za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, , www Základní a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul.4, ; přísp. organizace; IČO : www : zskol.cz 1.2 Zřizovatel město Prostějov IČO : Vedení školy Ředitel školy: Stat. zástupce ředitele : Zást. řed. pro předškolní výchovu: 1.4 Charakteristika školy RNDr. Josef Hrachovec Prostějov, V.Špály 12 Mgr. Zdeňka Richterová Prostějov, Družstevní 7 Marcela Malíšková Určice Druhy a typy škol Základní škola s 1. a 2. stupněm Školní družina a školní klub od MŠ na Husově náměstí bod 15) Výroční zpráva MŠ Koncepce školy specializace školy Záměry školy, trend dalšího vývoje vychází z Plánu rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce ( viz přílohy dřívějších výročních zpráv) a dále z Minimálního preventivního programu (viz přílohy dřívějších výročních zpráv). Vzhledem k úbytku tříd na I.stupni (na 5 tříd) a na druhém stupni nejdříve nárůstu tříd pro žáky s SPU a následnému snížení počtu tříd na 9 jsme museli přepracovat Plán rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce (personální otázky, aprobovanost, zavedení internetu, vybavení tříd moderní informační technologií, ). Jednalo se zejména o využití učeben, personální otázky ( dočasný nárůst pedagogů na II.stupni ). V tomto školním roce jsme již pracovali v a ročníku podle vlastního ŠVP S informační technikou učení je hrou, který je výrazně profilován směrem k využití informační a komunikační techniky, především prostřednictvím disponibilních hodin (po 1 hodině v každém ročníku I. stupně a po 2 hodinách v každém ročníku II. stupně). Dále na škole probíhala v běžných třídách II.stupně rozšířená výuka informatiky v 8. a 9. ročníku a v 9. ročníku spec, třídy pro žáky s SPU. K tomu jim sloužili 2 učebny informatiky s 15 a 12 PC. Personálně jsme připraveni (2 aprobovaní 2

3 učitelé informatiky a 80 % učitelů má splněno celé školení P v rámci již ukončené SIPVZ). Na I. stupni měli v každém ročníku po 1 hodině informatiky buď formou zájmového kroužku nebo nepovinného předmětu. Informační techniku jsme letos využili rovněž k pravidelnému informování rodičů o prospěchu jejich dětí. Každému žákovi byl přidělen přístupový kód, přes který rodiče přes internet mohli pravidelně nahlédnout do prospěchových záznamů ve školním programu Bakalář. V tomto školním roce skončí na 2.st. odchodem 9.tř. spec. třídy pro žáky s SPU. Vzhledem k rozhodnutí našeho zřizovatele o zrušení ZŠ Rejskova na naši školu ve školním roce 2009/10 nastoupí spec. třídy I. stupně pro žáky s SPU. Koncepce školy zůstane nezměněna. Pouze se zvýší počet tříd I. stupně na Počty tříd, žáků, pedagogů a - údaj vztahující se k předcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k končícího školního roku Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků (celkem) Počet pedag. pracovníků a b a b a b a b a b a b ,3 25,1 12, Spec.třídy pro žáky s SPU Zařazení do sítě: poslední změna k Kapacita školy: 370 žáků Kapacita školní družiny a školního klubu: 180 žáků Kapacita MŠ: 90 žáků Školská rada: založena k ; má 6 členů znovu zřízena k za zřizovatele : Mgr V. Uchytil; P. Smetana za školu : Mgr. Z. Pospíšilová; Mgr. L. Kührová za rodiče : Mgr. T. Baše; M. Hájek 3

4 2. Plnění učebních osnov a učebních plánů dle vzdělávacích programů Ve škole se vyučovalo v 1.,2.,6. a 7. ročníku podle ŠVP naší školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání S informační technikou učení je hrou a v roč.1.st. podle programu Základní škola č.j.16847/96-2. V 8. 9.roč. podle programu Základní škola s rozšířenou výukou informační techniky. Ve všech třídách probíhala výuka informatiky buď jako povinný předmět dle vzdělávacího programu, nebo jako PVP či kroužky. Letošní školní rok Název Číslo jednací V ročníku Školní vzdělávací program 1., ,7. pro základní vzdělávání S informační technikou učení je hrou Základní škola 16847/ až 5. Základní škola s RVIT 8. až 9.roč. Speciální škola 4 ž.2.roč. Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ až 5. Základní škola s RVIT 7. až 9.roč. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání S informační technikou učení je hrou Zařazení vzdělávacích oblastí Výchova k volbě povolání, Enviromentální vzdělávání výchova a osvěta a Ochrana člověka za mimořádných okolností do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ve vzdělávacím programu Základní škola. 2.1 Výchova k volbě povolání. Pokračovalo se ve vzdělávacím programu č.j / Volba povolání. Žáci si pracovali v této oblasti součinnosti s pracovními sešity a dané cíle byly splněny. Ve vlastním ŠVP byla již tato témata součástí osnov. Exkurze a vycházky byly zaměřeny nejenom na profesní orientaci žáků, konkrétní volbu povolání, ale i získání nových informací a vědomostí k jednotlivým tématům učebních celků: Flóra Olomouc 8.A, 9.B, Sigma Lutín Dřevěné plastiky Zahradnické centrum výstava dřevin, 7.A Hoby market přehled PV firem pro řemeslníky 9.B Účast na akcích a soutěžích pořádaných městem : Hanácký pohár profesní orientace, roč. Zlatá jehla profesní orientace, roč. 4

