JAK SPRA VNE VYVESOVAT VLAJKU EVROPSK UNIE? (Poukaz na problemy a pokus o stanovenı pravidel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SPRA VNE VYVESOVAT VLAJKU EVROPSK UNIE? (Poukaz na problemy a pokus o stanovenı pravidel)"

Transkript

1 Jirı Tenora JAK SPRA VNE VYVESOVAT VLAJKU EVROPSK UNIE? (Poukaz na problemy a pokus o stanovenı pravidel) Za normalnıch okolnostı nenı tžzkeurcit preferenci pri vyvžs ovanı dvou nebo i vıce ruznych vlajek, aú uz na stejnečrovni suverenity nebo na ruznych stupnıch spravnı struktury. Vlajka Evropskeunie zanası do tžchto pomžrnž jasnych a jednoznacnych pravidel Čplnž cizı prvek. A za dna z publikacı k dispozici se tımto problemem nezabyva. Zda se, ze problem nenı pravž lehky, protoze ani Evropska unie se dosud nepokusila stanovit pravidla, jak mi bylo Črednž potvrzeno. Evropska unie nenı ani suverennı ani spolkovy stat, jako naprıklad Ruska federace, ktera se sklada ze "subjektu", tj. Čzemı s ruznž sirokou autonomiı, republik, kraju, oblastı a autonomnıch okruhu. Je to organizace nžkterych evropskych statu majıcıch nžkolik spolecnych organu, jako je Rada EU, Evropsky parlament, Komise a Evropsky soudnı dvur. Je to Čtvar podobny, ale naprosto ne identicky jinym nadnarodnım organizacım jako jsou Spojenenarody nebo Organizace americkych statu. V dopise z 1. cervence 2003 mi napsal Giovanni Palmieri, vedoucı Čradu pravnıho poradenstvı a smluv generalnıho sekretariatu: "Evropska unie je podle na zoru vetsiny pozorovatelu pra vnıosobou ve smyslu mezina rodnıho pra va a bude jına kazdy pa d po dokoncenıprocesu revize smluv. Statut pra vnıosoby vsak z Unie jeste nedela sta t. Rovnez nenıporovnatelna ipso jure s mezina rodnımezivla dnıorganizacı. Jiny mi slovy pra vnıosoba a pra vnı statut jsou dva odlisnř problřmy: Vyresenıproblřmu pra vnıosoby je snadnejsı nez problřmu pra vnıho statutu". 1) Jednou z hlavnıch vexilologickych zasad je naprosta priorita vlastnı narodnı (statnı) vlajky pred vsemi ostatnımi. Tato zasada by nemžla znat vyjimek. Problem spocıva v tom, ze mnozı ciniteleurcujıcı zpusob vyvžs enı ruznych vlajek, v tom i Evropskeunie, si neuvždomujı jejı postavenı ze statopravnıho hlediska. Povazujı ji za suverennım statum nadrazenou entitu a tım se v mnoha prıpadech dopoustžjı chyby. Kazda statnı sprava (az snad na trpaslicı staty) ma clenitost o nžkolika Črovnıch. Nizsı Črovnž nejsou prıpad od prıpadu zcela srovnatelneuz kvuli ruznemu oznacenı a ruznemu rozsahu pravomocı. Dajı se ale stžsnat do trı nebo ctyr Črovnı podle jejich Čzemnıho rozsahu bez ohledu na jejich pojmenovanı. Cım mensı Čzemı, tım nizsı administrativnı Čroven, tım menž pravomocı. Stratifikaci lze znazornit pribliznž takto: - nejvyssı Čroven za vsech okolnostı: vlastnı stat, - 1. nizsı Čroven : cizı stat, - 2. nizsı Čroven : kraj, spolkova zemž, provincie, prefektura nizsı Čroven : okres, hrabstvı nizsı Čroven : obec (mžsto, vesnice), ktera muze mıt dalsı nizsı Črovnž. Tyto Črovnž urcujı celkem jednoznacnž prioritu pri vyvžs ovanı vlajek bez ohledu na to, jde-li o unitarnı ci federativnı stat. Na stejnečrovni platı ovsem jina pravidla. Pri vžtsım poctu vyvžs enych vlajek je treba jestž rozlisit je-li jejich pocet lichy nebo sudy, jedna-li se o velky pocet vlajek, jsou-li rozlozeny v prımce nebo do kruhu ci pulkruhu, ve dvou radach jako spalır, v nžkolika radach, atp. Otazka znı, do kteremezičrovnž se ma zaradit Evropska unie? Nenı nadrazena statu, ani vlastnımu, ani cizımu, ale je prece jen svou dulezitostı, vyznamem a politickou vahou je nžco vıc nez kraj, provincie ci spolkova zemž. Evropska unie je z vexilologickeho hlediska na nizsı Črovni nez suverennı stat, ale na vyssı Črovni nez nejvyssı Čzemnı celek v ramci nezavisleho statu. 1

