Řízení komplexních projektů IS/ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení komplexních projektů IS/ICT"

Transkript

1 garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů je chápáno jako soustava procesů umožňujících kvalitní zvládnutí změn informatiky a její podpory podnikatelským aktivitám. Obsahové zaměření bloku postihne problematiku zadávání projektů, řízení jednotlivých projektů, multiprojektové řízení umožňující koordinaci projektů a řízení znalostí jako jednoho z nástrojů růstu zralosti procesů řízení projektu. Součástí bloku bude i prezentace zkušeností z úspěšných projektů a diskuse používaných metodik a nástrojů pro řízení a koordinaci projektů. Klíčové otázky bloku: Jaké jsou trendy v oblasti řízení a koordinace projektů? Jak zadávat a řídit komplexní projekty IS/ICT? Jak vybudovat projektovou kancelář? Jak spravovat a řídit portfolio projektů IS/ICT? Jaké jsou aktuální zkušenosti z řízení projektů? Jak poznat úspěšný projekt a jak zachránit neúspěšný projekt? 116

2 Řízení komplexních projektů IS/ICT Dušan Chlapek katedra informačních technologií, FIS, VŠE Komplexní projekty IS/ICT Projekt chápeme jako řízenou skupina činností vyvolaná za účelem dosažení předem určených cílů v daných termínech, ceně a s přidělenými zdroji. Projekt IS/ICT definujeme jako projekt vyvolaný za účelem pořízení nebo adaptace (změny) IS/ICT, směřující k dosažení předem určených cílů. Komplexnost projektů IS/ICT je dána skutečností, že projekty směřují k realizaci svých cílů ve vyvíjejícím se světě uživatelských cílů, požadavků, průběžně zlepšovaných věcných (business) procesů, rychle se vyvíjejících technologií a integrujících se systémů. Projekty IS/ICT jsou realizovány většinou v prostředích, ve kterých paralelně běží řada dalších projektů, které společně realizují cíle dané informační strategií příslušné organizace. Z tohoto důvodu roste význam koordinace projektů IS/ICT, kterou chápeme jako skupinu procesů umožňujících řízení a informační strategii odpovídající rozvoj IS/ICT. Jedná se zejména o procesy zadávání projektů IS/ICT, posuzování a schvalování projektů k realizaci. Dále o procesy související s koordinací projektů IS/ICT v průběhu jejich realizace, tj. ve stadiích Naplánování projektu a Provedení projektu. Tyto činnosti bývají také v užším pojetí označovány jako správa portfolia projektů. Portfolio projektů IS/ICT chápeme jako kolekci projektů, které sdílí stejné strategické cíle společnosti a využívají stejné zdroje, o které navzájem soutěží. Vlastnosti projektů IS/ICT Mezi základní vlastnosti projektu patří Unikátnost. Projekt je jednorázový proces. Neopakovatelnost projektu je dána množinou charakteristických rysů a podmínek ve kterých je projekt realizován. Unikátnost projektu vyvolává nutnost používání otevřeného a tvůrčího přístupu při využívání metodik a standardů obsahujících nejlepší praktiky použitelné u většiny projektů. Přesné určení cílů a výstupů projektu. Projekt musí mít určeny cíle a jim přiřazeny jednotlivé výstupy (produkty) projektu. Cíle musí mít stanoveny metriky, kterými je možno změřit stupeň splnění stanoveného cíle projektu. K výstupům musí být určena kvalitativní a akceptační kritéria, která jsou použita při přebírání výstupů projektu. Dané termíny (realizace projektu ve stanoveném čase). Z této charakteristiky projektu vyplývá potřeba plánování, vytváření rozkladu prací na dílčí činnosti a úkoly, přiřazování zdrojů projektu k jednotlivým činnostem, včetně stanovení a řízení rezerv projektu. 117

