VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Rozsah platnosti dokumentu: Ekonomická fakulta Název: Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro rok 2007 Typ dokumentu: Dokumentace LEG Číslo dokumentu: Verze: EkF_LEG_06_002 A Vlastník dokumentu: Počet stran dokumentu: Místo uložení a podoba originálu dokumentu: děkan 12 Děkanát EkF, listinná Vypracoval: Datum: Podpis: doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D Schválil: Datum: Podpis: doc. Ing. Josef Fiala, CSc Schválil: Datum: Podpis: AS EkF VŠB-TU Ostrava Schválil: Datum: Podpis: Do systému jakosti uvolnil: Poznámka: Datum: Ivana Bilková Není-li výtisk tohoto dokumentu opatřen originálem razítka a podpisem Správce řízené dokumentace, není řízeným dokumentem! Podpis: Razítko a podpis Správce řízené dokumentace: Pořadové číslo řízené kopie: EkF VŠB-TU Ostrava

2 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro rok 2007 Předkládá: doc. Ing. Josef Fiala, CSc., děkan Materiál byl projednán na VR EkF dne a schválen AS EkF dne Ostrava, září 2006 EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 2/12

3 1. ÚVOD výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TU Ostrava (dále jen DZ) pro rok 2007 představuje upřesnění dlouhodobých cílů a hlavních záměrů rozvoje EkF stanovených v DZ pro období Kromě toho je tato Aktualizace podkladem pro návrh projektů rozvojových programů vyhlášených MŠMT pro rok 2007, návrh cílů jakosti pro rok 2007 v rámci Systému řízení jakosti podle ČSN ISO 9001, plány rozvoje pracovišť a plány osobního rozvoje pracovníků EkF v roce Hlavním cílem rozvoje EkF zůstává zajistit konkurenceschopnost fakulty v evropském vzdělávacím prostoru, tj. udržet a dále zvyšovat úroveň v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a spolupráce s praxí, aby byla srovnatelná s předními univerzitami v České republice a v Evropské unii. Hlavními prioritami v činnosti fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem VŠB- TU Ostrava a EkF a v souladu s aktualizací DZ MŠMT pro rok 2007 jsou: internacionalizace v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje, rozvoje lidských zdrojů, kvalita a excelence akademických činností v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje, rozvoje lidských zdrojů, řízení fakulty. Fakulta se zaměří zejména na kvalitu těch akademických činností, jejichž výsledky ovlivňují rozvoj a konkurenceschopnost regionu. Hlavní cíl rozvoje je rozčleněn na tyto specifické cíle: Vzdělávací činnost Dokončit prodloužení akreditace třístupňového systému studia, rozšířit kombinovanou formu studia a celoživotní vzdělávání, zkvalitnit a rozšířit výuku ve světových jazycích (zejména anglickém) pro vybrané studijní obory, včetně jejich akreditace, uplatňovat nové metody a formy vzdělávání s podporou ICT s cílem zvýšení efektivity a přístupnosti vzdělávání ve všech jeho formách. Tvůrčí vědecká a výzkumná činnost a spolupráce s praxí Zkvalitňovat vědeckou a výzkumnou tvůrčí činnost a motivovat akademickou obec k podávání a úspěšnému řešení jak vědeckých projektů (GAČR, evropské vědecké projekty), tak výzkumných projektů pro rezorty, municipality a podniky. Řízení fakulty a personální zabezpečení Využívat systém řízení jakosti, efektivní organizaci fakulty pro zkvalitnění a zprůhlednění systému řízení pedagogického a výzkumného procesu a spolupráce s praxí a prohloubit motivační nástroje. Zlepšovat koncepční propagaci výsledků pedagogické a tvůrčí činnosti fakulty ve veřejných sdělovacích prostředcích. Pro zajištění stanovených úkolů využije EkF rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro rok 2007 vyhlášené MŠMT (viz příloha a poznámky v textu). EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 3/12