5 2.2 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta. Stejně tak jako u výchovy k volbě povolání to bylo i u enviromentální výchovy, kde se pracovalo podle dlouhodobého plánu enviromentální výchovy (od šk.r. 2003/04). Jako koordinátor v oblasti enviromentální výchovy byla ředitelem školy pověřena Mgr. Michaela Kyzlinková, učitelka přírodopisu a pěstitelských prací. Zpracovala plán, podle kterého jednotliví učitelé zapracovali jednotlivé oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do tématických plánů jednotlivých předmětů. Dané cíle byly ve školním roce 2008/2009 splněny. Plán environmentálního vzdělávání vycházel z dlouhodobého plánu školy, řídil se metodickými pokyny MŠMT ČR pod č.j / a je součástí předmětové komise přírodovědné oblasti. Ve školním roce pokračoval jako součást ŠVP- Škola s informační technikou je hrou. Jeho hlavním cílem byla spolupráce všech pedagogů, metodická pomoc, prolínání průřezových témat, upevnění kompetencí a splnění cílů ŠVP mezi předměty v oblasti,, Člověk a příroda a,, Člověk a společnost. Během školního roku se uskutečnily následující akce, projekty a tématické dny: Den zdraví roč., termín , školní projekt Země ve vesmíru roč., , školní projekt Recyklohraní dlouhodobě zaměřený celostátní projekt, MŠMT a Ministerstvo životního prostředí, roč. Planeta Země 3000 cyklus výchovně vzdělávacích projektů, agentura Média-Pro, Turnov, spolupráce od roku 2004 Argentina Brazílie v rytmu samby roč., Výuka všech vzdělávacích předmětů probíhá podle interaktivního programu v souladu se ŠVP školy, metody a pomůcky vychází z potřeb učebních plánů a učebnic nakladatelství Fraus. K tomu programu se vztahovaly semináře a vzdělávací akce, které rozšiřovaly informace nabídky interaktivních programů a učebnic v jednotlivých předmětech. Účast na akcích a soutěžích pořádaných městem: Zelená stezka Zlatý list ekologická soutěž, 6.A 6. místo Barevný podzim DDM PV, výtvarná s roč. Jaro na Hané oceněny žákovské práce, roč. Veřejný pořádek a doprava očima dětí ocenění žáci 6.A přijati a odměněni starostou města PV, výtvarná soutěž Zdravé město Prostějov soutěž. Družstva roč. Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž roč. Jak jsem potkal vodu výtvarná soutěž, roč., Veolia Školní soutěže a akce: Zlatá vařečka 8.A, školní kolo gastronom. dovedností žáků Biologická olympiáda školní kolo kategorie D,, Mezi okny - výstava žákovských prací, roč. Téma: Karneval masopust, výstava masek, leden - únor Veselé obrázky a koláže, březen duben Barevný podzim a svátek dýní výpěstky a kresby, záží říjen Recyklace bez legrace 8.A, ekologické sdružení IRIS 5

6 Malá domácí ekologie 7.A, sdružení IRIS Ve školním roce bude ŠVP pokračovat v 8. roč., žáci budou využívat nových interaktivních učebnic nakl. FRAUS, které svým obsahem a pracovními metodami splňují předpoklady moderního vyučování. 2.3 Ochrana člověka za mimořádných okolností. Jednotlivé oblasti problematiky Ochrany člověka za mimořádných okolností byly do osnov jednotlivých předmětů na II. stupni základní školy zařazeny dle Rozhodnutí ředitele školy o již od školního roku 2001/2002. Jednotlivé oblasti byly určenými učiteli zapracovány do osnov podle příručky Ochrana člověka za mimořádných okolností. V letošním školním roce byla tato témata probrána a znalosti a dovednosti, které žáci v jednotlivých předmětech získali, využili a prověřili na branném cvičení v září a červnu šk.r. 2008/09 V ŠVP jsou již tato témata součástí osnov. 2.4 Prevence sociálně patologických jevů Chod Min. prev. programu během školního roku 2008/2009 byl založen na spolupráci mezi vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky. Úzce jsme spolupracovali také z pedagogicko-psychologickou poradnou a sociálním odborem. Při naší práci jsme vycházeli ze školního plánu prevence soc. pat. jevů pro rok 07-11, který zahrnuje charakteristiku školy, cíle min. preventivního programu, strategii prevence, volno časovou aktivitu žáků, metody a formy školní práce, plán školního metodika prevence soc. pat. jevů, postup v případě zneužívání návykových látek ve škole, základní školské dokumenty pro oblast prevence a plán práce na škol. rok 2008/9. Jeho součástí je i přehled řešení soc. pat. jevů, dotazníkových šetření a přehled výchovných opatření. Ve školním roce 2008/9 jsme řešili celkem 112 soc. pat. jevů (26 x napadení fyzické, 12 x nadávky, urážky, vyhrožování, 4 x problémy ve vztazích mezi žáky, 18 x nevhodné chování, nekázeň, porušení školního řádu, 13 x nevhodné chování vůči učiteli, 3 x poškozování školního majetku, 5 x krádež, 2 x podvod, 2 x lhaní, 1 x podezření na týrání mimo školu, 24 x neomluvené absence). Oproti loňskému roku výrazně vzrostl počet řešení soc. pat. jevů, jelikož jsme se rozhodli důsledně řešit veškeré náznaky nevhodného chování. Nejvíce jsme se zaměřili na prevenci projevů šikany, kouření a řešení neomluvených hodin. Významně nám tím vzrostl i počet případů nevhodného chování vůči učiteli (právě při řešení závadného chování žáků). Z dotazníkového šetření žáků na druhém stupni vyplynulo, že se šikana (žáci ale nedokáží vždy zcela správně rozlišit, co je skutečnou šikanou) stále zhoršuje. V příloze konkrétní výsledky dotazníkového šetření ohledně šikany. Akce pro prevenci sociálně patologických jevů : Branný den, Země ve vesmíru, Den zdraví, Sportovní den. Děti si připravily vánoční besídky ve třídách a jedno divadelní představení. Uskutečnilo se několik cyklů přednášek a aktivit pro žáky ročníků. Jednalo se o témata zaměřená na prevenci v 5. ročníku Dospívání, v 6. ročníku Bodytalk, v 7. ročníku Zdravý životní styl, bulimie a anorexie, v 8. ročníku rizika závislosti a v 9. ročníku pohlavně přenosné choroby a AIDS. Pro žáky

