Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: IČO: IZO: www stránky: Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Strana 1 (celkem 27)

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 škola samostatně zřízená pro děti a ţáky se zdravotním postiţením Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2009/2010, základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Strana 2 (celkem 27)

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace IČO školy: IZO ředitelství školy: Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: telefon/fax: , mobil: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: ová adresa: Seznam členů školské rady (koho zastupují): Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy pan Jaroslav Jelínek zastupuje zřizovatele pan Petr Jirovský zastupuje rodiče, školním rokem 2009/2010 mu končí členství ve školské radě neboť jeho syn ukončil povinnou školní docházku. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: B Základní škola, B Pomocná škola, studium denní, délka studia 10 r. 0měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: C Základní škola, C/001 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: 50, dobíhající obor C Základní škola, C/01 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: se do školského rejstříku zapisuje: B Základní škola B/001 pomocná škola, denní forma vzdělávání, délka vzděl. 10 r. 0 měs, dobíhající obor B/01 Základní škola speciální, denní forma vzdělávání, délka vzděl. 10 r. 0 měs, nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdruţuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 2) Základní škola speciální - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 48zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. 3) Školní druţina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Strana 3 (celkem 27)

4 Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (počet, adresy), prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro ţáky s těţkým zdravotním postiţením, místnost pro školní druţinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postiţené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, spisovna a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků nejen na učební pomůcky, ale i na učebnice, školní nábytek a opravy. Nemůţe docházet k obnově školního nábytku ani didaktických pomůcek v takové míře, jaké si vyţaduje zdravotní postiţení ţáků. Nedostávají se kompenzační pomůcky. Prostory na ukládání učebních pomůcek jsou stísněné. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let. Nezbytně nutná je v budoucnosti rekonstrukce sportovního hřiště a pískoviště. Postupně se škola orientuje na EVVO a obnovuje se školní zahrada, dokončuje se výsadba ţivého plotu a vznikla přírodní učebna. Údrţba školní zahrady začíná být náročnější. Je nutné zakoupit strunovou sekačku na vysekání trávy kolem plotu. Stále se zlepšuje práce s počítači a vyhledávání informací na internetu.. Pedagogové vyuţívají své znalosti a zdokonalují se. Ţáci pouţívají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet, ovou poštu. Vytvoří a uloţí si dokument. Kvalitní výukové programy od Terasoftu přispívají k rozvoji ţáků, viz. bod č. 11. Výpočetní technika je jiţ zastaralá, je nutné co nejdříve obnovit ţákovskou počítačovou síť. Velkým přínosem v modernizaci výuky je nová interaktivní tabule, kterou škola získala v květnu 2010 zapojením se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem. Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od v aktualizovaném znění probíhal ve 4., 5. a 9. ročníku. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona v aktualizovaném znění platil pro všech 10 ročníků. 3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. 4. V 1., 2. 3., 6., 7. roč. a 8. ročníku probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. 5. Dokončen byl Školní vzdělávací program Škola jako zahrada II, který vstoupí v platnost pro základní školu speciální. Výuka podle něj bude zahájena 1. září 2010 v 1. a 7. ročníku. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu byly plněny: a) Socializace: Rozvíjet a kultivovat osobnosti ţáků, poskytovat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém ţivotě a vytvořit podmínky pro další vzdělávání.ţák by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to moţné, být zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy by měl být připraven pro ţivot. Strana 4 (celkem 27)

5 b) Integrace: Umoţnit vzdělání i ţákům vyučovaných podle osnov pomocné školy, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti ţáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umoţní, aby se v maximální míře zapojili do společenského ţivota. Pro těţce zdravotně postiţené ţáky s těţkou mentální retardací a zároveň tělesným a řečovým postiţením zajistit vzdělání podle osnov rehabilitační třídy pomocí asistenta pedagoga. Pomocí integrace zajistit pro ţáky jejich maximální rozvoj. c) Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení. d) Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů. e) Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci. f) Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. g) Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. h) Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. ch) Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. i) Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi. j) Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Byla plněna i vize školy: docílit: - do školy budou chodit rádi učitelé, ţáci i provozní zaměstnanci - všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje - činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě - prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené bude zrekonstruovaná celá budova - prezentovat učivo tak, aby je ţáci povaţovali pro sebe a svůj ţivot za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně připraveni do ţivota - splnění vytyčených klíčových kompetencí ţáků a základních cílů Naplňovány byly i klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy, ) ZŠ, Zruč n. S., Okruţní 643 je malotřídní škola. Jelikoţ budovu obklopuje krásná školní zahrada, škola se zaměřuje na EVVO vzniklo při škole o. s. Ručičky, které se ve školním roce 2009/2010 velice aktivně podporovalo školní činnost, viz. př. č. 5 Zpráva o činnosti o. s. Ručičky. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/ţáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/ţáků Skutečný počet dětí/ţáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků (s asit. ped.) Počet dětí/ţáků na přep. počet ped. prac. (s asist. ped.) ZŠ praktická / ,77 (5,73) 6,92 (5,76) ZŠ speciální / ,96 0,96 V průběhu školního roku u malotřídní školy vzrostl celkový počet ţáků na 37. Strana 5 (celkem 27)

