Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů"

Transkript

1 Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů Zdeněk Mikulka Abstract: A contribution deals with the methods of teaching ethics in the process of preparation of military professionals at the University of Defence and Training Command Military Academy. The first part describes the model of teaching of ethics by using experiential education methods based on activities (games) introducing a person into the situation of controversy or simulation, usually followed by authentic negotiation, which allow for expression of opinions and some personality traits. The following review provides opportunity to reflect on and identify attitudes, feelings and experiences. The second part is devoted to the issue of transmission of values in ethics education and shows how it is possible by the appropriate application of experiential education to raise for students the questions of the soldier s ethical values, how to lead and provoke them to think about the value system of their profession and the necessity of cultivating their own personality in this area. Keywords: Ethics, experiential education, review, values, military professional. Abstrakt: Příspěvek se zabývá metodami výuky etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů v podmínkách Univerzity obrany a Velitelství výcviku Vojenské akademie. Ve své první části popisuje model výuky etiky pomocí metody zážitkové pedagogiky postavené na realizaci aktivity (hry) uvádějící do kontroverze nebo simulace, většinou s následným autentickým jednáním, ve kterém se projeví názory a některé charakterové vlastnosti. Navazující review umožňuje společně reflektovat a pojmenovat postoje, pocity a prožitky. Druhá část příspěvku je věnována problematice předávání hodnot v oblasti etické výchovy a ukazuje, jak je možné pomocí vhodné aplikace zážitkové pedagogiky otevírat u studentů a posluchačů otázky etických hodnot vojáka, jak je vést a provokovat k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a nutnosti kultivace vlastní osobnosti v této oblasti. Klíčová slova: Etika, zážitková pedagogika, review, hodnoty, vojenský profesionál. Úvod Pro výkon služby vojenského profesionála je díky její specifičnosti požadována celá řada dovedností a schopností v různých, často spolu nepříliš souvisejících oblastech. To přirozeně klade významné nároky i na hodnotový systém osobnosti vojáka zvláště pokud se dá předpokládat, že součástí jeho profesního působení bude hledání odpovědí a zaujímání postojů k otázkám typu použití síly, zneužití pravomoci velitele, krizový management, osudová personální rozhodnutí apod. Dalším významným důvodem, proč je nutno se vážně zabývat hodnotami ve vztahu k jedinci vykonávajícímu vojenskou službu je skutečnost, že pro většinu rekrutů budoucích vojenských profesionálů tvoří silný a často rozhodující motiv pro vstup do armády očekávané finanční zajištění. Proto je nutné následně rozvíjet další roviny motivace k výkonu tohoto povolání. Hodnotový systém soustředěný jen na finanční jistotu a případně rozšířený na motiv provádění zajímavých (či atraktivních) činností je v případě této profese velmi nedostatečný. Loajalita vůči armádě a občanské společností se v současném socio-kulturním kontextu buduje těžce a pomalu. Období studia vojenských profesionálů na Univerzitě obrany a profesní vzdělávání v rámci Velitelství výcviku Vojenské akademie jsou vhodným časoprostorem XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

