Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: č.p. 38 Fax: Pecka Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Školní rok 2012/2013 Zprávu vypracovala: RNDr. Věra Pavlová, ředitelka školy Říjen 2013

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2. Zařazení do sítě škol 1.3. Vedení školy 1.4. Školská rada 1.5. Počet tříd a počet žáků 1.6. Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání 2.2. Vzdělávací program školy 2.3. Učební plán 2.4. Volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.6. Školní družina a školní klub 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 3.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd 3.5. Trvání pracovního poměru 3.6. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy 4.2. Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání statistika 5.2. Evaluace školy 5.3. Údaje o integrovaných žácích

3 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky 8.3. Další aktivity podle ročníků 9. ŠKOLNÍ JÍDELNA 10. MATEŘSKÁ ŠKOLA Charakteristika MŠ Provoz MŠ Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku Výchovně vzdělávací proces Materiální vybavení Spolupráce mateřské školy Výchovně vzdělávací akce 11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH

4 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Kontakt: tel.: Zřizovatel: Městys Pecka Adresa zřizovatele: Pecka 2, Kontakt: tel.: Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod č. j / Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 200 žáků IZO: Mateřská škola kapacita: 55 dětí IZO: Školní družina kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 280 jídel IZO: Školní výdejna kapacita: neuvádí se IZO: Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Věra Pavlová 1.4. Školská rada Rada Obce Pecka dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídila Školskou radu Základní školy Pecka, okres Jičín s účinností od Jejími členy jsou: Dagmar Zeleňáková, David Nosek, Marcela Stuchlíková, Štěpánka Machová, Mgr. Monika Rejlová, Mgr. Šárka Kodymová.

5 1.5. Počet tříd a počet žáků Ročník školní docházky Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Celkem Ročník Počet tříd V průběhu školního roku 2 žáci přestoupili na naši školu z jiné školy do 5. a 8. ročníku, žák 9. ročníku byl z naší školy odhlášen z důvodu přestěhování Materiálně technické podmínky školy Celá škola je škola bezbariérová s bezbariérovým WC, proto můžeme nabízet vzdělání i žákům tělesně postiženým. Odborné učebny (učebna anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy, počítačová učebna, studovna, školní dílna) jsou kompletně zrekonstruovány. Jsou zde nové podlahy, nové obložení, osvětlení, vybavení novými skříněmi a výškově stavitelným nábytkem. Tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Počítačová učebna je vybavena nejmodernější počítačovou technikou. Učebna dílen je kompletně vybavena novými skříněmi, ponky, nářadím. V tělocvičně je nový umělý povrch. V tomto školním roce se vyučovalo v 7 kmenových třídách. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici i novou běžeckou dráhu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u školy. Využíváme též hřiště na koupališti a fotbalové hřiště. Žáci rovněž využívají nově upravenou školní zahradu s učebnou v přírodě. Školní družina provozuje svoji činnost v samostatné místnosti v přízemí. Ve škole je nová školní kuchyně a jídelna. Škola zabezpečuje pitný režim. V rámci této aktivity proběhne jednou za měsíc dílna zaměřená na popularizaci a zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty, zvlášť se uskuteční pro 1. a zvlášť pro 2. stupeň. Plánované okruhy se zaměří na prvouku, přírodovědu, hry s matematikou, zeměpisem, ekologické hry a pokusy, přírodovědné pokusy. Pro tuto aktivitu připravíme novou učebnu z původní skladové místnosti. Nová ekoučebna bude mít úložné prostory, variabilní pracovní

6 stolky a stohovatelné židle umožňující různé funkční přeměny prostoru. Pracovní desky pod velkými okny směřovanými na západ umožní celou řadu pěstebních pokusů. 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání Oborem základního vzdělávání je obecná příprava, kód C/001 Základní škola Vzdělávací program školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle ŠVP ZV Škola pro budoucnost č. j. 69/2011.

