Projekt a projektové řízení pro manažery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt a projektové řízení pro manažery"

Transkript

1 Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

2 Zpracoval: Ing. Josef Kutáč, ATACO consulting spol. s r.o. Osnova 1. Úvod - základní pojmy Fáze životního cyklu projektu Organizace řízení projektu vývoje IS, pracovní funkce Rozhodovací analýza Dekompozice projektových činností Síťová analýza Plánování rozpočtu Řízení rozsahu projektu Dokumentace řízení projektu IS Dokument "Definice projektu" Dokument "Plán kvality" Dokument "Plán projektu" Řízení rizik Dokončení projektu strana 2

3 1. Úvod - základní pojmy Co je to projekt? Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho (projektového manažera) v zájmu zadavatele. např. budovy, zařízení, výrobky, organizační akce, výzkumné a vývojové úkoly. množina vzájemně souvisejících činností -- mají přiděleny zdroje (čas, finance, personál, materiál) -- jsou definované požadavky na projekt (cíl projektu), vstupy a výstupy Rozdíl mezi projektem a běžnou podnikatelskou rutinou definován začátek a konec neopakovatelnost projektu hodnota projektu... i více než roční příjem firmy riziko projektu... značné odklad v projektu... kritický dopad know-how... zkušenosti z projektu až po jeho ukončení struktura týmu... dočasná doba výcviku k projektovému řízení... měří se počtem projektů Chápání pojmu projektové řízení řízení projektů řízení pomocí projektů Projektové řízení jako řízení projektů způsob řízení složitých, diskrétních, plánovaných úkolů s vysokou mírou neurčitosti, s vysokou mírou komplexnosti, který zahrnuje -- řízení tvorby projektů -- řízení realizace projektů -- řízení oživování projektů Projektové řízení jako řízení pomocí projektů souhrn činností řídícího subjektu, směřující k dosažení plánovaných cílů v plánovaném čase a nákladech činnosti mají řadu specifik -- neopakovatelnost cílů a způsobů realizace strana 3

4 -- variantnost cest realizace -- značný počet a různorodost účastníků -- radikální změny rozhodování problémů v průběhu projektu -- značný výskyt nejasně definovaných problémů, změn s vysokou mírou nejistot a rizik Základní rysy projektového řízení projekt má přesně definovaný začátek a konec činnosti se neopakují -- snížená možnost nápravy omylů proměnlivost účastníků projektu vysoká neurčitost -- spojená s definováním cílů -- spojená s realizací -- z toho vyplývající riziko relativně slabá zpětná vazba v průběhu projektu -- v porovnání se zpětnou vazbou na konci projektu Zdroje čas... definice začátku a konce projektu finance... je dán rozpočet lidské zdroje... role, odpovědnosti, řídící struktura materiál... technické vybavení, kanceláře, auta, telefony,... Vstupy dokumentace současného stavu požadavky na projekt akceptační kritéria Výstupy produkty odpovídající akceptačním kritériím "Trojimperativ" projekt je definován trojimperativem kvalita (rozsah, specifikace provedení) čas náklady (cena) strana 4

5 Příklad srovnání přípravy projektu a letu letadla Letadlo -- každý let má letový plán a povolení ke startu -- každý let má své vyšší řízení -- odpovědní lidé verifikují letový plán z hlediska správnosti, přesnosti, úplnosti Projekt -- PDD (Project Definition Document) je letový plán projektu -- musí být schválen před "startem" Letadlo -- letadla mají stanoven cíl... před odletem (!) -- pouze když je známo, kam se má letět, lze stanovit čas přistání Projekt -- doba trvání projektu je určená cílem projektu -- neznáme-li cíl, nelze určit čas, náklady, specifikovat kvalitu Letadlo -- let má klienty, o které je nutno po celou dobu pečovat -- klienti mají mnoho požadavků (doletět k cíli, levné letenky, bezpečný let, pohodlný let, doletět včas) Projekt -- zákazníci projektů mají rovněž své požadavky -- zákazníci si nás vybrali, protože jsme jejich nejbezpečnější varianta -- jsme nejkompetentnější dodávat kvalitu, včas, v rámci rozpočtu a bez nepříjemných překvapení Letadlo -- každý let vyžaduje nějaké zdroje -- let bude trvat určitou bobu -- spotřebuje se určité množství paliva, jídla apod. Projekt -- zákazníci často chtějí servis na úrovni 1. třídy za cenu letenky turistickou třídou Letadlo -- každý let musí mít řízená rizika -- silný protivítr může způsobit zpoždění strana 5