6 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/ţáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet Přepočtený povolený počet Školské zařízení IZO dětí/ţáků (ubyt. Z toho cizích počet dětí/ţáků (ubyt. /stráv./klientů) pracovníků /stráv./klientů) Školní druţina ,635 Doplňková činnost na škole není. 4. Souhrnné údaje o ţácích I. Ţáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti/ţáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/ţáků na třídu (oddělení) ZŠ praktická ,7 ZŠ speciální 4 Individuální integrace 1,3 Školní druţina přípravná třída ZŠ není. Počet ţáků vzdělávaných podle rehabilitačního programu pomocné školy a podle individuálních vzdělávacích plánů, údaje o vzdělávání ţáků s hlubokým mentálním postiţením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky. - podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělával 1 ţák - podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávali 3 ţáci - vzdělávání ţáků s hlubokým mentálním postiţením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito ţáci nejsou Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy: ve škole nejsou. Počet ţáků dojíţdějících do školy z jiných krajů (podle druhu školy). II. Děti/ţáci podle druhu zdravotního postiţení (k ) Druh postiţení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postiţení z toho těţké mentální postiţení - z toho hluboké mentální postiţení Sluchové postiţení z toho neslyšící Zrakové postiţení z toho nevidomí Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 Souběţné postiţení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení 0 0 Vývojové poruchy chování 0 0 Autismus 0 0 Bez zdravotního postiţení 0 0 Strana 6 (celkem 27)

7 5. Údaje o přijímání dětí/ţáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2008/2009 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k ve škole neprobíhalo. II. Zápis ţáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2009/2010, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet dětí Počet odkladů PŠD Počet nově přijatých Typ školy ţáků u zápisu navrţený skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická 1 1 ZŠ speciální 0 0 Kolik dětí přešlo z vlastní MŠ a kolik bylo přijato odjinud, jaký druh zdravotního postiţení nebo znevýhodnění byl u nově přijatých ţáků diagnostikován: vlastní MŠ u školy není, z jiné MŠ přišel 1 ţák lehká mentální retardace. Údaje o ţácích, kteří se ve školním roce 2009/2010 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ: ţádný ţák se nevrátil do MŠ. Údaje o ţácích přijatých v průběhu školního roku 2009/2010 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Nově zařazeni: 1. ročník 1 ţák z MŠ Zruč n. S. 2. ročník 1 ţákyně ze ZŠ Trhový Štěpánov 3. ročník 1 ţákyně ze ZŠ Zruč n. S. 5. ročník 1 ţákyně od do (diagnostický pobyt, od se vrací do kmenové ZŠ Zruč n. S.) 6. ročník 1 ţák ze ZŠ Kácov - 1 ţákyně od Z DDÚ Dobřichovice 8. ročník 1 ţák ze ZŠ Zruč n. S. - 1 ţák ze ZŠ Zruč n. S. od ročník - 1 ţák přištěhoval se, jednalo se o přestup ze ZŠ Rychnov n. K., Kolowratská 485 Údaje o celkovém počtu ţáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2010/2011. K jsou z rozhodnutí ředitelky školy nově zařazeni ţáci do ZŠ praktické: 1. ročník 2 ţáci (1 z MŠ Zruč n. S., 1 z MŠ Trhový Štěpánov) 3. ročník 1 ţák z MŠ a ZŠ Kácov) 4. ročník 1 ţák z MŠ a ZŠ Hněvkovice III. Údaje o přijetí ţáků do praktické školy pro školní rok 2009/2010 (k ) : praktická škola není. 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka ţáků všech ročníků Počet ţáků Ţáci celkem 28 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 22 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Strana 7 (celkem 27)

8 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch ţáků 2,03 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 135, 5/0,5 Základní škola speciální Ţáci celkem 5 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 5 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch ţáků 2,33 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 87/0 Praktická škola Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): 5 ţáků a) ve všech předmětech 5 ţáků základní školy speciální b) pouze ve vybraných předmětech : Český jazyk 2 ţáci, Matematika 1 ţák Údaje o opravných a komisionálních zkouškách počet ţáků, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky: opravné ani komisionální zkoušky se nekonaly, náhradní termín hodnocení nebyl. II. Výsledky závěrečných zkoušek v praktické škole (k ) Praktická škola není. 7. Chování ţáků Chování ţáků (k ) Typ školy není Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální Důvody pro sníţení známek z chování (kázeňské přestupky, neomluvená absence, ) a uskutečněná výchovná opatření. 2. stupeň z chování udělen: 1) za 8 neomluvených hodin (problémové chování) 2) soustavné porušování školního řádu, ubliţování spoluţákům, uţívání vulgárních výrazů 3. stupeň z chování udělen: za závaţné přestupky proti školnímu řádu, porušování školského zákona, nerespektování pravidel společenského souţití; přes udělení opatření k posílení kázně pokračování v asociálním chování, nebyla snaha své chyby napravit a 6 neomluvených hodin. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální Strana 8 (celkem 27)