2 V praxi se vlajky mnoha Črovnı vyvžs ujı jen velice zrıdka. Zda se, ze pujde skoro vzdycky o dvž oblasti, kterese prılis neprolınajı. Na jednestranž je tu oblast "statnı", to znamena narodnı (statnı) vlajky az asi do 2. Črovnž, nejen pred budovami statnıho charakteru, nybrz i treba pred hotelem (na pocest hostu ze zahranicı), na druhestranž oblast "municipalnž soukroma", jak je zvykem ji vıdat pred radnicı nebo sıdlem soukromeorganizace. Protoze neexistujı pravidla platna pro celou Evropskou unii a protoze jsou casto mylnž vlajky pokladany spıs za dekoracnı prvek nez za symbol urcitemoci, je praxe nesmırnž ruznoroda a pritom casto dobre oduvodnitelna nebo aspon vysvžtlitelna. Nžmecko je soucastı Evropskeunie od pocatku. Je opravnžnese domnıvat, ze ma uz jiste zkusenosti s vyvžs ovanım modre vlajky se zlutymi hvžzdami. Jako prıklad tu uvedu jeden paragraf z narızenı berlınskeho senatu o vyvžs ovanı vlajek na verejnych budovach a dopravnıch prostredcıch z 24. Čnora ) "ň 4 Zpu sob vyvesova nı (1) Pri pohledu na budovu zvencıse vyvesuje vlevo evropska vlajka, uprostred spolkova vlajka a vpravo zemska vlajka. Sluzebny zeme Berlın splnujıcıprevazne vysostnř koly mohou vyvesit vseobecnou sluzebnıvlajku mısto zemskř. Stojı-li pred budovou pouze dva stoza ry, upustı se od vyvesenıevropskř vlajky. (2) Vedle vlajek vyvesovany ch podle odstavce 1 je dovoleno vztycit mezi vlajkami Evropy a spolkovř republiky i jinř vysostnř vlajky, pokud to odu vodnuje zvla stnıprılezitost a sena tnı spra va vnitra da souhlas. (3) Pri vyvesenıvlajek v obvode muze byt vztycena obvodnıvlajka vpravo od spolkovř a zemskř. (4) Jsou-li k dispozici pouze dva stoza ry, vyvesıse v Den Evropy evropska vlajka na obou stoza rech." K pochopenı textu je treba nžkolika vysvžtlivek. Predevsım je treba mıt na mysli, ze je to narızenı pro spolkovou zemi Berlın, nikoliv pro spolkovou republiku. Spolkovou vlajkou se tu ma myslı vlajka Spolkoverepubliky Nžmecko, vseobecnou sluzebnı vlajkou se rozumı sluzebnı vlajka zemž Berlın (podelnepruhy v barvach cervena, bıla a cervena v pomžru 1:3:1, s celym znakem uprostred, cerny medvžd v bılem stıtu se zlutou listovou korunou - na rozdıl od zemske vlajky, ktera uprostred ukazuje pouze heraldickezvır e), Den Evropy se slavı 5. kvžtna; je to den, kdy v roce 1949 zastupce deseti statu (Francie, Velke Britanie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Danska, Norska, Svedska, Irska a Italie) podepsali v Londynž statut Rady Evropy. Zemž Berlın, jako kazda jina zemž spolkoverepubliky, se povazuje za stat, mezi vysostne Čkoly patrı cinnost snžmovny a senatu (vlady) a jejich organu. Jina zarızenı jako skoly, dopravnı podnik nebo mžstska tiskarna samozrejmž nemajı vysostny charakter. Podle odstavce 3 se vyvžs uje zemska vlajka uprostred, spolkova vlevo a vlajka mžstskeho obvodu vpravo pri pohledu na budovu. Vlajka Evropskeunie pak nepripada v Čvahu. Prıklady spravneho a nespravneho vyvžs enı vlajek lze pozorovat v zemıch Unie temžr kazdy den, jak na ulici tak i v televizi. Pred budovou snžmovny spolkovezemž Berlın jsou tri stoza ry a na nich zleva pri pohledu na budovu vlajka nžmecka, berlınska a Evropskeunie. Dava se tu prednost berlınske, protoze jde o berlınskou instituci. Na strese budovy vlaje pouze berlınska. V zasedacı sıni snžmovny je prucelı vyzdobeno tremi prapory ve svislepoloze, zleva nžmecky prapor, uprostred berlınsky zemsky a vpravo prapor Evropskeunie, tedy podobnž jako pred budovou. Pred budovou radnice v Berlınž Kopnıku (Kopenick) jsou vyvžs eny tri vlajky: vlajka Evropska unie je uprostred dvou 2

