Imagine the result. Geotechnický monitoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imagine the result. Geotechnický monitoring"

Transkript

1 Imagine the result Geotechnický monitoring 1

2 Dálnice D5 Tunely Valík

3 Geotechnický monitoring Představení společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. je s tradicí od roku 1926 největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice. Jedinečnost, úspěšnost a síla společnosti ARCADIS Geotechnika spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. Od roku 2002 je ARCADIS Geotechnika součástí velkého mezinárodního uskupení inženýrských firem ARCADIS. Společnost se zaměřuje na poradenství, supervize, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, vodohospodářských a podzemních stavbách a také v oblasti dolů, lomů a životního prostředí. Ve své nabídce má rovněž projektovaní i dodávky a řízení projektů, zejména inženýrských a ekologických staveb. Jako jediná firma v České republice disponuje ARCADIS Geotechnika úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví, včetně geofyzikálních a seismických měření a také 3D skenování a modelování. Nedílnou součástí široké nabídky služeb je kontrolní sledování neboli monitoring geotechnický, stavební a důlní. 1

4 Tunely Lochkov Praha Cíl Stavba dálničních tunelů pražského silničního okruhu Výsledek Převedení tranzitní dopravy z vnitroměstských komunikací Prahy a odlehčení dříve přetížených tras Pražský silniční okruh patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice. Jihozápadní část okruhu propojuje dálnici D1 na Brno s dálnicí D5 na Plzeň a dále do Německa. Tranzitní doprava tak poprvé projede Českou republikou kompletně po komunikacích dálničního typu. Součástí jihozápadní části okruhu jsou tunely Lochkov celkové délky téměř 1,7 km, při jejichž stavbě v letech ARCADIS Geotechnika spolupracovala. Tunel se skládá ze dvou samostatných tubusů se dvěma, respektive se třemi jízdními pruhy. Délka části tunelu ražené NRTM je cca 1,3 km, zbytek tvoří tunely hloubené. Plocha výrubu dvoupruhového tunelu činí cca 103 m 2, plocha třípruhového tunelu je až 137 m 2. Výstavba ražené části tunelu byla zahájena v předstihu ražbou průzkumné štoly v roce 2004, ve které byl za účasti ARCADIS Geotechnika proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum a geotechnický monitoring. Při vlastní ražbě tunelů Lochkov vystupovala společnost ARCADIS Geotechnika jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu. Prováděla nepřetržité inženýrskogeologické sledování ražeb tunelů, vedla kancelář geomonitoringu a zajišťovala celou řadu měření na povrchu i v podzemí. Důsledné monitorování tunelu i staveb na povrchu a soustavné ověřování platnosti předpokladů projektu mělo za výsledek maximální bezpečnost ražby tunelu i objektů na povrchu. Na komplexní geotechnický monitoring, realizovaný při výstavbě tunelu, navazuje od konce roku 2010 provozní kontrolní sledování, které rovněž provádí ARCADIS Geotechnika. Práce vykonávané pracovníky ARCADIS Geotechnika a.s. byly provedeny řádně a odborně, probíhaly ve vysoké kvalitě, s maximální profesionalitou a k naprosté spokojenosti objednatele. Ing. Petr Kural vedoucí manažer projektového týmu SOKP1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha prodloužení trasy metra V.A konvergenční Radotínské portály měření tunelů v přístupové Lochkov štole na Petřiny Pražském okruhu

5 Geotechnický monitoring Oblasti působnosti ARCADIS Geotechnika Sféry činnosti Podpovrchové a podzemní stavby Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Občanské a průmyslové stavby Industriální parky a logistické areály Energetika a teplárenství Životní prostředí Těžební průmysl, důlní díla Inženýrské sítě Telekomunikace Odpadové hospodářství Specializace Geotechnika Monitoring Inženýrská geologie Hydrogeologie Mechanika zemin a hornin Zakládání staveb Inženýrská seizmologie Geofyzika Stavební fyzika a dynamika Diagnostika stavebních konstrukcí Pasportizace a certifikace budov Inženýrská geodézie Báňské inženýrství Statika Projektování staveb Ekologie, ochrana a tvorba krajiny

6 Práce vykonávané pracovníky ARCADIS Geotechnika a.s. byly provedeny řádně a odborně, probíhaly ve vysoké kvalitě, s maximální profesionalitou a k naprosté spokojenosti objednatele. Veškerá činnost pro investora byla na stavbě provedena s maximální profesionalitou a plným nasazením pracovníků. Ing. Martin Kolátor správce stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno 4Tunely Dobrovského B

