Elektronická korespondence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická korespondence"

Transkript

1 Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33319

2 Autor textu: Naděžda Kosová Recenzent: Ing. Milan Johanis Jazyková korektura: Ing. Jaroslav Konůpek Redakční úprava: Ing. Jaroslav Konůpek Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha, 2012 ISBN Zadavatel projektu: Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ: Registrační číslo projektu:cz.2.17/3.1.00/30017

3 Obsah PŘEDMLUVA... 4 Úvod Obchodní korespondence Pojem a význam písemného projevu Normy pro úpravu písemností Členicí (interpunkční) znaménka Zvýrazňování důležitých částí textu Úprava nadpisů Grafická úprava dokumentů Adresa adresáta na obálce Poštovní adresa zahraničního adresáta Celková úprava obchodních a úředních dopisů Sloh a stylizace textu písemnosti Obchodní agenda Písemnosti při plnění kupní smlouvy Písemnosti ze sociální oblasti Provozní agenda Vyřizování personálních záležitostí Právní dokumenty Organizace písemného styku Firemní kultura Stylistická, jazyková a gramatická problematika Přílohy

4 PŘEDMLUVA Vážené studentky, vážení studenti, předkládáme Vám metodický materiál k předmětu ZÁKLADY KORESPONDENCE PRO OBOR SOCIÁLNÍ POLITIKY. Jestliže, se Vás zeptáme, zda umíte napsat dopis, jistě všechny a všichni odpovíte samozřejmě. Umíte však napsat správně obchodní dopis, žádost, osobní dopis, znáte pravidla zpracování obchodních písemností? Se zpracováním písemností se budete setkávat nejen v praxi, ale i ve svém soukromém životě. V životě je řada pravidel, která musíme dodržovat. Patří tedy mezi ně i zásady zpracování obchodní korespondence a všech písemností. Jistě nám dáte za pravdu, že ke všeobecnému vzdělání patří i znalost zpracování písemností. Člověk se prezentuje svým chováním, jednáním, vystupováním, ale také písemným projevem. A mnohdy je právě písemný projev tím prvním, kdy na adresáta máte udělat právě ten nejlepší dojem. Pokud si nejste jisti svými znalostmi, pomůže vám tato metodická pomůcka. Provedeme Vás normou pro zpracování písemností, dále seznámíme s úpravou, obsahem obchodních a úředních dopisů, se slohem a stylizací písemností. Poradíme jak správně napsat písemnosti týkající se obchodní agendy, ale i personálních záležitostí žádost o místo, motivační dopis, životopis. Objasníme vypracování provozní agendy podniku. V závěru práce upozorňujeme na správnost psaní písemností po stránce jazykové a gramatické. V příloze jsou zpracovány některé příklady konkrétních písemností. Je docela možné, že se budou některé normy české, evropské nebo jiné měnit, ale věříme, že se nezmění zásadně. Mějte na paměti, že v úředním i osobním životě patří slušnost, uctivost, vstřícnost a takt mezi vlastnosti člověka, které z něj dělají osobnost. 4

5 Úvod Původní norma ČSN Úprava písemností psaných strojem byla určena pro obchodní a úřední korespondenci zpracovanou na psacích strojích. Po prvé vyšla v roce 1949, její poslední revize pod tímto názvem byla provedena v roce Při revizi v roce 1997 byl vzhledem k rychlému zavádění počítačů do kancelářské praxe název normy pozměněn na Úpravu písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Při současné revizi bylo rozhodnuto zmínku o psacích strojích z názvu již zcela vypustit a zaměřit obsah normy na vytváření obchodních a úředních písemností pomocí textových editorů. Cílem revize bylo jednak zachovat návaznost na předchozí vydání, jednak uvést ustanovení normy do souladu s vývojem zpracování textů na počítačích a s obdobnými současnými evropskými normami a pravidly. 5

6 1 Obchodní korespondence Obchodní korespondence je soubor písemností, které souvisejí s činnostmi podnikatelských, správních nebo jiných institucí, jako i s písemným stykem občanů s těmito institucemi. Ve společenské praxi plní řadu funkcí a lze je hodnotit z hlediska informačního, jazykového, psychologického, dokladového, dokumentačního, formálního a sociálního. Zahrnuje písemnou komunikaci mezi obchodními partnery, ale i interní komunikaci ve firmě nebo společnosti. 6

