Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů"

Transkript

1 Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů Zdeněk Mikulka Abstract: A contribution deals with the methods of teaching ethics in the process of preparation of military professionals at the University of Defence and Training Command Military Academy. The first part describes the model of teaching of ethics by using experiential education methods based on activities (games) introducing a person into the situation of controversy or simulation, usually followed by authentic negotiation, which allow for expression of opinions and some personality traits. The following review provides opportunity to reflect on and identify attitudes, feelings and experiences. The second part is devoted to the issue of transmission of values in ethics education and shows how it is possible by the appropriate application of experiential education to raise for students the questions of the soldier s ethical values, how to lead and provoke them to think about the value system of their profession and the necessity of cultivating their own personality in this area. Keywords: Ethics, experiential education, review, values, military professional. Abstrakt: Příspěvek se zabývá metodami výuky etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů v podmínkách Univerzity obrany a Velitelství výcviku Vojenské akademie. Ve své první části popisuje model výuky etiky pomocí metody zážitkové pedagogiky postavené na realizaci aktivity (hry) uvádějící do kontroverze nebo simulace, většinou s následným autentickým jednáním, ve kterém se projeví názory a některé charakterové vlastnosti. Navazující review umožňuje společně reflektovat a pojmenovat postoje, pocity a prožitky. Druhá část příspěvku je věnována problematice předávání hodnot v oblasti etické výchovy a ukazuje, jak je možné pomocí vhodné aplikace zážitkové pedagogiky otevírat u studentů a posluchačů otázky etických hodnot vojáka, jak je vést a provokovat k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a nutnosti kultivace vlastní osobnosti v této oblasti. Klíčová slova: Etika, zážitková pedagogika, review, hodnoty, vojenský profesionál. Úvod Pro výkon služby vojenského profesionála je díky její specifičnosti požadována celá řada dovedností a schopností v různých, často spolu nepříliš souvisejících oblastech. To přirozeně klade významné nároky i na hodnotový systém osobnosti vojáka zvláště pokud se dá předpokládat, že součástí jeho profesního působení bude hledání odpovědí a zaujímání postojů k otázkám typu použití síly, zneužití pravomoci velitele, krizový management, osudová personální rozhodnutí apod. Dalším významným důvodem, proč je nutno se vážně zabývat hodnotami ve vztahu k jedinci vykonávajícímu vojenskou službu je skutečnost, že pro většinu rekrutů budoucích vojenských profesionálů tvoří silný a často rozhodující motiv pro vstup do armády očekávané finanční zajištění. Proto je nutné následně rozvíjet další roviny motivace k výkonu tohoto povolání. Hodnotový systém soustředěný jen na finanční jistotu a případně rozšířený na motiv provádění zajímavých (či atraktivních) činností je v případě této profese velmi nedostatečný. Loajalita vůči armádě a občanské společností se v současném socio-kulturním kontextu buduje těžce a pomalu. Období studia vojenských profesionálů na Univerzitě obrany a profesní vzdělávání v rámci Velitelství výcviku Vojenské akademie jsou vhodným časoprostorem XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

