KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů cílem kolektivního investování je tedy sdružit částky drobných investorů do společných fondů spravovaných specializovanými institucemi, jejichž úkolem je co nejefektivněji investovat tyto sdružené prostředky na peněžním, kapitálovém trhu (ale také např. na trhu nemovitostí u specializovaných fondů), tzn. dosáhnout co nejvyšší míry zhodnocení vložených prostředků při minimalizaci rizik plynoucích z investování institucionální investoři společnosti, jenž spravují velké objemy finančních prostředků vložených drobnými investory (tzn. nikoliv vlastními prostředky), disponují přitom dlouholetými zkušenostmi a znalostmi metod investování v oblasti kolektivního investování na finančním trhu (investiční metody, metody analyzování atd.). - investiční společnosti, investiční fondy, podílové fondy, penzijní fondy a pojišťovny (banky, velké firmy či nadace) Historie kolektivního investování - 1.pol. 19. stol. kontinentální Evropa (B, Fr, Šv.) - 2.pol. 19. stol - Velká Británie - industrializace a stavba železnic + obnova americké ekonomiky po občanské válce (forma uzavřených fondů omezený počet účastníků investorů, cca 100 nových) - 20.léta 20. stol USA největší rozmach (forma uzavřených fondů, cca 420 nových) léta 20. stol. asijské trhy léta 20. stol. střední a východní Evropa Tab.1 Vývoj hodnoty aktiv fondů USA, , (mld. USD, %) Rok Vývoj hodnoty fondů USA (mld. USD) Vývoj hodnoty fondů USA (%) Uzavřené fondy Otevřené fondy Uzavřené fondy Otevřené fondy ,9 0,1 96, 7 3, ,6 0,5 54,5 45, ,9 2,5 26,5 73, ,1 17,0 11,0 89, ,0 48,6 7,6 92, ,5 769,9 2,6 97, , ,5 4,6 95, , ,7 2,2 97, , ,0 2,3 97,7 Zdroj:Mucha P.: Analýza podílových fondů v období TUL, BP, Liberec 2004.

2 Tab. 2 Vývoj hodnoty aktiv a počtu společností kolektivního investování, 2003, (mld. EUR, %) Stát Vývoj hodnoty aktiv (mld. EUR, %) mld. EUR % USA ,12 Evropa: ,53 z toho: Francie 909 8,23 Lucembursko 874 7,91 Německo 219 1,98 Velká Británie 313 2,83 Česká republika 3 0,03 Austrálie 276 2,50 Japonsko 289 2,62 Kanada 268 2,43 ostatní 642 5,81 Celkem Zdroj: FEFSI: Wordlwide Investment Fund Assets and Flows. Pozn.: Statistika FEFSI zahrnuje pouze spolensnosti kolektivního investování, které odpovídají definici investičních fondů (Evropa) a mutual funds (USA). Graf 1 Vývoj hodnoty aktiv společností kolektivního investování, 2003, (mld. EUR) Mld. EUR USA Evropa Austrálie Japonsko Kanada ostatní Zdroj: FEFSI: Wordlwide Investment Fund Assets and Flows. Pozn.: Statistika FEFSI zahrnuje pouze spolensnosti kolektivního investování, které odpovídají definici investičních fondů (Evropa) a mutual funds (USA).