2 pro budování a rozvoj zdravého hodnotového systému, který dává záruky, že vojenský profesionál si bude vědom své role obránce vlasti a ochránce morálních hodnot vycházejících z demokratického společenského uspořádání. Na motivaci k naplňování rolí obránce a ochránce však mohou mít dopad také některé negativní důsledky fungování přísně hierarchicky uspořádaného vojenského systému podřízeného politickému vedení, kterým Armáda České republiky (dále jen AČR) bezesporu je. Patři mezi ně především riziko nahrazení vedení osobním příkladem projevy autoritářského chování (přílišného uplatňování a zdůrazňování formální autority) ve vedoucí pozici. To se následně projevuje vyžadováním slepé poslušnosti tam, kde by lépe uspěly argumenty, nedostatečnou úctou k vojákovi lidské bytosti, používáním zbytečně expresivní podoby komunikace, neochotou (či neschopností) vyslechnout jiný názor, nedostatkem empatie, striktním vyžadování toho co sám nadřízený nedodržuje, protekcí apod. Všechny tyto a podobné jevy společně s faktem, že příslušníci armády jsou permanentně vystaveni nejistotě a riziku existenčního ohrožení způsobeného nekončícími strukturálními změnami v resortu MO, snižováním počtů a zdrojového rámce, mají bezprostřední dopad a vliv na utváření hodnotového systému vojenských profesionálů. Nižší úroveň sociální integrace vojenských profesionálů do občanské společnosti a některá specifika výkonu vojenské profese jako jsou například zahraniční mise, dlouhodobé pobyty mimo domov, dojíždění a praktikování tzv. víkendových vztahů či manželství jsou další faktory s významným dopadem na motivaci a hodnotový systém vojenského profesionála. Snášení a překonávání důsledků těchto faktorů v podobě rozpadů rodin a partnerských vztahů, špatné výchovy dětí, sklonů k násilným či nekompetentním řešením konfliktů a problémů, osamělosti, projevů veteránského syndromu apod. má opět velmi úzkou souvislost s vnitřním přijetím správného hodnotového rámce 1 a v konečném důsledku s efektivním úsilím tento hodnotový rámec v podmínkách AČR aktivně budovat a rozvíjet formou etické výchovy. 1 Aplikace zážitkové pedagogiky do výuky etiky u vojenských profesionálů Jedním z předpokladů pro budování a rozvoj hodnotového rámce v podmínkách AČR je odpovídající, tedy obsahově i formálně atraktivní a oslovující podoba výuky etiky. V tomto smyslu je jednou z efektivních možností pro výuku etiky u vojenských profesionálů využití metody zážitkové pedagogiky. Tato metoda je postavena na realizaci aktivity (hry), uvádějící do kontroverze nebo simulace a umožňující následné autentické jednání, ve kterém se projeví nejen pocity a prožitky, ale i postoje, názory a některé charakterové rysy. Navazující review je umožňuje společně reflektovat a pojmenovat. Tento model výuky představuje možnost, jak lze vědomě, pomocí řízeného postupu, dojít se skupinou od zážitku ze hry k požadovanému pedagogickému, v tomto případě etickému záměru. V této kapitole jsou proto dále představeny základní východiska pro přípravu a možné provedení výuky etiky u vojenských profesionálů pomocí principů a pravidel zážitkové pedagogiky Hodnotový rámec vyjadřuje prostor, v němž se v daném subjektu dějí hodnotová vnímání. Tento prostor může být rozdílný. Například u adolescentů, kteří ještě nemají pevnější základ dříve interiorizovaných hodnot. Naopak hodnotový rámec je velmi zřetelný a pevný u tradičních, dlouhodobě působících institucí či u jedinců z vyšších věkových kategorií. (Prudký, 2009, s. 35) Zpracováno podle: KUBALA, Petr. Outward Bound Česká cesta. Zážitková pedagogika: Metodický materiál výstup z kurzu pro kaplany AČR. Praha, XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