9 Ve kterém ročníku ţáci PŠD ukončili a počet ţáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání. 7 ţáků ZŠ praktické ukončilo PŠD v 9. ročníku a získalo základní vzdělání, 1 ţákyně ukončila PŠD v 8. ročníku a nezískala základní vzdělání, 2 ţáci ZŠ speciální splnili 9 let PŠD, získali základy vzdělání. Odchody ţáků ze školy během školního roku, důvody, počet ţáků, kteří přešli do běţných škol. Ze školy se vrací na běţnou ZŠ 1 ţákyně po ukončení diagnostického pobytu ( ), zlepšení výsledků při pedagogicko psychologickém vyšetření. 3 ţáci se odstěhovali. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy. xxxx 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Ţáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků Počet skupin Anglický jazyk 10 2 V rámci školní druţiny probíhala jednoduchá Německá konverzace. II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná i odborná ţádná Rodilí mluvčí anglický Komentář: zhodnocení úrovně jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analýza, její vnitřní i vnější příčiny: Výuka jazyka v malotřídní škole je náročná pro organizaci. Anglický jazyk se vyučoval v 6., 7. a 8. ročníku. Ve třídě jsou vyučována 3 oddělení (ročníky). S pojen byl 6. a 8. Ročník, v 7. Ročníku probíhala výuka společně s 9. ročníkem, který měl český jazyk. Informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosaţená úroveň, úspěšně sloţené zkoušky): 1 vyučující studuje na VŠ speciální pedagogiku. 1 vyučující speciální pedagog získala v kurzu AJ pro mírně pokročilé úroveň A1 a ve studiu pokračuje. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnocení úrovně vybavení školy informačními technologiemi, jejich vyuţívání v hodinách, dostupnost pro ţáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů, vzdělávání pedagogů v ICT apod. Od je na škole vytvořena počítačová síť 4 ţákovské počítače v počítačovém koutě kmenové učebny, 1 učitelský počítač ve sborovně. Ředitelka školy má vlastní počítač (zakoupený v prosinci 2008) a je připojena na internet společně se ţákovskou počítačovou sítí pomocí linky ISDN2 A. Statutární zástupce ředitelky školy má k dispozici původní, jiţ zastaralý, počítač ředitelky školy. Strana 9 (celkem 27)

10 Ţákovská počítačová síť je vybavena starými počítači a monitory (z roku 2002), jsou jiţ zastaralé a jelikoţ téměř denně jsou v provozu, jsou dva jiţ neopravitelné, nefunkční. Ředitelka školy podala ţádost o finanční prostředky na KÚ Středočeského kraje. V roce 2010 byl zakoupena o. s. Ručičky pro školní výuku 1 interaktivní učebnice v ceně 1589,00 Kč byla ve škole nainstalována interaktivní tabule (škola se zapojila do Projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem) byl proškolen celý pedagogický sbor a interaktivní tabule začala být okamţitě vyuţívána. Velmi se tím výuka oţivila a zkvalitnila. Celkem bylo odučeno 345 vyučovacích hodin za pouţití počítačů a 27 vyučovacích hodin za vyuţití interaktivní tabule. Počítačová gramotnost: 83 % pedagogů (fyzických osob) absolvovalo školení Z a 17% absolvovalo školení P a 34 % absolvovalo školení P0 a P1, jedno školení P1 chybí. V době mimo vyučování měli ţáci přístup k počítačům v rámci školní druţiny a probíhal i zájmový krouţek Základy informatiky, kam docházeli 3 ţáci 1. stupně. V rámci školní druţiny proběhlo 39 výchovných jednotek za vyuţití počítačů. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací Počet ţáků na přepočtený počet pedagog. prac. (včetně asistentky 7/7,37 2/1,0375 6/6,33 4 5,21 Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky: Učitelka, úvazek 1,0 studuje speciální pedagogiku (ukončené bakalářské studium) Učitelka, úvazek 0, 635 Učitelka, úvazek 0,136 Vychovatelka, úvazek 0,598 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho ţen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské 3 3 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a ţáky se zdravotním postiţením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Ve škole byl jeden osobní asistent zdravotně postiţeného ţáka 6. ročníku vyučovaného podle osnov pomocné školy. Pracovní smlouva byla uzavřena na základě Dohody o vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KHA-V-15/2009 s Úřadem práce v Kutné Hoře, který toto místo financoval. Strana 10 (celkem 27)

11 Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a ţáky se zdravotním postiţením a pro děti a ţáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, neţ je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Bylo schváleno 0,96 úvazku asistenta pedagoga pro ţáky se zdravotním postiţením. Krajský úřad Středočeského kraje hradil od září do prosince 2009 částku: Kč, z toho na platy ,00 Kč, škola doplácela ze svých prostředků částku: Kč na platy, za období 09-12/2009. Celkem byly výdaje na asistentku pedagoga od září do prosince ,00 Kč, z toho na platy Kč. V prvním pololetí roku 2010 byly výdaje na asistentku pedagoga ,00 Kč. Jedná se o částky pouze na platy, k té přísluší odvody ve výši 36 % (25 % sociální a 9 % zdravotní pojištění). Rozsah činnosti: 1 asistentka se věnovala 4 ţákům. 3 ţáci měli IVP (vyučováni podle osnov pomocné školy, 1 ţák rehabilitační třída), 1 ţák byl vyučován podle osnov zvláštní školy a asistentka pedagoga byla přítomna na tělesnou a pracovní výchovu a 1 hodinu doplňovala výuku teoretických předmětů. Jelikoţ u 3 ţáků se jedná o velmi těţké mentální a zdravotní postiţení, je činnost asistenta pedagoga velmi náročná psychicky, ale i fyzicky. Přínos činnosti asistenta pedagoga: Asistentka pedagoga zajišťovala u ţáků následující jevy: Maximální moţná míra samostatnosti a nezávislosti ţáků na péči druhých osob. Příprava ţáka k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace k vykonávání jednoduchých pracovních činností. Důsledně uplatňovat právo všech dětí na vzdělání. Zapojení ţáků do společenského ţivota, socializace, zlepšení ţivotního stylu, pochopení společenských vztahů. Maximální rozvoj všech stránek osobnosti ţáka pomocí motorické rehabilitace. Stimulace sociální, citové, hmatové a komunikační dovednosti. Posílení koncentraci pozornosti, udrţení pozornosti a vytrvalost v práci. Komentář: současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) neodpovídá potřebám školy. Vzhledem ke sloţení ţáků celé malotřídní školy by byl vhodný vyšší úvazek asistentky pedagoga, alespoň 1,5. Osobní asistent postiţeného ţáka pro příští školní rok zatím není nutný. Ţák se zklidnil a osamostatnil. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk Anglický jazyk 3 0 Prvouka 6 2 Vlastivěda 2 0 Přírodověda 2 0 Občanská výchova 4 1 Dějepis 4 1 Zeměpis 4 0 Matematika Informatika 3 1 Přírodopis 7 2 Fyzika 3 1 Chemie 1 0 Hudební výchova 9 9 Výtvarná výchova 9 0 Strana 11 (celkem 27)

