Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů"

Transkript

1 Teaching of Ethics in the Process of Military Professionals Preparation Výuka etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů Zdeněk Mikulka Abstract: A contribution deals with the methods of teaching ethics in the process of preparation of military professionals at the University of Defence and Training Command Military Academy. The first part describes the model of teaching of ethics by using experiential education methods based on activities (games) introducing a person into the situation of controversy or simulation, usually followed by authentic negotiation, which allow for expression of opinions and some personality traits. The following review provides opportunity to reflect on and identify attitudes, feelings and experiences. The second part is devoted to the issue of transmission of values in ethics education and shows how it is possible by the appropriate application of experiential education to raise for students the questions of the soldier s ethical values, how to lead and provoke them to think about the value system of their profession and the necessity of cultivating their own personality in this area. Keywords: Ethics, experiential education, review, values, military professional. Abstrakt: Příspěvek se zabývá metodami výuky etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů v podmínkách Univerzity obrany a Velitelství výcviku Vojenské akademie. Ve své první části popisuje model výuky etiky pomocí metody zážitkové pedagogiky postavené na realizaci aktivity (hry) uvádějící do kontroverze nebo simulace, většinou s následným autentickým jednáním, ve kterém se projeví názory a některé charakterové vlastnosti. Navazující review umožňuje společně reflektovat a pojmenovat postoje, pocity a prožitky. Druhá část příspěvku je věnována problematice předávání hodnot v oblasti etické výchovy a ukazuje, jak je možné pomocí vhodné aplikace zážitkové pedagogiky otevírat u studentů a posluchačů otázky etických hodnot vojáka, jak je vést a provokovat k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a nutnosti kultivace vlastní osobnosti v této oblasti. Klíčová slova: Etika, zážitková pedagogika, review, hodnoty, vojenský profesionál. Úvod Pro výkon služby vojenského profesionála je díky její specifičnosti požadována celá řada dovedností a schopností v různých, často spolu nepříliš souvisejících oblastech. To přirozeně klade významné nároky i na hodnotový systém osobnosti vojáka zvláště pokud se dá předpokládat, že součástí jeho profesního působení bude hledání odpovědí a zaujímání postojů k otázkám typu použití síly, zneužití pravomoci velitele, krizový management, osudová personální rozhodnutí apod. Dalším významným důvodem, proč je nutno se vážně zabývat hodnotami ve vztahu k jedinci vykonávajícímu vojenskou službu je skutečnost, že pro většinu rekrutů budoucích vojenských profesionálů tvoří silný a často rozhodující motiv pro vstup do armády očekávané finanční zajištění. Proto je nutné následně rozvíjet další roviny motivace k výkonu tohoto povolání. Hodnotový systém soustředěný jen na finanční jistotu a případně rozšířený na motiv provádění zajímavých (či atraktivních) činností je v případě této profese velmi nedostatečný. Loajalita vůči armádě a občanské společností se v současném socio-kulturním kontextu buduje těžce a pomalu. Období studia vojenských profesionálů na Univerzitě obrany a profesní vzdělávání v rámci Velitelství výcviku Vojenské akademie jsou vhodným časoprostorem XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

