ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů"

Transkript

1 ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí organizace, může být ADVANTA rozšířena tak, aby naplnila i další potřeby středního a vyššího managementu. Využití těchto funkcí je možné bez dalšího programování nebo zavádění dalších softwarových nástrojů. Seznam pokrývaných oblastí: Order management a kontrola work- flow Projektový management Řízení financí Správa lidských zdrojů Firemní portál Řízení vztahů s klienty (CRM) Správa projektového portfolia Strategické plánování Order management a kontrola work- flow Kontrola objednávek Příchozí a odchozí korespondence Odsouhlasení obchodních podmínek Nastavení sub- dodavatelského work- flow Vytváření objednávek/zakázek Informace o průběhu objednávek/zakázek Správa klíčových informací o dodavatelích/příjemcích Kontrola exekutivy a sledování plnění Evidence příchozích dokumentů Identifikace vlastníka a přidělení dokumentu Delegace úkolů vyplývajících z příchozích dokumentů Kontrola provádění úkolů z příchozích dokumentů Zápis a archivace odchozích dokumentů Automatické číslování dokumentů Registr obchodních dokumentů Registr šablon pro obchodní dokumenty Sledování stavu (revize dokumentu) Diskuse nad návrhy dokumentů Kolektivní spolupráce na dokumentech 1

2 Harmonizace dokumentů Kompletní archivace dokumentace Nastavení rozhodovacích pravidel nebo schvalovacích pravomocí Nastavení typizovaných rozhodovacích postupů Postupné, souběžné nebo zástupné schvalování Katalogizace a klasifikace dokumentů ve znalostní bázi Vyhledávání dokumentů Jednotný archiv s rozlišením úrovní přístupu Projektový management Zahájení projektu a správa obsahu Plánování a kontrola průběhu projektu Komunikace a práce s projektovou dokumentací Vytvoření rodného listu projektu Stanovení iniciačních procesů nebo podmínek projektu Vytvoření struktury projektu (WBS) Vytvoření plánu projektu (Ganttův diagram) Import projektového plánu z aplikace MS Project nebo MS Excel (v případě potřeby) Uložení základního plánu a kontrola jeho odchylek Delegace jednotlivých úkolů pověřeným osobám Správa a sledování plnění úkolů včetně formalizace jejich postupného plnění formou povinných dokladů Sledování stavu projektu napříč organizačními jednotkami Sledování procentuálního plnění projektu v reálném čase Podpora projektových metodik (Prince2, PMBOK, IPMA) i úplná míra přizpůsobení jiným firemním standardům nebo procesům. Diskuze nad provozními tématy v reálném čase Archivace diskuse jako podklad pro dokumentaci projektů Ukládání relevantních dokumentů přímo k danému projektu Okamžité zohlednění změn v dokumentech Vytváření úkolů na základě dokumentových podkladů Správa změn Příjem a registrace změnových požadavků Zhodnocení a schvalování změnových požadavků Podpora souladu cílů změnových požadavků s celkovou strategií nebo původním záměrem projektu Řízení rizik Vytvoření registru rizik projektů Posouzení pravděpodobností rizik a jejich dopadů Grafická analýza rizik nebo úzkých hrdel Typizování případů a jejich klasifikace v databázi Řízení financí Plánování Plánování nákladů projektů a účtování nákladů Účtování skutečných nákladů na projekty Analýzy plánů vs. skutečných nákladů projektů Zohlednění např. cestovních nákladů Zahrnutí finančních výkazů do rodného listu projektu (grafická nebo panelová forma) 2