7 2.3. Učební plán ŠVP ZV, č. j. 69/2011 Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. Jana Morávková Anglický jazyk r. Hana Albrechtová Prvouka r. Jana Morávková Člověk a jeho svět r. Monika Rejlová Matematika r. Monika Rejlová Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Volitelný předmět Týdenní počet hod Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. K. Zadrobílková Anglický jazyk r. Alena Müllerová Matematika r. Šárka Kodymová Člověk mezi lidmi r. Lucie Fojtová Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Základy ekologie Informatika Volitelné předměty Týdenní počet hod

8 2.4. Volitelné a nepovinné předměty Třída název předmětu Za poznáním přírody Hrajeme si při čtení 6. Základy ekologie Informatika Německý jazyk Sportovní hry Ekologická praktika Ruční práce Konverzace v anglickém jazyce Základy administrativy Technická praktika Matematika hravě Za informacemi snadněji Zájmové kroužky Kroužek třída Anglický jazyk 1., 2. Pohybové hry 2., 3. Mažoretky Ekologický kroužek 2., 3. Volejbal Hra na kytaru Divadelní kroužek Kroužek mažoretek pokračoval na naší škole v 1. pololetí pod hlavičkou DDM Nová Paka. Oddíl Zálesák pokračoval ve své činnosti pod hlavičkou Československý Zálesák Nová Paka.

9 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V evidenci výchovného poradenství je 33 žáků, z toho 12 se speciálními vzdělávacími potřebami. Akce v průběhu školního roku: exkurze 9. ročníku na úřad práce jsme letos neuskutečnili z důvodu nezájmu žáků setkání se zástupci středních škol jsme letos neuskutečnili z důvodu nezájmu žáků a rodičů průzkum v 9. ročníku - střední školy, informace k volbě povolání vyhodnocení programu PPP Jičín zaměřeného na prevenci problematického chování žáků 7. a 8. ročníku zápis do 1. ročníku nácvik vyplnění přihlášek (zájem projevili pouze dva žáci) konzultační návštěva z PPP Jičín V zimních měsících probíhal preventivní program (součást projektu Za poznáním snadněji a hravě spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky) zaměřený na vztahy mezi žáky a prevenci sociálně patologických jevů. Další aktivity: V průběhu roku jednání s rodiči integrovaných nebo problémových žáků. Podrobné jednání se sociálním odborem v Nové Pace ( ). Účast a zprávy na pedagogických radách. Konzultace pro žáky a rodiče týkající se přijímacího řízení na střední školy přihlášky, zápisové lísky. Nácvik vyplnění přihlášek, předání přihlášek a zápisových lístků rodičům proti podpisu Školní družina a školní klub Školní družina V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 58 dětí ve 2 odděleních. Jedno oddělení byli žáci ročníku, 2. oddělení byli žáci ročníku, ti využívali ŠD hlavně v době mezi vyučováním. Ranní provoz začíná v hodin, odpolední končí v hodin. Příspěvek na provoz školní družiny činil Kč 60,- za měsíc. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu ŠD. Zaměřila se na tyto aktivity: Září - bezpečnost na silnici - vycházka do přírody - poznávání jedlé a nejedlé houby - houby - práce s krepovým papírem - slunečnice - netradiční materiál - míčové hry - ovocný koláč

10 Říjen - sobotní výlet do přírody - frotáž listy - spojování od bodu k bodu - práce s pastelem - pečení bramboráků - vystřihovánky do okna i pro rodiče Listopad - otisk listů - práce s raznicí - vybarvování podle písmen - hádanky - dramatizace pohádky - O veliké řepě - omalovánky - vycházka k rybníku - školní knihovna - dekorace na Vánoce pro žáky s rodiči Prosinec - malování na sádru - práce s modelínou - skládání z papíru - pečení cukroví z lineckého těsta - vánoční besídka - práce s látkou - básně - luštění tajenky Leden - stavby ze sněhu - vycházka do přírody krmení zvěře - pozorování stop ve sněhu - poslech pohádky z CD - masky Únor - dokreslení obrázku podle levé poloviny - skládání slov - piškvorky - dárek na svatého Valentýna - časopis Sluníčko obrázkové čtení

