1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Kontakt: tel.: Zřizovatel: Městys Pecka Adresa zřizovatele: Pecka 2, Kontakt: tel.: Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod č. j / Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 200 žáků IZO: Mateřská škola kapacita: 55 dětí IZO: Školní družina kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 280 jídel IZO: Školní výdejna kapacita: neuvádí se IZO: Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Věra Pavlová 1.4. Školská rada Rada Obce Pecka dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídila Školskou radu Základní školy Pecka, okres Jičín s účinností od Jejími členy jsou: Dagmar Zeleňáková, David Nosek, Marcela Stuchlíková, Štěpánka Machová, Mgr. Monika Rejlová, Mgr. Šárka Kodymová.

2 1.5. Počet tříd a počet žáků Ročník školní docházky Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Celkem Ročník Počet tříd V průběhu školního roku byl udělen jeden dodatečný odklad školní docházky, 2 žákyně přestoupily na naši školu z jiné školy do 1. a 2. ročníku, žák 4. ročníku byl z naší školy odhlášen z důvodu přestěhování Materiálně technické podmínky školy Celá škola je škola bezbariérová s bezbariérovým WC, proto můžeme nabízet vzdělání i žákům tělesně postiženým. Odborné učebny (učebna anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy, počítačová učebna, studovna, školní dílna) jsou kompletně zrekonstruovány. Jsou zde nové podlahy, nové obložení, osvětlení, vybavení novými skříněmi a výškově stavitelným nábytkem. Tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Počítačová učebna je vybavena nejmodernější počítačovou technikou. Učebna dílen je kompletně vybavena novými skříněmi, ponky, nářadím. V tělocvičně je nový umělý povrch. V tomto školním roce se vyučovalo v 7 kmenových třídách. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici i novou běžeckou dráhu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u školy. Využíváme též hřiště na koupališti a fotbalové hřiště. Žáci rovněž využívají nově upravenou školní zahradu s učebnou v přírodě. Školní družina provozuje svoji činnost v samostatné místnosti v přízemí. Ve škole je nová školní kuchyně a jídelna. Škola zabezpečuje pitný režim.

3 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1. Obor vzdělávání Oborem základního vzdělávání je obecná příprava, kód C/001 Základní škola Vzdělávací program školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle ŠVP ZV Škola pro budoucnost č. j. 69/2011.

4 2.3. Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 69/2011 I. stupeň Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. Hana Albrechtová Anglický jazyk r. Monika Rejlová Prvouka r. Monika Rejlová Člověk a jeho svět r. Jana Morávková Matematika r. Jana Morávková Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Volitelný předmět Týdenní počet hod II. stupeň Předmět Ročník Celkem Třídní učitel, učitelka Český jazyk r. Alena Műllerová Anglický jazyk r. Šárka Kodymová Matematika r. Lucie Fojtová Člověk mezi lidmi r. Libor Stuchlík Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Základy ekologie Informatika Volitelné předměty Týdenní počet hod