3 Daná cena a omezené zdroje. V průběhu projektu je třeba provádět průběžné monitorování činností projektu a vyhodnocování vztahu mezi realizovanými činnostmi, používanými zdroji, vytvořenými výstupy, definovanými cíli, dosaženou kvalitou a náklady projektu. Interdisciplinární charakter a dynamické projektové týmy složené z pracovníků, z nichž se řada na projektu podílí jen částí své kapacity a kromě práce na projektech musí plnit i své běžné úkoly. Pro projekty jsou charakteristické pružné organizační struktury. Řízení projektů je definováno jako plánování, organizování a vedení činností a zdrojů za účelem dosažení definovaných cílů. Nejčastěji se potýká s časovými a finančními omezeními a s omezeními zdrojů. Mezi hlavní činnosti řízení projektů patří: Plánování Organizování Delegování a motivování Řízení času, zdrojů, financí a nákladů, komunikace, kvality, změn, rizik a rezerv Hodnocení a kontrolování Podněty pro vznik projektů IS/ICT získává vedení informatiky z následujících zdrojů: z existující a udržované Informační strategie, ze zhodnocení průběhu vykonávaných hlavních, podpůrných a řídících procesů podniku, z podnětů a požadavků uživatelů IS/ICT. Na základě vyhodnocení těchto podnětu je připraven plán projektů a po jeho odsouhlasení je zahájeno první stadium životního cyklu řídícího postupu projektu Příprava projektu. Projekt IS/ICT je dále řízen dle pravidel daných řídicím postupem projektu a dalšími standardy. Z oblastí procesů vykonávaných při řízení podnikové informatiky dle metodiky MMDIS (viz [9], [10], [11]) se problematikou projektů zabývají především tyto tři oblasti: Strategické řízení IS/ICT, kde vznikají podněty pro zadání a přípravu projektů IS/ICT Plánování, organizace, integrace, koordinace rozvoje IS/ICT, kde probíhá příprava, plánování a správa a koordinace projektů IS/ICT, Operativní řízení IS/IT, kde probíhá vlastní řízení a koordinace jednotlivých projektů rozvoje IS/ICT. Oddělení řídicího a věcného postupu projektů IS/ICT V průběhu vývoje jednotlivých metodik a standardů specifikujících metody, techniky a nástroje řízení projektu, postupy (fáze, kroky) projektu, kategorie a typy projektů a s nimi spojené specifické postupy došlo k oddělení řídícího postupu projektu od věcných (produktově orientovaných) postupů. Existují tedy návody a doporučení, jak realizovat obecně jakýkoliv projekt a existují návody a doporučení, které mají za cíl usnadnit realizaci určitých (věcných) typů projektů, např. typů projektů 118

4 zaměřených na reengineering procesů, výběrová řízení, vývoj aplikace IS/ICT nebo implementaci typového aplikačního software. Řídící postup projektu 1 je členěn do následujících stadií (fází): Příprava projektu zahrnuje činnosti spojené se zadáním a přípravou projektového záměru, ve kterém jsou popsány všechny hlavní charakteristiky projektu (důvody, cíle a rizika projektu, výstupy, rozsah, cena, zdroje projektu). Příprava projektu končí projednáním projektového záměru a přijetím rozhodnutí o dalším osudu projektu. Naplánování projektu obsahuje činnosti spojené s přípravou plánu projektu. Vstupem je odsouhlasený projektový záměr. V průběhu naplánování projektu jsou realizovány činnosti spojené nejenom s vytvořením diagramu rozkladu prací (WBS Work Breakdown Structure), provedením časových odhadů a stanovením rezerv, ale i s přiřazením zdrojů projektu, přípravou a ustavením projektových týmů. Provedení projektu v průběhu tohoto stadia jsou realizovány naplánované činnosti, řízeny změny projektu a vytvářeny a akceptovány výstupy projektu. Ukončení projektu obsahuje činnosti zabývající se závěrečným vyhodnocením projektu, zobecněním a zapracováním zkušeností a poznatků do používané metodiky řízení projektů (postupů, šablon a vzorů). Věcné postupy obsahují vzorový rozklad prací členěný do etap a činnosti konkretizovaných pro příslušný věcný typ projektu. Například pro typ projektu Vývoj IS mohou být definovány etapy: Úvodní studie, Globální analýza a návrh, Detailní analýza a návrh, Implementace, Zavedení IS. Pro každé stadium (etapu) řídícího i věcného postupu projektu jsou stanoveny vstupy, výstupy, klíčové činnosti, kontrolní body, zúčastněné a zodpovědné role, řídicí dokumenty, šablony, vzory a množina použitelných metod, technik a nástrojů. Výbava účastníků projektu Uvedené principy a pravidla umožňují snazší implementaci a využití metodických přístupů do oblasti řízení a koordinace projektů IS/ICT. Oblast řízení projektů je však vymezena ještě celou řadou dalších charakteristik viz obrázek 1 Kromě metodické výbavy a příslušné podpory technikami a nástroji jsou nedílnou součástí výbavy účastníka řízení a koordinace projektů IS/ICT i znalosti a zkušenosti členů projektových týmů. V této souvislosti je možné specifikovat pravidla pro řízení znalostí a vytváření a správu znalostních objektů viz např. [1], [3]. 1 Uvedené členění vychází z metodiky vytvořené ve spolupráci katedry IT FIS VŠE Praha a společnosti ITG, s.r.o. Viz také [3], [5], [6], [10] 119