12 Rýsování 2 1 Pracovní vyučování Tělesná výchova Výchova ke zdraví 2 2 Zdravotní tělesná výchova 4 0 Řečová výchova 4 0 Disponibilní dotace (Pv Zákl. informatiky) 1 1 Celkem Výuka podle učeb. plánu pro vzdělávací program PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení 5 2 Psaní 4 2 Počty 6 2 Věcné učení 5 0 Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova 11 5 Hudební výchova 4 4 Řečová výchova 3 0 Smyslová výchova 0 0 Disponibilní dotace (P) 3 0 Volitelný předmět (Vv) 1 0 Celkem Výuka podle učeb. plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Rozumová výchova/řečová výchova 1 1 Smyslová výchova 0,5 0,5 Pracovní a výtvarná výchova 1,5 1,5 Hudební a pohybová výchova 0,5 0,5 Rehabilitační tělesná výchova 0,5 0,5 Celkem ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost: 0 - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo školství, včetně uvedení důvodů: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 0 Strana 12 (celkem 27)

13 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů vzdělávací instituce: Infra, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč obor studia (zaměření): tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů (školní koordinátor) počet studujících: 1 počet absolventů: 0 získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) : 0 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium a) Jednodenní a dvoudenní akce: Jednodenní: Ředitelka: Psychopedická společnost Praha Asistent a škola Úvod do elearningu pro studující (egon) , Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 Úvod do elektronických spisových sluţeb, praktická práce s ESS (egon) , Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 Aktuální stav školské legislativy , Fakta s.r.o., Ţďár n. S. Zástupce ředitelky: Úvodní seminář k projektu s TURem tu i zítra budem (Praha) Úspěšné cesty ke vzdělávání dětí ze sociokulturně odlišného prostředí , NIDV Praha Finanční gramotnost Metodik prevence: Minimální preventivní program tvorba, realizace, evaluace , Centrum dohody, s. r. o. Správnou výţivou proti anorexii a bulimii , Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 Právo pro kaţdý den , PARTNERS CZECH člen mezinárodní sítě PARTNERS for Democratic Change International Pravidelná schůzka metodiků prevence v Kutné Hoře, Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS , SPIRÁLA, KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o., Ke Kurtům 382, Praha 4 Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Odpad z nebe nespad úvodní seminář projektu , Ekodomov, Jana Palacha 166, Kutná Hora IX. Pedagogická konference Výchova a vzdělávání pro ţivot , Podblanické ekocentrum, ČSOP I. Setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje , Klub ekologické výchovy, Pertoldova 3373, Praha 4Učitelská angličtina jazykově metodický kurz celoročně (180 h) od středy, VISK, Kolín Výchovný poradce: Schůzka výchovných poradců na Úřadu práce v Kutné Hoře Úspěšné cesty ke vzdělávání dětí ze sociokulturně odlišného prostředí Dvoudenní akce: Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízení (ZŠ, SpŠ, ŠZ) zřizovaných Středočeským krajem, (Sportovní centrum Nymburk), VZSK, Nymburk, V Kolonii 1804 Záţitkový výcvikový kurz, Fakta s.r.o., Ţďár n. S., financován EU, ESF, OPVK, MŠMT ČR Celostátní setkání vedoucích pracovníků speciálních škol Hotel Jezerka Seč Ústupky, Centrum celoţivotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje Strana 13 (celkem 27)