2 pro budování a rozvoj zdravého hodnotového systému, který dává záruky, že vojenský profesionál si bude vědom své role obránce vlasti a ochránce morálních hodnot vycházejících z demokratického společenského uspořádání. Na motivaci k naplňování rolí obránce a ochránce však mohou mít dopad také některé negativní důsledky fungování přísně hierarchicky uspořádaného vojenského systému podřízeného politickému vedení, kterým Armáda České republiky (dále jen AČR) bezesporu je. Patři mezi ně především riziko nahrazení vedení osobním příkladem projevy autoritářského chování (přílišného uplatňování a zdůrazňování formální autority) ve vedoucí pozici. To se následně projevuje vyžadováním slepé poslušnosti tam, kde by lépe uspěly argumenty, nedostatečnou úctou k vojákovi lidské bytosti, používáním zbytečně expresivní podoby komunikace, neochotou (či neschopností) vyslechnout jiný názor, nedostatkem empatie, striktním vyžadování toho co sám nadřízený nedodržuje, protekcí apod. Všechny tyto a podobné jevy společně s faktem, že příslušníci armády jsou permanentně vystaveni nejistotě a riziku existenčního ohrožení způsobeného nekončícími strukturálními změnami v resortu MO, snižováním počtů a zdrojového rámce, mají bezprostřední dopad a vliv na utváření hodnotového systému vojenských profesionálů. Nižší úroveň sociální integrace vojenských profesionálů do občanské společnosti a některá specifika výkonu vojenské profese jako jsou například zahraniční mise, dlouhodobé pobyty mimo domov, dojíždění a praktikování tzv. víkendových vztahů či manželství jsou další faktory s významným dopadem na motivaci a hodnotový systém vojenského profesionála. Snášení a překonávání důsledků těchto faktorů v podobě rozpadů rodin a partnerských vztahů, špatné výchovy dětí, sklonů k násilným či nekompetentním řešením konfliktů a problémů, osamělosti, projevů veteránského syndromu apod. má opět velmi úzkou souvislost s vnitřním přijetím správného hodnotového rámce 1 a v konečném důsledku s efektivním úsilím tento hodnotový rámec v podmínkách AČR aktivně budovat a rozvíjet formou etické výchovy. 1 Aplikace zážitkové pedagogiky do výuky etiky u vojenských profesionálů Jedním z předpokladů pro budování a rozvoj hodnotového rámce v podmínkách AČR je odpovídající, tedy obsahově i formálně atraktivní a oslovující podoba výuky etiky. V tomto smyslu je jednou z efektivních možností pro výuku etiky u vojenských profesionálů využití metody zážitkové pedagogiky. Tato metoda je postavena na realizaci aktivity (hry), uvádějící do kontroverze nebo simulace a umožňující následné autentické jednání, ve kterém se projeví nejen pocity a prožitky, ale i postoje, názory a některé charakterové rysy. Navazující review je umožňuje společně reflektovat a pojmenovat. Tento model výuky představuje možnost, jak lze vědomě, pomocí řízeného postupu, dojít se skupinou od zážitku ze hry k požadovanému pedagogickému, v tomto případě etickému záměru. V této kapitole jsou proto dále představeny základní východiska pro přípravu a možné provedení výuky etiky u vojenských profesionálů pomocí principů a pravidel zážitkové pedagogiky Hodnotový rámec vyjadřuje prostor, v němž se v daném subjektu dějí hodnotová vnímání. Tento prostor může být rozdílný. Například u adolescentů, kteří ještě nemají pevnější základ dříve interiorizovaných hodnot. Naopak hodnotový rámec je velmi zřetelný a pevný u tradičních, dlouhodobě působících institucí či u jedinců z vyšších věkových kategorií. (Prudký, 2009, s. 35) Zpracováno podle: KUBALA, Petr. Outward Bound Česká cesta. Zážitková pedagogika: Metodický materiál výstup z kurzu pro kaplany AČR. Praha, XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

