Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU"

Transkript

1 Brno International Business School Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU Blanka Špatná KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Recenzent: JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.). Blanka Špatná 2010 ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (B.I.B.S., a.s.)

3 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala panu doc. JUDr. Karlu Schelleovi, CSc. vedoucímu mé publikace, za odborné vedení a za poskytnutí cenných podnětů a připomínek. Abstrakt Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Společenství. Značná pozornost na úrovni komunitárního práva je věnována problematice podnikání obchodních společností, proto právo obchodních společností tvoří rozsáhlou oblast v právu Společenství. Evropské právo obchodních společností je tvořeno s cílem zjednodušit právní prostředí a odstranit překážky, které narušují podnikání na jednotném trhu. Je zde patrná snaha nejen o sjednocení právních norem v členských státech Společenství, ale jsou vytvářeny i nové nadnárodní formy podnikatelských subjektů, aby bylo dosaženo jednotnosti právních forem obchodních společností ve všech členských státech. Pozornost bude v této publikaci věnována zejména přeshraničním aktivitám obchodních společností a hlavním zájmem je představit dvě varianty fúzí, které lze v současné době v rámci vnitřního trhu uskutečnit. Jedná se o přeshraniční fúzi národních forem obchodních společností, kdy výsledkem je opět národní forma obchodní společnosti některého ze zúčastněných členských států a druhou možností je nadnárodní fúze akciových společností, kdy se nástupnickou společností v každém případě stává evropská společnost. Mezi uvedenými fúzemi není rozdíl pouze ve výsledku, ale z části i v právních předpisech komunitárních i vnitrostátních, které se na proces fúze aplikují. Z toho důvodu budou obě právní úpravy podrobeny analýze s cílem zjistit, v jaké míře jsou stanovené postupy a podmínky pro provedení fúze rozdílné a zda některá z variant poskytuje fúzujícím společnostem v průběhu samotného procesu výhody nebo zjednodušení oproti fúzi druhého typu. Abstract One of the fundamental conditions to facilitate the business in the European Community internal market is free movement of capital and legal entities. Regarding Community law, a considerable attention is drawn to the business entities enterprise questions, therefore, Company Law represents a great part of the law of European Community. European Company Law has been developed with an intention to simplify legal environment and to remove obstacles affecting a single market enterprise. Efforts towards an integration of legal rules of European Community member states are being made, and moreover, new multinational businesses are being established in order to achieve unification of legal rules for companies in all member states. 3

4 In my thesis I will focus, above all, on cross-border activities of businesses. My primary objective is to present two merger alternatives which can be, within internal market, carried out. The first alternative is a case of a crossborder merger of a national business, the result of which is also a national business entity of one of the participating member states. The aim of the second presented alternative is a merger of multinational corporate companies when a successive company will be, in any case, European. The two above introduced merger cases differ in their results, but also partly in both community and internal legislation which is applied in the merger process. Accordingly, both of the legal regulations will be analyzed in order to identify to what degree the determined procedures and conditions for the merger process differentiate and if either alternative, in comparison to the other one, may bring advantages or facilitations to the companies in the course of the very process. Seznam tabulek Tabulka 4-1: Databáze evropských společností Seznam zkratek SE Evropská společnost EU Evropská unie ES Evropské společenství Společenství Evropské společenství 1. směrnice První směrnice Rady 68/151/EHS o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 3. směrnice Třetí směrnice Rady 78/885/EHS smlouvy o fúzích akciových společností 10. směrnice Směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích Smlouva o ES Smlouva o založení Evropského společenství Zákon o SE Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti Zákon o přeměnách Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev Nařízení Nařízení Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti Směrnice o zapojení Směrnice Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje zaměstnanců statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

