P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice"

Transkript

1 P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

2 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene Odpady z t by rudných nerost Odpady z t by nerudných nerost * Hlu ina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné * Jiná hlu ina obsahující nebezpe né Jiná hlu ina neuvedená pod ísly a * Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerost obsahující nebezpe né Rudný prach neuvedený pod íslem * Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerost obsahující nebezpe né Odpadní t rk a kamenivo neuvedené pod íslem Odpadní písek a jíl Nerudný prach neuvedený pod íslem Hlu ina a dal í odpady z praní a i t ní nerost neuvedené pod ísly a Odpady z ezání a brou ení kamene neuvedený pod íslem Odpady z prvovýroby v zem d lství, zahradnictví, myslivosti, rybá ství a z výroby a zpracování potravin Odpadní plasty (krom obal ) 04 Odpady z ko ed lného, ko e nického a textilního pr myslu Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 05 Odpady ze zpracování ropy, i t ní zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí Kaly z napájecí vody pro kotle Odpad z chladicích kolon * Upot ebené filtra ní hlinky Odpady obsahující síru z odsi ování ropy Asfalt Odpad z chladicích kolon Odpady jinak blí e neur ené Odpady obsahující síru Odpady jinak blí e neur ené 06 Odpady z anorganických chemických proces * Oxidy kov obsahující t ké kovy * Odpady obsahující Jiné t ké kovy Odpady jinak blí e neur ené * Odpady obsahující nebezpe né sulfidy * Odpady obsahující azbest z elektrolýzy * Odpady obsahující nebezpe né silikony Struska obsahující fosfor * Reak ní odpady na bázi vápníku obsahující nebo zne i t né nebezpe nými látkami Jiné reak ní odpady na bázi vápníku neuvedené pod íslem * Odpady obsahující nebezpe né Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titani itého * Upot ebené aktivní uhlí (krom odpadu uvedeného pod íslem ) Saze pr myslov vyráb né Odpady jinak blí e neur ené 07 Odpady z organických chemických proces Plastový odpad Odpady jinak blí e neur ené 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pou ívání nát rových hmot (barev, lak a smalt ), lepidel, t snicích materiál a tiska ských barev

3 * Kaly z barev nebo z lak obsahující organická rozpou t dla nebo jiné nebezpe né Jiné kaly z barev nebo z lak neuvedené pod íslem * Odpady z odstra ování barev nebo lak obsahujících organická rozpou t dla nebo jiné nebezpe né Jiné odpady z odstra ování barev nebo lak neuvedené pod íslem Odpadní prá kové barvy Vodné kaly obsahující keramické materiály Vodné suspenze obsahující keramické materiály * Odpadní tiska ské barvy obsahující nebezpe né Odpadní tiska ské barvy neuvedené pod íslem * Odpadní tiska ský toner obsahující nebezpe né Odpadní tiska ský toner neuvedený pod íslem Odpady jinak blí e neur ené * Odpadní lepidla a t snicí materiály obsahující organická rozpou t dla nebo jiné nebezpe né Jiná odpadní lepidla a t snicí materiály neuvedené pod íslem * Kaly z lepidel a t snicích materiál obsahující organická rozpou t dla nebo jiné nebezpe né Jiné kaly z lepidel a t snicích materiál neuvedené pod íslem Odpady z fotografického pr myslu Fotografický film a papír neobsahující st íbro nebo slou eniny st íbra Fotoaparáty na jedno pou ití bez baterií 10 Odpady z tepelných proces kvára, struska a kotelní prach (krom kotelního prachu uvedeného pod íslem ) Popílek ze spalování uhlí Popílek ze spalování ra eliny a neo et eného d eva * Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produkt Pevné reak ní produkty na bázi vápníku z odsi ování spalin Reak ní produkty z odsi ování spalin na bázi vápníku ve form kal * Odpady z i t ní odpadních plyn obsahující nebezpe né * Kaly z i t ní odpadních vod v míst jejich vzniku obsahující nebezpe né Jiné kaly z i t ní odpadních vod v míst jejich vzniku neuvedené pod íslem * Vodné kaly z i t ní kotl obsahující nebezpe né Vodné kaly z i t ní kotl neuvedené pod íslem Odpady ze zpracování strusky Nezpracovaná struska * Pevné odpady z i t ní plyn obsahující nebezpe né Jiné pevné odpady z i t ní plyn neuvedené pod íslem Jiné kaly a filtra ní kolá e Odpady jinak blí e neur ené Odpadní anody * Strusky z prvního tavení Odpadní oxid hlinitý * Solné strusky z druhého tavení * erné st ry z druhého tavení Jiné st ry neuvedené pod íslem * Odpady obsahující dehet z výroby anod Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod íslem * Prach ze spalin obsahující nebezpe né Prach ze spalin neuvedený pod íslem * Jiný úlet a prach (v etn prachu z kulových mlýn ) obsahující nebezpe né Jiný úlet a prach (v etn prachu z kulových mlýn ) neuvedené pod íslem * Pevné odpady z i t ní plyn obsahující nebezpe né Pevné odpady z i t ní plyn neuvedené pod íslem * Strusky (z prvního a druhého tavení) * P na a st ry (z prvního a druhého tavení)

