Projekt a projektové řízení pro manažery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt a projektové řízení pro manažery"

Transkript

1 Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

2 Zpracoval: Ing. Josef Kutáč, ATACO consulting spol. s r.o. Osnova 1. Úvod - základní pojmy Fáze životního cyklu projektu Organizace řízení projektu vývoje IS, pracovní funkce Rozhodovací analýza Dekompozice projektových činností Síťová analýza Plánování rozpočtu Řízení rozsahu projektu Dokumentace řízení projektu IS Dokument "Definice projektu" Dokument "Plán kvality" Dokument "Plán projektu" Řízení rizik Dokončení projektu strana 2

3 1. Úvod - základní pojmy Co je to projekt? Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho (projektového manažera) v zájmu zadavatele. např. budovy, zařízení, výrobky, organizační akce, výzkumné a vývojové úkoly. množina vzájemně souvisejících činností -- mají přiděleny zdroje (čas, finance, personál, materiál) -- jsou definované požadavky na projekt (cíl projektu), vstupy a výstupy Rozdíl mezi projektem a běžnou podnikatelskou rutinou definován začátek a konec neopakovatelnost projektu hodnota projektu... i více než roční příjem firmy riziko projektu... značné odklad v projektu... kritický dopad know-how... zkušenosti z projektu až po jeho ukončení struktura týmu... dočasná doba výcviku k projektovému řízení... měří se počtem projektů Chápání pojmu projektové řízení řízení projektů řízení pomocí projektů Projektové řízení jako řízení projektů způsob řízení složitých, diskrétních, plánovaných úkolů s vysokou mírou neurčitosti, s vysokou mírou komplexnosti, který zahrnuje -- řízení tvorby projektů -- řízení realizace projektů -- řízení oživování projektů Projektové řízení jako řízení pomocí projektů souhrn činností řídícího subjektu, směřující k dosažení plánovaných cílů v plánovaném čase a nákladech činnosti mají řadu specifik -- neopakovatelnost cílů a způsobů realizace strana 3

4 -- variantnost cest realizace -- značný počet a různorodost účastníků -- radikální změny rozhodování problémů v průběhu projektu -- značný výskyt nejasně definovaných problémů, změn s vysokou mírou nejistot a rizik Základní rysy projektového řízení projekt má přesně definovaný začátek a konec činnosti se neopakují -- snížená možnost nápravy omylů proměnlivost účastníků projektu vysoká neurčitost -- spojená s definováním cílů -- spojená s realizací -- z toho vyplývající riziko relativně slabá zpětná vazba v průběhu projektu -- v porovnání se zpětnou vazbou na konci projektu Zdroje čas... definice začátku a konce projektu finance... je dán rozpočet lidské zdroje... role, odpovědnosti, řídící struktura materiál... technické vybavení, kanceláře, auta, telefony,... Vstupy dokumentace současného stavu požadavky na projekt akceptační kritéria Výstupy produkty odpovídající akceptačním kritériím "Trojimperativ" projekt je definován trojimperativem kvalita (rozsah, specifikace provedení) čas náklady (cena) strana 4

5 Příklad srovnání přípravy projektu a letu letadla Letadlo -- každý let má letový plán a povolení ke startu -- každý let má své vyšší řízení -- odpovědní lidé verifikují letový plán z hlediska správnosti, přesnosti, úplnosti Projekt -- PDD (Project Definition Document) je letový plán projektu -- musí být schválen před "startem" Letadlo -- letadla mají stanoven cíl... před odletem (!) -- pouze když je známo, kam se má letět, lze stanovit čas přistání Projekt -- doba trvání projektu je určená cílem projektu -- neznáme-li cíl, nelze určit čas, náklady, specifikovat kvalitu Letadlo -- let má klienty, o které je nutno po celou dobu pečovat -- klienti mají mnoho požadavků (doletět k cíli, levné letenky, bezpečný let, pohodlný let, doletět včas) Projekt -- zákazníci projektů mají rovněž své požadavky -- zákazníci si nás vybrali, protože jsme jejich nejbezpečnější varianta -- jsme nejkompetentnější dodávat kvalitu, včas, v rámci rozpočtu a bez nepříjemných překvapení Letadlo -- každý let vyžaduje nějaké zdroje -- let bude trvat určitou bobu -- spotřebuje se určité množství paliva, jídla apod. Projekt -- zákazníci často chtějí servis na úrovni 1. třídy za cenu letenky turistickou třídou Letadlo -- každý let musí mít řízená rizika -- silný protivítr může způsobit zpoždění strana 5