3 Základem zážitkových programů typu etického semináře jsou prožitky (přítomnost prožívaného okamžiku), zážitky (prožitek aktualizovaný ve vzpomínce či racionální reflexi) a zkušenostmi (výsledek procesu, jenž je přenositelný do budoucnosti i do jiných kontextů a prostředí), které vznikají prostřednictvím lidí ve skupině, prostředí, sebereflexe a aktivit/her navržených podle dramaturgických principů a zesílených různými výrazovými prostředky. Prožitek může být pro zážitkovou pedagogiku vždy pouze prostředkem, nikoliv cílem (smyslem je reflexe /review hlubších témat latentně obsažených ve hrách a aktivitách). Důležitým prvkem zážitkové pedagogiky je i dramaturgie, metoda umožňující vybrat jednotlivé aktivity, seřadit je do tematických celků a vytvořit z nich funkční a použitelný manuál. Manuál Manuál je tedy finálním produktem přípravy. Jde o časový itinerář propojený s aktivitami, ve kterém má každá aktivita svůj jasný účel a smysl pro výsledek celku. Velká důležitost musí být v aplikaci zážitkové pedagogiky pro výuku etiky v docenění důležitosti vazby: témata cíle programy. Základem celé dramaturgie a předpokladem úspěchu výuky je správná identifikace tématu a cíle a jejich propojení s vhodnými aktivitami. Platí, že témata by měla splňovat základní kritérium, kterým je aktuálnost, cíle být přetavením témat velkých slov do něčeho konkrétního a aktivity sehrávat v celém procesu roli posledního (nikoliv prvního!) kroku majícího potenciál poskytnout prožitky pojmenované v tématech a cílech. Zpracování zážitků a jejich posun ke zkušenosti prostřednictvím otázek a odpovědí Zážitek má v etickém semináři význam, pokud z něj uděláme použitelnou zkušenost. Platí, že jeho zpracování je proces, který pomáhá právě k vytváření zkušenosti. Vzhledem k tomu, že jsme individualitami s různými vlastními pohledy a pravdami, potřebujeme řízený proces, který nám umožní dojít cestou zkušenosti k pravdám obecně platným a univerzálním k hodnotám. Základní způsob, jak dojít od otázek ke zkušenosti je klást otázky, které mohou umožnit poctivě reflektovat nejen fakta, řešení a postupy, ale také pocity, emoce, myšlenky a vztahy. Otázky začínající co jak směřují ke konkrétním odpovědím, otázky začínající proč co kdyby k odpovědím spekulativním. Rizikem zůstávají otázky uzavřené, které umrtvují diskusi a mohou být často sugestivní a manipulující. Platí také, že Základní vzorec vývoje otázek směřujících od zážitku ke zkušenosti použitelný v etickém semináři je následující: Co se dělo? (popis) Co z toho vyplývá? (zobecnění) Co s tím teď? (jak to využijeme/aplikujeme) Proces zpracování zážitků a jejich posun ke zkušenosti má však i svá úskalí a rizika. Jsou jimi například nebezpečí vkládání vlastních témat (ať už lektora pedagoga, nebo účastníka), přecenění schopností nebo naopak nejistota lektora pedagoga, nedostatek času, práce s příliš velkou skupinou, nebo dobře míněná, leč velmi kontraproduktivní touha lektora pedagoga pomoci účastníkům s celým procesem. Základní princip zážitkového učení Vzhledem k univerzální platnosti poučky, že zkušenost není to, co zažijeme, ale co uděláme s tím, co jsme zažili je velmi důležité použít v rámci etického semináře takovou strukturu zpracování zážitku, aby si účastníci mohli odnést co nejhodnotnější zkušenost, která by jim umožnila dojít k vnitřnímu přijetí hodnot. Ověřená a pro podmínky etického semináře dopo- XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

4 ručená struktura (Obrázek 1) vychází z obecné strategie lidského učení, jak ji definoval americký psycholog David A. Kolb 3. Obrázek 1: Schéma zpracování zážitků Průběh zpracování zážitků: 1. Akce (úkol, hra). Ta je sama o sobě zdrojem zážitků a inspirace, ale pro získání poznatků je potřeba je vědomě zpracovat. 2. Ohlédnutí. Situaci je nejprve potřeba zmapovat, uvědomit si podstatné momenty činnosti a z mozaiky zážitků jednotlivců si udělat komplexní obraz o tom, co se odehrálo. Teprve s tímto materiálem se lze pustit do efektivního hodnocení. 3. Zhodnocení. Aktivita je hodnocena jsou vyvozeny závěry: Co jsme dělali dobře a co špatně? Co je třeba změnit, aby podobná činnost proběhla lépe? Zážitky jsou převedeny na principy chování a skupinového fungování, aby je bylo možné použít v další akci. 4. Plán pro příště. Zahrnuje doporučení pro další činnost. Měl by být stručný, několikabodový a co nejkonkrétnější. Konkrétní věci spíše dokážeme dodržet. Realita v zážitkovém učení Herní a modelové situace v rámci výuky (průběhu etického semináře) nejsou reálným obrazem pracovních činností, mají však reálný průběh a důsledky. Vyvolávají emoce (často silné) a vedou k přirozeným otázkám: Co jsme měli udělat jinak, aby to tak nedopadlo? Situace v průběhu semináře se tak stávají modelovým příkladem reálného způsobu přemýšlení, zaujímání postojů apod. Na pozadí nereálné (herní) akce se tedy odehrávají zcela reálné procesy, které jsou potenciálním zdrojem zkušeností (Obrázek 2). 3 CHAPMAN, Alan. Kolb s learning styles, experiential learning theory, kolb s learning styles inventory and diagram [online] [cit ]. Dostupný z: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

