Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)"

Transkript

1 (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textovými editory, tabulkovými editory a s programy k tvorbě prezentací. To vše ve spojení s orientací ve světě informací, zpracováním získaných informací a s využitím informací v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Pro vzájemnou komunikaci a předávání informací a souborů se žáci učí používat elektronickou poštu. Dále jsou žáci v hodinách vedeni ke správnému výběru a využití softwaru a hardwaru, k jeho instalaci i orientaci v ovládání. V devátém ročníku bude žákům umožněno sestavit si ve skupinách osobní počítač, nainstalovat operační systém a jiné aplikace a zapojit ho do sítě. Nebude chybět ani téma vývoj výpočetní techniky a historie internetu. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich efektivního zpracování, vede k odlehčení paměti při dnešním množství dat, urychluje aktualizaci poznatků a doplňuje běžné učební texty a pomůcky. Dovednosti získané v tomto předmětu umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech základního vzdělávání. S předmětem informační a komunikační technologie úzce souvisí předmět počítačové aplikace. Do předmětu jsou integrovaná hlavně tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova, mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 1. poznání úlohy informací a informačních činností 2. využívání moderních informačních a komunikačních technologií 3. pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 4. porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 5. tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 641

2 6. osvojení internetového prostředí, využití vyhledávacích portálů a klíčových slov 7. poznání smyslu a cíle učení 8. pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím výukových programů 9. hodnocení výsledků své práce v daném editoru a diskusi o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 10. uvědomění si problémové situace, promyšlení a naplánování způsobu řešení v rámci algoritmizace a programování 11. promýšlení postupů práce v běžném životě 12. porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací 13. samostatnému řešení problému a k vhodnému zvolení způsobu řešení 14. aplikaci získaných poznatků v praxi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 15. schopnosti formulovat svůj požadavek 16. vlastní prezentaci, schopnosti obhájit svou práci vhodnými argumenty 17. využití informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím 18. kooperaci se spolužáky KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 19. spolupráci při řešení problémů 20. odpovědnosti za kvalitu své i společné práce 21. respektování názorů druhých i k umění diskutovat a věcně argumentovat KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 22. respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s informačními a komunikačními technologiemi 23. respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru 24. zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 25. poskytnutí první pomoci při zranění a přivolání pomoci KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 642

3 26. dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s informačními a komunikačními technologiemi 27. šetrné a bezpečné práci s výpočetní technikou 28. využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 29. používání získaných znalostí v praxi 643

4 Očekávané ročníkové výstupy pro 6. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 5. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 6. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 7. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 8. používá základní pojmy z oblasti hardwaru a softwaru 9. ovládá práci v prostředí operačního systému 10. ovládá historii internetu 11. ovládá vývoj počítačů a výpočetní techniky 12. ovládá základní pojmy z algoritmizace a programování 644

5 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC Úvod do předmětu Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT ověřuje věrohodnost Informační zdroje Zdroje informací v klasické i digitální 5 informací a informačních podobě 6 zdrojů Možnosti získávání informací užívá informace v souladu se zákony Vznik, přenos a ukládání informací Byte, bit užívá informace v souladu se zákony 6 chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím ovládá práci v prostředí operačního systému Informační etika Operační systém Informační etika Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složek a souborů Hledání a prohlížení souborů Nastavení tapeta, spořič obrazovky Ukládání na disketu Tlačítko START Péče o počítač - hygiena při práci a údržba 6. ročník 645

6 6. ročník při vyhledávání na Internetové Druhy programů OSV 5 internetu používá prohlížeče a internet Panely nástrojů EV - lidské aktivity a životní 6 jednoduché a vhodné cesty Vyhledavače, odkazy prostředí 10 komunikuje pomocí WWW, HTTP, URL, IP VMEGS Evropa a svět nás internetu Hledání webové stránky zajímá vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích Kopírování textu z internetu Ukládání a kopírování obrázků zpracovává obrázky 7 v grafickém editoru ová adresa Historie internetu vznik, vývoj Malování Panely nástrojů OSV MeV - krit. čtení a vnímání med.sděl., vnímání autora med. sděl., interpretace vzt. med. sd zpracovává text a obrázky Textové editory Otevření programu Čj pravopis, slohová cvičení 2 v textovém editoru Ovládací panely OSV 4 zpracuje a prezentuje Formát písma MeV MeV stavba mediálního 5 informace v textové formě Kopírování textu sdělení, tvorba mediálních 6 ověřuje věrohodnost Přesouvání textu sdělení 7 informací a informačních zdrojů Barva a fonty písma Vzhled stránky uplatňuje estetická a typografická pravidla Vložení obrázku 646

