MŠMT a moţnosti elektronické komunikace E-twinning (www.etwinning.cz). Prostory pro výuku Škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu v Masarykově ulici 30. V této menší budově jsou umístěny první třída, přípravná třída a dvě oddělení školní druţiny. Dále je zde cvičná kuchyň s ţákovskou jídelnou, keramická a výtvarná dílna druţiny s pecí. Pronajímáme zde také dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER a odborové organizaci školství. Okolí budovy tvoří dětský výukový ekoareál vyuţívaný pro výuku, školní druţinu i mimoškolní aktivity. V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 22 učeben, z toho 9 odborných (hudební výchova, fyzika + chemie, přírodopis, výtvarná výchova, učebna cizích jazyků, dvě učebny informatiky, mediální učebna s interaktivní tabulí). Dále je v hlavní budově tělocvična, ţákovská knihovna, školní druţina, jídelna s výdejnou obědů a prostorné šatny. Na střeše budovy se nachází ukázkové místo pro výuku alternativních energetických zdrojů solární kolektory pro ohřev teplé vody. Pro výuku pracovních činností a mimoškolní výchovu slouţí pozemek pro pěstitelské práce nedaleko hlavní budovy a ekoareál výukových aktivit u malé školní budovy. výroční zpráva Strana 5 (celkem 44)

6 Od školního roku vyuţíváme nové hřiště s umělým povrchem na sídlišti asi 200 m od školy s vlastním správcem. V bezprostředním okolí školy vznikl rozsáhlý městský park a dopravní situaci při severní straně budovy zklidnila nová křiţovatka s kruhovým objezdem. Opravy a práce v budovách Instalace hlavního zvonění školy, nové regály v knihovně a další nábytek, koberec před učebnu mediální výchovy, kuchyňka s vybavením před učebnu, ţidle do MU, malování několika tříd a části chodeb, nátěr fasády malé budovy, rekonstrukce venkovního schodiště, rekonstrukce tabule v 9.B a přírodopisu, Nová tabule v prvním patře. Přístroje, didaktická technika a pomůcky Instalace interaktivní tabule do I.B, dataprojektor, počítač a výukový software, CD přehrávače, v rámci programu EGON získala škola do uţívání diaprojektor, promítací plátno, tiskárnu, scaner. Bylo pořízeno bezdrátové připojení - WIFI v areálu kanceláří, nový počítač pro VP a koordinátora ICT, 3 nové notebooky z projektu COMENIUS, 2 netbooky z akce nakladatelství FRAUS. Komentář Celkové estetické a hygienické prostředí školy se díky uskutečněným pracím zlepšilo. Z větších rekonstrukcí zbývá například položení nové dlažby na chodbách, interiérové změny v učebnách a kabinetech. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2010/2011 byla výuka organizována takto: Na 1. stupni jsme pouţívali učební plán vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 pouze v 5.ročníku. výroční zpráva Strana 6 (celkem 44)

7 V ostatních ročnících ověřujeme vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu - Do ţivota s jedničkou. Přehled volitelných předmětů: ročník Globální výchova Druhý cizí jazyk Německý jazyk Druhý cizí jazyk Ruský jazyk Společenskovědní seminář Kulturní seminář Informatika volitelná Přehled nepovinných předmětů: Zdravotní tělesná výchova Nepovinný Aj Přehled náplně praktických činností: Počítače Pěstitelství a chovatelství Vyuţití digitálních technologií Svět práce Příprava pokrmů Přehled zájmových útvarů V rámci školní druţiny: Výtvarný krouţek Keramický krouţek 3 skupiny Sportovní hry chlapci Sportovní hry dívky Sportovní školička (PT) Počítačové hry ostatní: Pěvecký krouţek Sportovní hry E-Twinningoví kamarádi Nezmaři (ekologický)(sever) Vaření (1.stupeň) Komentář: Oblast praktických činností a volitelných předmětů odpovídá personálnímu obsazení a orientaci školy na ekologickou výchovu, ve většině případů odráží zájmy žáků. Velký důraz dáváme také na posílení estetické, citové a osobnostní výchovy. Každý rok rozšiřujeme možnosti výuky informatiky, jazyků a volby povolání. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY výroční zpráva Strana 7 (celkem 44)

8 3.1 Základní údaje Učitelé 24 (1.stupeň - 12, 2.stupeň - 14) Vychovatelky 5 Asistent pedagoga 1 Ekonomka 1 Školník - údrţbář 1 Uklízečky 4 Správci hřiště 2 přepočteno na plně zaměstnané: 19,8 učitele 3.2 Odborná kvalifikace Počet kvalifikovaných: 18 (úvazkově 16), počet nekvalifikovaných: 6 (úvazkově 3,8) z toho 3 dokončují pedagogické studium. Tři učitelé mají kvalifikaci speciální pedagogika a jeden výchovné poradenství. S odpovídajícím ukončeným studiem je jmenován: metodik prevence, výchovný poradce a karierní poradce, dále na škole pracuje koordinátor ICT, koordinátor EV. Někteří učitelé jsou zváni pravidelně do porot soutěţí MŠMT, zejména v těchto oblastech: Nj, Aj, Tv 3.3 Vedení praxe Učitelé a vychovatelé vedli 2 studenty VŠ a 15 studentů SŠ při odborné praxi. Komentář: Někteří nekvalifikovaní pedagogogové pokračují v příslušném studiu, případně jej zahájí. Kvalifikace chybí zejména u učitelů jazyků. Přesto, že potřeby úvazků se podařilo splnit, je nutné do budoucna hledat kvalifikované učitele matematiky, tělesné výchovy a anglického jazyka. Asistent pedagoga musel ukončit pracovní poměr z důvodu nedostatku finanční prostředků krácení rozpočtu krajského úřadu. 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŢÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL výroční zpráva Strana 8 (celkem 44)

9 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů do prvních tříd přípravná třída počet tříd počet dětí 1 11 výroční zpráva Strana 9 (celkem 44)

