PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ"

Transkript

1 PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SOCIAL BUSINESS SUBJECT AT TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC AS AN OPPORTUNITY TO INCREASE PROFICIENCY OF SOCIAL ENTERPRISES MANAGERS SYROVÁTKOVÁ Jaroslava Abstrakt (ČJ) Vzdělávání budoucích managerů v oblasti sociálního podnikání se jeví především v současné době jaké absolutní nezbytnost. Počet nezaměstnaných a to především z oblasti sociálně znevýhodněných stále narůstá. Nutnost zakládat nové sociální podniky, případně transformovat stávající podniky na sociální podniky přináší nové možnosti i v řešení současné ekonomické krize. Zvýšení úrovně vzdělávání v České republice v oblasti sociálního podnikání pomáhá řešit také Technická univerzita v Liberci, která již od akademického roku 2009/2010 nabízí předmět Sociální podnikání. Abstract (AJ) Recently the educating of future managers in the field of social business seems to be the absolute necessity. The number of unemployed, especially amongst the socially handicapped groups of people, has been permanently increasing. The need for establishment of new social businesses as well as transformation of existing companies into social enterprises brings new opportunities for dealing with the current economic crisis. Technical University of Liberec is also contributing to increased awareness of social undertaking in the Czech Republic. Since academic year 2009/2010 it offers the subject called "Social Business" to daily students of bachelor programs at the Faculty of Economy. ÚVOD Chudoba a sociální vyloučení stále představují vážný problém. Různé okolnosti nebo podmínky, jakými jsou například nízká úroveň počátečního vzdělání, nezaměstnanost, omezené životní šance v důsledku široké škály důvodů, vedou k marginalizaci velkého počtu lidí a k jejich vyloučení z možnosti využívat výdobytků společnosti a být aktivními občany. Jednou z možností, jak snižovat počet sociálně vyloučených lidí je příprava managerů pro vedení sociálních podniků, které tyto skupiny obyvatelstva především zaměstnávají. Zvyšování profesionality těchto pracovníků se vztahuje, jak na budoucí absolventy především vysokých škol, ale i pracovníky, kteří jsou již na pracovním trhu etablovaní. Zásadní pak je 1