5 Obsah 1 Úvod Specifikace problému Cíle publikace Přehled použitých teoretických konceptů Výzkum (plán výzkumu) a charakteristika zdrojů informací Výchozí analýzy Strategie výzkumu část Metody výzkumu Techniky výzkumu Přeshraniční fúze obchodních společností Právní základ pro přeshraniční fúze v primárním komunitárním právu Přeshraniční fúze v judikatuře Soudního dvora ES Případ SEVIC Systems AG Právní základ pro přeshraniční fúze v sekundárním komunitárním právu Působnost 10. směrnice Podmínky pro přeshraniční fúzi Průběh přeshraniční fúze Právní úprava přeshraničních fúzí obchodních společností v ČR Společný projekt přeshraniční fúze Zveřejnění projektu přeshraniční fúze Zpráva o přeshraniční fúzi Znalecká zpráva o přeshraniční fúzi Informační povinnost Schválení přeshraniční fúze valnou hromadou Kontrola zákonnosti přeshraniční fúze Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku Ochrana společníků Ukončení účasti společníků v české zúčastněné obchodní společnosti Právo vlivu zaměstnanců Založení evropské společnosti nadnárodní fúzí Právní základ pro nadnárodní fúzi Pojem evropská společnost Nadnárodní fúze akciových společností Postup založení evropské společnosti nadnárodní fúzí Vypracování projektu nadnárodní fúze Zveřejnění projektu nadnárodní fúze Zpráva o nadnárodní fúzi Znalecká zpráva o nadnárodní fúzi Informační povinnost Schválení nadnárodní fúze valnou hromadou Ochrana menšinových akcionářů, věřitelů a třetích osob Kontrola zákonnosti nadnárodní fúze Zápis nadnárodní fúze do obchodního rejstříku Důsledky nadnárodní fúze akciových společností... 74

6 Zapojení zaměstnanců evropské společnosti Účast evropské společnosti na přeshraniční fúzi Zhodnocení zadaných cílů a závěr...77 Literatura Zákony a judikatura...82 Internetové zdroje...83 Ostatní Přílohy... 84

7 kapitola 1 Úvod 1.1 Specifikace problému Přeshraniční fúze obchodních společností v rámci společného trhu ES mají úzkou souvislost se svobodou usazování, což je jedna ze čtyř základních svobod, garantovaná Smlouvou o ES. Svoboda usazování se týká jak fyzických, tak právnických osob a jedná se zde především o právo podnikání na území kteréhokoliv členského státu ES. Cílem svobody usazování je umožnit podnikatelům usadit se tam, kde jsou pro ně k dispozici nejvýhodnější výrobní faktory, infrastruktura a ostatní elementy, které snižují náklady anebo zvyšují výnosy z podnikání, a z tohoto místa využívat svobodu volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. 1 Právě pod tuto problematiku svobody usazování patří, některými členskými státy dlouho neřešený problém přeshraničních fúzí. Přeshraniční fúze státy ve svých právních řádech mnohdy vůbec neupravovaly, neumožňovaly je nebo kladly překážky a tím tuto základní svobodu vnitřního trhu neakceptovaly. V posledních letech v této oblasti došlo ze strany ES k dalším iniciativám, které směřovaly k usnadnění volného pohybu právnických osob v rámci společného trhu, a proto stěžejním úkolem této publikace bude zanalyzovat stávající právní předpisy, které přeshraniční fúze ovlivňují jednak na komunitární úrovni a jednak na úrovni vnitrostátní. Problematika přeshraničních fúzí obchodních společností se v této publikaci rozdělí na dvě části, první část bude zaměřena na přeshraniční fúzi obchodní společnosti z ČR a spo- 1 HODÁL, Peter, ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Praha: Linde Praha, a.s., s. ISBN