2 pro budování a rozvoj zdravého hodnotového systému, který dává záruky, že vojenský profesionál si bude vědom své role obránce vlasti a ochránce morálních hodnot vycházejících z demokratického společenského uspořádání. Na motivaci k naplňování rolí obránce a ochránce však mohou mít dopad také některé negativní důsledky fungování přísně hierarchicky uspořádaného vojenského systému podřízeného politickému vedení, kterým Armáda České republiky (dále jen AČR) bezesporu je. Patři mezi ně především riziko nahrazení vedení osobním příkladem projevy autoritářského chování (přílišného uplatňování a zdůrazňování formální autority) ve vedoucí pozici. To se následně projevuje vyžadováním slepé poslušnosti tam, kde by lépe uspěly argumenty, nedostatečnou úctou k vojákovi lidské bytosti, používáním zbytečně expresivní podoby komunikace, neochotou (či neschopností) vyslechnout jiný názor, nedostatkem empatie, striktním vyžadování toho co sám nadřízený nedodržuje, protekcí apod. Všechny tyto a podobné jevy společně s faktem, že příslušníci armády jsou permanentně vystaveni nejistotě a riziku existenčního ohrožení způsobeného nekončícími strukturálními změnami v resortu MO, snižováním počtů a zdrojového rámce, mají bezprostřední dopad a vliv na utváření hodnotového systému vojenských profesionálů. Nižší úroveň sociální integrace vojenských profesionálů do občanské společnosti a některá specifika výkonu vojenské profese jako jsou například zahraniční mise, dlouhodobé pobyty mimo domov, dojíždění a praktikování tzv. víkendových vztahů či manželství jsou další faktory s významným dopadem na motivaci a hodnotový systém vojenského profesionála. Snášení a překonávání důsledků těchto faktorů v podobě rozpadů rodin a partnerských vztahů, špatné výchovy dětí, sklonů k násilným či nekompetentním řešením konfliktů a problémů, osamělosti, projevů veteránského syndromu apod. má opět velmi úzkou souvislost s vnitřním přijetím správného hodnotového rámce 1 a v konečném důsledku s efektivním úsilím tento hodnotový rámec v podmínkách AČR aktivně budovat a rozvíjet formou etické výchovy. 1 Aplikace zážitkové pedagogiky do výuky etiky u vojenských profesionálů Jedním z předpokladů pro budování a rozvoj hodnotového rámce v podmínkách AČR je odpovídající, tedy obsahově i formálně atraktivní a oslovující podoba výuky etiky. V tomto smyslu je jednou z efektivních možností pro výuku etiky u vojenských profesionálů využití metody zážitkové pedagogiky. Tato metoda je postavena na realizaci aktivity (hry), uvádějící do kontroverze nebo simulace a umožňující následné autentické jednání, ve kterém se projeví nejen pocity a prožitky, ale i postoje, názory a některé charakterové rysy. Navazující review je umožňuje společně reflektovat a pojmenovat. Tento model výuky představuje možnost, jak lze vědomě, pomocí řízeného postupu, dojít se skupinou od zážitku ze hry k požadovanému pedagogickému, v tomto případě etickému záměru. V této kapitole jsou proto dále představeny základní východiska pro přípravu a možné provedení výuky etiky u vojenských profesionálů pomocí principů a pravidel zážitkové pedagogiky Hodnotový rámec vyjadřuje prostor, v němž se v daném subjektu dějí hodnotová vnímání. Tento prostor může být rozdílný. Například u adolescentů, kteří ještě nemají pevnější základ dříve interiorizovaných hodnot. Naopak hodnotový rámec je velmi zřetelný a pevný u tradičních, dlouhodobě působících institucí či u jedinců z vyšších věkových kategorií. (Prudký, 2009, s. 35) Zpracováno podle: KUBALA, Petr. Outward Bound Česká cesta. Zážitková pedagogika: Metodický materiál výstup z kurzu pro kaplany AČR. Praha, XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