10 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy ţáci 9.tříd celkem 36 ţáci 7. a 8.tříd celkem 1 podle typu školy (jen 9.ročník) Gymnázium 14 Střední odborná škola 7 Střední pedagogická škola 3 Soukromé odborné učiliště Integrovaná střední škola 2 Obchodní akademie 3 Střední škola POHODA 1 Střední průmyslová škola 3 VOŠ 2 Střední škola letecké a výpočetní techniky 1 Komentář Počet přijímaných žáků do prvních tříd se mírně zvýšil. Pro žáky prvních tříd máme výborné podmínky, tyto třídy jsou umístěny v malé budově, ve velmi pěkném a klidném prostředí. Je tak usnadněn plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Se souhlasem zřizovatele jsme provedli počtvrtéí zápis do přípravné třídy základní školy. O třídu byl velký zájem, je určena pro děti s odkladem a z nevýhodného sociokulturního prostředí. Tradičně vysokou úroveň má systematická práce se žáky a jejich rodiči v rámci kariérního poradenství. Během osmého a devátého ročníku absolvují žáci mnoho akcí na podporu správného výběru další studijní cesty. Většina žáků 9.tříd se dostala do škol během prvního kola přijímacího řízení výroční zpráva Strana 10 (celkem 44)

11 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2010 / 2011, I. POLOLETÍ Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŢÁKA Třídní učitel p I.A PaedDr. Alena Hillmichová , ,62 63,62 I.B Mgr. Irena Loulová , ,57 39,57 II.A Mgr. Dana Kubelková , ,52 31,52 III.A Mgr. Věra Zemanová , ,91 59,91 IV.A Mgr.Lenka Čermáková , ,88 42,88 IV.B Mgr.Pavla Chloudová , ,38 28,38 V.A Mgr. Iva Záhorková , ,92 39,92 VI.A Mgr. Marie Nováková , ,71 47,71 VI.B Mgr. Jana Mátlová , ,50 60,33 1,17 VII.A Mgr. Lucie Valušková , ,13 61,91 3,22 VIII.A Šárka Pilzová , ,70 51,70 VIII.B Mgr. Jitka Korábová , ,00 61,63 0,38 IX.A František Kindermann , ,44 93,44 IX.B Mgr. Eva Brzáková , ,75 90,75 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,57 55,23 0,34

12 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY - ŠK.ROK 2010 / 2011, II. POLOLETÍ Ţ Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŢÁKA Třídní učitel p I.A PaedDr. Alena Hillmichová , ,62 70,62 I.B Mgr. Irena Loulová , ,57 31,57 II.A Mgr. Dana Kubelková , ,32 39,32 III.A Mgr. Věra Zemanová , ,04 42,04 IV.A Mgr.Lenka Čermáková , ,06 56,06 IV.B Mgr.Pavla Chloudová , ,00 42,00 V.A Mgr. Iva Záhorková , ,00 39,00 VI.A Mgr. Marie Nováková , ,71 80,71 VI.B Mgr. Jana Mátlová , ,89 78,89 VII.A Mgr. Lucie Valušková , ,22 70,26 3,96 VIII.A Šárka Pilzová , ,30 104,17 1,13 VIII.B Mgr. Jitka Korábová , ,31 82,31 IX.A František Kindermann , ,81 111,50 0,31 IX.B Mgr. Eva Brzáková , ,45 135,90 1,55 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,81 70,31 0,5 výroční zpráva Strana 12 (celkem 44)

13 Komentář: Dalším rokem ověřujeme školní vzdělávací program, modernizujeme vyučovací činnosti, stále více se zabýváme skupinovou výukou, činnostním a projektovým vyučováním. Přiměřená náročnost, důvěra ve schopnosti všech žáků, hledání stále nových přístupů charakterizuje většinu členů pedagogického sboru. Významné je procento vyznamenaných žáků včetně zdravotně postižených i žáků ze sociálně nepodnětného prostředí. Mimořádnou péči věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení jak při vyučování, tak ve skupinách dyslekticko ambulantních poraden. V mnoha třídách je několik zdravotně postižených žáků s individuálním plánem s doporučením k integraci z pedagogicko psychologické poradny. V této náročné práci považujeme za podstatné spolupracovat pravidelně s rodiči, PPP i SPC. Na prvním stupni využíváme asistentku pedagoga, který pomáhá žákům překonat různorodé vzdělávací i výchovné obtíže. Rodiče žáků pravidelně informujeme o výsledcích vzdělávání na rodičovských schůzkách, pohovorech, konzultacích. Byla jmenována školní výchovná komise, která řeší závažné výchovné situace, záškoláctví apod. Dlouhodobě se snažíme o vyváženost informací, pozitivní motivaci, setkání s rodiči k prezentaci vydařených akcí, projektů i pobytů. Cíleně se věnujeme budování pozitivního klimatu školy. Pravidelně zjišťujeme, čeho si rodiče na naší škole váží a kde bychom se mohli zlepšit. Výsledky vzdělávání žáků ověřujeme formou vnější evaluace pomocí testů SCIO. Ve školním roce v 6. a 7.ročníku testy českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci jsme provedli test informační gramotnosti TIGR pro žáky se SVP podpora speciálních škol a škol vzdělávajících žáky se SVP a ověření jejich dobrých výsledků ve vzdělávání v ICT a informatice (leden 2011, 12 žáků z 8. a 9. Ročníku) 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (rizikové chování) BESEDY A PROGRAMY, PREVENCE Datum Předmět Třída Téma Září Dopravní výchova 2.A Program PČR Ajax Hygiena a zdravotní výchova 6.roč. Čas proměn Dopravní výchova 1.A, PT Bezpečná cesta do školy Dopravní výchova 4.A Cyklista Knihovna beseda a film Červený Dopravní výchova blesk Říjen Záchranný systém 5.roč. IZS tvůj ochránce 5.roč. Program PPP DPrevence Prevence PT, I.B programtu Vlastní bezpečí