6 -- turbulence jsou nepříjemné pro cestující, mohou způsobit zranění -- jídlo může být zkažené -- mohou vzniknout technické problémy letadla Projekt -- projekty mají známá i neznámá rizika s různým dopadem na projekt Letadlo -- každý let musí sledovat svůj postup podle letového plánu -- letadla jsou plná měřících přístrojů -- vnější zařízení také sledují postup letu (radary, řízení letového provozu) Projekt -- projekt bez dostatečných nástrojů sledování může být mimo plán a nikdo se to včas nedoví Letadlo -- každý let používá nějaké prostředky -- letadlo, cisterny s palivem, tahače,... Projekt -- projekty používají metodiky a metody řízení projektů IS -- jde o to, aby se projekt co nejefektivněji dostal z bodu A do bodu B Letadlo -- má pilota a druhého pilota -- palubní inženýr neřídí letadlo -- letuška ani cestující rovněž neřídí letadlo -- letadlo řídí pilot, i ten je někdy postradatelný Projekt -- projekt řídí projektový manažer -- nedělá to administrátor databáze, analytik, programátor ani uživatel Letadlo -- let je většinu času je řízen autopilotem -- dobře naplánované lety vyžadují lidský zásah pouze v kritických fázích letu (start, přistání, špatné počasí, problémy apod.) Projekt -- pomocí správných nástrojů může projekt běžet bez řídících zásahů -- pokud ne... prověřte své nástroje Co znamená být pilotem? komunikovat -- s posádkou, řídící věží, cestujícími strana 6

7 -- být informován a informovat neprodávat letenky -- úkolem je řídit tento let -- nikoliv prodávat letenky na let příští -- budoucí business si zajistíme tím, že budeme mít spokojené cestující řídit letadlo -- pilot musí být na plný úvazek -- pilot, který je současně letuškou, cestovní kanceláří apod.... nedělá ani jedno dobře -- každá práce během letu je důležitá... nejdůležitější je ovšem práce pilota řídit z kabiny -- letadlo se řídí z kabiny, ne ze zavazadlového prostoru apod. -- v kabině jsou všechny řídící a měřící přístroje -- jsou-li přístroje dostupné na jednom místě, je jednodušší je sledovat -- možno využít autopilota... není účelem držet řídící páku po celou dobu letu "Autopilot" projektu metodika řízení projektu nástroje řízení... MS projekt (použití síťové analýzy) -- vytváření plánu projektu na základě metodiky -- monitoring a reporting postupu projektových prací -- sdílení informací s ostatními -- sledování a řízení požadavků na změny -- hlášení chyb a problémů 2. Fáze životního cyklu projektu Základní fáze projektu: definice a zahájení --> realizace --> ukončení Zahájení projektu: před zahájením -- již obchodní jednání ovlivňuje budoucí projekt -- pozor na nereálná očekávání -- nutno dobře porozumět požadavkům klienta jak dojde k zahájení projektu -- formální výběrové řízení (poměrně přesné zadání) -- klient formálně požádá o vypracování návrhu (méně přesné zadání) -- předložení projektu je iniciativou dodavatele zpracování dokumentu Definice projektu -- základní dokument projektu -- určen: projektovému týmu i klientovi -- součást (příloha) kontraktu -- živý dokument - použití k průběžnému řízení po celou dobu běhu projektu Realizace projektu strana 7

8 porady projektového týmu porady kontrolních komisí vydávání zpráv o stavu projektu sledování a evidence požadavků na změny hodnocení kvality řízení rizik Ukončení projektu předávací protokoly předání výstupů akceptační protokoly závěrečné porady -- s klientem, s projektovým týmem uzavření rozpočtu -- přehled o čase, nákladech, pracnosti Podrobnější členění fází fáze iniciace fáze koncepce fáze návrhu fáze prováděcí (realizace) fáze kompletace fáze likvidace Fáze iniciace představuje zrod projektu formulovány základní cíle projektu představy o možných cestách k dosažení cílů -- náměty řešení, které budou dále rozpracovány ve varianty koncepce rozhodujícím subjektem je zadavatel -- definuje cíle a jejich kvantitativní a kvalitativní charakteristiky -- parametry kvality -- požadovaný čas řešení -- odhad nákladů úkoly projektového řízení -- efektivní formulace problému -- uspořádání námětů řešení -- odhad finanční, časové a technické proveditelnosti -- pomáhat při přípravě finančního zajištění projektu -- definovat autoritu a odpovědnost v projektu (ujasnění kompetencí) -- definovat systém vztahů zadavatel-řešitel -- ujasnění odsouhlasovacích procedur -- vytvoření účinného systému kontroly Fáze koncepce studie proveditelnosti jednotlivých variant řešení důležitá - variantnost řešení stanovení prahů nevratnosti strana 8