5 Obrázek 2: Funkce reality v zážitkovém učení V zážitkovém učení jsou přítomny dva typy prožitků a procesů, které se přetavují v individuální zkušenosti a žádoucí návyky zúčastněných, ale i ve zkušenost a návyky skupinové. Individuální prožitky a úvahy každého zúčastněného jednotlivce a skupinové, reflektující způsoby chování a činnosti celé skupiny. Proces vytváření zkušeností (individuálních i skupinových) probíhá vlastně neustále a většinou zcela nevědomě. Vědomým pojmenováním a zpracováním se dá výrazně urychlit a zkvalitnit to je podstata zážitkového učení. Jestliže se účastníci plně ponoří do hry, odhodí většinou i své masky a jednají podle své vlastní přirozenosti. I nereálné úkoly (modelové, herní situace) však s sebou nesou zcela reálné jevy a souvislosti. Odkaz na tyto reálně existující jevy, které jsou při hře samotné v pozadí naší pozornosti, je úkolem review (reflexe, zhodnocení, nejčastěji formou vhodně položených otázek a následné diskuse). Přejít od prožitku (zůstávajícího v nereálném světě hry) ke zkušenosti (podložené realitou pocitů, vztahů, jednání) přenositelné do hodnotových postojů je hlavním úkolem lektora pedagoga připravujícího etický seminář. 2 Problematika předávání hodnot v oblasti etické výchovy vojenských profesionálů Problematiku předávání hodnot v oblasti etické výchovy je nutno řešit jako dvě vzájemně související a úzce propojená témata. Tím prvním je navržení přístupu k této problematice, který by byl vhodný pro specifické podmínky AČR a umožňoval praktickou aplikaci. Druhé téma je požadavek na takovou konkrétní podobu výuky etické výchovy, která by vhodným způsobem umožnila otevírat u studentů Univerzity obrany a posluchačů Vojenské akademie otázky etických hodnot vojáka a vedla je k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a jeho místě při výkonu vojenské profese. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