6 -- turbulence jsou nepříjemné pro cestující, mohou způsobit zranění -- jídlo může být zkažené -- mohou vzniknout technické problémy letadla Projekt -- projekty mají známá i neznámá rizika s různým dopadem na projekt Letadlo -- každý let musí sledovat svůj postup podle letového plánu -- letadla jsou plná měřících přístrojů -- vnější zařízení také sledují postup letu (radary, řízení letového provozu) Projekt -- projekt bez dostatečných nástrojů sledování může být mimo plán a nikdo se to včas nedoví Letadlo -- každý let používá nějaké prostředky -- letadlo, cisterny s palivem, tahače,... Projekt -- projekty používají metodiky a metody řízení projektů IS -- jde o to, aby se projekt co nejefektivněji dostal z bodu A do bodu B Letadlo -- má pilota a druhého pilota -- palubní inženýr neřídí letadlo -- letuška ani cestující rovněž neřídí letadlo -- letadlo řídí pilot, i ten je někdy postradatelný Projekt -- projekt řídí projektový manažer -- nedělá to administrátor databáze, analytik, programátor ani uživatel Letadlo -- let je většinu času je řízen autopilotem -- dobře naplánované lety vyžadují lidský zásah pouze v kritických fázích letu (start, přistání, špatné počasí, problémy apod.) Projekt -- pomocí správných nástrojů může projekt běžet bez řídících zásahů -- pokud ne... prověřte své nástroje Co znamená být pilotem? komunikovat -- s posádkou, řídící věží, cestujícími strana 6

7 -- být informován a informovat neprodávat letenky -- úkolem je řídit tento let -- nikoliv prodávat letenky na let příští -- budoucí business si zajistíme tím, že budeme mít spokojené cestující řídit letadlo -- pilot musí být na plný úvazek -- pilot, který je současně letuškou, cestovní kanceláří apod.... nedělá ani jedno dobře -- každá práce během letu je důležitá... nejdůležitější je ovšem práce pilota řídit z kabiny -- letadlo se řídí z kabiny, ne ze zavazadlového prostoru apod. -- v kabině jsou všechny řídící a měřící přístroje -- jsou-li přístroje dostupné na jednom místě, je jednodušší je sledovat -- možno využít autopilota... není účelem držet řídící páku po celou dobu letu "Autopilot" projektu metodika řízení projektu nástroje řízení... MS projekt (použití síťové analýzy) -- vytváření plánu projektu na základě metodiky -- monitoring a reporting postupu projektových prací -- sdílení informací s ostatními -- sledování a řízení požadavků na změny -- hlášení chyb a problémů 2. Fáze životního cyklu projektu Základní fáze projektu: definice a zahájení --> realizace --> ukončení Zahájení projektu: před zahájením -- již obchodní jednání ovlivňuje budoucí projekt -- pozor na nereálná očekávání -- nutno dobře porozumět požadavkům klienta jak dojde k zahájení projektu -- formální výběrové řízení (poměrně přesné zadání) -- klient formálně požádá o vypracování návrhu (méně přesné zadání) -- předložení projektu je iniciativou dodavatele zpracování dokumentu Definice projektu -- základní dokument projektu -- určen: projektovému týmu i klientovi -- součást (příloha) kontraktu -- živý dokument - použití k průběžnému řízení po celou dobu běhu projektu Realizace projektu strana 7

