Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Snízení hlasitosti. na ikonu otevete píslusnou aplikaci, v ní se pak mzete pohybovat pomocí gest (dalsí informace lze najít v tématu,,pouzití dotykového displeje" na stránce 11). Pi prvním zapnutí ipodu nano na plose uvidíte následující ikony: Ikona Pustné Funkce Umozuje rychlý pístup k práv pehrávanému zvukovému obsahu. Umozuje rychlý pístup k hudb a dalsímu zvukovému obsahu uspoádanému podle seznam stop, umlc, skladeb a dalsích kategorií. Jsou-li k ipodu nano pipojena sluchátka, spustí FM tuner. Hudba Rádio Fitness Spustí funkci Fitness, která umozuje spocítat pocet krok pi chzi ci bhu nebo sledovat cas, vzdálenost, rychlost ci pocet spálených kalorií bhem cvicení. jen tehdy, pokud je k ipodu nano pipojen mikrofon nebo pokud v ipodu nano existují nahrané hlasové záznamy. Zobrazí obrazovku s nastavením ipodu nano a mnoha jeho funkcemi. Podcasty itunes U Diktafon Nastavení Následující ikony mzete pidat na plochu tak, ze je aktivujete na obrazovce Nastavení: Ikona Mixy Genius Funkce Zobrazí seznam mix Genius, které byly synchronizovány z knihovny itunes. Zobrazí seznamy skladeb, které byly synchronizovány z knihovny itunes nebo vytvoeny v ipodu nano. Zobrazí skladby synchronizované z knihovny itunes. Skladby jsou uspoádány podle jmen umlc. Zobrazí alba synchronizovaná z knihovny itunes. Alba jsou seazena abecedn. Zobrazí skladby synchronizované z knihovny itunes. Skladby jsou seazeny abecedn. Zobrazí skladby synchronizované z knihovny itunes. Skladby jsou uspoádány podle zánr. Zobrazí skladby synchronizované z knihovny itunes. Skladby jsou uspoádány podle skladatel. Seznamy stop Umlci Alba Skladby Zánry Skladatelé Rozmístní ikon na plose mzete upravit tak, ze je pemístíte (viz oddíl,,nastavení pedvoleb" na stránce 16). Mzete také vytvoit plochy s malými ikonami (viz oddíl,,uspoádání ikon na plose" na stránce 17). Kapitola 1 Seznámení s ipodem nano 7 Stavové ikony Ikona Ikony ve stavovém ádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o ipodu nano: Význam Probíhá pehrávání skladby, podcastu, audioknihy nebo epizody itunes U. Pehrávání skladby, podcastu, audioknihy, epizody itunes U nebo rozhlasového poadu je pozastaveno. Práv hraje rádio. Probíhá pocítání krok. Informuje o úrovni baterie a o stavu nabíjení. 8 Kapitola 1 Seznámení s ipodem nano Zacínáme 2 VAROVÁNÍ: Ped pouzitím ipodu nano si pectte informace o pouzití tohoto zaízení a také bezpecnostní pokyny v této pírucce, abyste pedesli pípadným zranním. Nastavení ipodu nano Ped prvním pouzitím je nutné ipod nastavit v aplikaci itunes. Bhem tohoto nastavení si mzete vytvoit úcet v obchod itunes Store nebo mzete zadat jiz existující úcet. (Obchod itunes Store nemusí být ve vsech zemích a oblastech dostupný.) Aplikace itunes po pipojení ipodu nano téz zobrazí a pro pípad poteby zaznamenají jeho sériové císlo. Nastavení ipodu nano: 1 Stáhnte si a nainstalujte nejnovjsí verzi aplikace itunes z adresy 2 Pomocí dodávaného kabelu pipojte ipod k rozhraní USB 2.0 s dostatecným píkonem ve vasem Macu nebo PC. 3 Zaregistrujte ipod nano v aplikaci itunes podle pokyn na obrazovce a poté provete synchronizaci skladeb z knihovny itunes do ipodu nano. Potebujete-li poradit s pouzíváním nástroje Setup Assistant ipodu nano, pejdte k postupu,,pocátecní nastavení synchronizace v aplikaci itunes:" na stránce 19. Pi synchronizaci ipodu nano s pocítacem se na displeji ipodu nano zobrazuje zpráva,,synchronizace". Po dokoncení synchronizace itunes zobrazí zprávu,,synchronizace ipodu je dokoncena". Dalsí informace o synchronizaci viz Kapitola 4,,,Synchronizace s itunes," na stránce Chcete-li baterii pln nabít, je nutné ponechat ipod nano pipojený k pocítaci po dobu tí hodin. ipod nano lze odpojit i ped úplným nabitím baterie. Synchronizaci mzete provádt bhem nabíjení. Více informací viz,,informace o baterii" na stránce 14. Pokud je ipod nano pipojen k rozhraní USB pocítace PC se systémem Windows a tento pocítac je v rezimu spánku, je mozné, ze baterie se nebude dobíjet. 9 5 Jakmile je ipod pipraven k pouzití, odpojte kabel. Nikdy ipod nano neodpojujte, pokud je zobrazena zpráva,,pipojeno" nebo,,synchronizace". Chcete-li pedejít poskození soubor v ipodu nano, vzdy ipod nano ped odpojením vysute. Dalsí informace o bezpecném odpojení ipodu nano lze najít v tématu,,odpojení ipodu nano od pocítace" na stránce Kapitola 2 Zacínáme Základy 3 Pouzití dotykového displeje Klepnutí a poklepání Díky dotykovému displeji lze ipod nano snadno ovládat pomocí jednoduchých prstových gest. Klepnutím na ikonu mzete otevít píslusnou aplikaci ci obrazovku nebo vybrat polozku v nabídce ci seznamu. Poklepáním na fotografii mzete tuto fotografii zvtsit, dalsím poklepáním ji opt zmensíte. Dotek a podrzení Dotknutím a podrzením prstu kdekoli na obrazovce (mimo ikony nebo ovládací prvky) se mzete vrátit na plochu. Uspoádání ikon na obrazovkách plochy mzete zmnit dotknutím a podrzením prstu na ikon jakmile se ikony zacnou tást, mzete je petáhnout na jiné místo. Poté stisknutím tlacítka Spánek/Probuzení zmny ulozte.

