Řízení komplexních projektů IS/ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení komplexních projektů IS/ICT"

Transkript

1 garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů je chápáno jako soustava procesů umožňujících kvalitní zvládnutí změn informatiky a její podpory podnikatelským aktivitám. Obsahové zaměření bloku postihne problematiku zadávání projektů, řízení jednotlivých projektů, multiprojektové řízení umožňující koordinaci projektů a řízení znalostí jako jednoho z nástrojů růstu zralosti procesů řízení projektu. Součástí bloku bude i prezentace zkušeností z úspěšných projektů a diskuse používaných metodik a nástrojů pro řízení a koordinaci projektů. Klíčové otázky bloku: Jaké jsou trendy v oblasti řízení a koordinace projektů? Jak zadávat a řídit komplexní projekty IS/ICT? Jak vybudovat projektovou kancelář? Jak spravovat a řídit portfolio projektů IS/ICT? Jaké jsou aktuální zkušenosti z řízení projektů? Jak poznat úspěšný projekt a jak zachránit neúspěšný projekt? 116

2 Řízení komplexních projektů IS/ICT Dušan Chlapek katedra informačních technologií, FIS, VŠE Komplexní projekty IS/ICT Projekt chápeme jako řízenou skupina činností vyvolaná za účelem dosažení předem určených cílů v daných termínech, ceně a s přidělenými zdroji. Projekt IS/ICT definujeme jako projekt vyvolaný za účelem pořízení nebo adaptace (změny) IS/ICT, směřující k dosažení předem určených cílů. Komplexnost projektů IS/ICT je dána skutečností, že projekty směřují k realizaci svých cílů ve vyvíjejícím se světě uživatelských cílů, požadavků, průběžně zlepšovaných věcných (business) procesů, rychle se vyvíjejících technologií a integrujících se systémů. Projekty IS/ICT jsou realizovány většinou v prostředích, ve kterých paralelně běží řada dalších projektů, které společně realizují cíle dané informační strategií příslušné organizace. Z tohoto důvodu roste význam koordinace projektů IS/ICT, kterou chápeme jako skupinu procesů umožňujících řízení a informační strategii odpovídající rozvoj IS/ICT. Jedná se zejména o procesy zadávání projektů IS/ICT, posuzování a schvalování projektů k realizaci. Dále o procesy související s koordinací projektů IS/ICT v průběhu jejich realizace, tj. ve stadiích Naplánování projektu a Provedení projektu. Tyto činnosti bývají také v užším pojetí označovány jako správa portfolia projektů. Portfolio projektů IS/ICT chápeme jako kolekci projektů, které sdílí stejné strategické cíle společnosti a využívají stejné zdroje, o které navzájem soutěží. Vlastnosti projektů IS/ICT Mezi základní vlastnosti projektu patří Unikátnost. Projekt je jednorázový proces. Neopakovatelnost projektu je dána množinou charakteristických rysů a podmínek ve kterých je projekt realizován. Unikátnost projektu vyvolává nutnost používání otevřeného a tvůrčího přístupu při využívání metodik a standardů obsahujících nejlepší praktiky použitelné u většiny projektů. Přesné určení cílů a výstupů projektu. Projekt musí mít určeny cíle a jim přiřazeny jednotlivé výstupy (produkty) projektu. Cíle musí mít stanoveny metriky, kterými je možno změřit stupeň splnění stanoveného cíle projektu. K výstupům musí být určena kvalitativní a akceptační kritéria, která jsou použita při přebírání výstupů projektu. Dané termíny (realizace projektu ve stanoveném čase). Z této charakteristiky projektu vyplývá potřeba plánování, vytváření rozkladu prací na dílčí činnosti a úkoly, přiřazování zdrojů projektu k jednotlivým činnostem, včetně stanovení a řízení rezerv projektu. 117