8 lečnosti z jiného členského státu ES a druhá část by měla podat přehled o přeshraniční fúzi, jejímž účastníkem je nadnárodní společnost Evropská společnost. 2 Hlavním záměrem je tedy provedení analýzy právních předpisů na úrovni komunitární a na úrovni vnitrostátní. Základním pramenem, který garantuje svobodu usazování na komunitární úrovni, je Smlouva o ES, jíž je zastoupeno primární právo ES. 3 Dalším právním předpisem, který musí být v případě analýzy brán v úvahu, patří již k sekundárnímu právu, 4 jedná se o směrnici 5 č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích (10. směrnici) a velice důležitou se v této otázce jeví i judikatura Soudního dvora ES. Aktuální vnitrostátní právní normou pro tento záměr je zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, jehož součástí je i úprava přeshraničních fúzí. V úvodu první části publikace, tzn. v kapitole 2, pojednávající o právním základu pro přeshraniční fúze, vymezím základní pojmy, zejména pojem svoboda usazování, přeměna společnosti, přeshraniční fúze a kapitálové společnosti. Jak již bylo řečeno základním pramenem pro provádění přeshraničních fúzí je Smlouva o ES, proto dalším zájmem bude představit jednotlivé články, v tomto případě konkrétně článek 43 a 48, které upravují obecné podmínky pro svobodu usazování a zakazují omezování této svobody, vyjma povolených omezení, která rovněž upravuje Smlouva o ES, a to v článcích 45 a 46. Se Smlouvou o ES a příslušnými články, jakožto nadřazeným komunitárním předpisem koresponduje i 10. směrnice, takže dalším krokem, který bude následovat je stručný nástin vývoje, kterým prošla 10. směrnice od jejího prvního návrhu přes problémy, které bylo nutné vyřešit, než došlo k jejímu odsouhlasení. Hlavním důvodem snahy o vydání 10. směrnice bylo zejména usnadnění provádění přeshraničních fúzí v rámci vnitřního trhu 2 Evropská spoolečnost (Societas Europaea SE je nadnárodní právní forma akciové společnosti vytvořená komunitárním právem. Jejím účelem je poskytnout společnostem a skupinám podnikajícím na mezinárodní úrovni odpovídající právní formu tak, aby se odbouraly překážky podnikání výplývající z odlišností v právních úpravách obchodních společností a z existence státních hranic. viz: HODÁL, Peter, ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchod ních společností. Praha: Linde Praha, a.s., ISBN , s Jedná se o akty členských států, jakožto subjektů mezinárodního práva. Patří sem především mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy a ty můžeme rozdělit do tří kategorií: zřizovací smlouvy, subsidiární smlouvy a akty zástupců členských států. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s Sekundárním právem rozumíme akty Společenství vydávané na základě zřizovacích smluv. Jedná se o nádledující druhy aktů: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s Směrnice, na rozdíl od nařízení, které je obecně závazné a může přímo zavazovat členské státy i vnitrostátní subjekty práva (osoby, tj. jednotlivce), nemá obecnou závaznost ve vztahu k jednotlivcům. Je to akt zavazující jen subjekty, jimž je adresován a těmi mohou být výhradně členské státy. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli států. Viz TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s

9 ES. Tento sekundární akt byl vydán v souladu s obecnou zásadou subsidiarity a proporcionality, stanovenou v článku 5 Smlouvy o ES a to znamená, že zamýšleného cíle nebylo možné dosáhnout na úrovni členských států a že eventuální nepříznivé důsledky plynoucí z tohoto aktu nebudou převažovat nad výhodami z transpozice této směrnice. 6 Rozhodně by v souvislosti s přeshraničními fúzemi neměla být opomenuta judikatura Soudního dvora ES, konkrétně rozsudek v případu Sevic Systems AG, který byl vydán na základě položené předběžné otázky, jejíž podstatou bylo zjištění, zda vnitrostátní pravidla, která brání zápisu přeshraniční fúze mezi dvěma společnostmi z různých zemí EU do obchodního rejstříku, jsou v rozporu se zásadou svobody usazování. Tímto rozsudkem bylo jasně vyjádřeno, že veškerá omezování svobody usazování ze strany členských států ES, vyjma povolených Smlouvou o ES, jsou v rozporu s komunitárním právem. Vnitrostátní právní úprava bude zastoupena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen Zákon o přeměnách ), jenž se stal právě tím předpisem, do kterého byla transponována 10. směrnice. Do vydání tohoto zákona přeměny obchodních společností upravoval pouze obchodní zákoník, avšak úprava přeshraničních fúzí v něm chyběla a tyto fúze nebyly v ČR umožňovány, vyjma fúzí kdy nástupnickou společností byla nadnárodní forma obchodní společnosti, Evropská společnost. Zákon o přeměnách vychází z německého modelu, pravidla pro přeshraniční fúze v něm lze nalézt v Hlavě IX Zvláštní ustanovení o přeshraničních fúzích, Hlavním cílem tohoto zákona je vytvoření obecné úpravy přeměn společností a odstranění nedostatků, které měla dosavadní úprava obsažená v obchodním zákoníku. Analýza výše uvedených komunitárních i vnitrostátních předpisů bude v konečné fázi podkladem pro dílčí porovnání, zda současná vnitrostátní úprava přeshraničních fúzí obsažená v zákoně o přeměnách odpovídá ustanovením 10. směrnice a samozřejmě zda je i v souladu se Smlouvou o ES. Analyzována bude jednak 10. směrnice v obecných částech a následně se zaměřím na průběh přeshraniční fúze obchodní společnosti z ČR a obchodní společnosti z jiné země EU. Celý tento proces přeshraniční fúze je složen z jednotlivých na sebe navazujících kroků. Výchozím bodem je vypracování projektu přeshraniční fúze statutárním orgánem každé z fúzujících společností a současné vypracování zprávy o této fúzi. Následuje zpracování znalecké zprávy a obligatorní náležitostí projektu fúze je i ocenění jmění zúčast něných společností. Statutární orgány mají v tomto procesu povinnost zveřejnění přípravy přeshraniční fúze v obchodním věstníku, informační povinnost vůči společníkům nebo členům a vůči zaměstnancům. Poté následuje schválení projektu přeshraniční fúze valnou hromadou a kontrola souladu fúze s právními předpisy, a to ve dvou fázích, nejprve se provede přezkum zákonnosti přípravy fúze a následně přezkum zákonnosti 6 srov. Smlouva o ES, článek 5. 9