3 Členění modelů kolektivního investování - dle: právní forma a subjektivita společnosti provádějící kolektivní investování, tzn. podle právní formy institucionálního investora, institucionální uspořádání kolektivního investování, druh aktiv, do kterých společnost investuje a které v sobě obsahují míru investičního rizika. Podle právní formy a subjektivity společnosti kolektivního investování rozlišujeme společnosti, respektive fondy: investičního typu, resp. investiční model MÁ právní subjektivitu, formu akciové společnosti = majetek a výnosy jsou rozděleny mezi akcionáře stávají se investory fondu; (převážně v USA, v ČR investiční společnost, investiční fond) podílového typu, resp. podílový model NEMÁ právní subjektivitu; majetek fondu emisí podílových listů investoři nemají právo na vedení, majetek a výnosy fondu; podílový list právo na výnos plynoucí z podílového listu; (převážně v německy mluvících zemích, v ČR podílové fondy). Podle institucionálního uspořádání kolektivního investování lze rozlišit modely: otevřený model - založen na volném přístupu nových investorů, podílníků fondu; + není předem stanoven počet emitovaných cenných papírů, které fond emituje; - majitel cenného papíru, tzn. investor má právo na zpětný odkup cenného papírů od společnosti/fondu, která jej emitovala za cenu tzv. čistou hodnotou aktiv NAV (z anglického Net Assets Value), které společnost spravuje, nikoliv na základě poptávky a nabídky po tomto cenném papíru. TNA NAV = = N A L N, kde (1) TNA A L N - celková čistá tržní hodnota aktiv (angl. total net assets), - celková tržní hodnota aktiv (angl. assets), - celková tržní hodnota závazků (angl. liabilities), - počet emitovaných cenných papírů. - fondy mohou mít právní subjektivitu (USA, ČR - investiční fondy) či nemusí (ČR - otevřené podílové fondy)

4 uzavřený model - na začátku svého působení stanoví počet emitovaných cenných papírů a tento počet již nezvyšuje; - majitel cenného papíru, tzn. investor NEmá právo na zpětný odkup cenného papírů od společnosti/fondu, která jej emitovala zpětný odkup na kapitálovém trhu za tržní cenu (dána nabídkou a poptávkou, nikoliv za cenu spravovaných aktiv může se lišit) - fondy mohou mít právní subjektivitu (USA) či nemusí (ČR uzavřené podílové fondy). Podle druh aktiv, do kterých společnost investuje rozdělujeme společnosti/fondy kolektivního investování na: finanční fondy které investují do cenných papírů a ocenitelných práv obchodovaných na finančním trhu (termínované vklady, akcie, dluhopisy, finanční deriváty atd.). Dále se dělí podle doby splatnosti aktiv na: o fondy peněžního trhu, o fondy kapitálového trhu, fondy reálných aktiv jejichž předmětem investice jsou především nemovitosti, drahé kovy a různé druhy komodit. Fondy peněžního trhu - investují do aktiv/cenných papírů obchodovaných na peněžním trhu (doba splatnosti kratší než 1 rok) - bankovní termínované vklady, krátkodobé dluhové cenné papíry (pokladniční poukázky a depozitní certifikáty) a repo obchody. Fondy kapitálového trhu - mají svá portfolia složená z aktiv obchodovaných na kapitálovém trhu, tzn. z cenných papírů s dobou splatnosti delší než 1 rok. V rámci fondů kapitálového trhu vznikají fondy, které se specializují na jeden druh cenných papírů. Z tohoto důvodu lze mezi fondy kapitálového trhu podrobněji rozlišovat: akciové fondy investují do akcií lze je rozlišovat podle: o velikosti akciových společností do jejichž akcií fondy investují - velikost akciových společností je dána jejich tržní kapitalizací, o investiční strategie fondu zaměřenou buď na hodnotu nebo na růst akciové společnosti a tedy i na výnosnost jejích akcií, či na vyvážený přístup v podobě hesla růst za rozumnou cenu (angl. GARP 1 approach). 1 GARP je zkratka anglického growth at reasonable price. Tato strategie bývá používána manažery v případě akcií, které jsou dlouhodobě výnosné, ale mohou být předmětem krátkodobé spekulace či se jejich hodnota může propadnout z důvodu investorského nezájmu.