3 Daná cena a omezené zdroje. V průběhu projektu je třeba provádět průběžné monitorování činností projektu a vyhodnocování vztahu mezi realizovanými činnostmi, používanými zdroji, vytvořenými výstupy, definovanými cíli, dosaženou kvalitou a náklady projektu. Interdisciplinární charakter a dynamické projektové týmy složené z pracovníků, z nichž se řada na projektu podílí jen částí své kapacity a kromě práce na projektech musí plnit i své běžné úkoly. Pro projekty jsou charakteristické pružné organizační struktury. Řízení projektů je definováno jako plánování, organizování a vedení činností a zdrojů za účelem dosažení definovaných cílů. Nejčastěji se potýká s časovými a finančními omezeními a s omezeními zdrojů. Mezi hlavní činnosti řízení projektů patří: Plánování Organizování Delegování a motivování Řízení času, zdrojů, financí a nákladů, komunikace, kvality, změn, rizik a rezerv Hodnocení a kontrolování Podněty pro vznik projektů IS/ICT získává vedení informatiky z následujících zdrojů: z existující a udržované Informační strategie, ze zhodnocení průběhu vykonávaných hlavních, podpůrných a řídících procesů podniku, z podnětů a požadavků uživatelů IS/ICT. Na základě vyhodnocení těchto podnětu je připraven plán projektů a po jeho odsouhlasení je zahájeno první stadium životního cyklu řídícího postupu projektu Příprava projektu. Projekt IS/ICT je dále řízen dle pravidel daných řídicím postupem projektu a dalšími standardy. Z oblastí procesů vykonávaných při řízení podnikové informatiky dle metodiky MMDIS (viz [9], [10], [11]) se problematikou projektů zabývají především tyto tři oblasti: Strategické řízení IS/ICT, kde vznikají podněty pro zadání a přípravu projektů IS/ICT Plánování, organizace, integrace, koordinace rozvoje IS/ICT, kde probíhá příprava, plánování a správa a koordinace projektů IS/ICT, Operativní řízení IS/IT, kde probíhá vlastní řízení a koordinace jednotlivých projektů rozvoje IS/ICT. Oddělení řídicího a věcného postupu projektů IS/ICT V průběhu vývoje jednotlivých metodik a standardů specifikujících metody, techniky a nástroje řízení projektu, postupy (fáze, kroky) projektu, kategorie a typy projektů a s nimi spojené specifické postupy došlo k oddělení řídícího postupu projektu od věcných (produktově orientovaných) postupů. Existují tedy návody a doporučení, jak realizovat obecně jakýkoliv projekt a existují návody a doporučení, které mají za cíl usnadnit realizaci určitých (věcných) typů projektů, např. typů projektů 118

4 zaměřených na reengineering procesů, výběrová řízení, vývoj aplikace IS/ICT nebo implementaci typového aplikačního software. Řídící postup projektu 1 je členěn do následujících stadií (fází): Příprava projektu zahrnuje činnosti spojené se zadáním a přípravou projektového záměru, ve kterém jsou popsány všechny hlavní charakteristiky projektu (důvody, cíle a rizika projektu, výstupy, rozsah, cena, zdroje projektu). Příprava projektu končí projednáním projektového záměru a přijetím rozhodnutí o dalším osudu projektu. Naplánování projektu obsahuje činnosti spojené s přípravou plánu projektu. Vstupem je odsouhlasený projektový záměr. V průběhu naplánování projektu jsou realizovány činnosti spojené nejenom s vytvořením diagramu rozkladu prací (WBS Work Breakdown Structure), provedením časových odhadů a stanovením rezerv, ale i s přiřazením zdrojů projektu, přípravou a ustavením projektových týmů. Provedení projektu v průběhu tohoto stadia jsou realizovány naplánované činnosti, řízeny změny projektu a vytvářeny a akceptovány výstupy projektu. Ukončení projektu obsahuje činnosti zabývající se závěrečným vyhodnocením projektu, zobecněním a zapracováním zkušeností a poznatků do používané metodiky řízení projektů (postupů, šablon a vzorů). Věcné postupy obsahují vzorový rozklad prací členěný do etap a činnosti konkretizovaných pro příslušný věcný typ projektu. Například pro typ projektu Vývoj IS mohou být definovány etapy: Úvodní studie, Globální analýza a návrh, Detailní analýza a návrh, Implementace, Zavedení IS. Pro každé stadium (etapu) řídícího i věcného postupu projektu jsou stanoveny vstupy, výstupy, klíčové činnosti, kontrolní body, zúčastněné a zodpovědné role, řídicí dokumenty, šablony, vzory a množina použitelných metod, technik a nástrojů. Výbava účastníků projektu Uvedené principy a pravidla umožňují snazší implementaci a využití metodických přístupů do oblasti řízení a koordinace projektů IS/ICT. Oblast řízení projektů je však vymezena ještě celou řadou dalších charakteristik viz obrázek 1 Kromě metodické výbavy a příslušné podpory technikami a nástroji jsou nedílnou součástí výbavy účastníka řízení a koordinace projektů IS/ICT i znalosti a zkušenosti členů projektových týmů. V této souvislosti je možné specifikovat pravidla pro řízení znalostí a vytváření a správu znalostních objektů viz např. [1], [3]. 1 Uvedené členění vychází z metodiky vytvořené ve spolupráci katedry IT FIS VŠE Praha a společnosti ITG, s.r.o. Viz také [3], [5], [6], [10] 119