7 2 Pojem a význam písemného projevu Písemný projev je jednou z forem jak získat a předat informace. Je zprostředkovatelem informací v obchodní praxi. Informace můžeme sdělovat nebo získávat osobním jednáním, telefonicky nebo písemně, tzn. dopisem, elektronickou poštou nebo faxem. Osobní jednání je účinnou formou kontaktu. Obchodní partneři se poznávají, vzájemně si vysvětlí své požadavky a řeší ihned případná nedorozumění. Okamžitě reagují a mohou uzavírat dohody. Ústní jednání jsou neprůkazná, lze je i nepřesně reprodukovat, a proto je nutné o nich vytvořit záznam. Výhody písemného styku zpřesňuje a zkvalitňuje výměnu informací je prokazatelným dokumentem informací obsah dopisu lze dobře promyslet Nevýhody písemného styku je to neosobní sdělení informace zvyšuje nároky na náklady podniku časová náročnost na zpracování písemnosti Písemnosti se člení 2.1 Z pohledu zpracování na formální zpracování neformální (volné) zpracování obchodní externí (vnější) písemná informace je zpracována a odeslána mimo podnik obchodní interní (vnitropodnikové) jsou zpracovány v rámci podniku a podnik neopouští,je to písemný styk mezi jednotlivými podnikovými útvary úřední korespondenci vzniká při jednání s úřady. 2.2 Z pohledu obsahu na obchodní agendu písemnosti při uzavírání kupní smlouvy: žádost, poptávka, odpověď na poptávku, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, odmítnutí objednávky, kupní smlouva písemnosti při plnění kupní smlouvy: dodací list, faktura, příkaz k úhradě písemnosti při porušení kupní smlouvy: upomínka, urgence, odpověď na urgenci, reklamace písemnosti ze sociální oblasti provozní agendu osobní dopisy vedoucích pracovníků blahopřejné, děkovné, soustrastné písemnosti při organizování a řízení podniku pozvánka, prezenční listina, zápis z porady, příkaz ředitele, směrnice, oběžník, pokyny, zpráva z pracovní cesty personální agendu motivační dopis, žádosti o místo, životopis, přijímací pohovor, pracovní smlouva, dohoda o odpovědnosti, ukončení pracovního poměru jednoduché právní písemnosti plná moc, dluhopis, potvrzenka 2.3 Podle vyhotovení na: 7

8 originály dopisů předtisky, formuláře text je zčásti předtištěn a zčásti je individuálně doplňován rozmnožené tiskopisy. 8

9 3 Normy pro úpravu písemností Písemnosti se zpracovávají především podle níže uvedených norem, ale i vyhlášek a zákonů, podle pravidel Českého pravopisu ČSN z 04/1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN ISO 2145:1997 ( ) Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN :1998 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci ČSN ISO 11180:1996 Poštovní adresování Pravidla českého pravopisu, školní vydání, Praha, Fortuna, Příloha č Úpravy norem V revidovaném vydání normy ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory jsou stanovena pravidla pro grafickou úpravu textů a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. V roce 2007 byly uskutečněny změny s ohledem na používání nových technických prostředků při vyřizování korespondence a snaha provést úpravu v souladu se současnými evropskými normami a zvyklostmi. V části týkající se grafické úpravy textů došlo k níže uvedeným úpravám. 3.2 Grafická úprava textů psaní kalendářních dat a časových údajů členění textů, číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů doporučuje vkládat tečky mezi trojice číslic rozšířily se způsoby zvýrazňování textu. 3.3 Psaní adres a umístění adres na obálky adresa na obálkách se umísťuje vpravo, u okénkových obálek také vlevo adresa v dopisech se umísťuje vlevo nebo vpravo adresní rámeček v dopisech je nahrazen orientačními body PSČ se nikdy nepředsazuje název dodací pošty se v adresách doporučuje psát velkými písmeny. 3.4 Změny v úpravě dopisů byl rozšířen počet odvolacích údajů a byl zaveden způsob uvádět je ve sloupcové formě, byl vynechán předtisk slova Věc na dopisních papírech bez předtisku lze psát datum od levé svislice nebo vpravo každý dopis začíná oslovením, a to v 5. pádě (i v případě písemného styku s institucemi, kdy jméno adresáta neznáme, např. Vážení, 9

