Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU"

Transkript

1 Brno International Business School Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU Blanka Špatná KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Recenzent: JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.). Blanka Špatná 2010 ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (B.I.B.S., a.s.)

3 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala panu doc. JUDr. Karlu Schelleovi, CSc. vedoucímu mé publikace, za odborné vedení a za poskytnutí cenných podnětů a připomínek. Abstrakt Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Společenství. Značná pozornost na úrovni komunitárního práva je věnována problematice podnikání obchodních společností, proto právo obchodních společností tvoří rozsáhlou oblast v právu Společenství. Evropské právo obchodních společností je tvořeno s cílem zjednodušit právní prostředí a odstranit překážky, které narušují podnikání na jednotném trhu. Je zde patrná snaha nejen o sjednocení právních norem v členských státech Společenství, ale jsou vytvářeny i nové nadnárodní formy podnikatelských subjektů, aby bylo dosaženo jednotnosti právních forem obchodních společností ve všech členských státech. Pozornost bude v této publikaci věnována zejména přeshraničním aktivitám obchodních společností a hlavním zájmem je představit dvě varianty fúzí, které lze v současné době v rámci vnitřního trhu uskutečnit. Jedná se o přeshraniční fúzi národních forem obchodních společností, kdy výsledkem je opět národní forma obchodní společnosti některého ze zúčastněných členských států a druhou možností je nadnárodní fúze akciových společností, kdy se nástupnickou společností v každém případě stává evropská společnost. Mezi uvedenými fúzemi není rozdíl pouze ve výsledku, ale z části i v právních předpisech komunitárních i vnitrostátních, které se na proces fúze aplikují. Z toho důvodu budou obě právní úpravy podrobeny analýze s cílem zjistit, v jaké míře jsou stanovené postupy a podmínky pro provedení fúze rozdílné a zda některá z variant poskytuje fúzujícím společnostem v průběhu samotného procesu výhody nebo zjednodušení oproti fúzi druhého typu. Abstract One of the fundamental conditions to facilitate the business in the European Community internal market is free movement of capital and legal entities. Regarding Community law, a considerable attention is drawn to the business entities enterprise questions, therefore, Company Law represents a great part of the law of European Community. European Company Law has been developed with an intention to simplify legal environment and to remove obstacles affecting a single market enterprise. Efforts towards an integration of legal rules of European Community member states are being made, and moreover, new multinational businesses are being established in order to achieve unification of legal rules for companies in all member states. 3

4 In my thesis I will focus, above all, on cross-border activities of businesses. My primary objective is to present two merger alternatives which can be, within internal market, carried out. The first alternative is a case of a crossborder merger of a national business, the result of which is also a national business entity of one of the participating member states. The aim of the second presented alternative is a merger of multinational corporate companies when a successive company will be, in any case, European. The two above introduced merger cases differ in their results, but also partly in both community and internal legislation which is applied in the merger process. Accordingly, both of the legal regulations will be analyzed in order to identify to what degree the determined procedures and conditions for the merger process differentiate and if either alternative, in comparison to the other one, may bring advantages or facilitations to the companies in the course of the very process. Seznam tabulek Tabulka 4-1: Databáze evropských společností Seznam zkratek SE Evropská společnost EU Evropská unie ES Evropské společenství Společenství Evropské společenství 1. směrnice První směrnice Rady 68/151/EHS o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 3. směrnice Třetí směrnice Rady 78/885/EHS smlouvy o fúzích akciových společností 10. směrnice Směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích Smlouva o ES Smlouva o založení Evropského společenství Zákon o SE Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti Zákon o přeměnách Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev Nařízení Nařízení Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti Směrnice o zapojení Směrnice Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje zaměstnanců statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