5 o sektoru, kde akciová společnost podniká např. farmaceutický průmysl, spotřební průmysl (kosmetický, tabákový průmysl), energetika, telekomunikace, chemický průmysl. tyto fondy se nazývají sektorové fondy. o dalšími speciálními akciovými fondy jsou indexové akciové fondy, které investují do akcií, jenž kopírují vývoj akciových indexů, nebo globální (akcie z celého světa) či regionální akciové fondy, (akcie obchodovaných pouze na určitém kapitálovém trhu, např. pouze USA, Evropa, Střední Evropa, Japonsko, atd.). dluhopisové fondy - s vládními dluhopisy, o s komunálními dluhopisy, o s firemními dluhopisy, o hypoteční příjmové fondy. smíšené (balancované) fondy - portfolio je tvořeno jak akciemi tak dluhopisy (Německo, Belgie, Rakousko). fondy fondů - cenné papíry emitované jinými fondy (většinou fondy otevřeného typu). Zvláštním typem jsou tzv. střešní fondy (angl. umbrella funds), které investují do cenných papírů úzce zaměřených fondů dochází ke značné diverzifikaci investic v rámci stejného druhu investic (cenných papírů fondů). speciální fondy o hedgingové fondy fondy, které se specializují na vysoce riskantní, na druhé straně ale vysoce výnosové, investice. o fondy životního cyklu které by byly vhodnou investicí pro drobné investory, jejichž investiční strategie odpovídá jejich životnímu cyklu (nejdříve rizikovější investice, pak bezpečnější s nižším výnosem), o sociálně orientované fondy velice specifické fondy, které vytváří svá portfolia podle určité životní filosofie, či životního stylu (např. o fondy, které investují do životního prostředí, tzv. green funds, do zdravotnictví, nebo naopak nemají ve svých portfolií společnosti např. tabákového průmyslu.

6 Tab. 3 Systematizace fondů/společností kolektivního investování Systematizace fondů/společností kolektivního investování Hodnotící kritérium Typ fondu Charakteristika fondu Právní forma a subjektivita fondu/společnosti Institucionálního uspořádání kolektivního investování Druh aktiv, do kterých společnost investuje Investiční model Fond nabývá formu akciové společnosti investoři jsou zároveň akcionáři fondu se všemi právy a povinnostmi, které z této pozice vyplývá. Podílový model Fond nemá právní subjektivitu, je zakládán jinou institucí kolektivního investování s právní subjektivitou. Investoři jsou podílníky fondu, tzn. mají právo na výplatu výnosu plynoucí z držby cenného papíru emitovaného fondem. Otevřený fond Počet emitovaných cenných papírů fondu není předem stanoven. Akcionáři/podílníci fondu mají nárok na zpětný odkup cenných papírů za Uzavřený fond Fondy peněžního trhu Fondy kapitálového trhu: Akciový fond Dluhopisový fond Smíšený (balancovaný) fond Fondy fondů Speciální fondy Fondy reálných aktiv NAV. Počet emitovaných cenných papírů fondu je předem pevně stanoven. Akcionáři/podílníci fondu nemají nárok na zpětný odkup cenných papírů. Odkup je prováděn na kapitálovém trhu za aktuální tržní cenu cenných papírů. Portfolio fondu je tvořeno cennými papíry peněžního trhu. Portfolio fondu je tvořeno cennými papíry kapitálového trhu. Předmětem investování jsou akcie. Předmětem investování jsou různé druhy dluhopisů. Portfolio fondu je tvořeno akciemi a dluhopisy. Portfolio fondu je tvořeno cennými papíry jiných fondů. Fondy, které odrážejí určitou životní filosofii, či životní styl svých investorů. Předmětem investování jsou reálná aktiva, především nemovitosti, drahé kovy a komodity. Zdroj: Fredman, A., J., Wiles, R.: How Mutual Funds Work. Prentice Hall Inc., New York 1998, ISBN X; Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress, Praha 2002, ISBN ; Steigauf, S.: Fondy - jak vydělávat pomocí fondů. Grada Publishing, Praha 2003, ISBN