3 Základem zážitkových programů typu etického semináře jsou prožitky (přítomnost prožívaného okamžiku), zážitky (prožitek aktualizovaný ve vzpomínce či racionální reflexi) a zkušenostmi (výsledek procesu, jenž je přenositelný do budoucnosti i do jiných kontextů a prostředí), které vznikají prostřednictvím lidí ve skupině, prostředí, sebereflexe a aktivit/her navržených podle dramaturgických principů a zesílených různými výrazovými prostředky. Prožitek může být pro zážitkovou pedagogiku vždy pouze prostředkem, nikoliv cílem (smyslem je reflexe /review hlubších témat latentně obsažených ve hrách a aktivitách). Důležitým prvkem zážitkové pedagogiky je i dramaturgie, metoda umožňující vybrat jednotlivé aktivity, seřadit je do tematických celků a vytvořit z nich funkční a použitelný manuál. Manuál Manuál je tedy finálním produktem přípravy. Jde o časový itinerář propojený s aktivitami, ve kterém má každá aktivita svůj jasný účel a smysl pro výsledek celku. Velká důležitost musí být v aplikaci zážitkové pedagogiky pro výuku etiky v docenění důležitosti vazby: témata cíle programy. Základem celé dramaturgie a předpokladem úspěchu výuky je správná identifikace tématu a cíle a jejich propojení s vhodnými aktivitami. Platí, že témata by měla splňovat základní kritérium, kterým je aktuálnost, cíle být přetavením témat velkých slov do něčeho konkrétního a aktivity sehrávat v celém procesu roli posledního (nikoliv prvního!) kroku majícího potenciál poskytnout prožitky pojmenované v tématech a cílech. Zpracování zážitků a jejich posun ke zkušenosti prostřednictvím otázek a odpovědí Zážitek má v etickém semináři význam, pokud z něj uděláme použitelnou zkušenost. Platí, že jeho zpracování je proces, který pomáhá právě k vytváření zkušenosti. Vzhledem k tomu, že jsme individualitami s různými vlastními pohledy a pravdami, potřebujeme řízený proces, který nám umožní dojít cestou zkušenosti k pravdám obecně platným a univerzálním k hodnotám. Základní způsob, jak dojít od otázek ke zkušenosti je klást otázky, které mohou umožnit poctivě reflektovat nejen fakta, řešení a postupy, ale také pocity, emoce, myšlenky a vztahy. Otázky začínající co jak směřují ke konkrétním odpovědím, otázky začínající proč co kdyby k odpovědím spekulativním. Rizikem zůstávají otázky uzavřené, které umrtvují diskusi a mohou být často sugestivní a manipulující. Platí také, že Základní vzorec vývoje otázek směřujících od zážitku ke zkušenosti použitelný v etickém semináři je následující: Co se dělo? (popis) Co z toho vyplývá? (zobecnění) Co s tím teď? (jak to využijeme/aplikujeme) Proces zpracování zážitků a jejich posun ke zkušenosti má však i svá úskalí a rizika. Jsou jimi například nebezpečí vkládání vlastních témat (ať už lektora pedagoga, nebo účastníka), přecenění schopností nebo naopak nejistota lektora pedagoga, nedostatek času, práce s příliš velkou skupinou, nebo dobře míněná, leč velmi kontraproduktivní touha lektora pedagoga pomoci účastníkům s celým procesem. Základní princip zážitkového učení Vzhledem k univerzální platnosti poučky, že zkušenost není to, co zažijeme, ale co uděláme s tím, co jsme zažili je velmi důležité použít v rámci etického semináře takovou strukturu zpracování zážitku, aby si účastníci mohli odnést co nejhodnotnější zkušenost, která by jim umožnila dojít k vnitřnímu přijetí hodnot. Ověřená a pro podmínky etického semináře dopo- XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

4 ručená struktura (Obrázek 1) vychází z obecné strategie lidského učení, jak ji definoval americký psycholog David A. Kolb 3. Obrázek 1: Schéma zpracování zážitků Průběh zpracování zážitků: 1. Akce (úkol, hra). Ta je sama o sobě zdrojem zážitků a inspirace, ale pro získání poznatků je potřeba je vědomě zpracovat. 2. Ohlédnutí. Situaci je nejprve potřeba zmapovat, uvědomit si podstatné momenty činnosti a z mozaiky zážitků jednotlivců si udělat komplexní obraz o tom, co se odehrálo. Teprve s tímto materiálem se lze pustit do efektivního hodnocení. 