3 11 Pejetí prsty Pejetím prsty na jednu ci druhou stranu mzete zobrazit následující, resp. pedchozí obrazovku. Petazení Ovládací prvky nebo jezdce na list zrychleného pehrávání mzete pesouvat petazením. Petazením lze také zmnit rozmístní ikon. Svihnutí Prudkým svihnutím prsty lze docílit rychlého posuvu nahoru nebo dol. Mzete vyckat, az se posuv zastaví, nebo jej ihned zastavit sami jí. Kapitola 3 Základy 13 Pipojení ipodu nano k pocítaci Pi pipojení ipodu nano k pocítaci bude aplikace itunes synchronizovat obsah automaticky, pokud v ní není vybráno jiné nastavení. Pipojením ipodu nano k pocítaci: m Pipojte dodávaný kabel Apple dokový konektor USB k rozhraní USB 2.0 s dostatecným píkonem na pocítaci. Druhý konec kabelu pipojte k ipodu nano. Máte-li dok pro ipod, mzete kabel pipojit k rozhraní USB 2.0 na pocítaci, opacný konec do doku a poté umístit ipod nano do doku. Poznámka: Píkon dodávaný rozhraním USB vtsiny klávesnic nepostacuje pro nabíjení ipodu nano. Odpojení ipodu nano od pocítace Odpojení ipodu nano od pocítace je bezpecné tehdy, pokud je na displeji zobrazena plocha nebo zpráva, ze lze zaízení odpojit. Je-li podsvícení vypnuto, zapnte je stisknutím tlacítka Spánek/Probuzení, abyste zjistili, zda je odpojení bezpecné. Odpojení ipodu nano: m Odpojte kabel z ipodu nano. Pokud je ipod nano umístn v doku, vyjmte jej z doku. Nikdy ipod nano neodpojujte, pokud je zobrazena zpráva,,pipojeno" nebo,,synchronizace". Je-li zobrazena nkterá z tchto zpráv, musíte ipod nano ped odpojením vysunout, jinak mze dojít k poskození soubor, které jsou v nm ulozeny. Vysunutí ipodu nano: m V aplikaci itunes kliknte na tlacítko Vysunout (C) u polozky ipod nano v seznamu zaízení na levé stran okna itunes. m Pouzíváte-li pocítac Mac, mzete ipod nano vysunout tak, ze petáhnete ikonu ipod nano na plose do kose. m Pouzíváte-li pocítac se systémem Windows, mzete ipod nano vysunout v okn Tento pocítac nebo kliknutím na ikonu Bezpecn odebrat hardware v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows a následným výbrem ipodu nano. Dojde-li k nechtnému odpojení ipodu nano bez pedchozího vysunutí, pipojte jej k pocítaci a provete synchronizaci znovu. Informace o baterii ipod nano obsahuje interní baterii, kterou nemohou vymovat uzivatelé. Chcete-li zajistit maximální zivotnost baterie, je teba pi prvním pouzití ipodu nano dodrzet dobu nabíjení v délce tí hodin nebo do té doby, nez se zobrazí ikona oznamující plné nabití. Piblizn po hodin a pl je baterie ipodu nano nabita na 80 procent kapacity. Úplné nabití trvá asi ti hodiny. Pokud pi nabíjení ipodu nano pehráváte hudbu, pidáváte soubory, posloucháte rádio nebo si prohlízíte prezentaci snímk, mze nabíjení trvat déle. Nabíjení baterie Baterii ipodu nano lze nabít tak, ze pipojíte ipod nano k pocítaci, nebo pomocí adaptéru Apple USB Adapter (dodávaného samostatn). 14 Kapitola 3 Základy Nabíjení baterie pomocí pocítace: m ipod nano je proto teba pipojit k rozhraní USB 2.0 v pocítaci. Pocítac musí být zapnutý a nesmí být v rezimu spánku. Dlezité: Pokud se na displeji ipodu nano zobrazí zpráva,,nabíjení, cekejte prosím" nebo,,pipojte k napájení", je nejprve nutné nabít baterii. Teprve poté bude ipod nano schopen komunikovat s pocítacem. Viz,,Kdyz se na displeji ipodu nano zobrazí zpráva,,pipojit k napájení"" na stránce 58. Chcete-li ipod nano nabíjet i bez pístupu k pocítaci, mzete si zakoupit síový adaptér Apple USB Power Adapter. Nabíjení baterie pomocí síového adaptéru Apple USB Power Adapter: 1 Pipojte kabel dokový konektor USB k síovému adapt&eochy. Klepnutím na vzor mzete zobrazit náhled. Poté klepnte na volbu Zrusit nebo Nastavit. Zobrazení nebo odstranní ikon na plose. Pepnutí zobrazení velkých nebo malých ikon na plose. Nastavení data, casu a casového pásma. Zmna zobrazení casu na 24hodinový formát. Zobrazení hodin (namísto polozky Pustné) pi probuzení. Výbr císelníku hodin (viz,,zmna císelníku hodin" na stránce 47). Zapnutí funkce VoiceOver a Mono audio. Zmna zobrazení obrazovky (bílá na cerné). Informace o funkcích zpístupnní lze najít v oddílu,,funkce Univerzálního pístupu" na stránce 53. Nastavení jazyka pro ipod nano. Zpístupnní Jazyk 16 Kapitola 3 Základy Nastavení pedvoleb pro hudbu Pedvolby pro hudbu umozují upravit zpsob pehrávání a poslechu hudby v ipodu nano. Chcete-li zobrazit tyto pedvolby, klepnte na plose na ikonu Nastavení a poté na volbu Hudba. Mzete nastavit následující pedvolby pro hudbu: Pedvolba Zamíchání zatesením Vyrovnat hlasitost Tlacítko Spánek/Probuzení Akce Zapnutí nebo vypnutí funkce, která umozuje rychlým zatesením ipodu nano peskocit na náhodnou skladbu. Automatické pizpsobení hlasitosti skladeb tak, aby se pehrávaly se stejnou relativní úrovní hlasitosti. Urcení, zda má být pi poklepání na tlacítko Spánek/Probuzení pozastaveno, resp. obnoveno pehrávání aktuální stopy nebo zda se má pejít na dalsí stopu. Nastavení ekvalizéru. Nastavení maximální hlasitosti pehrávání v ipodu nano a piazení pístupového kódu, který zamezí zmnám nastavení bez vaseho vdomí.