7 ročníků byla připravena přednáška o závislosti na počítačových hrách a hazardu. Na druhém stupni se všechny třídy zúčastnily praktické ukázky resuscitace s možností vyzkoušení první pomoci. Ve všech třídách probíhaly pravidelně třídnické hodiny, kde učitelé pracovali podle plánu na tématech prevence, případně řešili aktuálně zniklou situaci. Tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole. Rovněž vztahy učitel- žák jsou na dobré úrovni. Na škole v roce 2008/2009 pracovalo 13 zájmových útvarů, dobře fungoval školní klub s širokou nabídkou činností a rovněž školní družina.v rodinné výchově žáci sedmého debatovali nad tématem Prevence a zneužívání návykových látek. Osmý ročník se zaměřil na sexuální výchovu, devátý ročník probíral prevenci drog a duševní hygienu. V chemii se devátý ročník zabýval kapitolou Chemie a zdraví člověka, kde se diskutovalo o vlivu drog na organismus člověka. Osmá třída v hodinách přírodopisu přemýšlela o vlivu návykových látek na nervovou soustavu člověka. V hodinách občanských výchov bylo toto téma připomenuto v kapitolách Globální společenské problémy, Využití volného času, Životospráva, Hledání smyslu života. Navíc v hodinách Rv, Ch, Př a Ov byly využívány nahrávky, týkající se dané problematiky. Od roku 2004 je na naší škole zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy. Žáci se rovněž naučili využívat ové adresy kde mohou sdělit své dojmy, poznatky a názory. Pro snadnější komunikaci mezi rodiči a učiteli je možno využít pevnou linku a . Je zřízena nástěnka pro žáky i pro učitele ve sborovně s tématikou prevence. 3. Přehled pracovníků školy - popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků, aprobace Aprobovanost výuky na celé škole : tento školní rok - 83,2 % minulý školní rok - 81,8 % Kvalifikovanost na celém zařízení Tento školní rok Minulý školní rok 100 % 100 % Zejména výchovy na 2.st. byly vyučovány neaprobovaně. Hv vyučovala pí učitelka s aprobaci pro 1.st., která byla zároveň asistentkou autistického žáka. Vv učitelka II. stupně (zároveň výchovná poradkyně), se kterou se do budoucna vzhledem k jejímu úvazku, aprobaci (Př a Pěs) a 4 třídám na II. stupni s výukou tohoto předmětu počítá. O pracovní činnosti se v případě vaření, dílen a péče o dítě podělili učitelé II. stupně, kteří již dlouhodobě tuto problematiku vyučují. Na výuku Aj jsme měli 2 učitele. Jedna je aprobovaná učitelka (studuje předposlední ročník Aj), další má VŠ pedagogického směru a absolvovala akreditovaná školení pro Aj a již několik let učí Aj na 2.st. Kromě toho jsme měli na I.stupni i na II. stupni po 1 učiteli, kteří jsou schopni v případě potřeby vést výuku Aj (absolvovali nebo absolvují výuku Aj a metodiku výuky Aj); Na výuku Nj jsme měli učitelku s aprobací Čj Dě, která absolvovala akreditovaná školení pro Nj a již několik let učí Nj na 2.st. Vzhledem k tomu, že o Nj je minimální zájem a 7

8 v 7. a 8. ročníku jsme museli skupiny spojit (chtěli jsme tehdy udržet výuku němčiny ve všech ročnících kvůli přijímání žáků, ale už třetím rokem je pouze angličtina dle zájmu žáků), tak v dalších letech však již s pravidelným pokračováním výuky Nj nepočítáme. Kromě toho 2 učitelky jsou absolventky kurzů Nj s metodikou. S výukou Nj počítáme proto do budoucna formou volitelných a nepovinných předmětů a kroužků. Chybí aprobace Rv, kterou chce studovat jako rozšíření své aprobace současná učitelka Tv, která Rv dlouhodobě vyučuje (zatím ale nebylo studium v Olomouci na UP otevřeno). Výuka informatiky byla plně aprobačně pokryta. Na škole byli 2 učitelé s ukončeným studiem výchovného poradenství. Všechny učitelky 1.st. a většina 2.st. jsou absolventy kurzu dyslektického asistenta. Počet stálých pracovníků : 26 (19 učitelů + 3 vychovatelé + 2 as. ped.) počet externích pracovníků : 1 (náboženství) Počet učitelů, vychovatelů, jiných Kvalifikace Délka praxe pedagogů* 1 učitel I. stupně VŠ pro I. st. 14 let 2 učitelé I. stupně VŠ pro I.st let 1 učitel I. stupně VŠ pro I.st. 23 let 1 učitel I. stupně VŠ pro I.st. 35 let 1 učitel II. stupně VŠ pro II.st. 5 let 1 učitel II. stupně VŠ pro II.st. 17 let 6 učitelů II. stupně VŠ pro II.st let 4 učitelé II. stupně VŠ pro II.st. nad 34 let 1 vychovatel ŠK SPŠS 29 let 2 vychovatelky ŠD SpgŠ nad 33 let * neuvádím úvazky do 4 hodin (celkem 2) 3.2 Aprobace viz bod Absolventi - do 2 let praxe, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Změny ve stavu učitelů *důchod Tento Školní rok Minulý školní rok Nastoupili 2 0 Odešli na jinou Mimo školství Na jinou školu mimo školství školu 2* 1* 8