10 tvary osobních a přivlastňovacích zájmen Vy, Vám, Váš, píšeme jako vyjádření úcty a zdvořilosti vždy s velkým počátečním písmenem, ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu. Malé písmeno u těchto zájmen naznačuje, že jde o dopis soukromý podpis lze umístit od levé svislice nebo vpravo místo odeslání dopisu se uvádí v 1. pádě (Praha 2. května 2012) větší počet příloh se uvádí pod zvýrazněný nadpis Přílohy (nepíše se dvojtečka) u obchodních a úředních dopisů se zavádí bloková úprava levého okraje (ale ponechává se možnost psát začátky odstavců od zarážky, zejména u osobních dopis). Před samotným stylizováním obchodních a úředních dopisů je nutné se seznámit s termíny a definicemi: textový sloupec plocha papíru popsaná nebo potištěná písmem záhlaví, zápatí prostor nad/pod textovým sloupcem, kam lze při práci s textovým editorem vložit text, obrázky, čísla stránek apod., při psaní textového sloupce se na monitoru zobrazuje slabě hlavička písemnosti horní část písemnosti, v níž je uveden název instituce a další zpřesňující údaje o instituci, která písemnost vyhotovila pata stránky dolní část textového sloupce zarážka prázdné místo na začátku první řádky textu v odstavci znaková rozteč vzdálenost středů dvou sousedních znaků řádková rozteč vzdálenost mezi základnami dvou za sebou následujících řádků jednoduché řádkování řádková rozteč 1 řádkování 1 1/2 řádková rozteč 1 1/2 dvojité řádkování řádková rozteč 2 pevná mezera mezera o konstantní šířce, vkládá se při práci s textovým editorem do pevných spojení, aby se zabránilo jejich rozdělení při automatickém lámání řádků adresové pole prostor vyhrazený na formulářích pro umístění poštovní adresy adresové pásmo obdélníkové pásmo v adresovém poli určující maximální plochu, do které lze napsat poštovní adresu 10

11 4 Členicí (interpunkční) znaménka Za interpunkční znaménka se považují tečka, otazník, vykřičník, čárka, středník, dvojtečka, tři tečky, spojovací čárka (spojovník), pomlčka, závorky, uvozovky a apostrof. Všechna znaménka (kromě pomlčky, tří teček a výpustky) se připojují k předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu bez mezery. Za každé interpunkční znaménko náleží mezera. Výjimkou jsou zápisy, v nichž se interpunkční znaménka považují za součást ucelené značky (např. tečka ve webových a ových adresách). Prodáváme čerstvé květiny. Chcete si kytici objednat? Kdykoli se na nás obraťte! ELTODO, spol. s r. o. ELTODO, s. r. o. Slunce, a. s. 4.1 Tečka Správné používání členicích znamének je upraveno Pravidly českého pravopisu. Tečka se nepíše na konci řádků adres (kromě zkratek), na navštívenkách, za podpisy a daty v dopisech, za jmény autorů citátů a ukázek, za nápisy a nadpisy na titulních listech nebo záhlavích kapitol, článku apod., pokud tyto části textu stojí na samostatném řádku a jsou od ostatního textu graficky odlišeny. Nepíše se ani v rubrikách, tabulkách ani v legendách k tabulkám a k obrázkům. Končí-li věta zkratkou, plní její tečka funkci tečky za příslušnou větou. Jméno: Karel Vokáč Datum narození: Místo a okres narození: Národnost: Praha česká Je-li text v závorce součástí větného celku, píše se tečka za závorkou, je-li text v závorce výpovědí samostatnou, dělá se tečka před závorkou. K žádosti bylo třeba přiložit občanský průkaz, rodný list, oddací list atd. O tom byla řeč již dříve (na s. 45). K výchově mladé generace. (Příspěvek k diskusi.) Tři tečky Znamenají vynechaný text, píšou se vždy tři, nikdy dvě nebo čtyři. Jestliže nahrazují vynechaná slova, např. v nedokončeném výčtu nebo ve zkráceném citátu, oddělují se od odcházejícího a následujícího textu mezerou. Do textu se vkládají po mezeře od předcházejícího výrazu a za nimi se bez mezery připojuje další nezbytné členicí znaménko kromě tečky. Tři tečky na konci věty znamenají také tečku za větou. A tak přemýšlel zůstat, odejít, zavolat Pokud tři tečky naznačují zámlku, připojují se k předcházejícímu textu bez mezery. Při autobusové nehodě došlo ke ztrátám na životech 11