6 Abychom mohli budovat a rozvíjet morální hodnotový rámec morální hodnoty vojenské profese pomocí konkrétních podob výuky etické výchovy, potřebujeme, jak již bylo naznačeno, použitelný výchozí model. Jednou z možností, akceptovatelnou v podmínkách AČR, je tzv. kognitivně vývojový přístup, ve kterém najdeme Teorii kognitivního vývoje J. Piegeta a Teorii vývojových stádií Lawrence Kohlberga. Dalšími možnostmi jsou psychoanalytická teorie morálního vývoje Sigmunda Freuda a teorie sociálního učení Alberta Bandury, které se zabývají problematikou skupiny a také individuálními odlišnostmi. Poslední z těchto koncepcí je teorie sociální evoluce Roberta Hogana. Všechny tyto přístupy jsou postaveny na principu zjišťování jak lidé jednají a proč jednají právě tak 4, což se jeví pro použití v rámci etické výchovy v AČR optimálnější, než přístup filozofický, který je postaven na snaze o formulaci morálních pravidel tj. jak by lidé měli morálně myslet a následně jednat 5. Z této poměrně široké škály koncepcí morálního vývoje jeví jako nejpoužitelnější a nejstabilnější koncepce úrovní a stádií morálního vývoje, jejímž autorem je Lawrence Kohlberg ( ). Navzdory některým kritickým připomínkám, které byly proti Kohlbergově teorii vzneseny (její nedostatečná univerzalita, nedostatečné zohlednění mezikulturní rozdílnosti, Kohlbergova teze, že jednotlivá stádia morálního vývoje musí nutně probíhat za sebou v neměnném sledu a žádné nemůže být vynecháno 6, nejednoznačnost určení jednotlivých stádií a nejasnost, zda k dosažení nového stádia je třeba opustit / vymazat / stadium předchozí, nebo zda dosažení nového stadia znamená průběžnou kumulaci předchozích stadií 7 a také to, že poslední a nejvyšší stadia morálního usuzování jsou opravdu univerzálně požadovatelná i napříč rozdílnými kulturami) je možno se ztotožnit s názorem, že Kohlberg nabízí pevný, přehledný a vnitřně logický model morálního vývoje, který má oporu v každodenní zkušenosti i v řadě zkoumání, jež jeho teorii opakovaně, byť ne zcela jednoznačně, potvrzují 8. Proto lze považovat jeho učení o stadiích morálního vývoje a metodu řešení morálních dilemat za jeden z nejúčinnějších a nejužitečnějších prostředků mravní výchovy. 9 Ve své teorii Kohlberg vymezil tři úrovně a šest stádií morálního vývoje. Podle něj vývoj každého jedince probíhá od prvního, nejnižšího stadia k šestému, nejvyššímu. Tyto stádia potom zařazuje do tří základních skupin, tzv. úrovní morálního vývoje : 10 A. Prekonvenční úroveň B. Konvenční úroveň C. Postkonvenční úroveň Prekonvenční morální úroveň je úroveň většiny dětí do 9 let, některých adolescentů a mnoha dospívajících a dospělých kriminálních živlů 11 Postoj k morálním normám je dán autoritou těch, kteří je zastávají a také fyzickými a psychickými důsledky, které akceptace, či VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 7. tamtéž, s. 7. tamtéž, s. 34. VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 34 viz odkaz na HALL, R. T. a J. U. DAVIS. Moral education in theory and practice. New York: Prometheus Books, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, 2008, s tamtéž, s tamtéž, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s. 26 viz odkaz na LICKONA, T. Moral development and behavior: heory, research a social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, s. 33. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