4 * Prach z i t ní spalin * Jiný úlet a prach * Pevný odpad z i t ní plynu Strusky (z prvního a druhého tavení) * Prach z i t ní spalin Jiný úlet a prach * Pevné odpady z i t ní plynu * Kaly a filtra ní kolá e z i t ní plynu Jiné st ry a p ny neuvedené pod íslem Odpady jinak blí e neur ené Strusky (z prvního a druhého tavení) P na a st ry (z prvního a druhého tavení) * Prach z i t ní spalin Jiný úlet a prach * Pevný odpad z i t ní plynu Odpady jinak blí e neur ené Strusky (z prvního a druhého tavení) Pevný odpad z i t ní plynu Jiný úlet a prach Úlet a prach * Solné strusky z prvního a druhého tavení Jiné st ry a p ny neuvedené pod íslem * Prach z i t ní spalin obsahující nebezpe né Prach z i t ní spalin neuvedený pod íslem * Kaly a filtra ní kolá e z i t ní spalin obsahující nebezpe né Kaly a filtra ní kolá e z i t ní spalin neuvedené pod íslem * Odpady z i t ní chladicí vody obsahující ropné Jiné odpady z i t ní chladicí vody neuvedené pod íslem Odpady jinak blí e neur ené Pecní struska * Licí formy a jádra nepou itá k odlévání obsahující nebezpe né Licí formy a jádra nepou itá k odlévání neuvedená pod íslem * Licí formy a jádra pou itá k odlévání obsahující nebezpe né Licí formy a jádra pou itá k odlévání neuvedená pod íslem * Prach z i t ní spalin obsahující nebezpe né Prach z i t ní spalin neuvedený pod íslem * Jiný úlet obsahující nebezpe né Jiný úlet neuvedený pod íslem Odpady jinak blí e neur ené Pecní struska * Licí formy a jádra nepou itá k odlévání obsahující nebezpe né Licí formy a jádra nepou itá k odlévání neuvedená pod íslem * Licí formy a jádra pou itá k odlévání obsahující nebezpe né Licí formy a jádra pou itá k odlévání neuvedená pod íslem * Prach z i t ní spalin obsahující nebezpe né Prach z i t ní spalin neuvedený pod íslem * Jiný úlet obsahující nebezpe né Jiný úlet neuvedený pod íslem Odpady jinak blí e neur ené Odpadní materiály na bázi skelných vláken Úlet a prach * Odpadní sklá ský kmen p ed tepelným zpracováním obsahující nebezpe né Odpadní sklá ský kmen p ed tepelným zpracováním neuvedený pod íslem Odpadní sklo neuvedené pod íslem * Kaly z le t ní a brou ení skla obsahující nebezpe né Kaly z le t ní a brou ení skla neuvedené pod íslem * Pevné odpady z i t ní spalin obsahující nebezpe né Pevné odpady z i t ní spalin neuvedené pod íslem

5 Odpady jinak blí e neur ené Odpadní keramické hmoty p ed tepelným zpracováním Úlet a prach Kaly a filtra ní kolá e z i t ní plyn Vy azené formy Odpadní keramické zbo í, cihly, ta ky a staviva (po tepelném zpracování) * Pevné odpady z i t ní plynu obsahující nebezpe né Pevné odpady z i t ní plynu neuvedené pod íslem Odpad surovin p ed tepelným zpracováním Odpady z kalcinace a ha ení vápna Úlet a prach (krom odpad uvedených pod ísly a ) Kaly a filtra ní kolá e z i t ní plynu * Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod íslem * Pevné odpady z i t ní plynu obsahující nebezpe né Pevné odpady z i t ní plynu neuvedené pod íslem Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kov a jiných materiál a z hydrometalurgie ne elezných kov * Kaly z fosfátování * Kaly a filtra ní kolá e obsahující nebezpe né * Kaly z hydrometalurgie zinku (v etn jarositu a goethitu) * Jiné odpady obsahující nebezpe né Odpady jinak blí e neur ené * Pevné odpady z i t ní plynu 12 Odpady z tvá ení a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kov a plast Plastové hobliny a t ísky Odpady ze sva ování * Kaly z obráb ní obsahující nebezpe né Jiné kaly z obráb ní neuvedené pod íslem * Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpe né Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod íslem * Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej * Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpe né Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod íslem Odpady jinak blí e neur ené 15 Odpadní obaly, absorp ní inidla, isticí tkaniny, filtra ní materiály a ochranné od vy jinak neur ené Plastové obaly Kompozitní obaly Sm sné obaly 16 Odpady v tomto katalogu jinak neur ené * Brzdové desti ky obsahující asbest Brzdové desti ky neuvedené pod íslem Plasty Sklo Sou ástky jinak blí e neur ené Odpady jinak blí e neur ené * Anorganické odpady obsahující nebezpe né Anorganické odpady neuvedené pod íslem * Organické odpady obsahující nebezpe né * Organické odpady neuvedené pod íslem * Jiné vyzdívky a áruvzdorné materiály z metalurgických proces obsahující nebezpe né