5 2.4. Volitelné předměty: Za poznáním přírody roč. Hrajeme si při čtení roč. Za informacemi snadněni roč. Matematika hravě roč. Základy ekologie 6. roč. Informatika roč. Základy ekonomiky a podnikání roč. Německý jazyk roč. Sportovní hry roč. Ekologická praktika roč. Ruční práce roč. Konverzace v AJ roč. Kroužky: Anglický jazyk pro 1. a 2. roč. Ekologický kroužek roč. Pohybové hry roč. Volejbal roč. Kroužek pohybově nadaných dívek mažoretky roč. (pracoval na naší škole pod DDM Nová Paka) Zálesák roč. (pracoval pod hlavičkou Československý Zálesák Nová Paka) 2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2011/2012 bylo v evidenci výchovného poradce 28 žáků, z toho 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. jedné žákyně s kombinovaným postižením. Všichni tito žáci byli vzděláváni v kmenových třídách podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádný z žáků nebyl veden v kategorii sociální znevýhodnění. Žádný z žáků nebyl veden jako mimořádně nadaný s následnými opatřeními. Vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých třídách je vzdělávací proces plně diferencovaný a individualizovaný, práce žáků je přizpůsobena každému konkrétnímu žákovi. Týká se to jak organizace činností v průběhu vzdělávacího procesu, tak i stanovování obsahu, forem a metod výuky, které jsou voleny přiměřeně schopnostem žáků. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním mohou používat veškeré dostupné kompenzační pomůcky, učebnice a učební pomůcky, které jsou vhodné pro jejich vzdělávání. Ne vždy toho však využívají. Při hodnocení je využito zohlednění stupně postižení nebo znevýhodnění na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC). Naše škola plně respektuje individualitu a potřeby žáků a stranou nezůstává ani zdravotní hledisko práce s žákem se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Vzdělávací nabídka ŠVP podporuje rozvoj zájmů, nadání a talentu žáků se speciálními potřebami zejména širokou nabídkou volitelných předmětů, kroužků a dalších volnočasových aktivit. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně v rámci DVPP vzdělávají v oblasti práce se žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Na škole pracuje školní poradenský tým (ředitelka školy, výchovná poradkyně, metodik prevence soc. pat. jevů).

6 Žákyně s kombinovanými vadami pracuje v kmenové třídě pod vedení osobní a pedagogické asistentky. Spolupráce s řadou rodičů žáků se zdravotním znevýhodněním není tak kvalitní, jak by bylo třeba a snažíme se postupně spolupráci prohloubit. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v současné době natolik rozšířený fenomén, že využíváme široké nabídky programů DVPP a konzultací s poradenskými zařízeními Školní družina a školní klub Školní družina V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 60 dětí ve 2 odděleních. Jedno oddělení byli žáci ročníku, 2. oddělení byli žáci ročníku, kteří využívali ŠD hlavně v době mezi vyučováním. Ranní provoz začíná v hodin, odpolední končí v hodin. Příspěvek na provoz školní družiny činil Kč 60,- za měsíc. Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu ŠD. Zaměřila se na tyto aktivity: Září - bezpečnost na silnici - poznávání hub (jedlé a nejedlé) vycházka do přírody - Jičín město pohádky výroba Rumcajse Říjen - dýňové postavičky - koláž z listí - práce s pastelem drak Listopad - práce s keramickou hlínou - listy a jejich glazování - malování na sádru - vánoční motivy Prosinec - pečení perníčků a zdobení glazurou - dekorace na stěnu - práce s hoblinami věnec - vizovické pečivo - vánoční besídka Leden - pozorování stop ve sněhu v lese - stavby ze sněhu - sněhulák - bobování Únor - výroba krabiček na svatého Valentýna - zhotovení masky - vodník Březen - vajíčka zdobená bavlnkou - pečení perníčků Duben - zhotovení Marťanů

7 - piškvorky Květen - výroba krabiček - koláž - práce s vlnou - kůň Červen - malování na asfalt - rozloučení se školním rokem v maskách v tělocvičně Školní klub Do školního klubu docházely děti od 4. třídy na základě přihlášky. Činnost vyplňovala polední přestávky a částečně jiné volné hodiny ve škole. Náplň lze rozdělit na pravidelnou a jednorázovou. Pravidelně žáci chodili třikrát týdně do tělocvičny, v případě pěkného počasí na školní hřiště. Mimo oblíbených míčových her si měli možnost zahrát badminton, stolní tenis apod. Kdo neměl na sport chuť, mohl jen tak lenošit na žíněnce nebo jinak relaxovat. V učebně informatiky pracovali s výukovými programy nebo s internetem. Děti také navštěvovaly školní knihovnu a zde hrály stolní hry, pracovaly s počítači, listovaly v encyklopediích a knihách nebo hrály stolní kopanou. Z jednorázových akcí, které probíhaly společně se školní družinou, se uskutečnilo pečení pečiva před Vánoci a Velikonocemi, pečení a zdobení perníčků, vyráběly se krabičky, uskutečnil se turnaj v piškvorkách a stolním fotbale. Dětem se ve školním klubu líbí a mají o členství stálý zájem.