9 3.5 Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důch. věk 2* 3* Nekvalifik. 0 0 * na částečný úvazek učila Che - Mgr. Ivánková, Nj Mgr. Bůžková; v souvislosti se snížením úvazku některých učitelů vzhledem ke snížení počtu tříd a s tím spojených úvazků, nemuseli být provedeny velké personální zásahy (propouštění) 4. Zápis a přijetí žáků Při zápisu pro šk.r.2009/10 bylo zapsáno během šk.r. 2008/09 celkem 34 dětí včetně loňských odkladů. U 9 žáků rodiče požádali o odklad školní docházky. Na základě doporučení PPP nebo odborného lékaře bylo těmto žákům uděleno rozhodnutí o odkladu školní docházky. S rozhodnutím o přijetí by mělo do nového školního roku nastoupit 20 prvňáčků do1.běžné třídy. Do speciální 1.tř. je přijato 8 žáků. 4.1 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 6 0 Nepřijetí žáka do první třídy 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 5. Výsledky vzdělávacího a výchovného procesu 5.1 Prospěch žáků na škole a - údaj vztahující se k předcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k končícího školního roku Ročník Počet Žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprosp. Šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1. st

10 Celkem za 2. st. Celkem Chování Stupeň chování Tento škol. rok Minulý škol. Rok Počet Procento Počet Procento 2 6 2,5 12 3,2 % 3 5 2,1 4 0,8 Většina snížených známek z chování je u žáků za neomluvené hodiny. U třetího stupně ve všech případech, kdy jsme zároveň problém hlásili na sociální odbor. Ve všech případech jsou to již problémoví žáci z dřívějška. Neomluvené hodiny viz níže. Celkový počet neomluvených hodin : Tento školní rok Minulý školní rok O naprostou většinu neoml. hodin se podělil Bubeníček z 9. B a Pospíšil z 9. A, kteří několik měsíců nechodili do školy. Situaci jsme probrali s rodiči a hlásili na sociální odbor. Bez nějakého většího efektu. 5.3 Výsledky přijímacího řízení Z 9.ročníků odešlo 37 žáků a kromě 2 byli všichni umístěni na středních školách: 16 žáků na SOŠ, 20 žáků na SOU a 1 žák na OU dvouletém. Z 5. a 7. roč. odchází 5 žáků na víceletá gymnázia, 3 žáci z 5. tř. a 2 žáci ze 7. tř. Základní docházku ukončil v 7.roč. 1 žák a v 8.roč. 2 žáci. V rámci pomoci žákům při volbě povolání kromě pravidelného předávání informačních materiálů ze SŠ a SOU a konzultačních hodin VP naši žáci navštívili přehlídku nabídek SŠ a SOU v KaS Centru Prostějov (listopad individuálně) a žáci 9.ročníku rovněž OÚP. Dále byla žákům 9.tříd umožněna individuální účast na Dnech otevřených dveří jednotlivých středních škol a učilišť za doprovodu jejich zákonných zástupců. Žáci 8.tříd navštívili také např. soutěž o Hanácký pohár prezentaci učňů SOU obchodní E. Husserla, Zlatá jehla SOU oděvní a některé další prezentace k volbě povolání. Na základě metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Volba povolání do vzdělávacího programu školy č.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdělávacího programu Základní škola na II. stupni zařazena a stanovené cíle byly splněny. 10

11 5.4 Péče o žáky se SPU a talentované žáky Na škole byli v běžné druhé třídě integrovaní 4 žáci, z toho byl jeden s mentální retardací a tři žáci za sociálně znevýhodněného prostředí, denně s nimi pracovala asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, měla jen částečný úvazek. Na částečný úvazek pracovala na škole ještě jedna asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, která denně pracovala se žáky ze 3.,4.,5. a 6.tř.(13žáků). Ve čtvrté třídě pracovala se 2 integrovanými žáky dyslektická as. třídní učitelka (individuálně po vyučování a rovněž v rámci vyučovacích hodin). V 5.tř. přibyl v průběhu šk.r. jeden integrovaný žák, který rovněž pracoval pod vedením dyslektické asistentky TU. Individuální přístup v hodinách byl věnován 42 žákům (z toho 11 ze speciální třídy) vyžadujícím zvýšenou pozornost. Tito žáci mají různý stupeň specifických poruch učení a některé další potíže vyžadující různou míru zohlednění. Na škole bylo rovněž 18 medikujících žáků. V naprosté většině případů přinesla individuální práce s těmito dětmi zlepšení jejich pracovních výsledků. Dvě asistentky budou pracovat i ve šk.r.2009/10. Zcela specifická byla samozřejmě práce ve specializované třídě 9.B, kde byl věnován každému žáku individuální přístup takřka neustále. V této tř. bylo 12 žáků, v této třídě byl 1 integrovaný žák (mentální retardace a autismus). Asistentka pedagoga s ním pracovala po celý školní rok. Hodiny JČ a M absolvoval tento žák denně s asistentkou ve třídě se svými spolužáky, další práce probíhala individuálně. Tento žák rokem 2008/09 ukončil základní školní docházku. Naše práce s tímto žákem byla SPC Olomouc hodnocena velmi dobře jako vysoce nadstandardní. Vzhledem k specializovaným třídám a poměrně značnému nárůstu žáků vyžadujících individuální přístup absolvovalo 18 učitelů kurz dyslektického asistenta, všechny učitelky na prvním st.tento kurz mají rovněž. Žákům s různými poruchami učení byla tedy věnována péče na odborné úrovni. Ve šk.r. 2009/10 se situace se specializovanými tř. mění, ze zrušené ZŠ Rejskovy jsou na naši školu převedeny spec.tř. 1. stupně a třídy z druhého stupně ZŠ přecházejí na ZŠ E.Valenty. Samozřejmostí je ovšem i péče o talentované žáky, která je směřována zejména do oblasti samostatné práce těchto žáků s odborným dohledem učitele. Tito žáci pak úspěšně získávají potřebné kompetence při tvorbě školních projektů. Kromě specifických metod ve vyučovacích hodinách k tomu slouží prostor mimo vyučování v práci nepovinných předmětů, různých kroužků a individuálních konzultací po vyučování. Tito žáci mají kromě odborné pomoci k dispozici veškeré technické vybavení školy, které mohou využívat i mimo vyučovací hodiny. Učitelé pro ně vyhledávají možnosti zapojení se do odpovídajících soutěžích, které jim při setkávání a srovnávání se se stejně nadanými vrstevníky umožňuje další růst. Ve škole je také využíváno všech možností k prezentaci prací a dovedností těchto žáků a je také pamatováno na pochvaly a odměny za jejich výkony nad běžný rámec. 11