9 systémovost řešení - interakce mezi projektem a jednotlivými řešenými subsystémy časový harmonogram jednotlivých variant (síťový graf) odhad potřebných zdrojů a nákladů pro jednotlivé varianty rizika jednotlivých variant řešení stanovení kriterií pro hodnocení variant výběr nejlepší varianty zdůvodnění výběru a prezentace managementu podniku Fáze návrhu rozpracování řešení do podrobnosti nezbytné pro vlastní realizaci projektu dekompozice projektových činností návaznost činností - síťový graf termínová listina potřeby zdrojů analýza nákladů optimalizace sporu mezi kvalitou, časem, náklady stanovení milníků - důležitých bodů v plánu projektu stanovení pravidel akceptace dílčích řešení zadavatel - rozhodnutí, kteří dodavatelé budou spolupracovat uzavírání smluv s dodavateli upřesnění organizace projektového řízení požadavky na součinnost se zákazníkem vybudování informačního systému pro účely projektového řízení -- sledování rozsahu řešení, kvality, času, potřeby zdrojů, nákladů řízení rizik možné chyby -- nevyjasněná koncepce z předchozí fáze -- malá variantnost koncepce projektu -- nevhodná organizační struktura projektového řízení Fáze prováděcí (realizace) dominantní úloha projektového řízení sledování síťového grafu sledování kvality, času, nákladů sledování hlediska bezpečnosti identifikace a eliminace rizik dokumentace průběhu projektového řízení Fáze kompletace systémové zavedení výsledku projektového řízení do života dominantní role - zadavatel, uživatel výsledku vyhodnocení úspěšnosti projektu kontrola dokumentací a manuálů dohlížení v době zkušebního provozu kontrola plateb Fáze likvidace systémové ukončení spolupráce projektového týmu strana 9

10 archivace dokumentů zhodnocení práce lidí projektového týmu (odměny) převedení lidí na řešení jiných úkolů 3. Organizace řízení projektu vývoje IS, pracovní funkce Hierarchie projektu skupina lidí zahrnutých do projektu, vztahy mezi nimi Ředitel projektu osoba s pravomocí projekt založit je "vlastníkem" projektu řízení projektu na strategické úrovni Projektový manažer osoba odpovědná za projekt na taktické a operativní úrovni Vedoucí projektu (vedoucí řešitel) osoba vedoucí subprojekt Projektový tým osoby vybrané pro provádění prací na projektu pod vedením ved. projektu resp. proj. manažera jádrový tým Podpůrné týmy specialisté řešící dílčí podúkoly pod vedením svých liniových vedoucích Gestor projektu (sponzor) člověk zplnomocněný organizací zákazníka k přijímání výstupů projektu mluvčí zákazníka reprezentuje zájmy všech skupin uživatelů (zákazníka) je primárním kontaktem projektového manažera pro řešení problémů nemůže-li (nebo nechce) gestor rozhodnout, je problém eskalován k CCB Change Control Board (CCB) Komise pro řízení změn strana 10

11 malá komise zplnomocněná k rozhodování o projektu složení např. -- projektový manažer -- gestor projektu -- zástupci uživatelů -- vedoucí řešitelé nemůže-li (nebo nechce) CCB rozhodnout, je problém eskalován k ESC Executive Steering Committee (ESC) Řídící komise projektu nejvyšší instance projektu top management zákazníka (ředitel projektu) top management dodavatelů rozhoduje o věcech, které přísluší top managementu 4. Rozhodovací analýza Rozhodovací analýza technika řešení problému rozhodování Problém rozhodování problém s variantní možností řešení Rozhodovací proces logický sled funkčně vymezených a časově oddělených fází, které probíhají při řešení problému Struktura rozhodovacího procesu identifikace -- 1) vymezení problému, stanovení cíle -- 2) analýza faktorů rozhodování, určení kriterií a pravidel -- 3) rozpoznání a tvorba variant komputace -- 4) prognóza důsledků volby variant, experimentování s variantami -- 5) hodnocení variant -- 6) přijetí rozhodnutí, volba nejvhodnější varianty interpretace -- 7) formulace rozhodnutí, prostředky realizace a kontroly možné cyklické návraty do předchozích fází Rozhodovací analýza heuristická metoda vhodná pro řešení složitých rozhodovacích procesů univerzální metoda lze ji použít všude tam, kde je nutno učinit kvalifikované rozhodnutí strana 11