8 3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % , Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka MŠ učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel (částeč. úvazek) asistent pedagoga (částeč. úvazek) Celkem ,0

9 3.3. Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Učitel TV TV, HV, Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, HV 6. a 7. Učitelka AJ - M AJ, M, Rp Učitelka ČJ - D ČJ, D, INF Učitelka 1. stupeň 1. stupeň, Učitelka D Z- RJ D, Z, ČSP, NJ, Zad, Zek, Ředitelka M -Z M Vychovatelka vychovatelství Učitel CH - PŘ CH, PŘ, F, ČSP Učitelka D + Ped. 1. stupeň, M Učitelka VV - OV Čml,VV, AJ 1. st., Ep 3.4. Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 12 do 10 let 10 do 15 let 1 do 20 let 2 nad 20 let Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 0 Odchody 1

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1. Přijímací řízení na střední školy Všech 7 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy (71 %) nebo střední odborná učiliště (29 %). Jedna žákyně 5. ročníku byla přijata na víceleté gymnázium Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 se konal Zapsáno bylo 12 žáků, byly uděleny 3 odklady školní docházky.

11 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Výsledky vzdělávání statistika I. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem II. pololetí ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Počet omluvených a neomluvených hodin v 1. a 2. pololetí ročník počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy /499 29,77/27, /359 43/32, /275 31,42/22, /504 40,11/63, / ,08/82, /709 65/70, /587 54,36/41,93 1/2 0,07/0, /640 51,71/45, /411 37,86/58,71 6/0 0,86/0 celkem 4638/ ,31/47,23 7/2 0,06/0,02 Průměrný prospěch školy: I. pololetí 1,69, II. pololetí 1,68

12 5.2. Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola v letošním roce testovala žáky 5. a 9. ročníku srovnávacími testy KALIBRO 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR Český jazyk 66,5 65,9 Matematika 59,9 49,2 Humanitní základ 57,9 59,9 Přírodovědný základ 61,3 66,0 Anglický jazyk 53,6 62,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR v % Český jazyk 54,5 57,2 Matematika 52,4 55,6 Humanitní základ 55,0 60,3 Přírodovědný základ 57,6 60,7 Anglický jazyk 56,4 62,5 Ekonomický základ 70,6 67, V rámci Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání bylo provedeno v červnu 2012 testování žáků 5. a 9. ročníku 5. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy v % Průměrná úspěšnost žáků 5. roč. ZŠ v ČR v % Matematika 53,12 60,5 Český jazyk 67,36 66,5 Anglický jazyk 60,43 51,5 9. ročník Průměrná úspěšnost žáků naší školy Průměrná úspěšnost žáků 9. roč. ZŠ v ČR Matematika 55,21 55,5 Český jazyk 73,61 70,5 Anglický jazyk 56,41 58,5