2 zvyšování celkové úrovně vzdělávání dovedností dospělého obyvatelstva prostřednictvím nabídky většího počtu lepších příležitostí k vzdělávání po celý dospělý život. Vzdělávání dospělých je označením pro celý soubor probíhajících vzdělávacích procesů, které se uskutečňují ve vzdělávacích institucích i mimo ně, kdy lidé považovaní společností, do které patří, za dospělé, rozvíjejí své schopnosti, rozšiřují si své znalosti a zlepšují své profesní zaměření tak, aby uspokojili své vlastní potřeby a potřeby společnosti, do které patří. Vzdělávání dospělých zahrnuje jak školní a další vzdělávání, tak i mimoškolní studium a celé spektrum příležitostného vzdělávání, které je k dispozici ve společnosti sestávající z mnoha kultur a zaměřené na vzdělávání, ve kterém jsou uznávány přístupy založené jak na teorii, tak i na praxi. V posledních desetiletí prošlo vzdělávání dospělých podstatnými změnami a došlo k obrovskému nárůstu jeho šíře i rozsahu. Ve společnosti založené na znalostech, se vzdělávání dospělých a další vzdělávání staly naprostou nutností. Nové požadavky společenského a profesního života zvyšují očekávání, která vyžadují od každého jednotlivce, aby pokračoval v získávání dalších znalostí a dovedností v průběhu celého života. Základní vzdělání pro všechny znamená, že lidé, bez ohledu na svůj věk, mají možnost individuální a kolektivní seberealizace. Není to pouze jejich právo, ale také povinnost a zodpovědnost, a to jak vůči ostatním lidem, tak i vůči společnosti jako celku. Jednou z možností, jak v současné době úspěšně eliminovat dopady hospodářské krize na tzv. znevýhodněné skupiny obyvatelstva, je podpora sociálních podniků, které zpravidla působí na místní úrovni. Koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání se snaží skupinám obyvatel, které jsou sociálně vyloučené ze společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené, nalézt uplatnění na trhu práce a umožnit jim plnohodnotné prožití života založené na prosperitě vycházející z výdělku dosaženého za práci. Vzdělání je charakterizováno jako popis stávajícího, ukončeného vzdělání dané osoby. Úroveň vzdělání (dosažená úroveň vzdělání) je dána absolvováním konkrétního vzdělávacího programu. Hlediska pro určení úrovně programu jsou vymezena hodnotami určitých parametrů, např. (obvyklého) věku účastníka, kvalifikace pedagogických pracovníků, typu následného vzdělávání nebo učení. Nízké vzdělání (kvalifikace) se výrazně podílí na negativním postavení jedince na pracovním trhu a často i ve společnosti. Nejedná se pouze o materiální zabezpečení, které mají kvalifikovanější lidé díky vyšším příjmům v průměru lepší, ale kvalita pracovního místa má v návaznosti často také vliv na psychickou pohodu a zdravotní stav člověka. Na český pracovní trh vstupuje stále více lidí s lepšími vzdělanostními a kvalifikačními předpoklady, zatímco tento pracovní trh opouští mnoho lidí, kteří mají nižší kvalifikaci a vzdělání. Přestože (terciární) vzdělanostní úroveň České republiky stále zaostává za vyspělejšími evropskými zeměmi, je patrné, že se tato situace kontinuálně lepší. Důvodem těchto změn je i nabídka pro studenty vysokých škol v oblasti zvyšování jejich profesionalizace v řízení současných nebo transformovaných sociálních podniků. 1 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ PRO STUDENTY VYSOKÉ ŠKOLY 2

3 Technická univerzita v Liberci si uvědomuje stále vzrůstající požadavek budoucích managerů, na to, aby byli připraveni pro řízení sociálních podniků. Proto nabídla poprvé iiž v zimním semestru akademického roku 2009/2010 volitelný předmět pro studenty třetího ročníku bakalářského směru prezenční formy studia předmět Sociální podnikání v rámci studijního programu Ekonomika a management pro obory Podniková ekonomika, Cestovní ruch, Ekonomika a management služeb. Jako volitelný předmět si získává stále větší oblibu. Od akademického roku 2009/2010 do akademického roku 2013/2014 již úspěšně tento předmět absolvovalo 346 studentů. Tito studenti v rámci předmětu vytvořili 346 semestrálních prací na nejrůznější témata z oblasti sociálního podnikání. Svými pracemi pomohli zmapovat počet sociálních podniků a jejich právní formy v České republice, neboť jejich častými tématy byly příklady dobré praxe z oblasti sociálních podniků na celém území České republiky, ale i v zahraničí. Semestrální práce rozšířily nabídku učebních pomůcek, neboť byly umístěny na webové stránky Centra pro další vzdělávání při Technické univerzitě v Liberci. Této stránka je velice často navštěvována zájemci o problematiku sociálního podnikání. Studenti prezenční, ale i kombinované formy studia, kteří se rozhodli, že se budou dále profesionálně zabývat problematikou sociálního podnikání a buď založí nový sociální podnik, či transformují již existující podnik, vytvořili svou diplomovou práci na vybrané téma z oblasti sociálního podnikání. Mezi nejzajímavější patřila například tato témata: Rozměr sociálního podnikání v Evropské unii, Sociální podnikání z pohledu měření a vyhodnocování sociální hodnoty, Možnost sociálního podniká v obcích v České republice, Sociální podnikání jako příležitost pro neziskový sektor, Charakteristika sociální práce církví, Transformace podniku na sociální podnik. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v podnikatelských subjektech, Nové trendy v podnikání sociální podnik atd. Pro studenty předmětu Sociální podnikání byly připravené besedy s managery sociálních podniků, které se setkali s jejich velkým zájmem. 30 studentů absolvovalo mimořádné přednášky z oblasti financování činnosti sociálních podniků v rozsahu 15 hodin v rámci projektu Sociální podnikání šance pro 3. tisíciletí. 2 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ PRO PRACOVNÍKY NA TRHU PRÁCE Podle Zákona o zaměstnanosti, se skupinám osob nějakým způsobem znevýhodněných na trhu práce věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Podle tohoto zákona patří mezi znevýhodněné na trhu práce různé osoby. Především se zdravotním postižením, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, osoby do 25 let věku a starší 50 let věku, osoby pečující o dítě do 15 let věku, absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, osoby, které potřebují zvláštní pomoc (těmito osobami se rozumí fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené a osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí). Národní akční plán sociálního začleňování na léta definoval jako znevýhodněné skupiny zejména ženy s malými dětmi, osoby s nízkou kvalifikací, příslušníky romské 3