12 její fáze se blíží struktuře rozhodovacího procesu Fáze rozhodovací analýzy 1) Vymezení problému, stanovení cílů základní krok rozhodovací analýzy cíl nutno vymezit co nejpřesněji -- někdy je to možné jen rámcově písemně vymezit rozsah -- co je a co již není cílem řešení 2) Rozbor informací a podkladů dokonalé poznání problému příprava podkladů pro rozhodování soustředit a utřídit informace informace pro -- pro stanovení variant řešení -- pro stanovení kriterií hodnocení variant -- pro určení rizik jednotlivých variant 3) Stanovení variant řešení variantní řešení zvyšuje pravděpodobnost nalezení kvalitního rozhodnutí varianty se stanovují metodou odborného posouzení nutno vyhnout se pokušení předem preferovat jednu variantu 4) Stanovení kriterií pro výběr variant stanovení kriterií je úzce spjato s vymezenými cíli při podrobném vymezení cílů můžeme kriteria ztotožnit s těmito dílčími cíli kritéria absolutní (nezbytná), relativní (žádoucí) množství kriterií - únosný, ale výstižný počet měřitelnost naplnění kriterií - stupnice -- číselné škály -- poměrná čísla -- hodnotové parametry např nevyhovuje 2... vyhovuje málo 4... vyhovuje 6... plně vyhovuje vážená kriteria -- váha určuje význam kriteria -- použijeme číselnou stupnici strana 12

13 5) Hodnocení a srovnávání variant srovnávání variant řešení -- na základě rozborů řešitelnosti jednotlivých variant provedeme jejich srovnání dle stanovených kriterií a doporučíme konečnou variantu řešení. Rozhodovací matice kritérium váha var. V1 var. V2 součin součin součin K K K K K užitnost ) Zjištění nepříznivých důsledků variant řešení (odhad rizik) neposuzujeme jen přednosti varianty, uvědomujeme si i její nedostatky některá rizika uvažujeme již při hodnocení užitnosti variant podle kriterií zde jde o vytipování dalších rizikových faktorů, slabin řešení -- stanovení pravděpodobnosti výskytu nepříznivých jevů -- stanovení závažnosti důsledků těchto jevů sestavíme rozhodovací matici pro hodnocení rizik -- varianty -- rizika -- váhy rizik (odborným odhadem) stanovení celkového stupně ohrožení každé varianty 7) Volba nejvhodnější varianty varianta, která nejlépe a s nejmenším rizikem splňuje daný cíl nejpříznivější poměr užitnost / riziko racionální rozhodovací strategie -- volba varianty s největší převahou užitku nad rizikem riziko varianty -- malé -- značné, ale při vhodných opatřeních zvládnutelné (únosné) -- neúnosné návrh rozhodnutí zdůvodnění rozhodnutí strana 13

14 5. Dekompozice projektových činností Úkoly řešené projektovým řízením rozsáhlé - zřídka řešitelné vcelku nezbytné - provést dekompozici původního úkolu na dílčí podúkoly hovoříme o problémově orientované dekompozici Cíl dekompozice projektových činností rozčlenění projektu na plánovatelné a kontrolovatelné balíky práce Postup dekompozice rozdělení projektu (problému) na dílčí problémy vznikne hierarchická struktura dílčích problémů atd. až na jednotlivé balíky práce popis jednotlivých prací Výsledek problémově orientované dekompozice seznam balíků práce Přístup k dekompozici objektový -- podle hmatatelných aspektů výsledku projektu funkční -- podle funkcí, které má výsledek plnit oba přístupy musí vést k témuž výsledku (stroj, stavba, IS) uplatnění obou současně - úplnost a vyváženost balíků práce Ke každému balíku práce určení pracovních funkcí nutných pro tyto práce odpovědnost výběr konkrétních osob určení -- času řešení (termín od-do) -- potřeby zdrojů (kdy, kolik, kde) -- odhad nákladů strana 14