5 Obsah 1 Úvod Specifikace problému Cíle publikace Přehled použitých teoretických konceptů Výzkum (plán výzkumu) a charakteristika zdrojů informací Výchozí analýzy Strategie výzkumu část Metody výzkumu Techniky výzkumu Přeshraniční fúze obchodních společností Právní základ pro přeshraniční fúze v primárním komunitárním právu Přeshraniční fúze v judikatuře Soudního dvora ES Případ SEVIC Systems AG Právní základ pro přeshraniční fúze v sekundárním komunitárním právu Působnost 10. směrnice Podmínky pro přeshraniční fúzi Průběh přeshraniční fúze Právní úprava přeshraničních fúzí obchodních společností v ČR Společný projekt přeshraniční fúze Zveřejnění projektu přeshraniční fúze Zpráva o přeshraniční fúzi Znalecká zpráva o přeshraniční fúzi Informační povinnost Schválení přeshraniční fúze valnou hromadou Kontrola zákonnosti přeshraniční fúze Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku Ochrana společníků Ukončení účasti společníků v české zúčastněné obchodní společnosti Právo vlivu zaměstnanců Založení evropské společnosti nadnárodní fúzí Právní základ pro nadnárodní fúzi Pojem evropská společnost Nadnárodní fúze akciových společností Postup založení evropské společnosti nadnárodní fúzí Vypracování projektu nadnárodní fúze Zveřejnění projektu nadnárodní fúze Zpráva o nadnárodní fúzi Znalecká zpráva o nadnárodní fúzi Informační povinnost Schválení nadnárodní fúze valnou hromadou Ochrana menšinových akcionářů, věřitelů a třetích osob Kontrola zákonnosti nadnárodní fúze Zápis nadnárodní fúze do obchodního rejstříku Důsledky nadnárodní fúze akciových společností... 74

6 Zapojení zaměstnanců evropské společnosti Účast evropské společnosti na přeshraniční fúzi Zhodnocení zadaných cílů a závěr...77 Literatura Zákony a judikatura...82 Internetové zdroje...83 Ostatní Přílohy... 84

7 kapitola 1 Úvod 1.1 Specifikace problému Přeshraniční fúze obchodních společností v rámci společného trhu ES mají úzkou souvislost se svobodou usazování, což je jedna ze čtyř základních svobod, garantovaná Smlouvou o ES. Svoboda usazování se týká jak fyzických, tak právnických osob a jedná se zde především o právo podnikání na území kteréhokoliv členského státu ES. Cílem svobody usazování je umožnit podnikatelům usadit se tam, kde jsou pro ně k dispozici nejvýhodnější výrobní faktory, infrastruktura a ostatní elementy, které snižují náklady anebo zvyšují výnosy z podnikání, a z tohoto místa využívat svobodu volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. 1 Právě pod tuto problematiku svobody usazování patří, některými členskými státy dlouho neřešený problém přeshraničních fúzí. Přeshraniční fúze státy ve svých právních řádech mnohdy vůbec neupravovaly, neumožňovaly je nebo kladly překážky a tím tuto základní svobodu vnitřního trhu neakceptovaly. V posledních letech v této oblasti došlo ze strany ES k dalším iniciativám, které směřovaly k usnadnění volného pohybu právnických osob v rámci společného trhu, a proto stěžejním úkolem této publikace bude zanalyzovat stávající právní předpisy, které přeshraniční fúze ovlivňují jednak na komunitární úrovni a jednak na úrovni vnitrostátní. Problematika přeshraničních fúzí obchodních společností se v této publikaci rozdělí na dvě části, první část bude zaměřena na přeshraniční fúzi obchodní společnosti z ČR a spo- 1 HODÁL, Peter, ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Praha: Linde Praha, a.s., s. ISBN