3. Zhodnocení. Aktivita je hodnocena jsou vyvozeny závěry: Co jsme dělali dobře a co špatně? Co je třeba změnit, aby podobná činnost proběhla lépe? Zážitky jsou převedeny na principy chování a skupinového fungování, aby je bylo možné použít v další akci. 4. Plán pro příště. Zahrnuje doporučení pro další činnost. Měl by být stručný, několikabodový a co nejkonkrétnější. Konkrétní věci spíše dokážeme dodržet. Realita v zážitkovém učení Herní a modelové situace v rámci výuky (průběhu etického semináře) nejsou reálným obrazem pracovních činností, mají však reálný průběh a důsledky. Vyvolávají emoce (často silné) a vedou k přirozeným otázkám: Co jsme měli udělat jinak, aby to tak nedopadlo? Situace v průběhu semináře se tak stávají modelovým příkladem reálného způsobu přemýšlení, zaujímání postojů apod. Na pozadí nereálné (herní) akce se tedy odehrávají zcela reálné procesy, které jsou potenciálním zdrojem zkušeností (Obrázek 2). 3 CHAPMAN, Alan. Kolb s learning styles, experiential learning theory, kolb s learning styles inventory and diagram [online] [cit ]. Dostupný z: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

5 Obrázek 2: Funkce reality v zážitkovém učení V zážitkovém učení jsou přítomny dva typy prožitků a procesů, které se přetavují v individuální zkušenosti a žádoucí návyky zúčastněných, ale i ve zkušenost a návyky skupinové. Individuální prožitky a úvahy každého zúčastněného jednotlivce a skupinové, reflektující způsoby chování a činnosti celé skupiny. Proces vytváření zkušeností (individuálních i skupinových) probíhá vlastně neustále a většinou zcela nevědomě. Vědomým pojmenováním a zpracováním se dá výrazně urychlit a zkvalitnit to je podstata zážitkového učení. Jestliže se účastníci plně ponoří do hry, odhodí většinou i své masky a jednají podle své vlastní přirozenosti. I nereálné úkoly (modelové, herní situace) však s sebou nesou zcela reálné jevy a souvislosti. Odkaz na tyto reálně existující jevy, které jsou při hře samotné v pozadí naší pozornosti, je úkolem review (reflexe, zhodnocení, nejčastěji formou vhodně položených otázek a následné diskuse). Přejít od prožitku (zůstávajícího v nereálném světě hry) ke zkušenosti (podložené realitou pocitů, vztahů, jednání) přenositelné do hodnotových postojů je hlavním úkolem lektora pedagoga připravujícího etický seminář. 2 Problematika předávání hodnot v oblasti etické výchovy vojenských profesionálů Problematiku předávání hodnot v oblasti etické výchovy je nutno řešit jako dvě vzájemně související a úzce propojená témata. Tím prvním je navržení přístupu k této problematice, který by byl vhodný pro specifické podmínky AČR a umožňoval praktickou aplikaci. Druhé téma je požadavek na takovou konkrétní podobu výuky etické výchovy, která by vhodným způsobem umožnila otevírat u studentů Univerzity obrany a posluchačů Vojenské akademie otázky etických hodnot vojáka a vedla je k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a jeho místě při výkonu vojenské profese. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

6 Abychom mohli budovat a rozvíjet morální hodnotový rámec morální hodnoty vojenské profese pomocí konkrétních podob výuky etické výchovy, potřebujeme, jak již bylo naznačeno, použitelný výchozí model. Jednou z možností, akceptovatelnou v podmínkách AČR, je tzv. kognitivně vývojový přístup, ve kterém najdeme Teorii kognitivního vývoje J. Piegeta a Teorii vývojových stádií Lawrence Kohlberga. Dalšími možnostmi jsou psychoanalytická teorie morálního vývoje Sigmunda Freuda a teorie sociálního učení Alberta Bandury, které se zabývají problematikou skupiny a také individuálními odlišnostmi. Poslední z těchto koncepcí je teorie sociální evoluce Roberta Hogana. Všechny tyto přístupy jsou postaveny na principu zjišťování jak lidé jednají a proč jednají právě tak 4, což se jeví pro použití v rámci etické výchovy v AČR optimálnější, než přístup filozofický, který je postaven na snaze o formulaci morálních pravidel tj. jak by lidé měli morálně myslet a následně jednat 5. Z této poměrně široké škály koncepcí morálního vývoje jeví jako nejpoužitelnější a nejstabilnější koncepce úrovní a stádií morálního vývoje, jejímž autorem je Lawrence Kohlberg ( ). Navzdory některým