5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie v RVP ZV pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie ze vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie z RVP G pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium. Obsah předmětu je zaměřen na získání a prohloubení znalostí práce s PC (zvládnutí pokročilých funkcí textového editoru a tabulkového kalkulátoru, grafického editoru), získávání, zpracování, prezentování a ověřování věrohodnosti informací, komunikaci v rámci počítačové sítě (e-learning, výměna a sdílení informací), dodržování základních typografických a estetických pravidel a využití VT v rámci ostatních předmětů. Časová dotace pro nižší gymnázium: Hodinová dotace pro předmět Informační a komunikační technologie je 2 vyučovací hodiny v prvním ročníku studia (prima), 1 vyučovací hodina ve druhém ročníku studia (sekunda). V prvním ročníku (prima) je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace pro rozšíření vzdělávacího obsahu. Ve druhém ročníku (sekunda) je předmět posílen jednou hodinou pro realizaci vzdělávacího obsahu Tematického okruhu Využití digitálních technologií ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: Celková hodinová dotace pro předmět Informační a komunikační technologie jsou 4 vyučovací hodiny. V prvním ročníku studia je hodinová dotace 2 vyučovací hodiny. Další dvě hodiny jsou integrovány do předmětu Matematika, a to v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně ve druhém ročníku studia a 1 vyučovací hodina týdně v třetím ročníku studia.

2 Výuka probíhá ve dvou počítačových učebnách (I-1 a I-2): obě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a dataprojektorem, počítače jsou připojeny do školní počítačové sítě a jsou připojeny k internetu. Podle počtu žáků ve třídě je třída pro výuku předmětu ICT dělena na dvě části, popř. výuka probíhá v celé třídě v učebně I-1 vybavené 30 pracovními stanicemi. Na základní kurz navazuje dvouletý seminář Informační a komunikační technologie pro žáky 3. ročníku a septimy (zaměřený na základy algoritmizace a programování) a jednoletý seminář Informační a komunikační technologie pro žáky 4. ročníku a oktávy (zaměřený uživatelsky). V průběhu studia vyučovacího předmětu ICT nabízíme žákům mimo vyučovací hodiny následující aktivity a příležitosti: soutěže (např. SOČ) korespondenční semináře exkurze V průběhu studia realizujeme vybrané Tematické okruhy z průřezového tématu Mediální výchova. 2. Výchovné a vzdělávací strategie K utváření (na nižším gymnáziu) a osvojení (na vyšším gymnáziu a čtyřletém studiu) klíčových kompetencí volí učitel následující metody a společné postupy: KOMPETENCE K UČENÍ zadává vhodné úlohy a problémy (z ICT, z praxe) a tím vede žáky k vyhledávání informací, posuzování jejich pravdivosti a relevance a k používání internetu zadáváním krátkodobých a střednědobých projektů umožňuje žákům rozvíjet jejich kreativní myšlení a tvořivost KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ při výuce užívá problémy a situace z běžného života a praxe a vede žáky používat výpočetní techniku k jejich řešení zadává žákům takové úkoly, při jejichž zpracování žák užívá výpočetní techniku pro zpracování a prezentování poznatků ostatních předmětů simulovanými poruchami učí žáky řešit jednoduché problémy spojené s obsluhou počítače volí takové typy úloh a problémů, na nichž učí žáky užívat základní principy a postupy algoritmizace problémů a jejich řešení