8 porady projektového týmu porady kontrolních komisí vydávání zpráv o stavu projektu sledování a evidence požadavků na změny hodnocení kvality řízení rizik Ukončení projektu předávací protokoly předání výstupů akceptační protokoly závěrečné porady -- s klientem, s projektovým týmem uzavření rozpočtu -- přehled o čase, nákladech, pracnosti Podrobnější členění fází fáze iniciace fáze koncepce fáze návrhu fáze prováděcí (realizace) fáze kompletace fáze likvidace Fáze iniciace představuje zrod projektu formulovány základní cíle projektu představy o možných cestách k dosažení cílů -- náměty řešení, které budou dále rozpracovány ve varianty koncepce rozhodujícím subjektem je zadavatel -- definuje cíle a jejich kvantitativní a kvalitativní charakteristiky -- parametry kvality -- požadovaný čas řešení -- odhad nákladů úkoly projektového řízení -- efektivní formulace problému -- uspořádání námětů řešení -- odhad finanční, časové a technické proveditelnosti -- pomáhat při přípravě finančního zajištění projektu -- definovat autoritu a odpovědnost v projektu (ujasnění kompetencí) -- definovat systém vztahů zadavatel-řešitel -- ujasnění odsouhlasovacích procedur -- vytvoření účinného systému kontroly Fáze koncepce studie proveditelnosti jednotlivých variant řešení důležitá - variantnost řešení stanovení prahů nevratnosti strana 8

9 systémovost řešení - interakce mezi projektem a jednotlivými řešenými subsystémy časový harmonogram jednotlivých variant (síťový graf) odhad potřebných zdrojů a nákladů pro jednotlivé varianty rizika jednotlivých variant řešení stanovení kriterií pro hodnocení variant výběr nejlepší varianty zdůvodnění výběru a prezentace managementu podniku Fáze návrhu rozpracování řešení do podrobnosti nezbytné pro vlastní realizaci projektu dekompozice projektových činností návaznost činností - síťový graf termínová listina potřeby zdrojů analýza nákladů optimalizace sporu mezi kvalitou, časem, náklady stanovení milníků - důležitých bodů v plánu projektu stanovení pravidel akceptace dílčích řešení zadavatel - rozhodnutí, kteří dodavatelé budou spolupracovat uzavírání smluv s dodavateli upřesnění organizace projektového řízení požadavky na součinnost se zákazníkem vybudování informačního systému pro účely projektového řízení -- sledování rozsahu řešení, kvality, času, potřeby zdrojů, nákladů řízení rizik možné chyby -- nevyjasněná koncepce z předchozí fáze -- malá variantnost koncepce projektu -- nevhodná organizační struktura projektového řízení Fáze prováděcí (realizace) dominantní úloha projektového řízení sledování síťového grafu sledování kvality, času, nákladů sledování hlediska bezpečnosti identifikace a eliminace rizik dokumentace průběhu projektového řízení Fáze kompletace systémové zavedení výsledku projektového řízení do života dominantní role - zadavatel, uživatel výsledku vyhodnocení úspěšnosti projektu kontrola dokumentací a manuálů dohlížení v době zkušebního provozu kontrola plateb Fáze likvidace systémové ukončení spolupráce projektového týmu strana 9

10 archivace dokumentů zhodnocení práce lidí projektového týmu (odměny) převedení lidí na řešení jiných úkolů 3. Organizace řízení projektu vývoje IS, pracovní funkce Hierarchie projektu skupina lidí zahrnutých do projektu, vztahy mezi nimi Ředitel projektu osoba s pravomocí projekt založit je "vlastníkem" projektu řízení projektu na strategické úrovni Projektový manažer osoba odpovědná za projekt na taktické a operativní úrovni Vedoucí projektu (vedoucí řešitel) osoba vedoucí subprojekt Projektový tým osoby vybrané pro provádění prací na projektu pod vedením ved. projektu resp. proj. manažera jádrový tým Podpůrné týmy specialisté řešící dílčí podúkoly pod vedením svých liniových vedoucích Gestor projektu (sponzor) člověk zplnomocněný organizací zákazníka k přijímání výstupů projektu mluvčí zákazníka reprezentuje zájmy všech skupin uživatelů (zákazníka) je primárním kontaktem projektového manažera pro řešení problémů nemůže-li (nebo nechce) gestor rozhodnout, je problém eskalován k CCB Change Control Board (CCB) Komise pro řízení změn strana 10