10 dokončení fúze. O tomto přezkumu vydává notář osvědčení a následuje zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Všechny tyto výše naznačené povinné kroky při provádění přeshraniční fúze budou podrobně popsány v samotné publikaci a posouzeny z hlediska souladu Zákona o přeměnách s 10. směrnicí. Druhá část publikace, tzn. kapitola 3, bude zaměřena také na přeshraniční fúzi, avšak za účasti Evropské společnosti. Tato forma společnosti vznikla na základě představy o existenci nadnárodní formy obchodní společnosti, která by se řídila ve všech státech ES stejnými pravidly a usnadnila volný pohyb kapitálu v rámci celého ES. Proto také došlo na nadnárodní úrovni k úpravě činností obchodních společností a to především v souvislosti s rozvojem vnitřního trhu a nerušeným podnikáním v ES a také z důvodu určité právní jistoty při podnikání. V této kapitole se zaměřím na prameny práva, obdobně jako v kapitole 2, tzn. na komunitární a vnitrostátní právní předpisy, upravující otázky související s touto formou nadnárodní společnosti. Hlavním komunitárním předpisem zde bude nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti, které je základním pramenem a je nadřazeno národním právním řádům. Nařízení jako sekundární pramen komunitárního práva je přímo závazné a aplikovatelné v členských státech ES. Stejně tak jako 10. směrnice i toto nařízení bylo přijato na základě zásad subsidiarity a proporcionality a jeho stěžejním cílem je odstranění překážek obchodu a přizpůsobení struktur a výrobních kapacit rozměrům ES. V případě nařízení nedochází k transpozici do právních řádů členských států, ty jsou pouze povinny přijmout prováděcí předpis v otázkách, ve kterých to nařízení přímo vyžaduje. Právním předpisem v ČR, který doplňuje nařízení Rady v otázkách, které nejsou komunitárním předpisem upraveny je zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Tento zákon se skládá z části, která upravuje záležitosti práva obchodních společností a z části, která provádí směrnici o zapojení zaměstnanců. Podrobněji o obsahu zákona bude pojednáno níže v kapitole 3. Analýza právního základu upravujícího přeshraniční fúzi mezi obchodní společností z ČR a obchodní společností z jiného členského státu a analýza právních norem a postupu, který musí být dodržen při fúzi, kdy nástupnickou organizací je Evropská společnost by měla dát jasný přehled o tom, zda při existenci různých právních základů jsou i postupy při provádění přeshraniční fúze rozdílné. To znamená, že v kapitole 4 by mělo dojít ke komparaci těchto dvou naznačených možností, kterými lze přeshraniční fúze v současné době uskutečnit. 1.2 Cíle publikace Cíle, kterých je zamýšleno touto prací dosáhnou, budou mít základ v jednotlivých výše naznačených analýzách. Analýzy první a druhé části publikace povedou k dosažení dílčích cílů, které poté budou podkladem pro splně ní cíle hlavního. 10