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ náhodnými kontrolami vede žáky ke vhodné komunikaci v rámci školní počítačové sítě a internetu vede žáky k užití výpočetní techniky k prezentaci svých názorů a jejich obhajobě (závěry z projektů, zpracování prezentací, tvorba www stránek, ) na příkladech tvorby závěrů z projektů, zpracování prezentací, tvorby www stránek apod. učí žáky užívat výpočetní techniku k prezentaci svých názorů a jejich obhajobě systematickou kontrolou a rozborem počítačově zpracovávaných dokumentů vede žáky k osvojení typografických pravidel pro úpravu písemného projevu navozuje takové situace a zadává takové úkoly (např. tvorba výukových materiálů, školní časopis, ), při nichž rozvíjí schopnosti týmové spolupráce žáků výkladem, řízeným rozhovorem nebo při práci s PC vede žáky k porozumění jazyka používajícího ikony a piktogramy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ náhodnými kontrolami historie práce vede žáky vhodnému chování v rámci školní počítačové sítě a internetu zadává takové úkoly (např. soutěže v rámci třídy, tvorba výukových materiálů, plakátů, ), na nichž učí žáky sebehodnocení a hodnocení svého přístupu k práci a objektivnímu hodnocení práce jiných žáků KOMPETENCE OBČANSKÉ rozhovorem a diskusí o používaném softwaru vede žáky k dodržování právních norem v oblasti IT (upozornění na počítačové pirátství, ochranu autorských práv, ) vyžadováním správných pracovních návyků vede žáky k ochraně zdraví při práci s výpočetní technikou navozením vhodných situací vede žáky k získávání odpovědnosti za jejich řešení (domácí příprava, projekty, ) KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP Z) pravidelnou kontrolou vede žáky ke správné manipulaci s výpočetní technikou, ošetřování digitální techniky a její ochraně před poškozením

4 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI (pro VG podle RVP G) zapojuje žáky do skupinových nebo třídních projektů vybízí žáky k hodnocení výsledků své práce nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně o něčem rozhodovat, plánovat a připravovat další aktivity

5 Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: prima Očekávané školní výstupy dodržuje základní pravidla bezpečnosti pro práci s výpočetní technikou obsluhuje počítač na základní uživatelské úrovni vyjmenuje základní části a díly, z nichž se počítač skládá a vysvětlí jejich funkci a význam rozlišuje software podle typu licence využívá základní funkce operačních systémů používá více programů současně užívá programy pro práci se soubory a složkami (správce souborů) nastaví základní uživatelská nastavení operačních systémů respektuje při práci s informacemi platné etické a právní normy dodržuje zásady ochrany osobních údajů dodržuje zásady ochrany autorských práv Učivo Bezpečnost práce s výpočetní technikou Hardware funkce počítače, jeho částí a periferií Software funkce operačních systémů a programových aplikací výukový software Informační hygiena, etika, legislativa ochrana autorských práv a osobních údajů Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

6 užívá k získání nových informací a kontaktů možností počítačových sítí načrtne schéma základních typů počítačových sítí, posoudí jejich výhody a nevýhody nastaví prostředí textového procesoru pro své potřeby vkládá nestandardní znaky a další objekty do dokumentu a upravuje je vkládá do dokumentu hypertextové odkazy vkládá do dokumentu tabulky a upravuje je pro jednoduché výpočty v tabulkách používá matematické operace ukládá dokumenty v různých formátech při tvorbě dokumentů dodržuje základní pravidla pro estetickou typografickou úpravu dokumentu používá nástroje pro tvorbu prezentace vytváří prezentace a nastaví jejich vlastnosti získává, snímá, upravuje a publikuje fotografie, vyhledává fotografie na internetu, používá digitální fotoaparát provádí základní úpravy fotografií, opravuje a retušuje vady obrázku Počítačové sítě internet Zpracování a prezentace informací Aplikační software pro práci s informacemi textové editory struktura dokumentu prezentační software grafické editory

7 používá antivirové programy k ochraně počítače, aktualizuje jejich databázi a nastaví parametry antivirových testů charakterizuje pojmy informace a zdroje informací aktivně vyhledává informace potřebné k dalšímu vzdělávání na internetu, na vzdělávacích portálech, virtuálních knihovnách a encyklopediích posuzuje relevanci a hodnotu vyhledávané informace z hlediska dalšího zpracování informace a jejího využití pro další vzdělávání kriticky posuzuje aktuálnost, životnost a věrohodnost vyhledávané informace Údržba a ochrana informací v počítači antivirové programy Informace pojem informace zdroje informací kvalita a relevance informací metody a nástroje pro ověřování informací