11 malá komise zplnomocněná k rozhodování o projektu složení např. -- projektový manažer -- gestor projektu -- zástupci uživatelů -- vedoucí řešitelé nemůže-li (nebo nechce) CCB rozhodnout, je problém eskalován k ESC Executive Steering Committee (ESC) Řídící komise projektu nejvyšší instance projektu top management zákazníka (ředitel projektu) top management dodavatelů rozhoduje o věcech, které přísluší top managementu 4. Rozhodovací analýza Rozhodovací analýza technika řešení problému rozhodování Problém rozhodování problém s variantní možností řešení Rozhodovací proces logický sled funkčně vymezených a časově oddělených fází, které probíhají při řešení problému Struktura rozhodovacího procesu identifikace -- 1) vymezení problému, stanovení cíle -- 2) analýza faktorů rozhodování, určení kriterií a pravidel -- 3) rozpoznání a tvorba variant komputace -- 4) prognóza důsledků volby variant, experimentování s variantami -- 5) hodnocení variant -- 6) přijetí rozhodnutí, volba nejvhodnější varianty interpretace -- 7) formulace rozhodnutí, prostředky realizace a kontroly možné cyklické návraty do předchozích fází Rozhodovací analýza heuristická metoda vhodná pro řešení složitých rozhodovacích procesů univerzální metoda lze ji použít všude tam, kde je nutno učinit kvalifikované rozhodnutí strana 11

12 její fáze se blíží struktuře rozhodovacího procesu Fáze rozhodovací analýzy 1) Vymezení problému, stanovení cílů základní krok rozhodovací analýzy cíl nutno vymezit co nejpřesněji -- někdy je to možné jen rámcově písemně vymezit rozsah -- co je a co již není cílem řešení 2) Rozbor informací a podkladů dokonalé poznání problému příprava podkladů pro rozhodování soustředit a utřídit informace informace pro -- pro stanovení variant řešení -- pro stanovení kriterií hodnocení variant -- pro určení rizik jednotlivých variant 3) Stanovení variant řešení variantní řešení zvyšuje pravděpodobnost nalezení kvalitního rozhodnutí varianty se stanovují metodou odborného posouzení nutno vyhnout se pokušení předem preferovat jednu variantu 4) Stanovení kriterií pro výběr variant stanovení kriterií je úzce spjato s vymezenými cíli při podrobném vymezení cílů můžeme kriteria ztotožnit s těmito dílčími cíli kritéria absolutní (nezbytná), relativní (žádoucí) množství kriterií - únosný, ale výstižný počet měřitelnost naplnění kriterií - stupnice -- číselné škály -- poměrná čísla -- hodnotové parametry např nevyhovuje 2... vyhovuje málo 4... vyhovuje 6... plně vyhovuje vážená kriteria -- váha určuje význam kriteria -- použijeme číselnou stupnici strana 12

13 5) Hodnocení a srovnávání variant srovnávání variant řešení -- na základě rozborů řešitelnosti jednotlivých variant provedeme jejich srovnání dle stanovených kriterií a doporučíme konečnou variantu řešení. Rozhodovací matice kritérium váha var. V1 var. V2 součin součin součin K K K K K užitnost ) Zjištění nepříznivých důsledků variant řešení (odhad rizik) neposuzujeme jen přednosti varianty, uvědomujeme si i její nedostatky některá rizika uvažujeme již při hodnocení užitnosti variant podle kriterií zde jde o vytipování dalších rizikových faktorů, slabin řešení -- stanovení pravděpodobnosti výskytu nepříznivých jevů -- stanovení závažnosti důsledků těchto jevů sestavíme rozhodovací matici pro hodnocení rizik -- varianty -- rizika -- váhy rizik (odborným odhadem) stanovení celkového stupně ohrožení každé varianty 7) Volba nejvhodnější varianty varianta, která nejlépe a s nejmenším rizikem splňuje daný cíl nejpříznivější poměr užitnost / riziko racionální rozhodovací strategie -- volba varianty s největší převahou užitku nad rizikem riziko varianty -- malé -- značné, ale při vhodných opatřeních zvládnutelné (únosné) -- neúnosné návrh rozhodnutí zdůvodnění rozhodnutí strana 13

14 5. Dekompozice projektových činností Úkoly řešené projektovým řízením rozsáhlé - zřídka řešitelné vcelku nezbytné - provést dekompozici původního úkolu na dílčí podúkoly hovoříme o problémově orientované dekompozici Cíl dekompozice projektových činností rozčlenění projektu na plánovatelné a kontrolovatelné balíky práce Postup dekompozice rozdělení projektu (problému) na dílčí problémy vznikne hierarchická struktura dílčích problémů atd. až na jednotlivé balíky práce popis jednotlivých prací Výsledek problémově orientované dekompozice seznam balíků práce Přístup k dekompozici objektový -- podle hmatatelných aspektů výsledku projektu funkční -- podle funkcí, které má výsledek plnit oba přístupy musí vést k témuž výsledku (stroj, stavba, IS) uplatnění obou současně - úplnost a vyváženost balíků práce Ke každému balíku práce určení pracovních funkcí nutných pro tyto práce odpovědnost výběr konkrétních osob určení -- času řešení (termín od-do) -- potřeby zdrojů (kdy, kolik, kde) -- odhad nákladů strana 14