11 Dílčím cílem první části publikace je zjistit, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné uskutečnit přeshraniční fúzi mezi obchodní společností z ČR a obchodní společností z jiného členského státu ES. Ke splnění tohoto cíle bude třeba podrobit zkoumání vybrané komunitární a vnitrostátní právní předpisy, konkrétně 10. směrnici a Zákon o přeměnách, které mají přímou souvislost s prováděním tohoto typu přeshraničních fúzí. Smyslem prověřování by mělo být jednak porovnání komunitární a vnitrostátní právní úpravy, a to z hlediska souladu těchto norem a případně upozornit na nepřesnosti, které se vyskytly v důsledku transpozice směrnice do našeho právního řádu. Dalším cílem této první části publikace bude podat podrobný přehled o celém procesu a o postupech, které je třeba dodržet při provádění přeshraniční fúze. Smysl vypracování tohoto detailního postupu vidím i v možnosti jeho využití jako návodu pro společnosti, které se chystají uskutečnit přeshraniční fúzi v rámci ES. Cílem druhé části publikace bude opět zanalyzovat komunitární i vnitrostátní předpisy související s přeshraniční fúzí, avšak zúčastněnou společností na přeshraniční fúzi bude tentokrát Evropská společnost. Stejně jako v předchozí analýze se zaměřím na jednotlivé fáze celého procesu, které jsou právními normami vyžadovány pro úspěšné zvládnutí přeshraniční fúze za účasti nadnárodní formy společnosti. Tato fúze za účasti Evropské společnosti je vlastně zvláštním typem přeshraniční fúze, jelikož tato forma obchodní společnosti má právní základ pro své založení a řízení přímo v komunitárním právu., tzn. v nařízení, které je přímo aplikovatelné ve všech členských státech ES. Hlavní cíl, by měl být splněn na základě poznatků, získaných předchozími analýzami. Jedná se o porovnání obou typů přeshraničních fúzí, tzn., přeshraniční fúze obchodní společnosti z ČR a obchodní společnosti z dalšího členského státu ES s přeshraniční fúzí, které se účastní nebo je vytvářena Evropská společnost. Z porovnání by následně mělo vyplynout, zda existují shodné prvky v průběhu provádění přeshraniční fúze, a to i přes to, že pro každý typ přeshraniční fúze existuje rozdílný právní základ. Závěrem bych se na základě všech zjištěných skutečností pokusila zhodnotit, který z těchto dvou typů fúzí je pro obchodní společnosti z ČR výhodnější, zda i po vydání zákona o přeměnách a zařazení přeshraničních fúzí do této právní úpravy je fúze za účasti Evropské společnosti pro obchodní společnosti z ČR stále zajímavá a výhodná, jako tomu bylo před tím, když přeshraniční fúze, vyjma těch kde nástupnickou společností nebo účastníkem byla Evropská společnost, nebyly v českém právním řádu upraveny, a tudíž nebyly ani povolovány. 1.3 Přehled použitých teoretických konceptů Obsahem této kapitoly by mělo být především vysvětlení veškerých metod a pojmů použitých při samotném zpracování publikace. 11

