IBM SPSS Custom Tables

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM SPSS Custom Tables"

Transkript

1 IBM Software IBM SPSS Custom Tables Vytvářejte vlastní tabulky v mžiku S modulem IBM SPSS Custom Tables máte při vytváření tabulek k dispozici jejich náhled v průběhu vytváření, a proto jsou Vaším výsledkem jasně čitelné a přesné tabulky, a to za mnohem kratší dobu, než jste byli zvyklí s jinými nástroji. IBM SPSS Custom Tables snadno sumarizuje data v různých stylech vhodných pro různé typy čtenářů a pro specifická určení. Rozhraní zobrazuje uživateli vzhled tabulky již při jejím zadávání, a tak přesně vidíte, jak bude tabulka ve výstupech vypadat. Do finální tabulky lze nakonec přidat dodatečné informace, jako jsou popisné statistiky, nebo upravit uspořádání tak, aby bylo pro Vaše adresáty naprosto srozumitelné. Tabulky naplněné daty budete z výstupového okna snadno exportovat do aplikací Word, Excel či PowerPoint, do formátu HTML a PDF. IBM SPSS Custom Tables jsou ideálním nástrojem pro uživatele, kteří pravidelně vytvářejí nebo aktualizují své tabulkové zprávy, pro uživatele z oblastí výzkumu trhu, sociálních věd, databázového a přímého marketingu a pro uživatele provádějící výzkum v organizacích. IBM SPSS Custom Tables je k dispozici pro instalaci v režimu lokální desktopové aplikace, avšak při požadavku na větší výkon a škálovatelnost lze provést také instalaci v režimu klient/server. Nejdůležitější Jednoduchá sumarizace a sdílení analytických výstupů snadná tvorba tabulek tahem myší náhled na vytvářenou tabulku a změny v reálném čase vyloučení určitých kategorií, zobrazení polí odpovídajících vynechaným hodnotám, přidání částečných úhrnů a mnoho dalšího jednoduchý export tabulek do Microsoft Word nebo Excel pro jejich použití v reportech automatizace často používaných reportů

2 IBM SPSS Custom Tables obsahuje funkce, které usnadní předání informace kolegům tak, aby je mohli bez dalšího zpracování ihned využívat: výpočet nových polí na základě výstupových kategorií (součet, rozdíl, procentuální rozdíl apod.) a jejich zobrazení přímo ve výstupní tabulce IBM SPSS Custom Tables výsledky statistických testů lze zobrazit ve výstupní tabulce IBM SPSS Custom Tables místo v samostatných tabulkách, čímž odpadá nutnost kombinovat tyto informace manuálně proměnnou v tabulce z řádků do sloupců, nebo změníte její pozici v hierarchii třídění u řádků i sloupců. Tabulku konstruujete a formátujete přímo na ploše obrazovky a hned také vidíte výsledky svých voleb. Vše můžete snadno modifikovat a měnit. Přidávejte do tabulky další proměnné (opět přetažením myší), měňte jejich pořadí či hierarchii nebo skryjte názvy statistik. Pro rozsáhlé a komplexní tabulky tak naleznete stručnou a jednoduchou formu předání informace. interaktivní náhled tabulky při jejím vytváření přehledná práce s kategoriemi a strukturou tabulky, interaktivní úpravy v zadání; můžete vyloučit zvolené kategorie, zobrazit tabulková pole odpovídající vynechaným hodnotám nebo přidat úhrny a částečné úhrny pro skupiny zvýšení informativní hodnoty tabulky přidáním popisných a inferenčních statistik (chí-kvadrát test nezávislosti, porovnání sloupcových průměrů pomocí t-testu nebo porovnání sloupcových proporcí pomocí z-testu) snadný export výsledků do formátů Word, Excel nebo PowerPoint Tabulky vytváříte v náhledu na obrazovce Intuitivní grafické uživatelské rozhraní modulu IBM SPSS Custom Tables nabízí vizualizaci vzhledu tabulky již při její tvorbě. Rozhraní s náhledem se ovládá pomocí myši. Nemusíte se domýšlet, jak bude tabulka vypadat, jednoduše ji vizuálně vytvoříte i upravíte, a tak její tvar vidíte ještě před stiskem tlačítka OK, kterým si vyžádáte výpočet. Vytvořit tabulku v interaktivním grafickém rozhraní je snadné. Na obrazovce pracujete se svými proměnnými z datové matice (tj. s jejími sloupci). Můžete je označit jako číselné nebo kategorizované, a tak zvolit způsob jejich prezentace v tabulce. Číselné proměnné jsou reprezentovány průměry a jinými statistikami, kategorizované četnostmi v kategoriích a procenty. Typ proměnné změníte jediným kliknutím myši. Intuitivní grafické rozhraní IBM SPSS Custom Tables již si nemusíte domýšlet, jak bude tabulka vypadat. Přenášejte požadované proměnné na pracovní plochu a vytvářejte tak vlastní tabulky. Před použitím proměnné lze zobrazit seznam její kategorií (viz pole Categories v levé části). Úprava tabulky Využitím manažera kategorií v modulu IBM SPSS Custom Tables zobrazíte informaci způsobem, který je pro Vás nejvhodnější. Úhrny a částečné úhrny přidáte do tabulky bez jakýchkoliv modifikací vstupních dat. Navíc můžete např. sloučit více následných kategorií do jedné pomocí jejich úhrnu a zobrazit výsledek pod nebo nad nimi (dílčí úhrny z kterýchkoliv řádků podle Vaší volby). Svá data prezentujete efektivně i tím, že zaměníte typ proměnných (a získáte tak průměry místo četností) či vyloučíte vybrané kategorie z tabulky. Zvolte si, zda zobrazíte, či skryjete kategorie s nulovou četností, abyste získali přehledný a stručný výstup podle své představy. Setřiďte a očíslujte kategorie podle hodnot v polích, a tím připravte úhlednou tabulku, jejíž informace se čte rychleji, lépe a přesněji. Tabulku tvoříte přenášením proměnných ze seznamu na plochu pomocí myši (drag-and-drop). Nemusíte psát žádný programový kód či vyplňovat dialogy. Snadno převedete

