Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ / /3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma: spol. s r.o. o Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Otto Zyka o IČ: o DIČ: CZ o Sídlo: Libocká 64/10, Praha 6 o Kontaktní osoba: Ing. Elizabeth Riedlová o o Telefon: Zakázka o Druh zakázky (tj. služby nebo dodávky): služba Předmětem zakázky je nákup služeb od dodavatele, který zajistí realizaci odborného školení zaměstnanců společnosti Intercatering. o Vymezení předmětu zakázky Popis Rozsah požadovaných prací / aktivit / činností Příp. hlavní a specifické cíle zakázky Bližší specifikace kurzů Při přípravě projektu Zvyšování odbornosti pracovníků zaměřených na catering a kongresovou turistiku s důrazem na komunikaci s klientem a kvalifikované poskytování služeb podle vyvíjejících se požadavků zahraničního i domácího trhu jsme kalkulovali následujícím způsobem. Není bezpodmínečně nutné dodržet jednotlivé části celé poptávky, celková cena může překročit celý rozpočet maximálně o 7%. V případě spolupráce požadujeme osobní jednání před každým typem kurzu a konkrétní přípravu pro účastníky dle jejich znalostí a potřeb. Školení pro interní školitele Kalkulovaný rozpočet: ,- 1kurz pro 3 osoby, 4 dny Předběžný termín: listopad 2006 Součástí projektu jsou i kurzy vedené odborníky v oboru, kteří nemají pedagogické vzdělání. Potřebují znát, jak vést výuku zajímavě, zábavně, jak upoutat a udržet pozornost posluchačů. Obsahem kurzu musí být změření na projev nejlépe formou videotréniku a na používání prezentačních materiálů a ukázek práce. Obchodní komunikace pro prodejce Kalkulovaný rozpočet: ,- 3 kurzy pro 3 osoby, 2 dny každý kurz Předběžný termín: listopad 2006, srpen 2007, únor 2008

2 Event a sales manažeři potřebují komunikovat s hostem tak, aby ho nadchli a přesvědčili o úspěšnosti připravované akce a aby akceptoval cenu. Je důležité nasměrovat účastníky kurzu na techniky, které budou úspěšné při prodeji naší specifické služby. Komunikace recepčních s hosty Kalkulovaný rozpočet: ,- 1kurz pro 4 osoby, 2 dny Předběžný termín: duben 2007 Recepční je první vizitkou instituce. Musí tedy nejvíce prezentovat firmu a získávat každého hosta k opakovaným návštěvám. Způsob vedení hovoru, prodej kapacit, krizové situace, empatie, nevhodné výrazy Komunikace číšníků s hosty Kalkulovaný rozpočet: ,- 1 kurz pro 2 skupiny 9ti osob, 2 dny každá skupina Předběžný termín: leden 2007 Specifické, sebevědomé asertivní jednání osoby v podřízeném postavení. Verbální trénik. Komunikace kuchařů s hosty Kalkulovaný rozpočet: ,- 1 kurz pro 2 skupiny 5ti osob, 2 dny každý Předběžný termín: leden 2007 Kuchař musí být schopen hostu nabídnout pokrm s jasnou informací o jeho složení a přípravě a popřípadě odhadnout chutě každého jednotlivce. Měl by se naučit odhadnout, jak pokrm prezentovat. Verbální trénik. Asertivní komunikace Kalkulovaný rozpočet: ,- 1 kurz pro 6 osob, 2 dny Předběžný termín: červenec 2007 Cílem je zlepšení úrovně obchodně-manažerské komunikace. Každý by měl znát principy asertivní komunikace a měl by je zafixovat do praxe. Marketing a propagace Kalkulovaný rozpočet: ,- 2 kurzy pro 3 osoby, 2 dny každý kurz Předběžný termín: červenec 2007, červenec 2008 Účastníci kurzu budou lidé, kteří se marketingem a propagací zabývají. Není tedy nutné zahrnovat je základními teoretickými poučkami, ale je vhodné zaměřit se na praktické a úspěšné metody typické pro náš obor. Krizový management Kalkulovaný rozpočet: ,- 1 kurz pro 6 osob, 3 dny Předběžný termín: Hlavním cílem školení je zefektivnit obchodní činnost a tím čelit negativním změnám trhu. Výsledkem kurzu by měla být schopnost identifikace a analýzy současných zdrojů, definice faktorů síly, dále schopnost objevování nových námětů na zvýšení efektivity obchodní činnosti a sestavit marketingový plán zvýšení efektivity obchodní činnosti. Celková kalkulovaná cena: ,- Kč