13 5.3. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 3., 6., 7., 8. 9 V 6. ročníku pracovala žákyně s pomocí osobní a pedagogické asistentky. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Všichni pedagogové si plně uvědomují, že prevence sociálně patologických jevů je důležitější než řešení již nastalých problémů. Školní metodik prevence spolupracuje s okresní metodičkou, účastní se pravidelných setkání metodiků i seminářů s vybranou tématikou. Ve škole řeší problémy daného charakteru v poradenském týmu s ředitelkou školy, výchovným poradcem, třídními učiteli. S osobními poznatky seznamuje na pedagogických radách své kolegy, je li třeba, řeší s nimi i žákovskou problematiku. Malý kolektiv dětí i pedagogů se jeví v tomto směru jako výhoda. Ve školním vzdělávacím programu je zahrnuta problematika etiky a právní výchovy, preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů, výchova ke zdravému životnímu stylu, vhodnými formami a metodami se působí na žáky s ohledem na rozvoj osobnosti a sociálního chování. Při organizaci prevence se opíráme o minimální preventivní program, nabízíme smysluplné využití volného času, průběžně sledujeme podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů, uplatňujeme formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Lze využít poradenské služby metodika prevence i výchovného poradce, zajišťujeme poradenské služby speciálních pracovišť a preventivních zařízení. Každý pracovník si všímá chování dětí na chodbách, v šatně i jinde ve škole. Z posledních hodin jsou žáci odváděni učitelem do šatny, bez dohledu nesmí být žáci v učebnách. Tyto i další situace jsou řešeny školním řádem. Při přesném plnění pracovních povinností se nemůže stát, aby děti byly bez dohledu. Školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy i odpovídající sankce. Samozřejmě i postup při řešení toho kterého nežádoucího jevu. Škola pořádá akce pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů. Většinou jde o diskuze, besedy se zajímavými lidmi, policií apod. Je patrná snaha maximálně využívat přilehlé prostory školy i její blízké okolí k různým aktivitám jako jsou vycházky, hry v přírodě, sportovní soutěže. Ve škole je zřízen školní klub, který vyplňuje žákům čekání na další výuku. Klub mohou navštěvovat žáci 4. až 9. ročníku. Činnosti klubu probíhají v tělocvičně, knihovně, na hřišti, v odborných učebnách. O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí na školní hřiště.

14 Ve vyučování je vzhledem k malému počtu žáků možný individuální přístup k žákům i jejich rodičům. Díky této preventivní činnosti a hlavně neustálému zájmu a dohledu nad dětmi se dá hodnotit prevence jako úspěšná. Ve škole nebyly řešeny závažné prohřešky jako drogy, alkohol, kouření, záškoláctví, závažná šikana, násilné chování. Dílčím problémem je vulgární vyjadřování stále mladších dětí. Také přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi jsou méně časté než v minulosti. Převládá touha prosadit se i na úkor druhého,děti nevědí často, kde je hranice slušnosti, co je vhodné či nevhodné, respekt k dospělým osobám stále častěji chybí. Pro toto jsou mantinely velmi často vytyčeny již v rodině samé. Možnosti učitele, jak působit na problémové žáky je tedy omezená, také proto, že možné postihy a sankce pro některé žáky již svou roli neplní. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje nebo Národním institutem pro další vzdělávání. Zaměstnanci se individuálně zúčastnili 17 různých většinou jednodenních vzdělávacích akcí. Dvě paní učitelky MŠ absolvovali kurz logopedické prevence. Celý pedagogický sbor společně absolvoval v rámci projektu Za poznáním snadněji a hravě semináře na téma: Finanční gramotnost v kostce a Finance a já. 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8.1. Předávání informací rodičům SRPŠ při ZŠ v Pecce Při škole je zřízena organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Podílí se především na organizaci třídních schůzek. Ve školním roce 2011/2012 byly čtyři třídní schůzky a 2 dny otevřených dveří spojené s tvořivou dílnou (vánoční a velikonoční). Ve výboru SRPŠ je konzultován výchovně vzdělávací proces školy a prostřednictvím výboru SRPŠ vznášejí rodiče své připomínky ke škole. Třídní schůzky a účast rodičů na nich: % % % % průměr: 63,3 % Dny otevřených dveří a navštívilo celkem 45 a 24 rodičů, žáků a občanů. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím zápisů v deníčcích a žákovských knížkách, případně telefonicky. Škola nabízí zákonným zástupcům žáka možnost účasti při vyučování po vzájemné dohodě s vyučujícím. Výchovný poradce podává informace vycházejícím žákům a jejich rodičům.

