Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU"

Transkript

1 Brno International Business School Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU Blanka Špatná KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Recenzent: JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.). Blanka Špatná 2010 ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (B.I.B.S., a.s.)

3 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala panu doc. JUDr. Karlu Schelleovi, CSc. vedoucímu mé publikace, za odborné vedení a za poskytnutí cenných podnětů a připomínek. Abstrakt Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Společenství. Značná pozornost na úrovni komunitárního práva je věnována problematice podnikání obchodních společností, proto právo obchodních společností tvoří rozsáhlou oblast v právu Společenství. Evropské právo obchodních společností je tvořeno s cílem zjednodušit právní prostředí a odstranit překážky, které narušují podnikání na jednotném trhu. Je zde patrná snaha nejen o sjednocení právních norem v členských státech Společenství, ale jsou vytvářeny i nové nadnárodní formy podnikatelských subjektů, aby bylo dosaženo jednotnosti právních forem obchodních společností ve všech členských státech. Pozornost bude v této publikaci věnována zejména přeshraničním aktivitám obchodních společností a hlavním zájmem je představit dvě varianty fúzí, které lze v současné době v rámci vnitřního trhu uskutečnit. Jedná se o přeshraniční fúzi národních forem obchodních společností, kdy výsledkem je opět národní forma obchodní společnosti některého ze zúčastněných členských států a druhou možností je nadnárodní fúze akciových společností, kdy se nástupnickou společností v každém případě stává evropská společnost. Mezi uvedenými fúzemi není rozdíl pouze ve výsledku, ale z části i v právních předpisech komunitárních i vnitrostátních, které se na proces fúze aplikují. Z toho důvodu budou obě právní úpravy podrobeny analýze s cílem zjistit, v jaké míře jsou stanovené postupy a podmínky pro provedení fúze rozdílné a zda některá z variant poskytuje fúzujícím společnostem v průběhu samotného procesu výhody nebo zjednodušení oproti fúzi druhého typu. Abstract One of the fundamental conditions to facilitate the business in the European Community internal market is free movement of capital and legal entities. Regarding Community law, a considerable attention is drawn to the business entities enterprise questions, therefore, Company Law represents a great part of the law of European Community. European Company Law has been developed with an intention to simplify legal environment and to remove obstacles affecting a single market enterprise. Efforts towards an integration of legal rules of European Community member states are being made, and moreover, new multinational businesses are being established in order to achieve unification of legal rules for companies in all member states. 3

4 In my thesis I will focus, above all, on cross-border activities of businesses. My primary objective is to present two merger alternatives which can be, within internal market, carried out. The first alternative is a case of a crossborder merger of a national business, the result of which is also a national business entity of one of the participating member states. The aim of the second presented alternative is a merger of multinational corporate companies when a successive company will be, in any case, European. The two above introduced merger cases differ in their results, but also partly in both community and internal legislation which is applied in the merger process. Accordingly, both of the legal regulations will be analyzed in order to identify to what degree the determined procedures and conditions for the merger process differentiate and if either alternative, in comparison to the other one, may bring advantages or facilitations to the companies in the course of the very process. Seznam tabulek Tabulka 4-1: Databáze evropských společností Seznam zkratek SE Evropská společnost EU Evropská unie ES Evropské společenství Společenství Evropské společenství 1. směrnice První směrnice Rady 68/151/EHS o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 3. směrnice Třetí směrnice Rady 78/885/EHS smlouvy o fúzích akciových společností 10. směrnice Směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích Smlouva o ES Smlouva o založení Evropského společenství Zákon o SE Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti Zákon o přeměnách Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev Nařízení Nařízení Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti Směrnice o zapojení Směrnice Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje zaměstnanců statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