3 Základem zážitkových programů typu etického semináře jsou prožitky (přítomnost prožívaného okamžiku), zážitky (prožitek aktualizovaný ve vzpomínce či racionální reflexi) a zkušenostmi (výsledek procesu, jenž je přenositelný do budoucnosti i do jiných kontextů a prostředí), které vznikají prostřednictvím lidí ve skupině, prostředí, sebereflexe a aktivit/her navržených podle dramaturgických principů a zesílených různými výrazovými prostředky. Prožitek může být pro zážitkovou pedagogiku vždy pouze prostředkem, nikoliv cílem (smyslem je reflexe /review hlubších témat latentně obsažených ve hrách a aktivitách). Důležitým prvkem zážitkové pedagogiky je i dramaturgie, metoda umožňující vybrat jednotlivé aktivity, seřadit je do tematických celků a vytvořit z nich funkční a použitelný manuál. Manuál Manuál je tedy finálním produktem přípravy. Jde o časový itinerář propojený s aktivitami, ve kterém má každá aktivita svůj jasný účel a smysl pro výsledek celku. Velká důležitost musí být v aplikaci zážitkové pedagogiky pro výuku etiky v docenění důležitosti vazby: témata cíle programy. Základem celé dramaturgie a předpokladem úspěchu výuky je správná identifikace tématu a cíle a jejich propojení s vhodnými aktivitami. Platí, že témata by měla splňovat základní kritérium, kterým je aktuálnost, cíle být přetavením témat velkých slov do něčeho konkrétního a aktivity sehrávat v celém procesu roli posledního (nikoliv prvního!) kroku majícího potenciál poskytnout prožitky pojmenované v tématech a cílech. Zpracování zážitků a jejich posun ke zkušenosti prostřednictvím otázek a odpovědí Zážitek má v etickém semináři význam, pokud z něj uděláme použitelnou zkušenost. Platí, že jeho zpracování je proces, který pomáhá právě k vytváření zkušenosti. Vzhledem k tomu, že jsme individualitami s různými vlastními pohledy a pravdami, potřebujeme řízený proces, který nám umožní dojít cestou zkušenosti k pravdám obecně platným a univerzálním k hodnotám. Základní způsob, jak dojít od otázek ke zkušenosti je klást otázky, které mohou umožnit poctivě reflektovat nejen fakta, řešení a postupy, ale také pocity, emoce, myšlenky a vztahy. Otázky začínající co jak směřují ke konkrétním odpovědím, otázky začínající proč co kdyby k odpovědím spekulativním. Rizikem zůstávají otázky uzavřené, které umrtvují diskusi a mohou být často sugestivní a manipulující. Platí také, že Základní vzorec vývoje otázek směřujících od zážitku ke zkušenosti použitelný v etickém semináři je následující: Co se dělo? (popis) Co z toho vyplývá? (zobecnění) Co s tím teď? (jak to využijeme/aplikujeme) Proces zpracování zážitků a jejich posun ke zkušenosti má však i svá úskalí a rizika. Jsou jimi například nebezpečí vkládání vlastních témat (ať už lektora pedagoga, nebo účastníka), přecenění schopností nebo naopak nejistota lektora pedagoga, nedostatek času, práce s příliš velkou skupinou, nebo dobře míněná, leč velmi kontraproduktivní touha lektora pedagoga pomoci účastníkům s celým procesem. Základní princip zážitkového učení Vzhledem k univerzální platnosti poučky, že zkušenost není to, co zažijeme, ale co uděláme s tím, co jsme zažili je velmi důležité použít v rámci etického semináře takovou strukturu zpracování zážitku, aby si účastníci mohli odnést co nejhodnotnější zkušenost, která by jim umožnila dojít k vnitřnímu přijetí hodnot. Ověřená a pro podmínky etického semináře dopo- XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

4 ručená struktura (Obrázek 1) vychází z obecné strategie lidského učení, jak ji definoval americký psycholog David A. Kolb 3. Obrázek 1: Schéma zpracování zážitků Průběh zpracování zážitků: 1. Akce (úkol, hra). Ta je sama o sobě zdrojem zážitků a inspirace, ale pro získání poznatků je potřeba je vědomě zpracovat. 2. Ohlédnutí. Situaci je nejprve potřeba zmapovat, uvědomit si podstatné momenty činnosti a z mozaiky zážitků jednotlivců si udělat komplexní obraz o tom, co se odehrálo. Teprve s tímto materiálem se lze pustit do efektivního hodnocení. 