7 Monitoring v ARCADIS Geotechnika Geotechnický, stavební a důlní monitoring patří již od 80. let minulého století k hlavním odborným službám společnosti ARCADIS Geotechnika. Společnost nabízí nejen konkrétní dodávky systému monitoringu, ale i projektování systémů monitoringu, jejich vybudování a komplexní provozování v průběhu výstavby inženýrského díla, případně i během jeho provozu. Hlavní konkurenční výhodou společnosti ARCADIS Geotechnika je komplexnost s jakou může tuto službu, zejména pro velké projekty, nabídnout. Od identifikace geotechnických rizik, což je klíčovou podmínkou pro návrh optimálního projektu monitoringu, přes vypracování realizačního projektu monitoringu včetně výběru nejvhodnějších měřicích prvků a měřicích systémů pro daný projekt, návrh i vybudování systému sběru a přenosu dat, centrální databáze dat až k jejich komplexnímu zpracování a zhodnocení. Specialisté ARCADIS Geotechnika jsou připraveni, prostřednictvím hodnocení těchto dat, se s plnou odpovědností účastnit i procesu řízení geotechnických rizik v průběhu výstavby inženýrských staveb. To znamená s využitím principu observačního přístupu optimalizovat požadavky na splnění technických, ekonomických a bezpečnostních kritérií každého projektu. ARCADIS Geotechnika se již od 80. let minulého století systematicky věnuje vývoji a rozvoji monitoringu a s ním souvisejících technologií. Specialisté společnosti byli řešiteli řady výzkumných úkolů z oblasti monitoringu financovaných ze státního rozpočtu. ARCADIS Geotechnika je autorem a provozovatelem databázového systému BARAB, který umožňuje sběr, skladování, zpracování a prezentaci dat rozsáhlých monitorovacích systémů s přístupem k výsledkům měření on-line pro libovolné množství uživatelů z jakéhokoliv místa na světě prostřednictvím internetu. Tunely Dobrovského B Brno Cíl Stavba tunelů pod hustou městskou zástavbou v mimořádně obtížných podmínkách Výsledek Zklidnění dopravně přetíženého centra města Brna Tunely Dobrovského B (též nazývané Královopolské) jsou součástí velkého městského silničního okruhu. Dva paralelní dvoupruhové tunely byly raženy v délce 2 x 1250 m pod hustou městskou zástavbou v obtížných geologických podmínkách. Způsob ražby zohledňoval rizika nízkého nadloží (do 21 m) a ražbu v silně tlačivých neogenních jílech místy na styku se zvodnělými nesoudržnými vrstvami. Ražba probíhala s členěním na 6 dílčích výrubů s využitím tuhého ostění a okamžitého uzavírání dna. Součástí stavby jsou dva hloubené úseky, čtyři tunelové spojky, MÚK a specifický hloubený objekt technologického centra. Rozpíraná jáma hloubky 30 m byla provedena v prostředí kvartérních a neogenních usazenin pod dno jednoho z tunelů. ARCADIS Geotechnika spolupracovala na této významné stavbě již od roku 2002, kdy zajišťovala celou řadu odborných prací v souvislosti s ražbou 3 průzkumných štol. Pro vlastní stavbu tunelů ARCADIS Geotechnika zpracovala dílčí projekt monitoringu i projekty zajištění objektů na povrchu, sledovala vývoj jejich poruch a provedla také statické posouzení objektů nadzemní zástavby. Při ražbách tunelů ARCADIS Geotechnika, jako člen sdružení Tunely Dobrovského monitoring, prováděla celou řadu speciálních měření včetně hydromonitoringu a monitoringu úniku plynu, vedla kancelář monitoringu a měla na starost zpracování a prezentaci dat prostřednictví databázového systému BARAB. Geotechnický monitoring umožnil optimalizaci postupu ražby, přispěl k minimalizaci deformací a negativních dopadů ražeb na nadzemní objekty, včas podal informace o nestandardním chování konstrukcí a dopomohl k pozitivnímu přijetí stavby. 5

8 Prodloužení trasy metra V.A Praha Cíl Prodloužení trasy metra západním směrem. První použití tunelovacích strojů TBM-EPBS v ČR Výsledek Zlepšení dopravní obslužnosti komfortnější a rychlejší hromadná doprava Stavba metra V.A představuje prodloužení stávající trasy pražského metra A ze stanice Dejvická do Motola. Přínosem stavby bude odlehčení prostoru stanice Dejvická od meziměstské autobusové dopravy a v další etapě prodloužení trasy metra až na letiště Ruzyně. Část traťových tunelů (2x 4,2 km) je ražena technologií plnoprofilových razicích štítů TBM-EPBS v profilu 29 m 2. Tato technologie je v České republice nasazena poprvé. Úseky v délce 2,3 km jsou raženy NRTM v profilu 90 m 2. Na trase jsou tři stanice ražené, dvě jednodní s plochou výrubu 220 m 2, jedna trojlodní s plochou výrubu 195 m 2. Jedna stanice je hloubená. Všechny ražby probíhají v městské zástavbě ve složitých geotechnických podmínkách. Na stavbě metra V.A pracuje společnost ARCADIS Geotechnika od roku 2008, kdy prováděla inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a podílela se na realizačním projektu monitoringu. Od roku 2010 vystupuje ARCADIS Geotechnika jako vedoucí sdružení pro geotechnický monitoring, provádí geotechnické sledování ražeb, vede kancelář monitoringu a realizuje celou řadu měření. Vybraná měření jsou prováděna jako kontinuální monitoring s dálkovým přenosem dat. Práce vykonávané zaměstnanci společnosti ARCADIS Geotechnika a. s. jsou prováděny řádně a s odbornou péčí, probíhají ve vysoké kvalitě a k naprosté spokojenosti objednatele. Ing. Martin Dvořák předseda představenstva 6Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Praha prodloužení trasy metra V.A Konvergenční měření v přístupové štole Petřiny