4 Zapnutí automatické funkce, která pi pehrávání vzdy zvolna zeslabí konec aktuální skladby a soucasn zesílí zacátek dalsí skladby. Seskupení skladeb z kompilací. Kompilace jsou zobrazeny jako podkategorie kategorií Umlci a jednotlivých kategorií Zánry na panelu Hudba. Ekvalizér Limit hlasitosti Prolnutí zvuku Skupinové kompilace Dalsí pedvolby Na obrazovce Nastavení mzete nastavit pedvolby pro prohlízení fotografií, poslech rádia nebo sledování cvicení. Více informací viz: Â Kapitola 6,,,FM rádio," na stránce 32. Â Kapitola 7,,,Fitness," na stránce 37. Â Kapitola 8,,,Fotografie a obrázky," na stránce 43. U vsech polozek nastavení ipodu nano mzete obnovit výchozí hodnoty, aniz by to mlo vliv na synchronizovaný obsah. Obnova vsech nastavení: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Svihnte nahoru a poté klepnte na polozku Obnovit nastavení. 3 Klepnte na tlacítko Obnovit nebo Zrusit (pokud si operaci rozmyslíte). 4 Klepnte na pozadovaný jazyk a poté na tlacítko Hotovo. Uspoádání ikon na plose Ikony na plose mzete uspoádat tak, aby bylo mozné snáze najít casto pouzívané polozky. Pokud napíklad pouzíváte ipod nano denn pi tréninku, mzete pesunout ikonu Fitness na první místo na plose, aby byla vzdy po ruce. Úprava uspoádání ikon na plose: 1 Dotknte se kterékoli ikony na plose a pidrzte ji, dokud se ikony nezacnou tást. 2 Pesute ikonu na nové místo. Pi petazení doleva nebo doprava se budou ikony posouvat. V zobrazení s mensími ikonami pejdete pi petazení doleva nebo doprava na dalsí obrazovku. 17 Kapitola 3 Základy 3 Jakmile je ikona na pozadovaném míst, zdvihnte prst z displeje. 4 Chcete-li provedené zmny ulozit, stisknte tlacítko Spánek/Probuzení nebo znovu klepnte na ikonu a podrzte ji. Nastavení plochy lze také zmnit tak, ze na ní budou zobrazeny ctyi malé ikony namísto jedné velké. Tecky v dolní cásti obrazovky udávají pocet obrazovek, které jsou k dispozici. Zobrazení malých ikon na plose: 1 Klepnte na ikonu Nastavení a poté na polozku Obecné. 2 Klepnte na volbu Plocha. 3 Klepnutím na polozku vyberte zobrazení malých ikon. 18 Kapitola 3 Základy Synchronizace s itunes 4 Pocátecní synchronizace itunes je bezplatná softwarová aplikace, urcená k synchronizaci hudby, audioknih, podcast, fotografií a sbírek itunes U mezi pocítacem a ipodem nano a k odesílání cvicení na webové stránky Nike+. Pokud dosud nemáte v itunes zádný obsah, mzete si zobrazit ukázky v elektronickém obchod itunes Store (dostupném ve vybraných zemích) a poté si pípadn stáhnout obsah do knihovny itunes v pocítaci. Více informací o itunes a itunes Store lze získat pímo v itunes pomocí píkazu Nápovda > Nápovda pro itunes. Pocátecní nastavení synchronizace v aplikaci itunes: 1 Pipojte ipod nano k pocítaci a spuste itunes. 2 Zadejte název pro ipod nano. Název se zadává pi prvním pipojení ipodu nano. Zadaný název se zobrazí v seznamu zaízení v levé cásti okna itunes. 3 Vyberte volby pro automatickou synchronizaci hudby a fotografií. Chcete-li pi výbru voleb zobrazit nápovdu, vyberte v ádku nabídky volbu Nápovda > Nápovda pro itunes. 4 V místní nabídce vyberte jazyk, který chcete v ipodu nano pouzívat. Tuto volbu stací provést pouze pi prvním pipojení nebo pi obnov továrního nastavení ipodu nano. 5 Kliknte na tlacítko Hotovo. Pokud jste vybrali automatickou synchronizaci skladeb a fotografií, zacne synchronizace ihned. Automatická nebo rucní synchronizace Do ipodu nano lze pidávat obsah dvma zpsoby: Â Automatická synchronizace: Po pipojení k pocítaci bude ipod nano automaticky aktualizován tak, aby se jeho obsah shodoval s polozkami v knihovn itunes. V jednom okamziku lze ipod nano automaticky synchronizovat vzdy pouze s jedním pocítacem. Â Rucní správa ipodu nano: Po pipojení k pocítaci mzete do ipodu nano pidat petazením jednotlivé polozky nebo z nj naopak jednotlivé polozky odstranit. Do ipodu nano mzete pidat skladby z více pocítac, aniz by bylo nutné vymazat stávající skladby. Spravujete-li hudební obsah rucn, je ped odpojením od pocítace nutné ipod nano vzdy nejprve vysunout v aplikaci itunes (viz oddíl,,pipojení a odpojení ipodu nano" na stránce 13). 19 Automatická synchronizace Standardn probhne synchronizace pi kazdém pipojení ipodu k itunes. V prbhu synchronizace obsahu z pocítace do ipodu nano se ve stavovém okn itunes zobrazuje prbh a v seznamu zaízení je u ikony ipodu nano zobrazena ikona synchronizace. Po dokoncení aktualizace se v okn itunes zobrazí zpráva o dokoncení a v dolní cásti okna itunes je pomocí pruhového ukazatele znázornna velikost prostoru na disku, který je vyuzit pro rzné typy obsahu. Dlezité: Pi prvním pipojení k pocítaci, se kterým není ipod nano synchronizován, se zobrazí dotaz, zda mají být skladby synchronizovány automaticky. Odpovíte-li kladn, budou z ipodu nano vymazány vsechny skladby, audioknihy a dalsí obsah a budou nahrazeny skladbami a dalsími polozkami z daného pocítace. Pokud ipod nano pipojujete k jinému pocítaci nez k tomu, s nímz jej obvykle synchronizujete, mzete funkci synchronizace vypnout. Vypnutí automatické synchronizace ipodu nano: m V itunes na panelu Souhrn zruste výbr volby,,pi pipojení ipodu otevít itunes" a kliknte na tlacítko Pouzít. I kdyz je automatická synchronizace vypnuta, mzete nadále synchronizovat kliknutím na tlacítko Synchronizovat.