kritickým připomínkám, které byly proti Kohlbergově teorii vzneseny (její nedostatečná univerzalita, nedostatečné zohlednění mezikulturní rozdílnosti, Kohlbergova teze, že jednotlivá stádia morálního vývoje musí nutně probíhat za sebou v neměnném sledu a žádné nemůže být vynecháno 6, nejednoznačnost určení jednotlivých stádií a nejasnost, zda k dosažení nového stádia je třeba opustit / vymazat / stadium předchozí, nebo zda dosažení nového stadia znamená průběžnou kumulaci předchozích stadií 7 a také to, že poslední a nejvyšší stadia morálního usuzování jsou opravdu univerzálně požadovatelná i napříč rozdílnými kulturami) je možno se ztotožnit s názorem, že Kohlberg nabízí pevný, přehledný a vnitřně logický model morálního vývoje, který má oporu v každodenní zkušenosti i v řadě zkoumání, jež jeho teorii opakovaně, byť ne zcela jednoznačně, potvrzují 8. Proto lze považovat jeho učení o stadiích morálního vývoje a metodu řešení morálních dilemat za jeden z nejúčinnějších a nejužitečnějších prostředků mravní výchovy. 9 Ve své teorii Kohlberg vymezil tři úrovně a šest stádií morálního vývoje. Podle něj vývoj každého jedince probíhá od prvního, nejnižšího stadia k šestému, nejvyššímu. Tyto stádia potom zařazuje do tří základních skupin, tzv. úrovní morálního vývoje : 10 A. Prekonvenční úroveň B. Konvenční úroveň C. Postkonvenční úroveň Prekonvenční morální úroveň je úroveň většiny dětí do 9 let, některých adolescentů a mnoha dospívajících a dospělých kriminálních živlů 11 Postoj k morálním normám je dán autoritou těch, kteří je zastávají a také fyzickými a psychickými důsledky, které akceptace, či VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 7. tamtéž, s. 7. tamtéž, s. 34. VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 34 viz odkaz na HALL, R. T. a J. U. DAVIS. Moral education in theory and practice. New York: Prometheus Books, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, 2008, s tamtéž, s tamtéž, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 26 viz odkaz na LICKONA, T. Moral development and behavior: heory, research a social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, s. 33. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

7 porušení těchto norem přináší. Pojmy dobré zlé a špatné správné jsou interpretovány hédonisticky, nebo z hlediska fyzické síly. 12 V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg dvě stadia. Stádium orientace na poslušnost a vyhýbání se trestu, v rámci kterého je důvodem ke správnému jednání snaha vyhnout se trestu a podřídit se síle autority, která je respektována nikoliv proto, že představuje morální ideály, ale proto, že je silnější. Druhým stádiem je Individualismus, účelovost, vzájemnost, usilování o odměnu a ocenění. V tomto stádiu jsou pravidla dodržována, pokud to je v souladu se zájmy jedince. Přetrvává egocentrický postoj, jednání je zacíleno na uspokojování vlastních zájmů a potřeb, objevují se však prvky férového jednání, které je však postaveno na pragmatismu: ty uděláš něco pro mne a já zase pro Tebe. Z hlediska požadavků AČR na úroveň vojenských profesionálů je Prekonvenční úroveň nedostačující. Důrazy této úrovně neobstojí v konfrontaci se završujícím vyjádřením vyjadřujícím přednost potřeb vlasti před potřebami jednotlivce, kterým je bezesporu Vojenská přísaha 13, která představuje slavnostní závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu. Vychází z Ústavy, zákonů a vojenských řádů ČR. Její složení je závazným právním a morálním aktem. Všechny válečné veterány a současné příslušníky AČR stále pojí velké pouto a tím je vojenská přísaha, jejíž akt chápou vojáci vždy jako neporušitelný závazek osobní odvahy a cti. 14 K tomu, aby tato konfrontace jedince a Vojenské přísahy mohla proběhnout (byli k ní vytvořeny podmínky) cvičným způsobem, přinesla požadovaný efekt nutnosti kultivace