14 b) Vícedenní akce - vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných Ředitelka školy: Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů vzdělávací instituce: Infra, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, zahájeno , ukončeno prosinec 2010 (elearning) obor studia (zaměření): tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů (školní koordinátor) Výchovná poradkyně: Vzdělávání pedagogů pro integraci ţáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ Investice do rozvoje vzdělávání Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci ţáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/ , je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR , , , , a Asistentka pedagoga: Podzimní škola PAU, c) Samostudium čerpaly všechny pedagoţky, všechny vyčerpaly 12 dnů, věnovaly se zdokonalování a studiu dle svých oborových funkcí a pracovního zařazení. Finanční náklady vynaloţené na DVPP Celkem bylo ve školním roce 2009/2010 vynaloţeno na DVPP ,00 Kč. 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (krouţky, ) Zájmovou činnost škola zajišťovala činností školní druţiny. Otevřeno bylo jedno oddělení pro 13 ţáků. Činnost navazovala a doplňovala rekreační formou školní projekty: Září: dopravní soutěţ (splněno ) příprava TV. č. vycházky, dopravní značení v okolí školy, jízdy na koloběţkách, poznávání dopravních značek, prohlubování znalostí dopravních situací, bezpečnost, pohybové hry Říjen: projektový týden Podzim v lese hnědá, oranţová ( , splněno) Světový den zvířat pozorování zvířat na školní zahradě, vycházkách ( splněno) Sledování videa, práce na PC, s encyklopediemi, obrázkové pexeso, pohádky o zvířátkách (čtení a poslech), vyprávění, význam zvířat v přírodě i pro člověka Den stromů podzimní stromy a jejich plody. Př. Č. poznávání stromů na školní zahradě, práce s encyklopedií, obrázkovým materiálem, sledování videopořadů. L. č. pranostiky o ovoci, pohádky a příběhy s podzimní tematikou. VV. č. mandely vybarvování, malba stromů, otisky listů. PV. Č. sběr podzimních plodů a výrobky z nich, lisování listů, seznámení s vyuţitím podzimních plodů v kuchyni, praktická ukázka, Světový den výţivy. TV. Č. zapojení do kondičního programu překáţkový běh, tenisová průprava ( splněno) Listopad: TV. Č. kondiční program, dovednosti s malými míčky (splněno , ), Zdravotní soutěţ péče o zdraví, zdravý chrup obrázkový materiál, pracovní listy (splněno 2. a ) Prosinec: Recitační soutěţ přednes básní s tematikou Adventu (splněno , ) TV. Č. kondiční program skákání přes švihadlo (splněno ) Leden, únor: Projektový týden Třpytivá zima bílá, modrá (splněno ), téma: Zimní krása hor obrázkový materiál, video, práce s PC, s mapou Strana 14 (celkem 27)

15 VV.č. výtvarné vyjádření s pouţitím studených barev, různé výtvarné techniky (koláţ, kašírování) TV. č. zimní sporty bobování sáňkování, hry na sněhu (únor), kondiční program cvičení na ţebřinách (splněno ) Březen: Kondiční program hod na cíl (splněno ) Duben: Kondiční program hod na koš, driblink (splněno 4. 4.) Květen: Projektový týden Jaro a Slunce v duši ţlutá, zelená (splněno ), Den Slunce PŘ. č. roční období vliv Slunce, vycházky, pozorování Slunce na obloze, světové strany HV. č., LV. č. pohádky, písně se sluneční tematikou. VV.č., PV. č. výtvarné práce vyuţití různých materiálů Evropský den parků vycházky, úprava parků, druhy rostlin, obrazový materiál, encyklopedie, výtvarné práce (splněno) Červen: Projektový týden: Léto plné květů růţová, červená (splněno ) Světový den ţivotního prostředí téma: Je jen jedna Země. PŘ. č. změny v přírodě, ochrana přírody, vycházky Den květů téma: Krása květin v zahradě a ve volné přírodě. P. č. péče o květiny, obrázky z přírodnin, květinové vazby. Př. Č. vycházky poznávání lučních květin. VV. č. výtvarné práce. Tv. č. kondiční program, tenisová průprava, skákání přes švihadlo (splněno ) V rámci školní druţiny škola dále organizovala 2 zájmové krouţky: Pohybové a sportovní aktivity 8 ţáků 1. i 2. stupně Základy informatiky 3 ţáci 1. Stupně Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Exkurze: TEDOM biokotelna IPS ÚP v Kutné Hoře informace o povolání, 8. a 9. roč SOU Vlašim, 8. a 9. roč. exkurze do OU TRW skupina Pv chlapci ročník ČOV II. tř Městská knihovna ţáci ročník Městská knihovna mladší ţáci a starší ţákyně Habrkovice malá ZOO, zámek Kačina- zahrada celá škola Pavlov II.tř. - stanice handicapovaných ţivočichů Programy a projekty (nové i pokračující): a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z fondů EU (např. programy OP RLZ, OP VK; např. projekt VIP kariéra) 1) S TURem tu i zítra budem ekocentrum Podhoubí, projekt spolufinancován EU ESF, OPVK, státním rozpočtem ČR - MŠMT (investice do rozvoje vzdělávání) Nespadli jsme z višně, Beseda v Infocentru ve Zruči n.s., Výukový program organizátorů projektu, Jíme a hýbeme se aneb barevné zdraví 4., (Česká potravinová pyramida, www Zdravá 5. testy, příprava mrkvového salátu) Třídění odpadu, Výukový program organizátorů projektu Cesta chleba, Strana 15 (celkem 27)