15 6. Síťová analýza Síťová analýza jedna z metod operačního výzkumu použití v situacích, kdy se snažíme činnosti uspořádat, organizovat oblasti použití -- investiční akce -- organizační akce -- opravy velkých zařízení apod. graficky znázorňuje návaznost činností přehled o rozsahu projektu, podmíněnost činností,... umožňuje určit tzv. kritické činnosti (kritická cesta) dnes je základem projektového řízení umožňuje hledat kompromis mezi časem, kvalitou a náklady nelze použít v případech -- nevyjasněná koncepce -- změny v koncepci -- nedostatečné informace o projektu -- nedodržování termínů dílčích činností (subdodávek) Základní metody založené na síťové analýze CPM (Critical Path Method) PERT (zdokonalení CPM, stochastický model, rozhodování za rizika) LESS, PERTCOST (zaměřené na minimalizaci nákladů) Postup aplikace vytvoření souboru činností sestavení síťového grafu časová analýza projektu určení časových rezerv analýza kritické cesty posouzení realizovatelnosti (z hlediska času, poté další zdroje) případné úpravy a opět analýza krit. cesty,... analýza zdrojů a) Vytvoření souboru činností viz dekompozice projektových činností zadávací tabulka strana 15

16 Ozn. činnosti Název činnosti Následné činnosti Doba trvání A... D, E 2 dny B... H, I, J 5 dní... atd. doba trvání - odhad času t i,j = (2a ij + 3b ij ) / 5 t i,j = (a ij + 4m i,j + b ij ) / 6... a ij - pesimistický odhad (vliv rizik)... b ij - optimistický odhad... m ij - nejpravděpodobnější odhad b) Vytvoření síťového grafu činnosti v uzlech činnosti na hranách příklad (zde pouze ilustrační, v rámci možností MS Word) A1 A2 U4 O C1.1 C3.1 O U6 O C1.2 C1.3 U5 C4.1 O O O O U8 U1 U2 U3 C2.1 C2.2 C2.3 A3 O O U9 (M2) U7 C3.2 C4.2 (M1) C3.3 O O U10 C4.3 U11 (M3) c) Časová analýza u každé činnosti určit, kdy může začít a kdy skončit termíny -- nejdříve možného začátku činnosti -- nejdříve možného ukončení činnosti -- nejpozději přípustného začátku činnosti -- nejpozději přípustného ukončení činnosti termíny u jednotlivých uzlů -- nejdříve možná aktivace uzlu (u koncového uzlu = nejdříve možný konec projektu) -- nejpozději přípustná aktivace uzlu d) Určení časových rezerv strana 16

17 kritická rezerva uzlu... R i = T u u i - t i rezerva celková (j-tý uzel) -- T j - t j rezerva volná (j-tý uzel) -- t u j - t j rezerva nezávislá (j-tý uzel) -- max (0, t u j - T u i - t ij ) nečerpat rezervu celkovou -- nejdříve volnou... neohrozíme termíny nejdříve možné aktivace uzlů -- nezávislou e) Analýza kritické cesty kritická cesta -- uzly, pro něž R i = 0 -- činnosti, pro něž T i = t i posouzení, kolik % tvoří podíl kritických činností -- nad 30%... projekt pravděp. nerealizovatelný snažíme se o snížení podílu kritických činností -- pokrytí kritických činností z vlastních (resp. cizích) zdrojů f) Analýza zdrojů optimalizace doby trvání projektu při omezených zdrojích Ganntův lineární diagram -- úsečkový diagram činností -- průběh činností v čase -- jde o jiný úhel pohledu na projektové činnosti histogram spotřeby zdrojů -- podklad pro plán rozpočtu, termínů plateb Ganntův lineární diagram (uvažujme počty lidí) dny /úkol A B r r C r D E r r F r r r r G H r r r r r I r r r r r r J r r r K L 2-- r r r r r r r... rezerva volná strana 17