5 Rucní správa ipodu nano Spravujete-li ipod nano rucn, mzete pidávat a odebírat jednotlivé skladby a dalsí polozky obsahu. Také mzete do ipodu nano pidávat obsah z jiných pocítac, aniz by byly vymazány polozky v ipodu jiz ulozené. Zapnete-li rucní správu hudby v ipodu nano, vypnou se volby automatické synchronizace na panelech Hudba, Podcasty, itunes U a Fotografie. Není mozné spravovat nkteré polozky rucn a pro jiné pouzívat automatickou synchronizaci. Poznámka: Pi manuální správ obsahu funkce Mixy Genius nefunguje. Mzete vsak nadále provést rucní synchronizaci seznam stop do ipodu nano a po rucní synchronizaci obsahu Genius mzete vytvoit seznamy stop Genius v ipodu. Viz,,Pehrávání mix Genius" na stránce 30. Zapnutí rucní správy obsahu v itunes: 1 V Pedvolbách itunes kliknte na Zaízení a vyberte volbu,,vypnout automatickou synchronizaci ipod, iphone a ipad". 2 V seznamu zaízení v itunes vyberte ipod nano a kliknte na panel Souhrn. 3 V oddílu Volby vyberte volbu,,vybírat hudbu manuáln". 4 Kliknte na tlacítko Pouzít. Spravujete-li obsah ipodu nano rucn, je ped odpojením od pocítace nutné ipod nano v aplikaci itunes vzdy nejprve vysunout. Viz,,Vysunutí ipodu nano:" na stránce 14. Rucní pidání skladby nebo jiné polozky: 1 V aplikaci itunes kliknte v kategorii Knihovna v levé cásti okna itunes na polozku Hudba. 2 Petáhnte skladbu nebo jinou polozku na ipod nano v seznamu zaízení. Rucní odstranní skladby nebo jiné polozky z ipodu nano: 1 Vyberte ipod nano v seznamu zaízení v itunes. 20 Kapitola 4 Synchronizace s itunes 2 V ipodu nano vyberte skladbu nebo jinou polozku a na klávesnici stisknte klávesu Delete nebo Backspace. Odstraníte-li skladbu nebo jinou polozku z ipodu nano, nebude tato polozka odstranna z knihovny itunes. Funkci automatické synchronizace v ipodu nano mzete kdykoli obnovit. Obnova automatické synchronizace v itunes: 1 V seznamu zaízení v itunes vyberte ipod nano a kliknte na panel Souhrn. 2 Zruste výbr volby,,vybírat hudbu manuáln". 3 Pejdte na panel Hudba a Podcasty a vyberte volby synchronizace. 4 Kliknte na tlacítko Pouzít. Automaticky se spustí aktualizace. Penos zakoupeného obsahu do jiného pocítace Obsah zakoupený prostednictvím itunes v jednom pocítaci lze pomocí ipodu nano penést do knihovny itunes v jiném pocítaci. Tento dalsí pocítac musí být autorizován pro pehrávání obsahu zakoupeného z vaseho úctu v itunes Store. Autorizace dalsího pocítace: m Otevete itunes v pozadovaném pocítaci a vyberte volbu Obchod > Autorizovat tento pocítac. Penos zakoupeného obsahu do jiného pocítace: 1 Otevete itunes v pozadovaném pocítaci a vyberte volbu Obchod > Autorizovat tento pocítac. 2 Pipojte ipod nano k nov autorizovanému pocítaci. 3 V itunes vyberte volbu Soubor > Penést zakoupené z ipodu. Kapitola 4 Synchronizace s itunes 21 Hudba a dalsí zvukový obsah 5 Pehrávání hudby Hledání a pehrávání skladeb v ipodu je velmi snadné. Pomocí dotykového displeje mzete ovládat funkce opakovaného pehrávání skladeb, rychlého posunu, zamíchání nebo vytváení seznam stop. Chcete-li pehrát skladbu, postupujte nkterým z následujících zpsob: m Na plose klepnte na volbu Hudba, klepnutím vyberte kategorii (Seznamy stop, Alba nebo jinou skupinu) a poté pozadovanou skladbu. m Chcete-li pehrát náhodn zamíchané skladby nebo obnovit pehrávání pozastavené skladby, klepnte na plose na ikonu Pustné. m Chcete-li pehrát náhodn zamíchané skladby, rychle s ipodem nano zateste. Pi pehrávání skladby bude na obrazovce Pustné zobrazena grafika alba (je-li dostupná) a na jiných obrazovkách bude nahoe ve stavovém ádku zobrazena ikona Pustit ( ) nebo Pauza ( ). Pi pehrávání hudby ci jiného zvukového obsahu v ipodu nano mzete procházet hudební a jiný obsah, mnit nastavení zaízení nebo také mnit uspoádání ikon. Zde je nkolik zpsob procházení hudební knihovny:  Seznamy stop a seznamy alb lze rychle procházet svihnutím. Chcete-li pejít zpt na zacátek seznamu, klepnte prstem na horní ádek nabídky.  Na plochu mzete pidat ikony pro Seznamy stop, Alba nebo jiné seznamy. Klepnte na volby Nastavení > Obecné > Plocha > Hudba a poté klepnte na polozku pidat. u ikon, které chcete  Pokud je u procházeného seznamu uveden index, petáhnte prst po tomto indexu smrem dol. Pes seznam se zobrazí velké písmeno. Jakmile se dostanete k pozadovanému písmenu, zdvihnte prst. 22 Ovládací prvky pro pehrávání skladeb Na obrazovce Pustné se zobrazí grafika alba pro aktuáln pehrávanou skladbu. Chcete-li zobrazit ovládací prvky pro pehrávání skladeb, klepnte jednou na tuto grafiku. Pokud poté pejedete prsty doleva, zobrazí se dalsí ovládací prvky a texty skladeb (pokud jste je v itunes pidali). Pocet tecek v dolní cásti displeje ukazuje pocet dostupných obrazovek. Pomocí ovládacích prvk pro pehrávání mzete v ipodu nano provádt následující akce: Pozadovaná akce Pozastavení skladby Pustní pozastavené skladby Postup Klepnte na tlacítko nebo od ipodu nano odpojte sluchátka. Klepnte na tlacítko. Aby bylo mozné pehrávat skladby a dalsí zvukový obsah, je nutné vysunout ipod nano z pocítace... Pehrání skladby znovu od zacátku Klepnte na tlacítko Pehrání pedchozí skladby Skok na následující skladbu Rychlý posuv ve skladb vped nebo vzad Opakování skladeb Klepnte dvakrát na tlacítko Klepnte na tlacítko.