12 Metodou se v nejobecnějším významu rozumí způsob dosažení cíle, určitým způsobem uspořádaná činnost nebo též souhrn postupů a operací praktického či teoretického osvojení skutečnosti, které jsou podřízeny řešení určitého úkolu. Metodu tedy můžeme definovat jako souhrn vzájemně spojených operací, sjednocených v uspořádaný systém a vedoucích k vytýčenému cíli. 7 Základní použitou metodou v této publikaci je analýza, pro kterou budou podkladem texty právních dokumentů a odborná literatura pojednávající o daném tématu přeshraničních fúzí a doplňovat analýzu by měla v některých případech i syntéza. Analýza a syntéza patří mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody. Při analýze rozlišujeme na objektu jednotlivé části nebo prvky, oddělujeme podstatné od nepodstatného, vedeme od složitého k jednoduchému. Syntéza spojuje prvky v celek, dodává jednotě konkrétnost, doplňuje analýzu tak, že s ní tvoří jeden nedílný celek. Syntéza má však jako metodologický princip analýzu vždy doplňovat. 8 Obsah publikace je tvořen dvěma analýzami, u kterých bude postupováno dle níže popsaného systému: základem bude identifikace, tzn. pojmenování zkoumaného. V obou analý zách půjde o objekt v podobě textů právních norem a odbornou literaturu. Poté následuje deskripce, čili popis toho, co bylo identifikováno a označeno. Popis se děje pomocí zavádění dalších sémantických označení, která identifikují různé vlastnosti jevu. 9 Tyto identifikované a popsané jevy, budeme třídit a zkoumat pomocí klasifikační analýzy. Jedná se o relativně vyspělý, abstraktní nástroj výzkumu, klasifikace může probíhat dle kritérií názorných, tzn. smyslově vnímatelných, nebo podle kritérií ryze rozumových, smysly nevnímatelných. 10 Pravděpodobně půjde o základní roztřídění právních norem na komunitární a vnitrostátní. Následuje relační analýza, tzn., že půjde o zkoumání, zda mezi jevy existují empiricky reálné vztahy nebo logicky ideální (námi stanovené, vymyšlené). 11 V analýze relací se vlastně jedná o vztahy mezi vlastnostmi objektu získanými klasifikacemi, nikoliv o vlastnosti přirozeně existující na objektu. 12 Zde například mezi komunitárními a vnitrostátními předpisy. 7 KNAPP, Viktor, GERLOCH, Aleš. Vědecké metody poznání práva. Praha: Ústav státní správy, s LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN , s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S. 2008/2009. s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S., 2008/2009. s KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Research Methods I.: LLM learning package. B.I.B.S., 2008/2009. s HUBÍK, Stanislav. Hypotéza: Metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, ISBN s

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 25.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 opřeshraničních fúzích kapitálových společností

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Mgr. Ivan Kejík KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn:

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn: A. Živnostenský zákon novelizován Dne 01.07.2008 vstoupila v účinnost očekávaná velká novela živnostenského zákona, a to zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

Český zákon o evropské družstevní společnosti krok vpřed nebo vzad?

Český zákon o evropské družstevní společnosti krok vpřed nebo vzad? Český zákon o evropské družstevní společnosti krok vpřed nebo vzad? Czech Act on European Cooperative Societies a Step Forward or Step Back? Martin Janků Summary Europe's 300,000 co-operatives play an

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004.

společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MICHAL POSPÍŠIL Evropská společnost Vstup České republiky do Evropské unie představuje nejen rozšíření politických a kulturních možností našich občanů, ale znamená také prohloubení

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Ing. Petr Přecechtěl 1) Od 1. července 2008 lze na základě zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní nevyhovující

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky 1. Celkový cíl a kontext budoucích priorit Otázka č. 1 Zaměřuje

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor:

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Societas Europaea Bakalářská práce Autor: Michal Boudný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D. Praha

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 1

Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 1 Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku 1 Mgr. Petr Gala 2 I. Úvodem Cílem tohoto článku je krátké pojednání o možnosti vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Fúze obchodních společností

Fúze obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Fúze obchodních společností Bakalářská práce Autor: Peter Podoba Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, PhD.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 1. 31968 L 0151: První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku Prof. JUDr. Jan Dědič S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ALENA SALINKOVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Katedra finančního práva a národního hspodářeství, Česká republika Abstract in original language Článek

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost

průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost TRANSAKČNÍ NÁKLADY PODNIKÁNÍ V ČR (VYBRANÉ ASPEKTY) VÝVOJ V LETECH 1993-2007 - VÝSLEDKY David MARTINIČÍK Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni martinci@kef.zcu.cz Abstrakt Příspěvek prezentuje

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana

Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana Slovo o autorovi: JuDr. Jan lasák, ll.m. je Lawrence A. Wien Fellow (Columbia). Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Článek se zabývá problematikou

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 18 Číslo 6, 2004 Daňová optimalizace při PRODeJI nehmotného majetku

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

základy obchodního práva

základy obchodního práva základy obchodního práva Jaroslav Padrnos KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno v roce: 2007 Vydání: první Základy obchodního práva JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos,

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více