Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: č.p. 38 Fax: Pecka Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Školní rok 2012/2013 Zprávu vypracovala: RNDr. Věra Pavlová, ředitelka školy Říjen 2013

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2. Zařazení do sítě škol 1.3. Vedení školy 1.4. Školská rada 1.5. Počet tříd a počet žáků 1.6. Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání 2.2. Vzdělávací program školy 2.3. Učební plán 2.4. Volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.6. Školní družina a školní klub 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 3.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd 3.5. Trvání pracovního poměru 3.6. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy 4.2. Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání statistika 5.2. Evaluace školy 5.3. Údaje o integrovaných žácích

3 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky 8.3. Další aktivity podle ročníků 9. ŠKOLNÍ JÍDELNA 10. MATEŘSKÁ ŠKOLA Charakteristika MŠ Provoz MŠ Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku Výchovně vzdělávací proces Materiální vybavení Spolupráce mateřské školy Výchovně vzdělávací akce 11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH

4 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Kontakt: tel.: Zřizovatel: Městys Pecka Adresa zřizovatele: Pecka 2, Kontakt: tel.: Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod č. j / Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 200 žáků IZO: Mateřská škola kapacita: 55 dětí IZO: Školní družina kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 280 jídel IZO: Školní výdejna kapacita: neuvádí se IZO: Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Věra Pavlová 1.4. Školská rada Rada Obce Pecka dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídila Školskou radu Základní školy Pecka, okres Jičín s účinností od Jejími členy jsou: Dagmar Zeleňáková, David Nosek, Marcela Stuchlíková, Štěpánka Machová, Mgr. Monika Rejlová, Mgr. Šárka Kodymová.

5 1.5. Počet tříd a počet žáků Ročník školní docházky Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Celkem Ročník Počet tříd V průběhu školního roku 2 žáci přestoupili na naši školu z jiné školy do 5. a 8. ročníku, žák 9. ročníku byl z naší školy odhlášen z důvodu přestěhování Materiálně technické podmínky školy Celá škola je škola bezbariérová s bezbariérovým WC, proto můžeme nabízet vzdělání i žákům tělesně postiženým. Odborné učebny (učebna anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy, počítačová učebna, studovna, školní dílna) jsou kompletně zrekonstruovány. Jsou zde nové podlahy, nové obložení, osvětlení, vybavení novými skříněmi a výškově stavitelným nábytkem. Tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Počítačová učebna je vybavena nejmodernější počítačovou technikou. Učebna dílen je kompletně vybavena novými skříněmi, ponky, nářadím. V tělocvičně je nový umělý povrch. V tomto školním roce se vyučovalo v 7 kmenových třídách. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici i novou běžeckou dráhu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u školy. Využíváme též hřiště na koupališti a fotbalové hřiště. Žáci rovněž využívají nově upravenou školní zahradu s učebnou v přírodě. Školní družina provozuje svoji činnost v samostatné místnosti v přízemí. Ve škole je nová školní kuchyně a jídelna. Škola zabezpečuje pitný režim. V rámci této aktivity proběhne jednou za měsíc dílna zaměřená na popularizaci a zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty, zvlášť se uskuteční pro 1. a zvlášť pro 2. stupeň. Plánované okruhy se zaměří na prvouku, přírodovědu, hry s matematikou, zeměpisem, ekologické hry a pokusy, přírodovědné pokusy. Pro tuto aktivitu připravíme novou učebnu z původní skladové místnosti. Nová ekoučebna bude mít úložné prostory, variabilní pracovní

6 stolky a stohovatelné židle umožňující různé funkční přeměny prostoru. Pracovní desky pod velkými okny směřovanými na západ umožní celou řadu pěstebních pokusů. 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání Oborem základního vzdělávání je obecná příprava, kód C/001 Základní škola Vzdělávací program školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle ŠVP ZV Škola pro budoucnost č. j. 69/2011.