7 porušení těchto norem přináší. Pojmy dobré zlé a špatné správné jsou interpretovány hédonisticky, nebo z hlediska fyzické síly. 12 V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg dvě stadia. Stádium orientace na poslušnost a vyhýbání se trestu, v rámci kterého je důvodem ke správnému jednání snaha vyhnout se trestu a podřídit se síle autority, která je respektována nikoliv proto, že představuje morální ideály, ale proto, že je silnější. Druhým stádiem je Individualismus, účelovost, vzájemnost, usilování o odměnu a ocenění. V tomto stádiu jsou pravidla dodržována, pokud to je v souladu se zájmy jedince. Přetrvává egocentrický postoj, jednání je zacíleno na uspokojování vlastních zájmů a potřeb, objevují se však prvky férového jednání, které je však postaveno na pragmatismu: ty uděláš něco pro mne a já zase pro Tebe. Z hlediska požadavků AČR na úroveň vojenských profesionálů je Prekonvenční úroveň nedostačující. Důrazy této úrovně neobstojí v konfrontaci se završujícím vyjádřením vyjadřujícím přednost potřeb vlasti před potřebami jednotlivce, kterým je bezesporu Vojenská přísaha 13, která představuje slavnostní závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu. Vychází z Ústavy, zákonů a vojenských řádů ČR. Její složení je závazným právním a morálním aktem. Všechny válečné veterány a současné příslušníky AČR stále pojí velké pouto a tím je vojenská přísaha, jejíž akt chápou vojáci vždy jako neporušitelný závazek osobní odvahy a cti. 14 K tomu, aby tato konfrontace jedince a Vojenské přísahy mohla proběhnout (byli k ní vytvořeny podmínky) cvičným způsobem, přinesla požadovaný efekt nutnosti kultivace vlastní osobnosti v této oblasti a neznamenala individuální fatální profesní selhání, je vhodné použít právě interaktivní formu výuky s použitím zážitkové pedagogiky. Konvenční morální úroveň je úrovní většiny adolescentů a dospělých v naší společnosti i ostatních společnostech 15. Pro jedince na konvenční morální úrovni je charakteristická snaha naplňovat očekávání rodiny a přátel a také podpora dodržování zákonů a norem, které jsou považovány za hodnotné (správné), bez ohledu na okamžité důsledky a širší souvislosti 16 Konvenční úroveň nevyjadřuje pouze konformitu, ale přímo loajalitu vůči tomu, co se očekává od jednotlivce (conformity to personal expectations) a vůči společenskému řádu. Je to postoj aktivního udržování, podpory a obhajoby řádu, který vyžaduje identifikaci s osobami a skupinami, které jsou spojeny s tímto řádem. 17 V rámci této úrovně rozeznává Kohlberg stádium orientace na vzájemné vztahy, sociální shodu a dohodu ve stylu dobrý hoch, hodná dívka 18. Motivací k tomuto stylu jednání je potřeba být dobrým člověkem ve vlastních očích i v očích druhých lidí, pečovat o druhé, a touha (potřeba) podporovat pravidla a autority. 19 Pro jedince v tomto stadiu je charakteristické, že považuje za správné prosazovat své vlastní zájmy s ohledem na zájmy jiných a že se cítí být zavázán k respektu obecných norem a zvyklostí, které nechce ve vlastním zájmu překračovat záleží mu na tom, jak ho vnímají druzí. Vlastní rozhodování v morálních dilematech a následné jednání bere v úvahu to, co prospěje druhým, často na úkor sebe sama. Navazujícím 12 TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. I. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004, s zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze ve znění pozdějších předpisů. 14 Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha, ISBN s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s tamtéž, s. 28. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