5 Metodika koordinace projektů Kategorizace projektů a nástroje správy portfolia projektů činnosti role dokumenty Metody a nástroje Metody Techniky Metodika řízení projektu činnosti role dokumenty šablony, vzory Nástroje plánování Nástroje řízení Znalosti a zkušenosti Obrázek 1 Výbava účastníků procesů řízení a koordinace projektů IS/ICT Současný stav v řízení komplexních projektů IS/ICT Oblast řízení projektů je zkoumána různými institucemi (např. Meta Group, Standisch Group, Ambler, PMI) a výzkumy vykazují zlepšující se výsledky (větší podíl projektů IS/ICT ukončených úspěšně, tj. projektů splňujících cíle v daném čase a rozpočtu). Tyto zlepšující se statistiky se dají přičíst zejména: vhodnějšímu zadávání projektů IS/ICT (soustavy projektů IS/ICT s menším rozsahem, umožňujícím snazší řízení, avšak zesilující tlak na lepší koordinaci a řízení vzájemně provázaných projektů IS/ICT soupeřících o sdílené zdroje, většímu využívání standardů, metodik a nástrojů pro řízení projektů, výraznému posunu v kvalitě řízení projektů (rozvoj kvalifikací a zkušeností vedoucích projektů, akcentování netechnologických znalostí a dovedností, důraz na vlastnosti související se schopností komunikace, emoční inteligence a sociálně psychologické dimenze řízení projektů). Mezi hlavní faktory úspěšnosti řízení projektů IS/ICT patří dle [2] zejména Zatažení uživatelů IS/ICT nejen do zadání projektu, ale také do vlastní realizace a ukončení projektu. Začínají se objevovat i přístupy společné hmotné zainteresovanosti řešitelů projektu IS/ICT (zadavatele i dodavatele) na výsledcích a přínosech projektu pro podnikatelské cíle zadavatele projektu. Podpora výkonného managementu, kterému jsou jasně argumentovány cíle, přínosy a rentabilita projektů IS/ICT. Jasná definice (business) cílů, která vyúsťuje do specifikace metrik a cílových hodnot výstupů projektů IS/ICT. Zkušený vedoucí projektu. Nároky na vedoucího projektu jsou kladeny nejen do oblasti informatické a metodické, ale také do oblasti řídících a komunikačních schopností. 120

