za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, , www Základní a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul.4, ; přísp. organizace; IČO : www : zskol.cz 1.2 Zřizovatel město Prostějov IČO : Vedení školy Ředitel školy: Stat. zástupce ředitele : Zást. řed. pro předškolní výchovu: 1.4 Charakteristika školy RNDr. Josef Hrachovec Prostějov, V.Špály 12 Mgr. Zdeňka Richterová Prostějov, Družstevní 7 Marcela Malíšková Určice Druhy a typy škol Základní škola s 1. a 2. stupněm Školní družina a školní klub od MŠ na Husově náměstí bod 15) Výroční zpráva MŠ Koncepce školy specializace školy Záměry školy, trend dalšího vývoje vychází z Plánu rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce ( viz přílohy dřívějších výročních zpráv) a dále z Minimálního preventivního programu (viz přílohy dřívějších výročních zpráv). Vzhledem k úbytku tříd na I.stupni (na 5 tříd) a na druhém stupni nejdříve nárůstu tříd pro žáky s SPU a následnému snížení počtu tříd na 9 jsme museli přepracovat Plán rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce (personální otázky, aprobovanost, zavedení internetu, vybavení tříd moderní informační technologií, ). Jednalo se zejména o využití učeben, personální otázky ( dočasný nárůst pedagogů na II.stupni ). V tomto školním roce jsme již pracovali v a ročníku podle vlastního ŠVP S informační technikou učení je hrou, který je výrazně profilován směrem k využití informační a komunikační techniky, především prostřednictvím disponibilních hodin (po 1 hodině v každém ročníku I. stupně a po 2 hodinách v každém ročníku II. stupně). Dále na škole probíhala v běžných třídách II.stupně rozšířená výuka informatiky v 8. a 9. ročníku a v 9. ročníku spec, třídy pro žáky s SPU. K tomu jim sloužili 2 učebny informatiky s 15 a 12 PC. Personálně jsme připraveni (2 aprobovaní 2

3 učitelé informatiky a 80 % učitelů má splněno celé školení P v rámci již ukončené SIPVZ). Na I. stupni měli v každém ročníku po 1 hodině informatiky buď formou zájmového kroužku nebo nepovinného předmětu. Informační techniku jsme letos využili rovněž k pravidelnému informování rodičů o prospěchu jejich dětí. Každému žákovi byl přidělen přístupový kód, přes který rodiče přes internet mohli pravidelně nahlédnout do prospěchových záznamů ve školním programu Bakalář. V tomto školním roce skončí na 2.st. odchodem 9.tř. spec. třídy pro žáky s SPU. Vzhledem k rozhodnutí našeho zřizovatele o zrušení ZŠ Rejskova na naši školu ve školním roce 2009/10 nastoupí spec. třídy I. stupně pro žáky s SPU. Koncepce školy zůstane nezměněna. Pouze se zvýší počet tříd I. stupně na Počty tříd, žáků, pedagogů a - údaj vztahující se k předcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k končícího školního roku Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků (celkem) Počet pedag. pracovníků a b a b a b a b a b a b ,3 25,1 12, Spec.třídy pro žáky s SPU Zařazení do sítě: poslední změna k Kapacita školy: 370 žáků Kapacita školní družiny a školního klubu: 180 žáků Kapacita MŠ: 90 žáků Školská rada: založena k ; má 6 členů znovu zřízena k za zřizovatele : Mgr V. Uchytil; P. Smetana za školu : Mgr. Z. Pospíšilová; Mgr. L. Kührová za rodiče : Mgr. T. Baše; M. Hájek 3

4 2. Plnění učebních osnov a učebních plánů dle vzdělávacích programů Ve škole se vyučovalo v 1.,2.,6. a 7. ročníku podle ŠVP naší školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání S informační technikou učení je hrou a v roč.1.st. podle programu Základní škola č.j.16847/96-2. V 8. 9.roč. podle programu Základní škola s rozšířenou výukou informační techniky. Ve všech třídách probíhala výuka informatiky buď jako povinný předmět dle vzdělávacího programu, nebo jako PVP či kroužky. Letošní školní rok Název Číslo jednací V ročníku Školní vzdělávací program 1., ,7. pro základní vzdělávání S informační technikou učení je hrou Základní škola 16847/ až 5. Základní škola s RVIT 8. až 9.roč. Speciální škola 4 ž.2.roč. Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ až 5. Základní škola s RVIT 7. až 9.roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání S informační technikou učení je hrou Zařazení vzdělávacích oblastí Výchova k volbě povolání, Enviromentální vzdělávání výchova a osvěta a Ochrana člověka za mimořádných okolností do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ve vzdělávacím programu Základní škola. 2.1 Výchova k volbě povolání. Pokračovalo se ve vzdělávacím programu č.j / Volba povolání. Žáci si pracovali v této oblasti součinnosti s pracovními sešity a dané cíle byly splněny. Ve vlastním ŠVP byla již tato témata součástí osnov. Exkurze a vycházky byly zaměřeny nejenom na profesní orientaci žáků, konkrétní volbu povolání, ale i získání nových informací a vědomostí k jednotlivým tématům učebních celků: Flóra Olomouc 8.A, 9.B, Sigma Lutín Dřevěné plastiky Zahradnické centrum výstava dřevin, 7.A Hoby market přehled PV firem pro řemeslníky 9.B Účast na akcích a soutěžích pořádaných městem : Hanácký pohár profesní orientace, roč. Zlatá jehla profesní orientace, roč. 4