vlastní osobnosti v této oblasti a neznamenala individuální fatální profesní selhání, je vhodné použít právě interaktivní formu výuky s použitím zážitkové pedagogiky. Konvenční morální úroveň je úrovní většiny adolescentů a dospělých v naší společnosti i ostatních společnostech 15. Pro jedince na konvenční morální úrovni je charakteristická snaha naplňovat očekávání rodiny a přátel a také podpora dodržování zákonů a norem, které jsou považovány za hodnotné (správné), bez ohledu na okamžité důsledky a širší souvislosti 16 Konvenční úroveň nevyjadřuje pouze konformitu, ale přímo loajalitu vůči tomu, co se očekává od jednotlivce (conformity to personal expectations) a vůči společenskému řádu. Je to postoj aktivního udržování, podpory a obhajoby řádu, který vyžaduje identifikaci s osobami a skupinami, které jsou spojeny s tímto řádem. 17 V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg stádium orientace na vzájemné vztahy, sociální shodu a dohodu ve stylu dobrý hoch, hodná dívka 18. Motivací k tomuto stylu jednání je potřeba být dobrým člověkem ve vlastních očích i v očích druhých lidí, pečovat o druhé, a touha (potřeba) podporovat pravidla a autority. 19 Pro jedince v tomto stadiu je charakteristické, že považuje za správné prosazovat své vlastní zájmy s ohledem na zájmy jiných a že se cítí být zavázán k respektu obecných norem a zvyklostí, které nechce ve vlastním zájmu překračovat záleží mu na tom, jak ho vnímají druzí. Vlastní rozhodování v morálních dilematech a následné jednání bere v úvahu to, co prospěje druhým, často na úkor sebe sama. Navazujícím 12 TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. I. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004, s zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze ve znění pozdějších předpisů. 14 Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha, ISBN s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s. 28. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

8 stádiem konvenční morální úrovně je orientace na zákon a řád, respektování společenského systému, kdy jedinec nacházející se v tomto stadiu považuje za správné plnit si své povinnosti, respektovat autoritu a podporovat fungující řád společnosti jako celku. Společenské autority musí být respektovány, aby se zachoval řád společnosti a její stabilita. 20 Přijímána je taková autorita, která má oporu v zákonech a předpisech. Pokud dojde ke střetu svědomí a zákona či předpisu je upřednostněna norma před hlasem svědomí 21, což může v konečném důsledku znamenat významnou komplikaci a střet (např. okolnosti, které vedly k tzv. norimberskému procesu). Konvenční morální úroveň je úrovní, které je nutno, při výuce etiky v prostředí AČR, věnovat významnou pozornost, protože modelově zahrnuje většinového jedince vojenského profesionála v době, kdy naplňuje roli studenta Univerzity obrany a týká se i významné části posluchačů Vojenské akademie, především účastníků základního výcviku a profesních kurzů bezprostředně navazujících (např. poddůstojnický a praporčický). Je tedy nutné, aby důrazy konvenčně jednajícího jedince byly v rámci výuky etiky dávány do přímých a konkrétních souvislostí s morálními hodnotami vojenské profese 22, k čemuž se jako vhodný nástroj nabízí aplikovaná zážitková pedagogika. Postkonvenční morální úrovně dosahuje menšina dospělých, obvykle teprve po 20. roce života. 23 Tuto úroveň charakterizuje snaha definovat morální hodnoty a principy, které se uplatňují bez ohledu na vliv autority skupiny nebo jednotlivce a na míru osobního ztotožnění se s těmito skupinami. 