15 8.2. Účast na soutěžích péče o nadané žáky Žákům nadaným je věnována individuální péče pedagogů školy. Připravují je na školní, okrsková, okresní a krajská kola různých soutěží, např. okresních kolo v olympiádě z českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, okrskového kola Pythagoriády a soutěží Poznávání živočichů a rostlin. Žáci naší školy se účastnili okrskových, okresních a krajských kol ve vybíjené, okrskového a okresního kola v McDonald s Cupu, minifotbalu, stolním tenisu, florbalu, vybíjené a přespolním běhu. Umístění našich žáků ve sportovních soutěžích: DATUM AKCE MÍSTO POČET Ž. UMÍSTĚNÍ Minifotbal, Nová Paka okrsek Přespolní běh, okres Nová Paka Florbal, okrsek Nová Paka Florbal, okrsek Nová Paka Preventan Cup, okres Nová Paka Basketbal, okres Nová Paka (mladší dívky), 4. (starší dívky), 3. (mladší kluci), 3. (starší kluci) 5. (mladší dívky), 2. (starší dívky) 3,4. (mladší i starší kluci) 2. dívky 3. kluci 5. dívky 2. kluci Basketbal, kraj Nová Paka Basketbal, okres Jičín Kopaná Mc Donald s Cup Lázně Bělohrad II- Lázně Bělohrad Atletika 2. kluci ml. Jičín 20 4 boj 5. dívky ml Atletika 4 boj Jičín dívky 6. kluci Volejbal okres Dřevěnice dívky 3. kluci Volejbal, kraj dřevěnice 8 4. dívky 1.6. Volejbal mini 3. kluci Dřevěnice 10 kraj 4. dívky Trojboj okres Jičín 12 5.

16 8. 3. Další aktivity podle ročníků 1. ročník Datum Akce Místo Počet žáků 1. září Slavnostní zahájení školního roku Pecka září 1. lekce plavání Hořice září 2. lekce plavání Hořice září Branný den Pecka října 3. lekce plavání Hořice října Hudební představení Ať žijí duchové Jičín října 4. lekce plavání Hořice 17 Divadelní 14. října představení MŠ Pecka 18 Sněhurka a 7 trpas. 19. října 5. lekce plavání Hořice listopadu 6. lekce plavání Hořice listopadu 7. lekce plavání Hořice listopadu Film Saxána, Lexikon kouzel Nová Paka listopadu 8. lekce plavání Hořice listopadu 9. lekce plavání Hořice listopadu 10. lekce plavání Hořice prosince Projektový den Pecka prosince Mikulášská besídka Nová Paka prosince Vánoce v DPS Pecka ledna Lyžařský den Pecka února Lyžařský den Pecka února Beseda Houby Pecka února Lyžařské závody Nová Paka března Beseda v knihovně Pecka dubna Představení O Balynce Pecka dubna Výchovný koncert ZUŠ NP Pecka dubna Exkurze Den Země Vrchlabí dubna Školní akademie Pecka dubna Projektový den Pecka května Ústní hygiena Pecka května Krejčík Honza Pecka května Kouzelník Kožíšek Nová Paka června Pasování na čtenáře Pecka června Třídní výlet Dinopark Liberec června Gotika rytíři Pecka června Výchovný koncert Pecka června Beseda s policií ČR Školení 1. pomoci Pecka 17

17 26. června Školní pouť Pecka června Turistický den Pecka června Turistický den Pecka června Slavnostní zakončení Pecka ročník 1. září Slavnostní zahájení školního roku Pecka září 1. lekce plavání Hořice září 2. lekce plavání Hořice září Branný den Pecka 6 5. října 3. lekce plavání Hořice 9 6. října Hudební představení Ať žijí duchové Jičín října 4. lekce plavání Hořice 9 Divadelní 14. října představení MŠ Pecka 9 Sněhurka a 7 trpas. 19. října 5. lekce plavání Hořice října Exkurze Harrachov 8 2. listopadu 6. lekce plavání Hořice 9 4. listopadu Africké pohádky Pecka 9 9. listopadu 7. lekce plavání Hořice listopadu Film Saxána, Lexikon kouzel Nová Paka listopadu 8. lekce plavání Hořice listopadu 9. lekce plavání Hořice listopadu 10. lekce plavání Hořice prosince Projektový den Pecka 9 7. prosince Mikulášská besídka Nová Paka 9 8. prosince Exkurze ZOO Dvůr Králové prosince Vánoce v DPS Pecka ledna Lyžařský den Pecka února Lyžařský den Pecka února Beseda Houby Pecka února Lyžařské závody Nová Paka 4 3. dubna Představení O Balynce Pecka dubna Výchovný koncert ZUŠ NP Pecka dubna Exkurze Den Země Vrchlabí dubna MC Donald Cup Lázně Bělohrad dubna Školní akademie Pecka dubna Projektový den Pecka 9 2. května Ústní hygiena Pecka května Krejčík Honza Pecka května Kouzelník Kožíšek Nová Paka května Víkendový pobyt Pařezská Lhota května Krajské kolo ve vybíjené Kostelec nad Orlicí 5

