5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika Informatika volitelný předmět 5.3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3."

Transkript

1 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika Informatika volitelný předmět Informatika v AJ Ročník Hodinová dotace Informatika Informatika 0 R R R Informatika v AJ 0 R R R Realizují obsah vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie RVP G. Na kompetence získané žáky v nižším stupni gymnázia navazuje povinný předmět v 1. ročníku vyššího stupně školy. Cílem je rozšířit vědomosti a povedenosti žáků tak, aby v současném digitálním věku uspěli ve zvolené profesi na základě obecné IT gramotnosti. Zaměřuje se na vyhledávání informací, ale zejména na jejich následné grafické zpracování a vytváření prezentací resp. webových stránek. Vede žáka k zvládnutí práce se základním uživatelským SW, resp. dle zájmů žáků s náročnějším grafickým SW. Seznamuje s etickými pravidly, legislativou a terminologií, dále s riziky a hygienou práce v oboru. Učí řešit problémy prostřednictvím zadání individuálních i skupinových projektu. Podporuje nutnost flexibilního přizpůsobování se inovovaným verzím produktů i zařízení. Vede k aplikaci dovedností v ostatních předmětech (oborech) resp. při obhajobách maturitní práce. Ve 2. až 4. ročníku mohou žáci volitelně pokračovat v prohloubení kompetencí další volitelnou výukou. Zaměření této výuky bude odpovídat vývoji moderních technologií a osnovy předmětu budou jako doplněk tohoto dokumentu postupně vytvářeny a obnovovány. Volitelným obsahem výuky může být modulově sestavený program European Computer Driving Licence (volně přeloženo evropský řidičák na počítač, zkratka ECDL), jehož cílem je, aby žák získal mezinárodní platný doklad počítačové gramotnosti držitele - Certifikát ECDL nebo Cisto Networking Academy Program (CNAP) na základě dodatku vydaného k ŠVP Globe. Předmět Informatika může být vyučován alternativně také v anglickém jazyce ve 2. až 4 ročníku na základě volby žáků a výběrem z nabídky ředitele školy pro daný školní rok. Obsah výuky odpovídá obsahu volitelné oblasti předmětu Informatika. Jedna až tři hodiny z týdenní dotace předmětu mohou být vedeny v anglickém jazyce. Učivo je rozloženo do 2. až. 4. ročníku. K dělení žáků na skupiny dochází v závislosti na počtu žáků ve třídách, skupina má do 18 žáků pro praktickou část výuky s PC. Rozdělení je provedeno na začátku školního roku. Výuka probíhá v učebnách vybavených potřebnou didaktickou i IC technikou. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace, spolupráce a soutěž. Mediální výchova Média a mediální produkce, uživatelé, účinky mediální produkce a vliv médii, role médii. Výchovné a vzdělávací strategie: Žák využívá znalostí informačních technologii při řešení úkolů v rámci každodenní praxe. Žák uceleně organizuje data a chrání je před poškozením. Žák využívá dostupné informační služby pro získávání informací v rámci každodenní praxe. 207

2 Žák posuzuje aktuálnost, relevanci a věrohodnost informací v rámci každodenní praxe. Žák zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního software. Žák využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky. Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/yně si osvojí různé způsoby a metody učení, plánování a organizace učení, vytváří ochota dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí Kompetence komunikativní žák/yně se výstižně a souvisle vyjadřuje k určité problematice, nebojí se mluvit ze strachu, že se dopustí chyb, rozumí psanému a mluvenému projevu Kompetence sociální a personální žák/yně naučí se pracovat ve skupině, posílí svůj smysl pro týmovou práci, pomůže, popřípadě požádá o pomoc, v rozhovorech vyjadřuje své názory, respektuje skutečnost, že se dopouští chyb stejně jako ostatní spolužáci Kompetence občanské žák/yně respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur Kompetence pracovní žák/yně využívá a rozvíjí získané dovednosti Očekávané výstupy žáka Informatika (1. ročník vyššího stupně gymnázia) Žák: 1 ovládá, propojuje a aplikuje prostředky ICT 2 využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek HW a SW k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 3 organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití 4 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe 5 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci 6 využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, výukových programů, encyklopedii, knihoven, databází 7 posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací 8 využívá informační a komunikační služby v souladu s požadavky etickými, bezpečnostními a legislativními 9 zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního software, multimediálních technologii a internetu 10 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Očekávané výstupy žáka Informatika volitelný předmět ( ročník vyššího stupně) Žák: 1 ovládá, propojuje a aplikuje prostředky ICT 2 využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek HW a SW k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh 3 organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití 4 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe 5 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci 6 využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, výukových programů, encyklopedii, knihoven a databází 7 posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací 8 využívá informační a komunikační služby v souladu s požadavky etickými, bezpečnostními a legislativními, zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím multimediálních technologií a internetu 9 dokáže samostatně po obsahové i grafické stránce vytvořit náročnější estetickou a účelnou prezentaci 208