3 Analyzujte svá data do hloubky Předkládejte svým uživatelům a partnerům zprávy, které jim dovolí hlouběji nahlédnout do Vašich dat a poskytnou vhodnější podklad pro jejich rozhodování. Vyzdvihněte potenciální příležitosti či problémové oblasti ve svých výsledcích pomocí jednoho ze tří typů statistických testů, které modul IBM SPSS Custom Tables nabízí (chí-kvadrát test nezávislosti pro kategorizované proměnné a také pro proměnné vícenásobných odpovědí, t-testy pro průměry a z-test pro párové komparace sloupcových četností v tabulce). Využijte inferenční statistiky a porovnejte průměry a četnosti demografických skupin, zákaznických segmentů, časových období či jiných kategorizovaných proměnných. Identifikujete trendy, změny a hlavní rozdíly v datech. funkce výstupů v Base jako např. šablony tabulek (TableLooks ) a skripty pro automatizaci rutinních kroků Představme si například výzkumníka trhu pracujícího pro nakladatelství odborných knih, který studuje oblibu jednotlivých titulů u studentů. Výzkumník identifikuje malý zájem studentů soukromých škol o matematické knihy, a proto provede test sloupcových rozdílů. Test s 95% spolehlivostí prokáže existenci rozdílu v oblibě učebnic matematiky mezi studenty státních a soukromých škol. Vzhledem ke zjištěné odlišnosti na takto vysoké hladině spolehlivosti se lze domnívat, že rozdíly nevznikly náhodou. Výzkumník tedy doporučí nakladatelství podrobněji prozkoumat, proč se postoje studentů k učebnicím liší. Samozřejmostí je výběr sumárních statistik obsahují vše od jednoduchých počtů pro kategorizované proměnné po míry rozptylu. Sumární statistiky pro kategorizované proměnné a vícenásobné odpovědi obsahují počty a široké spektrum procentuálních statistik, jako jsou řádková a sloupcová procenta, celková procenta, procenta platných pozorování atd. Sumární statistiky pro spojité proměnné obsahují statistiky jako průměr, medián, modus, percentily, sumy, směrodatné odchylky, rozpětí, minima a maxima. Pokud se chcete zaměřit na konkrétní výstupy, můžete výsledky setřídit v kategoriích podle zvolené statistiky. Kontrolujte vzhled svých výstupních tabulek Mnoho funkcí modulu IBM SPSS Custom Tables změní tabulky podle Vašeho přání tak, jak potřebujete. Některé z možných úprav: Automatizací tvorby opakovaných reportů ušetříte čas a úsilí Připravujete pravidelně zprávy se stejnou strukturou? Přijdou-li nová data, trávíte dlouhé hodiny nad vytvářením zprávy, kterou jste již v minulosti dělali? Využijte možnosti automatizace pomocí syntaxe. Můžete pak opakovaně vytvářet stejný formát výstupů s novými daty, jako jsou např. pravidelná zpracování přehledů z databází, opakovaná výzkumná šetření (monitory, panely) atd. Při vytváření tabulky v uživatelském rozhraní jsou Vaše akce zaznamenány na pozadí pomocí syntaxe IBM SPSS Statistics. Pro automatický záznam syntaxového příkazu stačí jedno kliknutí myší na tlačítko PASTE v zadávacím okně a Vaše tabulky se všemi volbami se z náhledové plochy zaznamenají v syntaxovém okně pomocí příkazů. Získaný záznam je programem, který lze uložit, později kdykoliv vyvolat a na jedno potvrzení spustit znovu (se stejnými nebo aktualizovanými daty a se stejným tvarem výstupu). vložení nadpisu a poznámky pod tabulkou tabulkové výrazy v nadpisech specifikace minimální a maximální šířky sloupců pro jednotlivé tabulky během jejich tvorby