12 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání učitelů je na naší škole věnována obzvláště velká pozornost a je jedním z kritérií při hodnocení pedagogů. Při dalším vzdělávání bylo využíváno nabídek různých vzdělávacích středisek jako např. Schola servis Prostějov, FF UP Olomouc, NIDV Olomouc, ČČK, Oxford University Press, Nakladatelství Fraus )jsme partnerskou organizací),muzeum Prostějovska, prostějovské základní a střední školy školy, ZŠ a MŠ Prostějov - Kollárova - školicího střediska SIPVZ, MŠMT aj. Řada seminářů byla věnována zdokonalení se v informační technice a také prevenci patologických společenských jevů a práci na ŠVP. Všechny semináře vedly k dalšímu odbornému růstu pedagogů, jejich zaměření bylo vesměs metodické a přineslo seznámení se s nejnovějšími trendy ve výchově a vzdělávání na základních školách. Vzhledem k tomu, že naše škola je také akreditovaným školicím střediskem SIPVZ, je na naší škole také poměrně vysoká schopnost učitelů v oblasti práce na PC. Momentálně mají všichni učitelé minimálně úroveň Z a z nich 16 úroveň P. 12

13 Přehled akcí DVPP ve šk. r. 2008/09 Jméno RNDr. Hrachovec Josef Mgr. Richterová Zdeňka Mgr. Bůžková Ludmila Mgr. Černý Michal Mgr. Entner Pavel Mgr. Hrubanová Dana Mgr.Iveta Koudelová Mgr. Věra Mgr. Ivana Mgr. Lenka Králová Kudlová Kührová Mgr. Kyzlinková Michaela Mgr.Ottová Jarmila Mgr. Pospíšilová Zdeňka Aprobace (vyučuje mimo) Funkce Plán. školení Absolvov. školení fyz ředitel školy Management, Projekty (NIDV), interaktivní mediální výchova učebnice Fraus(Fraus) čj dě zástupce ředitele Management, Aj Projekty(NIDV), interaktivní školy učebnice Fraus (Fraus),Asertivní dovednosti, zvládání konfliktů(nidv),islvýukový program Aj, Active dě - nj mat - inf správce kab. Dě, Nj TU koordinátor ICT správce kab. Mat, Inf Metodika dějepisu studio(fraus), ICT interaktivní učebnice (Fraus), školení správců sítě,seminář informatiků (šk.stř.zš Kollárova) Regionální tematika zeměpisu interaktivní tabule- (Fraus) ze tv - pč správce kab. Tv, Ze I. st. předseda metod. sdružení I. st.,tu m-inf Interaktivní tabule-active studio(fraus),seminář informatiků (šk.stř.zš Kollárova) I. st. TU PC Interaktivní tabule-active studio,interakt.učebnice(fraus) I. st. TU Interaktivní tabuleinterakt.učebnice (Fraus) tv rv in ch preventista soc. Mediální výchova, Active studio(fraus),bojovníci pat. jevů prevence proti totalitě-projekt(hranice správce kab. soc.patol.jevů, n.mor.) Rv,TU výchovná Výchovné Projekty, výchovné př pč - vla poradkyně poradenství, poradenství koordinátor enviroment..vých., envir. výchovy zdravý živ.styl správce kab. Př, Pes 1.st., spec.ped., TU,Správce Dramatická Active studio, Principy asist.pedagoga,dě kab.hv výchova divadelní práce I. st. TU PC interakt.učebnice, Active studio (Fraus), čj ov - va správce kab. Čj, Ov, Výchova občana, pohybová zájm.činnost Mgr. Sklenářová Dagmar cvič.kuchyně,tu I. st. TU,správce Interaktivní tabule-active Mgr. Spisarová Kab.1.st., studio, Dana žák.knihovny interakt.učebnice(fraus) Mgr.Valčíková Aj.rov TU,správce AJ Metodika učeb.project Romana kab.aj (Oxford Press) Aj AJ Studium AJ pro 2.st.ZŠ distanční, ITOOLS k Project Mgr.Ventrubová (NIDV),Pronunciations Magda activities (OL-Britská rada) Špačková ŠD správce kab. ŠD zábavné činnosti 13