7 HISTORIE A VÝVOJ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE vznikla První investiční (PIAS), dceřiná společnost Investiční banky; PIAS nabídla veřejnosti celkem tři investiční fondy: Investiční rozvojový fond, Český majetkový fond a Moravskoslezský majetkový fond založila Komerční banka svoji dceřinou společnost Investiční kapitálovou společnost Komerční banky (IKS), - 11 založila ČSOB svůj OB INVEST - 12 Česká spořitelna založila Spořitelní investiční společnost (SIS). podzim 1991 jaro první vlna kupónové privatizace investičních privatizačních fondů - investiční společnosti a fondy mohly během tzv. předkola shromažďovat investiční body DIKů (zkratka spojení držitelů investičních kupónů) a ty použít pro nákup privatizovaných podniků - nezkušenosti občanů (DIKů) a agresivní kampani investičních společností - investiční společnosti a fondy nashromáždily okolo 72 % (71,35 %) všech vydaných kupónů druhá vlna kupónové privatizace investičních společností a fondů zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech - investiční společnosti a fondy podstatně menší podíl než v první vlně okolo 30 % všech kupónových bodů třetí (neoficiální) vlna kupónové privatizace - transformace fondů na holdingové společnosti u investičních společností a fondů (holdingy nepodléhaly zákonu č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a nevztahovaly se na ně povinnosti vůči akcionářům ani požadavky na diverzifikaci portfolia a investičních rizik a provázanosti majetku a osob ve vedení společností a fondů). Dohled nad investičními společnostmi a kapitálovým trhem - provádělo a bylo zodpovědné Ministerstvo financí nezvládlo dohled vznik nezávislého orgánu pro dohled nad kapitálovým trhem - Komise pro cenné papíry otevírání uzavřených podílových fondů (do 2002), přelicencování subjektů kolektivního investování 2006 činnost Komise přebírá Česká národní banka (od )

8 Tab. 4 Koncentrace privatizačních bodů po první vlně kupónové privatizace Skupina Kontrolována/ vlastněna Počet držených bodů (mil.) Podíl na celkových kupónových bodech (%) SIS ČSP Česká spořitelna 950,4 11,1 PIAS IB Investiční banka 724,1 8,45 Harvard C&CIS Harvard Capital Consulting Investment Company 638,5 7,45 VUB VUB 500,6 5,84 IKS KB Komerční banka 465,5 5,43 KIS ČP Česká pojišťovna 334,0 3,90 Slovenske investicie Slovenske investicie 187,9 2,19 SSK Slovenská spořitelna a VSZ Košice 168,9 1,97 IF Creditanstallt Creditanstallt banka 145,1 1,69 PPF Investiční společnost PPF 117,5 1,37 Živnostenská banka Živnostenská banka 117,5 1,37 SLP Slovenská pojišťovna 116,7 1,36 IF Agrobanka Agrobanka 111,1 1,30 IF celkem 6 112,0 71,35 Investičních bodů celkem 8 566,0 100,0 Zdroj: Šimíková (2003). Tab. 5 Koncentrace privatizačních bodů mezi investičními společnostmi a fondy po druhé vlně kupónové privatizace Skupina Počet držených bodů (mil.) Podíl na celkových kupónových bodech (%) A-Invest 309 5,0 Expandia IS 305 4,9 OB Invest 198 3,2 KIS 187 3,0 IS Podnikatelů 159 2,6 IS LinhArt 157 2,5 Czech Inv. Group 152 2,5 SIS 124 2,0 IKS KB 124 2,0 PPF IS 120 1,9 IF celkem ,6 Zdroj: Musílek (2002).