4 2. INTERNACIONALIZACE Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost fakulty v mezinárodním prostředí. To znamená vytvořit předpoklady pro výuku zahraničních i domácích studentů v cizích jazycích, zejména v angličtině a rozšířit možnosti účasti v zahraničních vědecko-výzkumných aktivitách. 2.1 V oblasti vzdělávací činnosti Zajistit akreditaci anglicky vyučovaných studijních oborů Eurospráva v rámci navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa a Marketing a obchod v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, jejichž příprava proběhla v roce Připravit akreditaci a výuku bakalářského a navazujícího magisterského studia vybraných studijních oborů v angličtině, a to: studijní obor Eurospráva v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Systémové inženýrství a informatika v rámci navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika. Rozšířit studijní obory v rámci studijních programů připravené ve spolupráci se zahraničními vysokými školami vedoucí ke dvěma diplomům, tzv. double degree a na základě akreditace studijních oborů v angličtině zahájit přípravu společných studijních oborů se zahraničními univerzitami. (Projekt 1a Příprava studijních programů v angličtině pro společné studijní programy) Vést a motivovat studenty ke zpracovávání bakalářských, magisterských a doktorských prací ve světovém jazyce. Zvyšovat počet mobilit českých i zahraničních studentů a akademických pracovníků v rámci výměnných mezinárodních programů, v budoucnu v rámci Integrovaného programu celoživotního vzdělávání v rámci EU. 2.2 V oblasti výzkumu a vývoje V rámci mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu vyhledávat a zapojit se do společných mezinárodních projektů a finančně a administrativně podporovat účast ve výběrových řízeních. Připravit se na zapojení do 7. rámcového programu EU v oblasti vědy a výzkumu. Udržovat a rozvíjet dvoustranné kontakty s institucemi v sousedních zemích s minimální jazykovou bariérou a připravit společné vědecko-výzkumné projekty. Podporovat přípravu a účast akademických pracovníků na mezinárodních vědeckých a výzkumných projektech základního a aplikovaného výzkumu a spolupráci s významnými univerzitami, mezinárodními vládními i nevládními organizacemi. EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 4/12

5 2.3 V oblasti rozvoje lidských zdrojů Vytvářet podmínky pro zvyšování jazykových znalostí a dovedností studentů i zaměstnanců fakulty za účelem rozšíření možností působení a uplatnění v mezinárodním prostředí. Pro zlepšení jazykové vybavenosti akademických a administrativních pracovníků zajistit jazykovou přípravu pedagogů pro odbornou výuku v cizím jazyce a zajistit jazykové kurzy pro administrativní pracovníky, znalost angličtiny brát jako důležité kritérium při výběru pedagogických pracovníků. (Projekt 6b Jazyková příprava pedagogů pro odbornou výuku v cizím jazyce a zvyšování profesionality pracovníků obslužných útvarů a administrativy v oblasti jazykové komunikační kompetence) Podporovat výjezdy studentů i akademických pracovníků s využitím programů Socrates/Erasmus, programů na úrovni bilaterální spolupráce vysokých škol, včetně výjezdů na základě individuální dohody studenta se zahraniční institucí, kterou jeho vysoká škola schválila, tzv. free movers. Podporovat účast akademických pracovníků na zahraničních konferencích s aktivní účastí. 3. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ Hlavním cílem je rozvíjet špičkovou kvalitu v těch oblastech činnosti fakulty, které jsou pro ni perspektivní a v nichž je fakulta schopna dosáhnout vynikajících výsledků. Zaměřit se zejména na kvalitativní stránky procesů. 3.1 V oblasti vzdělávání V této oblasti jde zejména o dokončení procesu akreditace všech studijních bakalářských a magisterských programů v prezenční formě studia, přípravu a akreditaci vybraných studijních oborů v kombinované formě studia, ověření kombinované formy studia oboru Veřejná ekonomika a správa v Šumperku a zahájení výuky na detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti v oborech Sportovní management a Ekonomika cestovního ruchu. Důraz bude kladen na zvyšování náročnosti a kvality výuky ve všech studijních oborech. Akreditace studijních programů Zajistit prodloužení akreditace bakalářských studijních programů pro prezenční formu studia. na základě dosavadních zkušeností s výukou v novém systému strukturovaného studia, a to pro programy: Hospodářská politika a správa pro studijní obory o Eurospráva, Účetnictví a daně, Národní hospodářství, Regionální rozvoj, Veřejná ekonomika a správa. Kvantitativní metody v ekonomice pro studijní obor o Metody řízení a rozhodování v ekonomice. Ekonomika a management pro studijní obory EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 5/12