5 2.2 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta. Stejně tak jako u výchovy k volbě povolání to bylo i u enviromentální výchovy, kde se pracovalo podle dlouhodobého plánu enviromentální výchovy (od šk.r. 2003/04). Jako koordinátor v oblasti enviromentální výchovy byla ředitelem školy pověřena Mgr. Michaela Kyzlinková, učitelka přírodopisu a pěstitelských prací. Zpracovala plán, podle kterého jednotliví učitelé zapracovali jednotlivé oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do tématických plánů jednotlivých předmětů. Dané cíle byly ve školním roce 2008/2009 splněny. Plán environmentálního vzdělávání vycházel z dlouhodobého plánu školy, řídil se metodickými pokyny MŠMT ČR pod č.j / a je součástí předmětové komise přírodovědné oblasti. Ve školním roce pokračoval jako součást ŠVP- Škola s informační technikou je hrou. Jeho hlavním cílem byla spolupráce všech pedagogů, metodická pomoc, prolínání průřezových témat, upevnění kompetencí a splnění cílů ŠVP mezi předměty v oblasti,, Člověk a příroda a,, Člověk a společnost. Během školního roku se uskutečnily následující akce, projekty a tématické dny: Den zdraví roč., termín , školní projekt Země ve vesmíru roč., , školní projekt Recyklohraní dlouhodobě zaměřený celostátní projekt, MŠMT a Ministerstvo životního prostředí, roč. Planeta Země 3000 cyklus výchovně vzdělávacích projektů, agentura Média-Pro, Turnov, spolupráce od roku 2004 Argentina Brazílie v rytmu samby roč., Výuka všech vzdělávacích předmětů probíhá podle interaktivního programu v souladu se ŠVP školy, metody a pomůcky vychází z potřeb učebních plánů a učebnic nakladatelství Fraus. K tomu programu se vztahovaly semináře a vzdělávací akce, které rozšiřovaly informace nabídky interaktivních programů a učebnic v jednotlivých předmětech. Účast na akcích a soutěžích pořádaných městem: Zelená stezka Zlatý list ekologická soutěž, 6.A 6. místo Barevný podzim DDM PV, výtvarná s roč. Jaro na Hané oceněny žákovské práce, roč. Veřejný pořádek a doprava očima dětí ocenění žáci 6.A přijati a odměněni starostou města PV, výtvarná soutěž Zdravé město Prostějov soutěž. Družstva roč. Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž roč. Jak jsem potkal vodu výtvarná soutěž, roč., Veolia Školní soutěže a akce: Zlatá vařečka 8.A, školní kolo gastronom. dovedností žáků Biologická olympiáda školní kolo kategorie D,, Mezi okny - výstava žákovských prací, roč. Téma: Karneval masopust, výstava masek, leden - únor Veselé obrázky a koláže, březen duben Barevný podzim a svátek dýní výpěstky a kresby, záží říjen Recyklace bez legrace 8.A, ekologické sdružení IRIS 5

6 Malá domácí ekologie 7.A, sdružení IRIS Ve školním roce bude ŠVP pokračovat v 8. roč., žáci budou využívat nových interaktivních učebnic nakl. FRAUS, které svým obsahem a pracovními metodami splňují předpoklady moderního vyučování. 2.3 Ochrana člověka za mimořádných okolností. Jednotlivé oblasti problematiky Ochrany člověka za mimořádných okolností byly do osnov jednotlivých předmětů na II. stupni základní školy zařazeny dle Rozhodnutí ředitele školy o již od školního roku 2001/2002. Jednotlivé oblasti byly určenými učiteli zapracovány do osnov podle příručky Ochrana člověka za mimořádných okolností. V letošním školním roce byla tato témata probrána a znalosti a dovednosti, které žáci v jednotlivých předmětech získali, využili a prověřili na branném cvičení v září a červnu šk.r. 2008/09 V ŠVP jsou již tato témata součástí osnov. 2.4 Prevence sociálně patologických jevů Chod Min. prev. programu během školního roku 2008/2009 byl založen na spolupráci mezi vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky. Úzce jsme spolupracovali také z pedagogicko-psychologickou poradnou a sociálním odborem. Při naší práci jsme vycházeli ze školního plánu prevence soc. pat. jevů pro rok 07-11, který zahrnuje charakteristiku školy, cíle min. preventivního programu, strategii prevence, volno časovou aktivitu žáků, metody a formy školní práce, plán školního metodika prevence soc. pat. jevů, postup v případě zneužívání návykových látek ve škole, základní školské dokumenty pro oblast prevence a plán práce na škol. rok 2008/9. Jeho součástí je i přehled řešení soc. pat. jevů, dotazníkových šetření a přehled výchovných opatření. Ve školním roce 2008/9 jsme řešili celkem 112 soc. pat. jevů (26 x napadení fyzické, 12 x nadávky, urážky, vyhrožování, 4 x problémy ve vztazích mezi žáky, 18 x nevhodné chování, nekázeň, porušení školního řádu, 13 x nevhodné chování vůči učiteli, 3 x poškozování školního majetku, 5 x krádež, 2 x podvod, 2 x lhaní, 1 x podezření na týrání mimo školu, 24 x neomluvené absence). Oproti loňskému roku výrazně vzrostl počet řešení soc. pat. jevů, jelikož jsme se rozhodli důsledně řešit veškeré náznaky nevhodného chování. Nejvíce jsme se zaměřili na prevenci projevů šikany, kouření a řešení neomluvených hodin. Významně nám tím vzrostl i počet případů nevhodného chování vůči učiteli (právě při řešení závadného chování žáků). Z dotazníkového šetření žáků na druhém stupni vyplynulo, že se šikana (žáci ale nedokáží vždy zcela správně rozlišit, co je skutečnou šikanou) stále zhoršuje. V příloze konkrétní výsledky dotazníkového šetření ohledně šikany. Akce pro prevenci sociálně patologických jevů : Branný den, Země ve vesmíru, Den zdraví, Sportovní den. Děti si připravily vánoční besídky ve třídách a jedno divadelní představení. Uskutečnilo se několik cyklů přednášek a aktivit pro žáky ročníků. Jednalo se o témata zaměřená na prevenci v 5. ročníku Dospívání, v 6. ročníku Bodytalk, v 7. ročníku Zdravý životní styl, bulimie a anorexie, v 8. ročníku rizika závislosti a v 9. ročníku pohlavně přenosné choroby a AIDS. Pro žáky

