Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností"

Transkript

1

2 JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 248 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Skálová, Jana Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností / Jana Skálová , aktualiz. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer, s. Anglické resumé ISBN (váz.) * 657 * * (437.3) - přeměny obchodních společností -- Česko - účetnictví -- Česko - daně -- Česko - monografie Účetnictví [4] Právní stav publikace k Jana Skálová, 2015 ISBN (váz.) (e-pub) (pdf) (mobi) 4

4 Obsah Seznam zkratek Seznam zkratek použitých právních předpisů Seznam použitých obrázků Seznam použitých tabulek Předmluva Kapitola 1 Akvizice a fúze základní vymezení Akvizice Podniková kombinace Přeměny Fúze Vlastnická změna či organizační změna skupiny Kapitálové akvizice nebo majetkové akvizice Účetní zobrazení akvizic, fúzí a spojování podniků Stanovení ceny akvizice Členění akvizic dle záměru a cíle nabyvatele Členění akvizic dle právní formy Důvody pro fúze a akvizice Kapitola 2 Právní úprava přeměn v České republice Historický vývoj právní úpravy přeměn Současná právní úprava Fúze Převod jmění na společníka Rozdělení Změna právní formy Přeshraniční přemístění sídla Obecný postup při přípravě přeměny Kapitola 3 Účetní povinnosti při přípravě přeměny Účetní povinnosti v novém občanském zákoníku a v zákoně o přeměnách Regulace v účetních předpisech Vzájemné souvislosti účetních povinností Kapitola 4 Projekt přeměny

5 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Kapitola 5 Rozhodný den Vymezení rozhodného dne ve směrnicích EU Ustanovení zákona o přeměnách o rozhodném dni Vazba účetního období a rozhodného dne Ekonomické souvislosti rozhodného dne Kapitola 6 Časový průběh přeměny Rozhodný den předchází vypracování a schválení projektu Rozhodný den následuje po vypracování a schválení projektu fúze Spojení účetních období dle zákona o účetnictví.. 51 Kapitola 7 Konečná účetní závěrka Kapitola 8 Ocenění jmění Okamžik ocenění Metody ocenění Zákonná struktura znaleckého posudku Důsledky ocenění jmění Kapitola 9 Zobrazení ocenění jmění do účetnictví Okamžik zobrazení do účetnictví Rozhodný den navazuje na rozvahový den ocenění jmění Rozhodný den nenavazuje na rozvahový den ocenění jmění Přecenění v oblasti aktiv Zobrazení v oblasti pasiv Problémy při zastarání ocenění jmění Metoda s goodwillem Metoda s oceňovacím rozdílem k nabytému majetku Příklad zobrazení poklesu hodnoty jmění.. 65 Kapitola 10 Zahajovací rozvaha Sestavení zahajovací rozvahy Komentář k zahajovací rozvaze Rozdělení položky A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Vznik a rozdělení položky A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

6 OBSAH Příklad na vzájemné pohledávky a závazky v rozdílné hodnotě Příklad na vzájemné pohledávky a závazky s opravnými položkami Test vlastního kapitálu ze zahajovací rozvahy Kapitola 11 Odložená daň Současná právní úprava odložené daně Důvody pro účtování odložené daně Kdo účtuje o odložené dani První účtování o odložené dani Nejčastější tituly pro odloženou daň Příklad na první účtování o odložené dani Odložená daň při přeměnách Změna okamžiku účtování a způsobu zaúčtování Důvod pro účtování odložené daně z přecenění Vliv použité znalecké metody na odloženou daň Odložená daňová pohledávka dříve nevykázaná Goodwill Oceňovací rozdíl Souhrnný příklad na zaúčtování odložené daně při fúzi Nutnost zaúčtovat odloženou daň po přeměně Kapitola 12 Základní kapitál nástupnické společnosti Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti Kombinované snížení a zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti Kapitola 13 Mezitímní účetní závěrka Kapitola 14 Audit účetních závěrek Audit závěrek v procesu přeměny Auditorské vyjádření na valné hromadě schvalující přeměnu