6 o Ekonomika cestovního ruchu, Ekonomika podniku (+VM), Management. Systémové inženýrství a informatika pro studijní obor o Aplikovaná informatika (+VM). Racionalizovat systém státních zkoušek zejména v bakalářských studijních programech. Podpora inovace studijních programů Na podporu inovace studijních programů pokračovat v rozvoji nové struktury a modulární skladby bakalářských a magisterských studijních programů na EkF VŠB-TUO. Pokračovat v implementaci nových metod a forem vzdělávání do všech forem studia a v přípravě studijních opor a online podpory studia pro akreditaci kombinované formy studia vybraných předmětů a studijních oborů. Zaměřit se na přípravu kombinované formy navazujícího magisterského studia a předložit k akreditaci kombinovanou formu studia níže uvedených, případně dalších studijních oborů: Eurospráva v rámci navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, Podniková ekonomika v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, Systémové inženýrství v rámci navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika. (Projekt 4 Příprava kombinované formy studia vybraných oborů) Pokračovat v restrukturalizaci a inovaci doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava s cílem jeho postupného zkvalitňování a vyššího zapojení doktorandů do vědecko-výzkumné činnosti. (Projekt 4 Restrukturalizace a inovace doktorského studia na ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava) Pro vyšší úroveň odborného vzdělávání uskutečňovaného v regionu i na detašovaných pracovištích mimo sídlo EkF zajistit zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými studijními programy a vzdělávacími programy (Projekt 4 Zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými studijními programy a vzdělávacími programy pro vyšší odborné vzdělávání (Uherské Hradiště) a vytvoření podmínek pro zajištění programů celoživotního vzdělávání směřující ke zlepšení vzdělanostní struktury v regionu (RP 6d Vytváření podmínek pro zajištění programů celoživotního vzdělávání směřující ke zlepšení vzdělanostní struktury v regionu). Využít výstupů přijatých projektů ESF ke zvýšení přístupnosti studia využíváním multimediálních vzdělávacích pomůcek a e-learningu, umožnit studium rozličně znevýhodněným studentům, včetně zdravotně handicapovaných. 3.2 V oblasti výzkumu a vývoje V případě získání výzkumných záměrů podaných v roce 2006 zahájit jejich řešení. EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 6/12

7 Zajistit prostředky na podporu vědy a výzkumu na fakultě ze státních i jiných zdrojů. Připravit podmínky pro přípravu a ucházet se o výzkumné záměry vyhlašované MŠMT a GAČR. Usilovat a zapojit se do řešení výzkumných programů a projektů financovaných resortními ministerstvy, podniky a municipalitami a do projektů v rámci nových operačních programů podporovaných ze strukturálních fondů EU, zejména programu Výzkum, vývoj a inovace a programu Podnikání a inovace. Zavést zdokonalený systém řízení vědy a výzkumu na EkF. Zkvalitnit odbornou úroveň a posílit postavení odborných časopisů Ekonomická revue a ECON a jejich uznávání odbornou a širokou veřejností doma i v zahraničí. Aktivně se zapojit do řešení projektu CPIT jak v divizi "Informační a komunikační technologie", tak v dalších aktivitách, které mohou využít odborný potenciál pracovníků EkF. Připravit a zorganizovat celofakultní mezinárodní vědeckou konferenci k 30. výročí založení EkF, na které budou představeny průřezově výsledky vědecko-výzkumné činnosti fakultních pracovišť a odpovídajících pracovišť našich i zahraničních vysokých škol. Připravit prodloužení akreditací habilitačního a profesorského řízení v oborech Ekonomie, Podniková ekonomika a management, Systémové inženýrství, Manažerská informatika, Finance. 3.3 V oblasti rozvoje lidských zdrojů V rámci rozvoje lidských zdrojů se zaměřit na přípravu pedagogických a administrativních pracovníků pro vzdělávání ve znalostní společnosti a podporovat další vzdělávání akademických a administrativních pracovníků. (RP 6b Příprava pedagogických a administrativních pracovníků pro vzdělávání ve znalostní společnosti) Zajistit přípravu Univerzity třetího věku se zaměřením na kapitoly ze současné ekonomiky malých a středních firem. (Projekt 6e Univerzita třetího věku kapitoly ze současné ekonomiky malých a středních firem) Zajistit další vzdělávání administrativních a akademických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Projekt 6b Vzdělávání administrativních a akademických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií 2007) Motivovat a orientovat pracovníky na realizaci kvalitních publikací (monografie, časopisy s impaktovaným faktorem, časopisy vydávané v zahraničí) a k aktivním vystoupením na mezinárodních konferencích ve světovém jazyce. EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 7/12