6 V souvislosti s výzkumy a sledováním projektů je třeba vyzdvihnout aktivity České asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO) zkoncipovat soutěž IT projekt roku, která každoročně oceňuje nejlepší zavedené projekty informačních technologií. V soutěži nejsou hodnoceny projekty IS/ICT jako takové, ale efekty, které přinesly výstupy těchto projektů pro uživatele zadavatele. Dodavatelé IT jsou oceňování až zprostředkovaně. V současné době stoupá význam použití metodik řízení a koordinace projektů IS/ICT. Je to zejména z toho důvodu, že se oblast řízení projektů IS/ICT (na rozdíl od neinformatických projektů) vyznačuje stále ještě poměrně velkým procentem nedokončených nebo od původních parametrů odchýlených projektů. Viz např. [2], [6]. Oblast řízení projektů IS/ICT jako hlavní cesta realizace informační strategie v jednotlivých sociálněekonomických subjektech je v současné době upravováno celou řadou mezinárodních (např. metodiky sdružení PMI, IPMA, ISO) či vnitrofiremních (např. metodiky společností IBM, SAP, Oracle) metodických standardů a postupů (viz také [1], [3], [7], [8], [9], [10]). Metodiky se zaměřují jak na procesy související s řízením jednoho projektu, tak i na procesy související se zadáváním a koordinací soustavy IS/ICT projektů. V ČR implementované metodiky se zaměřují zejména na oblast řízení projektu IS/ICT a poněkud opomíjejí oblast řízení a koordinace soustavy projektů IS/ICT. Výrazem reflexe důležitosti popisovaných oblastí související s řízením IS/ICT projektů je zařazení specializované sekce Řízení komplexních projektů IS/ICT do 13. ročníku konference Systémová integrace 2005, která proběhne v Praze ve dnech června. Na úvod sekce přednese M. Hübner (zástupce CACIO) stručnou zprávu hodnotící proběhlé ročníky soutěže IT projekt roku. Věcným postupům projektů IS/ICT a jejich vazbám na řídicí postupy a mezinárodní standardy se zaměřením na vývoj software se bude věnovat příspěvek T. Smolíka (Profinit). Problematikou zavádění projektového řízení, na základě nástrojů Thinking Process a metodických nástrojů společnosti PMI se bude zabývat příspěvek D. Chocholatého (ITG). Popisem metodiky a přístupů k řízení slabě strukturovaných a komplexních ICT projektů se bude věnovat referát bratrů Hujňákových (Per Partes Consulting). Požadavky na výběr vhodného obsazení role projektového manažera a vhodných nástrojů pro řízení projektů zazní v příspěvku V. Šavela (M.I.T. Consulting). Přidané hodnotě projektového vedení v dodávce komplexních systémů se bude věnovat autorský tým Z. Růžičkové a V. Drnka (Hewlett-Packard). Zkušenosti a zhodnocení přístupů k řešení rozsáhlých komplexních projektů IS/ICT zazní v příspěvcích vyhodnocujících projekty ASMKS Automatizovaný Systém Monitoringu Kmitočtového Spektra (M. Tax, J. Ševčík Deltax Systems, Český telekomunikační úřad), Transformace provozu České pojišťovny pro centrální zpracování s využitím digitálních dokumentů (J. Huml Česká pojišťovna). Literatura [1] PMI: Guide to the Project Management Body of Knowledge, A (PMBOK Guide), paperback, Third Edition, Project Management Institute, 2004, ISBN X. 121

7 [2] The Standish Group International The CHAOS Report, West Yarmouth: The Standish Group International, [3] CHLAPEK, Dušan, CHOCHOLATÝ, Drahomír. Řízení projektů IS/ICT. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN [4] CHLAPEK, Dušan. Soubor hesel k oboru informatika. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava et al.ekonomický slovník. Praha : C. H. Beck, ISBN [5] CHLAPEK, Dušan. Úvod do řízení projektů. Energy, 2003, roč. VIII, č. 5 6, s ISSN [6] CHLAPEK, Dušan. Úvod do řízení projektů. Praha In: Efektivní řízení projektů teorie a reálný život. [online] Praha : CACIO, s. URL: [7] GOLDRATT, E. M. Kritický řetěz. Praha: InterQuality, 1999, 199 s. ISBN [8] KERZNER, HAROLD. Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, ISBN [9] VOŘÍŠEK, Jiří.: Model "SPSPR" model řízení podnikové informatiky, In: Sborník mezinárodní konference Systémová integrácia 2001, Demanovská Dolina, TU Žilina, 2001, str.5-18, ISBN X. [10] VOŘÍŠEK, J.: MMDIS Princip multidimezionality a dimenze řešení IS. Dostupný z WWW: DISPrincipmultidimezionality_a_dimenze_reseni_IS.zip [11] VOŘÍŠEK, J.: Nová dimenze systémové integrace integrace podnikových procesů a znalostí, In: Systémová integrace '2000, sborník mezinárodní konference, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2000, s , ISBN Intranetová podpora rozsáhlých projektů (příkladová studie z prostředí veřejné správy) Martin Tax 1, Jan Ševčík 2 1 DELTAX Systems a.s. 2 Český telekomunikační úřad Abstrakt Příspěvek reprezentuje příkladovou studii z prostředí konkrétního rozsáhlého projektu systémové integrace ve veřejné správě (ASMKS Automatizovaný Systém Monitoringu Kmitočtového Spektra). V tomto projektu se účastní více než 50 aktivních členů několika subjektů na sedmi různých subprojektech. Na tomto konkrétním příkladě se příspěvek zaměřuje na možnost řešení podpory dokumentace projektových činností, zejména na zásady vedení rozsáhlé 122