14 Toman Trundová ŠK ŠD vychovatelka ŠD správce kab. ŠK vychovatel ŠK vedoucí vychovatelka vychovatelka ŠD pro ŠK Práce s teenagery, volný čas žáků zábavné činnosti pro ŠK Aktivity ve ŠD * kurzívou jsou předměty, které učitelé někdy vyučovali nebo vyučují neaprobovaně 7. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 7.1 Školní klub V mimoškolních aktivitách jsme se zaměřili zejména na využití a trávení volného času žáků jako prevenci společensko patologických jevů. V letošním školním roce pokračovala desátým rokem činnost školního klubu, který umožňuje žákům našeho II.stupně trávit volný čas denně od 6.40 do 7:50 a od konce dopoledního vyučování do 16:20 v prostorách určených pro jejich činnost. I letos pracoval klub pod názvem Zajči ( zájmové činnosti ). Kromě místnosti ŠK s vybavením mají žáci dále k dispozici počítačovou učebnu, posilovnu, keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu. Vedoucí ŠK využívá svých zkušeností s volnočasovými aktivitami mládeže. Náplň klubu je dělená tak, aby všichni členové měli možnost se zapojit i do těch činností, které nejsou na vrcholu všeobecného zájmu, avšak mají své příznivce. Časové rozdělení činností se řídí zájmem dětí a operativně se střídá. V oblasti sportu to byla nabídka florbalu, odbíjené, přehazované, nohejbalu, plavání, střelby ze vzduchovky a posilovny. Využívá se nejen tělocvična a posilovna, ale 1x týdně jsou to i dvě hodiny využití bazénu městských lázní, který se těší velké oblibě. V případě dobrého počasí mají k dispozici i sportovní areál naproti školy U Kalicha. Kromě sportu nabízí Školní klub i aktivity vztahující se ke zdravému životnímu stylu. O prázdninách a víkendech je to především nabídka turistiky a cykloturistiky. Kromě pravidelné zájmové činnosti bylo uspořádáno několik zajímavých soutěží a turnajů. Žáci se rovněž se spoluúčastní organizace činnosti ŠK( denní služby, návrhy na činnost a akce, pomoc při vedení kroužků ). Tímto jsou také vedeni k spoluodpovědnosti za pořádek v klubu a k asertivnímu jednání a rozvíjí se tak i jejich organizační schopnosti. Ve Školním klubu bylo přihlášeno celkem 72 platících dětí (využívali ho však i další děti). Tyto děti pravidelně navštěvovaly různé zájmové činnosti, některé děti navštěvovaly ŠK i víckrát do týdne, takže výsledná návštěvnost je dost velká 30 dětí denně. Vedoucí Školního klubu p.toman se rovněž podílel na zajišťování doprovodného programu 14.mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením na přehradě v Mostkovicích. Školní klub slouží také výjimečně i jako místo, kam se žáci v případě potřeby mohou v nenadálých situacích uchýlit (před a po vyučování). Řada žáků si tak ke ŠK vytvořila pozitivní vztah, i když nejsou jeho pravidelnými návštěvníky. ŠK tak svou existencí ještě více podtrhává rodinný charakter a atmosféru školy. Spokojenost žáků, rodičů i učitelů ukazuje, že o tuto formu trávení volného času je velký zájem, a proto by bylo dobré, kdyby jeho činnost mohla nadále pokračovat. 14

15 7.2 Zájmové útvary KROUŽKY 2008/2009 ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul.4 Název Vyučující Den Věková kategorie Hudebnědramatický Výpočetní technika Hod. V.Králová Středa 4.roč V.Králová Úterý 4.tř Knihovna D.Sklenářová Pondělí 1.-9.tř Knihovna D.Spisarová Středa 1.-9.tř Keramika D.Spisarová Čtvrtek 1.tř Keramika S.Zbořilová Středa 4.-5.tř Keramika S.Zbořilová Pondělí 6.-7.tř Angličtina R.Valčíková Pondělí 2.tř Míčové hry J.Toman Pondělí 5.-9.tř Zdravé město J.Toman Středa 6.tř Střelecký J.Toman Čtvrtek 5.-9.tř Školní časopis L.Kührová Čtvrtek 7.tř Dramatický R.Valčíková Úterý 6.tř

16 7.3. Prezentace školy na veřejnosti Během roku škola uspořádala řadu akcí, se kterými se veřejnost seznámila buď přímou účastí, nebo zprostředkovaně v tisku a na webových stránkách školy. Divadelní kroužek udělal letos výjimku a nastudoval místo tradiční pohádky detektivní hru Studie v šarlatové napsanou na motivy knihy sira Arthura Conana Doyla. Divadelní představení zhlédla více než stovka žáků prostějovských škol. Tradičně naše škola přispívá na pomoc potřebným, v letošním roce to bylo pro nadaci Šance pro život, výtěžek činil 2300 Kč. Letos jsme také pokračovali ve spolupráci se Speciální školou a dětským domovem v Prostějově, pro něž naše děti sehráli divadelní představení. Žáci 6.-9.tř. v rámci projektů Den zdraví a Země ve vesmíru vytvořili výstupy, které informují na chodbách školy o činnosti žáků a zároveň slouží jako trvalá výzdoba chodeb. Škola je Informačním centerm MŠMT s 15 akreditovanými vzdělávacími programy a na škole probíhala školení různých úrovní pro učitelskou veřejnost. Škola také nabídla učitelům ostatních škol prezentaci práce s interaktivními tabulemi, se kterými již pracují všechny třídy1.st. (prvňáčci křídu prakticky nepoužívají). Tento způsob výuky pak oceňují zejména rodiče našich žáků, kromě toho, že je velmi atraktivní pro žáky. Využívá totiž těch nejprogresivnějších metod výuky a navíc maximálně snižuje dosti vysokou prašnost školního prostředí. Stejná možnost byla nabídnuta i rodičům žáků zejména budoucích prvňáčků. Žáci se rovněž účastnili řady akcí soutěží, které organizovaly jiné prostějovské školy, organizace věnující se práci s mládeží a dále MěÚ, Muzeum Prostějovska, Městské divadlo PV, Kulturní klub DUHA, Městská policie PV, Sportcentrum a Spektrum, Čs.svaz ochránců přírody aj. Naši žáci již řadu let pracují v Dětském městském zastupitelstvu PV. Žáci se také zapojili do olympiád a různých soutěží, v nichž dosáhli během roku řadu velmi pěkných úspěchů. O všech akcích školy je veřejnost informována v tisku, a to nejen regionálním, a na internetových stránkách školy Mimoškolní aktivity a úspěchy žáků v r. 2008/2009 Úspěchy našich žáků 2008/09 1. Branně vlastivědná soutěž 1.místo v kat.5.tř. - žáci 5.A (L.Kříž, J.Wolker, P.Dostálová, N.Kopčilová), ZŠ Dr. Horáka 2. Žáci 3.A se zapojili do výtvarné soutěže Jů a Hele mezi 20 vítězi byl vybrán Ondřej Zavadil, Kavčí hory ČT, Praha 3. Stolní tenis okresní turnaj dívky 6.-9.tř. 5.místo, Sportcentrum Florbal okrskové kolo st.žáci, 1.místo, ZŠ Dr.Horáka, Sálová kopaná okrskové kolo - žáci 6.a 7.tř. 1.místo, ZŠ Majakovského Perníková vařečka soutěž ve vaření - 1.místo J. Gottwald,9.A, 3.místo L.Gáborová, 8.A, SOU E.Husserla, Barevný podzim účast ve výtvarné soutěži účast tř. DDM Prostějov 8. Florbal st.žáci finále - 2.místo, ZŠ a MŠ Melantrichova,