8 3.4 V oblasti řízení fakulty Rozvíjet Systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 s cílem zajistit větší profesionalizaci, systémový přístup a optimální poměr decentralizace a centralizace řídících činností. Pravidelně hodnotit plány profesionálního rozvoje pracovníků s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zajistit hodnocení výuky v anketách studentů. Dořešit organizačně začlenění nových aktivit (kombinované a distanční studium, výuka v oboru Ekonomická žurnalistika, apod.). Realizovat motivační systém řízení kateder a pracovišť na základě kvality vědecké a tvůrčí činnosti a využití pedagogických kapacit, zdrojů a s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb. Zajistit objektivizaci sledování pedagogické výkonnosti a kvality pedagogické činnosti. (Projekt 3 Objektivizace sledování pedagogické výkonnosti a kvality pedagogické činnosti) Pokračovat v modernizaci informačního systému fakulty a realizovat aktualizaci informačního portálu EkF, další rozvoj přístrojového vybavení a využití moderních technologií včetně nákupu multilicencí softwaru a jeho aktualizací. (Projekty 8b Implementace a rozvoj fakultního portálu Ekonomické fakulty jako organické součásti celoškolského portálu VŠB-TU Ostrava a Nákup multilicencí SW a jejich aktualizace) Rozvíjet materiální a technické podmínky v oblasti informačních a komunikačních technologií při uskutečňování akreditovaných studijních programů i na pracovištích mimo sídlo EkF. (Projekt 8b Rozvoj materiálních a technických podmínek v oblasti informačních a komunikačních technologií při uskutečňování akreditovaných SP na VŠB-TUO v oblasti informačních systémů ValMez) Ve spolupráci s kompetentními složkami VŠB-TU Ostrava dokončit vybavení budovy na Havlíčkově nábřeží. 3.5 V oblasti spolupráce s odběratelskou sférou a veřejností Na podporu vytváření společných struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou řešit problematiku vstupu absolventů bakalářských i magisterských studijních programů na trh práce a získávání zkušenosti úspěšných absolventů pro jejich následovníky. (Projekt 7b Vstup absolventů bakalářských i magisterských studijních programů na trh práce) Předložit a realizovat projekt vzniku vysokoškolského pracoviště Ústav soudního znalectví, včetně akreditace Certifikačního orgánu pro certifikaci osob. (Projekt 6d Projekt založení vysokoškolského pracoviště Ústav soudního znalectví při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava) Pro udržení, resp. zvýšení počtu zájemců o studium pokračovat v oslovení nejdůležitějších středních škol Moravskoslezského kraje a krajů blízkých, zvýšit komunikaci s výše uvedenými školami, uspořádat Den otevřených dveří apod. s cílem propagace fakulty u širší veřejnosti. EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 8/12

9 Pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů, spolupráce vysoké školy s regionem, propojení teorie a praxe: participovat na speciálních akcích jako jsou SYMBIÓZA 2007, Hvězdy finančního nebe a pod., pokračovat v projektu Jak uspět na trhu práce s cílem předání informací potřebných pro snazší vstup na trh práce studentům posledního ročníku prostřednictvím speciální přednáškové činnosti personalistů firem a tištěných materiálů, vytvořit seriál prezentací, přednášek významných odborníků z praxe a absolventů s cílem seznámit studenty s aplikací teoretických poznatků do reálné praxe. Zvyšovat úroveň propagace výsledků činnosti fakulty a nabídky služeb pro veřejnost. Využít 30. výročí založení fakulty v roce 2007 a zaměřit se zejména na vydání speciálních tištěných propagačních materiálů, na další formy propagace a prezentace kvalitních výsledků pedagogické a tvůrčí činnosti studijních oborů ve veřejných sdělovacích prostředcích a na www stránkách, zorganizovat Setkání absolventů EkF, apod. Příloha: Rozvojové projekty MŠMT na EkF VŠB-TUO v roce 2007 V Ostravě, EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 9/12