3. Zhodnocení. Aktivita je hodnocena jsou vyvozeny závěry: Co jsme dělali dobře a co špatně? Co je třeba změnit, aby podobná činnost proběhla lépe? Zážitky jsou převedeny na principy chování a skupinového fungování, aby je bylo možné použít v další akci. 4. Plán pro příště. Zahrnuje doporučení pro další činnost. Měl by být stručný, několikabodový a co nejkonkrétnější. Konkrétní věci spíše dokážeme dodržet. Realita v zážitkovém učení Herní a modelové situace v rámci výuky (průběhu etického semináře) nejsou reálným obrazem pracovních činností, mají však reálný průběh a důsledky. Vyvolávají emoce (často silné) a vedou k přirozeným otázkám: Co jsme měli udělat jinak, aby to tak nedopadlo? Situace v průběhu semináře se tak stávají modelovým příkladem reálného způsobu přemýšlení, zaujímání postojů apod. Na pozadí nereálné (herní) akce se tedy odehrávají zcela reálné procesy, které jsou potenciálním zdrojem zkušeností (Obrázek 2). 3 CHAPMAN, Alan. Kolb s learning styles, experiential learning theory, kolb s learning styles inventory and diagram [online] [cit ]. Dostupný z: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

5 Obrázek 2: Funkce reality v zážitkovém učení V zážitkovém učení jsou přítomny dva typy prožitků a procesů, které se přetavují v individuální zkušenosti a žádoucí návyky zúčastněných, ale i ve zkušenost a návyky skupinové. Individuální prožitky a úvahy každého zúčastněného jednotlivce a skupinové, reflektující způsoby chování a činnosti celé skupiny. Proces vytváření zkušeností (individuálních i skupinových) probíhá vlastně neustále a většinou zcela nevědomě. Vědomým pojmenováním a zpracováním se dá výrazně urychlit a zkvalitnit to je podstata zážitkového učení. Jestliže se účastníci plně ponoří do hry, odhodí většinou i své masky a jednají podle své vlastní přirozenosti. I nereálné úkoly (modelové, herní situace) však s sebou nesou zcela reálné jevy a souvislosti. Odkaz na tyto reálně existující jevy, které jsou při hře samotné v pozadí naší pozornosti, je úkolem review (reflexe, zhodnocení, nejčastěji formou vhodně položených otázek a následné diskuse). Přejít od prožitku (zůstávajícího v nereálném světě hry) ke zkušenosti (podložené realitou pocitů, vztahů, jednání) přenositelné do hodnotových postojů je hlavním úkolem lektora pedagoga připravujícího etický seminář. 2 Problematika předávání hodnot v oblasti etické výchovy vojenských profesionálů Problematiku předávání hodnot v oblasti etické výchovy je nutno řešit jako dvě vzájemně související a úzce propojená témata. Tím prvním je navržení přístupu k této problematice, který by byl vhodný pro specifické podmínky AČR a umožňoval praktickou aplikaci. Druhé téma je požadavek na takovou konkrétní podobu výuky etické výchovy, která by vhodným způsobem umožnila otevírat u studentů Univerzity obrany a posluchačů Vojenské akademie otázky etických hodnot vojáka a vedla je k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a jeho místě při výkonu vojenské profese. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

6 Abychom mohli budovat a rozvíjet morální hodnotový rámec morální hodnoty vojenské profese pomocí konkrétních podob výuky etické výchovy, potřebujeme, jak již bylo naznačeno, použitelný výchozí model. Jednou z možností, akceptovatelnou v podmínkách AČR, je tzv. kognitivně vývojový přístup, ve kterém najdeme Teorii kognitivního vývoje J. Piegeta a Teorii vývojových stádií Lawrence Kohlberga. Dalšími možnostmi jsou psychoanalytická teorie morálního vývoje Sigmunda Freuda a teorie sociálního učení Alberta Bandury, které se zabývají problematikou skupiny a také individuálními odlišnostmi. Poslední z těchto koncepcí je teorie sociální evoluce Roberta Hogana. Všechny tyto přístupy jsou postaveny na principu zjišťování jak lidé jednají a proč jednají právě tak 4, což se jeví pro použití v rámci etické výchovy v AČR optimálnější, než přístup filozofický, který je postaven na snaze o formulaci morálních pravidel tj. jak by lidé měli morálně myslet a následně jednat 5. Z této poměrně široké škály koncepcí morálního vývoje jeví jako nejpoužitelnější a nejstabilnější koncepce úrovní a stádií morálního vývoje, jejímž autorem je Lawrence Kohlberg ( ). Navzdory některým kritickým připomínkám, které byly proti Kohlbergově teorii vzneseny (její nedostatečná univerzalita, nedostatečné zohlednění mezikulturní rozdílnosti, Kohlbergova teze, že jednotlivá stádia morálního vývoje musí nutně probíhat za sebou v neměnném sledu a žádné nemůže být vynecháno 6, nejednoznačnost určení jednotlivých stádií a nejasnost, zda k dosažení nového stádia je třeba opustit / vymazat / stadium předchozí, nebo zda dosažení nového stadia znamená průběžnou kumulaci předchozích stadií 7 a také to, že poslední a nejvyšší stadia morálního usuzování jsou opravdu univerzálně požadovatelná i napříč rozdílnými kulturami) je možno se ztotožnit s názorem, že Kohlberg nabízí pevný, přehledný a vnitřně logický model morálního vývoje, který má oporu v každodenní zkušenosti i v řadě zkoumání, jež jeho teorii opakovaně, byť ne zcela jednoznačně, potvrzují 8. Proto lze považovat jeho učení o stadiích morálního vývoje a metodu řešení morálních dilemat za jeden z nejúčinnějších a nejužitečnějších prostředků mravní výchovy. 9 Ve své teorii Kohlberg vymezil tři úrovně a šest stádií morálního vývoje. Podle něj vývoj každého jedince probíhá od prvního, nejnižšího stadia k šestému, nejvyššímu. Tyto stádia potom zařazuje do tří základních skupin, tzv. úrovní morálního vývoje : 10 A. Prekonvenční úroveň B. Konvenční úroveň C. Postkonvenční úroveň Prekonvenční morální úroveň je úroveň většiny dětí do 9 let, některých adolescentů a mnoha dospívajících a dospělých kriminálních živlů 11 Postoj k morálním normám je dán autoritou těch, kteří je zastávají a také fyzickými a psychickými důsledky, které akceptace, či VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 7. tamtéž, s. 7. tamtéž, s. 34. VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 34 viz odkaz na HALL, R. T. a J. U. DAVIS. Moral education in theory and practice. New York: Prometheus Books, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, 2008, s tamtéž, s tamtéž, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 26 viz odkaz na LICKONA, T. Moral development and behavior: heory, research a social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, s. 33. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

7 porušení těchto norem přináší. Pojmy dobré zlé a špatné správné jsou interpretovány hédonisticky, nebo z hlediska fyzické síly. 12 V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg dvě stadia. Stádium orientace na poslušnost a vyhýbání se trestu, v rámci kterého je důvodem ke správnému jednání snaha vyhnout se trestu a podřídit se síle autority, která je respektována nikoliv proto, že představuje morální ideály, ale proto, že je silnější. Druhým stádiem je Individualismus, účelovost, vzájemnost, usilování o odměnu a ocenění. V tomto stádiu jsou pravidla dodržována, pokud to je v souladu se zájmy jedince. Přetrvává egocentrický postoj, jednání je zacíleno na uspokojování vlastních zájmů a potřeb, objevují se však prvky férového jednání, které je však postaveno na pragmatismu: ty uděláš něco pro mne a já zase pro Tebe. Z hlediska požadavků AČR na úroveň vojenských profesionálů je Prekonvenční úroveň nedostačující. Důrazy této úrovně neobstojí v konfrontaci se završujícím vyjádřením vyjadřujícím přednost potřeb vlasti před potřebami jednotlivce, kterým je bezesporu Vojenská přísaha 13, která představuje slavnostní závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu. Vychází z Ústavy, zákonů a vojenských řádů ČR. Její složení je závazným právním a morálním aktem. Všechny válečné veterány a současné příslušníky AČR stále pojí velké pouto a tím je vojenská přísaha, jejíž akt chápou vojáci vždy jako neporušitelný závazek osobní odvahy a cti. 14 K tomu, aby tato konfrontace jedince a Vojenské přísahy mohla proběhnout (byli k ní vytvořeny podmínky) cvičným způsobem, přinesla požadovaný