6 Stisknte a podrzte tlacítko nebo. Klepnte na tlacítko. Dalsím klepnutím zobrazíte dalsí volby: = Opakování vsech skladeb v aktuálním albu nebo seznamu. = Opakování aktuální skladby stále dokola. Spuste pehrávání skladby a poté klepnte na tlacítko Klepnte na tlacítko.. Vytvoení seznamu stop Genius Zamíchání skladeb Skok na libovolné místo skladby Táhnte pehrávací hlavu po list zrychleného pehrávání. Sklouznutím prstu po obrazovce nahoru mzete nastavit vtsí pesnost tazení. Cím výse prst posunete, tím bude rychlost tazení mensí. Na ovládací obrazovce skladby klepnte na tlacítko prstem pes tecky v horní cásti obrazovky. Na ovládací obrazovce skladeb klepnte na tlacítko Alba klepnte na pozadované album. a poté pejete nebo v seznamu Ohodnocení skladeb Zobrazení skladeb alba Ovládání pehrávání pomocí tlacítka Spánek/Probuzení Chcete-li pehrát následující skladbu, stisknte dvakrát tlacítko Spánek/Probuzení. Nastavení lze také zmnit tak, ze dvojí stisknutí pozastaví nebo pehraje aktuální skladbu. Nastavení pedvolby tlacítka Spánek/Probuzení: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na volbu Hudba a poté na Tlacítko Spánek/Probuzení. 3 Tuto funkci zapnete klepnutím na polozku. 4 Klepnte na volbu Dalsí stopa nebo Pustit/Pauza. Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah 23 Pokud ipod nano vypnete (stisknutím a podrzením tlacítka Spánek/Probuzení) pi pehrávání hudby nebo jiného zvukového obsahu, bude pi optném zapnutí ipodu nano pehrávání obnoveno na stejném míst, kde byla skladba perusena. Zamíchání skladeb Skladby, alba nebo seznamy stop lze pehrávat v náhodném poadí. ipod nano lze navíc nastavit tak, ze k zamíchání skladeb stací rychlé zatesení pístrojem. V následující tabulce jsou uvedeny rzné zpsoby zamíchání hudebního obsahu: Pozadovaná akce Zamíchání a pehrání vsech skladeb Postup Na zacátku seznamu skladeb klepnte na volbu Zamíchat. ipod nano zacne v náhodném poadí pehrávat skladby z hudební knihovny ipodu nano. Pitom peskakuje audioknihy, podcasty a sbírky itunes U. Pokud se zrovna nepehrává zádná hudba, mzete také na plose klepnout na ikonu Pustné. Klepnte na ikonu Pustné a poté klepnte na grafiku alba. Pejete prsty podél dolní cásti obrazovky smrem doleva a poté klepnte na tlacítko. Je-li obrazovka zapnutá, mzete rychlým zatesením ipodu nano peskocit na náhodnou skladbu. Je-li obrazovka vypnutá, stisknte ped zatesením tlacítko Spánek/Probuzení. Funkce,,Zamíchání zatesením" je ve výchozím nastavení zapnutá, na obrazovce Nastavení > Hudba ji vsak lze vypnout. Zamíchání skladeb prostednictvím obrazovky Pustné Pouzití funkce Zamíchání zatesením Pehrávání podcast, audioknih a sbírek itunes U Pojmem podcasty se oznacují bezplatné poady, které si lze stáhnout v obchod itunes Store ci jinde. Podcasty jsou uspoádány podle poad, jednotlivých epizod tchto poad a dále podle kapitol v tchto epizodách. Vrátíte-li se k podcastu, který jste jiz pehrávali, bude pehrávání pokracovat od místa, kde jste skoncili. Názvem itunes U se oznacuje vzdlávací oddlení obchodu itunes Store, ze kterého si lze do ipodu nano bezplatn stáhnout pednásky, jazykové lekce a dalsí materiály. Obsah itunes U je uspoádán podle sbírek, polozek ve sbírkách, autor a poskytovatel. Ikona itunes U se na plose zobrazí jen tehdy, pokud jste z knihovny itunes do zaízení synchronizovali obsah itunes U. 24 Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah Poady podcast a sbírek itunes U jsou zobrazeny v chronologickém poadí, takze je mzete pehrávat v poadí, ve kterém byly vydány. Nepehrané poady a epizody jsou oznaceny modrou teckou. Jakmile skoncí pehrávání jedné epizody podcastu nebo programu itunes U, automaticky zacne pehrávání následující nepehrané nebo pouze cástecn pehrané epizody. V obchod itunes Store si mzete zakoupit a stáhnout audioknihy a poté je pehrávat v ipodu nano. Pi pehrávání audioknih zakoupených v obchod itunes Store nebo na webu audible.com mzete upravit rychlost pehrávání tak, ze bude rychlejsí nebo pomalejsí nez normáln. Pehrávání podcast, audioknih a sbírek itunes U: 1 Na plose klepnte na ikonu Podcasty (nebo itunes U ci Audioknihy) a poté klepnte na nkterý poad nebo titul. V kategorii Hudba jsou také uvedeny polozky Podcasty, Audioknihy a itunes U. 2 Klepnutím spuste pozadovanou epizodu nebo kapitolu. Na obrazovce Pustné bude nyní zobrazena grafika audioknihy, podcastu nebo poadu itunes U (je-li k dispozici). 3 Klepnutím na obrazovce Pustné zobrazte ovládací prvky pehrávání. Â Klepnutím na tlacítko mzete pehrávání pozastavit a klepnutím na tlacítko je opt obnovit. Pehrávání podcastu, audioknihy nebo sbírky itunes U bude obnoveno v míst perusení. V pípad audioknih mzete klepnout na volbu Pokracovat v seznamu kapitol. Â Klepnutím na tlacítko nebo mzete peskocit na dalsí kapitolu, resp. na zacátek aktuální kapitoly v podcastu, audioknize nebo sbírce itunes U. 4 Pejedete-li prsty doleva, zobrazí se dalsí ovládací prvky pro pehrávání popsané v následující tabulce.