3 Správa projektového rozpočtu Správa dodavatelského řetězce Řízení přidané hodnoty Integrace s účetním systémem Rozpočtování příjmů a výdajů dle jednotlivých projektových fází (plán i skutečnost) Rozpočtování projektového cash- flow dle jednotlivých projektových fází (plán i skutečnost) Vytváření finančních plánů projektů dle kalendářních nebo zúčtovacích období Navázání plateb na harmonogram projektu, plnění úloh nebo jednotlivých projektových fází Správa žádostí o platby, procedurální schvalování plateb Analýza pohledávek projektů (plán i skutečnost) Analýza závazků projektů (plán i skutečnost) Vytvoření rodného listu zakázky a správa jejího průběhu Vytvoření šablon dodavatelských smluv a požadovaných dokumentů pro jednotlivé úrovně vstupní (dodavatelské) kontroly Zúčtování nákladů spojených s výběrovým řízením dodavatelů Vytvoření plánu na pravidelné nákupy materiálu nebo vybavení a průběžné sledování stavu plnění dodavatelů Import specifikací z aplikace MS Excel Identifikace a uvalení smluvních pokut (od zákazníků nebo pro dodavatele) Reportování stavu plnění (souhrnné částky, počet smluvních závazků, počet fakticky splněných závazků, zbylé závazky) Sledování plánovaných a skutečně realizovaných výkonů Grafická analýza indikátorů přidané hodnoty k predikci načasování projektů nebo projektových rozpočtů Import katalogu dodavatelů/odběratelů z účetního systému Import aktuálních nákladů projektu Import aktuálních obratů/zisků projektu (Pozn.: dle podpory účetním systémem. Tato funkce je vždy přizpůsobována konkrétním požadavkům firmy nebo organizace) Správa lidských zdrojů Správa uživatelských účtů Plánování pracovní činnosti Správa všech firemních i externích uživatelů (ruční zadání, pozvánka nebo registrace uživatelem) Formulace organizační struktury Integrace do firemního Active Directory Plánování vytížení jednotlivých účastníků projektu Řešení problémů s nerovnoměrným vytížením účastníků projektu Podpora plánování účastníků s částečným úvazkem Pracovní výkazy Zohlednění hodin k řešení úloh ve výkazu práce Schválení času na řešení úloh projektovým manažerem Schválení mzdových nákladů vedoucím pracovníkem Analýza času skutečně stráveného řešením úloh Analýza vytížení zaměstnanců Kalendář s úkoly řešitelů Analýza a identifikace pracovního vytížení nebo přetížení Analýza využití zdrojů z pohledu celé firmy Identifikace požadavků na zdroje pro nové projekty Optimalizace využití zdrojů v projektovém portfoliu 3

4 Příprava mzdových podkladů Formulace sazebníku dle činností (jméno řešitele, kompetence, role v projektu atd.) Podpora vnitřních i vnějších sazeb Použití korekčních faktorů dle složitosti úloh Stanovení odměny za výkon v závislosti na skutečném splnění cílů (včetně včasného plnění úloh) Výpočet složky ohodnocení v závislosti na dodržení rozpočtu projektu Firemní portál Vizualizace organizační struktury subjektu nebo projektu Správa schůzek a porad Vytvoření tematických katalogů pro správu klíčových obchodních oblastí Definice sestav objektů pro správu aktiva, dodavatelé, typy projektů, typy úkolů Zachycení organizační struktury do geografické mapy Plánování událostí nebo schůzek, organizace aktivit Pozvánky účastníkům (individuálně, dle funkčních celků nebo dle participace na projektu) Kontrola stavu přijatých/nepřijatých pozvánek Interaktivní skupinový elektronický zápis z porad Kalendář služebních cest Firemní novinky Publikace novinek, firemních aktivit a relevantního obsahu Zpětná vazba formou komentářů Správa aplikací Registrace společných požadavků (např. service desk, incident mgmt.) a společných Automatické číslování a řazení požadavků požadavků Správa požadavků dle priority Vyhodnocení požadavků a definice dodatečných úkolů nebo projektů Delegace a kontrola plnění požadavků Ideový/inovační management Registrace nových podnětů Skupinová diskuse nad podněty Vytvoření hodnotících mechanismů pro odborné posouzení Vlastní algoritmus pro výpočet priorit podnětů Identifikace nejvyšších priorit pro realizaci Motivační systém pro autory myšlenek Řízení vztahů s klienty (CRM) Jednotná datová báze Vytvoření a udržování seznamu partnerů nebo zákazníků Automatická a ruční kontrola proti duplicitním záznamům Udržování kontaktního seznamu pro hromadný mailing Nastavení uživatelských dat u kontaktů (např. preference, statistické informace) Udržování historie u jednotlivých kontaktů Plánování hovorů a schůzek prodejními manažery Analýza obchodních výsledků Import seznamů nebo databází kontaktů z aplikace MS Excel Interakční záznamy Vytvoření rodného listu interakcí Vytvoření šablon pro interakce v závislosti na kontextu řešených případů Delegace odpovědnosti za obchodní případ v závislosti na fázích interakce nebo nastavených priorit Diskuze nad stavem obchodního případu nebo transakce Jednotný prostor pro ukládání nabídek nebo jiné obchodní dokumentace Generování zpráv nebo grafických výstupů o transakcích 4