7 2.3. Učební plán ŠVP ZV, č. j. 69/2011 Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. Jana Morávková Anglický jazyk r. Hana Albrechtová Prvouka r. Jana Morávková Člověk a jeho svět r. Monika Rejlová Matematika r. Monika Rejlová Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Volitelný předmět Týdenní počet hod Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. K. Zadrobílková Anglický jazyk r. Alena Müllerová Matematika r. Šárka Kodymová Člověk mezi lidmi r. Lucie Fojtová Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Základy ekologie Informatika Volitelné předměty Týdenní počet hod

8 2.4. Volitelné a nepovinné předměty Třída název předmětu Za poznáním přírody Hrajeme si při čtení 6. Základy ekologie Informatika Německý jazyk Sportovní hry Ekologická praktika Ruční práce Konverzace v anglickém jazyce Základy administrativy Technická praktika Matematika hravě Za informacemi snadněji Zájmové kroužky Kroužek třída Anglický jazyk 1., 2. Pohybové hry 2., 3. Mažoretky Ekologický kroužek 2., 3. Volejbal Hra na kytaru Divadelní kroužek Kroužek mažoretek pokračoval na naší škole v 1. pololetí pod hlavičkou DDM Nová Paka. Oddíl Zálesák pokračoval ve své činnosti pod hlavičkou Československý Zálesák Nová Paka.

9 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V evidenci výchovného poradenství je 33 žáků, z toho 12 se speciálními vzdělávacími potřebami. Akce v průběhu školního roku: exkurze 9. ročníku na úřad práce jsme letos neuskutečnili z důvodu nezájmu žáků setkání se zástupci středních škol jsme letos neuskutečnili z důvodu nezájmu žáků a rodičů průzkum v 9. ročníku - střední školy, informace k volbě povolání vyhodnocení programu PPP Jičín zaměřeného na prevenci problematického chování žáků 7. a 8. ročníku zápis do 1. ročníku nácvik vyplnění přihlášek (zájem projevili pouze dva žáci) konzultační návštěva z PPP Jičín V zimních měsících probíhal preventivní program (součást projektu Za poznáním snadněji a hravě spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky) zaměřený na vztahy mezi žáky a prevenci sociálně patologických jevů. Další aktivity: V průběhu roku jednání s rodiči integrovaných nebo problémových žáků. Podrobné jednání se sociálním odborem v Nové Pace ( ). Účast a zprávy na pedagogických radách. Konzultace pro žáky a rodiče týkající se přijímacího řízení na střední školy přihlášky, zápisové lísky. Nácvik vyplnění přihlášek, předání přihlášek a zápisových lístků rodičům proti podpisu Školní družina a školní klub Školní družina V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 58 dětí ve 2 odděleních. Jedno oddělení byli žáci ročníku, 2. oddělení byli žáci ročníku, ti využívali ŠD hlavně v době mezi vyučováním. Ranní provoz začíná v hodin, odpolední končí v hodin. Příspěvek na provoz školní družiny činil Kč 60,- za měsíc. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu ŠD. Zaměřila se na tyto aktivity: Září - bezpečnost na silnici - vycházka do přírody - poznávání jedlé a nejedlé houby - houby - práce s krepovým papírem - slunečnice - netradiční materiál - míčové hry - ovocný koláč

10 Říjen - sobotní výlet do přírody - frotáž listy - spojování od bodu k bodu - práce s pastelem - pečení bramboráků - vystřihovánky do okna i pro rodiče Listopad - otisk listů - práce s raznicí - vybarvování podle písmen - hádanky - dramatizace pohádky - O veliké řepě - omalovánky - vycházka k rybníku - školní knihovna - dekorace na Vánoce pro žáky s rodiči Prosinec - malování na sádru - práce s modelínou - skládání z papíru - pečení cukroví z lineckého těsta - vánoční besídka - práce s látkou - básně - luštění tajenky Leden - stavby ze sněhu - vycházka do přírody krmení zvěře - pozorování stop ve sněhu - poslech pohádky z CD - masky Únor - dokreslení obrázku podle levé poloviny - skládání slov - piškvorky - dárek na svatého Valentýna - časopis Sluníčko obrázkové čtení