15 6. Síťová analýza Síťová analýza jedna z metod operačního výzkumu použití v situacích, kdy se snažíme činnosti uspořádat, organizovat oblasti použití -- investiční akce -- organizační akce -- opravy velkých zařízení apod. graficky znázorňuje návaznost činností přehled o rozsahu projektu, podmíněnost činností,... umožňuje určit tzv. kritické činnosti (kritická cesta) dnes je základem projektového řízení umožňuje hledat kompromis mezi časem, kvalitou a náklady nelze použít v případech -- nevyjasněná koncepce -- změny v koncepci -- nedostatečné informace o projektu -- nedodržování termínů dílčích činností (subdodávek) Základní metody založené na síťové analýze CPM (Critical Path Method) PERT (zdokonalení CPM, stochastický model, rozhodování za rizika) LESS, PERTCOST (zaměřené na minimalizaci nákladů) Postup aplikace vytvoření souboru činností sestavení síťového grafu časová analýza projektu určení časových rezerv analýza kritické cesty posouzení realizovatelnosti (z hlediska času, poté další zdroje) případné úpravy a opět analýza krit. cesty,... analýza zdrojů a) Vytvoření souboru činností viz dekompozice projektových činností zadávací tabulka strana 15

16 Ozn. činnosti Název činnosti Následné činnosti Doba trvání A... D, E 2 dny B... H, I, J 5 dní... atd. doba trvání - odhad času t i,j = (2a ij + 3b ij ) / 5 t i,j = (a ij + 4m i,j + b ij ) / 6... a ij - pesimistický odhad (vliv rizik)... b ij - optimistický odhad... m ij - nejpravděpodobnější odhad b) Vytvoření síťového grafu činnosti v uzlech činnosti na hranách příklad (zde pouze ilustrační, v rámci možností MS Word) A1 A2 U4 O C1.1 C3.1 O U6 O C1.2 C1.3 U5 C4.1 O O O O U8 U1 U2 U3 C2.1 C2.2 C2.3 A3 O O U9 (M2) U7 C3.2 C4.2 (M1) C3.3 O O U10 C4.3 U11 (M3) c) Časová analýza u každé činnosti určit, kdy může začít a kdy skončit termíny -- nejdříve možného začátku činnosti -- nejdříve možného ukončení činnosti -- nejpozději přípustného začátku činnosti -- nejpozději přípustného ukončení činnosti termíny u jednotlivých uzlů -- nejdříve možná aktivace uzlu (u koncového uzlu = nejdříve možný konec projektu) -- nejpozději přípustná aktivace uzlu d) Určení časových rezerv strana 16

17 kritická rezerva uzlu... R i = T u u i - t i rezerva celková (j-tý uzel) -- T j - t j rezerva volná (j-tý uzel) -- t u j - t j rezerva nezávislá (j-tý uzel) -- max (0, t u j - T u i - t ij ) nečerpat rezervu celkovou -- nejdříve volnou... neohrozíme termíny nejdříve možné aktivace uzlů -- nezávislou e) Analýza kritické cesty kritická cesta -- uzly, pro něž R i = 0 -- činnosti, pro něž T i = t i posouzení, kolik % tvoří podíl kritických činností -- nad 30%... projekt pravděp. nerealizovatelný snažíme se o snížení podílu kritických činností -- pokrytí kritických činností z vlastních (resp. cizích) zdrojů f) Analýza zdrojů optimalizace doby trvání projektu při omezených zdrojích Ganntův lineární diagram -- úsečkový diagram činností -- průběh činností v čase -- jde o jiný úhel pohledu na projektové činnosti histogram spotřeby zdrojů -- podklad pro plán rozpočtu, termínů plateb Ganntův lineární diagram (uvažujme počty lidí) dny /úkol A B r r C r D E r r F r r r r G H r r r r r I r r r r r r J r r r K L 2-- r r r r r r r... rezerva volná strana 17