4 menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby nad 50 let a osoby do 25 let, dále i dlouhodobě legálně usídlené cizince. Sociálním vyčleněním jsou nejvíce ohroženy skupiny, které trpí kumulací několika znevýhodňujících faktorů, např. nekvalifikovaní Rómové, mladiství s nízkou úrovní kvalifikace apod. Dalšími zvláště ohroženými skupinami na trhu práce jsou osoby navracející se z výkonu trestu odnětí svobody a osoby závislé na návykových látkách. Zcela odtrženi od trhu práce jsou pak bezdomovci. Společným faktorem je u většiny znevýhodněných skupin úroveň dosažené kvalifikace a dále pak také nesoulad struktur stávající a požadované kvalifikace (jak uchazečů, tak absolventů škol). Mezi bariéry při vstupu na trh práce pro tyto skupiny jsou nejčastěji uváděny právě nízká kvalifikace, nedokončené vzdělání, chybějící praxe. Možnost jak překonat potíže spojené s nedostatečnou kvalifikací je rekvalifikace, která umožňuje osvojit si základní pracovní dovednosti a rozšířit je o nové prvky. Rekvalifikace společně s dalším vzděláním se jeví jako užitečný nástroj pro ty jednotlivce, kteří se necítí být připraveni, mají-li možnost vůbec, nastoupit do regulérního zaměstnání na plný úvazek nebo potřebují posílit pracovní návyky. Jako významný prostředek při překonání těchto potíží je dovzdělávání a zvyšování kvalifikace v praxi a odpovídající poradenství, poskytované různými například neziskovými organizacemi, či přímo Úřadem práce. Zaměstnavatelé pracovníků nad 50+ let poukazují u těchto zaměstnanců zejména na nedostatky v úrovni jejich vzdělání a v ochotě si potřebné znalosti průběžně doplňovat. Schopnost starších pracovníků zvládnout nároky kladené vývojem v jejich profesi je polovinou zaměstnavatelů hodnocena jako nízká. Nepříznivé kvalifikační charakteristiky starších pracovníků jsou zaměstnavateli považovány za významnější bariéru pro vstup na práce než problémy se zdravotním stavem, vysoké mzdové požadavky nebo pracovní úvazek či pracovní doba. Na první místo požadovaných schopností u starších osob, které by se měly zlepšit, podniky řadí odborné znalosti a dovednosti spojené s danou profesí. Teprve a na dalších, i když velmi významných místech, jsou požadavky na zvýšení jazykových znalostí, dovednosti práce s počítačem, schopností přizpůsobovat se technologickým změnám. Rovněž ochota se dále vzdělávat je u starších osob hodnocena jako nedostatečná. 2.1 Projekt Sociální podnikání - šance pro 3. tisíciletí Technická univerzita získala projekt ve výši Kč ,84, který byl zahájen a byl ukončen Partnerem tohoto projektu byla Asociace nestátních organizací Libereckého kraje ANNOLK. Tento projekt byl částečně financován z prostředků Evropského sociálního fondu a dále z prostředků státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti v Libereckém regionu prostřednictvím zvýšení nabídky dalšího vzdělávání cílové skupiny v oblasti sociálního podnikání a získávání dovedností pro založení sociálních podniků. Specifickým cílem projektu pak bylo zohlednit maximální možné návaznosti pilotních modulů projektu na současné podoby středního, ale i vysokého školství v příbuzných oborech 4