11 Březen - zdobení vajíček - rozvoj fantazie vodník z krabiček - ptáci, kteří přilétají na jaře Duben - zhotovení UFA - čarodějnice - spojování podle čísel - práce s tiskátkem - výtvarná práce akvárium - čtení v časopisu Sluníčko Květen - práce s pastelem, klovatinou, tuší - práce s barevným papírem závěs na stěnu - dekorace do okna - modelování z plastelíny - zápich ke Dni matek Červen - skládání z papíru - hádanky - mandaly - písničky - sportovní odpoledne Školní klub Do školního klubu docházely děti od 4. třídy na základě přihlášky. Činnost vyplňovala polední přestávky a částečně jiné volné hodiny ve škole. Náplň lze rozdělit na pravidelnou a jednorázovou. Pravidelně žáci chodili třikrát týdně do tělocvičny, v případě pěkného počasí na školní hřiště. Mimo oblíbených míčových her si měli možnost zahrát badminton, stolní tenis apod. Kdo neměl na sport chuť, mohl jen tak lenošit na žíněnce nebo jinak relaxovat. V učebně informatiky pracovali s výukovými programy nebo s internetem. Děti také navštěvovaly školní knihovnu a zde hrály stolní hry, pracovaly s počítači, listovaly v encyklopediích a knihách nebo hrály stolní kopanou. Z jednorázových akcí, které probíhaly společně se školní družinou, se uskutečnilo pečení pečiva před Vánoci a Velikonocemi, pečení a zdobení perníčků, vyráběly se krabičky, uskutečnil se turnaj v piškvorkách a stolním fotbale. Dětem se ve školním klubu líbí a mají o členství stálý zájem.

12 Aktivity školního klubu: Září Ovocný koláč Říjen Sobotní výlet do lesa Pečení bramboráků Vystřihovánky do okna i pro rodiče Listopad Vánoční výzdoba na stůl Prosinec Cukroví z lineckého těsta Leden Turnaj ve florbalu Únor Turnaj v malé kopané Březen Turnaj v piškvorkách Duben Turnaj v Člověče, nezlob se Květen Pečení srdíčka pro maminky Hledání živočichů a rostlin v encyklopedii Červen Turnaj ve vybíjené

13 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % 100, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka MŠ učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel (částeč. úvazek) asistent pedagoga (částeč. úvazek) Celkem

14 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Učitel TV TV, HV, Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, HV Učitelka AJ - M AJ, M, Rp Učitelka ČJ - D ČJ, INF Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, Učitelka D Z- RJ D, Z, ČSP, NJ, Zad, Zek, Ředitelka M -Z M Vychovatelka vychovatelství Učitel CH - PŘ CH, PŘ, F, ČSP Učitelka D + Ped. 1. stupeň, M Učitelka VV - OV Čml,VV, AJ 1. st., Ep 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků ,37 5 4,31 6 1,25 7 1, , , , Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 11 do 10 let 11 do 15 let 0 do 20 let 2 nad 20 let Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 Odchody 1

15 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy Všech 12 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy (67 %) nebo střední odborná učiliště (33 %). Dva žáci 5. ročníku byli přijati na víceleté gymnázium Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 se konal Zapsáno bylo 18 žáků, bylo uděleno 5 odkladů povinné školní docházky.

16 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání - statistika I. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem II. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Počet omluvených a neomluvených hodin v 1. a 2. pololetí ročník počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy /529 19,60/52, / ,21/69, / ,81/43, /859 25,84/66, /404 23,42/57, / ,91/67, / ,55/63, / ,20/61, / ,83/65, celkem 4770/ ,167/49, Průměrný prospěch školy: I. pololetí - 1,655, II. pololetí - 1,612