14 Prevence PT,1.r., Ţijí s námi - Canisterapie Prevence I.A Zdravé zuby Prevence II.A, III.A Policie ČR program Prevence 4. a 6.r. Bezpečnost dopravy, škola Prevence 3.,5.,7.r. První pomoc ČČK Prevence 4.r. Psí útulek Řepnice Prevence 6.r. Hasičský záchranný sbor Prevence 7.r. Práce městské policie Prevence 8.r. Vztahy ve skupině a prevencešikany, DKP Bethel Prevence 8.r. Drogy a my, Mgr. Davídková PPP Prevence 8.r. Anorexie, bulimie, ICM Klika Prevence 9.r. AIDS, Dr.Matějíčková DDM Prevence 1., 2.r. Já a moje tělo, p.kuldová DDM Prevence 5.r. Kamarádství, přátelství, Dr.Dobišová Prevence 9.r. Právo na ţivot, Bc.P.Panaš Prevence 9.r. Reklama a my, škola Listopad Ekologická výchova 1.B SEVER Ekologická výchova PT SEVER Výchova k volbě povolání 9.ročník Škola 2010 Prosinec Ekologická výchova PT, 1.A, SEVER, vánoční čarování Ekologická výchova 4.A SEVER, les Leden Dopravní výchova 4.A Rozmarýn, Ekologická výchova PT SEVER Střevo tour prevence nemocí Únor Zdravotní výchova 7.-9.ročník tlustého střeva Zdravotní výchova 9.ročník Beseda AIDS Prevence 5.r. Peer program Ekologická výchova PT SEVER program Čtenářská gramotnost PT Knihovna program Ekologická výchova 1.B SEVER program výroční zpráva Strana 14 (celkem 44)

15 Březen Výchova 2.stupeň Projekce Síla lidskosti, beseda Ekologická výchova 3.A SEVER program Duben Dopravní výchova 4.A,B Průkaz cyklisty Zdravotní výchova 2.A Den bez úrazů Květen Ekologická výchova 8.A,B Program SEVER Je jen jedna Země Výchova ke zdraví 9.r. Do ţivota bez karambolů Zahrada Čech Výchova k občanství 6.-9.r. Prezentace dětského městského zastupitelstva Červen Čas proměn Zapojení do projektů prevence Program pro osvětu dívek 6. Ročníku, zdravotní výchova, hygiena. Společně to dokáţeme Realizátor: Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem Cílem projektu je program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele v přípravné třídě, posílit systém podpory školní uspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na samém začátku školní docházky Mezi stěnami Realizátor: Člověk v tísni, O2 Cílem je minimalizace šikany programy pro 6. 9.ročník, pokračování ze školního roku 2008/2009 Bezpečně na internetu PROJEKT LINKY BEZPEČÍ, film, besedy, práce s internetem (kyberšikana a bezpečí na internetu) výroční zpráva Strana 15 (celkem 44)

16 Preventivní program UNPLUGGED Hlavní charakteristiky UNPLUGGED Unplugged je nejvhodnější pro ţáky ve věku let, tj. pro ţáky 6. či 7. tříd. Skládá se z 12 lekcí po 45 minutách Lekce jsou rozloţeny na celý školní rok (interval mezi lekcemi je 14 dní - 3 týdny) Orientace nikoliv jen na úroveň informací, ale především na kvalitu postojů a změnu chování Cílem je oddálit první zkušenosti s drogami a zabránit přechodu od experimentálního uţívání k uţívání pravidelnému UNPLUGGED je původním projektem vycházejícím z dobré praxe ověřených tj. účinných programů primární prevence rizikového chování v Evropě. Integruje v sobě jak všeobecné jádro metod a technik pouţívaných v prevenci rizikového chování obecně, tak také lekce zaměřené specificky na prevenci uţívání návykových látek. Program v současné podobě tedy nepředstavuje komplexní program všeobecné primární prevence avšak ideálně můţe být začleněn do širšího rámce preventivních programů na ZŠ. V budoucnu je plánováno rozšíření specifické části pro další oblasti (agrese, šikana, sex rizikové chování atd.) Projekt Měj svůj ţivot pod kontrolou Celoškolní projekt na téma prevence, probíhá vţdy v měsíci říjnu Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce ,-Kč na besedy, programy, 6.ročník, vybavení pracoviště metodika prevence Drogy trochu jinak E-program prevence prostřednictvím PC pro učitele i ţáky SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI vyuţíváme PPP SVP Policie ČR Městská policie OHS ČČK OSPOD (OPD) SPC Orgány státní správy Odborníci forma spolupráce Šetření, porady, přednášky Šetření, porady, přednášky Přednášky, semináře, akce Při Dni Prevence a cyklistech Přednášky Přednášky, kurzy pro pedagogy Záškoláctví, problém.rodiny Šetření, porady, přednášky Šetření, porady Šetření, porady výroční zpráva Strana 16 (celkem 44)

17 Nestátní zařízení Sever, Farní charita, sdruţení ShineBean Jiné (jaké): ICM, K centrum Spolupráce na projektech, přednášky Přednášky a besedy Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Den prevence a ochrany člověka za mimořádných situací 2. Spolupráce s preventivní skupinou Policie ČR, kurátory MěU Litoměřice 3.Minimalizace šikany Mezi stěnami programy pro 6. 9.ročník, pokračování ze školního roku 2008/ Kyberšikana Seznam se bezpečně (na internetu) včetně přednášky pro rodiče. 5.Grant KÚ Ústí n.l. pro rok 2011 Komentář: Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1.Větší zapojení rodičů do problematiky nejen prevence 2.Pokračovat v MIŠ a spolupráci s PS Policie ČR 3. Psát další projekty a shánět finance na akce 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) pouţití prostředků za rok a Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Jednooborové studium VŠ Ústí nad Labem - Německý jazyk, studium úspěšně ukončeno prosinec 2010 Studium VŠ Ústí nad Labem Ze,D, státní zkouška , studium úspěšně ukončeno Studium VŠ Ústí nad Labem M,ZT, státní zkouška , studium úspěšně ukončeno b) Specializační studium výroční zpráva Strana 17 (celkem 44)

18 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace dlouhodobé programy studia Anglického jazyka, metodika, didaktika Brána jazyků otevřená (30 hodin) 4 učitelé (Hill, Záh Brz, Trn) NIDV Anglický jazyk Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 40 hodin Ředitel školy 11 učitelů Jazyková škola RESTON ČČKříţ Litoměřice Práce učitele v přípravné třídě v rozsahu 44 hodin Učitelka PT UJEP Ústí nad Labem Kurz Logopedická prevence Učitelka 1.st. Logopedická základní škola, Měcholupy 1, ukončeno Další semináře a kurzy datum předmět, oblast pořadatel celý název Počet Komunikace, práce týmu a s týmem. září říjen Spolupráce a komunikace Prevence Prevence Výchovné poradenství SEV SEVER RELIÉF PPPLitoměřice PPPLitoměřice Preventivní program UNPLUGGËD pro ţáky 6.tříd ZŠ Setkání metodiků prevence přednášky, besedy, konzultace. Setkání výchovných poradců přednášky, besedy, konzultace listopad Multikulturní výchova Člověk v tísni 1 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Zdravotní výchova Management Peers program evaluace škol ČČK Litoměřice Zeman NUOV Praha Novela zákona o pedagogických pracovnících Program vzájemné evaluace škol výroční zpráva Strana 18 (celkem 44)