8 projektové dokumentace, souběh papírové a elektronické dokumentace, sdílení znalostí v rozsáhlých týmech složených z více právních subjektů, prokazatelné a bezpečné komunikace uvnitř dodavatelských a odběratelských Klíčová slova Řízení projektu, projektová dokumentace, projektové činnosti, efektivní komunikace, efektivní plánování, efektivní administrativa, workflow, integrace. Úvod Velké projekty jsou charakteristické poměrně vysokými nároky na komunikační, řídící a kontrolní činnosti. Velké projektové týmy dodavatele i zákazníka složené z desítek pracovníků často pracují několik let na realizaci projektového záměru. Poměrně velká pozornost je obvykle věnována metodicko-procesním aspektům projektového řízení, plánování a souvisejícím nástrojům. Neméně důležitými aspekty efektivního projektu je ovšem systém řízené (prokazatelné) komunikace a správa rozsáhlé projektové dokumentace. Cíle nasazení automatizované podpory Položme si otázku, jaké hlavní cíle sledují jednotliví pracovníci (jejich role) v rámci projektové struktury: Řídící struktury: 1. Znalost aktuálního stavu projektu pomocí dynamického přehledu dokumentace. 2. Zefektivnění řídících činností (plánování, provádění na základě aktuálních přehledů). 3. Zefektivnění kontrolní činnosti (prokazatelnost termínů). 4. Efektivní a prokazatelná horizontální i vertikální komunikace: a. Interně/odděleně uvnitř struktury objednatele a zhotovitele. b. Mezi strukturami objednatele a zhotovitele. Výkonné struktury projektu: 1. Jednoduchá orientace v aktuální dokumentaci projektu. 2. Efektivní plánování termínů a přehled vytížení zdrojů. 3. Efektivní a prokazatelná horizontální komunikace. 4. Efektivní administrativa a dokumentace projektu v operativní rovině (přípravy dokumentů) i dokumentace výsledku. Společné cíle: 1. Efektivní práce se projektovým znalostním fondem projektu (informace a dokumenty ve vazbě na prokazatelný pracovní tok včetně termínů) bez ohledu na dislokaci uživatele. 2. Efektivní komunikace mezi více subjekty bez ohledu na dislokaci uživatele. Obsah a rozsah automatizace projektových činností Datový obsah Jaká data projektová data by měla být sledována a spravována u rozsáhého, např. integračního projektu, kromě běžných harmonogramů? 1. Adresář subjektů a kontaktní údaje (Objednatel, subjekty Zhotovitele, aktivně zúčastněné osoby). Jméno, fotografie, pozice, role, telefon, , 123