8 stádiem konvenční morální úrovně je orientace na zákon a řád, respektování společenského systému, kdy jedinec nacházející se v tomto stadiu považuje za správné plnit si své povinnosti, respektovat autoritu a podporovat fungující řád společnosti jako celku. Společenské autority musí být respektovány, aby se zachoval řád společnosti a její stabilita. 20 Přijímána je taková autorita, která má oporu v zákonech a předpisech. Pokud dojde ke střetu svědomí a zákona či předpisu je upřednostněna norma před hlasem svědomí 21, což může v konečném důsledku znamenat významnou komplikaci a střet (např. okolnosti, které vedly k tzv. norimberskému procesu). Konvenční morální úroveň je úrovní, které je nutno, při výuce etiky v prostředí AČR, věnovat významnou pozornost, protože modelově zahrnuje většinového jedince vojenského profesionála v době, kdy naplňuje roli studenta Univerzity obrany a týká se i významné části posluchačů Vojenské akademie, především účastníků základního výcviku a profesních kurzů bezprostředně navazujících (např. poddůstojnický a praporčický). Je tedy nutné, aby důrazy konvenčně jednajícího jedince byly v rámci výuky etiky dávány do přímých a konkrétních souvislostí s morálními hodnotami vojenské profese 22, k čemuž se jako vhodný nástroj nabízí aplikovaná zážitková pedagogika. Postkonvenční morální úrovně dosahuje menšina dospělých, obvykle teprve po 20. roce života. 23 Tuto úroveň charakterizuje snaha definovat morální hodnoty a principy, které se uplatňují bez ohledu na vliv autority skupiny nebo jednotlivce a na míru osobního ztotožnění se s těmito skupinami. 24 Prvním stádiem Postkonvenční morální úrovně je orientace na legální společenskou smlouvu (dohodu) a na respektování práv jednotlivce. Prakticky to znamená uvědomovat si a respektovat široké spektrum různých lidských hodnot a postojů a být schopen rozeznávat, že existují jak normy podmíněné (např. sociální), které nemusí mít celospolečenskou platnost, tak i zároveň normy trvalé (právo na život, osobní svoboda, svoboda vyznání apod.), které představují trvalý základ dobrého soužití mezi lidmi a musí být respektovány v jakékoliv společnosti a dokonce bez ohledu na názor většiny. 25 Výsledkem je důraz na zákonné řešení, ovšem s možností změny zákona a dále platí, že hledání správného modelu jednání vychází z respektu k individuálním právům, s nimiž souhlasí celá společnost. Důraz se klade jak na zachovávání legální sociální smlouvy, tak na možnost racionálních a sociálně žádoucích změn v zákonech (normách) prostřednictvím legálního a demokratického vyjednávání (principy parlamentní demokracie). Posledním, nejvyšším stádiem postkonvenční morální úrovně je orientace na obecné (univerzální) etické principy a vlastní svědomí. Naplnění tohoto stádia znamená odvozovat své myšlení, chování a jednání od vlastních, svobodně zvolených morálních principů pokud jsou normy společenství (kterého je jedinec součástí pozn. autora) v rozporu s těmito principy, jedinec v tomto stadiu morálního vývoje jedná v souladu s vyššími principy Mezi základní univerzální zásady (vyšší principy pozn. autora) patří princip rovnosti lidí, respektování hodnoty lidského života, důstojnosti člověka a jeho individuální svobody, ale také právo svo- 20 VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s Jedná se o odpovědnost a smysl pro povinnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest, tak jak je definuje Doktrína Armády České republiky. 23 VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, s tamtéž, s tamtéž, s. 29. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

9 bodně vyjadřovat vlastní názory, mít vlastní víru či přesvědčení apod. 26 Morální jednání v souladu s tímto stádiem potom znamená nejen osobně a svobodně, racionálně i emocionálně se ztotožnit s těmito vyššími principy, ale také podle nich myslet a jednat, přičemž základním hodnotícím kritériem pravdivosti tohoto myšlení a jednání je vlastní svědomí. Postkonvenční morální úroveň představuje cíl etické výchovy vojenských profesionálů, protože umožňuje naplnění základní vojenské etické normy, kterou je již zmiňovaná Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky. Tato norma má oproti např. Etickému kodexu zaměstnanců Ministerstva obrany naprosto specifické a výsadní postavení. Představuje vstupní bránu a současně i výstupní bránu slávy. Tou první, odpovídající konvenční morální úrovni, musí projít každý, kdo chce být vojákem, tou druhou, představující postkonvenční morální úroveň procházejí ti, kteří ve vyhrocené situaci upřednostní obranu vlasti před přirozenou touhou chránit především sebe sama. Výuka etiky by v tomto smyslu slova měla vojenským profesionálům dokázat přiblížit, vysvětlit a pomocí škály výukových forem včetně zážitkové pedagogiky i zprostředkovat dva klíčové okamžiky v životě vojenského profesionála. Tím prvním je již zmiňovaná vstupní brána, která zdůrazňuje: jestli chceš vstoupit dovnitř, tak jedině skrze uvědomělé a dobrovolné přijetí tohoto závazku. Tím druhým okamžikem je vyhrocená situace představující v jistém smyslu slova vyvrcholení vojenské kariéry bránu slávy, která naopak upozorňuje: jestli chceš s poctami odejít, musíš udělat zásadní morální rozhodnutí typu: konat dobro = bránit svou zemi, jednat správně = nasadit (a případně i obětovat) vlastní život. Aby bylo možno ujít cestu od vstupní brány spojenou s konvenčním morálním rozhodováním a jednáním k bráně slávy představující postkonvenční životní postoj a nezabloudit, aby bylo reálné pro většinu vojenských profesionálů dojít během své vojenské kariéry co nejblíže k druhé bráně, je nutno u nich budovat a rozvíjet morální jednání a myšlení, je nutná jejich etická výchova. Pokud bychom se v symbolickém obrazu vydali na putování od jedné brány ke druhé, potom etická výchova představuje ono putování a stavební materiál cesty jednotlivé morální hodnoty vojenské profese tak, jak je definuje Doktrína AČR. Výše popsaný model morálního vývoje musí být v pedagogické praxi propojen s takovou konkrétní podobu výuky etické výchovy, která by vhodným způsobem umožnila otevírat u studentů Univerzity obrany a posluchačů Vojenské akademie otázky etických hodnot vojáka a vedla je k přemýšlení o hodnotovém systému jejich povolání a jeho místě při výkonu vojenské profese. V této souvislosti a v souvislosti s již popsanou metodou zážitkové pedagogiky (viz 1. kapitola), jejími nespornými výhodami pro interaktivní výuku a možnostmi aplikace pro etická témata se jako možný výchozí model, doplňující standardní přednášky, jeví forma etických seminářů. Závěr Tento příspěvek nabízí určitý úhel pohledu na otázku, jak zacházet v současném sociokulturním kontextu s problematikou výuky etiky v procesu přípravy vojenských profesionálů. Nemá ambici zmapovat tuto problematiku v její celistvosti, spíše se chce dotknout dvou aspektů, které se autorovi pro následnou tvorbu ucelené koncepce edukace vojenských profesionálů v této oblasti jeví jako důležité. Konkrétně jde o využití zážitkové pedagogiky při praktické realizace výuky etiky a zdůvodnění vhodnosti použití Kohlbergovy aplikace kognitivně vývojového přístupu pro morální rozvoj v AČR. 26 tamtéž, s. 30. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