19 Leden Únor březen Globální výchova Společnost pro Fair Trade Svět do všech předmětů Problém zvaný šikana 1 Prevence PPP Teplice Aktivity v přírodě 1 Ekologická výchova SEVER Ltm Webinář 2 ICT technologie FRAUS Úvod do problematiky extremismu 2 Duben Výchova k občanství PPP ÚK EU peníze do škol 1 EU peníze E-Twinning NIDV Praha Květen Prevence PPP Prevence FRAUS Konference a slavnostní předávání certifikátu kvality Unplugge prevence rizikového chování Safer internet nebezpečí v kyberprostoru Setkání metodiků prevence Prevence PPP Seminář výtvarný 1 EV, Vv Ekoateliér Seminář ekoškola 1 Červen EV SEVER Lt 1 Komentář: Někteří učitelé, kteří nesplňovali kvalifikační předpoklady, si doplnili kvalifikaci odpovídajícím studiem na vysoké škole. Množství a pestrost seminářů pro pedagogy odpovídá organizačním a finančním možnostem školy. výroční zpráva Strana 19 (celkem 44)

20 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Výjezdy žáků datum Místo Účel Třída Dny Ozdravný pobyt Indiáni říjen listopad Lhotsko Lhotsko Liberec prosinec Dráţďany Ozdravný pobyt Středověk IQ park Jednodenní exkurze do Dráţďan, muzeum hygieny, památky starého města 1.A, PT 3 2.A, 3.A 3 9.A,B 1 Zájemci 1 leden únor Lyţařský výcvik 1.stupeň Pec pod Sněţkou Lyţařský výcvik 2.stupeň 1.-5.r. 7 Pec pod Sněţkou 7.r. 7 Exkurze informační centrum Litoměřice březen duben Litoměřice Holandsko Výměnný pobyt ţáků ve Slovenské Nitře, projekt Comenius Výlety ke Dni Země 4.A, B 1 2.stupeň 3 České středohoří Valíkova výprava akce pro rodiče s dětmi květen Bezděz Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou Škola v přírodě z grantu Paţit KU Ústeckého kraje Výlet krouţku ekologické výchovy Nezmaři 1.stupeň 1 6.A,B 5 Liběchov Exkurze do poslanecké sněmovny Výběr 2 červen Praha Škola v přírodě 9.A,B 1 Svor Exkurze 1.-5.r. 6 Ústecko Exkurze 6.A,7.A 1 Praha Exkurze rozhlas 8.A,B 1 Ústí nad Labem 8.A,B 1 výroční zpráva Strana 20 (celkem 44)

21 Křešice Litoměřicko Jiřetín pod Jedlovou Jiřetín pod Jedlovou SČVK Litoměřice Úloţiště Richard Praha Exkurze do podniku Schoeller Cyklovýlet Škola v přírodě z grantu Paţit KU Ústeckého kraje Škola v přírodě z grantu Paţit KU Ústeckého kraje Exkurze do čisticí stanice odpadních vod Eskurze do IS úloţiště jaderného odpadu Exkurze do hlavního města, Národní muzeum, historické centrum 8.A,B 1 6.B 1 8.r. 5 9.r a 9.r. 1 9.r. 1 6.B Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje datum Název druh akce září Cyklopeleton Akce k podpoře cyklodopravy v rámci Týdne mobility a Dne bez aut se Zdravým městem. říjen Den Zvířat Den chovatelů domácích zvířat, výstava pro MŠ a veřejnost Den zdravé výţivy Zábavně naučné nedělní odpoledne v areálu malé budovy stanoviště k zdravému způsobu ţivota, pro veřejnost a ţáky. Den Prevence Projektový den celé školy prevence rizikového chování, besedy, výstavy, aktivity, exkurze ve spolupráci s institucemi, které se zabývají prevencí výroční zpráva Strana 21 (celkem 44)

22 Týden pomoci Týden akcí na podporu africké školy a útulku psů Studovna Fraus otevření Slavnostní otevření studovny FRAUS ve školní budově mediální učebna. listopad Strašidelná diskotéka Zábavné odpoledne školní druţiny s tancem a soutěţemi Strašidelný den Projektový den 1,2, PT a ŠD prosinec Kapradí 2010 Happening Síla lidskosti Kapradíčko Čertovská diskotéka Konference ekologické výchovy kraje Ústí nad Labem organizována SEV SEVER Litoměřice s naší školou, metodické dílny pro pedagogy, doprovodný program Účast na programu k výročí sira Wintona, výstava vagonků na náměstí Malá konference ekologické výchovy pro MŠ organizovaná střediskem SEVER s několika semináři pro pedagogy Zábavné odpoledne školní druţiny s tancem a soutěţemi Mikuláš v MŠ Pomoc MŠ při organizaci mikulášské nadílky výroční zpráva Strana 22 (celkem 44)

23 Vánoční dílny Vánoční jarmark Kouzlo vánoc Projektový tvořivý den vánočních dílen pro celou školu, výroba pro vánoční jarmark a charitativní aktivity Odpoledne pro rodiče a přátele školy, jarmark výrobků ţáků, představení a vystoupení pro veřejnost Vánoční aktivity 1.stupně Leden Týden otevřených dveří Karneval Akce pro veřejnost, 1.stupeň a druţina otevřeny v průběhu vyučování pro veřejnost Hry, tanec a soutěţe pro ŠD a 1.stupeň Únor Vítání jara Dětský bleší trh Projektový den 1.stupně s tvořivými dílnami Prodej věcí rodin ţáků Březen Den Země Projekt k regionální výuce Stromy známé i neznámé Duben ZOO Ústí nad Labem Akce na pomoc gorilám 4.ročník, soutěţe pro veřejnost Valíkova výprava Výlet pro rodiče a děti - Bezděz Procházka po Zemi Víkendová akce pro rodiče s dětmi ţáci školy vypomáhali na stanovištích na akci SEVERu výroční zpráva Strana 23 (celkem 44)