18 5. 7. června Republikové kolo ve vybíjené Pecka června Třídní výlet Dinopark Liberec června Gotika rytíři Pecka června Výchovný koncert Pecka června Beseda s policií ČR Školení 1. pomoci Pecka června Školní pouť Pecka června Turistický den Pecka června Turistický den Pecka června Slavnostní zakončení Pecka ročník 1. září Slavnostní zahájení školního roku Pecka září 1. lekce plavání Hořice září 2. lekce plavání Hořice září Branný den Pecka října 3. lekce plavání Hořice 7 6. října Hudební představení Ať žijí duchové Jičín října 4. lekce plavání Hořice října 5. lekce plavání Hořice října Exkurze Harrachov listopadu 6. lekce plavání Hořice 6 4. listopadu Africké pohádky Pecka listopadu 7. lekce plavání Hořice listopadu Film Saxána, Lexikon kouzel Nová Paka listopadu 8. lekce plavání Hořice listopadu 9. lekce plavání Hořice listopadu 10. lekce plavání Hořice 5 5. prosince Projektový den Pecka prosince Exkurze ZOO Dvůr Králové prosince Vánoce v DPS Pecka ledna Lyžařský den Pecka února Lyžařský den Pecka února Beseda Houby Pecka února Lyžařské závody Nová Paka 1 3. dubna Představení O Balynce Pecka dubna Exkurze Den Země Vrchlabí dubna MC Donald Cup Lázně Bělohrad dubna Školní akademie Pecka dubna Projektový den Pecka května Ústní hygiena Pecka května Krejčík Honza Pecka května Kouzelník Kožíšek Nová Paka května Víkendový pobyt Pařezská Lhota 7

19 25. května Krajské kolo ve vybíjené Kostelec nad Orlicí června Republikové kolo ve vybíjené Pecka června Třídní výlet Dinopark Liberec června Gotika rytíři Pecka června Výchovný koncert Pecka června Beseda s policií ČR Školení 1. pomoci Pecka června Školní pouť Pecka června Turistický den Pecka června Turistický den Pecka června Slavnostní zakončení Pecka ročník Jičín město pohádky Jičín Lekce plavání Hořice Prezentační odpoledne a branný Škola Pecka 9 den Beseda s I. Komárkovou Knihovna Pecka Hudební pořad Jičín Exkurze Pevnost Dobrošov, zámek Náchod Prezentační odpoledne Škola Pecka Divadelní představení Africká Škola Pecka 8 pohádka Saxána lexikon kouzel Kino Nová Paka Z pekla štěstí Škola Pecka Besídka v penzionu Penzion Pecka Zdobení stromku lesní zvěři Pecka Prezentační odpoledne Škola Pecka Divadlo Romeo a Julie Pecka 8 Lyžařský den a prezentační Pecka 9 odpoledne Lyžařský den Pecka Přednáška o houbách Pecka Lyžařské závody Nová Paka Dopravní výchova Nová Paka Poznávání živočichů Škola Pecka 7

