Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: č.p. 38 Fax: Pecka Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Školní rok 2012/2013 Zprávu vypracovala: RNDr. Věra Pavlová, ředitelka školy Říjen 2013

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2. Zařazení do sítě škol 1.3. Vedení školy 1.4. Školská rada 1.5. Počet tříd a počet žáků 1.6. Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání 2.2. Vzdělávací program školy 2.3. Učební plán 2.4. Volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.6. Školní družina a školní klub 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 3.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd 3.5. Trvání pracovního poměru 3.6. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy 4.2. Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání statistika 5.2. Evaluace školy 5.3. Údaje o integrovaných žácích

3 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky 8.3. Další aktivity podle ročníků 9. ŠKOLNÍ JÍDELNA 10. MATEŘSKÁ ŠKOLA Charakteristika MŠ Provoz MŠ Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku Výchovně vzdělávací proces Materiální vybavení Spolupráce mateřské školy Výchovně vzdělávací akce 11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH

4 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Kontakt: tel.: Zřizovatel: Městys Pecka Adresa zřizovatele: Pecka 2, Kontakt: tel.: Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod č. j / Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 200 žáků IZO: Mateřská škola kapacita: 55 dětí IZO: Školní družina kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 280 jídel IZO: Školní výdejna kapacita: neuvádí se IZO: Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Věra Pavlová 1.4. Školská rada Rada Obce Pecka dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídila Školskou radu Základní školy Pecka, okres Jičín s účinností od Jejími členy jsou: Dagmar Zeleňáková, David Nosek, Marcela Stuchlíková, Štěpánka Machová, Mgr. Monika Rejlová, Mgr. Šárka Kodymová.

5 1.5. Počet tříd a počet žáků Ročník školní docházky Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Celkem Ročník Počet tříd V průběhu školního roku 2 žáci přestoupili na naši školu z jiné školy do 5. a 8. ročníku, žák 9. ročníku byl z naší školy odhlášen z důvodu přestěhování Materiálně technické podmínky školy Celá škola je škola bezbariérová s bezbariérovým WC, proto můžeme nabízet vzdělání i žákům tělesně postiženým. Odborné učebny (učebna anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy, počítačová učebna, studovna, školní dílna) jsou kompletně zrekonstruovány. Jsou zde nové podlahy, nové obložení, osvětlení, vybavení novými skříněmi a výškově stavitelným nábytkem. Tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Počítačová učebna je vybavena nejmodernější počítačovou technikou. Učebna dílen je kompletně vybavena novými skříněmi, ponky, nářadím. V tělocvičně je nový umělý povrch. V tomto školním roce se vyučovalo v 7 kmenových třídách. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici i novou běžeckou dráhu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u školy. Využíváme též hřiště na koupališti a fotbalové hřiště. Žáci rovněž využívají nově upravenou školní zahradu s učebnou v přírodě. Školní družina provozuje svoji činnost v samostatné místnosti v přízemí. Ve škole je nová školní kuchyně a jídelna. Škola zabezpečuje pitný režim. V rámci této aktivity proběhne jednou za měsíc dílna zaměřená na popularizaci a zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty, zvlášť se uskuteční pro 1. a zvlášť pro 2. stupeň. Plánované okruhy se zaměří na prvouku, přírodovědu, hry s matematikou, zeměpisem, ekologické hry a pokusy, přírodovědné pokusy. Pro tuto aktivitu připravíme novou učebnu z původní skladové místnosti. Nová ekoučebna bude mít úložné prostory, variabilní pracovní

6 stolky a stohovatelné židle umožňující různé funkční přeměny prostoru. Pracovní desky pod velkými okny směřovanými na západ umožní celou řadu pěstebních pokusů. 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání Oborem základního vzdělávání je obecná příprava, kód C/001 Základní škola Vzdělávací program školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle ŠVP ZV Škola pro budoucnost č. j. 69/2011.