24 Květen Červen Výstava prací Výstava prací Desatero problémů města Litoměřice Lesní stezka Den Dětí pro ŠD Den Dětí s nakladatelstvím FRAUS Den Dětí pro 1.stupeň Výstava ţákovských prací z projektu Stromy známé i neznámé na akci MÚ Litoměřice: 10 problémů Výstava ţákovských prací z projektu Stromy známé i neznámé v litoměřické knihovně. Účast ţáků na setkání dětí v KD Litoměřice Přírodovědná soutěţ pro školy Litoměřického regionu organizovaná naší školou pro ţáky 1.stupně Program dětského dne pro školní druţinu Program nakladatelství pro všechny třídy 1. stupně Program dětského dne pro 1.stupeň s pomocí ţáků 9.ročníku. Valíkova neděle Vysvědčení pro 9.r. Program pro rodiče a ţáky, vystoupení ţáků, doprovodný program, soutěţe Slavnostní předávání vysvědčení ţákům 9.ročníku v kulturním domě za účasti rodičů výroční zpráva Strana 24 (celkem 44)

25 8.3 Školní soutěže přespolní běh skok vysoký přehazovaná starší dívky minikopaná vánoční turnaj Hokej O nejkrásnějšího mazlíčka Miss jablko Sběr papíru Sběr PET lahví Bi olympiáda D olympiáda, 1.m. J.Čapek, 2.m K.Kučera, 3.m Š.Studený Čj olympiáda Vv vánoce o nejkrásnější cukroví Nj olympiáda Aj olympiáda kategorie mladší, pořadí: Aj olympiáda kategorie starší, pořadí: 1.m. B.Soukupová, 2.m. K.Kučera M Pythagoriáda Z olympiáda M Klokánek Př Klokan, výroční zpráva Strana 25 (celkem 44)

26 Vv Kraslice 1.m. Jan Čapek, 2.m. Petr Novák, 3.m. Petr Krejčí 8.4 Kulturní představení pro děti Datum Zařízení Třída Název Říjen Knihovna LT 2.A Pasování nových čtenářů Listopad Divadlo Praha 2.stupeň KMD Baron Prášil Divadlo KHM 2.A Kino Vláček kolejáček Prosinec Divadlo KHM 7.-9.ročník Generálka Divadlo KHM PT, 1.A, 1.B Knihovna PT Program pro ţáky Rozmarýn PT Vánoční výstava KD 1. 2.r Vánoční koncert ZUŠ Galerie PT Výstava Galerie 6.B Program pro ţáky Leden KMD Praha 2.stupeň Škola ŠD Kouzelník Knihovna PT Únor Divadlo KHM PT Perníková chaloupka Divadlo KHM 1.A, PT Za zvířátky do pohádky Divadlo KHM 4. A,B, 5.r. Rychlé šípy KMD Praha 2.stupeň Hello, Dolly Březen Divadlo KHM 1.A, 2.A O Pračlovíčkovi Divadlo KHM 3.A Princezny jsou na draka Duben Divadlo KHM 1.B Kdyţ chce kůzle otevřít Divadlo KHM 4.A, 4.B, 5.A Cesta kolem světa KMD Praha Výběr dětí výroční zpráva Strana 26 (celkem 44)

27 Kino 2.stupeň Planeta Země - Čína Kino 2.stupeň Ekofilm SEVER Květen Divadlo KHM, PT, 1.A, 2.A Jak se krotí princezna Divadlo KHM 9.r. Evţen Oněgin Divadlo KHM PT, 1.r., 2.r. Planetárium Praha 6.,7.r. Program planetária Planetárium Teplice 4.,5.r. Program planetária Červen KD 1.B Výstava ukázky stolování, 8.5 Další aktivity pro žáky Pasování čtenářů Okresní knihovna Litoměřice, 2.A Základy podnikatelství pro ročník Výhody prodlouţeného studia pro 8. a 9.ročník Výstava Škola 2010 Den otevřených dveří ISŠ Program Vrstevník pro šestý aţ devátý ročník - vysvětlování zdravého ţivotního stylu a odmítání závislostí) Školní výchovný program Dospívání pro 6. ročník Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů Zábavná odpoledne (Mikulášská, Halloween, ) Vystoupení pro rodiče, zpěv a recitace 1.stupeň Vítání občánků Dětský Den bez úrazů Národní dny bez úrazů Zdravé zuby program pro 1.stupeň Běh do škol zdravý ţivotní styl Dopravní výchova DDH Magnolie, 4.ročník 8.6 Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Závěrečný almanach 9.ročníků. Články v tisku a na Almanach literárních a výtvarných prací 1.stupně. výroční zpráva Strana 27 (celkem 44)

28 8.7 Účast ve vyšších soutěžích - sport Charakteristika Třída Umístění Litoměřice Ergoregata (veslování) Plavání starší ţáci Mc Donalds (kopaná) okrsek Preventan CUP(florbal) Mc Donalds (kopaná) 2.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 4.-5.r r. M.Fryč 1.místo, T. Rozínek 2.místo, celkově 4.místo A.Kalas(1), O.Klučiar(2x2.místo), M.Novotná(2x2místo) 3.místo Atletický 4boj Lovosice Plavání Okres 2.stupeň 1.stupeň St. chlapci 14.místo, O.Kubeš 7.místo, K.Veselá 13.místo, K.Pistorová 8.místo, ml.ţákyně 9.místo, st.ţákyně 13.místo 13.místo R.Bucek, 8.místo M.Kmochová, 10. T.Zavřel, 13.J.Kolář, 13. J.Měchura Plavání 2.stupeň Aerobic Pohár rozhlasu 2.stupeň 2.stupeň T.Holbová(3), (3) Smolej(11)(4), Novák(14), Klučiar (13), Kubeš(6)(7), Benešová(8), štafeta MŢ (14), Atletika 1.stupeň Pergl(6) Kraj 8.8 Účast ve vyšších soutěžích - ostatní Název Třída Umístění Litoměřice Podzimní poznávání rostlin Jarní poznávání rostlin Výběr Výběr Pomáháme gorilám PT 2.místo Výběr druţstev Lesní stezka z 1.stupně 1. a 2.místo okresní kolo Výtvarná soutěţ Příběh jara Druţina 3.místo Veronika Oppitzová Dějepisná olympiáda Výběr J.Čapek (27), K.Kučera (30) V.Opitzová (3), N.Vlčková (3), D. Bukovský Zimní přírodovědná soutěţ Výběr (2) výroční zpráva Strana 28 (celkem 44)