12 Spojovací čárka (spojovník) a pomlčka Spojovací čárka (nejkratší vodorovná čárka na klávesnici) spojuje bez mezer části jednoho výrazu nebo více výrazů vyjadřujících těsný celek. Končí-li předcházející řádek spojovníkem, opakuje se toto členicí znaménko na začátku řádku následujícího. Protože by se řádek mohl v místě spojovníku automaticky zalomit, vkládá se při práci s TE pevný spojovník, pokud je třeba, tak se dodatečně rozdělí ručně. Při dělení slov na konci řádků se spojovník připojuje bez mezery. Biologicko-chemický problém, nové vydání anglicko-českého slovníku, okres Plzeň-sever, Brno- Královo Pole, expedice Zikmund-Hanzelka, obor kuchař-číšník V peněžních částkách (kromě sestav) lze nulovou hodnotu haléřů vyznačit dvěma spojovníky. Kč ,-- Pomlčka (má ve vztahu ke spojovníku dvojnásobnou délku) se od předcházejícího i následujícího výrazu odděluje mezerou. Vyznačuje-li se pomlčkami vložení textu do větného celku, nelze umístit první pomlčku na konci předcházejícího a druhou pomlčku na začátku následujícího řádku. Event. další znaménka se za pomlčku připojují bez mezery. Pomlčky lze použít také k vyznačení ukončení části textu tam, kde není vhodné nebo možné použít nového odstavce. Pomlčka označující vzdálenost se rovněž ohraničuje mezerami. Dálnice Praha Ostrava proti (versus) má z obou stran mezeru Zápas Sparta Slavia Praha-Bráník Dobříš žáci ZŠ Bílá žáci ZŠ Hornoměcholupská Lze ji také využít k nahrazení výrazů až, až do, píše se však bez mezer. Pokud by mohla být zaměněna za znaménko mínus nebo jestliže spojuje delší víceslovné výrazy, používá se slovní vyjádření. strana W 100 W školní rok dovolená srpna ordinace pondělí čtvrtek 08:00 10: Závorky, uvozovky, odsuvník Závorky a uvozovky přiléhají k výrazům nebo k textu v nich uvedenému bez mezer a zahrnují také ta interpunkční znaménka, která jsou jeho součástí. Koncová závorka nebo koncové uvozovky se umístí za interpunkční znaménko, které ukončuje větu. Pro mateřské školy jsou vhodné hry pro předškoláky (Učíme se psát, Učíme se počítat). (Některé hry si kupují dospělí sami pro sebe.) Při používání závorek se dává přednost okrouhlým. Hranaté závorky se používají v matematice. V textu se uplatňují závorky vnořené. V odborných pracích, které jsou opatřeny číslovaným seznamem použité literatury, se citáty z této literatury mohou v textu označit číslem citované publikace uvedeným v hranaté závorce. 12

13 Lomítka (rovná závorka) Lomítka se používá pouze tehdy, nelze-li okrouhlé závorky použít nebo je-li třeba jimi nahradit závorky hranaté, používá se jako dělící znaménko mezi údaji. Před lomítkem ani za lomítkem není mezera. Výrazy členěné lomítky se na konci řádků nedělí. V případě nutnosti se lomítko, podobně jako spojovník, opakuje na začátku následujícího řádku. 50 km/h. čj. KO/123/12 faktura č. 256/11 školní rok 2012/13 Jestliže lomítko vyjadřuje alternativu, rovněž se mezerami neodděluje. Vážená paní/vážený pane Údaje uvedené v záhlaví/v zápatí Pro vyznačení přední a zadní uvozovky se používá znaků. Zaměstnavatel často uchazečům říká: K teoretické přípravě vám však chybí praxe. Odsuvník (apostrof) naznačuje vypuštění hlásky, zejména na konci slova. Lze ho nahradit diakritickou čárkou s následující mezerou. Upad do bezvědomí. l espace 4.3 Zkratky Způsob psaní zkratek stanoví Pravidla českého pravopisu. V praxi se využívají všeobecně známé zkratky pro urychlení psaní. Tečka se píše za zkratkami, které se tvoří začátkem slova: p. (pan), r. (rok) zvl. (zvláště) např. (například) tečka se nepíše zpravidla, jestliže se slovo krátí začátkem a koncem: pí (paní) fa (firma, faktura) ca, cca (circa) za každou tečkou následuje mezera uvnitř zkratek dvou nebo více slov: v. r. (vlastní rukou), t. r. (tohoto roku) a. s. některé zkratky dvou nebo více slov lze psát dvojím způsobem. čj. také č. j. tj. také t. j. (to je) čp. také č. p. (číslo popisné) tečka se nepíše za iniciálovými zkratkami: EU, MF ČR, OSN, ČR, NG, AV ČR. Zkratky akademický titulů, vojenských a vědeckých hodností Zkratky akademických titulů, vojenských a vědeckých hodností uvedené před jménem se čárkou neoddělují: Jana Veselá, DiS. Ing. Jiří Kafka, MBA pplk. Bedřich Beran Ing. Petr Novák, JUDr. Václav Sklenář, PaedDr. Věra Veselá, akad..arch. Ivo Cvach Zkratky vědeckých hodností, které se uvádějí za jménem se oddělují čárkou: MUDr. Ivana Sladká, CSc. Mgr. Ivana Smutná, Ph.D. Jana Janů, DiS. Zkratky právního značení podnikatelský subjektů Zkratka právní formy uvedená za názvem se odděluje čárkou: Karosa, spol. s r. o., ERKO, a. s.; ZUKOV, s. r. o. Zkratka právní formy uvedená před názvem se čárkou neodděluje: Spol. s r. o. Karosa; A. s. ERKO; S. r. o. ZUKOV. Příloha č. 2 13