efekt nutnosti kultivace vlastní osobnosti v této oblasti a neznamenala individuální fatální profesní selhání, je vhodné použít právě interaktivní formu výuky s použitím zážitkové pedagogiky. Konvenční morální úroveň je úrovní většiny adolescentů a dospělých v naší společnosti i ostatních společnostech 15. Pro jedince na konvenční morální úrovni je charakteristická snaha naplňovat očekávání rodiny a přátel a také podpora dodržování zákonů a norem, které jsou považovány za hodnotné (správné), bez ohledu na okamžité důsledky a širší souvislosti 16 Konvenční úroveň nevyjadřuje pouze konformitu, ale přímo loajalitu vůči tomu, co se očekává od jednotlivce (conformity to personal expectations) a vůči společenskému řádu. Je to postoj aktivního udržování, podpory a obhajoby řádu, který vyžaduje identifikaci s osobami a skupinami, které jsou spojeny s tímto řádem. 17 V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg stádium orientace na vzájemné vztahy, sociální shodu a dohodu ve stylu dobrý hoch, hodná dívka 18. Motivací k tomuto stylu jednání je potřeba být dobrým člověkem ve vlastních očích i v očích druhých lidí, pečovat o druhé, a touha (potřeba) podporovat pravidla a autority. 19 Pro jedince v tomto stadiu je charakteristické, že považuje za správné prosazovat své vlastní zájmy s ohledem na zájmy jiných a že se cítí být zavázán k respektu obecných norem a zvyklostí, které nechce ve vlastním zájmu překračovat záleží mu na tom, jak ho vnímají druzí. Vlastní rozhodování v morálních dilematech a následné jednání bere v úvahu to, co prospěje druhým, často na úkor sebe sama. Navazujícím 12 TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. I. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004, s zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze ve znění pozdějších předpisů. 14 Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha, ISBN s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s. 28. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

8 stádiem konvenční morální úrovně je orientace na zákon a řád, respektování společenského systému, kdy jedinec nacházející se v tomto stadiu považuje za správné plnit si své povinnosti, respektovat autoritu a podporovat fungující řád společnosti jako celku. Společenské autority musí být respektovány, aby se zachoval řád společnosti a její stabilita. 20 Přijímána je taková autorita, která má oporu v zákonech a předpisech. Pokud dojde ke střetu svědomí a zákona či předpisu je upřednostněna norma před hlasem svědomí 21, což může v konečném důsledku znamenat významnou komplikaci a střet (např. okolnosti, které vedly k tzv. norimberskému procesu). Konvenční morální úroveň je úrovní, které je nutno, při výuce etiky v prostředí AČR, věnovat významnou pozornost, protože modelově zahrnuje většinového jedince vojenského profesionála v době, kdy naplňuje roli studenta Univerzity obrany a týká se i významné části posluchačů Vojenské akademie, především účastníků základního výcviku a profesních kurzů bezprostředně navazujících (např. poddůstojnický a praporčický). Je tedy nutné, aby důrazy konvenčně jednajícího jedince byly v rámci výuky etiky dávány do přímých a konkrétních souvislostí s morálními hodnotami vojenské profese 22, k čemuž se jako vhodný nástroj nabízí aplikovaná zážitková pedagogika. Postkonvenční morální úrovně dosahuje menšina dospělých, obvykle teprve po 20. roce života. 23 Tuto úroveň charakterizuje snaha definovat morální hodnoty a principy, které se uplatňují bez ohledu na vliv autority skupiny nebo jednotlivce a na míru osobního ztotožnění se s těmito skupinami. 