5 Obsah 1 Úvod Specifikace problému Cíle publikace Přehled použitých teoretických konceptů Výzkum (plán výzkumu) a charakteristika zdrojů informací Výchozí analýzy Strategie výzkumu část Metody výzkumu Techniky výzkumu Přeshraniční fúze obchodních společností Právní základ pro přeshraniční fúze v primárním komunitárním právu Přeshraniční fúze v judikatuře Soudního dvora ES Případ SEVIC Systems AG Právní základ pro přeshraniční fúze v sekundárním komunitárním právu Působnost 10. směrnice Podmínky pro přeshraniční fúzi Průběh přeshraniční fúze Právní úprava přeshraničních fúzí obchodních společností v ČR Společný projekt přeshraniční fúze Zveřejnění projektu přeshraniční fúze Zpráva o přeshraniční fúzi Znalecká zpráva o přeshraniční fúzi Informační povinnost Schválení přeshraniční fúze valnou hromadou Kontrola zákonnosti přeshraniční fúze Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku Ochrana společníků Ukončení účasti společníků v české zúčastněné obchodní společnosti Právo vlivu zaměstnanců Založení evropské společnosti nadnárodní fúzí Právní základ pro nadnárodní fúzi Pojem evropská společnost Nadnárodní fúze akciových společností Postup založení evropské společnosti nadnárodní fúzí Vypracování projektu nadnárodní fúze Zveřejnění projektu nadnárodní fúze Zpráva o nadnárodní fúzi Znalecká zpráva o nadnárodní fúzi Informační povinnost Schválení nadnárodní fúze valnou hromadou Ochrana menšinových akcionářů, věřitelů a třetích osob Kontrola zákonnosti nadnárodní fúze Zápis nadnárodní fúze do obchodního rejstříku Důsledky nadnárodní fúze akciových společností... 74

6 Zapojení zaměstnanců evropské společnosti Účast evropské společnosti na přeshraniční fúzi Zhodnocení zadaných cílů a závěr...77 Literatura Zákony a judikatura...82 Internetové zdroje...83 Ostatní Přílohy... 84

7 kapitola 1 Úvod 1.1 Specifikace problému Přeshraniční fúze obchodních společností v rámci společného trhu ES mají úzkou souvislost se svobodou usazování, což je jedna ze čtyř základních svobod, garantovaná Smlouvou o ES. Svoboda usazování se týká jak fyzických, tak právnických osob a jedná se zde především o právo podnikání na území kteréhokoliv členského státu ES. Cílem svobody usazování je umožnit podnikatelům usadit se tam, kde jsou pro ně k dispozici nejvýhodnější výrobní faktory, infrastruktura a ostatní elementy, které snižují náklady anebo zvyšují výnosy z podnikání, a z tohoto místa využívat svobodu volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. 1 Právě pod tuto problematiku svobody usazování patří, některými členskými státy dlouho neřešený problém přeshraničních fúzí. Přeshraniční fúze státy ve svých právních řádech mnohdy vůbec neupravovaly, neumožňovaly je nebo kladly překážky a tím tuto základní svobodu vnitřního trhu neakceptovaly. V posledních letech v této oblasti došlo ze strany ES k dalším iniciativám, které směřovaly k usnadnění volného pohybu právnických osob v rámci společného trhu, a proto stěžejním úkolem této publikace bude zanalyzovat stávající právní předpisy, které přeshraniční fúze ovlivňují jednak na komunitární úrovni a jednak na úrovni vnitrostátní. Problematika přeshraničních fúzí obchodních společností se v této publikaci rozdělí na dvě části, první část bude zaměřena na přeshraniční fúzi obchodní společnosti z ČR a spo- 1 HODÁL, Peter, ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Praha: Linde Praha, a.s., s. ISBN