17 5.2. Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola v letošním roce testovala žáky 5. a 9. ročníku srovnávacími testy KALIBRO 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR Český jazyk 70,3 67,1 Matematika 45,6 48,2 Humanitní základ 73,0 67,1 Přírodovědný základ 70,4 62,1 Anglický jazyk 67,4 64,9 Ekonomické dovednosti 60,0 58,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR v % Český jazyk 64,1 67,1 Matematika 39,2 49,2 Humanitní základ 52,3 59,7 Přírodovědný základ 56,6 56,3 Anglický jazyk 59,1 57,1 Ekonomický základ 56,8 59, V rámci Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání bylo provedeno v červnu 2013 testování žáků 5. a 9. ročníku 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR v % Matematika 61,5 57,5 Český jazyk 82,5 75 Anglický jazyk 73,0 71,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR Matematika 71,0 54,0 Český jazyk 77,0 70,0 Anglický jazyk 72,5 70,5

18 5.3. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 7. 1 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 8., 9. 9 V 7. ročníku pracovala žákyně s pomocí osobní a pedagogické asistentky. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Všichni pedagogové si plně uvědomují, že prevence sociálně patologických jevů je důležitější než řešení již nastalých problémů. Školní metodik prevence spolupracuje s okresní metodičkou, účastní se pravidelných setkání metodiků i seminářů s vybranou tématikou. Ve škole řeší problémy daného charakteru v poradenském týmu s ředitelkou školy, výchovným poradcem, třídními učiteli. S osobními poznatky seznamuje na pedagogických radách své kolegy, je-li třeba, řeší s nimi i žákovskou problematiku. Malý kolektiv dětí i pedagogů se jeví v tomto směru jako výhoda. Ve školním vzdělávacím programu je zahrnuta problematika etiky a právní výchovy, preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů, výchova ke zdravému životnímu stylu, vhodnými formami a metodami se působí na žáky s ohledem na rozvoj osobnosti a sociálního chování. Při organizaci prevence se opíráme o minimální preventivní program, nabízíme smysluplné využití volného času, průběžně sledujeme podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů, uplatňujeme formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. V případě potřeby se škola obrací na odborníky certifikované v oblasti sociálně patologických jevů. V loňském roce proběhlo v 6. a 7. ročníku šetření okresní metodičky prevence p. Mgr. G. Prodělalové na téma vztahů ve třídách. S výsledky byli seznámeni žáci i jejich rodiče. Na celém 2. stupni byly odborníky z a. s. Prevcentrum uskutečněny 4 osmihodinové bloky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou drogy, šikana, vandalismus, xenofobie, mezilidské vztahy. Kdykoliv lze využít poradenské služby metodika prevence i výchovného poradce, zajišťujeme poradenské služby speciálních pracovišť a preventivních zařízení, škola spolupracuje s PPP v Jičíně. Každý pracovník si všímá chování dětí na chodbách, v šatně i jinde ve škole. Z posledních hodin jsou žáci odváděni učitelem do šatny, bez dohledu nesmí být žáci v učebnách. Tyto i další situace jsou řešeny školním řádem. Při přesném plnění pracovních povinností se nemůže stát, aby děti byly bez dohledu. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy i odpovídající sankce. Samozřejmě i postup při řešení toho kterého nežádoucího jevu. Škola pořádá akce pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů. Většinou jde o diskuze, besedy se zajímavými lidmi, policií apod. Je patrná snaha maximálně využívat přilehlé

19 prostory školy i její blízké okolí k různým aktivitám, jako jsou vycházky, hry v přírodě, sportovní soutěže. Ve škole jsou 2 oddělení školní družiny, která vyplňují žákům smysluplně volný čas. Činnosti probíhají v tělocvičně, knihovně, na hřišti, v odborných učebnách. O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí na školní hřiště. Ve vyučování je vzhledem k malému počtu žáků možný individuální přístup k žákům i jejich rodičům. Díky této preventivní činnosti a hlavně neustálému zájmu a dohledu nad dětmi se dá hodnotit prevence jako úspěšná. Ve škole nebyly řešeny závažné prohřešky jako drogy, alkohol, kouření, záškoláctví, závažná šikana, násilné chování. Dílčím problémem je vulgární vyjadřování dětí. Také přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi jsou méně časté než v minulosti. Převládá touha prosadit se i na úkor druhého, děti nevědí často, kde je hranice slušnosti, co je vhodné či nevhodné, respekt k dospělým osobám stále častěji chybí. Kladem je důvěra žáků v učitele, děti se nebojí svěřit se se svými starostmi. Mantinely chování bývají velmi často vytyčeny již v rodině samé. Možnosti učitele, jak působit na problémové žáky, jsou tedy omezené, také proto, že možné postihy a sankce pro některé žáky již svou roli neplní. Závěrem lze říci, že prevence na naší škole je na dobré úrovni, závažné patologické jevy se nevyskytují. Výhodou je nevelká komunita, ve které se může úspěšně působit. Pokud se v obci vyskytnou mimoškolní problémy dětí, nemůže již škola účinně zasahovat. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje nebo Národním institutem pro další vzdělávání. Zaměstnanci se individuálně zúčastnili 17 různých většinou jednodenních vzdělávacích akcí. Dvě paní učitelky MŠ absolvovaly kurz logopedické prevence. Celý pedagogický sbor společně absolvoval v rámci projektu Za poznáním snadněji a hravě semináře na téma Finanční gramotnost v kostce a Finance a já.