4 Zápis můžete ovšem dále upravovat, protože syntaxové okno je textový editor pro práci s příkazy. K takovému automatickému zápisu a k jeho pozdější aplikaci nepotřebujete žádnou další znalost, nemusíte nic programovat, počítač to udělá za Vás. Díky takovému zápisu je zachován tvar zprávy a navíc jsou výsledky okamžitě k dispozici; nemusíte ztrácet čas opakováním stejných úkonů. V produkčním módu, můžete zajistit pravidelné spouštění získaného programu nad Vaší databází. Sdílejte své výsledky s ostatními Získané závěry je třeba předat těm, kdo je potřebují. Modul IBM SPSS Custom Tables vytváří interaktivní pivotní tabulky, které lze exportovat do Wordu, Excelu, PowerPointu, PDF či HTML nebo do textového formátu. To nejen usnadní pracovní postupy, ale také šetří čas, který by byl nutný na přeformátování tabulek v novém prostředí. Po vytvoření tabulek obvykle není zapotřebí dále je editovat. Můžete však do nich přidat další doplňující popisy a informace, považujete-li to za vhodné. Vytvořte přímo v tabulky profesionální kvality V interaktivním prostředí IBM SPSS Custom Tables vytvoříte snadno tabulky přesně podle Vašich představ. Následující diagramy postup ilustrují. 1) Přetáhněte vybrané proměnné do náhledu tabulky. Z okna proměnných v levé části přetáhněte vybranou proměnnou nebo proměnné do plochy náhledu na horizontální nebo vertikální lištu podle požadovaného umístění v budoucí tabulce. Náhled můžete průběžně měnit do té doby, pokud nezískáte vhodný tvar. Rychlým zadáváním urychlíte své datové explorace i testování hypotéz Jednoduché modifikace zadání tabulky tahem myši a přehledné výstupy inferenčních statistik (chí-kvadrát a t-testy) zrychlí Vaše pátrání po důležitých vztazích. Grafy z tabulek a jejich částí dokreslí význam zjištěných vztahů. IBM SPSS Custom Tables tak poskytují efektivní nástroj rychlé interaktivní analýzy jak pro explorační proces vyhledávání důležitých datových souvislostí, tak pro bezkonkurenčně rychlý nástroj testování velkého počtu hypotéz ve složitých tabulkách. Získejte více díky spolupráci Pro efektivní sdílení a využívání souborů, jejich ochranu způsobem, který splňuje interní i externí požadavky, a publikování výsledků tak, aby si je mohl prohlížet a upravovat větší počet uživatelů, lze využít rozšíření a spolupráci IBM SPSS Custom Tables s IBM SPSS Collaboration a Deployment Services.

5 2) Definujte sumární statistiky nebo kategorie a souhrny. Vybírat můžete z více než 40 sumárních statistik. 3) Všechny výstupy se zobrazují jako objekty ve výstupovém okně. Tabulky můžete dále editovat, aplikovat na ně šablony (TableLooks) a dát jim tak Využijte inferenční statistiky pro testování vztahů mezi proměnnými v řádcích a sloupcích. V tomto případě přiřadí test shody sloupcových proporcí všem věkovým kategoriím písmeno. Pro každou dvojici sloupců jsou proporce porovnány pomocí z-testu. Je-li zjištěn statisticky významný rozdíl, je písmeno nižší kategorie umístěno pod kategorií s vyšší proporcí. Statistické testy jsou k dispozici také pro proměnné vícenásobných odpovědí. 4) V IBM SPSS Custom Tables vytvoříte různé tabulky podle svého přání. Zde jsou příklady několika základních typů. například Váš firemní vzhled, barvy atd. Navíc lze tabulky přímo exportovat do programů sady MS Office Word, Excel, PowerPoint a formátu HTML, PDF a textového souboru.