7 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Kapitola 15 Fúze mezi mateřskou a dceřinou společností Fúze zanikající dceřiné společnosti do nástupnické mateřské společnosti Fúze zanikající mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti Vlastní podíly či vlastní akcie v procesu fúze Kapitola 16 Daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob Termíny pro podání daňových přiznání Rozhodný den je počátkem účetního období Rozhodný den stanovený jinak Odpisování hmotného majetku Fúze s rozhodným dnem k počátku účetního a zdaňovacího období Období před rozhodným dnem fúze Období započaté rozhodným dnem Vliv znaleckého přecenění majetku Daňová ztráta Zálohy na daň z příjmů právnických osob Daňové souvislosti přeměn související s implementací směrnic EU Vymezení základních principů směrnice Přiznané výhody a možnosti Ekonomické důvody pro fúzi Možnost odepření výhod na jiné dani Kapitola 17 Daňový řád a přeměny Souhlas správce daně Registrační povinnost Přechod daňové povinnosti Kapitola 18 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Daňové přiznání od rozhodného dne fúze do zápisu fúze do obchodního rejstříku Daňové přiznání za poslední zdaňovací období před zápisem do obchodního rejstříku Registrace a vznik plátce DPH Vypořádání koeficientu

8 OBSAH Kapitola 19 Daň z nabytí nemovitých věcí Kapitola 20 Dopad přeměny na společníky Výměna podílů Zvýšení nebo snížení hodnoty původního podílu Doplatky společníkům Získání nových podílů vedle původních podílů Kapitola 21 Převzetí jmění společníkem Vymezení převzetí jmění Základní kroky procesu převzetí jmění Projekt převzetí jmění Rozhodný den převodu jmění Vypořádání minoritním společníkům Valná hromada Přejímající společník Přejímající společník je účetní jednotkou Sestavení zahajovací rozvahy Přejímající společník není účetní jednotkou Daňové souvislosti převzetí jmění u fyzické osoby Kapitola 22 Změna právní formy Vymezení změny právní formy Obecná právní úprava Účetní povinnosti při změně právní formy Ocenění jmění Lhůty při změně právní formy Změna právní formy mezi kapitálovými společnostmi Příklad změny právní formy s. r. o. na a. s Změna právní formy z osobní na kapitálovou společnost Změna právní formy z k. s. na s. r. o Příklad na změnu právní formy z v. o. s. na s. r. o Nesouhlasící společník Nesouhlas společníka se změnou právní formy akciové společnosti Nesouhlasící společník ve společnosti s ručením omezeným Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Příklad výpočtu a zaúčtování vypořádacího podílu Kontroverze ve stanovení výše vypořádacího podílu Kapitola 23 Přeshraniční fúze Evropské právo obchodních společností Směrnice upravující obchodní právo Směrnice k obchodním společnostem Směrnice k přeshraničním fúzím Směrnice upravující daně Směrnice upravující účetnictví Konformní výklad tuzemského práva Zhodnocení pravidel pro přeshraniční fúze Druhy přeshraničních fúzí z pohledu České republiky Přeshraniční fúze do České republiky Přeshraniční fúze do zahraničí Kapitola 24 Právní úprava přeshraničních fúzí v ČR Obecná právní úprava Projekt fúze Účetní účinky Den účetní závěrky použité pro stanovení podmínek Údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou společnost Další dokumenty připravované v procesu přeshraniční fúze Notářská osvědčení Právní účinky přeshraniční fúze Kapitola 25 Účetní řešení přeshraniční fúze Vybraná ustanovení právních předpisů pro přeshraniční fúze Nástupnická společnost ocenění nabytého majetku a závazků Přecenění majetku přebíraného ze zahraničí Rozdíly z přeměn společností Kapitola 26 Přeshraniční fúze realizované v České republice

10 OBSAH Kapitola 27 Daňová a účetní úprava přeshraničních fúzí na Slovensku Rozhodný den Oceňování majetku a závazků zanikající společnosti Soulad české a slovenské účetní úpravy Příklad česko-slovenské fúze Podstata goodwillu dle slovenských účetních předpisů Příklad na vznik goodwillu u 100% dceřiné společnosti Příklad na vykázání dlouhodobého nehmotného majetku Příklad na výpočet goodwillu pokud není vlastněn 100% podíl Daňové souvislosti fúzí Odložená daň Kapitola 28 Přemístění sídla společnosti Stav regulace přemístění sídla v EU Přemístění sídla dle českých předpisů Přemístění sídla do zahraničí Účetní povinnosti při přemístění sídla ven z ČR Daňové povinnosti při přemístění sídla ven z ČR Přemístění sídla do ČR Účetní povinnosti společnosti při přemístění sídlo do ČR Kapitola 29 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví v Evropské unii Používání IFRS českými subjekty Emitenti kotovaných cenných papírů Ostatní subjekty Podnikové kombinace v IFRS Historie vývoj úpravy podnikových kombinací Základní pojmy IFRS Pořizovací cena akvizice Podmíněné platby Podmíněné závazky Nekontrolní podíly

11 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Výpočet goodwillu Srovnání metod ocenění nekontrolních podílů Výhodná koupě (záporný goodwill) Nehmotná aktiva Použití postupu dle IFRS v českých podmínkách. 222 Abstrakt Summary Použitá literatura Účtový rozvrh používaný v publikaci