9 Geotechnický monitoring Principy monitoringu Monitoring lze obecně definovat jako sledování stavu systému a jeho případných změn v čase. Geotechnický nebo důlní monitoring je pak souhrnem činností směřujících k zjišťování aktuálního stavu spolupůsobení stavby, respektive důlního díla s jejich horninovým prostředím nebo k sledování dynamického vývoje horninového masivu, například sesuvů, a ke sledování vývoje tohoto stavu v čase a prostoru. Stavební monitoring lze definovat podobně s tím, že jde o sledování změn na existujících stavebních objektech v důsledku stavební nebo důlní činnosti. Cílem monitoringu je především predikce dalšího vývoje chování sledovaného systému na základě posouzení jeho předchozího vývoje a zhodnocení geomechanického modelu interakce horninový masiv stavba. Dále slouží pro návrh opatření zajišťujících, aby se toto chování udrželo v projektem definovaných žádoucích mezích. Monitoring je komplexní činnost, pozůstávající z instrumentace vlastního měření a dalších od těchto činností neoddělitelných činností jako je identifikace geotechnických rizik, projekt monitoringu, sběr, přenos naměřených dat, jejich zpracování, hodnocení a interpretace. Instrumentací se rozumí měřické body, vrty, měřidla a přístrojová technika používaná při monitoringu. K instrumentaci patří i instalace měřických zařízení, jejich udržování a kalibrování přístrojové techniky ve stavu umožňujícím spolehlivé a dostatečně přesné výsledky měření. Monitoring je základním předpokladem použití zásad observační metody a řízení geotechnických rizik v průběhu přípravy a realizace inženýrského projektu. 7

10 Praha městský okruh tunely Blanka 8Optický geotechnický monitoring

11 Geotechnický monitoring Databázový systém BARAB Webová aplikace pro správu a prezentaci dat geotechnického monitoringu Databázový systém BARAB slouží k sběru, prezentaci a archivaci dat získaných v rámci geomonitoringu podzemních staveb a náročných geotechnických konstrukcí. Systém BARAB je od roku 2002 vyvíjen společností ARCADIS Geotechnika v součinnosti s jejími specialisty, kteří sami navrhují, provádí a vyhodnocují geomonitoring. Umožňuje komplexně, avšak současně snadno evidovat, třídit a prezentovat všechny geomonitoringem získané údaje a díky své flexibilitě je to nástroj, pomocí kterého účastníci výstavby mohou efektivně řídit geotechnická rizika. Navíc jde o otevřený systém, který může sloužit i pro evidenci všech dokumentů vznikajících na stavbě. Přístup k datům systému BARAB je realizován okamžitě pomocí webové aplikace portálu BARAB. Systém je plně adaptován pro příjem a zobrazování dat z kontinuálního monitoringu. Struktura prezentovaných dat vychází z potřeb konkrétního projektu. Základní entitou databáze je měřicí místo. Měřicí místa jsou určena svým typem měření a jsou sdružena v jednotlivých sekcích podle částí projektu. K měřicím místům lze ukládat jak diskrétní měření (např. geodetická data), tak obecné informace ve formě souborů libovolného formátu. Diskrétní měření systém BARAB zpracuje a výsledky prezentuje ve formě grafů časového vývoje změn a rychlosti změn sledovaných parametrů a ve vektorovém zobrazení. Přístup k žádaným informacím vede přes výběr měřicích míst dle sekcí a typů měření. Informace je možno vyhledávat také pro sdružená měřicí místa, tj. místa, na kterých je realizováno více typů měření, napříč členěním dle sekcí a typů měření. Vizualizaci dat databáze BARAB zajišťuje platforma GIS, implementovaná v systému BARAB. Pro každý projekt je vyhotovena sada statických a dynamických výkresů, které nesou informace potřebné k interpretaci dat monitoringu. Pro každé měřicí místo zobrazené v BARAB GIS lze získat informace z portálu BARAB a naopak, pro každé měřicí místo v databázi BARAB lze získat informaci o jeho poloze prostřednictvím portálu BARAB GIS. Pavel Veselý hlavní programátor systému BARAB 9