18 Histogram spotřeby zdrojů počty lidí den: * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)... máme limit 10 lidí Např.: 3. den musíme 2 lidi ušetřit --> posunout činnosti? Mají rezervy? Lze činnosti přerušit? Softwarová podpora síťové analýzy MS Project... viz literatura k tomuto SW g) Plánování rozpočtu Složení nákladů: mzdové náklady lidí vlastního oddělení mzdové náklady lidí jiných oddělení organizace režijní náklady (všeobecná a správní režie) nákupy materiálu subdodávky jiných dodavatelů cestovné náklady na výpočetní techniku Plánování rozpočtu strana 18

19 náklady se plánují do takové podrobnosti, v jaké budeme získávat výkazy jejich čerpání opět nutno počítat s jistou nepřesností nejprve nutno naplánovat činnosti, materiál,..., pak teprve náklady náklady projektu = součet nákladů jednotlivých úkolů odhady nákladů - metody obdobné jako u plánování času h) Řízení rozsahu projektu Kdo všechno je klient? paní v kanceláři - používá náš produkt IT oddělení zákazníka - řídí zavádění a provoz IS/IT v podniku finanční ředitel - proplácí naše faktury odbory - nechtějí propouštět nadbytečné zaměstnance generální ředitel - podepisuje smlouvy Kdo je hlavní osoba - gestor projektu u zákazníka kdo řekne finančnímu řediteli, aby proplatil faktury kdo řekne vedení, že projekt splňuje požadavky a je ukončen kdo se bude starat, aby se nezvětšoval rozsah projektu bez odpovídajících úprav rozpočtu kdo bude sdílet náš pocit naléhavosti, aby byl projekt dokončen včas kdo bude eskalovat problémy, aby bylo dosaženo úspěchu ten je pro nás hlavní osobou zákazníka - gestor projektu Gestor (sponzor) projektu je mluvčím zákazníka, reprezentuje zájmy všech skupin je primárním kontaktem projektového manažera pro řešení problémů je zplnomocněn organizací zákazníka k přejímání výstupů projektu Komise pro řízení změn (Change Control Board - CCB) zplnomocněná k rozhodování o projektu tato komise je nepostradatelná pro úspěšnost projektu Řídící komise projektu (Executive Steering Commitee - ESC) nejvyšší instance projektu složená z managementu zákazníka a dodavatele Nutno pochopit problémy zákazníka právní oddělení chce perfektní smlouvu finanční ředitel chce nízkou cenu IT manager požaduje soulad s IT strategií uživatel chce rychle funkční systém strana 19

20 dodavatel HW chce prodat co nejnovější techniku všichni mají svoji pravdu Nutno vytvořit tým neexistuje my a oni nutno sdílet radosti i starosti zákazníka, jeho úspěch a vizi informovat a komunikovat v celém týmu - budovat důvěru zaměřit se na vizi zákazníka - strategii vývoje IS/IT v souladu s globální strategií firmy Nutno stanovit pravidla jednání nelze uspokojit protichůdná očekávání nutno dojít k dohodě identifikovat jednotlivá očekávání přeformulovat je do měřitelných požadavků identifikovat a kvantifikovat omezení nechat tým (řídící komisi projektu, komisi pro řízení změn) aby pravidla odsouhlasil (explicitní písemný souhlas všech stran) zaznamenávat si všechna pravidla, zahrnout je do dokumentace projektu (Definice projektu, Plánu kvality) při nejasnostech - okamžitě eskalovat situaci, na nic nečekat (prevence proti selhání projektu) Požadavky na změnu používat formální změnové řízení, tj. -- požadavky na změnu evidovat -- musí být jasné, kdo požadavek vydal a kdo o něm rozhodl -- rozhodnutí musí být zdůvodněno -- pro změnové řízení musí existovat formální zápis Doporučení vytvořit jednotnou projektovou kulturu oslovit potřeby všech pracovat pro úspěch gestora projektu neshody řešit konsensem eskalovat problémy včas udržovat profesionální prostředí poměřování požadavků - kolik za kolik (nikoliv ano-ne) komunikovat a budovat si důvěru i) Dokumentace řízení projektu IS Obecná pravidla pro řízení projektu vývoje IS strana 20