8 Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy objasní principy užití tabulkových kalkulátorů v praxi specifikuje strukturu tabulky a rozlišuje pojmy sešit, list, buňka rozlišuje relativní a absolutní adresu buňky a správně je používá používá různé způsoby formátování buněk vytváří a edituje grafy využívá filtrování obsahu buněk a řazení dat Učivo Zpracování a prezentace informací Aplikační software pro práci s informacemi tabulkové kalkulátory Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Mediální výchova Tematický okruh Tvorba mediálních sdělení Námět činnosti Tvorba mediálních sdělení pro školní časopis či internetové médium (týmová práce) Integrace: Vzdělávací obor Člověk a svět práce tematický okruh Využití digitálních technologií charakterizuje a vysvětlí základní pojmy a principy počítačové grafiky nakreslí základní grafické objekty a edituje jejich vlastnosti při tvorbě webových stránek užívá editory jazyka html používá základní příkazy jazyka html vkládá do webové stránky tabulky, obrázky a další objekty a nastavuje parametry jejich zobrazení bitmapové a vektorové grafické editory Tvorba a publikování webových stránek

9 vytváří propojení mezi jednotlivými stránkami a vkládá hypertextové odkazy ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky vzájemně propojuje jednotlivá digitální zařízení pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi cestování, obchod, vzdělávání, zábava ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu Digitální technika a moderní komunikace digitální technika počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, CD a DVD přehrávače, kniha, mobilní telefony digitální technologie bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, norma IEEE bgn), navigační technologie, konvergence technologií počítačové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací úpravy, archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení mobilní služby operátoři, tarify

10 Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy dodržuje základní pravidla bezpečnosti pro práci s výpočetní technikou vyjmenuje základní části a díly, z nichž se počítač skládá a vysvětlí jejich funkci a význam vysvětlí význam parametrů jednotlivých součástí počítače a posoudí jejich vliv na výkon počítače rozlišuje software podle typu licence používá základní i pokročilé funkce operačních systémů nastaví základní i pokročilá uživatelská nastavení operačních systémů používá školní software (i výukový) pro zpracování úkolů a projektů a užívá jej pro své další vzdělávání využívá digitální fotoaparát (resp. kameru) a dataprojektor k prezentaci výsledků své práce efektivně řeší problémy, které vznikají při běžné práci s výpočetní technikou užívá k získání nových informací a kontaktů možností počítačových sítí načrtne schéma základních typů počítačových sítí, Učivo Digitální technologie Bezpečnost práce s výpočetní technikou Hardware funkce počítače, jeho částí a periferií podstata reprezentace dat Software funkce operačních systémů a programových aplikací výukový software Digitální svět moderní technologie a jejich využití Informační sítě typologie sítí internet síťové služby a protokoly Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

11 vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými typy počítačových sítí a posoudí jejich výhody a nevýhody vysvětlí principy komunikace mezi počítači a zná základní síťové protokoly používá programy pro práci se soubory a složkami (tzv. správce souborů) používá komprimační programy a pracuje s nejpoužívanějšími typy archivů používá defragmentaci disků jako prostředek ke zrychlení činnosti počítače chápe význam zálohování dat a aktivně zálohuje data aktualizuje software používá antivirové programy k ochraně počítače, aktualizuje jejich databázi a nastaví parametry antivirových testů používá firewall k ochraně počítače a nastaví jeho základní parametry a funkce charakterizuje pojmy informace a zdroje informací aktivně vyhledává informace potřebné k dalšímu vzdělávání na internetu, na vzdělávacích portálech, virtuálních knihovnách a encyklopediích posuzuje relevanci a hodnotu vyhledávané informace z hlediska dalšího zpracování informace a jejího využití pro další vzdělávání kriticky posuzuje aktuálnost, životnost a věrohodnost vyhledávané informace Údržba a ochrana informací v počítači správa souborů a složek komprese souborů, práce s archivy práce se systémovými nástroji (scandisk, defragmentace) zálohování dat antivirové programy, firewall Informace pojem informace zdroje informací kvalita a relevance informací, životnost informace, rozptyl informací, impaktový faktor metody a nástroje pro ověřování informací