16 Vodní zdroje, pečení chleba, Výukový program organizátorů projektu Stavba a odhalení sochy Odpad z nebe nespad Ekodomov Jana Palacha v Kutné Hoře, podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHA a Norského finančního mechanismu prostřednictví Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) viz. EVVO Diskusní pořad pan Heřmánek firma Pilc odpady, s.r.o., Malín 335, Kutná Hora Výukový pořad ekodomova Jana Palacha v Kutné Hoře pro ţáky ve škole s názvem Kam dopadne odpad, Pracovní list po stopách odpadu aneb na stupátku popelářského vozu, , II. tř. Čj DVD Recyklace odpadu, Pracovní list Co říkají obaly aneb obalená civilizace, Úklid okolo potoka (Světový den vody ) exkurze ČOV, II.tř, úklid města, akce Čistá řeka Sázava, svoz starého papíru a hliníku, vystoupení ţáků (dramatizace pohádky Boudo, budko) v Tylově divadle v Kutné Hoře na slavnostním ukončení projektu b) předloţení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (OP RLZ, ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); xxxx partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU: Evropský Projekt Ovoce do škol vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsaţených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. xxxxxxxxxxxxxx c) zapojení školy do mezinárodních programů (Comenius atd.) xxxxxxxxxxxxxxx d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT Dne podán projekt Paleta poznání modernizace výuky do OPVK IP oblast podpory číslo prioritní osy 7. 1 Počáteční vzdělávání, číslo oblasti podpory Zlepšení podmínek na základních školách. Projekt byl Radou kraje zahrnut do kategorie neevidovaných projektů (Usnesení číslo /2010/RK ze dne Projekt byl MŠMT ČR schválen. Předpokládaný termín zahájení projektu je e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem: e) 1)Grantový program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe na rok 2009 vyhlášený Středočeským krajem v souladu se Statutem Fondu primární prevence a Zásadami grantového řízení Fondu primární prevence Středočeského kraje na rok 2009 Projekt Ţijeme zdravě. Schválena dotace ,00 Kč. Celkově vynaloţené náklady na projekt byly ,00 Kč. Podíl dotace Středočeského kraje na celkových nákladech projektu byl 89,18 %. Zbytek 10,82 % uhradila škola ze svého rozpočtu. Realizace projektu byla ukončena a vyúčtována ke dni Projekt byl pro ţáky školy nejen zpestřením výuky, ale i velkým přínosem v oblasti mezilidských vztahů: Ţáci se zamysleli nad tím kdo jsem, jaký jsem? Jaké mám vztahy s ostatními spoluţáky, jaký bych chtěl být? V čem jsem dobrý? Naučili se lépe spolupracovat. Seznámili se s pravidly efektivní komunikace. Při hrách poznali, jak je důleţitá aktivita kaţdého z nich proto, aby se jim úkol podařilo splnit. Měli prostor pro diskuzi na téma láska, partnerství, sexualita. Pokusili se nastínit příčiny šikany a její moţné následky. Dostali od lektorů informace o právním vymezení šikany. Poznávali, co je zdravý ţivotní styl, uvaţovali o tom, co je pro ně zdravé a co nikoliv, zamysleli se nad tím, jak tráví volný čas v porovnání s ostatními, absolvovali celoroční školní kondiční program sestavený z různých disciplín Ţáci rozlišovali pojmy legální a nelegální drogy, vyjmenovávali jejich rizika, byl jim vyvrácen mýtus o neškodlivosti legálních drog. Naučili se mít dobrý vztah k vlastnímu zdraví a pečovat o jeho zachování, ţít zdravě, upevňovat dobré mezilidské vztahy, sportovat, nenechat se znechutit a odradit neúspěchem. Strana 16 (celkem 27)

17 e) 2) Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem - projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru: dne byla nainstalována do ZŠ, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 technika v souvislosti s realizací projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem. Dne byly všechny pedagogické pracovnice proškoleny a poučeny, jak s technikou zacházet a jak ji vyuţívat. Od začaly všechny vyučující techniku vyuţívat, koordinátorka ICT (ředitelka školy) nainstalovala vzdělávací programy TERASOFT (český jazyk, matematika, anglický jazyk, botanika, vlastivěda, informatika, Egypt, aj.) a interaktivní učebnici My jsme to nevzdali (dějepis), které si škola zakoupila a vyučující je ihned začaly ve vyučovacích hodinách vyuţívat. Dále byla interaktivní tabule vyuţita následující den po exkurzi na Kačinu (skleníky, zahrada, park,..) a do Habrkovic (malá ZOO), kdy si ţáci mohli prohlédnout fotografie, které vyučující pořídily během exkurze (některé jsou zveřejněny na www stránkách školy). Vyučující vyuţívají se ţáky portál videoklipy youtube (chemie nebezpečí drogy), vyhledávání na internetu při informatice, zeměpise (hrady, zámky - foto), shlédnutí hudebního filmu při hudební výchově. Výuka na škole se skutečně zmodernizovala a baví nejen vyučující, ale i ţáky. Jsme velice rádi, ţe jsme se do projektu zapojili. V učebně s interaktivní tabulí a ostatní technikou je umístěn plakát k propagaci projektu. e) 3) Projekt Obnova školní zahrady II - podán na Středočeský Fond ţivotního prostředí a zemědělství, dotační titul: Zkvalitněni ţivotního prostředí ţádost v červnu 2010 schválena. f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty - vyhlašovatel programu (projektu), název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu, schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje, průběh realizace, čerpané finanční prostředky; v případě, ţe byl projekt ukončen, stručně zhodnoťte jeho přínos a uveďte jeho výsledky: 1) Město Zruč nad Sázavou vyhlásilo Granty v oblasti kultury, sportu a školství byla odeslána ţádost o grant ve výši 5 400,-Kč Městu Zruč nad Sázavou na uspořádání 11. ročníku Dne Země. Schváleny byly 3 000,- Kč jako Grant v oblasti kultury, sportu a školství. V rámci 11. ročníku Dne Země ţáci společně s dětmi z mateřských škol ve Zruči nad Sázavou pokračovali v akci Zasaď si svůj strom a vysadili keře na školní zahradě. Děti po té absolvovaly zábavné soutěţní disciplíny pod vedením ţáků školy. Na tuto akci přispělo i o.s. Ručičky částkou 470Kč. 2) Celé Česko čte dětem - Celé Česko čte dětem o.p.s. Ostrava Moravská Ostrava, projekt byl průběţně plněn během vyučovacích hodin českého jazyka, na závěr projektu proběhla akce Večer s pohádkou nebo také Noc ve škole proběhla odpoledne (zábavné sportovní akce) večer čtení pohádek v herně a přes noc do rána ) o. s. Ručičky připravilo několik školních projektů: Minigrant Veolia - podal R. Kunčický, zaměstnanec Veolie, člen o.s. Ručičky, pro ZŠ, Zruč n. S., Okruţní 643, s názvem S MiNiGRANTEM na MaXimum získal ,- Kč a škola uskutečnila turistický pobyt ve Zbraslavicích U Starého rybníka Pobyt se velice vydařil, panu Kunčickému patří velký dík: Někteří ţáci byli úplně prvně několik dní od své rodiny a zkusili si zodpovědnost za svou osobu. Tiskám, tiskáš, tiskáme barevné odpoledne uspořádalo o. s. Ručičky nejen pro ţáky školy, ale i pro veřejnost. Stačí mţik a je ze mne keramik 2 výtvarná odpoledne opět uspořádalo o. s. Ručičky nejen pro ţáky školy, ale i pro veřejnost. Spolupráce se zahraničními školami není. Strana 17 (celkem 27)