7 má přehled o vývoji výpočetní techniky Předchůdci počítačů Letmý přehled historie výpočetní techniky rozezná a určí jednotlivé Hardware Základní sestava PC 11 komponenty výpočetní techniky Vstupní /výstupní zařízení Procesor Paměti - vnější a vnitřní Organizace informací na paměťovém médiu a jejich kapacita má přehled o Software Druhy programů 8 programovém vybavení počítače Operační systémy Viry a antivirové programy chrání počítač před viry orientuje se v prostředí programu Baltík ovládá základy algoritmizace Seznámení s programem Baltík Seznámení s programem Základy práce Základní funkce Nová scéna Režim - skládat scénu Režim - čarovat scénu Režim - programování (začátečníci) Základy algoritmizace 6. ročník 647

8 Očekávané ročníkové výstupy pro 7. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. používá základní pojmy z oblasti hardwaru a softwaru 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 648

9 7. ročník 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Vzhled okna Vzhled ikon Zástupce na ploše Sdílení složek Umístění programu v nabídce START Přejmenování a přesunutí souboru při vyhledávání na Internetové Vyhledavače OSV 6 internetu používá prohlížeče Hledání webové stránky EV - lidské aktivity a životní 7 jednoduché a vhodné Kopírování textu z internetu prostředí cesty komunikuje pomocí Ukládání a kopírování obrázků EV vztah člověka k prostředí internetu ová adresa vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích Odeslání zprávy s přílohou VMEGS Evropa a svět nás zajímá MeV - krit. čt., vnímání med. sd zpracovává text a obrázky Textové editory Barva a fonty písma OSV 2 v textovém editoru Styly a formátování MeV - tvorba med. sd. 649

10 7. ročník 3 5 zpracuje a prezentuje informace v textové formě Opravy překlepů Vkládání speciálních znaků 6 ověřuje věrohodnost Tisk dokumentu 7 informací a informačních Malování jako součást Wordu 8 zdrojů Wordarty uplatňuje estetická a Kliparty typografická pravidla Ohraničení a stínování zpracovává text a Tabulkové editory Ovládací panely 5 informace v tabulkovém Formát buňky 7 editoru Vkládání dat uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky Ohraničení aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru Formáty sloupců a řádek Označení a vlastnosti bloku Vkládání jednoduchých vzorců Čj pravopis, slohová cvičení zpracovává text a obrázky Programy na tvorbu Seznámení s programem OSV 3 v prezentačním editoru prezentací Typy prezentací MeV stavba med. sd., 5 uplatňuje estetická a Vlastní animace tvorba med. sdělení 6 typografická pravidla Přechod snímků 650

11 7 zpracuje a prezentuje 8 informace v multimediální formě rozezná a určí jednotlivé komponenty výpočetní techniky popíše topologie počítačových sítí Hardware Úvod do počítačových sítí Základní desky Paměti Kapacita RAM, ROM BIOS, CMOS, cache BIOS Procesory Sběrnice - definice, funkce Rozhraní - sériové, paralelní, USB, firewire, PS/2 Topologie počítačových sítí Přenosová média IP adresa 7. ročník 651

12 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných aplikací 4. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. používá základní pojmy z hardwaru a softwaru 10. navrhne a vytvoří webovou stránku 11. ovládá práci v prostředí operačního systému 12. ovládá historii internetu 13. ovládá vývoj počítačů a výpočetní techniky 14. nainstaluje počítačové aplikace 652

13 8. ročník 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému rozpozná formát souboru dle přípony ovládá práci se soubory Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Vytvoření, přejmenování, přesunutí a kopírování složky Přejmenování a přesunutí souboru Sdílení složek Koncovky souborů Seřazení a vyrovnání souborů v okně Komprimace a dekomprimace souborů Nastavení tiskárny Nastavení myši Poznámkový blok Kalkulačka zpracovává text a obrázky Textové editory Tvorba složitějších textů MeV stavba med. sd., 2 v textovém editoru Psaní do sloupců tvorba med. sdělení 3 zpracuje a prezentuje Rámečky OSV 5 informace v textové formě Tabulky Čj pravopis, slohová cvičení 6 ověřuje věrohodnost Wordarty 7 informací a informačních Kliparty 8 zdrojů Ohraničení a stínování uplatňuje estetická a typografická pravidla Styly a formátování Záhlaví a zápatí 653