8 lečnosti z jiného členského státu ES a druhá část by měla podat přehled o přeshraniční fúzi, jejímž účastníkem je nadnárodní společnost Evropská společnost. 2 Hlavním záměrem je tedy provedení analýzy právních předpisů na úrovni komunitární a na úrovni vnitrostátní. Základním pramenem, který garantuje svobodu usazování na komunitární úrovni, je Smlouva o ES, jíž je zastoupeno primární právo ES. 3 Dalším právním předpisem, který musí být v případě analýzy brán v úvahu, patří již k sekundárnímu právu, 4 jedná se o směrnici 5 č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích (10. směrnici) a velice důležitou se v této otázce jeví i judikatura Soudního dvora ES. Aktuální vnitrostátní právní normou pro tento záměr je zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, jehož součástí je i úprava přeshraničních fúzí. V úvodu první části publikace, tzn. v kapitole 2, pojednávající o právním základu pro přeshraniční fúze, vymezím základní pojmy, zejména pojem svoboda usazování, přeměna společnosti, přeshraniční fúze a kapitálové společnosti. Jak již bylo řečeno základním pramenem pro provádění přeshraničních fúzí je Smlouva o ES, proto dalším zájmem bude představit jednotlivé články, v tomto případě konkrétně článek 43 a 48, které upravují obecné podmínky pro svobodu usazování a zakazují omezování této svobody, vyjma povolených omezení, která rovněž upravuje Smlouva o ES, a to v článcích 45 a 46. Se Smlouvou o ES a příslušnými články, jakožto nadřazeným komunitárním předpisem koresponduje i 10. směrnice, takže dalším krokem, který bude následovat je stručný nástin vývoje, kterým prošla 10. směrnice od jejího prvního návrhu přes problémy, které bylo nutné vyřešit, než došlo k jejímu odsouhlasení. Hlavním důvodem snahy o vydání 10. směrnice bylo zejména usnadnění provádění přeshraničních fúzí v rámci vnitřního trhu 2 Evropská spoolečnost (Societas Europaea SE je nadnárodní právní forma akciové společnosti vytvořená komunitárním právem. Jejím účelem je poskytnout společnostem a skupinám podnikajícím na mezinárodní úrovni odpovídající právní formu tak, aby se odbouraly překážky podnikání výplývající z odlišností v právních úpravách obchodních společností a z existence státních hranic. viz: HODÁL, Peter, ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchod ních společností. Praha: Linde Praha, a.s., ISBN , s Jedná se o akty členských států, jakožto subjektů mezinárodního práva. Patří sem především mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy a ty můžeme rozdělit do tří kategorií: zřizovací smlouvy, subsidiární smlouvy a akty zástupců členských států. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s Sekundárním právem rozumíme akty Společenství vydávané na základě zřizovacích smluv. Jedná se o nádledující druhy aktů: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s Směrnice, na rozdíl od nařízení, které je obecně závazné a může přímo zavazovat členské státy i vnitrostátní subjekty práva (osoby, tj. jednotlivce), nemá obecnou závaznost ve vztahu k jednotlivcům. Je to akt zavazující jen subjekty, jimž je adresován a těmi mohou být výhradně členské státy. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s

9 ES. Tento sekundární akt byl vydán v souladu s obecnou zásadou subsidiarity a proporcionality, stanovenou v článku 5 Smlouvy o ES a to znamená, že zamýšleného cíle nebylo možné dosáhnout na úrovni členských států a že eventuální nepříznivé důsledky plynoucí z tohoto aktu nebudou převažovat nad výhodami z transpozice této směrnice. 6 Rozhodně by v souvislosti s přeshraničními fúzemi neměla být opomenuta judikatura Soudního dvora ES, konkrétně rozsudek v případu Sevic Systems AG, který byl vydán na základě položené předběžné otázky, jejíž podstatou bylo zjištění, zda vnitrostátní pravidla, která brání zápisu přeshraniční fúze mezi dvěma společnostmi z různých zemí EU do obchodního rejstříku, jsou v rozporu se zásadou svobody usazování. Tímto rozsudkem bylo jasně vyjádřeno, že veškerá omezování svobody usazování ze strany členských států ES, vyjma povolených Smlouvou o ES, jsou v rozporu s komunitárním právem. Vnitrostátní právní úprava bude zastoupena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen Zákon o přeměnách ), jenž se stal právě tím předpisem, do kterého byla transponována 10. směrnice. Do vydání tohoto zákona přeměny obchodních společností upravoval pouze obchodní zákoník, avšak úprava přeshraničních fúzí v něm chyběla a tyto fúze nebyly v ČR umožňovány, vyjma fúzí kdy nástupnickou společností byla nadnárodní forma obchodní společnosti, Evropská společnost. Zákon o přeměnách vychází z německého modelu, pravidla pro přeshraniční fúze v něm lze nalézt v Hlavě IX Zvláštní ustanovení o přeshraničních fúzích, Hlavním cílem tohoto zákona je vytvoření obecné úpravy přeměn společností a odstranění nedostatků, které měla dosavadní úprava obsažená v obchodním zákoníku. Analýza výše uvedených komunitárních i vnitrostátních předpisů bude v konečné fázi podkladem pro dílčí porovnání, zda současná vnitrostátní úprava přeshraničních fúzí obsažená v zákoně o přeměnách odpovídá ustanovením 10. směrnice a samozřejmě zda je i v souladu se Smlouvou o ES. Analyzována bude jednak 10. směrnice v obecných částech a následně se zaměřím na průběh přeshraniční fúze obchodní společnosti z ČR a obchodní společnosti z jiné země EU. Celý tento proces přeshraniční fúze je složen z jednotlivých na sebe navazujících kroků. Výchozím bodem je vypracování projektu přeshraniční fúze statutárním orgánem každé z fúzujících společností a současné vypracování zprávy o této fúzi. Následuje zpracování znalecké zprávy a obligatorní náležitostí projektu fúze je i ocenění jmění zúčast něných společností. Statutární orgány mají v tomto procesu povinnost zveřejnění přípravy přeshraniční fúze v obchodním věstníku, informační povinnost vůči společníkům nebo členům a vůči zaměstnancům. Poté následuje schválení projektu přeshraniční fúze valnou hromadou a kontrola souladu fúze s právními předpisy, a to ve dvou fázích, nejprve se provede přezkum zákonnosti přípravy fúze a následně přezkum zákonnosti 6 srov. Smlouva o ES, článek 5. 9