12 zapojuje se do diskusních skupin, zasílá příspěvky do elektronických konferencí vytvoří a řídí diskusní skupinu nebo elektronickou konferenci využívá služeb e-learningových portálů a vybírá si z jejich nabídky takové kurzy, které jsou přínosné pro jeho další vzdělávání respektuje při práci s informacemi platné etické a právní normy dodržuje zásady ochrany osobních údajů dodržuje zásady ochrany autorských práv dodržuje zásady správného citování článků a publikací přečtených autorů nastaví prostředí textového procesoru pro své potřeby při tvorbě dokumentů se řídí pravidly pro úpravu dokumentů, typografickými a estetickými pravidly vytváří a používá šablony dokumentů vkládá nestandardní znaky a další objekty do dokumentu a upravuje je vkládá do dokumentu hypertextové odkazy vkládá do dokumentu tabulky a upravuje je pro jednoduché výpočty v tabulkách používá matematické operace ukládá dokumenty v různých formátech vytváří obsahy, rejstříky a seznamy používá typografická pravidla pro úpravu, vzhled a členění dokumentu Sdílení odborných informací diskusní skupiny elektronické konference e-learning Informační hygiena, etika, legislativa ochrana autorských práv a osobních údajů Zpracování a prezentace informací Aplikační software pro práci s informacemi textové editory grafická a typografická úprava dokumentu struktura dokumentu

13 objasní principy užití tabulkových kalkulátorů v praxi specifikuje strukturu tabulky a rozlišuje pojmy sešit, list, buňka rozlišuje relativní a absolutní adresu buňky a správně je používá správně používá různé způsoby formátování buněk a používá automatické a podmíněné formátování buněk pro výpočty v buňkách používá vestavěné vzorce a funkce a programuje vlastní funkce a používá algoritmický přístup k řešení problémů vytváří a edituje grafy využívá filtrování obsahu buněk a řazení dat vytváří a používá formuláře charakterizuje a vysvětlí základní pojmy a principy počítačové grafiky pracuje s různými grafickými formáty a provádí konverzi mezi různými formáty včetně vhodné komprimace dat získává, snímá, upravuje a publikuje fotografie, vyhledává fotografie na internetu, používá digitální fotoaparát provádí základní úpravy fotografií, opravuje a retušuje vady obrázku nakreslí základní grafické objekty, vytváří jejich skupiny a edituje jejich vlastnosti uplatňuje základní zásady správné úpravy grafiky tabulkové kalkulátory bitmapové a vektorové grafické editory prezentační software

14 používá nástroje pro tvorbu prezentace vytváří prezentace a nastaví jejich vlastnosti užívá prezentací ke sdělení informací a ke sdělení svých názorů a jejich obhajobě při tvorbě webových stránek užívá editory jazyka html používá základní příkazy jazyka html vkládá do webové stránky tabulky, obrázky a další objekty a nastaví parametry jejich zobrazení vytváří propojení mezi jednotlivými stránkami a vkládá hypertextové odkazy používá kaskádové styly pro formátování stránky publikuje vlastní vytvořené stránky na internetu a používá k jejich aktualizaci FTP klienta Tvorba a publikování webových stránek

15 Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: 1. ročník Očekávané školní výstupy dodržuje základní pravidla bezpečnosti pro práci s výpočetní technikou vyjmenuje základní části a díly, z nichž se počítač skládá a vysvětlí jejich funkci a význam vysvětlí význam parametrů jednotlivých součástí počítače a posoudí jejich vliv na výkon počítače rozlišuje software podle typu licence používá základní i pokročilé funkce operačních systémů nastaví základní i pokročilá uživatelská nastavení operačních systémů používá školní software (i výukový) pro zpracování úkolů a projektů a užívá jej pro své další vzdělávání využívá digitální fotoaparát (resp. kameru) a dataprojektor k prezentaci výsledků své práce efektivně řeší problémy, které vznikají při běžné práci s výpočetní technikou užívá k získání nových informací a kontaktů možností počítačových sítí načrtne schéma základních typů počítačových sítí, Učivo Digitální technologie Bezpečnost práce s výpočetní technikou Hardware funkce počítače, jeho částí a periferií podstata reprezentace dat Software funkce operačních systémů a programových aplikací výukový software Digitální svět moderní technologie a jejich využití Informační sítě typologie sítí internet síťové služby a protokoly Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