7 ročníků byla připravena přednáška o závislosti na počítačových hrách a hazardu. Na druhém stupni se všechny třídy zúčastnily praktické ukázky resuscitace s možností vyzkoušení první pomoci. Ve všech třídách probíhaly pravidelně třídnické hodiny, kde učitelé pracovali podle plánu na tématech prevence, případně řešili aktuálně zniklou situaci. Tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole. Rovněž vztahy učitel- žák jsou na dobré úrovni. Na škole v roce 2008/2009 pracovalo 13 zájmových útvarů, dobře fungoval školní klub s širokou nabídkou činností a rovněž školní družina.v rodinné výchově žáci sedmého debatovali nad tématem Prevence a zneužívání návykových látek. Osmý ročník se zaměřil na sexuální výchovu, devátý ročník probíral prevenci drog a duševní hygienu. V chemii se devátý ročník zabýval kapitolou Chemie a zdraví člověka, kde se diskutovalo o vlivu drog na organismus člověka. Osmá třída v hodinách přírodopisu přemýšlela o vlivu návykových látek na nervovou soustavu člověka. V hodinách občanských výchov bylo toto téma připomenuto v kapitolách Globální společenské problémy, Využití volného času, Životospráva, Hledání smyslu života. Navíc v hodinách Rv, Ch, Př a Ov byly využívány nahrávky, týkající se dané problematiky. Od roku 2004 je na naší škole zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy. Žáci se rovněž naučili využívat ové adresy kde mohou sdělit své dojmy, poznatky a názory. Pro snadnější komunikaci mezi rodiči a učiteli je možno využít pevnou linku a . Je zřízena nástěnka pro žáky i pro učitele ve sborovně s tématikou prevence. 3. Přehled pracovníků školy - popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků, aprobace Aprobovanost výuky na celé škole : tento školní rok - 83,2 % minulý školní rok - 81,8 % Kvalifikovanost na celém zařízení Tento školní rok Minulý školní rok 100 % 100 % Zejména výchovy na 2.st. byly vyučovány neaprobovaně. Hv vyučovala pí učitelka s aprobaci pro 1.st., která byla zároveň asistentkou autistického žáka. Vv učitelka II. stupně (zároveň výchovná poradkyně), se kterou se do budoucna vzhledem k jejímu úvazku, aprobaci (Př a Pěs) a 4 třídám na II. stupni s výukou tohoto předmětu počítá. O pracovní činnosti se v případě vaření, dílen a péče o dítě podělili učitelé II. stupně, kteří již dlouhodobě tuto problematiku vyučují. Na výuku Aj jsme měli 2 učitele. Jedna je aprobovaná učitelka (studuje předposlední ročník Aj), další má VŠ pedagogického směru a absolvovala akreditovaná školení pro Aj a již několik let učí Aj na 2.st. Kromě toho jsme měli na I.stupni i na II. stupni po 1 učiteli, kteří jsou schopni v případě potřeby vést výuku Aj (absolvovali nebo absolvují výuku Aj a metodiku výuky Aj); Na výuku Nj jsme měli učitelku s aprobací Čj Dě, která absolvovala akreditovaná školení pro Nj a již několik let učí Nj na 2.st. Vzhledem k tomu, že o Nj je minimální zájem a 7

8 v 7. a 8. ročníku jsme museli skupiny spojit (chtěli jsme tehdy udržet výuku němčiny ve všech ročnících kvůli přijímání žáků, ale už třetím rokem je pouze angličtina dle zájmu žáků), tak v dalších letech však již s pravidelným pokračováním výuky Nj nepočítáme. Kromě toho 2 učitelky jsou absolventky kurzů Nj s metodikou. S výukou Nj počítáme proto do budoucna formou volitelných a nepovinných předmětů a kroužků. Chybí aprobace Rv, kterou chce studovat jako rozšíření své aprobace současná učitelka Tv, která Rv dlouhodobě vyučuje (zatím ale nebylo studium v Olomouci na UP otevřeno). Výuka informatiky byla plně aprobačně pokryta. Na škole byli 2 učitelé s ukončeným studiem výchovného poradenství. Všechny učitelky 1.st. a většina 2.st. jsou absolventy kurzu dyslektického asistenta. Počet stálých pracovníků : 26 (19 učitelů + 3 vychovatelé + 2 as. ped.) počet externích pracovníků : 1 (náboženství) Počet učitelů, vychovatelů, jiných Kvalifikace Délka praxe pedagogů* 1 učitel I. stupně VŠ pro I. st. 14 let 2 učitelé I. stupně VŠ pro I.st let 1 učitel I. stupně VŠ pro I.st. 23 let 1 učitel I. stupně VŠ pro I.st. 35 let 1 učitel II. stupně VŠ pro II.st. 5 let 1 učitel II. stupně VŠ pro II.st. 17 let 6 učitelů II. stupně VŠ pro II.st let 4 učitelé II. stupně VŠ pro II.st. nad 34 let 1 vychovatel ŠK SPŠS 29 let 2 vychovatelky ŠD SpgŠ nad 33 let * neuvádím úvazky do 4 hodin (celkem 2) 3.2 Aprobace viz bod Absolventi - do 2 let praxe, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Změny ve stavu učitelů *důchod Tento Školní rok Minulý školní rok Nastoupili 2 0 Odešli na jinou Mimo školství Na jinou školu mimo školství školu 2* 1* 8