14 4.4 Značky Psaní značek stanoví ČSN ISO Značky lze použít jen ve spojení s číslem, píšou se bez tečky, od čísla se oddělují mezerou. Značky jednotek se tisknou písmem stojatým, značky fyzikálních veličin kurzivou, a to bez ohledu na to, jaké písmo se použilo v ostatním textu. Značka a příslušná její hodnota musí být napsána na stejném řádku, proto se v TE mezi číslo a značku vkládá pevná mezera. Značky jednotek měrné jednotky: 15 cm; 6 V; 10,12 kg; 6,55 l; 100 W, 15 A ; 08:00 h; 12 min; 30 s tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery: +10 C; -15 F; 200 kw; 500 kpa; samostatné výše položené značky se připojují bez mezery plocha 20 m 2 pivo 12 průměr jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se výraz bez mezery 10procentní = 10% sleva 6voltová = 6V baterie Značky měn V sestavách se píšou značky za peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní: cena zboží 600 Kč sleva Kč V bankovní praxi se měnové jednotky vyjadřují třípísmennými kódy: CZK 45,50 EUR 200,00 NLG 320,15 CHF 205,15 Matematické značky Čísla se od značek oddělují mezerami. Značka mínus je stejně dlouhá a stejně vysoko jako vodorovná čárka ve značce plus. V korespondenci se nahrazuje klasickou pomlčkou. Značky pro násobení jsou ve stejné výšce jako značka mínus a rovnítko. V korespondenci se mohou nahrazovat malým x, nebo interpunkční tečkou: = = 30 6 x 6 = = : 5 = Procento, promile Procento se píše značkou, která je v klávesnici počítače: Sleva činí 20 % 20procentní sleva úrok 5 % 5procentní úrok 0,002 alkoholu = 2 alkoholu Rozměry a tolerance Při psaní rozměrů a tolerancí se ke každému číslu připojuje značka nebo se čísla uvedou v závorce: 50 mm x 30 mm x 10 mm (50 x 30 x 10) mm 40 C ± 5 C (40 ± 5) C Měřítko, poměr Čísla se od dvojtečky mezerami neoddělují: Mapa v měřítku 1: Koncentrát je ředěn v poměru 1:50 Skóre Čísla se od dvojtečky mezerami neoddělují: Výsledek zápasu Sparta Slavie 1:1 14