5 Metodika koordinace projektů Kategorizace projektů a nástroje správy portfolia projektů činnosti role dokumenty Metody a nástroje Metody Techniky Metodika řízení projektu činnosti role dokumenty šablony, vzory Nástroje plánování Nástroje řízení Znalosti a zkušenosti Obrázek 1 Výbava účastníků procesů řízení a koordinace projektů IS/ICT Současný stav v řízení komplexních projektů IS/ICT Oblast řízení projektů je zkoumána různými institucemi (např. Meta Group, Standisch Group, Ambler, PMI) a výzkumy vykazují zlepšující se výsledky (větší podíl projektů IS/ICT ukončených úspěšně, tj. projektů splňujících cíle v daném čase a rozpočtu). Tyto zlepšující se statistiky se dají přičíst zejména: vhodnějšímu zadávání projektů IS/ICT (soustavy projektů IS/ICT s menším rozsahem, umožňujícím snazší řízení, avšak zesilující tlak na lepší koordinaci a řízení vzájemně provázaných projektů IS/ICT soupeřících o sdílené zdroje, většímu využívání standardů, metodik a nástrojů pro řízení projektů, výraznému posunu v kvalitě řízení projektů (rozvoj kvalifikací a zkušeností vedoucích projektů, akcentování netechnologických znalostí a dovedností, důraz na vlastnosti související se schopností komunikace, emoční inteligence a sociálně psychologické dimenze řízení projektů). Mezi hlavní faktory úspěšnosti řízení projektů IS/ICT patří dle [2] zejména Zatažení uživatelů IS/ICT nejen do zadání projektu, ale také do vlastní realizace a ukončení projektu. Začínají se objevovat i přístupy společné hmotné zainteresovanosti řešitelů projektu IS/ICT (zadavatele i dodavatele) na výsledcích a přínosech projektu pro podnikatelské cíle zadavatele projektu. Podpora výkonného managementu, kterému jsou jasně argumentovány cíle, přínosy a rentabilita projektů IS/ICT. Jasná definice (business) cílů, která vyúsťuje do specifikace metrik a cílových hodnot výstupů projektů IS/ICT. Zkušený vedoucí projektu. Nároky na vedoucího projektu jsou kladeny nejen do oblasti informatické a metodické, ale také do oblasti řídících a komunikačních schopností. 120