18 Histogram spotřeby zdrojů počty lidí den: * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)... máme limit 10 lidí Např.: 3. den musíme 2 lidi ušetřit --> posunout činnosti? Mají rezervy? Lze činnosti přerušit? Softwarová podpora síťové analýzy MS Project... viz literatura k tomuto SW g) Plánování rozpočtu Složení nákladů: mzdové náklady lidí vlastního oddělení mzdové náklady lidí jiných oddělení organizace režijní náklady (všeobecná a správní režie) nákupy materiálu subdodávky jiných dodavatelů cestovné náklady na výpočetní techniku Plánování rozpočtu strana 18

19 náklady se plánují do takové podrobnosti, v jaké budeme získávat výkazy jejich čerpání opět nutno počítat s jistou nepřesností nejprve nutno naplánovat činnosti, materiál,..., pak teprve náklady náklady projektu = součet nákladů jednotlivých úkolů odhady nákladů - metody obdobné jako u plánování času h) Řízení rozsahu projektu Kdo všechno je klient? paní v kanceláři - používá náš produkt IT oddělení zákazníka - řídí zavádění a provoz IS/IT v podniku finanční ředitel - proplácí naše faktury odbory - nechtějí propouštět nadbytečné zaměstnance generální ředitel - podepisuje smlouvy Kdo je hlavní osoba - gestor projektu u zákazníka kdo řekne finančnímu řediteli, aby proplatil faktury kdo řekne vedení, že projekt splňuje požadavky a je ukončen kdo se bude starat, aby se nezvětšoval rozsah projektu bez odpovídajících úprav rozpočtu kdo bude sdílet náš pocit naléhavosti, aby byl projekt dokončen včas kdo bude eskalovat problémy, aby bylo dosaženo úspěchu ten je pro nás hlavní osobou zákazníka - gestor projektu Gestor (sponzor) projektu je mluvčím zákazníka, reprezentuje zájmy všech skupin je primárním kontaktem projektového manažera pro řešení problémů je zplnomocněn organizací zákazníka k přejímání výstupů projektu Komise pro řízení změn (Change Control Board - CCB) zplnomocněná k rozhodování o projektu tato komise je nepostradatelná pro úspěšnost projektu Řídící komise projektu (Executive Steering Commitee - ESC) nejvyšší instance projektu složená z managementu zákazníka a dodavatele Nutno pochopit problémy zákazníka právní oddělení chce perfektní smlouvu finanční ředitel chce nízkou cenu IT manager požaduje soulad s IT strategií uživatel chce rychle funkční systém strana 19

20 dodavatel HW chce prodat co nejnovější techniku všichni mají svoji pravdu Nutno vytvořit tým neexistuje my a oni nutno sdílet radosti i starosti zákazníka, jeho úspěch a vizi informovat a komunikovat v celém týmu - budovat důvěru zaměřit se na vizi zákazníka - strategii vývoje IS/IT v souladu s globální strategií firmy Nutno stanovit pravidla jednání nelze uspokojit protichůdná očekávání nutno dojít k dohodě identifikovat jednotlivá očekávání přeformulovat je do měřitelných požadavků identifikovat a kvantifikovat omezení nechat tým (řídící komisi projektu, komisi pro řízení změn) aby pravidla odsouhlasil (explicitní písemný souhlas všech stran) zaznamenávat si všechna pravidla, zahrnout je do dokumentace projektu (Definice projektu, Plánu kvality) při nejasnostech - okamžitě eskalovat situaci, na nic nečekat (prevence proti selhání projektu) Požadavky na změnu používat formální změnové řízení, tj. -- požadavky na změnu evidovat -- musí být jasné, kdo požadavek vydal a kdo o něm rozhodl -- rozhodnutí musí být zdůvodněno -- pro změnové řízení musí existovat formální zápis Doporučení vytvořit jednotnou projektovou kulturu oslovit potřeby všech pracovat pro úspěch gestora projektu neshody řešit konsensem eskalovat problémy včas udržovat profesionální prostředí poměřování požadavků - kolik za kolik (nikoliv ano-ne) komunikovat a budovat si důvěru i) Dokumentace řízení projektu IS Obecná pravidla pro řízení projektu vývoje IS strana 20