3 Očekávané výstupy žáka 10 1, 2, 9 2 2, 5, 6, 7, 9 3 4, 5, 6, 7, 8 10 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Informatika CZ.1.07/1.1.02/ Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata dodržuje všechny pracovní předpisy pro práci s PC dodržuje pravidla hygieny určená pro pracoviště dokáže využívat služeb internetu je schopen zpracovat a prezentovat výsledky vlastní práce používá správně vybraný software, ovládá jeho funkce dokáže účelně pracovat s příslušným základním hardwarem je schopen aplikovat zvolený program pro řešení konkrétních úloh orientuje se v běžné odborné terminologii je schopen využívat většího množství zdrojů informací a pomocí vhodného softwaru je zpracovat buď samostatně, nebo v týmové spolupráci dokáže účelně a smysluplně třídit data ukládá data odpovídajícím způsobem tak, aby zabránil možnému zneužití nebo poškození orientuje se v oblasti antivirové ochrany má přehled o praktickém i profesním využití vědomostí získané dovednosti aplikuje např. při e - learningovém vzdělávání dokáže posoudit věrohodnost informací z různých zdrojů ovládá základy legislativy pro ICT, např. ochranu autorských práv dokáže zapsat zadaný algoritmus orientuje se v základech programování Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT Funkce prostředků ICT, jejich částí a periférii Prezentace výsledků práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního software Operační systém, uživatelské prostředí a programové aplikace Digitální svět, informační technologie Publikace výsledků práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního software Ročník, pozn. OSV Morálka všedního dne 1. MV Média a mediální produkce 1. MV - Uživatelé 1. Údržba a ochrana dat 1. Sdílení odborných informací 1. Informační etika, legislativa 1. Algoritmizace

4 Očekávané výstupy žáka 1, 3, 4 2, 4 4, 6 2, 9 1, 5, 6, Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Rozpracované výstupy žáka ovládá práci s programem na tvoření prezentací zdůrazňuje srozumitelnost prezentace je schopen prezentovat svou práci vytváří jednoduché i pokročilé multimediální prezentace přebírá a využívá údajů z jiných aplikací pro jejich prezentaci nastavuje a mění rozvržení snímků a jejich předloh v prezentacích orientuje se v alternativních aplikacích pro prezentaci využívá programy volně dostupné na internetu posoudí možnosti využití, kombinuje funkce programů vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných konkrétních úkolů samostatně pracuje s programem určeným pro rastrovou grafiku na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje uplatňuje při práci estetická a umělecká pravidla zpracuje grafickou informaci a to jak v bitmapových, tak i ve vektorových grafických editorech uplatňuje při práci estetická a umělecká pravidla s využitím vektorových systémů vytváří jednoduché nákresy a technická schémata podle příslušných vzorů vytváří grafické návrhy jednoduchých reklamních tiskovin zná filosofii tvorby www stránek dokáže uplatňovat estetické hledisko při tvorbě www stránek 210 uvažuje o přehlednosti www stránky Učivo tvorba prezentace na zadané téma práce se snímky, nastavování a změna jejich rozvržení, úprava předlohy snímku práce s textem a grafikou v prezentaci přebírání údajů z jiných aplikací do připravované prezentace vytvoření kostry prezentace z osnovy elektronického dokumentu předvedení prezentace tvorba nelineárních prezentací využití on-line programů zásady grafického designu práce s bitmapovým grafickým editorem úprava digitální fotografie střih videa a zvuku základní i pokročilé editační nástroje pro úpravu rastrového obrazu, modifikační nástroje a rastrové efekty práce s vektorovým grafickým editorem grafické entity a jejich atributy a práce s textem ve vektorových systémech úprava objektů, využití hladin a základních i rozšířených efektů ve vektorových systémech základy práce s jednoduchým editorem www stránek Informatika CZ.1.07/1.1.02/ Průřezová témata OSV-morálka všedního dne MV Media a mediální produkce, Účinky mediální produkce a vliv médií VV rozvoj estetického cítění OSV-morálka všedního dne ZSV právní Ročník, pozn.