7 2.3. Učební plán ŠVP ZV, č. j. 69/2011 Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. Jana Morávková Anglický jazyk r. Hana Albrechtová Prvouka r. Jana Morávková Člověk a jeho svět r. Monika Rejlová Matematika r. Monika Rejlová Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Volitelný předmět Týdenní počet hod Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. K. Zadrobílková Anglický jazyk r. Alena Müllerová Matematika r. Šárka Kodymová Člověk mezi lidmi r. Lucie Fojtová Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Základy ekologie Informatika Volitelné předměty Týdenní počet hod

8 2.4. Volitelné a nepovinné předměty Třída název předmětu Za poznáním přírody Hrajeme si při čtení 6. Základy ekologie Informatika Německý jazyk Sportovní hry Ekologická praktika Ruční práce Konverzace v anglickém jazyce Základy administrativy Technická praktika Matematika hravě Za informacemi snadněji Zájmové kroužky Kroužek třída Anglický jazyk 1., 2. Pohybové hry 2., 3. Mažoretky Ekologický kroužek 2., 3. Volejbal Hra na kytaru Divadelní kroužek Kroužek mažoretek pokračoval na naší škole v 1. pololetí pod hlavičkou DDM Nová Paka. Oddíl Zálesák pokračoval ve své činnosti pod hlavičkou Československý Zálesák Nová Paka.

9 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V evidenci výchovného poradenství je 33 žáků, z toho 12 se speciálními vzdělávacími potřebami. Akce v průběhu školního roku: exkurze 9. ročníku na úřad práce jsme letos neuskutečnili z důvodu nezájmu žáků setkání se zástupci středních škol jsme letos neuskutečnili z důvodu nezájmu žáků a rodičů průzkum v 9. ročníku - střední školy, informace k volbě povolání vyhodnocení programu PPP Jičín zaměřeného na prevenci problematického chování žáků 7. a 8. ročníku zápis do 1. ročníku nácvik vyplnění přihlášek (zájem projevili pouze dva žáci) konzultační návštěva z PPP Jičín V zimních měsících probíhal preventivní program (součást projektu Za poznáním snadněji a hravě spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky) zaměřený na vztahy mezi žáky a prevenci sociálně patologických jevů. Další aktivity: V průběhu roku jednání s rodiči integrovaných nebo problémových žáků. Podrobné jednání se sociálním odborem v Nové Pace ( ). Účast a zprávy na pedagogických radách. Konzultace pro žáky a rodiče týkající se přijímacího řízení na střední školy přihlášky, zápisové lísky. Nácvik vyplnění přihlášek, předání přihlášek a zápisových lístků rodičům proti podpisu Školní družina a školní klub Školní družina V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 58 dětí ve 2 odděleních. Jedno oddělení byli žáci ročníku, 2. oddělení byli žáci ročníku, ti využívali ŠD hlavně v době mezi vyučováním. Ranní provoz začíná v hodin, odpolední končí v hodin. Příspěvek na provoz školní družiny činil Kč 60,- za měsíc. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu ŠD. Zaměřila se na tyto aktivity: Září - bezpečnost na silnici - vycházka do přírody - poznávání jedlé a nejedlé houby - houby - práce s krepovým papírem - slunečnice - netradiční materiál - míčové hry - ovocný koláč

10 Říjen - sobotní výlet do přírody - frotáž listy - spojování od bodu k bodu - práce s pastelem - pečení bramboráků - vystřihovánky do okna i pro rodiče Listopad - otisk listů - práce s raznicí - vybarvování podle písmen - hádanky - dramatizace pohádky - O veliké řepě - omalovánky - vycházka k rybníku - školní knihovna - dekorace na Vánoce pro žáky s rodiči Prosinec - malování na sádru - práce s modelínou - skládání z papíru - pečení cukroví z lineckého těsta - vánoční besídka - práce s látkou - básně - luštění tajenky Leden - stavby ze sněhu - vycházka do přírody krmení zvěře - pozorování stop ve sněhu - poslech pohádky z CD - masky Únor - dokreslení obrázku podle levé poloviny - skládání slov - piškvorky - dárek na svatého Valentýna - časopis Sluníčko obrázkové čtení