3 Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky: Zadavatel bude řídit, monitorovat a hodnotit projekt, organizovat výběr účastníků kurzů a včas je obeznamovat s jejich zařazením do výuky, včetně data a místa konání. Jejich seznam s uvedením pracovního zařazení a dosaženého vzdělání předá na předem dohodnuté schůzce s lektorem. Zadavatel zajišťuje prostory pro konání kurzů v Břevnovském klášteře nebo v sídle společnosti a jejich povinné označení logy. Zadavatel je schopen zajistit po domluvě základní technickou podporu kurzu ( data projektor, notebook, flipchart, plátno). Zadavatel zajistí na své náklady občerstvení a oběd pro lektory a účastníky kurzů. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky Realizátor bude navrhovat a dodávat služby podle specifikace zadavatele, zajistí účast lektora/ lektorů a potřebné podklady pro účastníky školení a popřípadě dohodnuté technické zabezpečení. Zhotovitel přizpůsobí obsah školení požadavkům objednatele, které vznese na předem dohodnuté schůzce s lektorem. Zhotovitel bude ochoten přistoupit na výuku i ve dnech pracovního klidu. (Ve výjimečných případech.) Kvalifikační požadavky na realizátora o Základní: Oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), Čestné prohlášení, že: firma není v likvidaci, že proti ní v uplynulých třech letech nebyl prohlášen konkurz, že nemá žádné daňové závazky, že nedluží na veřejném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, že statutární orgán nebyl pravomocně odsouzen pro žádný trestný čin ani nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání. o Specifické (praxe v oboru, příklad dříve realizovaných obdobných zakázek apod.) Certifikáty, doložené vzdělání lektorů, kteří budou vést tyto kurzy, reference o realizaci tréninků za poslední 3 roky s udáním kontaktu. Nabídková cena, příp. způsob jejího určení Celková kalkulovaná cena v projektu je ,- Kč bez DPH. Není bezpodmínečně nutné dodržet jednotlivé části ceny celé poptávky, celková cena může překročit celý rozpočet maximálně o 7%. Cenu uveďte celkem bez DPH, s DPH, za jednotlivé kurzy a upřesněte, co je a není zahrnuto v ceně. Uveďte, jaké jsou Vaše podmínky v případě zvýšení nebo snížení počtu osob v kurzu. Platební podmínky Faktury za dílčí dodávky budou vystavovány vždy po proběhnutí kurzu se splatností 14 dní.

4 V případě nevyužití dohodnutého termínu domluví objednatel se zhotovitelem náhradní termín v době platnosti smlouvy. Délka trvání zakázky, časový harmonogram zakázky Říjen srpen 2008 Předběžné termíny jednotlivých kurzů jsou uvedeny ve specifikaci zakázky. Další zadávací podmínky o Právo zadavatele na provedení kontroly v sídle realizátora, možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky atd. Zadavatel si vyhrazuje kontrolní účast projektového managera na všech kurzech. Zhotovitel je povinen archivovat originály účetních dokladů a další dokumenty související s realizací zakázky po dobu 10 let a zavazuje se ke spolupůsobení při finanční kontrole. o Možnost předložit nabídku společně s dalšími realizátory Požadujeme, aby nabídka nebyla předkládána společně s dalšími realizátory. o Povinnost provádět publicitu (v závislosti na povaze zakázky) Všechny výukové materiály budou označeny povinnými logy ESF, EU a Hl.m. Praha o Možnost zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů maximálně do výše 40 % rozpočtu zakázky Je možné zajistit plnění zakázky prostřednictvím dalších dodavatelů maximálně do výše 40% rozpočtu zakázky Formální požadavky na formu zakázky (tj. znění v českém jazyce, počet kopií, podání v zalepené obálce atd.) Nabídku podejte v českém jazyce. Nabídka bude podepsaná jednatelem společnosti. Nabídka bude v jednom originále doručeným doporučenou poštou a v kopii v elektronické podobě em. Originál doporučené nabídky bude v zalepené obálce, která bude opatřena číslem projektu, adresou uchazeče a zadavatele a nápisem v levém horním rohu NEOTVÍRAT. Nabídka musí obsahovat: - identifikační údaje uchazeče - kvalifikační doklady - podrobný popis nabídky - cenovou nabídku - návrh smlouvy Průběh zadávacího řízení o termín a místo pro podání nabídky Nabídku podejte nejpozději do 10. listopadu 2006 (Rozhodující je razítko pošty)

5 na adresu: Elizabeth Riedlová Břevnovský klášter Markétská Praha 6 Kopii na adresu také nejpozději do o právo zadavatele zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky, nevrátit podané nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo zadavatele zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky, nevrátit podané nabídky. o vyhodnocení výsledků Vyhodnocení výsledků výběrového řízení a vyrozumění uchazečů o přidělení zakázky bude provedeno zadavatelem do Výsledky budou zveřejněny na nejpozději do Kritéria hodnocení nabídky o Kritéria hodnocení formální správnosti Kritériem č. 1 je datum uvedený na razítku pošty do Kritériem č. 2 je úplnost nabídky podle zadané dokumentace. Nabídky, které nesplní kterýkoliv z formálních požadavků, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. o Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky Kritériem výběru je nejvyšší ekonomická výhodnost, což je sumarizace kritérií: kvalita nabízených služeb váha 40%, kvalita realizačního týmu váha 40 %, cena váha 20% Kritériem výběru je nejvyšší ekonomická výhodnost podle předchozích doporučených kritérií. Do kvality nabízených služeb je zahrnuta schopnost vytváření kurzů na míru, způsob výuky, rozsah doplňkových služeb, způsob akceptace zvýšení nebo snížení počtu osob v kurzu. Kvalita realizačního týmu bude dána zkušenostmi a odbornou způsobilostí lektorů a zkušeností s realizací obdobných projektů nebo v oboru cestovního ruchu.

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více