9 3.5 Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důch. věk 2* 3* Nekvalifik. 0 0 * na částečný úvazek učila Che - Mgr. Ivánková, Nj Mgr. Bůžková; v souvislosti se snížením úvazku některých učitelů vzhledem ke snížení počtu tříd a s tím spojených úvazků, nemuseli být provedeny velké personální zásahy (propouštění) 4. Zápis a přijetí žáků Při zápisu pro šk.r.2009/10 bylo zapsáno během šk.r. 2008/09 celkem 34 dětí včetně loňských odkladů. U 9 žáků rodiče požádali o odklad školní docházky. Na základě doporučení PPP nebo odborného lékaře bylo těmto žákům uděleno rozhodnutí o odkladu školní docházky. S rozhodnutím o přijetí by mělo do nového školního roku nastoupit 20 prvňáčků do1.běžné třídy. Do speciální 1.tř. je přijato 8 žáků. 4.1 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 6 0 Nepřijetí žáka do první třídy 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 5. Výsledky vzdělávacího a výchovného procesu 5.1 Prospěch žáků na škole a - údaj vztahující se k předcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k končícího školního roku Ročník Počet Žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprosp. Šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1. st

10 Celkem za 2. st. Celkem Chování Stupeň chování Tento škol. rok Minulý škol. Rok Počet Procento Počet Procento 2 6 2,5 12 3,2 % 3 5 2,1 4 0,8 Většina snížených známek z chování je u žáků za neomluvené hodiny. U třetího stupně ve všech případech, kdy jsme zároveň problém hlásili na sociální odbor. Ve všech případech jsou to již problémoví žáci z dřívějška. Neomluvené hodiny viz níže. Celkový počet neomluvených hodin : Tento školní rok Minulý školní rok O naprostou většinu neoml. hodin se podělil Bubeníček z 9. B a Pospíšil z 9. A, kteří několik měsíců nechodili do školy. Situaci jsme probrali s rodiči a hlásili na sociální odbor. Bez nějakého většího efektu. 5.3 Výsledky přijímacího řízení Z 9.ročníků odešlo 37 žáků a kromě 2 byli všichni umístěni na středních školách: 16 žáků na SOŠ, 20 žáků na SOU a 1 žák na OU dvouletém. Z 5. a 7. roč. odchází 5 žáků na víceletá gymnázia, 3 žáci z 5. tř. a 2 žáci ze 7. tř. Základní docházku ukončil v 7.roč. 1 žák a v 8.roč. 2 žáci. V rámci pomoci žákům při volbě povolání kromě pravidelného předávání informačních materiálů ze SŠ a SOU a konzultačních hodin VP naši žáci navštívili přehlídku nabídek SŠ a SOU v KaS Centru Prostějov (listopad individuálně) a žáci 9.ročníku rovněž OÚP. Dále byla žákům 9.tříd umožněna individuální účast na Dnech otevřených dveří jednotlivých středních škol a učilišť za doprovodu jejich zákonných zástupců. Žáci 8.tříd navštívili také např. soutěž o Hanácký pohár prezentaci učňů SOU obchodní E. Husserla, Zlatá jehla SOU oděvní a některé další prezentace k volbě povolání. Na základě metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Volba povolání do vzdělávacího programu školy č.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdělávacího programu Základní škola na II. stupni zařazena a stanovené cíle byly splněny. 10

11 5.4 Péče o žáky se SPU a talentované žáky Na škole byli v běžné druhé třídě integrovaní 4 žáci, z toho byl jeden s mentální retardací a tři žáci za sociálně znevýhodněného prostředí, denně s nimi pracovala asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, měla jen částečný úvazek. Na částečný úvazek pracovala na škole ještě jedna asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, která denně pracovala se žáky ze 3.,4.,5. a 6.tř.(13žáků). Ve čtvrté třídě pracovala se 2 integrovanými žáky dyslektická as. třídní učitelka (individuálně po vyučování a rovněž v rámci vyučovacích hodin). V 5.tř. přibyl v průběhu šk.r. jeden integrovaný žák, který rovněž pracoval pod vedením dyslektické asistentky TU. Individuální přístup v hodinách byl věnován 42 žákům (z toho 11 ze speciální třídy) vyžadujícím zvýšenou pozornost. Tito žáci mají různý stupeň specifických poruch učení a některé další potíže vyžadující různou míru zohlednění. Na škole bylo rovněž 18 medikujících žáků. V naprosté většině případů přinesla individuální práce s těmito dětmi zlepšení jejich pracovních výsledků. Dvě asistentky budou pracovat i ve šk.r.2009/10. Zcela specifická byla samozřejmě práce ve specializované třídě 9.B, kde byl věnován každému žáku individuální přístup takřka neustále. V této tř. bylo 12 žáků, v této třídě byl 1 integrovaný žák (mentální retardace a autismus). Asistentka pedagoga s ním pracovala po celý školní rok. Hodiny JČ a M absolvoval tento žák denně s asistentkou ve třídě se svými spolužáky, další práce probíhala individuálně. Tento žák rokem 2008/09 ukončil základní školní docházku. Naše práce s tímto žákem byla SPC Olomouc hodnocena velmi dobře jako vysoce nadstandardní. Vzhledem k specializovaným třídám a poměrně značnému nárůstu žáků vyžadujících individuální přístup absolvovalo 18 učitelů kurz dyslektického asistenta, všechny učitelky na prvním st.tento kurz mají rovněž. Žákům s různými poruchami učení byla tedy věnována péče na odborné úrovni. Ve šk.r. 2009/10 se situace se specializovanými tř. mění, ze zrušené ZŠ Rejskovy jsou na naši školu převedeny spec.tř. 1. stupně a třídy z druhého stupně ZŠ přecházejí na ZŠ E.Valenty. Samozřejmostí je ovšem i péče o talentované žáky, která je směřována zejména do oblasti samostatné práce těchto žáků s odborným dohledem učitele. Tito žáci pak úspěšně získávají potřebné kompetence při tvorbě školních projektů. Kromě specifických metod ve vyučovacích hodinách k tomu slouží prostor mimo vyučování v práci nepovinných předmětů, různých kroužků a individuálních konzultací po vyučování. Tito žáci mají kromě odborné pomoci k dispozici veškeré technické vybavení školy, které mohou využívat i mimo vyučovací hodiny. Učitelé pro ně vyhledávají možnosti zapojení se do odpovídajících soutěžích, které jim při setkávání a srovnávání se se stejně nadanými vrstevníky umožňuje další růst. Ve škole je také využíváno všech možností k prezentaci prací a dovedností těchto žáků a je také pamatováno na pochvaly a odměny za jejich výkony nad běžný rámec. 11