24 Prvním stádiem Postkonvenční morální úrovně je orientace na legální společenskou smlouvu (dohodu) a na respektování práv jednotlivce. Prakticky to znamená uvědomovat si a respektovat široké spektrum různých lidských hodnot a postojů a být schopen rozeznávat, že existují jak normy podmíněné (např. sociální), které nemusí mít celospolečenskou platnost, tak i zároveň normy trvalé (právo na život, osobní svoboda, svoboda vyznání apod.), které představují trvalý základ dobrého soužití mezi lidmi a musí být respektovány v jakékoliv společnosti a dokonce bez ohledu na názor většiny. 25 Výsledkem je důraz na zákonné řešení, ovšem s možností změny zákona a dále platí, že hledání správného modelu jednání vychází z respektu k individuálním právům, s nimiž souhlasí celá společnost. Důraz se klade jak na zachovávání legální sociální smlouvy, tak na možnost racionálních a sociálně žádoucích změn v zákonech (normách) prostřednictvím legálního a demokratického vyjednávání (principy parlamentní demokracie). Posledním, nejvyšším stádiem postkonvenční morální úrovně je orientace na obecné (univerzální) etické principy a vlastní svědomí. Naplnění tohoto stádia znamená odvozovat své myšlení, chování a jednání od vlastních, svobodně zvolených morálních principů pokud jsou normy společenství (kterého je jedinec součástí pozn. autora) v rozporu s těmito principy, jedinec v tomto stadiu morálního vývoje jedná v souladu s vyššími principy Mezi základní univerzální zásady (vyšší principy pozn. autora) patří princip rovnosti lidí, respektování hodnoty lidského života, důstojnosti člověka a jeho individuální svobody, ale také právo svo- 20 VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s Jedná se o odpovědnost a smysl pro povinnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest, tak jak je definuje Doktrína Armády České republiky. 23 VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s tamtéž, s tamtéž, s. 29. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

9 bodně vyjadřovat vlastní názory, mít vlastní víru či přesvědčení apod. 26 Morální jednání v souladu s tímto stádiem potom znamená nejen osobně a svobodně, racionálně i emocionálně se ztotožnit s těmito vyššími principy, ale také podle nich myslet a jednat, přičemž základním hodnotícím kritériem pravdivosti tohoto myšlení a jednání je vlastní svědomí. Postkonvenční morální úroveň představuje cíl etické výchovy vojenských profesionálů, protože umožňuje naplnění základní vojenské etické normy, kterou je již zmiňovaná Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky. Tato norma má oproti např. Etickému kodexu zaměstnanců Ministerstva obrany naprosto specifické a výsadní postavení. Představuje vstupní bránu a současně i výstupní bránu slávy. Tou první, odpovídající konvenční morální úrovni, musí projít každý, kdo chce být vojákem, tou druhou, představující postkonvenční morální úroveň procházejí ti, kteří ve vyhrocené situaci upřednostní obranu vlasti před přirozenou touhou chránit především sebe sama. Výuka etiky by v tomto smyslu slova měla vojenským profesionálům dokázat přiblížit, vysvětlit a pomocí škály výukových forem včetně zážitkové pedagogiky i zprostředkovat dva klíčové okamžiky v životě vojenského profesionála. Tím prvním je již zmiňovaná vstupní brána, která zdůrazňuje: jestli chceš vstoupit dovnitř, tak jedině skrze uvědomělé a dobrovolné přijetí tohoto závazku. Tím druhým okamžikem je vyhrocená situace představující v jistém smyslu slova vyvrcholení vojenské kariéry bránu slávy, která naopak upozorňuje: jestli chceš s poctami odejít, musíš udělat zásadní morální rozhodnutí typu: konat dobro = bránit svou zemi, jednat správně = nasadit (a případně i obětovat) vlastní život. Aby bylo možno ujít cestu od vstupní brány spojenou s konvenčním morálním rozhodováním a jednáním k bráně slávy představující postkonvenční životní postoj a nezabloudit, aby bylo reálné pro většinu vojenských profesionálů dojít během své vojenské kariéry co nejblíže k druhé bráně, je nutno u nich budovat a rozvíjet morální jednání a myšlení, je nutná jejich etická výchova. Pokud