8 lečnosti z jiného členského státu ES a druhá část by měla podat přehled o přeshraniční fúzi, jejímž účastníkem je nadnárodní společnost Evropská společnost. 2 Hlavním záměrem je tedy provedení analýzy právních předpisů na úrovni komunitární a na úrovni vnitrostátní. Základním pramenem, který garantuje svobodu usazování na komunitární úrovni, je Smlouva o ES, jíž je zastoupeno primární právo ES. 3 Dalším právním předpisem, který musí být v případě analýzy brán v úvahu, patří již k sekundárnímu právu, 4 jedná se o směrnici 5 č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích (10. směrnici) a velice důležitou se v této otázce jeví i judikatura Soudního dvora ES. Aktuální vnitrostátní právní normou pro tento záměr je zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, jehož součástí je i úprava přeshraničních fúzí. V úvodu první části publikace, tzn. v kapitole 2, pojednávající o právním základu pro přeshraniční fúze, vymezím základní pojmy, zejména pojem svoboda usazování, přeměna společnosti, přeshraniční fúze a kapitálové společnosti. Jak již bylo řečeno základním pramenem pro provádění přeshraničních fúzí je Smlouva o ES, proto dalším zájmem bude představit jednotlivé články, v tomto případě konkrétně článek 43 a 48, které upravují obecné podmínky pro svobodu usazování a zakazují omezování této svobody, vyjma povolených omezení, která rovněž upravuje Smlouva o ES, a to v článcích 45 a 46. Se Smlouvou o ES a příslušnými články, jakožto nadřazeným komunitárním předpisem koresponduje i 10. směrnice, takže dalším krokem, který bude následovat je stručný nástin vývoje, kterým prošla 10. směrnice od jejího prvního návrhu přes problémy, které bylo nutné vyřešit, než došlo k jejímu odsouhlasení. Hlavním důvodem snahy o vydání 10. směrnice bylo zejména usnadnění provádění přeshraničních fúzí v rámci vnitřního trhu 2 Evropská spoolečnost (Societas Europaea SE je nadnárodní právní forma akciové společnosti vytvořená komunitárním právem. Jejím účelem je poskytnout společnostem a skupinám podnikajícím na mezinárodní úrovni odpovídající právní formu tak, aby se odbouraly překážky podnikání výplývající z odlišností v právních úpravách obchodních společností a z existence státních hranic. viz: HODÁL, Peter, ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchod ních společností. Praha: Linde Praha, a.s., ISBN , s Jedná se o akty členských států, jakožto subjektů mezinárodního práva. Patří sem především mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy a ty můžeme rozdělit do tří kategorií: zřizovací smlouvy, subsidiární smlouvy a akty zástupců členských států. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s Sekundárním právem rozumíme akty Společenství vydávané na základě zřizovacích smluv. Jedná se o nádledující druhy aktů: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s Směrnice, na rozdíl od nařízení, které je obecně závazné a může přímo zavazovat členské státy i vnitrostátní subjekty práva (osoby, tj. jednotlivce), nemá obecnou závaznost ve vztahu k jednotlivcům. Je to akt zavazující jen subjekty, jimž je adresován a těmi mohou být výhradně členské státy. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s