7 Pozadovaná akce Skok na libovolné místo v podcastu, audioknize nebo sbírce itunes U Pehrání posledních 30 sekund Postup Táhnte pehrávací hlavu po list zrychleného pehrávání. Sklouznutím prstu po obrazovce nahoru mzete nastavit vtsí pesnost tazení. Cím výse prst posunete, tím bude rychlost tazení mensí. Klepnte na tlacítko. Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah 25 Nastavení rychlosti pehrávání Klepnte na tlacítko. Opakovaným klepnutím zmníte rychlost. = Pehrávání dvojnásobnou rychlostí. = Pehrávání normální rychlostí. = Pehrávání polovicní rychlostí.. Zobrazení epizod nebo kapitol pro Na první ovládací obrazovce klepnte na tlacítko podcasty, poady itunes U nebo audioknihy Zobrazení informací o podcastech, Klepnte na obrazovku Pustné a poté pejete prsty doleva na poslední ovládací obrazovku. poadech itunes U nebo audioknihách Dalsí informace o stahování a poslechu podcast lze získat v itunes pomocí píkazu Nápovda > Nápovda pro itunes. V nápovd vyhledejte heslo,,podcasty". Hodnocení audioknih Ke kazdé audioknize mzete piadit hodnocení (0 az 5 hvzdicek), které vyjaduje vasi oblibu dané audioknihy. Hodnocení piazená audioknihám v ipodu nano budou pi synchronizaci penesena do aplikace itunes. Ohodnocení audioknihy: 1 Na obrazovce Pustné klepnte na obálku knihy a poté klepnte na polozku. 2 Tazením prstu ádkem hodnocení nahoe na obrazovce mzete audioknize piadit pozadovaný pocet hvzdicek. 3 Poté zdvihnte prst z obrazovky. Ovládání hlasitosti Tlacítka hlasitosti jsou umístna na horní stran ipodu nano. Hlasitost pehrávání mzete pi poslechu zmnit pomocí tlacítek Zvýsení hlasitosti a Snízení hlasitosti. V následujících oddílech jsou popsány úpravy nastavení, pomocí nichz lze omezit maximální hlasitost nebo vylepsit zvukovou kvalitu. Nastavení maximální hlasitosti V ipodu nano mzete nastavit maximální hlasitost pehrávání a také piadit pístupový kód, který zamezí zmnám nastavení bez vaseho vdomí. Poznámka: Píslusenství pipojované pomocí dokového konektoru nepodporuje omezení hlasitosti. Nastavení maximální úrovn hlasitosti pro ipod nano: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na ikonu Hudba a poté na polozku Limit hlasitosti. Zobrazí se ovládací prvek s nastaveným maximálním limitem hlasitosti. 26 Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah 3 Petazením jezdce doleva ci doprava nastavte nový maximální limit hlasitosti. Nastavení pístupového kódu pro zmnu limitu hlasitosti: 1 Po nastavení maximálního limitu hlasitosti klepnte na tlacítko Uzamknout limit hlasitosti. 2 Na následující obrazovce zadejte ctymístný pístupový kód. Pokud omylem zadáte nesprávnou císlici, klepnte na tlacítko správnou císlici. a poté klepnutím zadejte Opakovaný stisknutím tlacítka mzete postupn vymazat vsechny císlice a pejít zpt na obrazovku Limit hlasitosti bez nastavení pístupového kódu. 3 Po zobrazení výzvy k opakovanému zadání kódu znovu zadejte císlice klepnutím. Zrusení limitu hlasitosti: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na ikonu Hudba a poté na polozku Limit hlasitosti. 3 Petáhnte jezdec doprava az na doraz. Pokud byl nastaven pístupový kód, je nejprve nutné klepnout na tlacítko Odemknout limit hlasitosti a zadat kód. Teprve poté petáhnte jezdec. Pokud pístupový kód zapomenete, je nutné provést obnovu ipodu nano. Viz,,Aktualizace a obnova softwaru ipodu" na stránce 61. Pehrávání skladeb se stejnou úrovní hlasitosti Hlasitost skladeb a dalsího zvukového obsahu se mze casto lisit v závislosti na zpsobu zaznamenání a kódování tohoto obsahu. Úrove mze být odlisná také pi pouzití sluchátek rzných typ. V aplikaci itunes lze zapnout funkci, která automaticky pizpsobí hlasitost skladeb tak, ze se budou pehrávat se stejnou relativní úrovní hlasitosti. Poté mzete v ipodu nano pouzít stejné nastavení hlasitosti jako v itunes. Nastavení stejné úrovn hlasitosti pro pehrávání skladeb: 1 V itunes vyberte volby itunes > Pedvolby (pokud pouzíváte Mac) nebo volby Úpravy > Pedvolby (pokud pouzíváte PC). 2 Kliknte na polozku Pehrávání, zaskrtnte polícko Vyrovnání hlasitosti a poté kliknte na tlacítko OK. 3 Na plose ipodu nano klepnte na ikonu Nastavení. 4 Klepnte na polozku Hudba. 5 Zapnte funkci vyrovnání hlasitosti klepnutím na tlacítko u polozky Vyrovnat hlasitost. Pokud v itunes nebyla zapnuta funkce Vyrovnání hlasitosti, nebude mít toto nastavení v ipodu nano zádný úcinek. Pouzití ekvalizéru Pomocí pedvoleb ekvalizéru mzete upravit zvuk v ipodu nano tak, aby lépe odpovídal urcitému hudebnímu zánru nebo stylu. Chcete-li napíklad vylepsit zvuk rockové hudby, vyberte pedvolbu ekvalizéru Rock. Nastavení ekvalizéru v ipodu nano: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na ikonu Hudba a poté na polozku Ekvalizér. Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah 27 3 Klepnutím vyberte pedvolbu ekvalizéru (dalsí moznosti mzete zobrazit svihnutím nahoru). Pokud jste k nkteré skladb piadili v itunes pedvolbu ekvalizéru a ekvalizér ipodu nano je pitom v rezimu Vypnuto, bude se skladba pehrávat s pouzitím nastavení pevzatého z aplikace itunes.