11 Březen - zdobení vajíček - rozvoj fantazie vodník z krabiček - ptáci, kteří přilétají na jaře Duben - zhotovení UFA - čarodějnice - spojování podle čísel - práce s tiskátkem - výtvarná práce akvárium - čtení v časopisu Sluníčko Květen - práce s pastelem, klovatinou, tuší - práce s barevným papírem závěs na stěnu - dekorace do okna - modelování z plastelíny - zápich ke Dni matek Červen - skládání z papíru - hádanky - mandaly - písničky - sportovní odpoledne Školní klub Do školního klubu docházely děti od 4. třídy na základě přihlášky. Činnost vyplňovala polední přestávky a částečně jiné volné hodiny ve škole. Náplň lze rozdělit na pravidelnou a jednorázovou. Pravidelně žáci chodili třikrát týdně do tělocvičny, v případě pěkného počasí na školní hřiště. Mimo oblíbených míčových her si měli možnost zahrát badminton, stolní tenis apod. Kdo neměl na sport chuť, mohl jen tak lenošit na žíněnce nebo jinak relaxovat. V učebně informatiky pracovali s výukovými programy nebo s internetem. Děti také navštěvovaly školní knihovnu a zde hrály stolní hry, pracovaly s počítači, listovaly v encyklopediích a knihách nebo hrály stolní kopanou. Z jednorázových akcí, které probíhaly společně se školní družinou, se uskutečnilo pečení pečiva před Vánoci a Velikonocemi, pečení a zdobení perníčků, vyráběly se krabičky, uskutečnil se turnaj v piškvorkách a stolním fotbale. Dětem se ve školním klubu líbí a mají o členství stálý zájem.

12 Aktivity školního klubu: Září Ovocný koláč Říjen Sobotní výlet do lesa Pečení bramboráků Vystřihovánky do okna i pro rodiče Listopad Vánoční výzdoba na stůl Prosinec Cukroví z lineckého těsta Leden Turnaj ve florbalu Únor Turnaj v malé kopané Březen Turnaj v piškvorkách Duben Turnaj v Člověče, nezlob se Květen Pečení srdíčka pro maminky Hledání živočichů a rostlin v encyklopedii Červen Turnaj ve vybíjené

13 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % 100, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka MŠ učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel (částeč. úvazek) asistent pedagoga (částeč. úvazek) Celkem

14 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Učitel TV TV, HV, Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, HV Učitelka AJ - M AJ, M, Rp Učitelka ČJ - D ČJ, INF Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, Učitelka D Z- RJ D, Z, ČSP, NJ, Zad, Zek, Ředitelka M -Z M Vychovatelka vychovatelství Učitel CH - PŘ CH, PŘ, F, ČSP Učitelka D + Ped. 1. stupeň, M Učitelka VV - OV Čml,VV, AJ 1. st., Ep 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků ,37 5 4,31 6 1,25 7 1, , , , Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 11 do 10 let 11 do 15 let 0 do 20 let 2 nad 20 let Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 Odchody 1

15 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy Všech 12 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy (67 %) nebo střední odborná učiliště (33 %). Dva žáci 5. ročníku byli přijati na víceleté gymnázium Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 se konal Zapsáno bylo 18 žáků, bylo uděleno 5 odkladů povinné školní docházky.

16 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání - statistika I. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem II. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Počet omluvených a neomluvených hodin v 1. a 2. pololetí ročník počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy /529 19,60/52, / ,21/69, / ,81/43, /859 25,84/66, /404 23,42/57, / ,91/67, / ,55/63, / ,20/61, / ,83/65, celkem 4770/ ,167/49, Průměrný prospěch školy: I. pololetí - 1,655, II. pololetí - 1,612

17 5.2. Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola v letošním roce testovala žáky 5. a 9. ročníku srovnávacími testy KALIBRO 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR Český jazyk 70,3 67,1 Matematika 45,6 48,2 Humanitní základ 73,0 67,1 Přírodovědný základ 70,4 62,1 Anglický jazyk 67,4 64,9 Ekonomické dovednosti 60,0 58,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR v % Český jazyk 64,1 67,1 Matematika 39,2 49,2 Humanitní základ 52,3 59,7 Přírodovědný základ 56,6 56,3 Anglický jazyk 59,1 57,1 Ekonomický základ 56,8 59, V rámci Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání bylo provedeno v červnu 2013 testování žáků 5. a 9. ročníku 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR v % Matematika 61,5 57,5 Český jazyk 82,5 75 Anglický jazyk 73,0 71,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR Matematika 71,0 54,0 Český jazyk 77,0 70,0 Anglický jazyk 72,5 70,5