15 Průměr Mezi značkou pro průměr a číslem je mezera, značka pro palec se připojuje bez mezery. Hadice o Ø 1/2" (palce coulu) Exponenty, indexy Exponenty a indexy se připojují k číslici nebo k písmenu bez mezery na následující znakovou rozteč: 300 m 2 22 m 2 (a + b) 2, H 2 SO 4 HNO 3 Úhlový stupeň, minuta, vteřina Značky se používají při zápisu přesných údajů směru, zeměpisných souřadnic apod., nikoli při časových údajích. Mezi číslem a následující značkou se nedělá mezera: Úhel 90 spád " Teplotní stupně Značka pro stupeň se připojuje těsně ke značce stupnice. Mezi číslem a značkou je mezera: Teplota -18 C 65 F 4.6 Paragraf Značka se píše pouze ve spojení s číslem. Uvádí-li se více paragrafů, značka se píše je jednou , 88 a 89 podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb. Značka & (et) Uplatňuje se při psaní firemních názvů: Klement & Miller Stejnítka V sestavách je možné opakovaný výraz na dalším řádku nahradit stejnítky, která se píšou pod první písmeno opakovaného slova. Opakovaná čísla stejnítky nahradit nelze. 333,50 Kč 5 vagonů jablek Idaret 222,00 5 Jonatán 111,00 666,50 Kč 4.7 Čísla, číslice Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se rovněž člení mezerou (kromě letopočtů) obyvatel km 0, g zlata Zlomky Desetinné zlomky: Desetinné zlomky se od jednotek oddělují desetinnou čárkou. Před ní ani za ní se nedělá mezera. Jestliže se desetinné zlomky píšou za sebou, oddělují se středníkem: 11,5; 0,10; 0,004; 0,

16 Obyčejné zlomky Zlomky se šikmou zlomkovou čarou se píšou bez mezery. Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje mezerou: ¾ 15 ⅓ kg 8 1/5 m 9 1/12 ha 3 1/2procentní úrok 4.8 Peněžní částky Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel oddělují tečkou. Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky lze uvádět bez desetinných míst, značka měny nebo vypsaný název měny se v takovém případě uvádí za číslem: Kč 2.222, eur dolarů Kč 456,-- 0,50 Kč (nikoli -,50 Kč) Sestavy čísel V sestavách se čísla píšou pod sebe podle řádu. Vychází se od desetinné čárky, za ní se uvádí stejný počet míst. Nejsou-li u některých čísel udány desetinné hodnoty, píšou se nuly. Sloupce se pod posledním řádkem podtrhávají podtrhávací čarou. Podtržení začíná pod/nad prvním místem sloupce a končí pod posledním místem. Početní značky +, - před čísly se podtrhávají spolu s čísly. Součty lze podtrhnout dvojitou čarou (případně se mohou zvýraznit tučně) ,10 kg , ,50 Kč 500, , ,00 200, , ,50 Kč 1.800,60 kg 4.9 Kalendářní data Jednotné psaní dat stanoví ČSN ISO Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích, pro počítačové zpracování apod. se datum píše bez mezer jako značka. Měsíc se vyjadřuje číslem, den a měsíc se píše vždy dvoumístně. Letopočty po roce 2000 se uvádějí čtyřmístně. Při sestupném uspořádání se údaje oddělují spojovníkem, při vzestupném uspořádání tečkou. V tomto případě je tečka součástí značky, nejde o interpunkční tečku V souvislém textu, v osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech apod. se měsíc vypisuje slovem, den v měsíci se uvádí jednomístně, celé datum se píše vzestupně: Dopis jsme obdrželi 6. května 2012, ale byl poškozen. Váš dopis z 5. května t. r. V českém prostředí se v souvislém textu připouští také numerické psaní měsíce; v tom případě musí být za tečkami pevné mezery. Z bezpečnostních důvodů to není vhodné (nikdy nelze psát 008). Vaši reklamaci z uznáváme. V datu není za místem odeslání čárka. V Praze dne 2. února 2011 Praha 2. února 2011 Lépe: Vaši reklamaci z uznáváme. 16

17 4.10 Časové údaje Časové údaje se píšou sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s nebo zkratkami hod., h., min.: 08:25; 05:25 h; 10:30:15 V souvislém textu se hodiny, minuty a sekundy mohou uvádět též jednomístně: Odjezd v 08:20. Porada začíná v 10:00 hodin. Dostavte se v 9:15 hod. Desetiny a setiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou: 1,5 s; rekord se zlepšil o 0,020 s Spojený údaj data a času Pro zpracování na počítačích lze napsat datum a čas jako ucelenou značku: T16:25:42 Telefonní a faxová čísla Telefonní a faxová čísla se člení podle pokynů uvedených v aktuálních Zlatých stránkách Ostatní čísla Rodná čísla, čísla občanských a řidičských průkazů, evidenční čísla cestovních dokladů, čísla bankovních účtů, evidenční čísla motorových vozidel, čísla norem, IČ, DIČ atd. se píšou v souladu s příslušnými platnými předpisy. Spojení čísel se slovy nebo s písmeny Mezera se nedělá tam, kde se spojuje číslo se slovem nebo s písmenem v jedno slovo nebo v jednu značku: 10násobek, 30násobný, 17denní, 6krát; odd. IIc; Jiráskova 16b; formát A4 Římské číslice Římské číslice se píšou písmeny velké abecedy I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = Menší číslo před větším se odečítá (XL = 40), menší číslo za větším se přičítá (CX = 110). V sestavách se římské číslice řadí od levé svislice. V přehledech se připojený text píše od nově svislice nastavené podle nejdelšího čísla: I. Rovníkový II. Vnější tropický III. Subtropický IV. Mírný V. Subpolární VI. Polární 17