10 dokončení fúze. O tomto přezkumu vydává notář osvědčení a následuje zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Všechny tyto výše naznačené povinné kroky při provádění přeshraniční fúze budou podrobně popsány v samotné publikaci a posouzeny z hlediska souladu Zákona o přeměnách s 10. směrnicí. Druhá část publikace, tzn. kapitola 3, bude zaměřena také na přeshraniční fúzi, avšak za účasti Evropské společnosti. Tato forma společnosti vznikla na základě představy o existenci nadnárodní formy obchodní společnosti, která by se řídila ve všech státech ES stejnými pravidly a usnadnila volný pohyb kapitálu v rámci celého ES. Proto také došlo na nadnárodní úrovni k úpravě činností obchodních společností a to především v souvislosti s rozvojem vnitřního trhu a nerušeným podnikáním v ES a také z důvodu určité právní jistoty při podnikání. V této kapitole se zaměřím na prameny práva, obdobně jako v kapitole 2, tzn. na komunitární a vnitrostátní právní předpisy, upravující otázky související s touto formou nadnárodní společnosti. Hlavním komunitárním předpisem zde bude nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti, které je základním pramenem a je nadřazeno národním právním řádům. Nařízení jako sekundární pramen komunitárního práva je přímo závazné a aplikovatelné v členských státech ES. Stejně tak jako 10. směrnice i toto nařízení bylo přijato na základě zásad subsidiarity a proporcionality a jeho stěžejním cílem je odstranění překážek obchodu a přizpůsobení struktur a výrobních kapacit rozměrům ES. V případě nařízení nedochází k transpozici do právních řádů členských států, ty jsou pouze povinny přijmout prováděcí předpis v otázkách, ve kterých to nařízení přímo vyžaduje. Právním předpisem v ČR, který doplňuje nařízení Rady v otázkách, které nejsou komunitárním předpisem upraveny je zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Tento zákon se skládá z části, která upravuje záležitosti práva obchodních společností a z části, která provádí směrnici o zapojení zaměstnanců. Podrobněji o obsahu zákona bude pojednáno níže v kapitole 3. Analýza právního základu upravujícího přeshraniční fúzi mezi obchodní společností z ČR a obchodní společností z jiného členského státu a analýza právních norem a postupu, který musí být dodržen při fúzi, kdy nástupnickou organizací je Evropská společnost by měla dát jasný přehled o tom, zda při existenci různých právních základů jsou i postupy při provádění přeshraniční fúze rozdílné. To znamená, že v kapitole 4 by mělo dojít ke komparaci těchto dvou naznačených možností, kterými lze přeshraniční fúze v současné době uskutečnit. 1.2 Cíle publikace Cíle, kterých je zamýšleno touto prací dosáhnou, budou mít základ v jednotlivých výše naznačených analýzách. Analýzy první a druhé části publikace povedou k dosažení dílčích cílů, které poté budou podkladem pro splně ní cíle hlavního. 10