12 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání učitelů je na naší škole věnována obzvláště velká pozornost a je jedním z kritérií při hodnocení pedagogů. Při dalším vzdělávání bylo využíváno nabídek různých vzdělávacích středisek jako např. Schola servis Prostějov, FF UP Olomouc, NIDV Olomouc, ČČK, Oxford University Press, Nakladatelství Fraus )jsme partnerskou organizací),muzeum Prostějovska, prostějovské základní a střední školy školy, ZŠ a MŠ Prostějov - Kollárova - školicího střediska SIPVZ, MŠMT aj. Řada seminářů byla věnována zdokonalení se v informační technice a také prevenci patologických společenských jevů a práci na ŠVP. Všechny semináře vedly k dalšímu odbornému růstu pedagogů, jejich zaměření bylo vesměs metodické a přineslo seznámení se s nejnovějšími trendy ve výchově a vzdělávání na základních školách. Vzhledem k tomu, že naše škola je také akreditovaným školicím střediskem SIPVZ, je na naší škole také poměrně vysoká schopnost učitelů v oblasti práce na PC. Momentálně mají všichni učitelé minimálně úroveň Z a z nich 16 úroveň P. 12

13 Přehled akcí DVPP ve šk. r. 2008/09 Jméno RNDr. Hrachovec Josef Mgr. Richterová Zdeňka Mgr. Bůžková Ludmila Mgr. Černý Michal Mgr. Entner Pavel Mgr. Hrubanová Dana Mgr.Iveta Koudelová Mgr. Věra Mgr. Ivana Mgr. Lenka Králová Kudlová Kührová Mgr. Kyzlinková Michaela Mgr.Ottová Jarmila Mgr. Pospíšilová Zdeňka Aprobace (vyučuje mimo) Funkce Plán. školení Absolvov. školení fyz ředitel školy Management, Projekty (NIDV), interaktivní mediální výchova učebnice Fraus(Fraus) čj dě zástupce ředitele Management, Aj Projekty(NIDV), interaktivní školy učebnice Fraus (Fraus),Asertivní dovednosti, zvládání konfliktů(nidv),islvýukový program Aj, Active dě - nj mat - inf správce kab. Dě, Nj TU koordinátor ICT správce kab. Mat, Inf Metodika dějepisu studio(fraus), ICT interaktivní učebnice (Fraus), školení správců sítě,seminář informatiků (šk.stř.zš Kollárova) Regionální tematika zeměpisu interaktivní tabule- (Fraus) ze tv - pč správce kab. Tv, Ze I. st. předseda metod. sdružení I. st.,tu m-inf Interaktivní tabule-active studio(fraus),seminář informatiků (šk.stř.zš Kollárova) I. st. TU PC Interaktivní tabule-active studio,interakt.učebnice(fraus) I. st. TU Interaktivní tabuleinterakt.učebnice (Fraus) tv rv in ch preventista soc. Mediální výchova, Active studio(fraus),bojovníci pat. jevů prevence proti totalitě-projekt(hranice správce kab. soc.patol.jevů, n.mor.) Rv,TU výchovná Výchovné Projekty, výchovné př pč - vla poradkyně poradenství, poradenství koordinátor enviroment..vých., envir. výchovy zdravý živ.styl správce kab. Př, Pes 1.st., spec.ped., TU,Správce Dramatická Active studio, Principy asist.pedagoga,dě kab.hv výchova divadelní práce I. st. TU PC interakt.učebnice, Active studio (Fraus), čj ov - va správce kab. Čj, Ov, Výchova občana, pohybová zájm.činnost Mgr. Sklenářová Dagmar cvič.kuchyně,tu I. st. TU,správce Interaktivní tabule-active Mgr. Spisarová Kab.1.st., studio, Dana žák.knihovny interakt.učebnice(fraus) Mgr.Valčíková Aj.rov TU,správce AJ Metodika učeb.project Romana kab.aj (Oxford Press) Aj AJ Studium AJ pro 2.st.ZŠ distanční, ITOOLS k Project Mgr.Ventrubová (NIDV),Pronunciations Magda activities (OL-Britská rada) Špačková ŠD správce kab. ŠD zábavné činnosti 13