6 V souvislosti s výzkumy a sledováním projektů je třeba vyzdvihnout aktivity České asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO) zkoncipovat soutěž IT projekt roku, která každoročně oceňuje nejlepší zavedené projekty informačních technologií. V soutěži nejsou hodnoceny projekty IS/ICT jako takové, ale efekty, které přinesly výstupy těchto projektů pro uživatele zadavatele. Dodavatelé IT jsou oceňování až zprostředkovaně. V současné době stoupá význam použití metodik řízení a koordinace projektů IS/ICT. Je to zejména z toho důvodu, že se oblast řízení projektů IS/ICT (na rozdíl od neinformatických projektů) vyznačuje stále ještě poměrně velkým procentem nedokončených nebo od původních parametrů odchýlených projektů. Viz např. [2], [6]. Oblast řízení projektů IS/ICT jako hlavní cesta realizace informační strategie v jednotlivých sociálněekonomických subjektech je v současné době upravováno celou řadou mezinárodních (např. metodiky sdružení PMI, IPMA, ISO) či vnitrofiremních (např. metodiky společností IBM, SAP, Oracle) metodických standardů a postupů (viz také [1], [3], [7], [8], [9], [10]). Metodiky se zaměřují jak na procesy související s řízením jednoho projektu, tak i na procesy související se zadáváním a koordinací soustavy IS/ICT projektů. V ČR implementované metodiky se zaměřují zejména na oblast řízení projektu IS/ICT a poněkud opomíjejí oblast řízení a koordinace soustavy projektů IS/ICT. Výrazem reflexe důležitosti popisovaných oblastí související s řízením IS/ICT projektů je zařazení specializované sekce Řízení komplexních projektů IS/ICT do 13. ročníku konference Systémová integrace 2005, která proběhne v Praze ve dnech června. Na úvod sekce přednese M. Hübner (zástupce CACIO) stručnou zprávu hodnotící proběhlé ročníky soutěže IT projekt roku. Věcným postupům projektů IS/ICT a jejich vazbám na řídicí postupy a mezinárodní standardy se zaměřením na vývoj software se bude věnovat příspěvek T. Smolíka (Profinit). Problematikou zavádění projektového řízení, na základě nástrojů Thinking Process a metodických nástrojů společnosti PMI se bude zabývat příspěvek D. Chocholatého (ITG). Popisem metodiky a přístupů k řízení slabě strukturovaných a komplexních ICT projektů se bude věnovat referát bratrů Hujňákových (Per Partes Consulting). Požadavky na výběr vhodného obsazení role projektového manažera a vhodných nástrojů pro řízení projektů zazní v příspěvku V. Šavela (M.I.T. Consulting). Přidané hodnotě projektového vedení v dodávce komplexních systémů se bude věnovat autorský tým Z. Růžičkové a V. Drnka (Hewlett-Packard). Zkušenosti a zhodnocení přístupů k řešení rozsáhlých komplexních projektů IS/ICT zazní v příspěvcích vyhodnocujících projekty ASMKS Automatizovaný Systém Monitoringu Kmitočtového Spektra (M. Tax, J. Ševčík Deltax Systems, Český telekomunikační úřad), Transformace provozu České pojišťovny pro centrální zpracování s využitím digitálních dokumentů (J. Huml Česká pojišťovna). Literatura [1] PMI: Guide to the Project Management Body of Knowledge, A (PMBOK Guide), paperback, Third Edition, Project Management Institute, 2004, ISBN X. 121