6 Dvourozměrná kontingenční tabulka Tento příklad ukazuje vztah mezi dvěma kategorizovanými proměnnými Obliba značky kávy před a po shlédnutí reklamy. V tabulce je zobrazen počet lidí preferujících jednotlivé značky kávy, a to předtím a potom, co shlédli reklamu na kávu. Popisné statistiky a třídění prvního stupně Srovnání nástupního a současného platu celkem i samostatně pro každé pohlaví. Tabulka zobrazuje průměrné hodnoty, minima, maxima, mediány a směrodatné odchylky. Před údaji je uveden znak dolaru a každá tři místa jsou oddělena čárkou. Kombinace procentních hodnot v kategoriích a připojených průměrů proměnných v celém souboru a průměrů v jeho částech Složitější tabulka, kde jsou kombinovány četnosti i průměry. Mnohonásobné odpovědi Sady mnohonásobných odpovědí využívají více proměnných pro záznam odpovědí na otázky, na které může respondent odpovědět více způsoby. Například u otázky Které z uvedených zařízení vlastníte? mohou respondenti uvést libovolnou kombinaci z šesti možných voleb. Všimněte si, že součet hodnot v buňkách vychází větší než 100 % to je Specifikace Grafické uživatelské rozhraní názorné prostředí pro vytváření tabulky přetažením objektu myší (drag-and-drop) a to přímo v náhledu tabulky s výběrem konkrétních proměnných a volbou dalších modifikací jednotný univerzální dialog namísto několika procedur a dialogů pro různé typy tabulek Nastavení obsahu polí tabulky se skládají z proměnných uložených až ve třech směrech: v řádcích, sloupcích a vrstvách způsobeno tím, že každý respondent mohl odpovědět více než jednou. Sdílení kategorií odpovědí Výzkumy často obsahují více otázek se stejnou škálou možných odpovědí. V tomto případě se jedná o zjišťování spokojenosti zákazníků. Všechny otázky mají škálu odpovědí: 1= nespokojen, 2 = neutrální, 3 = spokojen. K zobrazení takto příbuzných proměnných do stejné tabulky použijte skládání. proměnné lze skládat 'vedle/pod sebe' nebo hierarchicky 'do sebe' hierarchické vkládání proměnných pro postupné třídění do libovolné úrovně ve všech třech směrech do kterékoli části tabulky lze stejným způsobem umístit sadu proměnných vícenásobných odpovědí mnohorozměrné kontingenční tabulky s mnoha vstupujícími proměnnými četnosti vícenásobných proměnných ve vhodném a volitelném uspořádání vedle tabulek četností jedné proměnné u tabulky s vícenásobnými proměnnými lze zobrazit všechny kategorie včetně těch, které se u některé proměnné nevyskytují