29 Matematická olympiáda 5.ročník M.Klouda(10) Zeměpisná olympiáda 2.stupeň V.Balvín(8), P.Boháč(13), J.Čapek(16) Olympiáda Český jazyk 2.stupeň J.Čapek Matematický klokan Výběr škola E.Jiránková, T.Ullmanonnová, K.Bártová, D.Hájková, K.Zajíc, N.Svobodová, V.Molnár, L.Vitásková, J.Roškot, A.Homolková, L.Kolibár, O.Kulhánek, O.Bzdil Mladý záchranář Druţstvo 2.stupeň Svatošová, Veselá, Kanda, Novák (6) Jarní poznávání rostlin Výběr 11 ţáků krajské kolo Komentář: Vysoký počet akcí, výjezdů, soutěží a dalších aktivit umožňuje žákům zapojit se do života školy na základě svých schopností a zájmů. Nabídka je tradičně hodnocena rodiči žáků jako dostatečná a velmi pestrá. výroční zpráva Strana 29 (celkem 44)

30 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL Město Litoměřice, vnitřní audit Kontrola hospodaření Závěr: Drobné nedostatky odstraněny. 31.5:2011 ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích Posouzení Spisového a skartačního řádu Drobné připomínky odstraněny výroční zpráva Strana 30 (celkem 44)

31 Oddíl 1 - hospodaření s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Kalendářní rok 2010 v tis. Kč a) příjmy celkové příjmy formou dotace ze státního rozpočtu dotace-projekty ze státního rozpočtu 237 prg. "Specifická primární prevence" 25 Hustota a Specifika 130 Školní potřeby pro ţáky 1.ročníku 25 projekt: Paţit poplatky od zletilých ţáků 0 4. příjmy z hospodářské činnosti 0 5. ostatní příjmy - Comenius 188 b) výdaje neinvestiční výdaje celkem náklady na platy pracovníků 7929 ostatní osobní náklady 27 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 2698 FKSP 159 úrazové pojištění 33 DVPP 24 výdaje na učebnice a učební pomůcky 59 náhrada nemoci 13 ostatní provozní náklady projekty - čerpání ostatní příjmy - Comenius 188 Kalendářní rok údaje za I. pololetí v tis. Kč

32 a) příjmy 6032 dotace ze státního rozpočtu 5844 Hustota a specifika 52 projekt: Comenius 136 b) výdaje investiční výdaje 2. neinvestiční výdaje celkem 5739 náklady na platy pracovníků 4113 ostatní osobní náklady 30 zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění 1399 náhrady nemocenské 28 výdaje na učebnice a učební pomůcky 56 osobní ochran.pracovní pomůcky 1 zákonné sociální náklady FKSP+poj. Kooperativa 59 náklady na DVPP 1 Hustota a specifika Projekt Comenius 136 Hospodářský výsledek KÚ k : 157 Komentář: Rozpočet na mzdové prostředky je poněkud niţší neţ potřeba školy. Podhodnocený je zvláště u školní druţiny. Čerpání je v souladu s rozpočtem. Rozpočet na učebnice, učební pomůcky, osobní ochranné prostředky a ostatní neinvestiční výdaje je podstatně niţší neţ činí potřeba. c) informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontrola zřizovatele v březnu Nebyly zjištěny zásadní nedostatky. výroční zpráva Strana 32 (celkem 44)

33 Oddíl 2 - hospodaření s prostředky přidělenými z obecního rozpočtu Kalendářní rok 2010 v tis. Kč a) příjmy celkem celkové příjmy formou dotace z obecního rozpočtu 3136 dotace na činnost od MÚ Litoměřice - provoz 2590 dotace na činnost od MÚ Litoměřice - mzdy dotace-projekty z obecního rozpočtu 21 z toho: projekt "Ve zdravém těle zdravý duch" 17 projekt "Nás škola baví" 4 3. příspěvek na lyţařský výcvik ostatní výnosy: z toho: 191 pronájmy 137 bankovní úroky 10 ţáci - příspěvek do ŠD 35 čerpání fondů 9 b) výdaje celkem neinvestiční výdaje celkem 3144 z toho: mzdové prostředky 407 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 130 úrazové pojištění Kooperativa + FKSP 9 spotřeba materiálu 580 spotřeba energie 1227 opravy a udrţování 411 sluţby 253 ostatní náklady 40 výroční zpráva Strana 33 (celkem 44)

34 odpisy projekty z obecního rozpočtu příspěvek na lyţařský výcvik výdaje spojené s ostatní činností 176 Hospodářský výsledek roku 2010, rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 7 tis. Celá částka byla schválenoa Radou města Litoměřice a převedena do rezervního fondu školy. Kalendářní rok údaje za I. pololetí v tis. Kč a) příjmy celkem 1549 z toho: dotace na činnost od Městského úřadu 1428 projekt: "Pro zdraví a pro ţivot" 20 ostatní výnosy pronájmy 79 příspěvky ţáků do ŠD 19 bankovní úroky 3 b) výdaje celkem investiční výdaje 0 2. neinvestiční výdaje celkem 1394 z toho: mzdové náklady 186 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 60 úrazové pojištění + FKSP 2 spotřeba materiálu 105 spotřeba energie 709 opravy a udrţování 142 sluţby 141 ostatní náklady 49 výroční zpráva Strana 34 (celkem 44)