7 [2] The Standish Group International The CHAOS Report, West Yarmouth: The Standish Group International, [3] CHLAPEK, Dušan, CHOCHOLATÝ, Drahomír. Řízení projektů IS/ICT. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN [4] CHLAPEK, Dušan. Soubor hesel k oboru informatika. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava et al.ekonomický slovník. Praha : C. H. Beck, ISBN [5] CHLAPEK, Dušan. Úvod do řízení projektů. Energy, 2003, roč. VIII, č. 5 6, s ISSN [6] CHLAPEK, Dušan. Úvod do řízení projektů. Praha In: Efektivní řízení projektů teorie a reálný život. [online] Praha : CACIO, s. URL: [7] GOLDRATT, E. M. Kritický řetěz. Praha: InterQuality, 1999, 199 s. ISBN [8] KERZNER, HAROLD. Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, ISBN [9] VOŘÍŠEK, Jiří.: Model "SPSPR" model řízení podnikové informatiky, In: Sborník mezinárodní konference Systémová integrácia 2001, Demanovská Dolina, TU Žilina, 2001, str.5-18, ISBN X. [10] VOŘÍŠEK, J.: MMDIS Princip multidimezionality a dimenze řešení IS. Dostupný z WWW: DISPrincipmultidimezionality_a_dimenze_reseni_IS.zip [11] VOŘÍŠEK, J.: Nová dimenze systémové integrace integrace podnikových procesů a znalostí, In: Systémová integrace '2000, sborník mezinárodní konference, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2000, s , ISBN Intranetová podpora rozsáhlých projektů (příkladová studie z prostředí veřejné správy) Martin Tax 1, Jan Ševčík 2 1 DELTAX Systems a.s. 2 Český telekomunikační úřad Abstrakt Příspěvek reprezentuje příkladovou studii z prostředí konkrétního rozsáhlého projektu systémové integrace ve veřejné správě (ASMKS Automatizovaný Systém Monitoringu Kmitočtového Spektra). V tomto projektu se účastní více než 50 aktivních členů několika subjektů na sedmi různých subprojektech. Na tomto konkrétním příkladě se příspěvek zaměřuje na možnost řešení podpory dokumentace projektových činností, zejména na zásady vedení rozsáhlé 122

8 projektové dokumentace, souběh papírové a elektronické dokumentace, sdílení znalostí v rozsáhlých týmech složených z více právních subjektů, prokazatelné a bezpečné komunikace uvnitř dodavatelských a odběratelských Klíčová slova Řízení projektu, projektová dokumentace, projektové činnosti, efektivní komunikace, efektivní plánování, efektivní administrativa, workflow, integrace. Úvod Velké projekty jsou charakteristické poměrně vysokými nároky na komunikační, řídící a kontrolní činnosti. Velké projektové týmy dodavatele i zákazníka složené z desítek pracovníků často pracují několik let na realizaci projektového záměru. Poměrně velká pozornost je obvykle věnována metodicko-procesním aspektům projektového řízení, plánování a souvisejícím nástrojům. Neméně důležitými aspekty efektivního projektu je ovšem systém řízené (prokazatelné) komunikace a správa rozsáhlé projektové dokumentace. Cíle nasazení automatizované podpory Položme si otázku, jaké hlavní cíle sledují jednotliví pracovníci (jejich role) v rámci projektové struktury: Řídící struktury: 1. Znalost aktuálního stavu projektu pomocí dynamického přehledu dokumentace. 2. Zefektivnění řídících činností (plánování, provádění na základě aktuálních přehledů). 3. Zefektivnění kontrolní činnosti (prokazatelnost termínů). 4. Efektivní a prokazatelná horizontální i vertikální komunikace: a. Interně/odděleně uvnitř struktury objednatele a zhotovitele. b. Mezi strukturami objednatele a zhotovitele. Výkonné struktury projektu: 1. Jednoduchá orientace v aktuální dokumentaci projektu. 2. Efektivní plánování termínů a přehled vytížení zdrojů. 3. Efektivní a prokazatelná horizontální komunikace. 4. Efektivní administrativa a dokumentace projektu v operativní rovině (přípravy dokumentů) i dokumentace výsledku. Společné cíle: 1. Efektivní práce se projektovým znalostním fondem projektu (informace a dokumenty ve vazbě na prokazatelný pracovní tok včetně termínů) bez ohledu na dislokaci uživatele. 2. Efektivní komunikace mezi více subjekty bez ohledu na dislokaci uživatele. Obsah a rozsah automatizace projektových činností Datový obsah Jaká data projektová data by měla být sledována a spravována u rozsáhého, např. integračního projektu, kromě běžných harmonogramů? 1. Adresář subjektů a kontaktní údaje (Objednatel, subjekty Zhotovitele, aktivně zúčastněné osoby). Jméno, fotografie, pozice, role, telefon, , 123