7 zobrazení statistik v řádcích, sloupcích nebo ve vrstvách součtové řádky lze umístit do kteréhokoliv řádku, sloupce nebo vrstvy tabulky vytváření částečných úhrnů pro podmnožiny kategorií diskrétních proměnných provádění výpočtů na výstupních kategoriích (součet, rozdíl, procentuální rozdíl) a zobrazení výsledků v nových polích výstupní tabulky Custom Tables (bez omezení na počet výstupních polí) zobrazení výsledků statistických testů přímo ve výstupní tabulce Custom Tables místo v samostatné tabulce není třeba kombinovat informace ve Wordu vyhovuje normám APA volba pořadí zobrazovaných kategorií či skrytí/ zobrazení kategorie správa tvaru tabulky: Statistiky třídění kategorií podle libovolné sumární statistiky v tabulce skryté kategorie, které vytvářejí částečné úhrny: kategorie z tabulky odstraníte, aniž byste ovlivnili výpočet součtů pro skupiny inferenční statistiky statistické testy pro tabulky sumarizující spojité proměnné: chí-kvadrát párové srovnání průměrů párové porovnání sloupcových procent výběr z následujících sumárních statistik: četnosti, řádková procenta, sloupcová procenta, celková procenta, procenta v části tabulky, procenta ve vrstvě, řádková procenta ve vymezené tabulce, sloupcová procenta v části tabulky, platná řádková procenta, platná sloupcová procenta, platná celková procenta, platná procenta v části tabulky, platná procenta ve vrstvě, platná řádková procenta ve vymezené tabulce, platná sloupcová procenta v části tabulky, řádková procenta ze všech případů, sloupcová procenta ze všech případů, celková procenta ze všech případů, procenta v části tabulky, procenta ve vrstvě ze všech případů, řádková procenta ve vymezené tabulce ze všech případů, sloupcová procenta ve vymezené tabulce ze všech případů, maximum, průměr, medián, minimum, četnost vynechaných hodnot, percentily, předdefinované percentily (5%, 25%, 75%, 95%, 99%), rozpětí, standardní chyba průměru, směrodatná odchylka, součet, počet všech případů, počet platných případů, rozptyl, součet řádkových procent, součet sloupcových procent, součet procent v tabulce, součet procent v části tabulky, součet procent ve vrstvě, součet řádkových procent v části tabulky, součet sloupcových procent v části tabulky výpočet statistik pro každé pole, podskupinu nebo tabulku výpočet procent pro kteroukoliv úroveň nebo pro všechny úrovně hierarchicky uspořádaných proměnných výpočet četností a procent pro násobné odpovědi vzhledem k počtu odpovědí nebo počtu případů volba základu pro výpočet procent se zahrnutím nebo vypuštěním hodnot deklarovaných jako vynechané vyřazení kategorií obsažených v částečném úhrnu ze statistických testů statistické testy chí-kvadrát pro proměnné vícenásobných odpovědí Formátování přímá editace každého elementu tabulky včetně nastavení formátů a popisů řazení tabulky podle hodnot v polích vzestupně nebo sestupně automatické zobrazování popisů místo kódů hodnot specifikace minimální a maximální šířky sloupce (má přednost před použitou šablonou) zobrazení popisu nebo názvu proměnné v každé tabulce možnost zobrazit chybějící hodnoty jako prázdné pole, nula, "." nebo jiný uživatelem definovaný tvar zarovnání víceřádkových názvů pro stránky a tabulky vlevo, vpravo nebo doprostřed připojení poznámek na stránku nebo k tabulce

8 specifikace rohových popisů uživatelské popisy pro statistiky zobrazení popisů proměnných, hodnot a statistik formáty čísel: oddělené čárkou, datum a čas, dolar, standardní numerický formát, záporná čísla v závorkách, "N= ", všechny hodnoty v závorkách, procenta, uživatelem definovaný formát (např. Kč) aplikace předem definované tabulkové šablony (TableLooks) určení množin proměnných pro vícenásobné odpovědi (multiple sets) a uložení definic v datovém souboru zpracování krátkých i dlouhých textových proměnných počet proměnných ve skupině vícenásobných odpovědí ani počet skupin není omezen Syntax překladač syntaxe z nižších verzí než IBM SPSS Tables 11.5 do současné verze CTABLES syntaxe Tiskové formáty tisk více tabulek na jednu stránku specifikace rozvržení stránky: okraje nahoře, dole, vpravo a vlevo, délka stránky společný příkaz pro použití štěpící proměnné ve více tabulkách Systémové požadavky Další systémové požadavky se liší podle použité systémové a hardwarové platformy, více informací naleznete na všechny výstupy mají formát snadno upravitelných pivotních tabulek umožňujících: změnu zobrazované vrstvy klepnutím na ikonu pro snazší komparaci podmnožin návrat k původnímu uspořádání tabulky příkazem z menu změnu pořadí v hierarchii dimenzí pro zvýraznění informace zadání grafu z kterékoliv části dat v tabulce Copyright 2015, ACREA CR, spol. s r.o. Společnost ACREA CR, spol. s r.o. je distributorem softwaru IBM SPSS a poskytovatelem analytických a statistických služeb a kurzů v České a Slovenské republice. ACREA CR, spol. s r.o. (t) Krakovská 7, (e) Praha 1, (w)

IBM SPSS Statistics Base

IBM SPSS Statistics Base IBM Software Base Spolehněte se na rozhodnutí a výsledky, které jsou založené na analýzách IBM SPSS Statistics poskytuje nástroje pro řešení statistických úloh a analytických problémů jak v komerčních

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více