12 Praha prodloužení trasy metra V.A 10 Úsek Dejvická Motol

13 Geotechnický monitoring Sortiment metod a přístrojového vybavení monitoringu Inklinometrická měření ve svislých vrtech a stavebních konstrukcích (piloty, podzemní stěny, záporové stěny) pro určení horizontálních pohybů horninového masivu (sesuvy, stavební jámy, ražba podzemních děl) aparatura Glötzl NMG (digitální sonda, kabel 170 m, registrační jednotka VMG14) aparatura Interfels (analogová sonda, kabel 100 m, měření a registrace pomocí PDA) 3D inklinometrická měření ve vodorovných a svislých vrtech inklinometrická sonda v kombinaci s klouzavým deformometrem s možností určení jak horizontálních pohybů, tak i sedání aparatura Glötzl BES (digitální sonda, kabel 100 m, registrační jednotka VMG14) Měření vertikálních deformací v horizontálních profilech pro sedání podloží násypů, deformace v přístropí podzemních děl aparatura Interfels (analogová inklinometrická sonda, kabel 100 m, měření a registrace pomocí PDA) aparatura Glötzl HPG (hydrostatická nivelace, délka tlakového vedení až 200 m) Konvergenční měření pásmem pro měření deformací menších výrubů (kolektory, kanalizace aj.), lze použít i pro povrchové sledování sesuvů (tzv. pásmová extenzometrie) konvergenční pásmo Glötzl BGKM M20 o délce 20 m Konvergenční měření automatickými totálními stanicemi pro měření deformací větších výrubních profilů (tunely a štoly) automatické totální stanice Leica Geodetická měření deformací pro měření deformací povrchu terénu a stavebních konstrukcí automatické totální stanice Leica nivelační přístroje DNA 03 Měření tlaků na ostění pomocí tlakoměrných buněk a tlakoměrných čidel pro měření tlaků horninového masivu na primární ostění nebo pro měření hydrostatického tlaku na definitivní ostění tlakoměrné buňky Glötzl, měření pomocí přenosné pneumatické aparatury T1 ALR 16 PF tlakoměrná čidla Solinst Měření napětí v ostění pomocí strunových tenzometrů pro měření napětí v primárním nebo definitivním ostění strunové tenzometry GEOKON (zejména Model 4200) manuální měření pomocí odečítací jednotky GK 403 kontinuální měření pomocí datalogerů Měření kotevních sil dynamometry pro měření osových sil v kotvách ve stěnách stavebních jam a portálových stěn dynamometry Glötzl, typ KK (pro síly 250 až 5000 kn) kontinuální měření pomocí snímačů elektrického napětí nebo proudu a datalogerů Měření pohybů na trhlinách manuální měření příložným deformometrem (GEOKON) kontinuální měření pomocí snímačů posunu a datalogerů Měření náklonů tiltmetry pro měření náklonů budov a jiných objektů manuální měření příložným tiltmetrem SINCO kontinuální měření pomocí MEMS snímačů (výrobce GEOKON model 6160) a datalogeru Měření změn úrovně hladiny podzemní vody pro měření změn úrovně hladiny podzemní vody ve vrtech a pozorovacích sondách manuální měření hladinoměry kontinuální měření pomocí tlakových snímačů Solinst a datalogerů Seismická, akustická a seismoakustická měření pro měření seismických, akustických a seismoakustických účinků stavebních prací (např. trhací práce) měření měřicími ústřednami AV ČR kontinuální měření pomocí datalogerů Termický a plynový monitoring pro termický a plynový monitoring (důlní odvaly, zástavba ovlivněná stavební činností) kontinuální měření pomocí analogových a digitálních snímačů a datalogerů Měření deformací tyčovými extenzometry ve vrtech pro určení deformací v podélném směru vrtů v různých hloubkových úrovních. Lze aplikovat jak z povrchu terénu, tak z podzemního díla, vč. měření extruze čelby manuální měření pomocí digitálního hloubkoměru kontinuální měření pomocí snímačů posunu a datalogerů 11

14 Tunely Panenská Krušné hory Cíl Stavba dálničních tunelů ve vrcholové oblasti Krušných hor v náročných klimatických podmínkách Výsledek Rychlé a pohodlné spojení mezi ČR a SRN. Nejdelší dálniční tunely v ČR Tunely Panenská jsou součástí dálnice D8 na trase Ústí n/l. státní hranice ČR/SRN v úseku, kde dálnice překonává hřeben Krušných hor. Dálnice D8 zde navazuje na německou dálnici A17 a pokračuje směrem na Drážďany, což umožňuje rychlé a bezpečné propojení České republiky s Německem. Tunely Panenská tvoří dva jednosměrné dvoupruhé tunelové tubusy. Tunely byly raženy NRTM v letech 2003 až Délka ražených úseků činí cca 2 km, příčný profil tunelů dosahuje 84 až 98 m 2, v místě bezpečnostních zálivů až 127 m 2. V době dokončení šlo o nejdelší dálniční tunely v České republice. Výstavba ražených částí tunelů byla zahájena v předstihu ražbou dvou průzkumných štol, ve kterých ARCADIS Geotechnika prováděla podrobný inženýrskogeologický průzkum a geotechnický monitoring. Při vlastní ražbě tunelů společnost ARCADIS Geotechnika zajišťovala nepřetržitý geotechnický dozor, geologickou dokumentaci čeleb, konzultační činnost a komplexní geotechnický monitoring. Důsledné provádění komplexního geotechnického monitoringu přispělo k optimalizaci ražeb a zajištění bezpečnosti stavebních prací. Práce vykonávané pracovníky ARCADIS Geotechnika a.s. probíhaly ve vysoké kvalitě a k naprosté spokojenosti objednatele. Veškerá činnost byla prováděna s maximální profesionalitou a plným nasazením všech jejích pracovníků. Ing. Alois Lichnovský ředitel závodu Praha 12 Ředitelství silnic a dálnic ČR Krušné hory Tunely Panenská