8 Dalsí informace mzete získat v aplikaci itunes pomocí píkazu Nápovda > Nápovda pro itunes. Prolnutí skladeb ipod nano lze nastavit tak, ze se konec aktuální skladby vzdy zvolna zeslabí a soucasn nastoupí zesilující se zacátek dalsí skladby. Zapnutí funkce prolnutí skladeb: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na polozku Hudba a poté klepnte na tlacítko u polozky Prolnutí zvuku. Vytváení seznam stop v ipodu nano I bez pipojení k pocítaci mzete v ipodu nano vytváet vlastní seznamy stop se skladbami, podcasty a audioknihami; mzete také pomocí funkce Genius vytváet seznamy stop Genius. Seznamy stop vytvoené v ipodu nano budou pi následujícím pipojení k pocítaci synchronizovány zpt do aplikace itunes. Vytváení a úpravy seznam stop Vytvoení seznamu stop: 1 Na plose klepnte na ikonu Hudba a poté klepnte na polozku Seznamy stop. 2 Svihnte dol a klepnte na tlacítko Pidat. 3 Klepnte na nkterou kategorii (Skladby, Alba, Podcasty atd.) a poté klepnte na polozky, které chcete pidat. Teprve po pidání vsech pozadovaných polozek do seznamu stop klepnte na tlacítko Hotovo. 4 Dalsí obsah mzete pidat po pejetí prsty doleva. Do seznam mzete pidat obsah z libovolné kategorie. Do jednoho seznamu stop mzete napíklad pidat podcasty soucasn s hudebními skladbami. 5 Po dokoncení klepnte na tlacítko Hotovo. Novému seznamu stop bude piazen název Nový seznam 1 (nebo Nový seznam 2 atd). Název mzete zmnit pi následující synchronizaci do aplikace itunes. Pi dalsí synchronizaci bude název seznamu stop aktualizován v ipodu nano. 28 Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah Odebrání polozek ze seznamu stop: 1 Klepnte na ikonu Seznamy stop a poté na seznam stop, který chcete upravit. 2 Svihnte dol a klepnte na tlacítko Upravit. 3 Klepnte na tlacítko u polozky, kterou chcete smazat. Poté klepnte na tlacítko Smazat, které se zobrazí vpravo u polozky. 4 Po dokoncení klepnte na tlacítko Hotovo. Smazání seznamu stop: 1 Klepnte na ikonu Seznamy stop. 2 Svihnte dol a klepnte na tlacítko Upravit. 3 Klepnte na tlacítko u seznamu stop, který chcete smazat. Poté klepnte na tlacítko Smazat, které se zobrazí vedle polozky. Pokud jste nechtn klepli na nesprávný seznam stop, vyberte klepnutím ten, který chcete odstranit. 4 Klepnte na tlacítko Smazat nebo na tlacítko Zrusit (pokud si operaci rozmyslíte). 5 Na závr svihnte nahoru a klepnte na tlacítko Hotovo (operaci mzete zrusit tak, ze pejdete zpt na plochu svihnutím doprava). Hodnocení skladeb a vytváení dynamických seznam Ke kazdé skladb mzete piadit hodnocení (0 az 5 hvzdicek), které vyjaduje vasi oblibu dané skladby. Hodnocení piazená skladbám v ipodu nano budou pi synchronizaci penesena do aplikace itunes. Na základ hodnocení se v aplikaci itunes automaticky vytváejí dynamické seznamy stop. Hodnocení skladby: 1 Spuste pehrávání skladby. 2 Na obrazovce Pustné klepnte na grafiku alba. 3 V pravém horním rohu klepnte na tlacítko. ) piate 4 Klepnutím nebo petazením pes ptici tecek v horní cásti obrazovky ( skladb pozadovaný pocet hvzdicek. Vytváení seznam stop Genius Seznam stop Genius je sbírka skladeb, které vhodn doplují skladbu vybranou z knihovny. V ipodu nano mzete vytváet seznamy stop Genius a poté je synchronizovat do aplikace itunes. Sluzba Genius je bezplatná, avsak k jejímu pouzívání je nutné mít úcet v obchod itunes Store. Informace o konfiguraci sluzby Genius v aplikaci itunes lze získat v této aplikaci pomocí píkazu Nápovda > Nápovda pro itunes. Vytvoení seznamu stop Genius v ipodu nano: 1 Spuste pehrávání skladby a poté klepnte na obal alba na obrazovce Pustné. Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah 29 2 Pejete prsty doleva a poté klepnte na tlacítko. Zobrazí se nový seznam stop. V následujících pípadech se zobrazí zpráva: Â Nebyla zapnuta sluzba Genius v aplikaci itunes. Â Sluzba Genius nerozpozná vybranou skladbu. Â Sluzba Genius skladbu sice rozpozná, ale v knihovn se nenachází alespo deset obdobných skladeb. 3 Skladby v seznamu stop si mzete prohlízet svihnutím nahoru nebo dol. 4 Klepnte na tlacítko Ulozit. Seznam stop bude ulozen spolu se jménem umlce a názvem skladby, na jejímz základ byl vytvoen. Chcete-li vytvoit jiný seznam stop na základ stejné skladby, klepnte na tlacítko Obnovit. Pokud obnovíte ulozený seznam stop, bude tento ulozený seznam stop nahrazen novým seznamem a nebude jej mozné znovu nacíst. Seznamy stop Genius ulozené v ipodu nano jsou pi pipojení k pocítaci synchronizovány zpt do aplikace itunes. Pehrávání mix Genius Aplikace itunes automaticky vytváí mixy Genius se skladbami z knihovny, které se k sob vzájemn hodí. Mixy Genius nabízejí pi kazdém poslechu jiný zázitek. Pustní Mixu Genius: 1 Klepnte na ikonu Mixy Genius. 2 Pejetím prsty doleva nebo doprava mzete procházet jednotlivé mixy Genius. Tecky v dolní cásti obrazovky udávají pocet mix Genius, které jsou v ipodu nano k dispozici. 3 Klepnte na tlacítko u mixu Genius, který chcete pehrát. 30 Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah Pouzití sluchátek Apple VAROVÁNÍ: Pi poslechu velmi hlasité hudby v náhlavních ci peckových sluchátkách hrozí riziko trvalého poskození sluchu. S ipodem nano vzdy pouzívejte pouze kompatibilní náhlavní ci pecková sluchátka. Ped zasunutím sluchátek do usí vzdy nejprve zapnte pehrávání a zkontrolujte hlasitost. Je mozné, ze si na vysokou hlasitost postupn zvyknete a zvuková úrove vám bude pipadat normální, avsak ve skutecnosti si budete poskozovat sluch.