9 ES. Tento sekundární akt byl vydán v souladu s obecnou zásadou subsidiarity a proporcionality, stanovenou v článku 5 Smlouvy o ES a to znamená, že zamýšleného cíle nebylo možné dosáhnout na úrovni členských států a že eventuální nepříznivé důsledky plynoucí z tohoto aktu nebudou převažovat nad výhodami z transpozice této směrnice. 6 Rozhodně by v souvislosti s přeshraničními fúzemi neměla být opomenuta judikatura Soudního dvora ES, konkrétně rozsudek v případu Sevic Systems AG, který byl vydán na základě položené předběžné otázky, jejíž podstatou bylo zjištění, zda vnitrostátní pravidla, která brání zápisu přeshraniční fúze mezi dvěma společnostmi z různých zemí EU do obchodního rejstříku, jsou v rozporu se zásadou svobody usazování. Tímto rozsudkem bylo jasně vyjádřeno, že veškerá omezování svobody usazování ze strany členských států ES, vyjma povolených Smlouvou o ES, jsou v rozporu s komunitárním právem. Vnitrostátní právní úprava bude zastoupena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen Zákon o přeměnách ), jenž se stal právě tím předpisem, do kterého byla transponována 10. směrnice. Do vydání tohoto zákona přeměny obchodních společností upravoval pouze obchodní zákoník, avšak úprava přeshraničních fúzí v něm chyběla a tyto fúze nebyly v ČR umožňovány, vyjma fúzí kdy nástupnickou společností byla nadnárodní forma obchodní společnosti, Evropská společnost. Zákon o přeměnách vychází z německého modelu, pravidla pro přeshraniční fúze v něm lze nalézt v Hlavě IX Zvláštní ustanovení o přeshraničních fúzích, Hlavním cílem tohoto zákona je vytvoření obecné úpravy přeměn společností a odstranění nedostatků, které měla dosavadní úprava obsažená v obchodním zákoníku. Analýza výše uvedených komunitárních i vnitrostátních předpisů bude v konečné fázi podkladem pro dílčí porovnání, zda současná vnitrostátní úprava přeshraničních fúzí obsažená v zákoně o přeměnách odpovídá ustanovením 10. směrnice a samozřejmě zda je i v souladu se Smlouvou o ES. Analyzována bude jednak 10. směrnice v obecných částech a následně se zaměřím na průběh přeshraniční fúze obchodní společnosti z ČR a obchodní společnosti z jiné země EU. Celý tento proces přeshraniční fúze je složen z jednotlivých na sebe navazujících kroků. Výchozím bodem je vypracování projektu přeshraniční fúze statutárním orgánem každé z fúzujících společností a současné vypracování zprávy o této fúzi. Následuje zpracování znalecké zprávy a obligatorní náležitostí projektu fúze je i ocenění jmění zúčast něných společností. Statutární orgány mají v tomto procesu povinnost zveřejnění přípravy přeshraniční fúze v obchodním věstníku, informační povinnost vůči společníkům nebo členům a vůči zaměstnancům. Poté následuje schválení projektu přeshraniční fúze valnou hromadou a kontrola souladu fúze s právními předpisy, a to ve dvou fázích, nejprve se provede přezkum zákonnosti přípravy fúze a následně přezkum zákonnosti 6 srov. Smlouva o ES, článek 5. 9

10 dokončení fúze. O tomto přezkumu vydává notář osvědčení a následuje zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Všechny tyto výše naznačené povinné kroky při provádění přeshraniční fúze budou podrobně popsány v samotné publikaci a posouzeny z hlediska souladu Zákona o přeměnách s 10. směrnicí. Druhá část publikace, tzn. kapitola 3, bude zaměřena také na přeshraniční fúzi, avšak za účasti Evropské společnosti. Tato forma společnosti vznikla na základě představy o existenci nadnárodní formy obchodní společnosti, která by se řídila ve všech státech ES stejnými pravidly a usnadnila volný pohyb kapitálu v rámci celého ES. Proto také došlo na nadnárodní úrovni k úpravě činností obchodních společností a to především v souvislosti s rozvojem vnitřního trhu a nerušeným podnikáním v ES a také z důvodu určité právní jistoty při podnikání. V této kapitole se zaměřím na prameny práva, obdobně jako v kapitole 2, tzn. na komunitární a vnitrostátní právní předpisy, upravující otázky související s touto formou nadnárodní společnosti. Hlavním komunitárním předpisem zde bude nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti, které je základním pramenem a je nadřazeno národním právním řádům. Nařízení jako sekundární pramen komunitárního práva je přímo závazné a aplikovatelné v členských státech ES. Stejně tak jako 10. směrnice i toto nařízení bylo přijato na základě zásad subsidiarity a proporcionality a jeho stěžejním cílem je odstranění překážek obchodu a přizpůsobení struktur a výrobních kapacit rozměrům ES. V případě nařízení nedochází k transpozici do právních řádů členských států, ty jsou pouze povinny přijmout prováděcí předpis v otázkách, ve kterých to nařízení přímo vyžaduje. Právním předpisem v ČR, který doplňuje nařízení Rady v otázkách, které nejsou komunitárním předpisem upraveny je zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Tento zákon se skládá z části, která upravuje záležitosti práva obchodních společností a z části, která provádí směrnici o zapojení zaměstnanců. Podrobněji o obsahu zákona bude pojednáno níže v kapitole 3. Analýza právního základu upravujícího přeshraniční fúzi mezi obchodní společností z ČR a obchodní společností z jiného členského státu a analýza právních norem a postupu, který musí být dodržen při fúzi, kdy nástupnickou organizací je Evropská společnost by měla dát jasný přehled o tom, zda při existenci různých právních základů jsou i postupy při provádění přeshraniční fúze rozdílné. To znamená, že v kapitole 4 by mělo dojít ke komparaci těchto dvou naznačených možností, kterými lze přeshraniční fúze v současné době uskutečnit. 1.2 Cíle publikace Cíle, kterých je zamýšleno touto prací dosáhnou, budou mít základ v jednotlivých výše naznačených analýzách. Analýzy první a druhé části publikace povedou k dosažení dílčích cílů, které poté budou podkladem pro splně ní cíle hlavního. 10