18 5 Zvýrazňování důležitých částí textu Účelem zvýrazňování důležitých částí textu je: - usnadnit celkovou orientaci v něm, - podpořit soustředění adresáta na důležité části, - navodit jeho žádoucí postoj k obsahu textu, - vytvořit grafické podmínky pro optimální osvojení obsahu textu adresátem. Základními prostředky zvýrazňování důležitých částí textu jsou: - umístění na samostatný řádek, - změna řezu písma (tučný tisk, kurziva), - podtržení, - změna velikosti písma, - změna druhu písma(fontu), - psaní verzálkami (velkými písmeny), - vložení do uvozovek, - proložení. Různé způsoby zvýraznění je možno kombinovat, doporučuje se však nepoužívat více jak dva způsoby zvýraznění. Členicí znaménka připojená před/za zvýrazněný text se do zvýraznění zahrnují. 5.1 Umístění na samostatný řádek Častým způsobem zvýraznění napsaného textu je psaní na samostatný řádek, a to od levého okraje textového sloupce, od jiného vhodného sloupce nebo na horizontální střed textového sloupce. Od předcházejícího i následujícího textu se odděluje jedním prázdným řádkem. Např.: V průběhu návštěvy naší školy přednese PhDr. Alena Chytrá, CSc. přednášku na téma BEZPEČNOST PRÁCE NA PRACOVIŠTI Přednáška se bude konat v 10:00 h v aule školy. 5.2 Změna řezu písma (tučný tisk, kurziva, podtržené) V obchodní a úřední korespondenci se používá zejména zvýrazňování tučným tiskem. Na internetových stránkách jsou podtržením zvýrazněny hypertextové odkazy. Česká firma hledá obchodního zástupce. Česká firma hledá obchodního zástupce s praxí. Česká firma hledá obchodního zástupce s komunikativními schopnostmi. Jestliže je před interpunkčním znaménkem uveden hypertextový odkaz, končí podtržení pod posledním znakem odkazu. 18

19 5.3 Podtržení K podtržení textu se používá automatických funkcí. Podtržení začíná pod prvním a končí pod posledním znakem, případně pod náležejícím členicím znaménkem zvýrazňovaného textu. Např.: Nabídka zboží 5.4 Změna velikosti nebo druhu písma Textové editory nabízejí rozmanité druhy písma (fonty) v různých velikostech. V jedné písemnosti by však neměly být uplatněny více než tři fonty. Vyšší škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10 Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 16. dubna 2012 od 8 do 16 hod. Pro psaní běžných písemností se doporučuje používat standardního (stojatého) písma velikosti alespoň 10 bodů (např. písmo PICA ) a ostatní druhy písem využívat pouze při zvýrazňování důležité části textu. Písma mohou mít konstantní rozteče znaků např. Courier nebo mohou být proporcionální, tj. šířka roztečí znaků se řídí šířkou písmen (např. Times New Roman aj.). Při vyplňování formulářů, výkazů, rubrik a různých předtisků lze použít písma s užší znakovou roztečí (12 nebo 15 bodů na palec). V obchodní korespondenci se často uplatňuje Arial nebo Times New Roman. Pro psaní číselných sestav je výhodnější písmo s konstantní šířkou znaků. Pro tisk se lépe hodí písma Times New Roman nebo Arial. Kurzivou se nesmějí psát adresy a čísla, nedoporučuje se psát kurzivou celé dopisy. (Kurziva je vhodná pro zvýraznění kratších textových úseků skloněné písmo je hůře čitelné.) 5.5 Psaní velkými písmeny (verzálkami), vložení do uvozovek ELTODO, s. r. o., PRAHA. 5.6 Prokládání Nabídky zasílejte pod značkou SPĚCHÁ. V proložených slovech se prokládá písmeno ch a připojená interpunkční znaménka. Neprokládají se čísla a iniciálové zkratky. Mezi dvěma proloženými slovy nebo mezi slovem proloženým a neproloženým jsou zvětšené mezery. Do C h o m u t o v a přijedu v neděli. 5.7 Členění textů a označování jejich částí Delší texty získávají na přehlednosti členěním na oddíly, pododdíly, odstavce a uváděním výčtů Odstavce Při jednoduchém řádkování se mezi odstavci přednostně vynechává jeden prázdný řádek (meziodstavcové mezery pouze zvětšit na 12 b.). Při řádkování 1 ½ se vynechává jeden prázdný řádek (meziodstavcové mezery pouze zvětšit na 18 b.). Při dvojitém řádkování se nové odstavce vyznačují zarážkami, meziodstavcové mezery se nezvětšují. 19