11 Březen - zdobení vajíček - rozvoj fantazie vodník z krabiček - ptáci, kteří přilétají na jaře Duben - zhotovení UFA - čarodějnice - spojování podle čísel - práce s tiskátkem - výtvarná práce akvárium - čtení v časopisu Sluníčko Květen - práce s pastelem, klovatinou, tuší - práce s barevným papírem závěs na stěnu - dekorace do okna - modelování z plastelíny - zápich ke Dni matek Červen - skládání z papíru - hádanky - mandaly - písničky - sportovní odpoledne Školní klub Do školního klubu docházely děti od 4. třídy na základě přihlášky. Činnost vyplňovala polední přestávky a částečně jiné volné hodiny ve škole. Náplň lze rozdělit na pravidelnou a jednorázovou. Pravidelně žáci chodili třikrát týdně do tělocvičny, v případě pěkného počasí na školní hřiště. Mimo oblíbených míčových her si měli možnost zahrát badminton, stolní tenis apod. Kdo neměl na sport chuť, mohl jen tak lenošit na žíněnce nebo jinak relaxovat. V učebně informatiky pracovali s výukovými programy nebo s internetem. Děti také navštěvovaly školní knihovnu a zde hrály stolní hry, pracovaly s počítači, listovaly v encyklopediích a knihách nebo hrály stolní kopanou. Z jednorázových akcí, které probíhaly společně se školní družinou, se uskutečnilo pečení pečiva před Vánoci a Velikonocemi, pečení a zdobení perníčků, vyráběly se krabičky, uskutečnil se turnaj v piškvorkách a stolním fotbale. Dětem se ve školním klubu líbí a mají o členství stálý zájem.

12 Aktivity školního klubu: Září Ovocný koláč Říjen Sobotní výlet do lesa Pečení bramboráků Vystřihovánky do okna i pro rodiče Listopad Vánoční výzdoba na stůl Prosinec Cukroví z lineckého těsta Leden Turnaj ve florbalu Únor Turnaj v malé kopané Březen Turnaj v piškvorkách Duben Turnaj v Člověče, nezlob se Květen Pečení srdíčka pro maminky Hledání živočichů a rostlin v encyklopedii Červen Turnaj ve vybíjené

13 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % 100, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka MŠ učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel (částeč. úvazek) asistent pedagoga (částeč. úvazek) Celkem

14 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Učitel TV TV, HV, Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, HV Učitelka AJ - M AJ, M, Rp Učitelka ČJ - D ČJ, INF Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, Učitelka D Z- RJ D, Z, ČSP, NJ, Zad, Zek, Ředitelka M -Z M Vychovatelka vychovatelství Učitel CH - PŘ CH, PŘ, F, ČSP Učitelka D + Ped. 1. stupeň, M Učitelka VV - OV Čml,VV, AJ 1. st., Ep 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků ,37 5 4,31 6 1,25 7 1, , , , Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 11 do 10 let 11 do 15 let 0 do 20 let 2 nad 20 let Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 Odchody 1

15 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy Všech 12 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy (67 %) nebo střední odborná učiliště (33 %). Dva žáci 5. ročníku byli přijati na víceleté gymnázium Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 se konal Zapsáno bylo 18 žáků, bylo uděleno 5 odkladů povinné školní docházky.

16 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání - statistika I. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem II. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Počet omluvených a neomluvených hodin v 1. a 2. pololetí ročník počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy /529 19,60/52, / ,21/69, / ,81/43, /859 25,84/66, /404 23,42/57, / ,91/67, / ,55/63, / ,20/61, / ,83/65, celkem 4770/ ,167/49, Průměrný prospěch školy: I. pololetí - 1,655, II. pololetí - 1,612