18 5.3. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 7. 1 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 8., 9. 9 V 7. ročníku pracovala žákyně s pomocí osobní a pedagogické asistentky. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Všichni pedagogové si plně uvědomují, že prevence sociálně patologických jevů je důležitější než řešení již nastalých problémů. Školní metodik prevence spolupracuje s okresní metodičkou, účastní se pravidelných setkání metodiků i seminářů s vybranou tématikou. Ve škole řeší problémy daného charakteru v poradenském týmu s ředitelkou školy, výchovným poradcem, třídními učiteli. S osobními poznatky seznamuje na pedagogických radách své kolegy, je-li třeba, řeší s nimi i žákovskou problematiku. Malý kolektiv dětí i pedagogů se jeví v tomto směru jako výhoda. Ve školním vzdělávacím programu je zahrnuta problematika etiky a právní výchovy, preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů, výchova ke zdravému životnímu stylu, vhodnými formami a metodami se působí na žáky s ohledem na rozvoj osobnosti a sociálního chování. Při organizaci prevence se opíráme o minimální preventivní program, nabízíme smysluplné využití volného času, průběžně sledujeme podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů, uplatňujeme formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. V případě potřeby se škola obrací na odborníky certifikované v oblasti sociálně patologických jevů. V loňském roce proběhlo v 6. a 7. ročníku šetření okresní metodičky prevence p. Mgr. G. Prodělalové na téma vztahů ve třídách. S výsledky byli seznámeni žáci i jejich rodiče. Na celém 2. stupni byly odborníky z a. s. Prevcentrum uskutečněny 4 osmihodinové bloky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou drogy, šikana, vandalismus, xenofobie, mezilidské vztahy. Kdykoliv lze využít poradenské služby metodika prevence i výchovného poradce, zajišťujeme poradenské služby speciálních pracovišť a preventivních zařízení, škola spolupracuje s PPP v Jičíně. Každý pracovník si všímá chování dětí na chodbách, v šatně i jinde ve škole. Z posledních hodin jsou žáci odváděni učitelem do šatny, bez dohledu nesmí být žáci v učebnách. Tyto i další situace jsou řešeny školním řádem. Při přesném plnění pracovních povinností se nemůže stát, aby děti byly bez dohledu. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy i odpovídající sankce. Samozřejmě i postup při řešení toho kterého nežádoucího jevu. Škola pořádá akce pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů. Většinou jde o diskuze, besedy se zajímavými lidmi, policií apod. Je patrná snaha maximálně využívat přilehlé

19 prostory školy i její blízké okolí k různým aktivitám, jako jsou vycházky, hry v přírodě, sportovní soutěže. Ve škole jsou 2 oddělení školní družiny, která vyplňují žákům smysluplně volný čas. Činnosti probíhají v tělocvičně, knihovně, na hřišti, v odborných učebnách. O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí na školní hřiště. Ve vyučování je vzhledem k malému počtu žáků možný individuální přístup k žákům i jejich rodičům. Díky této preventivní činnosti a hlavně neustálému zájmu a dohledu nad dětmi se dá hodnotit prevence jako úspěšná. Ve škole nebyly řešeny závažné prohřešky jako drogy, alkohol, kouření, záškoláctví, závažná šikana, násilné chování. Dílčím problémem je vulgární vyjadřování dětí. Také přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi jsou méně časté než v minulosti. Převládá touha prosadit se i na úkor druhého, děti nevědí často, kde je hranice slušnosti, co je vhodné či nevhodné, respekt k dospělým osobám stále častěji chybí. Kladem je důvěra žáků v učitele, děti se nebojí svěřit se se svými starostmi. Mantinely chování bývají velmi často vytyčeny již v rodině samé. Možnosti učitele, jak působit na problémové žáky, jsou tedy omezené, také proto, že možné postihy a sankce pro některé žáky již svou roli neplní. Závěrem lze říci, že prevence na naší škole je na dobré úrovni, závažné patologické jevy se nevyskytují. Výhodou je nevelká komunita, ve které se může úspěšně působit. Pokud se v obci vyskytnou mimoškolní problémy dětí, nemůže již škola účinně zasahovat. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje nebo Národním institutem pro další vzdělávání. Zaměstnanci se individuálně zúčastnili 17 různých většinou jednodenních vzdělávacích akcí. Dvě paní učitelky MŠ absolvovaly kurz logopedické prevence. Celý pedagogický sbor společně absolvoval v rámci projektu Za poznáním snadněji a hravě semináře na téma Finanční gramotnost v kostce a Finance a já.