9 oprávnění (některé údaje podléhají schválení členů dle zákona o ochraně osobních údajů). 2. Evidenční listy projektu a jednotlivých subprojektů/hlavních plnění (hierarchické členění, unikátní ID, název, odpovědný manažer, data zahájení a ukončení, členové týmu). 3. Evidenční listy instalačních lokalit (unikátní ID, název, místo, typ, zahájení, ukončení) 4. Katalog instalovaných komponent (věcný inventář a jeho správa). 5. Finanční transakce (plán versus realita), např. ve struktuře ISPROFIN u projektů veřejné správy a zároveň ve struktuře hlavních smluvních plnění. 6. Projektové a řídící dokumenty: a. Elektronické kopie (scan) podepsaných papírových (základních) dokumentů, např.: i. Smlouvy ii. Protokoly (předávací, akceptační, kalibrační..) iii. Faktury iv. Dopisy mezi statutárními orgány v. Záruční listy vi. Jmenovací dekrety b. Věcně a typově členěná kategorizace dokumentů a obsah- primárně v elektronické verze projektových dokumentů: i. Vstupní a definiční dokumenty (zákony, vyhlášky, normy, směrnice, poptávka, nabídka, studie, koncepce, analýzy a prováděcí projekty, harmonogramy, rozpočty včetně historie). ii. Dokumentace provedení (výstupy) metodická, technická (stavební), uživatelská, dokumentace dle požadavků legislativ (Pozn. Může být i, nebo řídící, tj. např. směrnice). iii. Řídící dokumentace projektu (metodiky projektového řízení a řízení kvality, podklady, zprávy/hodnocení, zápisy z jednání). c. Košilky dokumentů archivu tištěné projektové dokumentace (výstupy) ne vždy je efektivní a možné držet úplnou dokumentaci v elektronické podobě. d. Operativní a ostatní dokumentace: i. Pracovní verze dokumentů objednatele, připomínky ii. Pracovní verze dokumentů zhotovitele, připomínky iii. Šablony a vzory dokumentů 7. Dokumentace pracovního toku (workflow) a související formuláře, např. : a. Toky uvnitř struktury zhotovitele: i. Informace na vědomí (společné pro a,b,c) ii. Úkol project task (jednoduchý, hierarchický, společný pro a,b) iii. Úkol, požadavek se schválením ředitele projektu zhotovitele (důvěrné) iv. Úkol, požadavek se schválením řídícím výborem zhotovitele (důvěrné) v. Interní připomínkové řízení důvěrné v rámci struktury zhotovitele 124

10 vi. Schvalovací řízení b. Toky uvnitř struktury odběratele: i. Informace na vědomí (společné pro a,b,c) ii. Úkol project task (jednoduchý, hierarchický, společný pro a,b) iii. Úkol, požadavek se schválením ředitele projektu OBJ (důvěrné) iv. Úkol, požadavek se schválením ŘV OBJ (důvěrné) v. Interní připomínkové řízení důvěrné v rámci struktury zhotovitele vi. Schvalovací řízení c. Toky mezi zhotovitelem a objednatelem: i. Informace na vědomí (společné pro a,b,c) ii. Požadavek (více typů, vč. změnového) iii. Jednání zejména pro řídící a výkonný výbor (pozvánka) iv. Akceptační (schvalovací) řízení v. Stížnost vi. Hodnocení spokojenosti Základní funkční požadavky (funkční rozsah) Hlavní obecné funkční požadavky na automatizovanou podporu lze u projektů s rozsáhlým, geograficky distribuovaným týmem definovat zhruba následovně: 1. Dostupnost z libovolné lokality objednatele i zhotovitele, podpora mobilních uživatelů. 2. Zabezpečený přístup, omezený na členy projektového týmu. 3. Snadnost ovládání, intuitivní obsluha systému (maximálně 2 půldenní školení). 4. Individuální předdefinované a upravitelné funkce ( moje domovská stránka, jednoduše dostupné individuální přehledy a sestavy dle role). 5. Podpora odděleného i společného informačního obsahu (členěná přístupová práva). 6. Oddělená i sdílená komunikace v oblasti pracovních toků. 7. Veřejná nástěnka pro zveřejnění schválených verzí dokumentů a důležitých zpráv. 8. Hierarchická bezpečnost přístupů na 3-4 úrovních řídící výbor, výkonný výbor, vedení týmů, členové týmů. 9. Přístupová práva dle struktury týmů a hlavních plnění (specificky na úroveň dílčích projektů). 10. Podpora funkčních omezení na principu rolí (role X je oprávněna vyvolat funkci Y1,Y2..Yn) 11. Jednoznačná identifikace obsahu v členění schválené versus pracovní. 12. Definované zastupování klíčových osob a delegování v pořizování dat na projektovou kancelář, popř. tým dokumentace. Technologické požadavky a robustnost Velký projekt klade nemalé požadavky na robustnost systému a technické vlastnosti systému. Základní požadavky lze definovat: 1. Portálový koncept. 125