14 Toman Trundová ŠK ŠD vychovatelka ŠD správce kab. ŠK vychovatel ŠK vedoucí vychovatelka vychovatelka ŠD pro ŠK Práce s teenagery, volný čas žáků zábavné činnosti pro ŠK Aktivity ve ŠD * kurzívou jsou předměty, které učitelé někdy vyučovali nebo vyučují neaprobovaně 7. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 7.1 Školní klub V mimoškolních aktivitách jsme se zaměřili zejména na využití a trávení volného času žáků jako prevenci společensko patologických jevů. V letošním školním roce pokračovala desátým rokem činnost školního klubu, který umožňuje žákům našeho II.stupně trávit volný čas denně od 6.40 do 7:50 a od konce dopoledního vyučování do 16:20 v prostorách určených pro jejich činnost. I letos pracoval klub pod názvem Zajči ( zájmové činnosti ). Kromě místnosti ŠK s vybavením mají žáci dále k dispozici počítačovou učebnu, posilovnu, keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu. Vedoucí ŠK využívá svých zkušeností s volnočasovými aktivitami mládeže. Náplň klubu je dělená tak, aby všichni členové měli možnost se zapojit i do těch činností, které nejsou na vrcholu všeobecného zájmu, avšak mají své příznivce. Časové rozdělení činností se řídí zájmem dětí a operativně se střídá. V oblasti sportu to byla nabídka florbalu, odbíjené, přehazované, nohejbalu, plavání, střelby ze vzduchovky a posilovny. Využívá se nejen tělocvična a posilovna, ale 1x týdně jsou to i dvě hodiny využití bazénu městských lázní, který se těší velké oblibě. V případě dobrého počasí mají k dispozici i sportovní areál naproti školy U Kalicha. Kromě sportu nabízí Školní klub i aktivity vztahující se ke zdravému životnímu stylu. O prázdninách a víkendech je to především nabídka turistiky a cykloturistiky. Kromě pravidelné zájmové činnosti bylo uspořádáno několik zajímavých soutěží a turnajů. Žáci se rovněž se spoluúčastní organizace činnosti ŠK( denní služby, návrhy na činnost a akce, pomoc při vedení kroužků ). Tímto jsou také vedeni k spoluodpovědnosti za pořádek v klubu a k asertivnímu jednání a rozvíjí se tak i jejich organizační schopnosti. Ve Školním klubu bylo přihlášeno celkem 72 platících dětí (využívali ho však i další děti). Tyto děti pravidelně navštěvovaly různé zájmové činnosti, některé děti navštěvovaly ŠK i víckrát do týdne, takže výsledná návštěvnost je dost velká 30 dětí denně. Vedoucí Školního klubu p.toman se rovněž podílel na zajišťování doprovodného programu 14.mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením na přehradě v Mostkovicích. Školní klub slouží také výjimečně i jako místo, kam se žáci v případě potřeby mohou v nenadálých situacích uchýlit (před a po vyučování). Řada žáků si tak ke ŠK vytvořila pozitivní vztah, i když nejsou jeho pravidelnými návštěvníky. ŠK tak svou existencí ještě více podtrhává rodinný charakter a atmosféru školy. Spokojenost žáků, rodičů i učitelů ukazuje, že o tuto formu trávení volného času je velký zájem, a proto by bylo dobré, kdyby jeho činnost mohla nadále pokračovat. 14

15 7.2 Zájmové útvary KROUŽKY 2008/2009 ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul.4 Název Vyučující Den Věková kategorie Hudebnědramatický Výpočetní technika Hod. V.Králová Středa 4.roč V.Králová Úterý 4.tř Knihovna D.Sklenářová Pondělí 1.-9.tř Knihovna D.Spisarová Středa 1.-9.tř Keramika D.Spisarová Čtvrtek 1.tř Keramika S.Zbořilová Středa 4.-5.tř Keramika S.Zbořilová Pondělí 6.-7.tř Angličtina R.Valčíková Pondělí 2.tř Míčové hry J.Toman Pondělí 5.-9.tř Zdravé město J.Toman Středa 6.tř Střelecký J.Toman Čtvrtek 5.-9.tř Školní časopis L.Kührová Čtvrtek 7.tř Dramatický R.Valčíková Úterý 6.tř

16 7.3. Prezentace školy na veřejnosti Během roku škola uspořádala řadu akcí, se kterými se veřejnost seznámila buď přímou účastí, nebo zprostředkovaně v tisku a na webových stránkách školy. Divadelní kroužek udělal letos výjimku a nastudoval místo tradiční pohádky detektivní hru Studie v šarlatové napsanou na motivy knihy sira Arthura Conana Doyla. Divadelní představení zhlédla více než stovka žáků prostějovských škol. Tradičně naše škola přispívá na pomoc potřebným, v letošním roce to bylo pro nadaci Šance pro život, výtěžek činil 2300 Kč. Letos jsme také pokračovali ve spolupráci se Speciální školou a dětským domovem v Prostějově, pro něž naše děti sehráli divadelní představení. Žáci 6.-9.tř. v rámci projektů Den zdraví a Země ve vesmíru vytvořili výstupy, které informují na chodbách školy o činnosti žáků a zároveň slouží jako trvalá výzdoba chodeb. Škola je Informačním centerm MŠMT s 15 akreditovanými vzdělávacími programy a na škole probíhala školení různých úrovní pro učitelskou veřejnost. Škola také nabídla učitelům ostatních škol prezentaci práce s interaktivními tabulemi, se kterými již pracují všechny třídy1.st. (prvňáčci křídu prakticky nepoužívají). Tento způsob výuky pak oceňují zejména rodiče našich žáků, kromě toho, že je velmi atraktivní pro žáky. Využívá totiž těch nejprogresivnějších metod výuky a navíc maximálně snižuje dosti vysokou prašnost školního prostředí. Stejná možnost byla nabídnuta i rodičům žáků zejména budoucích prvňáčků. Žáci se rovněž účastnili řady akcí soutěží, které organizovaly jiné prostějovské školy, organizace věnující se práci s mládeží a dále MěÚ, Muzeum Prostějovska, Městské divadlo PV, Kulturní klub DUHA, Městská policie PV, Sportcentrum a Spektrum, Čs.svaz ochránců přírody aj. Naši žáci již řadu let pracují v Dětském městském zastupitelstvu PV. Žáci se také zapojili do olympiád a různých soutěží, v nichž dosáhli během roku řadu velmi pěkných úspěchů. O všech akcích školy je veřejnost informována v tisku, a to nejen regionálním, a na internetových stránkách školy Mimoškolní aktivity a úspěchy žáků v r. 2008/2009 Úspěchy našich žáků 2008/09 1. Branně vlastivědná soutěž 1.místo v kat.5.tř. - žáci 5.A (L.Kříž, J.Wolker, P.Dostálová, N.Kopčilová), ZŠ Dr. Horáka 2. Žáci 3.A se zapojili do výtvarné soutěže Jů a Hele mezi 20 vítězi byl vybrán Ondřej Zavadil, Kavčí hory ČT, Praha 3. Stolní tenis okresní turnaj dívky 6.-9.tř. 5.místo, Sportcentrum Florbal okrskové kolo st.žáci, 1.místo, ZŠ Dr.Horáka, Sálová kopaná okrskové kolo - žáci 6.a 7.tř. 1.místo, ZŠ Majakovského Perníková vařečka soutěž ve vaření - 1.místo J. Gottwald,9.A, 3.místo L.Gáborová, 8.A, SOU E.Husserla, Barevný podzim účast ve výtvarné soutěži účast tř. DDM Prostějov 8. Florbal st.žáci finále - 2.místo, ZŠ a MŠ Melantrichova,