10 Decentralizované projekty Program Podprogram (a, b, ) 1 a 3 Název projektu Příprava studijních programů v angličtině pro společné studijní programy Objektivizace sledování pedagogické výkonnosti a kvality pedagogické činnosti 4 Příprava kombinované formy studia vybraných oborů b Restrukturalizace a inovace doktorského studia na ekonomické fakultě VŠB TU Otrava Zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými studijními programy a vzdělávacími programy pro vyšší odborné vzdělávání (Uherské Hradiště) Vzdělávání administrativních a akademických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií 2007 Řešitel Skokan K., doc. Ing. Ph.D. Kauerová L., doc. Ing. CSc. Skokan K., doc. Ing. Ph.D. Kaluža J., prof. Ing. CSc. Nejezchleba M., prof. Ing. CSc. Doba řešení projektu Projekt pokračuje z roku Přidělené dotace celkem do r Požadované prostředky ( v tis. Kč ) 2007 NIV INV Celk. další roky Příspěvek školy (v tis. Kč) 1/07-12/ /07-12/ /06-12/ /06-12/ část projektu č. 378 * /07-12/ Pochyla M., Ing. 1/05-12/ b Jazyková příprava pedagogů pro odbornou výuku v cizím jazyce a zvyšování profesionality pracovníků obslužných útvarů a administrativy v oblasti jazykové komunikační kompetence Jašková M., Ing. Ph.D. 1/06-12/ ,7 6 b 7 b Příprava pedagogických a administrativních pracovníků pro vzdělávání ve znalostní společnosti Vstup absolventů bakalářských i magisterských studijních programů na trh práce Bauerová D., RNDr. Ph.D. Kozel R, Ing. Ph.D. 8 b Nákup multilicencí SW a jejich aktualizace Tvrdý L., Ing. 1/06-12/09 8 b Implementace a rozvoj fakultního portálu Ekonomické fakulty jako organické součásti celoškolského portálu VŠB-TU Ostrava Martiník I., RNDr. Ph.D. 1/07-12/ /05-12/ /06-12/ část projektu č část projektu č. 417 * * b Rozvoj materiálních a technických podmínek v oblasti informačních a komunikačních technologií při uskutečňování akreditovaných SP na VŠB-TUO v oblasti informačních systémů - ValMez Nejezchleba M., prof. Ing. CSc. 1/05-12/ *

11 Centralizované projekty Program Podprogram (a, b, ) Název projektu Řešitel Doba řešení projektu Projekt pokračuje z roku Přidělené dotace celkem do r Požadované prostředky ( v tis. Kč ) 2007 NIV INV Celk. další roky Příspěvek školy 6 d Vytváření podmínek pro zajištění programů celoživotního vzdělávání směřující ke zlepšení vzdělanostní struktury v regionu Hótová R., doc. Dr. Ing. 1/07-12/ d 6 e Projekt založení vysokoškolského pracoviště Ústav soudního znalectví při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava Univerzita třetího věku kapitoly ze současné ekonomiky malých a středních firem Kolarčík K., doc. Ing. CSc. Hótová R., doc. Dr. Ing. 1/07-12/ /07-12/

12 fakulty VŠB-TU Ostrava pro rok 2007 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Platí od Nová verze A První vydání Obsah změny / revize Podpis vlastníka EkF VŠB-TU Ostrava Číslo řízeného dokumentu: EkF_LEG_06_002 Verze: A Str.: 12/12

VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Rozsah platnosti dokumentu: Ekonomická fakulta Název: http://www.ekf.vsb.cz Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2014 Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

1. Úvod. 2. Strategické řízení

1. Úvod. 2. Strategické řízení AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2014 1. Úvod Tento dokument aktualizuje

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti FSI VUT v Brně pro r. 2015 1 V

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Fakulty informatiky a statistiky

Fakulty informatiky a statistiky Návrh dlouhodobého záměru Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, listopad 2010 vypracoval: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. děkan Fakulty informatiky a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro rok 2010

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro rok 2010 Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro rok 2010 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2013 Karviná

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2012 BRNO, 18. 11. 2011 1. Úvod Dokument Aktualizace

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více