18 Účast ţáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěţích a olympiádách zhodnocení akce, výsledky ţáků školy termín Název Zhodnocení, výsledky Malá ekologická olympiáda Kostelec n. Č.l. oblastní kolo 4 členné druţstvo - 1.místo Jan Berka 9.roč. - 1.místo v soutěţi jednotlivců Oblastní dopravní soutěţ Kolín Ţáci se zúčastnili bez umístění na předních místech Turnaj v malé kopané 2. místo Ledeč n. S Foto soutěţ NF Veolia Bez umístění. Takhle to u nás chodí Náš kraj soutěţ Středočeského kraje - prezentace ve fotografii a počítačové grafice Bez umístění Atletický čtyřboj ţáků okresní kolo v Kutné Hoře Přátelský turnaj ve vybíjené se ZŠ, Kutná Hora, Na Náměti Tříčlenné druţstvo 1. místo Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí, výskytu uţívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů) Celoškolní projekt Ţijeme zdravě Grantový program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe na rok 2009 vyhlášený Středočeským krajem v souladu se Statutem Fondu primární prevence a Zásadami grantového řízení Fondu primární prevence Středočeského kraje na rok 2009 Jednalo se o celoroční projekt specifické primární prevence zaměřený na problematiku prevence sociálně patologických jevů (uţívání návykových látek, šikany, násilí) a na podporu zdraví a zdravý ţivotní styl (sexuální výchova, výchova ke zdraví, pohybové aktivity). Byl realizovaný za aktivní účasti ţáků celé školy v průběhu školního roku 2009/2010. Projekt sestával ze dvou částí: 1) Program primární prevence o.s. Prostor 2) Sportovní kondiční program vyvíjený školou. Program primární prevence o.s. Prostor probíhal formou šesti dvouhodinových setkání, která na sebe tematicky navazovala. Jednotlivé akce byly během školního roku prostřídány vhodnou sportovní aktivitou (celoroční kondiční program). Jednotlivá témata setkání, byla přizpůsobena dané cílové skupině a jejím specifickým potřebám a kondiční program také. Program splnil základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu. Všechny aktivity prolínaly učebními osnovami. Projekt podporoval utváření bezpečného prostředí ve škole, otevřené sdělování názorů, diskusi a proţitek. Srozumitelnou formou otevíral riziková témata, boural mýty, vedl k umění diskutovat a naslouchat. Napomáhal zvyšovat odolnost ţákovského organismu, vedl ke vhodnému a smysluplnému vyuţívání času (sportem proti drogám). Obě části prolínaly celým školním rokem a byly neoddělitelnou součástí školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada. Září: Kondiční program: projektový den: skok do dálky, krátký běh (sprint) celoškolní lehkoatletické dopoledne. Malá kopaná v Tv, starší ţáci: oblastní kolo v Ledči n. S. 2. místo. Strana 18 (celkem 27)