9 VYMEZENÍ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ - zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a jeho pozdějších novelách definuje kolektivní investování jako podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a dalšího obhospodařování tohoto majetku. ( 1, odst. a) Zákon rozděluje a odlišuje fondy: kolektivního investování kterými mohou být investiční a podílové fondy, standardní fondy fondy kolektivního investování, které splňují požadavky legislativy EU; standardní fond může mít pouze formu otevřeného podílového fondu; speciální fondy fondy kolektivního investování, které nesplňují požadavky legislativy EU. FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Investiční fond - právnická osoba a.s., jejímž předmětem obchodování je kolektivní investování a ke své činnosti získala povolení od ČNB; fond je zakládán na dobu určitou. - vydává akcie stejné jmenovité hodnoty X nesmí vydávat prioritní ani zaměstnanecké akcie a dluhopisy. Podílový fond - představuje soubor majetku, který náleží všem podílníkům, tzn. majitelům podílových listů podílového fondu; - fond NEMÁ právní subjektivitu - zakladatelem podílového fondu je investiční společnost, která musí k jeho vytvoření obdržet povolení od ČNB - podílový fond shromažďuje prostředky emisí podílových listů, - může nabývat formu: otevřeného podílového fondu, uzavřeného podílového fondu. (Investiční společnost a.s. (nesmí vydávat dluhopisy), předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování).

10 Standardní fond činnost jako fond kolektivního investování formu pouze otevřeného podílového fondu. Speciálním fondem se podle zákona rozumí fond, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství. Podle zákona lze rozlišovat tyto druhy speciálních podílových fondů: - fondy, které sdružují peněžní prostředky od VEŘEJNOSTI : - speciální fond cenných papírů, - speciální fond nemovitostí, - speciální fond fondů. - fondy, které sdružují peněžní prostředky od KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ (banka, spoř. A úvěrové družstvo, obchodník s c.p., IS, IF, penzijní fond, pojišťovna, zajišťovna,centrální banka, mez.fin. instituce). Depozitář banka sídlem na území ČR nebo zahraniční banka, která má pobočku v ČR oprávnění od ČNB, - musí mít každý fond kolektivního investování, standardní i speciální fondy - na základě tzv. depozitářské smlouvy, která je uzavírána na dobu neurčitou, provádí depozitář pro investiční společnosti nebo investiční fond některé z následujících služeb: zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování, eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu, kontroluje, zda jsou akcie či podílové listy vydávány a odkupovány v souladu se zákonem a statutem fondu, kontroluje, zda je hodnota akcie a podílového fondu vypočítávána v souladu se zákonem a statutem fondu, provádí pokyny investičního fondu, investiční společnosti nebo jiné osoby pověřené obhospodařováním majetku fondu, zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem fondu, kontroluje používání výnosu z majetku fondu, kontroluje pořizování, zcizování a oceňování majetku fondu. Pravidla činnosti IS a IF - výše vlastního kapitálu IS (min, EUR) IF (min EUR, do 1 roku min. 50 mil. Kč také u povolení založení PF), - pravidla obezřetného podnikání a pravidla vnitřního auditu - pravidla jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování - informační povinnosti