21 zaměřit se na cíle projektu (vize) zplnomocnit tým a mít schopnou a kompetentní komisi pro řízení změn používat správně SW nástroje pro řízení projektu řídit projekt, ne procesy každý si musí denně evidovat svůj postup a zasílat zprávy v určených termínech a formátech trvat na explicitních písemných schváleních řídit náklady + čas + rozsah (všechny tři) komunikovat - stále se všemi vysvětlovat, školit revidovat plány, přeplánovávat vést o všem záznamy (porady, telefony, y,...) "Pilotní kabina" projektu Požadavky na změny (Change Requests) Ověřování kvality (Quality Assurance) Plán plnění požadavků (RTM) Plán kvality (QP) Rozpočet projektu (Čerpání rozpočtu) Definice projektu (PDD) Položky k provedení (Action Items) Nezávislé posouzení kvality (PQ Review) Plán projektu jednotlivé dokumenty tvoří podklad pro "Zprávu o stavu projektu" (Project Status Report) jde o důležité nástroje pro sledování cíle a průběhu projektu IS i nejlépe naplánované projekty selhávají, selhává-li jejich řízení Jednotlivé dokumenty Definice projektu Plán kvality Plán projektu Ověřování kvality (Quality Assurance) -- stanovený systém prověřování a přebírání dílčích výsledků práce -- inspekce kódu -- skupinové zhodnocení -- formální zhodnocení -- oponentura řešení Nezávislé posouzení kvality (Project Quality Review) -- externí posouzení úspěšnosti projektu -- pohled zvenku Požadavky na změny (Change Requests) -- podané přes komisi pro řízení změn Položky k provedení (Action Items) -- poznámky o možných doplněních projektu strana 21

22 Plán plnění požadavků (RTM - Requirements Tracebility Matrix) -- mapa požadavků (činností), plán jejich návazností a termínů plnění Zpráva o stavu projektu tzv. Project Status Report poskytuje "tvrdá" data (měřitelná) z různých zdrojů nástroj ke sledování průběhu projektu K čemu slouží Zpráva o stavu projektu? pro měření postupu projektu -- kde jsme, jdeme správnou cestou? monitoring "zdraví" projektu -- problémy kvality, spokojenost zákazníka -- informace pro ostatní o projektu (pro projektový tým, sponzora projektu, komisi pro řízení změn, řídící komisi projektu) získávání souhlasu na všech stranách -- projektový manažer, sponzor projektu, projektový tým, komise pro vytváření historických záznamů -- zachycení vývoje projektu -- poučení pro příště -- porozumění projektu -- sdílení informací Části Zprávy o stavu projektu shrnutí pro management -- sumarizuje kapitolu "Detaily" -- vždy psáno projektovým manažerem detaily -- získávány z jednotlivých reportů členů týmu Shrnutí pro management shrnutí stavu čerpání rozpočtu postup proti milníkům plánu projektu problémy a rizika, navrhovaná opatření, požadavky na změny Detaily provedené plánované činnosti -- zdroj... Plán projektu neplánované činnosti -- zdroj... Plán projektu, Položky k provedení plánované neprovedené činnosti -- zdroj... Plán projektu, Ověřování kvality plánované činnosti do dalšího Status Reportu -- zdroj... Plán projektu, Požadavky na změny požadavky na změny -- zdroj... Plán projektu, Požadavky na změny, Položky k provedení, Nezávislé posouzení kvality stav rozpočtu, pracnost -- zdroj... Plán projektu, Čerpání rozpočtu strana 22

23 sledování milníků -- zdroj... Plán projektu, Ověřování kvality j) Dokument "Definice projektu" Dokument "Definice projektu" Project Definition Document (PDD) je "strategií" projektu - odpovídá na otázky typu "co" Definice projektu specifikuje: -- požadavky a cíle projektu -- hlavní výstupy -- náklady -- plán projektu -- organizační strukturu týmu -- metody řízení projektu a kvality -- akceptační kritéria je to živý dokument (!) komu je určen? -- pro management dodavatele... slouží k pochopení požadavků klienta a ujasnění potřebných zdrojů pro realizaci projektu -- management zákazníka... slouží k vybudování důvěry managementu klienta ve schopnosti dodavatele řídit projekt... pomáhá vytvořit pracovní prostředí ještě před zahájením projektu kdo dokument vypracuje? -- napsán společně dodavatelem a zákazníkem kapitoly dokumentu 1. Úvod 2. Východiska a současný stav 3. Rozsah projektu 4. Organizace projektu 5. Řízení projektu a řízení změn 6. Plán projektu 7. Akceptační kritéria 8. Požadavky na součinnost kapitola 1. Úvod -- vysvětluje samotný dokument, nikoliv projekt strana 23