17 9. Malá kopaná žáci 5.roč. Mikulášský turnaj 1.místo žáci 5.A + odpovídající r.n..6.a ZŠ a MŠ Melantrichova, Veřejný pořádek a doprava očima dětí výtvarná soutěž ocenění starosty získali ž. 6.A A.Velím, Dinh Cong Truong, M.Kříž, P.Hemmr, J.Sotorník předáno p. starostou Tesařem na pv. radnici. 11. Požární ochrana očima dětí účast žáků 1. 9.roč. ve výtvarné soutěži, IZS Prostějov 12. Jak jsem potkal vodu účast ve výtvarné soutěži ž roč, Veolia s.r.o. 13. Stolní tenis městské školy 3.místo hoši 6.A,7.A, Sportcentrum, Střelecká soutěž (předvánoční turnaj) 2.roč. Sprortcentrum, ZŠ Kollárova 1.místo Dominik Ondrák -7.A, 2. místo Kristýna Seidlová 9.A, 3.místo Aneta Švédová 7.A, , ZŠ a MŠ Kolárova 15. Mladý Démosthenes (mluvní projev) - regionální kolo 1.místo kat.8.roč. Lucie Fidranská 8.A, 1.místo kat.9.roč. Tereza Faltýnková 9.A, v Olomouci 16. Výtvarná soutěž Jak vypadá Paní zima 3.místo Klára Černá 1.A, čestné uznání Anna Škopíková 3.A, Sportcentrum DDM, Olympiáda z JČ okresní kolo 8.místo L. Pelíšková 9.A, na RG a ZŠ Prostějov (33 účastníků) 18. Výtvarná soutěž Žijeme se zvířátky 1.místo Sára Barošová 4.A, 3.místo Tereza Rozehnalová 1.A, pořadatel ZŠ Majakovského, březen Výtvarná soutěž Jaro na Hané, pořádaná Muzeem Prostějovska kol.3.a tř. 2.místo (pečivo) K.Šimková - 4.A 2.místo (keramika) K.Krchňavá 7.A 2.místo (keramika) T.Langerová 7.A 2.místo (keramika) ; Městské divadlo Prostějov 20. Třetí ročník jarní střelecké soutěže sportovní vzduchové pušky 2.místo - N.Švédová- 9.A, 3.místo - K.Seidlová-9.A, 1.místo kat.do 15 let) A.Švédová 7.A, Sportcentrum - duben 21. O pohár Zdravého města Prostějov účast ž.6.a N.Srostlíková, A.Jakoubková, D.Král, M.Kříž, , Kolářovy sady 22. Zelená stezka Zlatý list ekologická soutěž 6.místo družstvo 6.A tř. IRIS Prostějov, duben Malá kopaná okresní finále ml.hoši 7.a 8.tř. 4.místo (z 20 mužstev) , Vrahovice 24. Malá kopaná okresní finále st.hoši 8. a 9.tř. 3.místo (z 24 mužstev) , Vrahovice 25. Účast v okresním kole "Dopravní soutěže mladých cyklistů" - I. kategorie, které se konalo dne v Prostějově 10.místo ze 14 účastníků 26. Účast v okresním kole "Dopravní soutěže mladých cyklistů" - II. kategorie, které se konalo dne v Prostějově 9. místo ze 14 účastníků 27. Orientační běh dívky II okresní přebor 1.místo Jana Křečková, 4.A, , okruh Prostějov 28. Výtvarná soutěž Jaro je tady 2.místo kolektiv 4.A, pořadatel Sportcentrum Prostějov 29. Celostátní atletické závody ČASPV Brandýs nad Labem - 2.místo čtyřboj - Tomáš Roba 6.A, , Brandýs nad Labem 30. Ringo turnaj městských škol st.žákyně účast , Prostějov 17

