STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)"

Transkript

1 VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16)

2 VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až od obsahu) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Obor SOČ: (číslo a název oboru) (14) Název práce v češtině (20) Název práce v angličtině (20) Autor: (12) Škola: Název a místo školy (12) Adresa školy (12) Konzultant: (12) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16)

3 PROHLÁŠENÍ (vzor) Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracovala samostatně pod vedením (titul, jméno a příjmení konzultanta), použila jsem pouze podklady (literatura, SW) citované v práci a uvedené v přiloženém seznamu. Postup při zpracování práce je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V (název místa) dne podpis:

4 PODĚKOVÁNÍ -umístění na spodní části listu (poděkování za pomoc, ochotu, poskytnutí materiálu atd. konzultantovi práce, odborníkům popřípadě instituci nebo organizaci, se kterou student spolupracoval) Poděkování

5 Anotace ANOTACE (charakteristika práce v českém jazyce + klíčová slova cca 5-6 pojmů) Klíčová slova:

6 ANNOTATION (charakteristika práce v anglickém jazyce + klíčová slova cca 5-6 pojmů) Annotation Key words:

7 OBSAH (vzor)! ÚVOD A ZÁVĚR SE NEČÍSLUJÍ JAKO KAPITOLY! 6

8 Úvod 7

9 1 Název kapitoly 8

10 1. 1 Název podkapitoly 9

11 Název další podkapitoly 10

12 Závěr a diskuse 11

13 Seznam použité literatury Příklad zdrojů Kniha 1. VESELOVSKÝ, Zdeněk. Vydra. Aventinum, ISBN RŮŽIČKOVÁ. Bulletin VYDRA 14/2007. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Stanice ochrany fauny Pavlov, ISBN Bakalářská, diplomová práce, dokumenty v pdf, wordu na internetu 1. Bulletin VYDRA 15/2012 [online]. ALKA Wildlife, o.p.s. ve spolupráci s AOPK ČR, 2012 [cit ]. ISSN Dostupné z: 2. Ke stažení: Texty programů péče: Vydra říční.pdf. Záchranné programy ohrožených druhů [online]. [cit ]. Dostupné z: Internetové zdroje 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Vydra říční (Lutra lutra). Záchranné programy ohrožených druhů [online] [cit ]. Dostupné z: Postup: Vytvořené ze stránky Na úvodní stránce zvolíme VYGENEROVAT CITACI v horním levém rohu zvolíme VYTVOŘIT NOVOU CITACI (poté si z nabídky vybereme, o jaký zdroj se jedná a vyplníme povinné údaje označené *) na konci stránky zvolíme ZKONTROLOVAT CITACI nakonec stačí jen zkopírovat celou citaci, která se vytvořila v horní části dané stránky 12

14 Citace pod čarou Vydra říční obývá celou Evropu a Asii a přes Malajský poloostrov zasahuje až na Jávu. V severní Africe se vyskytuje v Maroku a Alžírsku. 1 (kniha) Z tohoto celkového vzorku uhynulo nejvíce zvířat (81,4%) následkem kolize s dopravním prostředkem, 2,7% jedinců přirozenou nenásilnou smrtí (např. špatná kondice, stáří, nemoc), 7,4% násilnou smrtí (např. železné čelisťové pasti, zástřel, ubití, otrava) a u 8,5% jedinců se jednalo o jiné příčiny smrti, které nebylo možné jednoznačně označit jako násilné nebo nenásilné (např. mláďata nalezená bez matky, pokousání jiným zvířetem). 2 (internetový zdroj) 1 Dobroruka Luděk J., str. 78, Ochrana přírody, dostupné z: 13

15 Pořadí stran (0.) Desky vnější strana 1. Vnitřní titulní strana 2. Prohlášení autora/autorky/autorů o původnosti práce 3. Poděkování 4. Anotace a klíčová slova v českém jazyce, 5. Doporučeno rovněž vložit znění anotace v angličtině 6. Obsah odtud se začíná číslovat 7. Úvod jako kapitola se nečísluje stejně tak jako závěr Název kapitoly Název podkapitoly.. Závěr a diskuse Seznam použité literatury Příloha Obsah práce SOČ nejdříve si určíme cíl co budeme zpracovávat, jak to budeme zpracovávat a co bude výsledkem Anotace charakteristika základního textu co ta práce řeší, co a jak pracuje a čeho bude dosaženo měla by být inspirativní (nezapomenout na klíčová slova- cca 5 6 pojmů oddělené středníkem - ; ) Úvod stručný, věcný Pojmenování problému (něco je potřeba řešit) musí být řešitelné Cíl práce (1-2 věty) co a jak zpracujeme a předpokládaný výsledek Cíl musí být naplněn jinak by práce byla negativně hodnocena Uvádíme použité metody Analýza dosavadního poznání co a jak již bylo vyzkoumáno, Vyhodnotit dosavadní poznání Zpracování pouze výsledky toho, co student vyzkoumal (grafy, tabulky a jiné) bez svých názorů a hodnotících kritérií, ty se nacházejí až v závěru a diskusi práce! Závěr a diskuse porovnání výsledků, zhodnotit to, co student vyzkoumal Uvést, k čemu budou dobré naše výsledky NE EMOTIVNÍ věcné, nechválíme se 14

16 Rozsah stránek stran max Seznam použité literatury Přílohy tabulky, grafy Formální stránka číslování stran textu průběžně od začátku (od obsahu) do konce (samostatné přílohy pak mohou mít číslování samostatné, pokud to vyžaduje uspořádání textu) velikost písma 12 v aplikaci WORD, typ písma Times New Roman, text poznámek v textu pak ve velikosti písma 10 (menší velikosti písma nepoužívat, text je pak nesnadno čitelný, podobně při volbě typů písma) styl Normální, řádkování 1,5 řádku, možno využít i jiného typu písma, stylu, při srovnatelné velikosti písma (a se zřetelem na čitelnost typu písma, kompatibilitu pro tisk atp.). formát stránky, papíru: A 4. Barva papíru: bílá; barva písma: černá ( automaticky ) okraje: nahoře, dole a vpravo = 2,5 cm, vlevo 3,5 cm (vlevo přidán 1 cm, je tomu tak z důvodu vazby textu práce, kdy cca 1 cm, ale někdy i více, zabere zašití do hřbetu) tisk textu doporučeno realizovat jen po jedné straně listu, zadní strana zůstává prázdná (je to varianta přátelštější pro autory eliminuje se tak případná průsvitnost textu a barevných či černobílých částí, grafů, tabulek do textu na opačné straně listu a usnadňuje to formátování stran s ohledem na skutečnost, že práce bude předkládána ve svazku (vazbě) práce má být svázána neoddělitelným způsobem, nejlépe knihařskou vazbou, kroužková vazba se zatím přijímá, i když tento typ vazby dostatečně nezajišťuje neoddělitelnost svazku listů pokud jsou součástí tiskové verze práce i připojené materiály na elektronických nosičích (DVD, CD-ROM apod.), je nezbytné tyto nosiče označit názvem a jménem autora práce a nosič spojit se svazkem (např. vlepit v odpovídající složce, obálce, nejlépe k vnitřní straně zadního listu desek, přebalu) jazyková nesprávnost, gramatické chyby, překlepy nepatří k tolerovaným aspektům Zdroj:http://userfiles.nidm.cz/file/talentcentrum/soc/aktualni_rok_ /vzory-upravysoc-33rocnik.pdf Odkaz na brožuru k SOČ 36. ročník: Podrobnější informace na 15

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska rigorózní práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE nebo DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Palackého

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více