6 Jiné vyzdívky a áruvzdorné materiály z metalurgických proces neuvedené pod íslem * Vyzdívky a áruvzdorné materiály z nemetalurgických proces obsahující nebezpe né Vyzdívky a áruvzdorné materiály z nemetalurgických proces neuvedené pod íslem Stavební a demoli ní odpady (v etn vyt ené zeminy z kontaminovaných míst) Beton Cihly Ta ky a keramické výrobky * Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, ta ek a keramických výrobk obsahující nebezpe né Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, ta ek a keramických výrobk neuvedené pod íslem Sklo Plasty * Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né nebo nebezpe nými látkami zne i t né * Asfaltové sm si obsahující dehet Asfaltové sm si neuvedené pod íslem * Uhelný dehet a výrobky z dehtu * Kabely obsahující ropné, uhelný dehet a jiné nebezpe né Kabely neuvedené pod * Zemina a kamení obsahující nebezpe né Zemina a kamení neuvedené pod íslem * Vyt ená hlu ina obsahující nebezpe né Vyt ená hlu ina neuvedená pod íslem * t rk ze elezni ního svr ku obsahující nebezpe né t rk ze elezni ního svr ku neuvedený pod íslem * Izola ní materiál s obsahem azbestu * Jiné izola ní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpe né Izola ní materiály neuvedené pod ísly a * Stavební materiály obsahující azbest * Stavební materiály na bázi sádry zne i t né nebezpe nými látkami Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem * Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn sm sných stavebních a demoli ních odpad ) obsahující nebezpe né Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly , a Odpady ze za ízení na zpracování (vyu ívání a odstra ování) odpadu, z istíren odpadních vod pro i t ní t chto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spot ebu lidí a vody pro pr myslové ú ely * Filtra ní kolá e z i t ní odpadních plyn * Pevné odpady z i t ní odpadních plyn * Popel a struska obsahující nebezpe né Jiný popel a struska neuvedené pod íslem * Kotelní prach obsahující nebezpe né Kotelní prach neuvedený pod íslem * Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpe né Odpad z pyrolýzy neuvedený pod íslem * Kaly z fyzikáln -chemického zpracování obsahující nebezpe né Kaly z fyzikáln -chemického zpracování neuvedené pod íslem * Odpad hodnocený jako nebezpe ný, áste n stabilizovaný Stabilizovaný odpad neuvedený pod íslem * Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpe ný Solidifikovaný odpad neuvedený pod íslem Vitrifikovaný odpad Odpady z lapák písku * Nasycené nebo upot ebené prysky ice iontom ni * Roztoky a kaly z regenerace iontom ni

7 Odpady jinak blí e neur ené Nasycené nebo upot ebené prysky ice iontom ni Roztoky a kaly z regenerace iontom ni Odpady jinak blí e neur ené Ne elezný odpad * Lehké frakce a prach obsahující nebezpe né Lehké frakce a prach neuvedené pod íslem * Jiné frakce obsahující nebezpe né Jiné frakce neuvedené pod íslem Plasty a kau uk Sklo Jiné odpady (v etn sm sí materiál ) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod íslem Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ivnostenské, pr myslové odpady a odpady z ú ad ) v etn slo ek z odd leného sb ru Zemina a kameny Uli ní smetky

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010)

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010) Strana : 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU 1.1. Identi kátor produktu K EMEN Registra ní íslo REACH: Zpro t ný v souladu s p ílohou V.7 Synonyma: K emi itý písek, K emenec Obchodní

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Nakládání s elektroodpadem v Plzeňském kraji 2014 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nakládání

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více