15 Geotechnický monitoring Legenda: 1 Konvergenční měření deformace ostění ocelovým konvergenčním pásmem Rozsah: 1 30 m, přesnost: 0,2 mm 2 Měření tlaku na ostění tunelu hydraulickými snímači Rozsah: 0 2 MPa, přesnost: 5 kpa 3 Měření kotevních sil dynamometry Rozsah: kn, přesnost: 1 kn 4 Měření svislých deformací tyčovým extenzometrem Délka tyčí: m, přesnost: 0,05 mm Schéma geotechnického monitoringu při výstavbě tunelu 5 Měření vodorovných deformací inklinometrem Délka inklinometru: m Přesnost: 1 mm/10 m délky vrtu Umožňuje zároveň měření svislého pohybu 6 Měření úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu 7 Měření náklonu objektu tiltmetrem Přesnost: 0,1 mm/1 m 8 Měření dilatace na trhlině v objektu deformometrem Přesnost: 0,05 mm 13

16 Jablonec n./n. - VD Mšeno Na stavbě protipovodňových opatření - přeražbě původní přívodní štoly 14 a ražbě nové odpadní štoly provádí ARCADIS Geotechnika komplexní geotechnický monitoring

17 Geotechnický monitoring Dálkový přenos dat kontinuální monitoring Kontinuální monitoring představuje bezobslužný sběr dat v předem nastavených intervalech a jejich automatizované zpracování. Automatizací monitoringu a dálkovým přenosem dat k odpovědným účastníkům výstavby se zkracuje prodleva mezi provedením měření a jeho interpretací. To umožňuje efektivní řízení ražeb nebo stavebních prací na základě výsledků monitoringu. Společnost ARCADIS Geotechnika běžně provádí geodetický monitoring pomocí automatických totálních stanic a skleněných koutových odražečů pro cílení. Společnost dále vyvinula vlastní software na ovládání totálních stanic, sběr dat a jejich následné odeslání do centrální databáze. Těmito měřeními se sledují: deformace objektů nadzemní zástavby deformace na portálových stěnách a na stěnách stavebních jam deformace ostění provozovaných tunelů a dalších podzemních objektů Společnost ARCADIS Geotechnika zajišťuje i následující typy kontinuálního monitoringu: měření napětí na kontaktu hornina primární ostění (tlakové podušky) měření napětí v primárním a sekundárním ostění (strunové tenzometry) měření deformací v horninovém masivu (extenzometry) konvergenční měření (tyčové konvergometry) extruze čelby (čelbové extenzometry) měření tlaku podzemní vody za ostěním (tlakové podušky) měření sil v kotvách (dynamometry) měření náklonů objektů nadzemní zástavby (tiltmetry) měření na trhlinách (deformometry) kamerový monitoring při provádění stavebních prací seismická, akustická a seismoakustická měření měření koncentrace plynů a měření teploty měření úrovně hladiny podzemní vody (hladinoměry) Kontinuální monitoring se používá zejména u výškových objektů, u historických nebo narušených objektů, u staticky náročných konstrukcí, u kterých mohou mít i malé deformace, zejména nerovnoměrné poklesy či z nich vyplývající náklony, vážné negativní důsledky. Jiným důvodem pro aplikaci kontinuálního monitoringu je nepřístupnost měřicích bodů umístěných v uzavřených prostorách objektů, na pozemních komunikacích, ve stokách apod. Zpracování a publikace výsledků měření kontinuálního monitoringu probíhá v informačním databázovém systému monitoringu BARAB přístupném trvale přes webové rozhraní. 15

18 Tunely Nové spojení Praha Cíl Přestavba městského železničního uzlu s propojením pražských nádraží Výsledek Propojení pěti nádraží zkvalitní a zrychlí železniční provoz v centrální oblasti Prahy a zlepší dostupnost dálkových železničních koridorů Stavba Nové spojení je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy, sloužící potřebám dálkové, příměstské a městské osobní železniční dopravy. Je součástí celkové přestavby pražského železničního uzlu, jejímž cílem je především zkapacitnění přívodní tratě do železniční stanice Praha hlavní nádraží s napojením na železniční stanici Masarykovo nádraží. Rozsáhlá stavba zahrnuje deset železničních a dva silniční mosty, jedenáct propustků a zejména dva dvoukolejné tunely o délce ražené části 2,4 km, které jsou vedeny v podélné ose vrchu Vítkova. Železniční tunely byly situovány v městské zástavbě, ražba byla prováděna ve složitých geologických a technických podmínkách. Praha metro V.A vertikální deformace tunelu a stavební jámy grafický výstup programu PLAXIS 3D Tunnel Stavba tunelů probíhala v letech 2004 až 2009, při ražbách NRTM vystupovala společnost ARCADIS Geotechnika jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu, vedla kancelář monitoringu, prováděla inženýrskogeologické sledování ražeb, soustavný stavební i geotechnický dozor a zajišťovala celou řadu měření. Práce vykonávané pracovníky ARCADIS Geotechnika a.s. byly provedeny řádně a odborně, probíhaly ve vysoké kvalitě a k naprosté spokojenosti objednatele. Veškerá činnost této firmy pro investora byla na stavbě provedena s maximální profesionalitou a plným nasazením pracovníků. Ing. Cyril Suk, CSc. ředitel stavební správy Praha 16 SŽDC, s.o. Praha - Nové železniční spojení Tunely Vítkov