24 -- účel dokumentu, jakou roli hraje v projektu -- rozsah - co je a co není obsahem dokumentu -- rozdělovník - komu je dokument distribuován (zákazník, dodavatel, případně další) -- odkazy - z čeho dokument vychází (dokumenty výběrového řízení, zápisy z porady,...) kapitola 2. Východiska a současný stav -- stručné shrnutí informací o důvodech realizace projektu, souvislostech, historii, požadavcích, omezeních,... kapitola 3. Rozsah projektu -- jde o definici hranic projektu -- požadavky - specifikace cílového stavu, -- hlavní výstupy (seznam jasně definovaných výstupů, které slouží ke splnění výše uvedených požadavků kapitola 4. Organizace projektu -- tato kapitola se může odkazovat na plán kvality -- personální složení... seznam všech účastníků projektu (funkce, telef. čísla, ,...) -- role v projektu... identifikace rolí v projektu (manažer projektu,..., komise pro řízení změn, sponzor projektu,...) -- řídící a komunikační struktura... definuje kdo, kdy, jak a komu co reportuje -- místo práce... kde se bude na projektu pracovat (pro odhad cestovních nákladů) kapitola 5. Řízení projektu a řízení změn -- popisuje, jak bude projekt řízen a jak budou zpracovávány požadavky na změnu -- může se odkazovat na plán kvality -- řídící komise (Executive Steering Commitee)... kontrolně konzultační komise (dohledová a schvalovací funkce) -- komise (prac. skupina) pro řízení změn (Change Control Board)... zpracovává denní problémy, požadavky na změny -- změnové řízení... popis procesu, šablona požadavků na změnu (úpravu) -- řízení kvality... jak bude řízena kvalita výstupů -- konfigurační řízení... popis procesu kapitola 6. Plán projektu -- zahrnuje rozklad činností (work breakdown structure) -- hierarchická dekompozice na dílčí činnosti -- přiřazení personálu a identifikované výstupy činností -- hlavní milníky projektu -- detailnější plán je vhodné udržovat jako samostatný materiál (z důvodu pravděpodobných častějších změn) kapitola 7. Akceptační kritéria -- definuje procesy, kterými bude projekt ukončen strana 24

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář A3RIP Řízení projektů 6. seminář 24. 10. 2012 Obsah 1. od iniciace k plánovaní 2. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttův diagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika 3. bonusový

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK Cílem této kapitoly je identifikovat a popsat, pokud možno eliminovat resp. navrhnout opatření ke snížení a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu implementace strategie. Rizika

Více

Analýza. Roman Danel 1. Metody analýzy

Analýza. Roman Danel 1. Metody analýzy Analýza Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části, je to metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem (dissolution) na jednodušší. Cílem analýzy je tedy identifikovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Realizace projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo 13.6.2011 Agenda Úvod do problematiky Způsob řízení rizika, optimalizace Proces řízení rizika Vymezení

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Řízení projektu a rozdělení zodpovědností

Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Část P1_3 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA ŘÍZENÍ PROJEKTU 3 2.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU 3 2.1.1. ŘÍDÍCÍ VÝBOR PROJEKTU

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Obsah. Předmluva 9. Kapitola 1 Než se pustíme do plánování projektu 11. Kapitola 2 Jak se vyrábí úspěšný projekt (aneb Jak poznáme úspěch.

Obsah. Předmluva 9. Kapitola 1 Než se pustíme do plánování projektu 11. Kapitola 2 Jak se vyrábí úspěšný projekt (aneb Jak poznáme úspěch. Obsah Předmluva 9 Kapitola 1 Než se pustíme do plánování projektu 11 Co je to IT 11 Úvod do oboru IT 11 Některé základní termíny a pojmy 11 Rozdělení oboru IT na podobory 13 Role, se kterými se můžeme

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT Řízení projektů Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT 1 Úvod základní pojmy Projekt souhrn činností, které musí být všechny realizovány, aby byl projekt dokončen Činnost

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1 Obsah prezentace Představení produktu Detailnějsí provedení produktem Zhodnocení projektu 2 Projektový management pro inženýrství

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 2 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU POSTUP ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO PROJEKTU Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační číslo

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 4. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 4. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 4 1 Čtyři doplňkové znaky projektu A. Původ B. Produkt C. Trh D. Velikost 2 A. Původ V okamžiku vzniku potenciálního projektu je potřeba znát informace

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více