12 Seznam zkratek AS, a. s. atd. čj. Dal ES ESD EU IAS IASB IFRS KS, k. s. KZ MD MF OR PZ SRO, s. r. o. VK VOS, v. o. s. ZK akciová společnost a tak dále číslo jednací strana účtu Dal Evropské společenství Evropský soudní dvůr Evropská unie Mezinárodní účetní standardy Rada pro mezinárodní účetní standardy Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komanditní společnost konečný zůstatek účtu strana účtu Má dáti Ministerstvo financí oceňovací rozdíl počáteční zůstatek společnost s ručením omezeným vlastní kapitál veřejná obchodní společnost základní kapitál citace zákona 13

13 Seznam zkratek použitých právních předpisů ČUS České účetní standardy pro podnikatele, kteří účtují dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. daňový řád zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Desátá směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností insolvenční zákon zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník obchodní zákoník zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník slovenský zákon zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve o účetnictví slovenský ZDP zákon č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov Směrnice 90/434/EHS Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních a převodech aktiv a výměn akcií týkajících se společností z různých členských států, ve znění směrnice rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES Třetí směrnice Směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978 o fúzích akciových společností vyhláška vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví zákon o obchodních zákon č. 90/2012 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon o obchodních korporacích) korporacích zákon o oceňování zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně majetku některých zákonů (zákon o oceňování majetku) zákon o přeměnách zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev zákon o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Všechny použité právní předpisy jsou v platném znění ke dni právního stavu publikace. 14

14 Seznam použitých obrázků Obrázek č. 1 Členění akvizic dle záměru investora...26 Obrázek č. 2 Různé právní způsoby akvizic...27 Obrázek č. 3 Varianty dělení společností...33 Obrázek č. 4 Postup při stanovení rozhodného dne na počátek procesu přípravy Obrázek č. 5 Postup při stanovení rozhodného dne za přípravou projektu...40 Obrázek č. 6 Vznik povinnosti auditu při přeměně...88 Obrázek č. 7 Metody zajištění daňové neutrality fúzí Obrázek č. 8 Postup sestavení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti..187 Obrázek č. 9 Průběh fúze s rozhodným dnem uvnitř účetního období Obrázek č. 10 Historický vývoj Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Seznam použitých tabulek Tabulka č. 1 Varianty fúze sloučení mezi společnostmi...31 Tabulka č. 2 Standardní průběh fúze s rozhodným dnem Tabulka č. 3 Průběh přípravy fúze (zestručněno)...50 Tabulka č. 4 Časový harmonogram fúze s rozhodným dnem po vypracování a schválení projektu Tabulka č. 5 Časový harmonogram při spojení účetních období...51 Tabulka č. 6 Nejčastější tituly pro odloženou daň Tabulka č. 7 Dopad přeměny na společníky Tabulka č. 8 Časový harmonogram převzetí jmění rozhodný den Tabulka č. 9 Časový harmonogram převzetí jmění rozhodný den Tabulka č. 10 Časový harmonogram převzetí jmění fyzickou osobou Tabulka č. 11 Příklad průběhu změny právní formy ze s. r. o. na a. s Tabulka č. 12 Změna právní formy z komanditní společnosti na s. r. o Tabulka č. 13 Příklad účetních a daňových povinností při změně právní formy z komanditní společnosti na s. r. o Tabulka č. 14 Daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob Tabulka č. 15 Přehled právní úpravy v ČR pro přeshraniční fúze Tabulka č. 16 Nutné úkony k přípravě přeshraniční fúze Tabulka č. 17 Tabulka č. 18 Vývoj přeshraničních fúzí v České republice v letech Přeshraniční fúze z ČR ven podle země sídla nástupnické společnosti Tabulka č. 19 Země sídla společnosti, které fúzovaly do ČR Tabulka č. 20 Porovnání předpisů pro fúzi sloučením

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra: Účetnictví a financí Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Diplomová

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544. Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544. Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 544 Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): Ing. Miroslav Bulla díly 3, 4, 18, 22

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Edice Účetnictví a daně

Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. et Ing. Věra Rubáková Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydala GRADA Publishing, a.s.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem V. Rubáková P. Hrouda Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 Věra Rubáková Pavel Hrouda Účetnictví PRO úplné začátečníky výklad základních pojmů v účetnictví etnictví jednoduchým způsobem sobem výpočet

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn:

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn: A. Živnostenský zákon novelizován Dne 01.07.2008 vstoupila v účinnost očekávaná velká novela živnostenského zákona, a to zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více