19 Geotechnický monitoring Numerické modelování Nedílnou součástí geotechnického projektování a monitoringu jsou geostatické výpočty a numerické modelování, které specialisté ARCADIS Geotechnika provádí již více než 50 let. ARCADIS Geotechnika nabízí komplexní řešení všech úloh inženýrské praxe včetně řešení nejsložitějších geotechnických problémů. Využívá přitom širokého spektra moderních geotechnických programových systémů a dlouhodobých praktických zkušeností. Analýzy je možné provést v souladu s německými, francouzskými či jinými světovými normami podle výběru zákazníka. Pro řešení úloh podzemního stavitelství používá ARCADIS Geotechnika programový soubor PLAXIS 3D Tunnel, který umožňuje modelování tunelů kruhového i obecného tvaru. Strukturní prvky a rozhraní slouží k modelování tunelového ostění a jeho interakce s okolním prostředím. V programu je možno modelovat oba základní způsoby ražby tunelů kontinuální ražbu pomocí tunelovacích strojů (TBM) nebo konvenční způsob ražby s členěním profilu na dílčí výruby. V návaznosti na potřeby vyplývající z účasti společnosti na výstavbě velkých infrastrukturních projektů, byla ve společnosti v programu Plaxis 3D Tunnel vyvinuta metodika výpočtu interakce křížících se struktur. Strukturami mohou být 2 navzájem kolmé tunely, tunel se stavební jámou zajištěnou kotvami, případně i více struktur najednou. 17

20 Podzemní výukové středisko ČVUT štola Josef 18 Laserové skenování přístrojem Leica HDS 3000

21 Geotechnický monitoring 3D skenování a modelování Pro řešení inženýrských a geotechnických úloh nabízí ARCADIS Geotechnika a.s. využití progresivní technologie sběru prostorových dat pomocí laserového skenovacího systému ScanStation P20 od švýcarské firmy Leica Geosystems. Technologii laserového skenování nabízí ARCADIS Geotechnika již od roku 2001 (první v České republice) a za 11 let jejího používání získala značné zkušenosti. Technologie laserového skenování umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřování, trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor nebo libovolného terénu na vzdálenost až 120 m s mimořádnou rychlostí, přesností, kompletností a bezpečností. Při doporučené pracovní vzdálenosti do 50 m je přesnost určení prostorové polohy bodu 3 mm, pro modelovanou plochu je přesnost 2 mm. Rychlost skenování je jeden milion bodů za sekundu. Virtuální 3D model nasnímaného objektu je zobrazen ve formě tzv. mraků bodů a lze jej převést do CAD systémů ve 2D nebo 3D (AutoCAD, MicroStation). Nový, panoramatický a vysokorychlostní skenovací systém ScanStation P20 významně obohacuje nabídku služeb inženýrské geodézie ARCADIS Geotechnika. V porovnání s tradičními metodami získají klienti přesnější, spolehlivější a komplexnější výsledky zaměření, včetně 3D modelu. Aplikace laserového skenování zaměřování skutečného stavu budov, mostů, tunelů, podjezdů, propustků a dalších objektů, určených pro rekonstrukce zpracování neexistující projektové dokumentace dokumentace průběhu výstavby, zejména pozemních komunikací nebo ražby tunelů - opakovaným zaměřováním a porovnáváním s projektem je prováděna kontrola přesnosti a kvality prací (kontrola kubatur, geometrické přesnosti, rovinnosti ploch, tvaru ostění tunelů, objemy nadvýrubů a podvýrubů, digitální rozdílové modely terénu a tunelů, měření průjezdních profilů) topografické mapování pro rozšiřování silnic a dálnic, tunelů, parkovišť, stavenišť, přehradních profilů atp. zaměřování objemů zemních prací nebo skládek, sledování poklesů terénu zaměřování složitých technologických celků a konstrukcí topografické mapování kamenolomů, strmých svahů (zářezů, sesuvů), tunelových portálů, opěrných a skalních stěn, mapování v dolech nebo v jeskyních Dálnice D8 tunely Panenská zobrazení části tunelové trouby ve formě mraku bodů 19