17 5.2. Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola v letošním roce testovala žáky 5. a 9. ročníku srovnávacími testy KALIBRO 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR Český jazyk 70,3 67,1 Matematika 45,6 48,2 Humanitní základ 73,0 67,1 Přírodovědný základ 70,4 62,1 Anglický jazyk 67,4 64,9 Ekonomické dovednosti 60,0 58,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR v % Český jazyk 64,1 67,1 Matematika 39,2 49,2 Humanitní základ 52,3 59,7 Přírodovědný základ 56,6 56,3 Anglický jazyk 59,1 57,1 Ekonomický základ 56,8 59, V rámci Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání bylo provedeno v červnu 2013 testování žáků 5. a 9. ročníku 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR v % Matematika 61,5 57,5 Český jazyk 82,5 75 Anglický jazyk 73,0 71,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR Matematika 71,0 54,0 Český jazyk 77,0 70,0 Anglický jazyk 72,5 70,5

18 5.3. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 7. 1 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 8., 9. 9 V 7. ročníku pracovala žákyně s pomocí osobní a pedagogické asistentky. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Všichni pedagogové si plně uvědomují, že prevence sociálně patologických jevů je důležitější než řešení již nastalých problémů. Školní metodik prevence spolupracuje s okresní metodičkou, účastní se pravidelných setkání metodiků i seminářů s vybranou tématikou. Ve škole řeší problémy daného charakteru v poradenském týmu s ředitelkou školy, výchovným poradcem, třídními učiteli. S osobními poznatky seznamuje na pedagogických radách své kolegy, je-li třeba, řeší s nimi i žákovskou problematiku. Malý kolektiv dětí i pedagogů se jeví v tomto směru jako výhoda. Ve školním vzdělávacím programu je zahrnuta problematika etiky a právní výchovy, preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů, výchova ke zdravému životnímu stylu, vhodnými formami a metodami se působí na žáky s ohledem na rozvoj osobnosti a sociálního chování. Při organizaci prevence se opíráme o minimální preventivní program, nabízíme smysluplné využití volného času, průběžně sledujeme podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů, uplatňujeme formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. V případě potřeby se škola obrací na odborníky certifikované v oblasti sociálně patologických jevů. V loňském roce proběhlo v 6. a 7. ročníku šetření okresní metodičky prevence p. Mgr. G. Prodělalové na téma vztahů ve třídách. S výsledky byli seznámeni žáci i jejich rodiče. Na celém 2. stupni byly odborníky z a. s. Prevcentrum uskutečněny 4 osmihodinové bloky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou drogy, šikana, vandalismus, xenofobie, mezilidské vztahy. Kdykoliv lze využít poradenské služby metodika prevence i výchovného poradce, zajišťujeme poradenské služby speciálních pracovišť a preventivních zařízení, škola spolupracuje s PPP v Jičíně. Každý pracovník si všímá chování dětí na chodbách, v šatně i jinde ve škole. Z posledních hodin jsou žáci odváděni učitelem do šatny, bez dohledu nesmí být žáci v učebnách. Tyto i další situace jsou řešeny školním řádem. Při přesném plnění pracovních povinností se nemůže stát, aby děti byly bez dohledu. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy i odpovídající sankce. Samozřejmě i postup při řešení toho kterého nežádoucího jevu. Škola pořádá akce pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů. Většinou jde o diskuze, besedy se zajímavými lidmi, policií apod. Je patrná snaha maximálně využívat přilehlé