35 odpisy 0 3. projekty výdaje spojené s ostatní činností 21 Hospodářský výsledek MÚ k : 115 Komentář: Dotace Městského úřadu Litoměřice na rok schválený rozpočet - činí částku ,- Kč Upravený rozpočet: projekt - "Pro zdraví a pro ţivot" = Kč projekt: "Škola plná zábavy" = Kč CELKEM výše schválené dotace k = Kč Dělení dotace: v tis. Kč Dotace na rok 2011 CELKEM 2861 dotace na provoz školy 550 energie 1330 provoz internetu 30 příspěvek na pronájem tělocvičny 30 mzdy - (správce hřiště + správce sítě) 540 obnova a oprava majetku 100 malování školy 100 výměna podlahových krytin 40 provoz hřiště 50 odpisy 91 c) informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontrola inventarizací za rok Závěr:bez závad Návrh rozpočtu 2012 v tis. Kč výroční zpráva Strana 35 (celkem 44)

36 a) prostředky ze státního rozpočtu mzdové prostředky celkem 8079 z toho: na platy zaměstnanců 8029 osobní náklady 50 ostatní věcné náklady 2991 z toho: zákonné odvody soc. a zdrav. pojištění 2747 zákonné úrazové pojištění a tvorba FKSP 114 náhrada nemoci 34 učebnice, uč. pomůcky a ochranné pracovní prostředky 50 ostatní náklady 46 CELKEM Komentář: Mzdové prostředky - poţadavek vychází ze schváleného rozpočtu upraveného rozp b) prostředky z obecního rozpočtu v tis. Kč CELKEM 2842 mzdy 510 energie 1330 provoz 1002 z toho: příspěvek na hřiště 40 příspěvek na internet 25 příspěvek na výměnu podlah. krytin 50 příspěvek na opravu a obnovu majetku 100 příspěvek na malování 80 příspěvek na reţijní výdaje 619 výroční zpráva Strana 36 (celkem 44)

37 příspěvek na pronájem tělocvičny 35 příspěvek na odpisy 53 Komentář: Návrh rozpočtu vychází z očekávaných nákladů roku výroční zpráva Strana 37 (celkem 44)

38 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ HOLANDSKO SLOVENSKO - ČESKÝ PROJEKT SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU ORANJE NASSAU COLLEGE ZOETERMEER A GYMNÁZIUM NITRA COMENIUS NÁZEV PROJEKTU: KUBICKÁ MÍLE (CUBIC MILES) Cílem je pomoc žákům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií). Dorozumívací jazyk anglický. V říjnu 2010 se uskutečnila schůzka pedagogů v Nitře. Zde byly projednány detaily projektu, organizace výjezdu ţáků, způsob prezentace výsledků aj. za účasti třech učitelů naší školy. V dubnu 2010 se naši ţáci zúčastnili týdenního pobytu v Holandském Zoetermeeru, prezentovali výsledky práce na projektu, poznávali blízké i vzdálené okolí školy. V květnu 2010 odjela skupina našich učitelů do slovenské Nitry. V budově partnerské školy zhodnotili dosavadní průběh projektu a diskutovali cíle budoucího učitelského setkání. Videokonference Duben 2011 pobyt ţáků z Nizozemí a Slovenska u nás, ţákovská konference v gotickém hradu, pobyt ţáků z České republiky a Nizozemí v Nitře, ţákovská konference. Zapojujeme se do projektu e-twinning Sokrates navázání spolupráce se zahraniční školou. Smyslem je zlepšit znalost anglického jazyka u ţáků 1.stupně a navázání přátelství s dětmi evropských zemí. etwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Ţáci se dorozumívají prostřednictvím anglického jazyka a se slovenskými dětmi také mateřského jazyka. Vytváří jednoduché pracovní listy, které si navzájem posílají. V průběhu roku se budou věnovat tématům z oblasti ţivotního prostředí. Duben 2011 předání certifikátu kvality v Praze při konferenci naše škola na celostátní konferenci v Praze v dubnu 2011 převzala certifikát kvality "etwinning Quality Label" Tento certifikát dokazuje výbornou úroveň našeho projektu a umoţňuje vyuţít další grantové programy pro financování mezinárodní spolupráce.

39 Partnerství se školou v Keni - NYALUNYA R. C. PRIMARY SCHOOL Ve spolupráci s občanským sdruţením ShineBean, o.s., Litoměřice Podpora ţáků, získávání peněz, které umoţní ţákům docházku do školy, besedy - seznámení se se situací a potřebami keňských dětí, prodejní sbírka hraček, vánoční jarmark výtěţek z prodeje výrobků byl pouţit na podporu afrických dětí, vánoční představení pro rodiče. Předání finačního daru 3 kozy, uniformy, potřeby do školy, předání věcných darů, pomůcek apod. Pokračuje kontakt se ZŠ Topolčianky Slovenská republika. V dubnu 2007 jsme oslavili 50 let spolupráce. výroční zpráva Strana 39 (celkem 44)

40 Další rozvojové projekty, granty, dlouhodobé spolupráce PARTNERSKÁ ŠKOLA NAKLADATELSTVÍ FRAUS Škola spolupracuje na vývoji učebnic a pedagogických materiálů, ověřuje elektronické učebnice a je regionálním lektorským centrem pro předávání novinek pedagogům. CENTRUM SPORTU Jsme partnerskou školou centra sportu, které vzniklo na ZŠ Havlíčkova, Litoměřice. Pod hlavičkou centra sportu budou organizovány společné soutěţe pro ţáky a škola získá sportovní vybavení. Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ cílem je realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení spojený s osvětovou činností Paţit Program aktivního ţivota Ústeckého kraje Školy v přírodě s turistickým a ekologickým programem. NUOV Cesta ke kvalitě Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení (CZ.1.07/4.1.00/ ). Projekt partnersky realizují Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Do projektu jsme se zapojili s partnerskou školou ZŠ Velvary. Proběhly dvě vzájemné schůzky s výstupem evaluace vybraných oblastí školy. SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udrţitelný ţivot na školách Cílem tohoto projektu je ověřit zcela novou formu systematického a komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy pro udrţitelný ţivot. Jde o pedagogy vykonávající funkci školního koordinátora EVVO, pedagogy členy školních týmů a další pedagogické pracovníky, kteří mají zájem prohloubit svou odbornost v rámci problematiky udrţitelného ţivota a průřezových témat Environmentální výchova (na základních školách) a Člověk a příroda (na středních školách) v návaznosti na školní vzdělávacíprogramy. V rámci tohoto projektu spolupracuje škola se Střediskem ekologické výchovy SEVER, pedagogové absolvovali školení a je poskytována škole metodická podpora při zavádění environmentální výchovy. výroční zpráva Strana 40 (celkem 44)