22 Tunely Mrázovka Praha Cíl Městské tunely ražené v hustě zastavěné oblasti pod nízkým nadložím v geologicky nepříznivém prostředí Výsledek Převedení automobilové dopravy do podzemí umožnilo další rozvoj cenného území Smíchova Silniční tunely Mrázovka jsou součástí městského okruhu hlavního města Prahy. Jízdní směry jsou umístěny v samostatných troubách o celkové délce cca 1 km, každá se dvěma průběžnými jízdními pruhy a jedním pruhem odbočovacím. Tunely Mrázovka, jako první stavba v České republice, mají podzemní mimoúrovňovou křižovatku. Tunely byly raženy NRTM v hustě zastavěné oblasti pod nízkým nadložím v mimořádně nepříznivých geologických podmínkách. Profil výrubu byl cca 160 m 2, v rozpletech přes 300 m 2. Ražbou bylo ovlivněno přes 70 budov. Společnost ARCADIS Geotechnika při výstavbě tunelů v letech prováděla soustavný geotechnický dozor, komplexní monitoring, numerické modelování, průběžné hodnocení výsledků všech měření a jejich interpretaci. Tunely Mrázovka byly první podzemní stavbou v České republice, kde byla odborníky ARCADIS Geotechnika důsledně uplatněna metoda řízení geotechnických rizik. Její aplikace zajistila optimalizaci ražeb, bezpečnost provádění prací v tunelu i bezpečnost obyvatel v domech nad tunely. Vedla také ke značným úsporám při zajišťování objektů a k redukci výztužných prvků tunelového ostění. S plnou odpovědností mohu konstatovat, že ARCADIS Geotechnika a.s. vystupovala na stavbě tunelů Mrázovka jako vysoce profesionální odborná firma, plně zvládající řešenou problematiku. Její práce byly významným přínosem pro kvalitní realizaci tohoto mimořádného inženýrského díla. Ing. Arnošt Havrda ředitel a předseda představenstva 20 VIS, a.s.

23 Geotechnický monitoring Pasportizace Při realizaci velkých inženýrských, dopravních, tunelových či pozemních staveb nabízí ARCADIS Geotechnika zdokumentování vlivu výstavby na okolní objekty pomocí tzv. pasportizace. Principem komplexního řešení pasportizace je zdokumentovat skutečný stavebně-technický stav okolních objektů před začátkem výstavby díla. Toto řešení zahrnuje jak zaznamenání rozsahu poruch do pasportních listů, pořízení fotodokumentace, tak i zaměření objektů pomocí přesné geodetické nivelace či osazení deformometrických pásků a náklonoměrů na vytipovaných a nejvíce ohrožených objektech. Součástí pasportizace může být i diagnostika objektů, určení jejich citlivosti na výstavbu a následné doporučení pro zadavatele, jakou technologii či pracovní postup by měl zvolit, aby jeho činnost měla na okolní zástavbu co nejmenší vliv. Součástí služeb je i vytipování konkrétních objektů, které by do pasportizace měly být zahrnuty a určení rozsahu jejich pasportizace. Součástí výstupu pasportizace je mimo jiné identifikace objektu, popis konstrukce, stavebně-historický vývoj, popis místního šetření, případný návrh monitoringu a přílohová část se zákresy poruch a fotodokumentací. Účelem vytvořené pasportizace a technického či soudněznaleckého posudku je pořídit důkazní podklad pro hodnocení dopadu výstavby na stavebně-technický stav objektů a současně důkazní prostředek použitelný při eventuálních úhradách škod, při jednání s pojišťovnami či při soudních jednáních a podobně. Po dokončení stavebního díla provádíme u vybraných objektů tzv. repasportizaci, tedy zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla. Touto repasportizací klient získá informace, jakým způsobem jeho stavební činnost ovlivnila okolní objekty a zda případně změny v objektech skutečně souvisejí s jeho činností. Praha městský okruh Jižní portály tunelů Mrázovka 21

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Ing. Martin Čermák, INSET s.r.o. Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Obsah příspěvku: 1) Rozdělení provádění geotechnického monitoringu v úseku Malovanka Pelc-Tyrolka.

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN Tomáš Ebermann, Jakub Bohátka, Ondřej Hort Martin Vinter, Stanislav Liška, Martin Čermák Tunelářské odpoledne 1/2013 13. března 2013 Praha

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring tunelů a kolektorů doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring stavebních jam doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A Výsledky výpočtů a skutečnost Tunely prodloužení trasy metra A Ing. Martina Urbánková METROPROJEKT Praha a.s. Prodloužení trasy A pražského metra Začátek výstavby v roce 2010 Ukončení výstavby se předpokládá

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika profil společnosti OBORY ČINNOSTI Silniční a dopravní stavby Městské inženýrství Vodohospodářské stavby Geomonitoring Konstrukce a inženýrské stavby Geologie a geotechnika Diagnostika staveb Životní prostředí

Více

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ Ing. David Rupp GEOtest, a.s. Ing. Jaroslav Lossmann Arcadis Geotechnika, a.s. Monitoring during construction of Dobrovského tunnels in Brno The Dobrovského

Více

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA Observační metoda s cyklickým ražením Umožňuje řešení složitých profilů a geologických podmínek ve formě Design as yougo Novější definice NRTM NRTM je založená na tom, že

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring konvergence doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování

Více

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY - OD OD NÁVRHU N K REALIZACI Ing. František Dvořák Ing. Jan Sochůrek INGUTIS, s.r.o., Praha 6, Thákurova 7 1 CÍL PŘÍSPĚVKU Seznámit s principy návrhu spotřebních

Více

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol. VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly

Více

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE TD 3-11/2010 CTA ITA/AITES Přehled devíti očividných neúspěchů podzemního

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. AQUATEST a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz E-mail prochazka@aquatest.cz karotaz@aquatest.cz

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Václav Mráz Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131681 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.mraz@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Václav Mráz Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131681 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.mraz@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Tunelový komplex Blanka aktuální stav

Tunelový komplex Blanka aktuální stav Tunelový komplex Blanka aktuální stav Ludvík Šajtar / 18.3.2010 Tunelový komplex Blanka staveniště Trója ražba tunelu staveniště Myslbekova staveniště staveništěhradčanská Prašný most ražba tunelu staveniště

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění

SOKP stavby 513 a 514. Průběh přípravy a provádění SOKP stavby 513 a 514 D2 Průběh přípravy a provádění Martin SRB, Matouš HILAR, Petr SVOBODA Tunelářské odpoledne CzTA ITA AITES VÝSTAVBA TUNELŮ 513 KOMOŘANY A 514 SLIVENEC NA SILNIČNÍM OKRUHU KOLEM PRAHY

Více

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík, P 9 METROPROJEKT Praha a.s.. MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN 1. Úvod V přípravě staveb tzv. západní části III.tranzitního železničního koridoru (TŽK) v

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring smykových ploch doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Extenzometrická měření doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Seminář ČzTA - tunelářské odpoledne 2/2013 25.9.2013 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební (1917) (Tunel Kalchberg 1870) NÁVRH

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5

Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku. Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5 Výstavba metra v Helsinkách ve Finsku Ing. Václav Pavlovský, Ing. Aleš Gothard Metrostav a.s., divize 5 Obsah: 1. Základní údaje o Finsku 2. Historie a současnost podzemní dopravy v Helsinkách 3. Projekt

Více

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení INKLINOMETR Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail: martin.stolarik@vsb.cz

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. KONFERENCE GOTTHARD BASE TUNNEL PRAHA 21.3.2013 OBSAH PREZENTACE ÚVOD HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU PRACKOVICE NA DÁLNICI D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU PRACKOVICE NA DÁLNICI D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Ing. Jiří Svoboda; PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4; tel. 226 066 388, fax 226 066 118, e-mail svobodaj@pragoprojekt.cz Ing. Kamil Novosad; Tubes spol. s r.o., K Ryšánce 1668/16, 147

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Úvod Ing. Josef Krátký S 5 Energie-stavební a báňská a.s. TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Stavba 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka je součástí městského okruhu v Praze, má celkovou

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství GEOVAP & Roadscanners Mobilní mapovací systém Georadar Cíle prezentace Představení technologie Preventivní údržba Detekce problémů,

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014 autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera Koncem dubna 1869 začala vlastní stavba na území okresu Sedlec, odkud zakrátko postoupila do

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Stavíme draze či levně?

Stavíme draze či levně? České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury Stavíme draze či levně? Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Dopravní infrastruktura ČR, Praha,

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 18. - 20. dubna 2016 2016 VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty,

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu

Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TUNELU BRUSNICE Ing. Jakub Nosek, Ing. Martin Srb D2 Consult Prague s.r.o. Doc. Ing. Matouš Hilar, PhD. FSv ČVUT v Praze a D2 Consult Prague s.r.o. Numerical modelling of the tunnel

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s.

Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s. Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s. Metrostav a.s. provádí sanace betonových, ocelových a jiných konstrukcí v Pražském metru, dálničních a železničních tunelech a mostních

Více

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P HISTORIE PŘÍPRAVY VARIANTY VÝSTAVBY V PŘÍPRAVNÝCH DOKUMENTACÍCH A PROJEKTU STAVBY AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PD a P MICHAL GRAMBLIČKA / SUDOP PRAHA A.S. HISTORIE PŘÍPRAVY / Základní údaje stavby a projektů

Více

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace 3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta

Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta Královopolské tunely Realizace ražených částí tunelu z pohledu projektanta Ing. Jan Rožek Obsah prezentace Ražené tunely Návrh postupu ražby, primárního a sekundárního ostění Navazující stavební objekty

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures ČESKÁ NORMA MDT 69:531.7:62-187 Červen 1994 Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN 73 0212-4 KONTROLA PŘESNOSTI Část 4: Liniové stavební objekty Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking.

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

VIADIMOS a.s. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY

VIADIMOS a.s. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY VIADIMOS a.s. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY VIADIMOS A.S. NA PŘÍKOPĚ 17 110 00 PRAHA 1 WWW.VIADIMOS.EU

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

Vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní tratě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Vysokorychlostní tratě seminární práce David Pöschl Praha 2007/2008 Železniční doprava Nizozemska Železniční síť v Nizozemsku je relativně rozsáhlá,

Více