11 Dílčím cílem první části publikace je zjistit, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné uskutečnit přeshraniční fúzi mezi obchodní společností z ČR a obchodní společností z jiného členského státu ES. Ke splnění tohoto cíle bude třeba podrobit zkoumání vybrané komunitární a vnitrostátní právní předpisy, konkrétně 10. směrnici a Zákon o přeměnách, které mají přímou souvislost s prováděním tohoto typu přeshraničních fúzí. Smyslem prověřování by mělo být jednak porovnání komunitární a vnitrostátní právní úpravy, a to z hlediska souladu těchto norem a případně upozornit na nepřesnosti, které se vyskytly v důsledku transpozice směrnice do našeho právního řádu. Dalším cílem této první části publikace bude podat podrobný přehled o celém procesu a o postupech, které je třeba dodržet při provádění přeshraniční fúze. Smysl vypracování tohoto detailního postupu vidím i v možnosti jeho využití jako návodu pro společnosti, které se chystají uskutečnit přeshraniční fúzi v rámci ES. Cílem druhé části publikace bude opět zanalyzovat komunitární i vnitrostátní předpisy související s přeshraniční fúzí, avšak zúčastněnou společností na přeshraniční fúzi bude tentokrát Evropská společnost. Stejně jako v předchozí analýze se zaměřím na jednotlivé fáze celého procesu, které jsou právními normami vyžadovány pro úspěšné zvládnutí přeshraniční fúze za účasti nadnárodní formy společnosti. Tato fúze za účasti Evropské společnosti je vlastně zvláštním typem přeshraniční fúze, jelikož tato forma obchodní společnosti má právní základ pro své založení a řízení přímo v komunitárním právu., tzn. v nařízení, které je přímo aplikovatelné ve všech členských státech ES. Hlavní cíl, by měl být splněn na základě poznatků, získaných předchozími analýzami. Jedná se o porovnání obou typů přeshraničních fúzí, tzn., přeshraniční fúze obchodní společnosti z ČR a obchodní společnosti z dalšího členského státu ES s přeshraniční fúzí, které se účastní nebo je vytvářena Evropská společnost. Z porovnání by následně mělo vyplynout, zda existují shodné prvky v průběhu provádění přeshraniční fúze, a to i přes to, že pro každý typ přeshraniční fúze existuje rozdílný právní základ. Závěrem bych se na základě všech zjištěných skutečností pokusila zhodnotit, který z těchto dvou typů fúzí je pro obchodní společnosti z ČR výhodnější, zda i po vydání zákona o přeměnách a zařazení přeshraničních fúzí do této právní úpravy je fúze za účasti Evropské společnosti pro obchodní společnosti z ČR stále zajímavá a výhodná, jako tomu bylo před tím, když přeshraniční fúze, vyjma těch kde nástupnickou společností nebo účastníkem byla Evropská společnost, nebyly v českém právním řádu upraveny, a tudíž nebyly ani povolovány. 1.3 Přehled použitých teoretických konceptů Obsahem této kapitoly by mělo být především vysvětlení veškerých metod a pojmů použitých při samotném zpracování publikace. 11

12 Metodou se v nejobecnějším významu rozumí způsob dosažení cíle, určitým způsobem uspořádaná činnost nebo též souhrn postupů a operací praktického či teoretického osvojení skutečnosti, které jsou podřízeny řešení určitého úkolu. Metodu tedy můžeme definovat jako souhrn vzájemně spojených operací, sjednocených v uspořádaný systém a vedoucích k vytýčenému cíli. 7 Základní použitou metodou v této publikaci je analýza, pro kterou budou podkladem texty právních dokumentů a odborná literatura pojednávající o daném tématu přeshraničních fúzí a doplňovat analýzu by měla v některých případech i syntéza. Analýza a syntéza patří mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody. Při analýze rozlišujeme na objektu jednotlivé části nebo prvky, oddělujeme podstatné od nepodstatného, vedeme od složitého k jednoduchému. Syntéza spojuje prvky v celek, dodává jednotě konkrétnost, doplňuje analýzu tak, že s ní tvoří jeden nedílný celek. Syntéza má však jako metodologický princip analýzu vždy doplňovat. 8 Obsah publikace je tvořen dvěma analýzami, u kterých bude postupováno dle níže popsaného systému: základem bude identifikace, tzn. pojmenování zkoumaného. V obou analý zách půjde o objekt v podobě textů právních norem a odbornou literaturu. Poté následuje deskripce, čili popis toho, co bylo identifikováno a označeno. Popis se děje pomocí zavádění dalších sémantických označení, která identifikují různé vlastnosti jevu. 9 Tyto identifikované a popsané jevy, budeme třídit a zkoumat pomocí klasifikační analýzy. Jedná se o relativně vyspělý, abstraktní nástroj výzkumu, klasifikace může probíhat dle kritérií názorných, tzn. smyslově vnímatelných, nebo podle kritérií ryze rozumových, smysly nevnímatelných. 10 Pravděpodobně půjde o základní roztřídění právních norem na komunitární a vnitrostátní. Následuje relační analýza, tzn., že půjde o zkoumání, zda mezi jevy existují empiricky reálné vztahy nebo logicky ideální (námi stanovené, vymyšlené). 11 V analýze relací se vlastně jedná o vztahy mezi vlastnostmi objektu získanými klasifikacemi, nikoliv o vlastnosti přirozeně existující na objektu. 12 Zde například mezi komunitárními a vnitrostátními předpisy. 7 KNAPP, Viktor, GERLOCH, Aleš. Vědecké metody poznání práva. Praha: Ústav státní správy, s LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN , s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S. 2008/2009. s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S., 2008/2009. s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S., 2008/2009. s HUBÍK, Stanislav. Hypotéza: Metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, ISBN s