9 oprávnění (některé údaje podléhají schválení členů dle zákona o ochraně osobních údajů). 2. Evidenční listy projektu a jednotlivých subprojektů/hlavních plnění (hierarchické členění, unikátní ID, název, odpovědný manažer, data zahájení a ukončení, členové týmu). 3. Evidenční listy instalačních lokalit (unikátní ID, název, místo, typ, zahájení, ukončení) 4. Katalog instalovaných komponent (věcný inventář a jeho správa). 5. Finanční transakce (plán versus realita), např. ve struktuře ISPROFIN u projektů veřejné správy a zároveň ve struktuře hlavních smluvních plnění. 6. Projektové a řídící dokumenty: a. Elektronické kopie (scan) podepsaných papírových (základních) dokumentů, např.: i. Smlouvy ii. Protokoly (předávací, akceptační, kalibrační..) iii. Faktury iv. Dopisy mezi statutárními orgány v. Záruční listy vi. Jmenovací dekrety b. Věcně a typově členěná kategorizace dokumentů a obsah- primárně v elektronické verze projektových dokumentů: i. Vstupní a definiční dokumenty (zákony, vyhlášky, normy, směrnice, poptávka, nabídka, studie, koncepce, analýzy a prováděcí projekty, harmonogramy, rozpočty včetně historie). ii. Dokumentace provedení (výstupy) metodická, technická (stavební), uživatelská, dokumentace dle požadavků legislativ (Pozn. Může být i, nebo řídící, tj. např. směrnice). iii. Řídící dokumentace projektu (metodiky projektového řízení a řízení kvality, podklady, zprávy/hodnocení, zápisy z jednání). c. Košilky dokumentů archivu tištěné projektové dokumentace (výstupy) ne vždy je efektivní a možné držet úplnou dokumentaci v elektronické podobě. d. Operativní a ostatní dokumentace: i. Pracovní verze dokumentů objednatele, připomínky ii. Pracovní verze dokumentů zhotovitele, připomínky iii. Šablony a vzory dokumentů 7. Dokumentace pracovního toku (workflow) a související formuláře, např. : a. Toky uvnitř struktury zhotovitele: i. Informace na vědomí (společné pro a,b,c) ii. Úkol project task (jednoduchý, hierarchický, společný pro a,b) iii. Úkol, požadavek se schválením ředitele projektu zhotovitele (důvěrné) iv. Úkol, požadavek se schválením řídícím výborem zhotovitele (důvěrné) v. Interní připomínkové řízení důvěrné v rámci struktury zhotovitele 124

10 vi. Schvalovací řízení b. Toky uvnitř struktury odběratele: i. Informace na vědomí (společné pro a,b,c) ii. Úkol project task (jednoduchý, hierarchický, společný pro a,b) iii. Úkol, požadavek se schválením ředitele projektu OBJ (důvěrné) iv. Úkol, požadavek se schválením ŘV OBJ (důvěrné) v. Interní připomínkové řízení důvěrné v rámci struktury zhotovitele vi. Schvalovací řízení c. Toky mezi zhotovitelem a objednatelem: i. Informace na vědomí (společné pro a,b,c) ii. Požadavek (více typů, vč. změnového) iii. Jednání zejména pro řídící a výkonný výbor (pozvánka) iv. Akceptační (schvalovací) řízení v. Stížnost vi. Hodnocení spokojenosti Základní funkční požadavky (funkční rozsah) Hlavní obecné funkční požadavky na automatizovanou podporu lze u projektů s rozsáhlým, geograficky distribuovaným týmem definovat zhruba následovně: 1. Dostupnost z libovolné lokality objednatele i zhotovitele, podpora mobilních uživatelů. 2. Zabezpečený přístup, omezený na členy projektového týmu. 3. Snadnost ovládání, intuitivní obsluha systému (maximálně 2 půldenní školení). 4. Individuální předdefinované a upravitelné funkce ( moje domovská stránka, jednoduše dostupné individuální přehledy a sestavy dle role). 5. Podpora odděleného i společného informačního obsahu (členěná přístupová práva). 6. Oddělená i sdílená komunikace v oblasti pracovních toků. 7. Veřejná nástěnka pro zveřejnění schválených verzí dokumentů a důležitých zpráv. 8. Hierarchická bezpečnost přístupů na 3-4 úrovních řídící výbor, výkonný výbor, vedení týmů, členové týmů. 9. Přístupová práva dle struktury týmů a hlavních plnění (specificky na úroveň dílčích projektů). 10. Podpora funkčních omezení na principu rolí (role X je oprávněna vyvolat funkci Y1,Y2..Yn) 11. Jednoznačná identifikace obsahu v členění schválené versus pracovní. 12. Definované zastupování klíčových osob a delegování v pořizování dat na projektovou kancelář, popř. tým dokumentace. Technologické požadavky a robustnost Velký projekt klade nemalé požadavky na robustnost systému a technické vlastnosti systému. Základní požadavky lze definovat: 1. Portálový koncept. 125