16 vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými typy počítačových sítí a posoudí jejich výhody a nevýhody vysvětlí principy komunikace mezi počítači a zná základní síťové protokoly používá programy pro práci se soubory a složkami (tzv. správce souborů) používá komprimační programy a pracuje s nejpoužívanějšími typy archivů používá defragmentaci disků jako prostředek ke zrychlení činnosti počítače chápe význam zálohování dat a aktivně zálohuje data aktualizuje software používá antivirové programy k ochraně počítače, aktualizuje jejich databázi a nastaví parametry antivirových testů používá firewall k ochraně počítače a nastaví jeho základní parametry a funkce charakterizuje pojmy informace a zdroje informací aktivně vyhledává informace potřebné k dalšímu vzdělávání na internetu, na vzdělávacích portálech, virtuálních knihovnách a encyklopediích posuzuje relevanci a hodnotu vyhledávané informace z hlediska dalšího zpracování informace a jejího využití pro další vzdělávání kriticky posuzuje aktuálnost, životnost a věrohodnost vyhledávané informace Údržba a ochrana informací v počítači správa souborů a složek komprese souborů, práce s archivy práce se systémovými nástroji (scandisk, defragmentace) zálohování dat antivirové programy, firewall Informace pojem informace zdroje informací kvalita a relevance informací, životnost informace, rozptyl informací, impaktový faktor metody a nástroje pro ověřování informací

17 zapojuje se do diskusních skupin, zasílá příspěvky do elektronických konferencí vytvoří a řídí diskusní skupinu nebo elektronickou konferenci využívá služeb e-learningových portálů a vybírá si z jejich nabídky takové kurzy, které jsou přínosné pro jeho další vzdělávání respektuje při práci s informacemi platné etické a právní normy dodržuje zásady ochrany osobních údajů dodržuje zásady ochrany autorských práv dodržuje zásady správného citování článků a publikací přečtených autorů nastaví prostředí textového procesoru pro své potřeby při tvorbě dokumentů se řídí pravidly pro úpravu dokumentů, typografickými a estetickými pravidly vytváří a používá šablony dokumentů vkládá nestandardní znaky a další objekty do dokumentu a upravuje je vkládá do dokumentu hypertextové odkazy vkládá do dokumentu tabulky a upravuje je pro jednoduché výpočty v tabulkách používá matematické operace ukládá dokumenty v různých formátech vytváří obsahy, rejstříky a seznamy používá typografická pravidla pro úpravu, vzhled a členění dokumentu Sdílení odborných informací diskusní skupiny elektronické konference e-learning Informační hygiena, etika, legislativa ochrana autorských práv a osobních údajů Zpracování a prezentace informací Aplikační software pro práci s informacemi textové editory grafická a typografická úprava dokumentu struktura dokumentu

18 objasní principy užití tabulkových kalkulátorů v praxi specifikuje strukturu tabulky a rozlišuje pojmy sešit, list, buňka rozlišuje relativní a absolutní adresu buňky a správně je používá správně používá různé způsoby formátování buněk a používá automatické a podmíněné formátování buněk pro výpočty v buňkách používá vestavěné vzorce a funkce a programuje vlastní funkce a používá algoritmický přístup k řešení problémů vytváří a edituje grafy využívá filtrování obsahu buněk a řazení dat vytváří a používá formuláře charakterizuje a vysvětlí základní pojmy a principy počítačové grafiky pracuje s různými grafickými formáty a provádí konverzi mezi různými formáty včetně vhodné komprimace dat získává, snímá, upravuje a publikuje fotografie, vyhledává fotografie na internetu, používá digitální fotoaparát provádí základní úpravy fotografií, opravuje a retušuje vady obrázku nakreslí základní grafické objekty, vytváří jejich skupiny a edituje jejich vlastnosti uplatňuje základní zásady správné úpravy grafiky tabulkové kalkulátory bitmapové a vektorové grafické editory prezentační software

19 používá nástroje pro tvorbu prezentace vytváří prezentace a nastaví jejich vlastnosti užívá prezentací ke sdělení informací a ke sdělení svých názorů a jejich obhajobě při tvorbě webových stránek užívá editory jazyka html používá základní příkazy jazyka html vkládá do webové stránky tabulky, obrázky a další objekty a nastaví parametry jejich zobrazení vytváří propojení mezi jednotlivými stránkami a vkládá hypertextové odkazy používá kaskádové styly pro formátování stránky publikuje vlastní vytvořené stránky na internetu a používá k jejich aktualizaci FTP klienta Tvorba a publikování webových stránek

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více