10 Za optimální způsob praktické realizace etické výuky v podmínkách Univerzity obrany a Velitelství výcviku Vojenské akademie a obecně v podmínkách AČR považuje autor kombinaci přednášek a interaktivní formy etických seminářů s využitím prvků zážitkové pedagogiky (viz 1. kapitola). Za výchozí teoretický model pro výuku etiky, ale obecně pro etickou výchovu v AČR navrhuje autor Koncepci morálního vývoje Lawrence Kohlberga. (viz 2. kapitola). Propojení východisek a důrazů jednotlivých morálních úrovní a stádií Kohlbergova modelu s imperativy vojenské přísahy, morálními hodnotami vojenské profese a praktickými možnostmi, které pro výuku etiky nabízí zážitková pedagogika, považuje autor za prakticky použitelný koncept umožňující smysluplnou konfrontaci (hledání souladu) s tématy které vzejdou z praktických reálií života současného vojenského profesionála. Použité zdroje PRUDKÝ, Libor et al Inventura hodnot. Praha: Academia. 342 s. ISBN KUBALA, Petr. Outward Bound Česká cesta. Zážitková pedagogika: Metodický materiál výstup z kurzu pro kaplany AČR. Praha, CHAPMAN, Alan. Kolb s learning styles, experiential learning theory, kolb s learning styles inventory and diagram [online] [cit ]. Dostupný z: TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. Brno: Masarykova univerzita, VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha, ISBN: Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. In: Sbírka zákonů. 14. září Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th. Doktorský studijní program, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany Kounicova 44, Brno, Česká republika Telefon: XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D. Bc. Magda Pěnková

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky. Yvetta Poláková

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky. Yvetta Poláková Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Yvetta Poláková Vliv administrativy a správní č innosti ř editele mateř ské školy na kvalitu pedagogického ř ízení mateř

Více

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT U N I V E R Z I T A O B R A N Y Fakulta ekonomiky a managementu Katedra řízení lidských zdrojů KOGNITIVNÍ MANAGEMENT Kompetence manažera pro krizový management v bezpečnostním prostředí Studijní text pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více