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

EVROPSKÁ NORMOTVORBA V OBLASTI PŘEMĚN SPOLEČNOSTÍ

EVROPSKÁ NORMOTVORBA V OBLASTI PŘEMĚN SPOLEČNOSTÍ EVROPSKÁ NORMOTVORBA V OBLASTI PŘEMĚN SPOLEČNOSTÍ JAN ČADÍLEK Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika Abstract in original language Problematika přeměn společností

Více

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ustanovení

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA denní studium PROBLÉMY KOMPATIBILITY ČESKÉHO PRÁVA A PRÁVA EU V OBLASTI OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (teze k diplomové

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 25.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 opřeshraničních fúzích kapitálových společností

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

Pojem přeměna obchodní společnosti

Pojem přeměna obchodní společnosti Pojem přeměna obchodní společnosti Přeměna je jeden ze způsobů zrušení a zániku obchodní společnosti. Přeměna obchodní společnosti je obdobou smrti fyzické osoby. Přeměnou dochází k zániku přeměňované

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností 2005L0056 CS 06.07.2012 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne

Více

Přeshraniční fúze # Tereza Získalová. Evropská společnost, evropské družstvo, evropská soukromá společnost

Přeshraniční fúze # Tereza Získalová. Evropská společnost, evropské družstvo, evropská soukromá společnost Přeshraniční fúze # Tereza Získalová Pojmem fúze je označován proces slučování podniků, resp. zániku jedné nebo více společností bez likvidace s převodem jejich aktiv a pasiv na jinou již existující nebo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

DAŇOVÉ A PRÁVNÍ DOPADY PŘESHRANIČNÍ FÚZE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

DAŇOVÉ A PRÁVNÍ DOPADY PŘESHRANIČNÍ FÚZE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES DAŇOVÉ A PRÁVNÍ DOPADY PŘESHRANIČNÍ FÚZE OBCHODNÍCH

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

TENDENCE VÝVOJE ČESKÉHO NADAČNÍHO PRÁVA V RÁMCI SJEDNOCENÉ EVROPY. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

TENDENCE VÝVOJE ČESKÉHO NADAČNÍHO PRÁVA V RÁMCI SJEDNOCENÉ EVROPY. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. TENDENCE VÝVOJE ČESKÉHO NADAČNÍHO PRÁVA V RÁMCI SJEDNOCENÉ EVROPY JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Masarykova univerzita Brno, 2009 6 Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy OBSAH

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNĚ

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNĚ ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNĚ ve smyslu ustanovení 24 a ustanovení 59p zákona České republiky č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění vyhotovená, podepsaná a vydaná

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie, seznámení

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Вомачкова Г. Актуальні проблеми бухгалтерського відображення злиття господарських товариств в контексті розвитку гармонізаційних норм ЄС УДК 657

Вомачкова Г. Актуальні проблеми бухгалтерського відображення злиття господарських товариств в контексті розвитку гармонізаційних норм ЄС УДК 657 Вомачкова Г. Актуальні проблеми бухгалтерського відображення злиття господарських товариств в контексті розвитку гармонізаційних норм ЄС УДК 657 Hana Vomáčková AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ÚČETNÍHO ŘEŠENÍ FÚZÍ OBCHODNÍCH

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn:

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn: A. Živnostenský zákon novelizován Dne 01.07.2008 vstoupila v účinnost očekávaná velká novela živnostenského zákona, a to zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Mgr. Ivan Kejík KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Implementace modelů ITIL, COBIT v podnikové informatice TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více