24 Prvním stádiem Postkonvenční morální úrovně je orientace na legální společenskou smlouvu (dohodu) a na respektování práv jednotlivce. Prakticky to znamená uvědomovat si a respektovat široké spektrum různých lidských hodnot a postojů a být schopen rozeznávat, že existují jak normy podmíněné (např. sociální), které nemusí mít celospolečenskou platnost, tak i zároveň normy trvalé (právo na život, osobní svoboda, svoboda vyznání apod.), které představují trvalý základ dobrého soužití mezi lidmi a musí být respektovány v jakékoliv společnosti a dokonce bez ohledu na názor většiny. 25 Výsledkem je důraz na zákonné řešení, ovšem s možností změny zákona a dále platí, že hledání správného modelu jednání vychází z respektu k individuálním právům, s nimiž souhlasí celá společnost. Důraz se klade jak na zachovávání legální sociální smlouvy, tak na možnost racionálních a sociálně žádoucích změn v zákonech (normách) prostřednictvím legálního a demokratického vyjednávání (principy parlamentní demokracie). Posledním, nejvyšším stádiem postkonvenční morální úrovně je orientace na obecné (univerzální) etické principy a vlastní svědomí. Naplnění tohoto stádia znamená odvozovat své myšlení, chování a jednání od vlastních, svobodně zvolených morálních principů pokud jsou normy společenství (kterého je jedinec součástí pozn. autora) v rozporu s těmito principy, jedinec v tomto stadiu morálního vývoje jedná v souladu s vyššími principy Mezi základní univerzální zásady (vyšší principy pozn. autora) patří princip rovnosti lidí, respektování hodnoty lidského života, důstojnosti člověka a jeho individuální svobody, ale také právo svo- 20 VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s Jedná se o odpovědnost a smysl pro povinnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest, tak jak je definuje Doktrína Armády České republiky. 23 VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s tamtéž, s tamtéž, s. 29. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

9 bodně vyjadřovat vlastní názory, mít vlastní víru či přesvědčení apod. 26 Morální jednání v souladu s tímto stádiem potom znamená nejen osobně a svobodně, racionálně i emocionálně se ztotožnit s těmito vyššími principy, ale také podle nich myslet a jednat, přičemž základním hodnotícím kritériem pravdivosti tohoto myšlení a jednání je vlastní svědomí. Postkonvenční morální úroveň představuje cíl etické výchovy vojenských profesionálů, protože umožňuje naplnění základní vojenské etické normy, kterou je již zmiňovaná Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky. Tato norma má oproti např. Etickému kodexu zaměstnanců Ministerstva obrany naprosto specifické a výsadní postavení. Představuje vstupní bránu a současně i výstupní bránu slávy. Tou první, odpovídající konvenční morální úrovni, musí projít každý, kdo chce být vojákem, tou druhou, představující postkonvenční morální úroveň procházejí ti, kteří ve vyhrocené situaci upřednostní obranu vlasti před přirozenou touhou chránit především sebe sama. Výuka etiky by v tomto smyslu slova měla vojenským profesionálům dokázat přiblížit, vysvětlit a pomocí škály výukových forem včetně zážitkové pedagogiky i zprostředkovat dva klíčové okamžiky v životě vojenského profesionála. Tím prvním je již zmiňovaná vstupní brána, která zdůrazňuje: jestli chceš vstoupit dovnitř, tak jedině skrze uvědomělé a dobrovolné přijetí tohoto závazku. Tím druhým okamžikem je vyhrocená situace představující v jistém smyslu slova vyvrcholení vojenské kariéry bránu slávy, která naopak upozorňuje: jestli chceš s poctami odejít, musíš udělat zásadní morální rozhodnutí typu: konat dobro = bránit svou zemi, jednat správně = nasadit (a případně i obětovat) vlastní život. Aby bylo možno ujít cestu od vstupní brány spojenou s konvenčním morálním rozhodováním a jednáním k bráně slávy představující postkonvenční životní postoj a nezabloudit, aby bylo reálné pro většinu vojenských profesionálů dojít během své vojenské kariéry co nejblíže k druhé bráně, je nutno u nich budovat a rozvíjet morální jednání a myšlení, je nutná jejich etická výchova. Pokud bychom se v symbolickém obrazu