20 Beseda s I.Komárkovou Škola Pecka Beseda s Mužem roku 2009, M. Zach Škola Pecka Beseda o knížkách Knihovna Pecka Pohádka o Balynce Tělocvična Pecka Exkurze Den Země Vrchlabí Mc Donald Cup Lázně Bělohrad Projektový den Pecka Turnaj ve vybíjené Lázně Bělohrad Turnaj ve vybíjené Lázně Bělohrad Svět kouzel Pavel Kožíšek Nová Paka Turnaj ve vybíjené Kostelec Turnaj ve volejbale Dřevěnice Republikové kolo ve vybíjené Koupaliště Pecka Dopravní hřiště Nová Paka Školní výlet na koňský ranč Blešno Výlet do Dinoparku Liberec Gotika na hradech Tělocvična Pecka Beseda s PČR, školení první pomoci Pecka Školní pouť Pecka 8 27., Turistický den Okolí Pecky 8 5. ročník Jičín město pohádky Jičín Prezentační odpoledne a branný Škola Pecka 13 den Beseda s I.Komárkovou Knihovna Pecka Hudební pořad Jičín Exkurze Pevnost Dobrošov, zámek Náchod Prezentační odpoledne Škola Pecka Divadelní představení Africká Škola Pecka 13 pohádka Florbal Nová Paka Saxána lexikon kouzel Kino Nová Paka Z pekla štěstí Škola Pecka Besídka v penzionu Penzion Pecka Zdobení stromku lesní zvěři Pecka 11

21 Prezentační odpoledne Škola Pecka Divadlo Romeo a Julie Divadlo Pecka 12 Lyžařský den a prezentační Pecka 13 odpoledne Florbal Pecka Lyžařský den Pecka Přednáška o houbách Pecka Lyžařské závody Nová Paka Výstup na M.Everest Škola Pecka Poznávání živočichů Škola Pecka Beseda s I.Komárkovou Škola Pecka Beseda s Mužem roku 2009, M. Zach Škola Pecka Beseda o knížkách Knihovna Pecka Pohádka o Balynce Tělocvična Pecka Exkurze Den Země Vrchlabí Mc Donald Cup Lázně Bělohrad Projektový den Pecka Turnaj ve vybíjené Lázně Bělohrad Turnaj ve vybíjené Lázně Bělohrad Svět kouzel Pavel Kožíšek Nová Paka Turnaj ve vybíjené Kostelec Turnaj ve volejbale Dřevěnice Republikové kolo ve vybíjené Koupaliště Pecka Školní výlet na koňský ranč Blešno Výlet do Dinoparku Liberec Gotika na hradech Tělocvična Pecka Beseda s PČR, školení první pomoci Pecka Školní pouť Pecka , Turistický den Okolí Pecky ročník Exkurze Kuks Kuks a Cyklovýlet Rozkoš Branný den Pecka Prezentační odpoledne Pecka Exkurze Náchod, Dobrošov Lanové centrum Harrachov Prezentační odpoledne Pecka Legenda V+W Pecka 9

22 Exkurze IQ Park Liberec Vánoční besídka Pecka Prezentační odpoledne Pecka Romeo a Julie Pecka Prezentační odpoledne Pecka Projektový den finanční gramotnost Pecka Florbal Nová Paka Beseda Houby Pecka Lyžařské závody Nová Paka Beseda s M. Komárkovou Pecka Okresní kolo ZO Jičín Beseda s M.Zachem Pecka Školní akademie Pecka Fotografování Pecka Školní výlet Železnice, Jičín Noc v knihovně Pecka Gotika Pecka Koncert ZUŠ Pecka Beseda s Policií ČR Pecka První pomoc Pecka Exkurze Chocomuzeum Praha Turist. den - Valy Pecka, Valy ročník Exkurze Kuks 8 14., Cyklokurs Kuks Branný závod Pecka Beseda se spisovatelkou Martinou Pecka 14 Komárkovou Přespolní běh Nová Paka Výměnný pobyt Francie Exkurze Náchod, Dobrošov Knihovna - Erben, Čtvrtek - výročí Pecka Lanové centrum Kořenov IQ park Liberec Vánoční besídka Pecka Projekt - finanční gramotnost Pecka Přednáška - Houby Pecka Beseda s M. Komárkovou Pecka Výměnný pobyt - Pecka 4

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více