20 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům SRPŠ při ZŠ v Pecce Při škole je zřízena organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Podílí se především na organizaci třídních schůzek. Ve školním roce 2012/2013 byly čtyři třídní schůzky a 2 dny otevřených dveří spojené s tvořivou dílnou (vánoční a velikonoční). Ve výboru SRPŠ je konzultován výchovně vzdělávací proces školy a prostřednictvím výboru SRPŠ vznášejí rodiče své připomínky ke škole. Třídní schůzky a účast rodičů na nich: % % % % průměr: 71,0 % Den otevřených dveří využilo pouze 16 rodičů a občanů. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím zápisů v diářích a žákovských knížkách, případně telefonicky. Škola nabízí zákonným zástupcům žáka možnost účasti při vyučování po vzájemné dohodě s vyučujícím. Výchovný poradce podává informace vycházejícím žákům a jejich rodičům.

21 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky Žákům nadaným je věnována individuální péče pedagogů školy. Připravují je na školní, okrsková, okresní a krajská kola různých soutěží, např. okresních kolo v olympiádě z českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, okrskového kola Pythagoriády a soutěží Poznávání živočichů a rostlin. V letošním roce se jeden žák výborně umístil v okresním a krajském kole olympiády v ČJ a postoupil do celostátního kola. Žáci naší školy se účastnili okrskových, okresních a krajských kol ve vybíjené, okrskového a okresního kola v McDonald s Cupu, minifotbalu, stolním tenisu, florbalu, vybíjené a přespolním běhu. Umístění našich žáků ve sportovních soutěžích: DATUM AKCE MÍSTO POČET Ž. UMÍSTĚNÍ 6. (mladší dívky), Přespolní běh, (starší dívky), Nová Paka 16 okres 7. (mladší kluci), 8. (starší kluci) Florbal, okrsek Nová Paka (mladší kluci) Florbal, okrsek Nová Paka (starší kluci) Volejbal okres Hořice dívky Basketbal, okres Nová Paka dívky Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Basketbal, okres Jičín 8 4. kluci 9. a Preventan Cup, 1. dívky L. Bělohrad 12 a 12 okres 1. kluci Preventan Cup, 2. dívky Kostelec n. orl. 12 a 12 kraj 4. kluci Kopaná Mc Donald s Cup Lázně Bělohrad kat II- Lázně Bělohrad kat Volejbal mini 3. kluci Dřevěnice 10 kraj 2. dívky Preventan Cup, 10. dívky republikové Pecka 12 a kluci finále

22 8. 3. Další aktivity podle ročníků 1. ročník Datum Akce Místo Počet žáků lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Beseda s pí. Hamanovou Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Hudeb. představení s L. Heligerovou Pecka Mikulášská besídka Nová Paka Beseda o Adventu Pecka Návštěva místní knihovny Pecka Vycházka k lesu zdobení stromků Pecka Divadlo kouzel P. Líbeznice u Kožíška Prahy Prezentační odpoledne Pecka Divadlo Příběhy lišky Bystroušky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařský den Pecka Ukázka vojenské techniky Pecka Exkurze Planetárium HK, Nechanice HK, Nechanice Návštěva místní knihovny Pecka Prezentační odpoledne Pecka Vycházka ke Dni Země Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Divadlo Krejčík Honza Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Školní výlet Častolovice, HK Častolovice, HK Turistický den Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Školní pouť 9. třídy Pecka 8