20 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům SRPŠ při ZŠ v Pecce Při škole je zřízena organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Podílí se především na organizaci třídních schůzek. Ve školním roce 2012/2013 byly čtyři třídní schůzky a 2 dny otevřených dveří spojené s tvořivou dílnou (vánoční a velikonoční). Ve výboru SRPŠ je konzultován výchovně vzdělávací proces školy a prostřednictvím výboru SRPŠ vznášejí rodiče své připomínky ke škole. Třídní schůzky a účast rodičů na nich: % % % % průměr: 71,0 % Den otevřených dveří využilo pouze 16 rodičů a občanů. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím zápisů v diářích a žákovských knížkách, případně telefonicky. Škola nabízí zákonným zástupcům žáka možnost účasti při vyučování po vzájemné dohodě s vyučujícím. Výchovný poradce podává informace vycházejícím žákům a jejich rodičům.

21 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky Žákům nadaným je věnována individuální péče pedagogů školy. Připravují je na školní, okrsková, okresní a krajská kola různých soutěží, např. okresních kolo v olympiádě z českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, okrskového kola Pythagoriády a soutěží Poznávání živočichů a rostlin. V letošním roce se jeden žák výborně umístil v okresním a krajském kole olympiády v ČJ a postoupil do celostátního kola. Žáci naší školy se účastnili okrskových, okresních a krajských kol ve vybíjené, okrskového a okresního kola v McDonald s Cupu, minifotbalu, stolním tenisu, florbalu, vybíjené a přespolním běhu. Umístění našich žáků ve sportovních soutěžích: DATUM AKCE MÍSTO POČET Ž. UMÍSTĚNÍ 6. (mladší dívky), Přespolní běh, (starší dívky), Nová Paka 16 okres 7. (mladší kluci), 8. (starší kluci) Florbal, okrsek Nová Paka (mladší kluci) Florbal, okrsek Nová Paka (starší kluci) Volejbal okres Hořice dívky Basketbal, okres Nová Paka dívky Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Obří slalom Nová Paka 6 3. kategorie Basketbal, okres Jičín 8 4. kluci 9. a Preventan Cup, 1. dívky L. Bělohrad 12 a 12 okres 1. kluci Preventan Cup, 2. dívky Kostelec n. orl. 12 a 12 kraj 4. kluci Kopaná Mc Donald s Cup Lázně Bělohrad kat II- Lázně Bělohrad kat Volejbal mini 3. kluci Dřevěnice 10 kraj 2. dívky Preventan Cup, 10. dívky republikové Pecka 12 a kluci finále

22 8. 3. Další aktivity podle ročníků 1. ročník Datum Akce Místo Počet žáků lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Beseda s pí. Hamanovou Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Hudeb. představení s L. Heligerovou Pecka Mikulášská besídka Nová Paka Beseda o Adventu Pecka Návštěva místní knihovny Pecka Vycházka k lesu zdobení stromků Pecka Divadlo kouzel P. Líbeznice u Kožíška Prahy Prezentační odpoledne Pecka Divadlo Příběhy lišky Bystroušky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařský den Pecka Ukázka vojenské techniky Pecka Exkurze Planetárium HK, Nechanice HK, Nechanice Návštěva místní knihovny Pecka Prezentační odpoledne Pecka Vycházka ke Dni Země Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Divadlo Krejčík Honza Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Školní výlet Častolovice, HK Častolovice, HK Turistický den Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Školní pouť 9. třídy Pecka 8