17 9. Malá kopaná žáci 5.roč. Mikulášský turnaj 1.místo žáci 5.A + odpovídající r.n..6.a ZŠ a MŠ Melantrichova, Veřejný pořádek a doprava očima dětí výtvarná soutěž ocenění starosty získali ž. 6.A A.Velím, Dinh Cong Truong, M.Kříž, P.Hemmr, J.Sotorník předáno p. starostou Tesařem na pv. radnici. 11. Požární ochrana očima dětí účast žáků 1. 9.roč. ve výtvarné soutěži, IZS Prostějov 12. Jak jsem potkal vodu účast ve výtvarné soutěži ž roč, Veolia s.r.o. 13. Stolní tenis městské školy 3.místo hoši 6.A,7.A, Sportcentrum, Střelecká soutěž (předvánoční turnaj) 2.roč. Sprortcentrum, ZŠ Kollárova 1.místo Dominik Ondrák -7.A, 2. místo Kristýna Seidlová 9.A, 3.místo Aneta Švédová 7.A, , ZŠ a MŠ Kolárova 15. Mladý Démosthenes (mluvní projev) - regionální kolo 1.místo kat.8.roč. Lucie Fidranská 8.A, 1.místo kat.9.roč. Tereza Faltýnková 9.A, v Olomouci 16. Výtvarná soutěž Jak vypadá Paní zima 3.místo Klára Černá 1.A, čestné uznání Anna Škopíková 3.A, Sportcentrum DDM, Olympiáda z JČ okresní kolo 8.místo L. Pelíšková 9.A, na RG a ZŠ Prostějov (33 účastníků) 18. Výtvarná soutěž Žijeme se zvířátky 1.místo Sára Barošová 4.A, 3.místo Tereza Rozehnalová 1.A, pořadatel ZŠ Majakovského, březen Výtvarná soutěž Jaro na Hané, pořádaná Muzeem Prostějovska kol.3.a tř. 2.místo (pečivo) K.Šimková - 4.A 2.místo (keramika) K.Krchňavá 7.A 2.místo (keramika) T.Langerová 7.A 2.místo (keramika) ; Městské divadlo Prostějov 20. Třetí ročník jarní střelecké soutěže sportovní vzduchové pušky 2.místo - N.Švédová- 9.A, 3.místo - K.Seidlová-9.A, 1.místo kat.do 15 let) A.Švédová 7.A, Sportcentrum - duben 21. O pohár Zdravého města Prostějov účast ž.6.a N.Srostlíková, A.Jakoubková, D.Král, M.Kříž, , Kolářovy sady 22. Zelená stezka Zlatý list ekologická soutěž 6.místo družstvo 6.A tř. IRIS Prostějov, duben Malá kopaná okresní finále ml.hoši 7.a 8.tř. 4.místo (z 20 mužstev) , Vrahovice 24. Malá kopaná okresní finále st.hoši 8. a 9.tř. 3.místo (z 24 mužstev) , Vrahovice 25. Účast v okresním kole "Dopravní soutěže mladých cyklistů" - I. kategorie, které se konalo dne v Prostějově 10.místo ze 14 účastníků 26. Účast v okresním kole "Dopravní soutěže mladých cyklistů" - II. kategorie, které se konalo dne v Prostějově 9. místo ze 14 účastníků 27. Orientační běh dívky II okresní přebor 1.místo Jana Křečková, 4.A, , okruh Prostějov 28. Výtvarná soutěž Jaro je tady 2.místo kolektiv 4.A, pořadatel Sportcentrum Prostějov 29. Celostátní atletické závody ČASPV Brandýs nad Labem - 2.místo čtyřboj - Tomáš Roba 6.A, , Brandýs nad Labem 30. Ringo turnaj městských škol st.žákyně účast , Prostějov 17