19 Tenisová průprava. Dopravní soutěţ jízda na kole, koloběţce, dopravní testy (22.9. Evropský den bez aut). Cvičení v přírodě ( ), ochrana člověka za mimořádných událostí, nebezpečí úrazů. Při hodinách informatiky informování ţáků o nebezpečí kyberšikany. ( ) Rozdání rozvrhů hodin ţákům a informování ţáků o kampani Stop násilí na dětech.(9.9.) Říjen: Kondiční program: překáţkový běh ( ), tenisová průprava ( , ) Světový den výţivy- zásady zdravého stravování (příprava pokrmů v hodinách Pv) , Listopad: Kondiční program: Odbíjená ve dvojicích, dovednosti s malým míčkem (20., ). Zdravotní soutěţ Prosinec: Kondiční program: Stolní tenis, skákání přes švihadlo. Projekt Sexuální výchova ( ) Vánoční dopoledne třídních kolektivů- projektový den ( ) Leden: Kondiční program: bruslení (5.,12., ) a cvičení na ţebřinách ( , a ) Únor: Bobování, sáňkování (napadl sníh) a průběţně celý únor o.s. Prostor 1. Setkání : téma: Jací jsme zrcadlení (poznáváme sami sebe, naše vlastnosti, schopnosti a dovednosti) Březen: Kondiční program: hod na cíl (11. a ), turnaj dvojic ve florballe ( ) o.s. Prostor 2. setkání : téma: Naše třída - škola (spolupráce v kolektivu a efektivní komunikace, ţák v kontextu kolektivu třídy) o.s. Prostor 3. setkání Pavučina vztahů Duben: Kondiční program: Košíková hod na koš, kaţdý ţák 3 pokusy z určené vzdálenosti, hodnotil se počet zásahů do koše Driblink hodnotilo se provedení driblinku po určené dráze za čas Tenisová průprava na víceúčelovém hřišti JISKRY přihrávky o zeď hodnotí se počet přihrávek za sebou. Porovnání výsledků se zářím. (Změna z organizačních důvodů počet nadhozů tenisovým míčkem na pálce za 1 minutu, ) Projektový den (SHM lehkoatletický čtyřboj): skok do dálky, krátký běh (sprint), vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem do dálky, Porovnání výsledků se říjnem Dopravní soutěţ jízda zručnosti a testy Beseda D. Elmrich téma Závislosti Bezpečné chování- předávání informací Policií ČR stupeň, Stupeň. Tato beseda ţáky nezaujala. Květen: Školní strategie: a) zdůraznění vlastního rozhodnutí v otázce kouřit X nekouřit; odvykat X neodvykat: MUDr. Nacházelová - informace o škodlivosti kouření u dětí (31.5. Světový den bez tabáku) b) ţít zdravě (návštěva plaveckého bazénu v Kutné Hoře- vyučovací hodina plavání ), mít smysluplné zájmy (přátelský turnaj ve vybíjené se ZŠ, Kutná Hora, Na náměti, lehkoatletický čtyřbojokresní kolo O.s. Prostor- 4. setkání: Téma: Na to bacha (šikana- její příčiny a následky, oběť X agresor, právní pojetí problematiky šikany), O.s. Prostor- 5. setkání: Téma: Ţivotní styl (pojmy zdraví a nemoci, zdravý ţivotní styl, ohroţení zdraví) Červen: Kondiční program: tenisová průprava, , skákání přes švihadlo, Projektový den: Olympijský den netradiční sporty splněno Beseda pan Štěpánovský - Sex, aids, vztahy ročník, O.s. Prostor- 6. setkání: Téma: Závislosti- setkání uskutečněno v nízkoprahovém zařízení Kotelna ve Zruči nad Sázavou, Hodnocení plnění minimálního preventivního programu je v příloze č Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. Strana 19 (celkem 27)

20 A) Environmentální výuka a výchova (EVVO): (hodnocení viz. příloha č. 1) Projekt Odpad z nebe nespad ekodomov Jana Palacha v Kutné Hoře, podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHA a Norského finančního mechanismu prostřednictví Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Malá ekologická olympiáda Kostelec n. Č. l Exkurze TEDOM biokotelna (Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy ) Ukliďme svět úklid města při Pv, Diskusní pořad pan Heřmánek firma Pilc odpady, s.r.o., Malín 335, Kutná Hora Úprava povrchu školního hřiště září, říjen. Prosinec 2009 V hodinách Pv ţáci tvořili ze zbytkových materiálů výrobky. Učili se třídit odpad do separovaných nádob papír, plast, bio, sklo a hliník. Leden 2010 Ţáci se vydali s paní učitelkami do obchodního domu Tesco a našli krabici určenou na vybité baterie, několik jich přímo vhodili. Shlédli DVD nebezpečný odpad, elektroodpad, recyklace PET lahví a papíru. Únor 2010 Ţáci se zájmem vyplňovali pracovní list Co říkají odpady aneb obalená civilizace, učili se značky na obalech. Tvořili plakát Třídíme odpad. Březen: exkurze do ČOV ve Zruči n. S (Světový den vody) Úklid v okolí potoka u garáţí Jarní úklid v okolí školy a ve městě /ul. Spojovací, Průběţná, Dvouletky/, Duben Proběhl 11. ročník soutěţí ke Dni Země pro mateřské školy ze Zruče n. S. a zároveň na škole proběhla soutěţ Projektového vyučování Týden zeleně. Úklidové akce v okolí školy proběhly , , akce Čitá řeka Sázava byla za účasti našich ţáků Výstava MC ke Dni Země ve Školní jídelně (výkresy našich ţáků), Květen Vycházka do Zručského parku , , naučná stezka na zahradě školy byla vytvořena , na ní proběhla celoškolní soutěţ Červen Sluneční energie panely, F 9.r. vyuţití interaktivní tabule, Prezentace školy: ţáci v Tylově divadle v Kutné Hoře na slavnostní ukončení projektu Odpad z nebe nespad předvedli dramatizaci pohádky Boudo, budko Celoškolní exkurze do Habrkovic zvířata a na Kačinu park, skleník a bylinková zahrada proběhla Exkurze Pavlov stanice pro handicapovaná zvířata Celoškolní soutěţ Cvičení v přírodě B) Projektové vyučování celoškolní : Roční období paleta barev Projektový týden Podzim v lese ( Den stromů), II. tř.: Tématická vycházka podzimní příroda, Sledování DVD Natura Bohemica, Projektový týden Třpytivá zima, Soutěţ Třpytivá zima, Tém. vycházka zimní příroda, Tém. vycházka kachny divoké na řece Sázavě, krmení, Tém. vycházka stopy zvířat ve sněhu, Týden zeleně : Tvorba naučné stezky na školní zahradě, Čistá řeka Sázava 2010, Úklid odpadků po městě, Strana 20 (celkem 27)

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY

STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více