5 ekonomického či managementového zaměření a nabídnout toto vzdělávání všem skupinám osob aktivním na trhu práce, které chtějí aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi prostřednictvím podnikání či zaměstnání v neziskové organizaci či obcí, která má zájem založit sociální podnik. Projekt byl zaměřen na NNO, obce, podnikatelské subjekty, fyzické osoby s ukončeným min. středoškolským vzděláním, které jsou již aktivní na trhu práce, včetně znevýhodněných skupin osob. Znevýhodněné skupiny osob v rámci projektu tvořily fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby straší 50 let věku, fyzické osoby, které byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádných obtížných poměrech, nebo které v nich žijí, fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, absolventi středních a vysokých škol. Pro splnění stanovených cílů bylo vytvořeno 8 vzdělávacích modulů Historie sociálního podnikání a sociální práce, Projektové řízení a management sociálním podniku, Lidské zdroje v sociálním podniku, Sociální podnikání a vnější rámec, Financování činnosti sociálního podniku (vč. vedení účetnictví a daňové problematiky), Kreativita pro sociální podnikání a inovace, Sociální podnik jako podnikatelský subjekt a Sociální podnik jako neziskový subjekt. Všechny plánované výstupy byly splněny. Pro jednotlivé moduly byly vytvořeny učební texty v tištěné podobě, učební texty v e-learningové podobě, uživatelská příručka pro práci v prostředí MOODLE, případové studie, projekty založení nebo transformování podniku na sociální podnik, pilotní kurs, učebnice sociální podnikání a metodické DVD. ZÁVĚR Technická univerzita v Liberci se významně v rámci Libereckého kraje zasadila o přípravu budoucích managerů v oblasti řízení sociálních podniků a to jednak studentů prezenční formy bakalářského studia na Ekonomické fakultě a díky projektu Sociální podnikání - šance pro 3. tisíciletí i dospělých pracovníků, kteří jsou již na trhu práce v Libereckém kraji. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 217 lidí a úspěšně bylo podpořeno 130 lidí. Účastníci absolvovali řadu exkurzí v sociálních podnicích jednak v Libereckém kraji a jednak navštívili sociální podniky v dalších krajích České republiky, kde měli možnost se seznámit s činností těchto sociálních podniků. Úspěšně podpoření absolventi projektu vypracovali závěrečné projekty, se kterými seznámili odbornou komisi a veřejnost. V těchto projektech představili své záměry na založení, případně transformování sociálního podniku. Předměty podnikání, které si v těchto projektech vybrali, korespondovali s nejaktuálnějšími problémy, které se v této oblasti v současné době v rámci Libereckého kraje řeší. Jako právní formy uváděli především fyzickou osobu, pokud se jednalo o právnickou osobu, pak společnost s ručením omezeným, družstvo, ale také občasné sdružení a obecně prospěšnou společnost. Některé z těchto projektů byly v průběhu roku n2013 již částečně realizovány. Jiné teprve na svou příležitost čekají. Největší brzdou jejich realizace je nedostatek finančních prostředků 5

6 Použitá literatúra 1. KORIMOVÁ, G. a kol. Sociálne podnikanie a sociálny podnik. 1. vyd. Banská Bystrice : Kopernikus, s. ISBN Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu Závěrečná zpráva SYROVÁTKOVÁ, J. Sociální podnikání, 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. ISBN Kontaktné údaje SYROVÁTKOVÁ Jaroslava, Ing., Ph.D. Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Studentská Liberec Česká republika 6

7 7

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více