5 Správa obchodních příležitostí Sledování životního cyklu obch. případu s ohledem na jeho jednotlivé fáze (příprava, prezentace, smluvní vyjednávání atd.) Vyhodnocení obchodních příležitostí v závislosti na fázích obchodních případů Generování výstupů nebo grafických výstupů jako příprava na pravidelné obchodní porady Obchodní plánování Vyhodnocení potenciálu obchodního případu dle jeho vývojové fáze Výpočet objemu obchodu pro dané období na základě pravděpodobnosti uskutečnění transakce Výpočet objemu obchodu u jednotlivých členů týmu na základě jejich role v transakci a pravděpodobnosti uskutečnění transakce Vyhodnocení předpokládaných i skutečných výsledků On- line podpora zákazníků Vytvoření nového projektu, úkolu nebo objednávky přímo z karty partnera/zákazníka Monitorování průběhu projektu, úkolu nebo objednávky obchodním manažerem Podpora zákazníků formou tiketového systému Analýza nákupního chování zákazníků Správa projektového portfolia Evidence projektů a monitoring postupu Předlohy projektů dle různých typů Project lifecycle management Vyhodnocení projektů Kontrolní panel portfolia projektů Vytvoření registru projektů Sběr stavů jednotlivých projektů a jeho vyhodnocení Generování širokého portfolia projektových zpráv a grafických výstupů o postupu plnění projektů Definice typických fází projektů nebo úloh a vytvoření projektových šablon Definice typických odpovědností u jednotlivých projektových fází nebo úloh Přiřazení kontrolních dokumentů k jednotlivým projektovým fázím Definice projektového cyklu a jeho jednotlivých fází (iniciace, plánování atd.) Definice kritérií nebo povinných dokumentů pro přechod mezi projektovými fázemi (systémem podmíněná formalizace procesů) Generování výstupů dle fází nebo přechodu mezi nimi (state- gate metodika) Mechanika pro odborné vyhodnocení projektu (záměr, průběh) Nastavitelný algoritmus pro kalkulaci hodnocení projektu Určení prioritních projektů z hlediska realizace Identifikace hlavních ukazatelů pro sledování portfolia projektů Systemizace sběru těchto ukazatelů Organizace ukazatelů do přehledného kontrolního panelu systému, vlastní design kontrolního dash- boardu a promítnutí ukazatelů v různých částech systému Strategické plánování Strategické rozhodování Pravidelné plánování Tvorba strategický map Zavedení mechanismů strategického rozhodování (hodnotící panel, komise) Diskuse o otázkách strategického rozvoje podniku přímo v systému Sjednocení strategie rozvoje napříč organizačními nebo geografickými jednotkami podniku Podpora čtvrtletního plánování napříč funkčními celky firmy Generování zpráv o provádění čtvrtletních plánů Formování firemní strategie a její navázání na realizované projekty, začlenění vlastního vývoje (notace Norton- Kaplan, příprava BSC, čtyři perspektivy cíle: finance, zákazníci, procesy, zaměstnanci) Vytváření logických rozhodovacích stromů dle teorie omezení Transformace strategických cílů do jednotlivých projektů nebo úloh 5

6 Vizualizace cílů Vytváření a popis dlouhodobých firemních cílů nebo hodnot (vizuální prohlášení) Kontrolní panel s přehledem Definice a vizualizace klíčových výkonnostních ukazatelů ke sledování chodu organizace ukazatelů Vývoj a organizace sběru metrik Vývoj vlastních kontrolních panelů Další informace o software ADVANTA, případové studie nebo možnost vyzkoušení demo verzí naleznete na adrese: group.cz. O Společnosti KOMIX KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce Specializuje se zejména na dodávky informačních systémů nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování a provoz. Naším posláním je pomocí ICT technologií zlepšovat lidem život, usnadnit jim práci a firmám poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu. 6

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Centrální podpora projektového řízení projektů MVČR a jím řízených organizací Realizační tým SOFO Group a.s. 19.

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více