3 vlajek mžstskecasti. Posudek: Pochybene. Je totiz otazka, co tam vlastnž džla vlajka Evropske unie, kdyz jde o radnici mžstskecasti a tudız chybžjı dvž vyssı Črovnž vyjadrenenžmeckou a berlınskou vlajkou? Navıc je to v jasnem rozporu s odstavcem 3 vys e uvedeneho paragrafu. V nžmecketelevizi lze casto vidžt tento vyjev pri tiskovekonferenci spolkoveho kanclere. Za pultem vlevo (pri pohledu z hledistž, kde sedı novinari) je statnı host, vpravo pak spolkovy kancler. Kurtoazie mu prikazuje, aby host z Evropskeunie byl po jeho pravici. A vlajky na mırnž sklonžnych zerdıch za nimi zaujımajı stejnou pozici, pri cemz vlajka Evropska unie je uprostred, hlavnž asi z estetickych duvodu. Posudek: Spravnž by mžla byt vlajka Spolkove republiky uprostred, tj. na nejcestnžjsım mıstž, vlajka hosta druha v poradı, tedy vlevo pri pohledu z hledistž, a konecnž vlajka Evropskeunie na tretım mıstž, tedy vpravo. Jineresenı podobneho prıpadu nasli ve Washingtonu pred Bılym domem. U recnickych pultu bylo napr. dne 24. zarı 2003 pri statnı navstžvž Gerharda Schrodera vidžt toto usporadanı (vidžno z hledistž): vlevo spolkovy kancler, vpravo americky prezident, tedy jak se slusı a patrı. Ale za kazdym z nich bylo na sklonžnych zerdıch po dvou vlajkach, vlevo vlajka USA, vpravo vlajka SRN. Akteri v prvnı radž stali podle pravidel lidskekurtoazie (host po pravici hostitele), za nimi vlajky ve vexilologicky spravnem poradı (napred vlastnı narodnı vlajka, pak teprve vlajka cizıho statu). Spravnevyvžs ovanı vlajek v C eskerepublice je mozno dokumentovat tımto prehledem, ve kterem znamena: vlajku C eskerepubliky vlajku cizıho suverennıho statu vlajku Evropskeunie krajskou vlajku v C R vlajku mžstskou vlajku soukromou (hotelu, organizace...). Znazornım tu nejobvyklejsı prıpady pouzitı vlajek v kombinaci s vlajkou Evropskeunie, stojı-li pozorovatel pred budovou, pred nız jsou vztyceny vlajky:

4 U trı stoza ru spocıva urcity problem v tom, ze je moznepreferenci urcit i zleva, tedy v poradı mısto Pred hotelem nebo sıdlem jineorganizace je analogicky moznebuü toto usporadanı: nebo toto: Toto usporadanı odpovıda nasemu zakonu o uzıvanı statnıch symbolu C R c. 352/2001 Sb., zatımco prechazejıcı vychazı z mezinarodnıch zvyklostı. Dalsı problem vyvstava pri vyvžs enı vlajky Evropske unie a vžtsıho poctu cizıch narodnıch vlajek, aú uz clenskych nebo neclenskych statu Unie, v jedne radž. Podle mezinarodnıch pravidel patrı do rady jako prvnı vlajka C eskerepubliky, pak vlajky cizıch statu podle prıslusneabecedy (ceske, anglickenebo francouzskedle okolnostı) a nakonec vlajka Unie A 2 B 2 C 3. 4

5 Podle vys e zmınžneho ceskeho zakona vsak ceska vlajka musı byt umıstžna opžt uprostred a vlajky ostatnıch statu v abecednım poradı podle ceskeabecedy od stredu ke krajum strıdavž vlevo a vpravo. Vlajka EU je v tom prıpadž poslednı vpravo. V prıpadž sudeho poctu vlajek platı, ze ceska vlajka musı byt umıstžna v prostrednı dvojici vlevo, tedy takto: 2 B 1. 2 A 3. Pro prıpad vyvžs enı vžtsıho poctu statnıch vlajek a vlajky EU je tento zakonem stanoveny postup nevhodny a doporucuje se pouzıt vys e zmınžnych mezinarodnıch pravidel. Idealnı je rozlozenı do kruhu, kde zacatek a konec jsou identickea kde by se vlajka Unie dostala na cestne mısto, aniz by se porusilo pravidlo vyslovene v tretım odstavci tohoto prıspžvku. C lanek je pokusem dat odpovžü na slozitou otazku. Bude pravdžpodobnž hodnž dlouho trvat, nez Evropska unie pristoupı na prijatelnea pravnž plnž podlozeneresenı. Literatura: (1) Dopis G. Palmieriho z 1. cervence (2) Verordnung äber die Beflaggung offentlicher Geb ude und Verkehrsmittel (Beflaggungsordnung) vom 24. Februar zkontrolova no doc.muchou,mgr. Fojtıkem a mgr. Eichlerem

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

1.1 Za klady. PDF byl vytvoren zkusebnıverzıfineprint pdffactory http://www.fineprint.cz. 1.2 Prihra va nıa chyta nımıc e

1.1 Za klady. PDF byl vytvoren zkusebnıverzıfineprint pdffactory http://www.fineprint.cz. 1.2 Prihra va nıa chyta nımıc e 1 1. Za klady 1.1 Za klady Tato kapitola popisuje za kladnıprvky korfbalu. Jednotlive dovednosti, vs ak jes tž nenaucıkorfbal jako takovy. Zvla dnutıtž chto dovednostıjes tž nezarucuje dobreho korfbalistu.

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Jak pracovali čeští europoslanci v uplynulém období? Analytická studie think-tanku Evropské hodnoty 2013-09-16

Jak pracovali čeští europoslanci v uplynulém období? Analytická studie think-tanku Evropské hodnoty 2013-09-16 Jak pracovali čeští europoslanci v uplynulém období? Analytická studie think-tanku Evropské hodnoty 2013-09-16 I. Abstrakt Tato studie se zabývá systematickým hodnocením práce českých europoslanců za období

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Česká republika a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie

Česká republika a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie květen 2010 Česká republika a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie Helena Bončková, Hubert Smekal Otevření velmi citlivého tématu Benešových dekretů, které se již po několik let úspěšně dařilo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více