11 PENZIJNÍ FONDY - fungují na základě sdružování povinných nebo dobrovolných vkladů - jedná se o předběžné financování využívající tzv. kapitalizaci důchodu = penzijní fondy shromažďují vklady, které kryjí budoucí penzijní závazky. - Po uplynutí smluvně stanovené doby penzijního spoření penzijní fondy vyplácejí svým klientům penzi a to buď v podobě jednorázového vyplacení či v postupných menších dávkách. Velikost vyplácené penze závisí na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří: pravidelnost a délka doby spoření, velikost vkladu, investiční strategie penzijního fondu složení portfolia penzijních fondů, státní regulace a podpora penzijních fondů příspěvek, zdanění velikost penzijního fondu která mu umožňuje provádět různé operace se svěřenými prostředky; rozvinutost, likvidita a transparentnost kapitálového trhu na kterém penzijní fondy investují svěřené prostředky; druh penzijního plánu který výraznou měrou ovlivňuje investiční strategii penzijního fondu. Obecně lze rozlišit dva druhy penzijního plánu: o penzijní plán s definovaným příspěvkem účastník penzijního pojištění se smluvně zaváže pravidelně a po určitou dobu ukládat (spořit) u penzijního fondu smluvně definovaný příspěvek (vklad). Penzijní fond mu pak po uplynutí doby vyplácí naspořenou penzi spolu s podílem výnosu z investovaných vkladů. (Tento typ penzijního plánu je povolen v ČR); o penzijní plán s definovanou dávkou na začátku penzijního pojištění je smluvně dohodnuta jak velikost pravidelného příspěvku (vkladu) strana pojištěnce/vkladatele/účastníka, tak velikost vyplácené dávky/penze, kterou bude penzijní fond svému klientovi po uplynutí sjednané doby vyplácet. Podle amerických statistik penzijní fondy s definovanou dávkou, mají ve svém portfoliu více akcií, tzn. rizikovějších, ale výnosnějších investic.

12 PENZIJNÍ FONDY V ČESKÉ REPUBLICE zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a v jeho pozdějších novelách - o penzijní připojištění, tzn. penzijní fondy zde sdružují dobrovolné příspěvky účastníků připojištění (vkladatelů), kteří se chtějí zabezpečit na stáří. - Provozovat penzijní připojištění smějí podle zákona pouze penzijní fondy - právnická osoba (a.s.) se sídlem v České republice, která obdržela k poskytování penzijního připojištění povolení. Povolení vydává Ministerstvo financí po dohodě s ČNB a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Penzijní fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno, nesmí vydávat zaměstnanecké ani prioritní akcie. - penzijní fond musí mít svůj statut a penzijní plán: - statut investiční strategie fondu - penzijní plán druhy vyplácených penzí ;v ČR - penzijní plán s definovaným příspěvkem, tzn. po smluvně stanovenou dobu přispívají do penzijního fondu určitou částkou, tzv. příspěvek. - depozitář - vykonává stejné funkce jako v případě funkce depozitáře pro investiční společnosti a investiční fondy v zákoně je také upraveno, do jakých instrumentů peněžního a kapitálového trhu penzijní fondy mohou investovat svěřené prostředky účastníků penzijního připojištění (penzijní fond nesmí ze zákona nakupovat akcie jiného penzijního fondu. Penzijní fond také nesmí emitovat dluhopisy). Účastníkem penzijního připojištění - se podle zákona může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR; každý účastník penzijního připojištění má nárok pouze na jednu státní podporu k penzijnímu připojištění; za účastníka může přispívat třetí osoba (pouze se souhlasem účastníka), může to být i jeho zaměstnavatel. Tab.6 - Výše státního příspěvku penzijního připojištění Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 100 až % z částky nad 100 Kč 200 až % z částky nad až % z částky nad až % z částky nad a více 150 Kč Zdroj: zákon č. 170/1999, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Finanční trhy Kolektivní investování

Finanční trhy Kolektivní investování Finanční trhy Kolektivní investování Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Kolektivní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah IKS Peněžní trh PLUS... 2 IKS Dluhopisový PLUS... 4 IKS Balancovaný konzervativní... 6 IKS Balancovaný

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Specifika financování fondů kvalifikovaných investorů pohled depozitáře seminář 18.1.2011

Specifika financování fondů kvalifikovaných investorů pohled depozitáře seminář 18.1.2011 Specifika financování fondů kvalifikovaných investorů pohled depozitáře seminář 18.1.2011 Československá obchodní banka, a.s. www.csob.cz Co je to Depozitář? Depozitář fondů dohled nad IF, PF, PzF - svěřen

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc Sc., M.B.A. vedoucí referátu měnových m analýz a transmise měnovm nové politiky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ (Renta Invest Solution, s.r.o.) Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Renta Invest Solution,

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více