11 2. Tenký klient (standardní prohlížeč). 3. Přístup pomocí VPN přes síť internet. 4. Robustní back-end standardní relační databáze. Z hlediska robustnosti je zapotřebí vzít v úvahu, že rozsáhlý několikaletý projekt klade další nároky na výkonnost: 1. Desítky až stovky jmenných uživatelů, desítky současntě pracujících uživatelů. 2. Rozsah databáze stovky tisíc až jednotky milionů záznamů, desítky až stovky GB. Takto bychom mohli specifikovat další požadavky, např. nároky na dostupnost infrastruktury (clustering) apod. Praktické zkušenosti z projektu Specifikace projektu ASMKS Projekt ASMKS (Automatizovaný Systém Monitoringu Kmitočtového Spektra) je rozsáhlým projektem systémové integrace. Objednatelem integrovaného systému je Český telekomunikační úřad (ČTÚ), generálním dodavatelem česká pobočka firmy Rohde&Schwarz. Plnění je rozvrženo do cca. 40 měsíců (Q konec roku 2007). Součástí projektu je rozsáhlá stavební činnost, dodávka a zprovoznění měřící technologie a IT infrastruktury, dodávka a částečně vývoj komplexní softwarové nadstavby systému. Na realizaci se podílí několik subdodavatelů, projektový tým má v současnosti 50 pracovníků členěných do několika dílčích týmů dle struktury jednotlivých subprojektů. Stručný popis zvoleného řešení Jako platforma pro realizaci automatizované podpory dle výše uvedených požadavků byl zvolen modulární systém společnosti Exact Software (www.exactsoftware.cz ) e-synergy. Implementaci prováděl subdodavatel generálního dodavatele - společnost DELTAX Systems a.s. ( ), součastně s implementací metodiky projektového řízení. e-synergy je systém, který je určen k pokrytí jádra podnikového intranetu, nebo který je do stávajícího intranetu integrovatelný. Základní charakteristika systému pokrývá : řízení pracovních a informačních toků firmou (workflow), správa a ukládání dokumentů včetně verzování, schvalování a archivace řízení lidských zdrojů (role, funkce, organizační struktura, hodnocení), manažerské finance pro projekty i organizační jednotky, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení vztahů s dodavateli (SCM), projekty rozpočty, zdroje, informace, dokumenty k nim vztažené, majetkové a věcné evidence integrační rozraní na okolí, především ERP systémy (XML rozhraní). 126