bychom se v symbolickém obrazu vydali na putování od jedné brány ke druhé, potom etická výchova představuje ono putování a stavební materiál cesty jednotlivé morální hodnoty vojenské profese tak, jak je definuje Doktrína AČR. Výše popsaný model morálního vývoje musí být v pedagogické praxi propojen s takovou konkrétní podobu výuky etické výchovy, která by vhodným způsobem umožnila otevírat u studentů Univerzity obrany a posluchačů Vojenské akademie otázky etických hodnot vojáka a vedla je k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a jeho místě při výkonu vojenské profese. V této souvislosti a v souvislosti s již popsanou metodou zážitkové pedagogiky (viz 1. kapitola), jejími nespornými výhodami pro interaktivní výuku a možnostmi aplikace pro etická témata se jako možný výchozí model, doplňující standardní přednášky, jeví forma etických seminářů. Závěr Tento příspěvek nabízí určitý úhel pohledu na otázku, jak zacházet v současném sociokulturním kontextu s problematikou výuky etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů. Nemá ambici zmapovat tuto problematiku v její celistvosti, spíše se chce dotknout dvou aspektů, které se autorovi pro následnou tvorbu ucelené koncepce edukace vojenských profesionálů v této oblasti jeví jako důležité. Konkrétně jde o využití zážitkové pedagogiky při praktické realizace výuky etiky a zdůvodnění vhodnosti použití Kohlbergovy aplikace kognitivně vývojového přístupu pro morální rozvoj v AČR. 26 tamtéž, s. 30. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

10 Za optimální způsob praktické realizace etické výuky v podmínkách Univerzity obrany a Velitelství výcviku Vojenské akademie a obecně v podmínkách AČR považuje autor kombinaci přednášek a interaktivní formy etických seminářů s využitím prvků zážitkové pedagogiky (viz 1. kapitola). Za výchozí teoretický model pro výuku etiky, ale obecně pro etickou výchovu v AČR navrhuje autor Koncepci morálního vývoje Lawrence Kohlberga. (viz 2. kapitola). Propojení východisek a důrazů jednotlivých morálních úrovní a stádií Kohlbergova modelu s imperativy vojenské přísahy, morálními hodnotami vojenské profese a praktickými možnostmi, které pro výuku etiky nabízí zážitková pedagogika, považuje autor za prakticky použitelný koncept umožňující smysluplnou konfrontaci (hledání souladu) s tématy které vzejdou z praktických reálií života současného vojenského profesionála. Použité zdroje PRUDKÝ, Libor et al Inventura hodnot. Praha: Academia. 342 s. ISBN KUBALA, Petr. Outward Bound Česká cesta. Zážitková pedagogika: Metodický materiál výstup z kurzu pro kaplany AČR. Praha, CHAPMAN, Alan. Kolb s learning styles, experiential learning theory, kolb s learning styles inventory and diagram [online] [cit ]. Dostupný z: TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. Brno: Masarykova univerzita, VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha, ISBN: Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. In: Sbírka zákonů. 14. září Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th. Doktorský studijní program, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany Kounicova 44, Brno, Česká republika Telefon: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY New Trends in Education of the Military Professional Managers in the Army of the Czech Republic pplk. Mgr. Janusz Mika,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Využití ICT v technických oborech. Jiří Hrbáček, Martin Kučera, Zdeněk Hodis, Martin Dosedla

Využití ICT v technických oborech. Jiří Hrbáček, Martin Kučera, Zdeněk Hodis, Martin Dosedla Využití ICT v technických oborech Jiří Hrbáček, Martin Kučera, Zdeněk Hodis, Martin Dosedla ICT technologie ve výuce nahradily pomůcky a praktické činnosti s reálnými systémy - špatná řemeslná zručnost,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více