11 2. Tenký klient (standardní prohlížeč). 3. Přístup pomocí VPN přes síť internet. 4. Robustní back-end standardní relační databáze. Z hlediska robustnosti je zapotřebí vzít v úvahu, že rozsáhlý několikaletý projekt klade další nároky na výkonnost: 1. Desítky až stovky jmenných uživatelů, desítky současntě pracujících uživatelů. 2. Rozsah databáze stovky tisíc až jednotky milionů záznamů, desítky až stovky GB. Takto bychom mohli specifikovat další požadavky, např. nároky na dostupnost infrastruktury (clustering) apod. Praktické zkušenosti z projektu Specifikace projektu ASMKS Projekt ASMKS (Automatizovaný Systém Monitoringu Kmitočtového Spektra) je rozsáhlým projektem systémové integrace. Objednatelem integrovaného systému je Český telekomunikační úřad (ČTÚ), generálním dodavatelem česká pobočka firmy Rohde&Schwarz. Plnění je rozvrženo do cca. 40 měsíců (Q konec roku 2007). Součástí projektu je rozsáhlá stavební činnost, dodávka a zprovoznění měřící technologie a IT infrastruktury, dodávka a částečně vývoj komplexní softwarové nadstavby systému. Na realizaci se podílí několik subdodavatelů, projektový tým má v současnosti 50 pracovníků členěných do několika dílčích týmů dle struktury jednotlivých subprojektů. Stručný popis zvoleného řešení Jako platforma pro realizaci automatizované podpory dle výše uvedených požadavků byl zvolen modulární systém společnosti Exact Software (www.exactsoftware.cz ) e-synergy. Implementaci prováděl subdodavatel generálního dodavatele - společnost DELTAX Systems a.s. ( ), součastně s implementací metodiky projektového řízení. e-synergy je systém, který je určen k pokrytí jádra podnikového intranetu, nebo který je do stávajícího intranetu integrovatelný. Základní charakteristika systému pokrývá : řízení pracovních a informačních toků firmou (workflow), správa a ukládání dokumentů včetně verzování, schvalování a archivace řízení lidských zdrojů (role, funkce, organizační struktura, hodnocení), manažerské finance pro projekty i organizační jednotky, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení vztahů s dodavateli (SCM), projekty rozpočty, zdroje, informace, dokumenty k nim vztažené, majetkové a věcné evidence integrační rozraní na okolí, především ERP systémy (XML rozhraní). 126

12 e-synergy sestává z 8 hlavních modulů, kombinací jejichž funkcionality lze pokrýt širokou škálu funkčních potřeb. Je možno realizovat buďto horizontální řešení, které poskytuje podporu oběhu informací, ukládání dokumentů, řízení lidských zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, řízení zakázek, manažerskému řízení financí ap. Takto implementovaný systém intranetu využívá v ČR v současnosti již řada firem, např. DELTAX Systems, a.s., Medin a.s., Tacoma Consulting a další. Další, v tomto případě využitou formou implementace je pokrytí relativně úžeji vymezené funkcionality např. podpory projektových činností či podpora řízení IT aktiv a procesů (s využitím metodologií jako je COBIT, ITIL apod.). Metodika projektového řízení, tvořící základ implementace v oblasti šablon dokumentů, postupů (procesů), rolí a práv vychází z metodiky projektového řízení PMI (Project Management Institute) a ISO1006. Závěr, postřehy, hodnocení, shrnutí zkušeností Zkušenosti s funkčním rozsahem systému jsou zhruba po 6 měsících provozu velmi pozitivní. Poměrně velký funkční rozsah automatizace činností ovšem znamenal nemalé náklady na zprovoznění, zejména v oblasti školení uživatelů (systém takového rozsahu ani nemůže být na 100% intuitivní). Do určité míry přetvávají negativní návyky s používáním u (+přílohy) na těch místech, kde je vhodné použít formálního pracovního toku, zejména u některých pracovníků, kteří se dosud plně nesžili se systémem. Tyto zkušenosti, které jsou velmi podobné implementačním těžkostem CRM balíků se daří překonávat stálou osvětou, manažerským působením, krátkodobě pak za cenu zvýšeného úsilí týmu dokumentace a administrace na úrovni pracovníků projektové kanceláře. Systém je naštěstí vybaven velmi kvalitní funkcionalitou umožňující řízené delegování práv pro zakládání záznamů. Význam řešení si postupně všichni uvědomují zejména v okamžiku, kdy na jednom místě najdou veškeré potřebné informace, navíc ve vzájemném kontextu znalostního systému (dokument ve vazbě na lokalitu či projekt, související připomínkové či akceptační řízení apod). Celkově je ovšem nutné ocenit, že se daří naplňovat cíle nasazení systému tak, jak byly specifikovány, a že tento systém může být podle mého názoru velmi dobrým příkladem pro jiné rozsáhlé projekty a programy, nejen v segmentu veřejné správy. Literatura [1] COBIT Third Edition Control Objectives July 2000 [2] COBIT Third Edition Executive Summary July 2000 [3] Metodika řízení projektu DELTAX Systems a.s [4] Metodika projektového řízení PMI (Project Management Institute) [5] Dokumentace systému e-synergy (Exact Software) 127