23 2. ročník lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Křest knihy p. Hamanové Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Půjdeme spolu do Betléma Pecka Mikulášská besídka Nová Paka Povídání o Adventu Pecka Divadlo Pavla Kožíška Praha Vánoční Besídka Pecka Bruslení Pecka Liška Bystrouška Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařský den Pecka Beseda o vojenské technice Pecka Exkurze Planetárium, Hrádek u Nechanic Hradec Králové Den Země Pecka Výchovný koncert Pecka Sága Afrika Pecka Celá škola mluví anglicky Pecka Vybíjená Lázně Bělohrad Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Vybíjená Pecka Výlet Častolovice, Tongo Hradec Králové Závody lehká atletika Nová Paka Celá škola mluví anglicky 2 Pecka Školní pouť Pecka 18

24 3. ročník lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Beseda s pí. Hamanovou Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Hudeb. představení s L. Heligerovou Pecka Mikulášká besídka Nová Paka Beseda o Adventu Pecka Návštěva místní knihovny Pecka Vycházka k lesu zdobení stromků Pecka Divadlo kouzel P. Kožíška Líbeznice u Prahy Prezentační odpoledne Pecka Divadlo Příběhy lišky Bystroušky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Nová Paka Lyžařský den Pecka Ukázka vojenské techniky Pecka Exkurze Planetárium HK, Nechanice HK, Nechanice Návštěva místní knihovny Pecka Prezentační odpoledne Pecka Vycházka ke Dni Země Pecka Beseda o Africe Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Divadlo Krejčík Honza Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Školní výlet Častolovice, Častolovice, HK HK Turistický den Pecka Atletické závody Nová Paka Projekt škola mluví anglicky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Školní pouť 9. třídy Pecka 11

25 4., 5. ročník Turistický den Javorský mlýn Branný den Pecka Křest knihy Pecka Divadlo Pavla Kožíška Praha Bruslení Pecka Liška Bystrouška Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Nová Paka Lyžařský den Pecka Beseda o vojenské technice Pecka Exkurze Planetárium, Hrádek u Nechanic Hradec Králové Velikonoční besídka DPS Pecka Dopravní výchova Pecka Den Země Pecka MC Donald CUP Lázně Bělohrad Sága Afrika Pecka Celá škola mluví anglicky Pecka Vybíjená Lázně Bělohrad Vybíjená Lázně Bělohrad Exkurze hrad Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Volejbal Dřevěnice Divadelní představení Mladá Boleslav Vybíjená Pecka Výlet Častolovice, Tongo Hradec Králové Exkurze Archeopark Všestary Závody lehká atletika Nová Paka Beseda s Policií ČR Pecka Celá škola mluví anglicky 2 Pecka Školní pouť Pecka 20

26 6. ročník Turistický den Zvičina Branný den Pecka Přespolní běh Nová Paka Křest knihy pohádek p. Hamanové Pecka Florbal Nová Paka Vánoční dílna Pecka Preventivní program Pecka Preventivní program Pecka Vánoční besídka Pecka Divadlo - Scapinova šibalství Mladá Boleslav Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Pecka Preventivní program Pecka Exkurze Chlum, Nechanice Preventivní program Pecka Den Země Pecka Preventivní program Pecka Beseda o Africe Pecka Anglické dopoledne Pecka Ptačí park - exkurze Josefovské louky Exkurze Anglie Exkurze Praha Divadlo Canter. strašidlo Mladá Boleslav Sněžka školní výlet Sportovní dopoledne Pecka Beseda s Policií ČR Pecka Anglické dopoledne Pecka Školní pouť Pecka 12

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 OBSAH : a) Základní údaje o škole b) Přehled učebních plánů c) Personální zabezpečení školy d) Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více