vydali na putování od jedné brány ke druhé, potom etická výchova představuje ono putování a stavební materiál cesty jednotlivé morální hodnoty vojenské profese tak, jak je definuje Doktrína AČR. Výše popsaný model morálního vývoje musí být v pedagogické praxi propojen s takovou konkrétní podobu výuky etické výchovy, která by vhodným způsobem umožnila otevírat u studentů Univerzity obrany a posluchačů Vojenské akademie otázky etických hodnot vojáka a vedla je k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a jeho místě při výkonu vojenské profese. V této souvislosti a v souvislosti s již popsanou metodou zážitkové pedagogiky (viz 1. kapitola), jejími nespornými výhodami pro interaktivní výuku a možnostmi aplikace pro etická témata se jako možný výchozí model, doplňující standardní přednášky, jeví forma etických seminářů. Závěr Tento příspěvek nabízí určitý úhel pohledu na otázku, jak zacházet v současném sociokulturním kontextu s problematikou výuky etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů. Nemá ambici zmapovat tuto problematiku v její celistvosti, spíše se chce dotknout dvou aspektů, které se autorovi pro následnou tvorbu ucelené koncepce edukace vojenských profesionálů v této oblasti jeví jako důležité. Konkrétně jde o využití zážitkové pedagogiky při praktické realizace výuky etiky a zdůvodnění vhodnosti použití Kohlbergovy aplikace kognitivně vývojového přístupu pro morální rozvoj v AČR. 26 tamtéž, s. 30. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

10 Za optimální způsob praktické realizace etické výuky v podmínkách Univerzity obrany a Velitelství výcviku Vojenské akademie a obecně v podmínkách AČR považuje autor kombinaci přednášek a interaktivní formy etických seminářů s využitím prvků zážitkové pedagogiky (viz 1. kapitola). Za výchozí teoretický model pro výuku etiky, ale obecně pro etickou výchovu v AČR navrhuje autor Koncepci morálního vývoje Lawrence Kohlberga. (viz 2. kapitola). Propojení východisek a důrazů jednotlivých morálních úrovní a stádií Kohlbergova modelu s imperativy vojenské přísahy, morálními hodnotami vojenské profese a praktickými možnostmi, které pro výuku etiky nabízí zážitková pedagogika, považuje autor za prakticky použitelný koncept umožňující smysluplnou konfrontaci (hledání souladu) s tématy které vzejdou z praktických reálií života současného vojenského profesionála. Použité zdroje PRUDKÝ, Libor et al Inventura hodnot. Praha: Academia. 342 s. ISBN KUBALA, Petr. Outward Bound Česká cesta. Zážitková pedagogika: Metodický materiál výstup z kurzu pro kaplany AČR. Praha, CHAPMAN, Alan. Kolb s learning styles, experiential learning theory, kolb s learning styles inventory and diagram [online] [cit ]. Dostupný z: TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. Brno: Masarykova univerzita, VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha, ISBN: Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. In: Sbírka zákonů. 14. září Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th. Doktorský studijní program, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany Kounicova 44, Brno, Česká republika Telefon: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 11.-12.11. 2011 Etický kodex sociálního pracovníka a pedagoga

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Monitoring of Internal Labour Market in the Resort of Ministry of Defence Monitoring interního trhu práce v resortu Ministerstva obrany

Monitoring of Internal Labour Market in the Resort of Ministry of Defence Monitoring interního trhu práce v resortu Ministerstva obrany Monitoring of Internal Labour Market in the Resort of Ministry of Defence Monitoring interního trhu práce v resortu Ministerstva obrany Ivo Svoboda, Ľubomír Kubínyi Abstract: This work deals with the possible

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více