14 8. ročník užívá panely nástrojů Opravy překlepů zpracovává obrázky Grafické editory Panely nástrojů 8 v grafickém editoru Úprava obrázku OSV Změna grafického formátu zpracovává text a Tabulkové editory Ohraničení 5 informace v tabulkovém Formáty sloupců a řádek 7 editoru Složitější formáty buněk uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky Horní a dolní indexy Vkládání funkcí Tvorba grafů aplikuje matematické funkce v rámci tabulkového editoru zpracovává grafy v rámci tabulkového editoru má přehled o vývoji Předchůdci počítačů Přehled o vývoji výpočetní techniky 11 výpočetní techniky Generace počítačů 13 Operační systémy Historie mikroprocesorů 654

15 má přehled o vzniku a vývoji internetu rozezná a určí jednotlivé komponenty výpočetní techniky Historie internetu Hardware Vznik Vývoj internetu Paměti HDD, floppydisk, CD-ROM a DVD, flashdisk Základní deska Procesory Vstupní /výstupní zařízení Rozhraní - sériové, paralelní, USB, firewire, PS/ provede úspěšnou instalaci Instalace softwaru Nastavení instalace 14 nového softwaru Výběr softwaru 8. ročník 655

16 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 2. ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 3. ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodné aplikace 4. ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 6. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 7. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 8. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 9. používá základní pojmy z oblasti hardwaru a softwaru 10. ovládá práci v prostředí operačního systému 11. nainstaluje počítačové aplikace 12. sestaví osobní počítač 656

17 1-29 žák respektuje pravidla bezpečnosti práce na PC ovládá práci v prostředí operačního systému využívá systémových nástrojů k údržbě počítače chrání počítač před viry Úvod do předmětu Operační systém Bezpečnost práce v učebně VT Řád učebny VT Nastavení tiskárny Nastavení myši Údržba počítače ScanDisk Defragmentace Umístění programů do nabídky Start Antivirové programy ověřuje věrohodnost Informační zdroje Zdroje informací v klasické i digitální 6 informací a informačních podobě 7 zdrojů Možnosti získávání informací užívá informace v souladu se zákony užívá informace v souladu se zákony 7 chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím Informační etika Informační etika 9. ročník 657

18 9. ročník při vyhledávání na Internetové Složitější vyhledávání OSV 6 internetu používá prohlížeče Internet jako zdroj informací VMEGS objevujeme 7 jednoduché a vhodné cesty Vyhledavače Evropu a svět komunikuje pomocí internetu Druhy prohlížečů vyhledává informace na portálech, v knihovnách a encyklopediích MeV - kritické čtení a vním. med. sd., interpretace med. sd a reality, vnímání autora med. sdělení zpracovává text a obrázky Textové editory Složitější texty MeV - stavba med. sdělení 2 v textovém editoru Zaškrtávací políčka tvorba med. sdělení 3 užívá panely nástrojů Vzorce OSV 5 zpracuje a prezentuje Sloupce Čj pravopis, slohová cvičení 6 informace v textové formě Rámečky 7 ověřuje věrohodnost Tabulky 8 informací a informačních zdrojů Grafy Vzhled stránky vkládá tabulky a grafy do textového editoru Typografické zásady při psaní dokumentů uplatňuje estetická a typografická pravidla zpracovává text a obrázky Programy na tvorbu Typy prezentací 3 v prezentačním editoru prezentací Vlastní animace OSV 658

19 5 uplatňuje estetická a Přechod snímků 6 typografická pravidla Vytvoření složitější prezentace 7 8 zpracuje a prezentuje informace v multimediální formě zpracovává text a Tabulkové editory Složitější tabulky 5 informace v tabulkovém Formáty buněk 7 editoru Vkládání funkcí aplikuje matematické funkce v rámci Tvorba grafů Podmíněné formátování tabulkového editoru zpracovává grafy v rámci tabulkového editoru uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě tabulky rozezná a určí jednotlivé Hardware Práce s ceníkem 10 komponenty výpočetní Výběr komponent 11 techniky Rozebrání a sestavení PC 12 sestaví a zapojí funkční osobní počítač z komponentů Paměti HDD, floppydisk, CD-ROM a DVD, flashdisk Základní deska 9. ročník 659

20 nainstaluje hardwarové ovladače Procesory Vstupní /výstupní zařízení Rozhraní - sériové, paralelní, USB, firewire, PS/2 Zapojení počítačů do sítě má přehled o Software Ovladače 11 programovém vybavení počítače Upgrade Licence a multilicence provede úspěšnou instalaci nového softwaru Freewaru Sharewaru Instalace operačního systému 9. ročník 660

21 661

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně. Vyučuje se v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více