5 7, 8, 9 dokáže využít předchozí zkušenosti a znalost programů: kancelářský balík, grafický editor, editace videa využití on-line programů vytvoření vlastní www stránky povědomí 4, 5, 9 orientuje se v základní terminologii pro práci ve 3D prostředí uvědomuje si možnosti využití 3D technologie v praxi dokáže využít volně dostupné programy pro svou práci základy práce s 3D programem využití on-line programů vytvoření vlastního projektu a publikování na webu Očekávané výstupy žáka 1, 2, 4, 5 2, 3, 5 1, 5 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Rozpracované výstupy žáka rozumí základním pojmům HW, SW a informačních technologií je schopen ocenit význam používání informačních systémů v každodenním životě a vliv osobních počítačů na zdraví člověka má základní přehled o bezpečnosti a právních problémech, souvisejících s počítačem má základní znalosti a schopnosti využívat základní funkce počítače a operačního systému umí spravovat a organizovat soubory a složky v počítači je schopen efektivně vyhledávat soubory a složky v počítači umí využívat jednoduché nástroje editace a různé možnosti tisku, které operační systém nabízí používá textový procesor na osobním počítači zná základní operace spojené s tvorbou, formátováním, a úpravou dokumentu připraveného k distribuci ovládá tvorbu textových tabulek, používání obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu 211 Učivo typy počítačů, hlavní části počítače HW a SW technické vybavení počítače, periferie programové vybavení počítače prostředky k uchovávání dat informační sítě, LAN, WAN, internet zabezpečení počítače, autorské právo základní práce s počítačem, pracovní plocha soubory a složky, organizace, zobrazení vyhledávání v počítači vytvoření snímku obrazovky jednoduchá editace soborů tisk, možnosti a nastavení tisku MS Word, základní nastavení, ukládání souborů vkládání a výběr dat, formátování textu, odstavců, tabulátory nadpisové a odstavcové styly, záhlaví a zápatí vkládání objektů do textu tabulky, obrázky, kliparty, tvary, grafy, diagramy, textové rámce Informatika (Program ECDL) CZ.1.07/1.1.00/ Průřezová témata Ročník, pozn.

6 2, 3 2, 3, 7 2, 5, 6, 7, 8, 9 1, 3, 5, 6, 7, 8 5, 6 vkládá objekty do textu a využívá nástrojů ke slučování textu a informací z databáze zná základní operace, spojené s tvorbou, formátováním a používáním tabulky a umí je provádět ovládá standardní matematické a logické operace s použitím základních vzorců a funkcí je schopen předvést použití pokročilejších funkcí v tabulkovém kalkulátoru - vkládání objektů, tvorbu grafů a diagramů rozumí základní koncepci databází, umí je používat na osobním počítači je schopen vytvořit návrh jednoduché databáze používá prezentační nástroje osobního počítače je schopen předvést základní úkoly, jako tvorbu, formátování a přípravu prezentací pro distribuci a předvedení zná možnosti základních operací s grafikou a tabulkami, umí používat různé efekty počítačové prezentace pracuje s vyhledávacími nástroji webových prohlížečů a vyhledávacích programů je schopen s výsledky hledání pracovat, tisknout webové stránky a výsledky vyhledávání užívá elektronickou poštu k odesílání a přijímání zpráv, připojit ke zprávě přílohy je schopen organizovat a spravovat složky zpráv v rámci SW elektronické pošty rozumí základním pokynům při užívání IC v AJ a dokáže dohledávat základní informace v odborném textu v anglickém jazyce tisk, nastavení tiskové strany hromadná korespondence MS Excel, nastavení, základní operace formátování buněk v tabulce vkládání a výběr dat v tabulce, třídění dat vkládání objektů do tabulky aritmetické a logické vzorce a funkce (SUMA, PRŮMĚR, KDYŽ) tisk, nastavení tisku tabulky grafy a diagramy, práce s nimi MS Access možnosti a nastavení programu Základní operace s databází, primární klíč, atributy jednotlivých polí formuláře a jejich úprava dotazy do databáze, upřesnění dotazů, filtry sestavy, jejich tvorba a editace, záhlaví a zápatí, výběr a třídění dat do sestavy MS PowerPoint, možnosti programu základní operace s textem a jeho formátování práce s OLE objekty v textu textové rámce, kreslené objekty, vkládání bitmapové a vektorové grafiky, diagramy, tabulky, grafy příprava prezentace k předvádění, tisk podkladů animace a přechody snímků webový prohlížeč MS IE a jeho možnosti MS Outlook, nastavení programu přijímání a odesílání elektronické pošty, přílohy adresář, organizace zpráv a jejich třídění práce s odbornými texty v AJ v návaznosti na jazykovou úroveň žáka osvojení základní odborné terminologie v AJ AJ 212

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více