19 prostory školy i její blízké okolí k různým aktivitám, jako jsou vycházky, hry v přírodě, sportovní soutěže. Ve škole jsou 2 oddělení školní družiny, která vyplňují žákům smysluplně volný čas. Činnosti probíhají v tělocvičně, knihovně, na hřišti, v odborných učebnách. O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí na školní hřiště. Ve vyučování je vzhledem k malému počtu žáků možný individuální přístup k žákům i jejich rodičům. Díky této preventivní činnosti a hlavně neustálému zájmu a dohledu nad dětmi se dá hodnotit prevence jako úspěšná. Ve škole nebyly řešeny závažné prohřešky jako drogy, alkohol, kouření, záškoláctví, závažná šikana, násilné chování. Dílčím problémem je vulgární vyjadřování dětí. Také přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi jsou méně časté než v minulosti. Převládá touha prosadit se i na úkor druhého, děti nevědí často, kde je hranice slušnosti, co je vhodné či nevhodné, respekt k dospělým osobám stále častěji chybí. Kladem je důvěra žáků v učitele, děti se nebojí svěřit se se svými starostmi. Mantinely chování bývají velmi často vytyčeny již v rodině samé. Možnosti učitele, jak působit na problémové žáky, jsou tedy omezené, také proto, že možné postihy a sankce pro některé žáky již svou roli neplní. Závěrem lze říci, že prevence na naší škole je na dobré úrovni, závažné patologické jevy se nevyskytují. Výhodou je nevelká komunita, ve které se může úspěšně působit. Pokud se v obci vyskytnou mimoškolní problémy dětí, nemůže již škola účinně zasahovat. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje nebo Národním institutem pro další vzdělávání. Zaměstnanci se individuálně zúčastnili 17 různých většinou jednodenních vzdělávacích akcí. Dvě paní učitelky MŠ absolvovaly kurz logopedické prevence. Celý pedagogický sbor společně absolvoval v rámci projektu Za poznáním snadněji a hravě semináře na téma Finanční gramotnost v kostce a Finance a já.

20 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům SRPŠ při ZŠ v Pecce Při škole je zřízena organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Podílí se především na organizaci třídních schůzek. Ve školním roce 2012/2013 byly čtyři třídní schůzky a 2 dny otevřených dveří spojené s tvořivou dílnou (vánoční a velikonoční). Ve výboru SRPŠ je konzultován výchovně vzdělávací proces školy a prostřednictvím výboru SRPŠ vznášejí rodiče své připomínky ke škole. Třídní schůzky a účast rodičů na nich: % % % % průměr: 71,0 % Den otevřených dveří využilo pouze 16 rodičů a občanů. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím zápisů v diářích a žákovských knížkách, případně telefonicky. Škola nabízí zákonným zástupcům žáka možnost účasti při vyučování po vzájemné dohodě s vyučujícím. Výchovný poradce podává informace vycházejícím žákům a jejich rodičům.

21 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky Žákům nadaným je věnována individuální péče pedagogů školy. Připravují je na školní, okrsková, okresní a krajská kola různých soutěží, např. okresních kolo v olympiádě z českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, okrskového kola Pythagoriády a soutěží Poznávání živočichů a rostlin. V letošním roce se jeden žák výborně umístil v okresním a krajském kole olympiády v ČJ a postoupil do celostátního kola. Žáci naší školy se účastnili okrskových, okresních a krajských kol ve vybíjené, okrskového a okresního kola v McDonald s Cupu, minifotbalu, stolním tenisu, florbalu, vybíjené a přespolním běhu. Umístění našich žáků ve sportovních soutěžích: DATUM AKCE MÍSTO POČET Ž. UMÍSTĚNÍ 6. (mladší dívky), Přespolní běh, (starší dívky), Nová Paka 16 okres 7. (mladší kluci), 8. (starší kluci) Florbal, okrsek Nová Paka (mladší kluci) Florbal, okrsek Nová Paka (starší kluci) Volejbal okres Hořice dívky Basketbal, okres Nová Paka dívky Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Basketbal, okres Jičín 8 4. kluci 9. a Preventan Cup, 1. dívky L. Bělohrad 12 a 12 okres 1. kluci Preventan Cup, 2. dívky Kostelec n. orl. 12 a 12 kraj 4. kluci Kopaná Mc Donald s Cup Lázně Bělohrad kat II- Lázně Bělohrad kat Volejbal mini 3. kluci Dřevěnice 10 kraj 2. dívky Preventan Cup, 10. dívky republikové Pecka 12 a kluci finále