18 7.5 Akce školy K dalším aktivitám školy patřily zejména tyto celoškolní akce : - Den otevřených dveří (řada rodičů, zejména ž.1.st. se seznámila s s životem školy) - divadelní představení dramatického souboru školy pro prostějovské základní školy a Speciální školu v Prostějově - vzdělávací besedy / zeměpisné, přírodovědné, chemicko-fyzikální / s prvky enviromentální výchovy - srovnávací celonárodní vědomostní testy Scio pro 5.,7. a 9.roč.v Č, M, Aj, Nj - celonárodní srovnávací testy Kvalita - Cermat - besedy s Městskou policií PV, Den bez aut - Čertovská škola pro žáky 1.st. (spojeno s mikulášskou nadílkou) - vánoční show pro 2.st. v tělocvičně školy - kulturní pořad žáků ke Dni učitelů pro učitele naší školy - sportovní den pro II.st. - celoškolní projekty Den vesmíru, Den zdraví a pro 8.roč. celostátní projekt Bojovníci proti násilí a totalitě - branné cvičení pro 1.a 2.st. 2x ročně - exkurze Invex Brno - exkurze do Planetária Brno - exkurze Jarní Flóra Olomouc - šk. projekty pro 2.st.- Den zdraví a Země ve vesmíru - návštěva Dne IZS v Prostějově - výtvarné soutěže s enviromentálním zaměřením - výtvar.soutěž Pozor,děti,červená! - literární soutěž s dopravní tematikou - cyklistická soutěž Zlatá přilba - soutěž O pohár Zdravého města Prostějova - Prostějovský veletrh zábavy Sportcentrum- DDM - účast v atletické soutěži Asociace Sport pro všechny - výstavka žákovských keramických výrobků s jarní tématikou spojená se soutěží o nejlepší výrobky - večírek KPŠ pro rodiče - podpora nadace Šance pro život (výtěžek 2300 Kč) - podpora psího útulku v Čechách pod kosířem - spolupráce se Speciální školou a dětským domovem v Prostějově - Dětský den na letišti v Prostějově - Den dětí a Den matek pro žáky a rodinné příslušníky dětí z 1.st. - Beseda žáků s pamětníky 50.let Příběhy bezpráví - Výstava pro veřejnost a projekt na téma 90.výročí konce 1.sv.války - divadelní a filmová představení, výchovné koncerty - školy v přírodě pro ž. 1.st. a školní výlety pro 2.st. - LVZ pro žáky 2.st. - Dotazníky pro rodiče a žáky s cílem hodnocení práce školy - účast na všech akcích pod patronací MÚ - jsme zařazeni se do Projektu pro duševně a tělesně zdravější město Prostějov - spolupráce s příslušnými odbory MěÚ 18

19 7.6 Materiální vybavení - v prázdninách před školním rokem 2008/2009 se vymalovaly 3 třídy - výměna podlahové krytiny v 1 třídě - běžná výměna a doplňování nábytku a pomůcek - zakoupení interaktivních učebnic Fraus pro 7. ročník a jejich využívání v knihovně a počítačových učebnách - interaktivní tabule do poslední třídy I. stupně 7.7. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola je akreditovaným střediskem MŠMT - Informační centrum MŠMT č. IC/160. Akreditace se vztahuje na vzdělávací programy spojené s využitím výpočetní techniky pro výuku v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V současnosti máme akreditováno 15 vzdělávacích programů. V našem centru byly proškoleny stovky lidí. Díky těmto školením získala škola nemalé prostředky, které plně využila pro vzdělání a rozvoj žáků. Škola tyto služby nabízí i veřejnosti (př.senioři, rodiče žáků) Projekty financované z cizích zdrojů a) Rovné šance pro všechny pro žáky spec.tříd b) Příběhy proti násilí dějepis c) Planeta Země 3000 přírodopis, zeměpis d) Recyklohraní environmentální výchova e) Škola podala 2 projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Oba prošly do dalšího kola a ke schválení jim chyběly 2 až 3 body. f) Rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008 vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy- tento projekt byl podán, ale z důvodu chyby v kapitole financování nám nebyla finanční podpora přiznána. Přestože jsme vznesli dotaz na MŠMT, aby nám byl nedostatek blíže vysvětlen, nestalo se tak. 8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, zřizovatelem a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole existuje odborová organizace, náležitosti spolupráce vedení školy a odborové organizace jsou obsaženy v kolektivní smlouvě. Pravidelně jednou měsíčně probíhá schůzka vedení školy se zástupkyní školní odborové organizace. Ta rovněž dostává příležitost přednést dle potřeby svůj příspěvek na každé ped.poradě nebo radě. Výsledky hodnocení naší školy zřizovatelem při kontrolních dnech (2x ročně) byly pravidelně velmi dobré. Spolupráce školy se zřizovatelem MÚ Prostějov je velmi dobrá. Ředitel školy se účastní všech schůzek organizovaných vedoucím školského odboru MÚ a rovněž veřejných zasedání zastupitelstva města Prostějov. Škola se rovněž účastní všech akcí pořádaných pod záštitou Městského úřadu PV jako jsou např.akce Sportcentra aj. Stejně tak je tomu s akcemi, které jsou pořádány jinými prostějovskými školami. Máme velmi dobré partnerské vztahy s prostějovským muzeem, zapojujeme se do jejich soutěží a 19

20 projektů. K nejvýznamnějším patřil celostátní projekt Bojovníci proti násilí a totalitě, který zpracovali během školního roku naši žáci 8.roč. Využíváme také nabídek IZS, pravidelně spolupracujeme s městskou policií, a to nejen v rámci prevence; v letošním šk. roce to byla i spolupráce se speciální vojenskou jednotkou v Prostějově a olomouckým Domem armády. Pravidelná je rovněž spolupráce s PPP a SPC Prostějov a SPC Olomouc, které velmi dobře hodnotí naši práci s integrovanými žáky. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla na ZŠ inspekce pořádaná ČŠI. 10. Mateřská škola na Husově nám. 94, odloučené pracoviště (Výroční zpráva MŠ) ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI v předškolním zařízení : Mateřská škola při Základní a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 Husovo nám. 94 Prostějov za školní rok 2008 / 2009 I. Základní charakteristika školy Základní a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul.4, MŠ - odloučené pracoviště Husovo nám. 94 ( převedena k příspěvkové organizaci ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4), Město Prostějov - zřizovatel školy, IČO : RNDr. Josef Hrachovec - ředitel školy Marcela Malíšková, Určice zástupce ředitele pro předškolní výchovu Celkem tři třídy s celodenním provozem, z toho jedna třída specializovaná se zaměřením na nápravu vad výslovnosti. 20

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více