11 Dílčím cílem první části publikace je zjistit, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné uskutečnit přeshraniční fúzi mezi obchodní společností z ČR a obchodní společností z jiného členského státu ES. Ke splnění tohoto cíle bude třeba podrobit zkoumání vybrané komunitární a vnitrostátní právní předpisy, konkrétně 10. směrnici a Zákon o přeměnách, které mají přímou souvislost s prováděním tohoto typu přeshraničních fúzí. Smyslem prověřování by mělo být jednak porovnání komunitární a vnitrostátní právní úpravy, a to z hlediska souladu těchto norem a případně upozornit na nepřesnosti, které se vyskytly v důsledku transpozice směrnice do našeho právního řádu. Dalším cílem této první části publikace bude podat podrobný přehled o celém procesu a o postupech, které je třeba dodržet při provádění přeshraniční fúze. Smysl vypracování tohoto detailního postupu vidím i v možnosti jeho využití jako návodu pro společnosti, které se chystají uskutečnit přeshraniční fúzi v rámci ES. Cílem druhé části publikace bude opět zanalyzovat komunitární i vnitrostátní předpisy související s přeshraniční fúzí, avšak zúčastněnou společností na přeshraniční fúzi bude tentokrát Evropská společnost. Stejně jako v předchozí analýze se zaměřím na jednotlivé fáze celého procesu, které jsou právními normami vyžadovány pro úspěšné zvládnutí přeshraniční fúze za účasti nadnárodní formy společnosti. Tato fúze za účasti Evropské společnosti je vlastně zvláštním typem přeshraniční fúze, jelikož tato forma obchodní společnosti má právní základ pro své založení a řízení přímo v komunitárním právu., tzn. v nařízení, které je přímo aplikovatelné ve všech členských státech ES. Hlavní cíl, by měl být splněn na základě poznatků, získaných předchozími analýzami. Jedná se o porovnání obou typů přeshraničních fúzí, tzn., přeshraniční fúze obchodní společnosti z ČR a obchodní společnosti z dalšího členského státu ES s přeshraniční fúzí, které se účastní nebo je vytvářena Evropská společnost. Z porovnání by následně mělo vyplynout, zda existují shodné prvky v průběhu provádění přeshraniční fúze, a to i přes to, že pro každý typ přeshraniční fúze existuje rozdílný právní základ. Závěrem bych se na základě všech zjištěných skutečností pokusila zhodnotit, který z těchto dvou typů fúzí je pro obchodní společnosti z ČR výhodnější, zda i po vydání zákona o přeměnách a zařazení přeshraničních fúzí do této právní úpravy je fúze za účasti Evropské společnosti pro obchodní společnosti z ČR stále zajímavá a výhodná, jako tomu bylo před tím, když přeshraniční fúze, vyjma těch kde nástupnickou společností nebo účastníkem byla Evropská společnost, nebyly v českém právním řádu upraveny, a tudíž nebyly ani povolovány. 1.3 Přehled použitých teoretických konceptů Obsahem této kapitoly by mělo být především vysvětlení veškerých metod a pojmů použitých při samotném zpracování publikace. 11