22 8. 3. Další aktivity podle ročníků 1. ročník Datum Akce Místo Počet žáků lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Beseda s pí. Hamanovou Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Hudeb. představení s L. Heligerovou Pecka Mikulášská besídka Nová Paka Beseda o Adventu Pecka Návštěva místní knihovny Pecka Vycházka k lesu zdobení stromků Pecka Divadlo kouzel P. Líbeznice u Kožíška Prahy Prezentační odpoledne Pecka Divadlo Příběhy lišky Bystroušky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařský den Pecka Ukázka vojenské techniky Pecka Exkurze Planetárium HK, Nechanice HK, Nechanice Návštěva místní knihovny Pecka Prezentační odpoledne Pecka Vycházka ke Dni Země Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Divadlo Krejčík Honza Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Školní výlet Častolovice, HK Častolovice, HK Turistický den Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Školní pouť 9. třídy Pecka 8

23 2. ročník lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Křest knihy p. Hamanové Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Půjdeme spolu do Betléma Pecka Mikulášská besídka Nová Paka Povídání o Adventu Pecka Divadlo Pavla Kožíška Praha Vánoční Besídka Pecka Bruslení Pecka Liška Bystrouška Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařský den Pecka Beseda o vojenské technice Pecka Exkurze Planetárium, Hrádek u Nechanic Hradec Králové Den Země Pecka Výchovný koncert Pecka Sága Afrika Pecka Celá škola mluví anglicky Pecka Vybíjená Lázně Bělohrad Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Vybíjená Pecka Výlet Častolovice, Tongo Hradec Králové Závody lehká atletika Nová Paka Celá škola mluví anglicky 2 Pecka Školní pouť Pecka 18

24 3. ročník lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Beseda s pí. Hamanovou Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Hudeb. představení s L. Heligerovou Pecka Mikulášká besídka Nová Paka Beseda o Adventu Pecka Návštěva místní knihovny Pecka Vycházka k lesu zdobení stromků Pecka Divadlo kouzel P. Kožíška Líbeznice u Prahy Prezentační odpoledne Pecka Divadlo Příběhy lišky Bystroušky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Nová Paka Lyžařský den Pecka Ukázka vojenské techniky Pecka Exkurze Planetárium HK, Nechanice HK, Nechanice Návštěva místní knihovny Pecka Prezentační odpoledne Pecka Vycházka ke Dni Země Pecka Beseda o Africe Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Divadlo Krejčík Honza Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Školní výlet Častolovice, Častolovice, HK HK Turistický den Pecka Atletické závody Nová Paka Projekt škola mluví anglicky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Školní pouť 9. třídy Pecka 11

25 4., 5. ročník Turistický den Javorský mlýn Branný den Pecka Křest knihy Pecka Divadlo Pavla Kožíška Praha Bruslení Pecka Liška Bystrouška Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Nová Paka Lyžařský den Pecka Beseda o vojenské technice Pecka Exkurze Planetárium, Hrádek u Nechanic Hradec Králové Velikonoční besídka DPS Pecka Dopravní výchova Pecka Den Země Pecka MC Donald CUP Lázně Bělohrad Sága Afrika Pecka Celá škola mluví anglicky Pecka Vybíjená Lázně Bělohrad Vybíjená Lázně Bělohrad Exkurze hrad Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Volejbal Dřevěnice Divadelní představení Mladá Boleslav Vybíjená Pecka Výlet Častolovice, Tongo Hradec Králové Exkurze Archeopark Všestary Závody lehká atletika Nová Paka Beseda s Policií ČR Pecka Celá škola mluví anglicky 2 Pecka Školní pouť Pecka 20

26 6. ročník Turistický den Zvičina Branný den Pecka Přespolní běh Nová Paka Křest knihy pohádek p. Hamanové Pecka Florbal Nová Paka Vánoční dílna Pecka Preventivní program Pecka Preventivní program Pecka Vánoční besídka Pecka Divadlo - Scapinova šibalství Mladá Boleslav Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Pecka Preventivní program Pecka Exkurze Chlum, Nechanice Preventivní program Pecka Den Země Pecka Preventivní program Pecka Beseda o Africe Pecka Anglické dopoledne Pecka Ptačí park - exkurze Josefovské louky Exkurze Anglie Exkurze Praha Divadlo Canter. strašidlo Mladá Boleslav Sněžka školní výlet Sportovní dopoledne Pecka Beseda s Policií ČR Pecka Anglické dopoledne Pecka Školní pouť Pecka 12

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více