20 5.7.2 Výčty Začátek a konec výčtu se od předcházejícího a následujícího textu odděluje prázdným řádkem. Výčet se umísťuje od levé svislice, od zarážky nebo na střed řádku. Jednotlivé body se označují číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami nebo jinými odrážkami. Střední odborné učiliště potravinářské otevírá tyto obory: 1. kuchař 2. kuchař - číšník (kuchařka servírka) 3. řezník Jednotlivé body, které obsahují více řádků, se oddělují prázdným řádkem (zvětšením meziodstavcové mezery). Výhody studia na středním potravinářském učilišti: studentům ze vzdálených míst poskytujeme ubytování v moderně vybaveném domově mládeže; v nových oborech zavádíme specializované studium managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, estetiky, obchodní korespondence. Jestliže jsou body výčtu graficky odlišeny, interpunkční znaménka se na konci řádku psát nemusí. V současné době máme k okamžitému odběru anglicko-české slovník anglicko-německé slovníky česko-německé slovník 5.8 Označování částí textu Způsob označování částí textů stanoví ČSN ISO Delší texty se podle obsahu dělí na oddíly a pododdíly. Toto označení zahrnuje všechny druhy částí textu, a to hlavní kapitoly, podkapitoly, oddíly, pododdíly a odstavce. Úprava se řídí těmito zásadami - části textu se označují údaji složenými z arabských číslic, které se člení tečkami; uvnitř údaje se za tečkou mezera nedělá; - číslování na každém stupni začíná jedničkou; čísla se vyslovují jako číslovky základní (např. deset tři jedna); na konci číselného výrazu se tečka nepíše; - mezi číslem a textem se dělají nejméně dvě mezery; - text se v přehledu nebo obsahu píše od jednotné svislice se zřetelem k nejdelšímu číselnému označení. 20

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ČLENÍCÍ (INTERPUNKČNÍ) ZNAMÉNKA Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Všechna interpunkční znaménka se připojují k

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ ČSN 01 6910 ÚPRAVA PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; ZÁSADY FORMÁLN LNÍHO USPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ duben 2007 PEVNÁ MEZERA mezera o konstantní šířce ce,, která

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 2. Členění textů delší texty získávají na přehlednosti členěním na oddíly, pododdíly, odstavce a uváděním výčtů. Odstavce při jednoduchém

Více

Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod.) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami.

Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod.) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory výtah z normy ČSN 01 6910, srpen 1997: kap. 1 7 výtah z normy ČSN ISO 690 (01 0197), prosinec 1996: kap. 7 Tato norma stanoví pravidla

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Příklad dobré praxe XII

Příklad dobré praxe XII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1 Typografie Typografie je umělecko-technický

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Pravopis v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC13

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Materiály a zadání k samostudiu. Toto nahrazuje 1 blok PEK ve 2. ročníku. PEK 2. ročník. Zadání k samostudiu. Malaga Miroslav

Materiály a zadání k samostudiu. Toto nahrazuje 1 blok PEK ve 2. ročníku. PEK 2. ročník. Zadání k samostudiu. Malaga Miroslav Materiály a zadání k samostudiu. Toto nahrazuje 1 blok PEK ve 2. ročníku. PEK 2. ročník Zadání k samostudiu Malaga Miroslav Obsah Pojmy k nastudování... 2 Korespondence... 2 Obchodní korespondence... 2

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků

Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T G Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osobní dopisy píší ředitelé a majitelé firem,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_15 Jméno

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více