21 zaměřit se na cíle projektu (vize) zplnomocnit tým a mít schopnou a kompetentní komisi pro řízení změn používat správně SW nástroje pro řízení projektu řídit projekt, ne procesy každý si musí denně evidovat svůj postup a zasílat zprávy v určených termínech a formátech trvat na explicitních písemných schváleních řídit náklady + čas + rozsah (všechny tři) komunikovat - stále se všemi vysvětlovat, školit revidovat plány, přeplánovávat vést o všem záznamy (porady, telefony, y,...) "Pilotní kabina" projektu Požadavky na změny (Change Requests) Ověřování kvality (Quality Assurance) Plán plnění požadavků (RTM) Plán kvality (QP) Rozpočet projektu (Čerpání rozpočtu) Definice projektu (PDD) Položky k provedení (Action Items) Nezávislé posouzení kvality (PQ Review) Plán projektu jednotlivé dokumenty tvoří podklad pro "Zprávu o stavu projektu" (Project Status Report) jde o důležité nástroje pro sledování cíle a průběhu projektu IS i nejlépe naplánované projekty selhávají, selhává-li jejich řízení Jednotlivé dokumenty Definice projektu Plán kvality Plán projektu Ověřování kvality (Quality Assurance) -- stanovený systém prověřování a přebírání dílčích výsledků práce -- inspekce kódu -- skupinové zhodnocení -- formální zhodnocení -- oponentura řešení Nezávislé posouzení kvality (Project Quality Review) -- externí posouzení úspěšnosti projektu -- pohled zvenku Požadavky na změny (Change Requests) -- podané přes komisi pro řízení změn Položky k provedení (Action Items) -- poznámky o možných doplněních projektu strana 21

22 Plán plnění požadavků (RTM - Requirements Tracebility Matrix) -- mapa požadavků (činností), plán jejich návazností a termínů plnění Zpráva o stavu projektu tzv. Project Status Report poskytuje "tvrdá" data (měřitelná) z různých zdrojů nástroj ke sledování průběhu projektu K čemu slouží Zpráva o stavu projektu? pro měření postupu projektu -- kde jsme, jdeme správnou cestou? monitoring "zdraví" projektu -- problémy kvality, spokojenost zákazníka -- informace pro ostatní o projektu (pro projektový tým, sponzora projektu, komisi pro řízení změn, řídící komisi projektu) získávání souhlasu na všech stranách -- projektový manažer, sponzor projektu, projektový tým, komise pro vytváření historických záznamů -- zachycení vývoje projektu -- poučení pro příště -- porozumění projektu -- sdílení informací Části Zprávy o stavu projektu shrnutí pro management -- sumarizuje kapitolu "Detaily" -- vždy psáno projektovým manažerem detaily -- získávány z jednotlivých reportů členů týmu Shrnutí pro management shrnutí stavu čerpání rozpočtu postup proti milníkům plánu projektu problémy a rizika, navrhovaná opatření, požadavky na změny Detaily provedené plánované činnosti -- zdroj... Plán projektu neplánované činnosti -- zdroj... Plán projektu, Položky k provedení plánované neprovedené činnosti -- zdroj... Plán projektu, Ověřování kvality plánované činnosti do dalšího Status Reportu -- zdroj... Plán projektu, Požadavky na změny požadavky na změny -- zdroj... Plán projektu, Požadavky na změny, Položky k provedení, Nezávislé posouzení kvality stav rozpočtu, pracnost -- zdroj... Plán projektu, Čerpání rozpočtu strana 22

23 sledování milníků -- zdroj... Plán projektu, Ověřování kvality j) Dokument "Definice projektu" Dokument "Definice projektu" Project Definition Document (PDD) je "strategií" projektu - odpovídá na otázky typu "co" Definice projektu specifikuje: -- požadavky a cíle projektu -- hlavní výstupy -- náklady -- plán projektu -- organizační strukturu týmu -- metody řízení projektu a kvality -- akceptační kritéria je to živý dokument (!) komu je určen? -- pro management dodavatele... slouží k pochopení požadavků klienta a ujasnění potřebných zdrojů pro realizaci projektu -- management zákazníka... slouží k vybudování důvěry managementu klienta ve schopnosti dodavatele řídit projekt... pomáhá vytvořit pracovní prostředí ještě před zahájením projektu kdo dokument vypracuje? -- napsán společně dodavatelem a zákazníkem kapitoly dokumentu 1. Úvod 2. Východiska a současný stav 3. Rozsah projektu 4. Organizace projektu 5. Řízení projektu a řízení změn 6. Plán projektu 7. Akceptační kritéria 8. Požadavky na součinnost kapitola 1. Úvod -- vysvětluje samotný dokument, nikoliv projekt strana 23