12 Metodou se v nejobecnějším významu rozumí způsob dosažení cíle, určitým způsobem uspořádaná činnost nebo též souhrn postupů a operací praktického či teoretického osvojení skutečnosti, které jsou podřízeny řešení určitého úkolu. Metodu tedy můžeme definovat jako souhrn vzájemně spojených operací, sjednocených v uspořádaný systém a vedoucích k vytýčenému cíli. 7 Základní použitou metodou v této publikaci je analýza, pro kterou budou podkladem texty právních dokumentů a odborná literatura pojednávající o daném tématu přeshraničních fúzí a doplňovat analýzu by měla v některých případech i syntéza. Analýza a syntéza patří mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody. Při analýze rozlišujeme na objektu jednotlivé části nebo prvky, oddělujeme podstatné od nepodstatného, vedeme od složitého k jednoduchému. Syntéza spojuje prvky v celek, dodává jednotě konkrétnost, doplňuje analýzu tak, že s ní tvoří jeden nedílný celek. Syntéza má však jako metodologický princip analýzu vždy doplňovat. 8 Obsah publikace je tvořen dvěma analýzami, u kterých bude postupováno dle níže popsaného systému: základem bude identifikace, tzn. pojmenování zkoumaného. V obou analý zách půjde o objekt v podobě textů právních norem a odbornou literaturu. Poté následuje deskripce, čili popis toho, co bylo identifikováno a označeno. Popis se děje pomocí zavádění dalších sémantických označení, která identifikují různé vlastnosti jevu. 9 Tyto identifikované a popsané jevy, budeme třídit a zkoumat pomocí klasifikační analýzy. Jedná se o relativně vyspělý, abstraktní nástroj výzkumu, klasifikace může probíhat dle kritérií názorných, tzn. smyslově vnímatelných, nebo podle kritérií ryze rozumových, smysly nevnímatelných. 10 Pravděpodobně půjde o základní roztřídění právních norem na komunitární a vnitrostátní. Následuje relační analýza, tzn., že půjde o zkoumání, zda mezi jevy existují empiricky reálné vztahy nebo logicky ideální (námi stanovené, vymyšlené). 11 V analýze relací se vlastně jedná o vztahy mezi vlastnostmi objektu získanými klasifikacemi, nikoliv o vlastnosti přirozeně existující na objektu. 12 Zde například mezi komunitárními a vnitrostátními předpisy. 7 KNAPP, Viktor, GERLOCH, Aleš. Vědecké metody poznání práva. Praha: Ústav státní správy, s LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN , s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S. 2008/2009. s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S., 2008/2009. s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S., 2008/2009. s HUBÍK, Stanislav. Hypotéza: Metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, ISBN s

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 25.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 opřeshraničních fúzích kapitálových společností

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Uplatnění novely zákona o veřejných zakázkách (projektech) na praktickém příkladu a vyhodnocení jejího dopadu Leden 2013 TERMÍN

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn:

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn: A. Živnostenský zákon novelizován Dne 01.07.2008 vstoupila v účinnost očekávaná velká novela živnostenského zákona, a to zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností

Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností I. Informace o respondentovi A. firma, název společnosti/organizace Glatzová & Co., v.o.s. B. právní forma/popis činnosti veřejná obchodní

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Obsah. Seznam zkratek... XI

Obsah. Seznam zkratek... XI Seznam zkratek........................................ XI Kapitola 1 K podstatě ochranné známky................ 1 Oddíl 1 Majitel, nebo vlastník?............................ 11 Oddíl 2 Ochrana práv majitele

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Ing. Petr Přecechtěl 1) Od 1. července 2008 lze na základě zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní nevyhovující

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Územní řízení Karel Švercl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Územní řízení

Více

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Mgr. Ivan Kejík KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH JAKUB JUŘENA Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek se věnuje aktuálnímu problému českého insolvenčního právašikanózním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM NIELSEN ADMOSPHERE, A.S. JAKO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ADMOSPHERE, S.R.O. JAKO ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (dále jen Projekt ) PRAHA, 2015 TENTO PROJEKT VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více