41 Název projektu : Řeka Labe - naše společné dědictví. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROGRAMU ZIEL 3 / CÍL 3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO LEAD PARTNER : STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER. DALŠÍ PARTNEŘI : MĚSTO LITOMĚŘICE, SÄCHSISCHE LANDESSTIFTUNG NATUR UND UMWELT (LANU) / SASKÁ ZEMSKÁ NADACE PŘÍRODY A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SPOLEK LANDSCHAFFT ZUKUNFT. Cíle projektu: Navázaní aktivní partnerské spolupráce. Reaguje na poptávku ze strany škol. Společná kosmopolitní výchova žáků v oblasti ekologické výchovy. Rozvíjení jazykových znalostí žáků. Intenzivní komunikace mezi českými a německými žáky v příhraničí. Vybudování partnerských vztahů mezi školami v Čechách a Německu (základ pro budoucí společné projekty). Podpora odpovědného chování vůči životnímu prostředí na obou stranách hranice - péče o společný zdroj (řeka Labe). Obsah projektu : V rámci projektu budou probíhat klíčové aktivity: 1. navázání intenzivní spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání - spolupráce na metodických materiálech pro výukové programy a semináře, oboustranná výměna zkušeností a příprava školení učitelů, zpracování metodiky pro školy v ČR a Sasku 2. realizace seminářů pro pedagogické pracovníky - semináře zaměřené na metodiku výukových programů pro žáky (seznámení se vzdělávacími cíli, obsahem a formou programů, spolupráce na přípravě společných programů pro školy v Čechách a Německu. 3. výukové programy v blízkém okolí školy zaměřené na zmapování místního prostředí terénní výuková laboratoř (Auto ŽP) zprostředkuje (umožní či zajistí) provedení výukových programů a zpracování výsledků přímo v okolí škol. Programy rozvíjí : praktické dovednosti pro zacházení s rostlinami, živočichy, pro pobyt v přírodě, seznámení s principem a významem biomonitoringu, schopnost pozorovat, hodnotit a interpretovat přírodní hodnoty, vytváření vlastního názoru na stav životního prostředí, 4. provedení společných (výměnných) programů mezi partnerskými školami - proběhnou společná setkání partnerských škol na české a saské straně Programy podpoří : - překonávání jazykových a národnostních bariér - úzkou spolupráci mezi školami - znalost přírodních i kulturních hodnot místa na české i saské straně - posouzení a porovnání stavu (znečištění) životního prostředí, hledání souvislostí nakládání se společným zdrojem (řeka Labe) výroční zpráva Strana 41 (celkem 44)

42 VÝSTAVY V doprovodném programu Krajské konference ekologické výchovy Kapradí byla zpřístupněna výstava fotografií Krajina Výstupem zapojení ţáků ke Dni Země byla výstava prací s tématem stromů a lesa. Výstava byla instalována v prostorách školy a poté v okresní knihovně v Litoměřicích. 12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Škola byla pověřena Ústeckým krajem pořádáním vzdělávání: Kurz pro doplnění základního vzdělávání poskytovaného základní školou. Dále podporuje další vzdělávání ve svých prostorách pronájmem, případně organizační či lektorskou pomocí dalším vzdělávacím institucím: PC Ústí nad Labem NIDV Ústí nad Labem PPP Litoměřice SEVER Litoměřice spoluorganizace krajské konference ekologické výchovy se semináři pro pedagogické pracovníky Akademie J.A.Komenského Litoměřice Úřad práce Litoměřice Nakladatelství FRAUS V říjnu 2010 byla otevřena pro pedagogickou veřejnost studovna nakladatelství FRAUS, včetně všech e-learningových učebnic a dalších metodických a didaktických materiálů. Škola poskytuje prostory a školitele pro realizaci projektu MÚ Litoměřice: Vzdělávání v egoncentru. Závěr: Škola je hojně vyhledávána pro organizaci seminářů a kurzů pedagogických pracovníků. Vzdělávací akce navštěvují učitelé naší školy nejen jako účastníci, ale i jako lektoři. výroční zpráva Strana 42 (celkem 44)

43 13. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Podané projekty, granty město, kraj, ministerstvo (zeleně schválené) Garant Podáno Oblast Název Ţádáno Přiznáno Krňák Únor 2011 Hillmichová Únor 2011 Červenec 2011 Krňák, konec Kindermann projektu Korábová Mátlová Krňák Zdravé město Školy a školská zařízení Mezinárodní parnetrství Březen 2011 Prevence 2010/2011 Ev Inovace školy Pro zdraví a ţivot Škola plná zábavy Cubic miles Měj svůj ţivot pod kontrolou Paţit podpora školy v přírodě ,- Kč 13500,- Kč 17000,- Euro 25000,- Kč 500 Kč na ţáka 20000,- Kč 10000,- Kč 17000,- Eu na 3 roky ,- Kč Místo podání MÚ Litoměřice MÚ Litoměřice MŠMT Comenius KÚ Ústí Dle počtu ţáků KÚ Ústí EU peníze školám , ,- MŠMT ČR 14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ. Na škole nepracuje ţádná odborová organizace. Důleţitými partnery při plnění hlavního úkolu výchova a vzdělávání mládeţe jsou zejména: Zřizovatel Poradenská zařízení: Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum Ostatní školská zařízení ve městě Ostatní příspěvkové organizace města Neziskové organizace, zejména Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice Dětské a mládeţnické organizace Správa CHKO České středohoří výroční zpráva Strana 43 (celkem 44)

44 Okresní muzeum a galerie Litoměřice Okresní knihovna Litoměřice Policie České republiky NIDV Pedagogické centrum ZŠ Velvary a další, viz. např. partneři v oblasti prevence Všem rodičům, organizacím i jednotlivcům, zřizovateli děkujeme za spolupráci a podporu. V Litoměřicích datum...31.srpna 2011 ředitel školy Mgr. Petr Krňák výroční zpráva Strana 44 (celkem 44)

Projekty a granty 2012 2013

Projekty a granty 2012 2013 Projekty a granty 2013 Ekoškola Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více