24 -- účel dokumentu, jakou roli hraje v projektu -- rozsah - co je a co není obsahem dokumentu -- rozdělovník - komu je dokument distribuován (zákazník, dodavatel, případně další) -- odkazy - z čeho dokument vychází (dokumenty výběrového řízení, zápisy z porady,...) kapitola 2. Východiska a současný stav -- stručné shrnutí informací o důvodech realizace projektu, souvislostech, historii, požadavcích, omezeních,... kapitola 3. Rozsah projektu -- jde o definici hranic projektu -- požadavky - specifikace cílového stavu, -- hlavní výstupy (seznam jasně definovaných výstupů, které slouží ke splnění výše uvedených požadavků kapitola 4. Organizace projektu -- tato kapitola se může odkazovat na plán kvality -- personální složení... seznam všech účastníků projektu (funkce, telef. čísla, ,...) -- role v projektu... identifikace rolí v projektu (manažer projektu,..., komise pro řízení změn, sponzor projektu,...) -- řídící a komunikační struktura... definuje kdo, kdy, jak a komu co reportuje -- místo práce... kde se bude na projektu pracovat (pro odhad cestovních nákladů) kapitola 5. Řízení projektu a řízení změn -- popisuje, jak bude projekt řízen a jak budou zpracovávány požadavky na změnu -- může se odkazovat na plán kvality -- řídící komise (Executive Steering Commitee)... kontrolně konzultační komise (dohledová a schvalovací funkce) -- komise (prac. skupina) pro řízení změn (Change Control Board)... zpracovává denní problémy, požadavky na změny -- změnové řízení... popis procesu, šablona požadavků na změnu (úpravu) -- řízení kvality... jak bude řízena kvalita výstupů -- konfigurační řízení... popis procesu kapitola 6. Plán projektu -- zahrnuje rozklad činností (work breakdown structure) -- hierarchická dekompozice na dílčí činnosti -- přiřazení personálu a identifikované výstupy činností -- hlavní milníky projektu -- detailnější plán je vhodné udržovat jako samostatný materiál (z důvodu pravděpodobných častějších změn) kapitola 7. Akceptační kritéria -- definuje procesy, kterými bude projekt ukončen strana 24

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým

Projektové řízení 2. část. Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové řízení 2. část Plánování projektu, sledování projektu, integrace projektu, změny v projektu, řešení problémů, projektový tým Projektové etapy 3. VEDENÍ vedení projektového týmu k včasnému a

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1 Řízení realizace projektu Úspěšný start do světa projektového řízení Romana Hůlková 3. června 2014 1 Agenda Představení 3 Společnost Deloitte 4 Cíl projektového řízení x Cíl realizace projektu 9 Jak uřídit

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book. Projektové řízení 1. část http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.php http://www.amazon.com/project-management- Books/lm/R2JSEO2N6WOUEJ Definice

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596

Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596 Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm Semestrální práce předmětu HPB596 Petr Houska p.houska@gmail.com..007 Obsah. Motivace, cíle, dekompozice projektu...

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Řízení projektů & project kick-off

Řízení projektů & project kick-off Řízení projektů & project kick-off prezentace ČVUT Jan Beneš, PMP jan.benes@europm.com (T: 602-EuroPM) 1 Proč Project Management? Není známé jak postupovat Je známé čeho je třeba dosáhnout Existují nejistoty

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Úřad pro veřejné informační systémy Havelkova 22 130 00 Praha 3 Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Verze. modifikace standardu ISVS Datum schválení verze / modifikace

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management 2009 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN-80-247-1501-5 2. Němec, V.: Projektový management. Praha:

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Typy organizačních struktur projektu v kontextu trvalé organizace Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Organizační struktura projektu je vždycky dočasná má vyhraněně problémovou orientaci vždy

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více