18 7.5 Akce školy K dalším aktivitám školy patřily zejména tyto celoškolní akce : - Den otevřených dveří (řada rodičů, zejména ž.1.st. se seznámila s s životem školy) - divadelní představení dramatického souboru školy pro prostějovské základní školy a Speciální školu v Prostějově - vzdělávací besedy / zeměpisné, přírodovědné, chemicko-fyzikální / s prvky enviromentální výchovy - srovnávací celonárodní vědomostní testy Scio pro 5.,7. a 9.roč.v Č, M, Aj, Nj - celonárodní srovnávací testy Kvalita - Cermat - besedy s Městskou policií PV, Den bez aut - Čertovská škola pro žáky 1.st. (spojeno s mikulášskou nadílkou) - vánoční show pro 2.st. v tělocvičně školy - kulturní pořad žáků ke Dni učitelů pro učitele naší školy - sportovní den pro II.st. - celoškolní projekty Den vesmíru, Den zdraví a pro 8.roč. celostátní projekt Bojovníci proti násilí a totalitě - branné cvičení pro 1.a 2.st. 2x ročně - exkurze Invex Brno - exkurze do Planetária Brno - exkurze Jarní Flóra Olomouc - šk. projekty pro 2.st.- Den zdraví a Země ve vesmíru - návštěva Dne IZS v Prostějově - výtvarné soutěže s enviromentálním zaměřením - výtvar.soutěž Pozor,děti,červená! - literární soutěž s dopravní tematikou - cyklistická soutěž Zlatá přilba - soutěž O pohár Zdravého města Prostějova - Prostějovský veletrh zábavy Sportcentrum- DDM - účast v atletické soutěži Asociace Sport pro všechny - výstavka žákovských keramických výrobků s jarní tématikou spojená se soutěží o nejlepší výrobky - večírek KPŠ pro rodiče - podpora nadace Šance pro život (výtěžek 2300 Kč) - podpora psího útulku v Čechách pod kosířem - spolupráce se Speciální školou a dětským domovem v Prostějově - Dětský den na letišti v Prostějově - Den dětí a Den matek pro žáky a rodinné příslušníky dětí z 1.st. - Beseda žáků s pamětníky 50.let Příběhy bezpráví - Výstava pro veřejnost a projekt na téma 90.výročí konce 1.sv.války - divadelní a filmová představení, výchovné koncerty - školy v přírodě pro ž. 1.st. a školní výlety pro 2.st. - LVZ pro žáky 2.st. - Dotazníky pro rodiče a žáky s cílem hodnocení práce školy - účast na všech akcích pod patronací MÚ - jsme zařazeni se do Projektu pro duševně a tělesně zdravější město Prostějov - spolupráce s příslušnými odbory MěÚ 18

19 7.6 Materiální vybavení - v prázdninách před školním rokem 2008/2009 se vymalovaly 3 třídy - výměna podlahové krytiny v 1 třídě - běžná výměna a doplňování nábytku a pomůcek - zakoupení interaktivních učebnic Fraus pro 7. ročník a jejich využívání v knihovně a počítačových učebnách - interaktivní tabule do poslední třídy I. stupně 7.7. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola je akreditovaným střediskem MŠMT - Informační centrum MŠMT č. IC/160. Akreditace se vztahuje na vzdělávací programy spojené s využitím výpočetní techniky pro výuku v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V současnosti máme akreditováno 15 vzdělávacích programů. V našem centru byly proškoleny stovky lidí. Díky těmto školením získala škola nemalé prostředky, které plně využila pro vzdělání a rozvoj žáků. Škola tyto služby nabízí i veřejnosti (př.senioři, rodiče žáků) Projekty financované z cizích zdrojů a) Rovné šance pro všechny pro žáky spec.tříd b) Příběhy proti násilí dějepis c) Planeta Země 3000 přírodopis, zeměpis d) Recyklohraní environmentální výchova e) Škola podala 2 projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Oba prošly do dalšího kola a ke schválení jim chyběly 2 až 3 body. f) Rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008 vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy- tento projekt byl podán, ale z důvodu chyby v kapitole financování nám nebyla finanční podpora přiznána. Přestože jsme vznesli dotaz na MŠMT, aby nám byl nedostatek blíže vysvětlen, nestalo se tak. 8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, zřizovatelem a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole existuje odborová organizace, náležitosti spolupráce vedení školy a odborové organizace jsou obsaženy v kolektivní smlouvě. Pravidelně jednou měsíčně probíhá schůzka vedení školy se zástupkyní školní odborové organizace. Ta rovněž dostává příležitost přednést dle potřeby svůj příspěvek na každé ped.poradě nebo radě. Výsledky hodnocení naší školy zřizovatelem při kontrolních dnech (2x ročně) byly pravidelně velmi dobré. Spolupráce školy se zřizovatelem MÚ Prostějov je velmi dobrá. Ředitel školy se účastní všech schůzek organizovaných vedoucím školského odboru MÚ a rovněž veřejných zasedání zastupitelstva města Prostějov. Škola se rovněž účastní všech akcí pořádaných pod záštitou Městského úřadu PV jako jsou např.akce Sportcentra aj. Stejně tak je tomu s akcemi, které jsou pořádány jinými prostějovskými školami. Máme velmi dobré partnerské vztahy s prostějovským muzeem, zapojujeme se do jejich soutěží a 19

20 projektů. K nejvýznamnějším patřil celostátní projekt Bojovníci proti násilí a totalitě, který zpracovali během školního roku naši žáci 8.roč. Využíváme také nabídek IZS, pravidelně spolupracujeme s městskou policií, a to nejen v rámci prevence; v letošním šk. roce to byla i spolupráce se speciální vojenskou jednotkou v Prostějově a olomouckým Domem armády. Pravidelná je rovněž spolupráce s PPP a SPC Prostějov a SPC Olomouc, které velmi dobře hodnotí naši práci s integrovanými žáky. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla na ZŠ inspekce pořádaná ČŠI. 10. Mateřská škola na Husově nám. 94, odloučené pracoviště (Výroční zpráva MŠ) ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI v předškolním zařízení : Mateřská škola při Základní a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 Husovo nám. 94 Prostějov za školní rok 2008 / 2009 I. Základní charakteristika školy Základní a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul.4, MŠ - odloučené pracoviště Husovo nám. 94 ( převedena k příspěvkové organizaci ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4), Město Prostějov - zřizovatel školy, IČO : RNDr. Josef Hrachovec - ředitel školy Marcela Malíšková, Určice zástupce ředitele pro předškolní výchovu Celkem tři třídy s celodenním provozem, z toho jedna třída specializovaná se zaměřením na nápravu vad výslovnosti. 20

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4. za školní rok 2012/2013. Počet stran : 32 Počet příloh : 1

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4. za školní rok 2012/2013. Počet stran : 32 Počet příloh : 1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2012/2013 Počet stran : 32 Počet příloh : 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail, www

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více