12 e-synergy sestává z 8 hlavních modulů, kombinací jejichž funkcionality lze pokrýt širokou škálu funkčních potřeb. Je možno realizovat buďto horizontální řešení, které poskytuje podporu oběhu informací, ukládání dokumentů, řízení lidských zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, řízení zakázek, manažerskému řízení financí ap. Takto implementovaný systém intranetu využívá v ČR v současnosti již řada firem, např. DELTAX Systems, a.s., Medin a.s., Tacoma Consulting a další. Další, v tomto případě využitou formou implementace je pokrytí relativně úžeji vymezené funkcionality např. podpory projektových činností či podpora řízení IT aktiv a procesů (s využitím metodologií jako je COBIT, ITIL apod.). Metodika projektového řízení, tvořící základ implementace v oblasti šablon dokumentů, postupů (procesů), rolí a práv vychází z metodiky projektového řízení PMI (Project Management Institute) a ISO1006. Závěr, postřehy, hodnocení, shrnutí zkušeností Zkušenosti s funkčním rozsahem systému jsou zhruba po 6 měsících provozu velmi pozitivní. Poměrně velký funkční rozsah automatizace činností ovšem znamenal nemalé náklady na zprovoznění, zejména v oblasti školení uživatelů (systém takového rozsahu ani nemůže být na 100% intuitivní). Do určité míry přetvávají negativní návyky s používáním u (+přílohy) na těch místech, kde je vhodné použít formálního pracovního toku, zejména u některých pracovníků, kteří se dosud plně nesžili se systémem. Tyto zkušenosti, které jsou velmi podobné implementačním těžkostem CRM balíků se daří překonávat stálou osvětou, manažerským působením, krátkodobě pak za cenu zvýšeného úsilí týmu dokumentace a administrace na úrovni pracovníků projektové kanceláře. Systém je naštěstí vybaven velmi kvalitní funkcionalitou umožňující řízené delegování práv pro zakládání záznamů. Význam řešení si postupně všichni uvědomují zejména v okamžiku, kdy na jednom místě najdou veškeré potřebné informace, navíc ve vzájemném kontextu znalostního systému (dokument ve vazbě na lokalitu či projekt, související připomínkové či akceptační řízení apod). Celkově je ovšem nutné ocenit, že se daří naplňovat cíle nasazení systému tak, jak byly specifikovány, a že tento systém může být podle mého názoru velmi dobrým příkladem pro jiné rozsáhlé projekty a programy, nejen v segmentu veřejné správy. Literatura [1] COBIT Third Edition Control Objectives July 2000 [2] COBIT Third Edition Executive Summary July 2000 [3] Metodika řízení projektu DELTAX Systems a.s [4] Metodika projektového řízení PMI (Project Management Institute) [5] Dokumentace systému e-synergy (Exact Software) 127

13 K přednášce Zuzana Růžičková a Vladimír Drnek, Hewlett-Packard Přidaná hodnota projektového vedení v dodávce komplexních systémů, HP chápe systémovou integraci v kontextu podnikatelských cílů zákazníka jako dodávku komplexních řešení, která spojují podporu obchodních procesů zákazníka s implementací progresivních informačních technologií. Jedním z předpokladů úspěšné realizace takové dodávky je uplatnění principů projektového řízení. Mezinárodní standard pro řízení projektů, který vydal Project management Institut, USA, definuje projekt jako úsilí vynaložené ve stanoveném čase s cílem vytvořit jedinečný produkt nebo službu a dále projektové řízení jako komplex činností, znalostí, nástrojů a technik využitých právě k dosažení cíle projektu. Cílem prezentace je zejména sdílení praktických zkušeností s tím, které z aktivit, postupů a nástrojů projektového řízení jsou podmínkou nutnou pro úspěch projektu a jak vnímání úspěšnosti či neúspěšnosti projektu souvisí s aktuálními obchodními potřebami zákazníka. Autoři vycházejí ze své mnohaleté osobní i firemní zkušenosti v oblasti dodávek projektů systémové integrace. 128

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč Přístup, pozice, výsledky T T T T Naší vizí je dlouhodobé partnerství se zákazníkem. Máme spokojené zákazníky a žádné negativní

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Procesy úřadu efektivně

Procesy úřadu efektivně Procesy úřadu efektivně Elektronizace podnikových procesů a integrace na okolní systémy Vladimír Střálka, Adobe Systems Petr Šimek sales manager, Cleverbee s.r.o. Konference ISSS 2011 Copyright (c) 2005

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta : Správa zdrojů a rezervací Aplikace erzeta slouží ke správě sdílených zdrojů (např. služební auta, zasedací místnosti) a jejich rezervací pro autorizované

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více