13 K přednášce Zuzana Růžičková a Vladimír Drnek, Hewlett-Packard Přidaná hodnota projektového vedení v dodávce komplexních systémů, HP chápe systémovou integraci v kontextu podnikatelských cílů zákazníka jako dodávku komplexních řešení, která spojují podporu obchodních procesů zákazníka s implementací progresivních informačních technologií. Jedním z předpokladů úspěšné realizace takové dodávky je uplatnění principů projektového řízení. Mezinárodní standard pro řízení projektů, který vydal Project management Institut, USA, definuje projekt jako úsilí vynaložené ve stanoveném čase s cílem vytvořit jedinečný produkt nebo službu a dále projektové řízení jako komplex činností, znalostí, nástrojů a technik využitých právě k dosažení cíle projektu. Cílem prezentace je zejména sdílení praktických zkušeností s tím, které z aktivit, postupů a nástrojů projektového řízení jsou podmínkou nutnou pro úspěch projektu a jak vnímání úspěšnosti či neúspěšnosti projektu souvisí s aktuálními obchodními potřebami zákazníka. Autoři vycházejí ze své mnohaleté osobní i firemní zkušenosti v oblasti dodávek projektů systémové integrace. 128

Řízení projektů. Dušan Chlapek, Václav Řepa Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze

Řízení projektů. Dušan Chlapek, Václav Řepa Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Řízení projektů Dušan Chlapek, Václav Řepa Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Agenda Projekt, základní vlastnosti, typy a kategorizace Vlastnosti projektu Typy a kategorie

Více

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč

DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč DELTAX Systems a.s. Znalostní systém řízení Komplexní služby SI IT řešení na klíč Přístup, pozice, výsledky T T T T Naší vizí je dlouhodobé partnerství se zákazníkem. Máme spokojené zákazníky a žádné negativní

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz MBI, Management Byznys Informatiky MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky mbi.vse.cz J. Pour Katedra IT VŠE pour@vse.cz MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda 1. Vznik a rozvoj

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách do informačního systému VVŠ Číslo

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML

RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML Obecně: RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML V DPML probíhá projekt optimalizace systému řízení, který vychází z dlouhodobé strategie společnosti. V rámci tohoto projektu je

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Tomáš Hrabík, ICZ a. s. Konference Internet ve státní správě a samosprávě 5.4.2016 ALDIS, Hradec Králové Motivace Stupňující se požadavky na standardizaci

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Vytvoření podmínek pro efektivní stěhování dat v souvislosti

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Vladimíra Zádová Katedra informatiky vladimira.zadova@tul.cz 3.patro, kl.2389 Východiska = příčiny vzniku BI Globalizace Rozvoj technologií ICT (informační a komunikační technologie)

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Procesy úřadu efektivně

Procesy úřadu efektivně Procesy úřadu efektivně Elektronizace podnikových procesů a integrace na okolní systémy Vladimír Střálka, Adobe Systems Petr Šimek sales manager, Cleverbee s.r.o. Konference ISSS 2011 Copyright (c) 2005

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe. Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s.

Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe. Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s. Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s. Agenda ICT prostředí ČEZ ICT Services a. s. Hardening ICT platforem - definice Obvyklý přístup a jeho omezení zhodnocení

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Požadavky na žadatele o dotaci. Josef Beneš Kancelář náměstka MVČR pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

Požadavky na žadatele o dotaci. Josef Beneš Kancelář náměstka MVČR pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Požadavky na žadatele o dotaci Josef Beneš Kancelář náměstka MVČR pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Obsah Výsledky průzkumu projektových záměrů -co řekl a přinesl? Slabé stránky:

Více