23 2. ročník lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Křest knihy p. Hamanové Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Půjdeme spolu do Betléma Pecka Mikulášská besídka Nová Paka Povídání o Adventu Pecka Divadlo Pavla Kožíška Praha Vánoční Besídka Pecka Bruslení Pecka Liška Bystrouška Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařský den Pecka Beseda o vojenské technice Pecka Exkurze Planetárium, Hrádek u Nechanic Hradec Králové Den Země Pecka Výchovný koncert Pecka Sága Afrika Pecka Celá škola mluví anglicky Pecka Vybíjená Lázně Bělohrad Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Vybíjená Pecka Výlet Častolovice, Tongo Hradec Králové Závody lehká atletika Nová Paka Celá škola mluví anglicky 2 Pecka Školní pouť Pecka 18

24 3. ročník lekce plavání Hořice Branný den Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Beseda s pí. Hamanovou Pecka lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice lekce plavání Hořice Hudeb. představení s L. Heligerovou Pecka Mikulášká besídka Nová Paka Beseda o Adventu Pecka Návštěva místní knihovny Pecka Vycházka k lesu zdobení stromků Pecka Divadlo kouzel P. Kožíška Líbeznice u Prahy Prezentační odpoledne Pecka Divadlo Příběhy lišky Bystroušky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Nová Paka Lyžařský den Pecka Ukázka vojenské techniky Pecka Exkurze Planetárium HK, Nechanice HK, Nechanice Návštěva místní knihovny Pecka Prezentační odpoledne Pecka Vycházka ke Dni Země Pecka Beseda o Africe Pecka Projekt škola mluví anglicky Pecka Divadlo Krejčík Honza Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Školní výlet Častolovice, Častolovice, HK HK Turistický den Pecka Atletické závody Nová Paka Projekt škola mluví anglicky Pecka Prezentační odpoledne Pecka Školní pouť 9. třídy Pecka 11

25 4., 5. ročník Turistický den Javorský mlýn Branný den Pecka Křest knihy Pecka Divadlo Pavla Kožíška Praha Bruslení Pecka Liška Bystrouška Pecka Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Nová Paka Lyžařský den Pecka Beseda o vojenské technice Pecka Exkurze Planetárium, Hrádek u Nechanic Hradec Králové Velikonoční besídka DPS Pecka Dopravní výchova Pecka Den Země Pecka MC Donald CUP Lázně Bělohrad Sága Afrika Pecka Celá škola mluví anglicky Pecka Vybíjená Lázně Bělohrad Vybíjená Lázně Bělohrad Exkurze hrad Pecka Taneční vystoupení ZUŠ Melodie Pecka Volejbal Dřevěnice Divadelní představení Mladá Boleslav Vybíjená Pecka Výlet Častolovice, Tongo Hradec Králové Exkurze Archeopark Všestary Závody lehká atletika Nová Paka Beseda s Policií ČR Pecka Celá škola mluví anglicky 2 Pecka Školní pouť Pecka 20

26 6. ročník Turistický den Zvičina Branný den Pecka Přespolní běh Nová Paka Křest knihy pohádek p. Hamanové Pecka Florbal Nová Paka Vánoční dílna Pecka Preventivní program Pecka Preventivní program Pecka Vánoční besídka Pecka Divadlo - Scapinova šibalství Mladá Boleslav Finanční gramotnost Pecka Lyžařské závody Pecka Preventivní program Pecka Exkurze Chlum, Nechanice Preventivní program Pecka Den Země Pecka Preventivní program Pecka Beseda o Africe Pecka Anglické dopoledne Pecka Ptačí park - exkurze Josefovské louky Exkurze Anglie Exkurze Praha Divadlo Canter. strašidlo Mladá Boleslav Sněžka školní výlet Sportovní dopoledne Pecka Beseda s Policií ČR Pecka Anglické dopoledne Pecka Školní pouť Pecka 12

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více