9 Pokud se u vás dostaví pocit zvonní v usích nebo potíze s porozumním pi hovoru, vyvarujte se dalsího poslechu a navstivte odborného lékae. Cím hlasitjsí je úrove zvuku, tím kratsí doba stací k poskození sluchu. Odborníci doporucují dodrzovat následující zásady ochrany sluchu: Â Hlasitý poslech hudby z náhlavních ci peckových sluchátek omezte na co nejkratsí dobu. Â Nesnazte se pehlusit zvuky z okolí zvysováním hlasitosti. Â Neslysíte-li hovor osob ve své bezprostední blízkosti, ztlumte hlasitost poslechu. Informace o nastavení maximálního limitu hlasitosti v ipodu najdete v oddílu,,nastavení maximální hlasitosti" na stránce 26. Sluchátka Apple dodávaná s ipodem nano pipojte ke konektoru v dolní cásti ipodu nano. Pecková sluchátka si zasute do usí zpsobem uvedeným na obrázku. Délku sluchátkové sry lze upravit. Máte-li sluchátka Apple s ovladacem a mikrofonem nebo sluchátka In-Ear s ovladacem a mikrofonem, mzete také procházet seznamy stop. Dalsí informace mzete najít v dokumentaci k tomuto píslusenství nebo v oddílu,,pouzití sluchátek Apple s ovladacem a mikrofonem" na stránce 51. Kapitola 5 Hudba a dalsí zvukový obsah 31 FM rádio 6 Poslech FM rádia Kabel peckových nebo náhlavních sluchátek ipodu nano slouzí jako anténa, chceteli tedy pijímat rádiový signál, je nutné k ipodu nano pipojit sluchátka. Pokud si naladíte stanici podporující technologii RDS (Radio Data System), budou se na displeji zobrazovat údaje o názvu skladby, jménu umlce ci jiné údaje stanic. Dlezité: Rozhlasové frekvence uvádné v této kapitole slouzí pouze k ilustrativním úcelm a nemusejí být ve vsech oblastech dostupné. Poslech rádia: 1 Pipojte k ipodu nano pecková nebo náhlavní sluchátka a na plose klepnte na ikonu Rádio. 2 Klepnutím na obrazovku Pustné zobrazíte ovládací prvky rádia. Pejetím prsty doleva zobrazíte ovládací prvky funkce Zivá pauza. Pomocí ovládacích prvk rádia mzete provádt následující akce: Pozadovaná akce Poslech FM rádia Vypnutí rádia Zobrazení nabídky Rádio Postup Na plose klepnte na ikonu Rádio. Aby bylo mozné pijímat rádiový signál, musí být k ipodu pipojena sluchátka. Klepnte na tlacítko nebo odpojte sluchátka. Klepnte na tlacítko. V nabídce Rádio mzete hledat místní stanice, nastavit si oblíbené stanice, oznacit skladby nebo zobrazit seznam naposledy poslouchaných skladeb. Klepnte na obrazovku rozhlasové stanice a pejetím prsty nalate kanálový volic. Pomocí tlacítka nebo mzete procházet oblíbené stanice (pokud byly nastaveny). Nejsou-li nastaveny zádné oblíbené stanice, uslysíte pedchozí nebo následující laditelnou stanici. nebo Je-li zobrazen kanálový volic, mzete klepnutím na tlacítko pejít k pedchozí, resp. následující laditelné stanici. Pokud jste si ulozili nkteré stanice jako oblíbené, budou se pi tomto postupu procházet tyto stanice. nebo a Je-li zobrazen kanálový volic, mzete klepnout na tlacítko podrzet je, dokud se na displeji nezobrazí zpráva,,prohledávání... ". Proces prohledávání ukoncete klepnutím na prázdné místo na obrazovce. Poté mzete klepnutím na zahájit poslech. Naladní FM stanice Procházení FM stanic Prohledávání FM stanic 32 Ulození FM stanice jako oblíbené Je-li zobrazen kanálový volic, mzete klepnout na tlacítko. Oblíbené stanice jsou na kanálovém volici oznaceny zlutým trojúhelníckem. Tlacítko pi peladní na oblíbenou stanici zmní barvu na. Nalate danou stanici a poté na kterékoli obrazovce rádia klepnte na tlacítko. Klepnte na ikonu Pustné nebo Rádio, pejete prsty doleva pes horní okraj obrazovky a poté klepnte na tlacítko. Pehrávání se obnoví klepnutím na tlacítko. Pi pechodu na jinou stanici bude pozastavené rádio vymazáno. Chcete-li pehrát posledních 30 sekund pozastaveného rozhlasového. vysílání, klepnte na tlacítko Nahoe nebo ve stedu obrazovky pejete prsty smrem doleva. Odstranní FM stanice z oblíbených Pozastavení a obnovení zivého vysílání Pepnutí mezi obrazovkou kanálového volice a obrazovkou Zivá pauza Oznacení skladby v rádiu Klepnte na obrazovku Pustné. Funkce oznacování je k dispozici pouze u rozhlasových stanic, které podporují oznacování pomocí popisk itunes. Po synchronizaci s aplikací itunes si mzete pustit ukázky oznacených skladeb a pípadn si je zakoupit. Chcete-li peskocit na následující rozhlasovou stanici, stisknte dvakrát tlacítko Spánek/ Probuzení. Nastavení lze také zmnit tak, ze dvojí stisknutí pozastaví nebo znovu spustí zivé rozhlasové vysílání. Viz,,Ovládání pehrávání pomocí tlacítka Spánek/Probuzení" na stránce 23. Naladní FM rádia FM rádio mzete ladit tak, ze postupn procházíte pedvolené ci laditelné stanice nebo si ulozíte oblíbené stanice a poté je naladíte pímo. Pro zacátek vyhledejte v ipodu nano místní stanice.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Poznámka: Abyste dosáhli co nejcistsího píjmu, zkontrolujte, zda není kabel sluchátek zamotaný ani pekroucený. Vyhledání místních stanic: 1 Na plose klepnte na ikonu Rádio. 2 Klepnte na tlacítko. 3 Klepnte na volbu Místní stanice. ipod nano prohledá dostupné frekvence a zobrazí seznam místních stanic. 4 Klepnutím na tlacítko u stanice mzete píslusnou stanici pustit bez opustní nabídky. Pokud klepnete na stanici, zaízení na ni peladí a pejde na obrazovku s ovládacími prvky rádia. 5 Po dokoncení této operace pejdte klepnutím na tlacítko Chcete-li aktualizovat seznam, klepnte na tlacítko Obnovit. zpt k ovládacím prvkm rádia. Kapitola 6 FM rádio 33 Odstranní vsech stanic ze seznamu oblíbených: 1 Klepnutím na tlacítko na kterékoli obrazovce rádia zobrazíte nabídku Rádio. 2 Klepnte na polozku Oblíbené. 3 Svihnutím dol zobrazte tlacítko Upravit a klepnte na n. 4 Celý seznam lze vymazat klepnutím na tlacítko Smazat vse. 5 Po dokoncení klepnte na tlacítko Hotovo. Pozastavení zivého vysílání Rozhlasový poad mzete pozastavit a po chvíli jeho poslech obnovit na stejném míst. Maximální mozná prodleva je 15 minut. Petazením jezdce na panelu prbhu mzete obnovit pehrávání v kterémkoli bod pozastaveného úseku. Mzete také rychle pejít zpt k zivému vysílání. Panel prbhu pro funkci Zivá pauza se zaplní po dosazení 15minutového limitu. Obsah odvysílaný ped 15 minutami se smaze, aby se vytvoil prostor pro pokracující vysílání. Docasn ulozené vysílání se automaticky smaze v následujících pípadech:  Peladíte na jinou stanici.  Vypnete ipod nano.  Spustíte pehrávání jiného mediálního obsahu nebo nahrajete hlasový záznam.  Kapacita baterie klesne na velmi nízkou úrove a bude ji teba dobít.  Pehrávání rozhlasového vysílání bude pozastaveno déle nez 15 minut. Pozastavení a obnovení zivého vysílání: 1 Pi poslechu rádia klepnte na ikonu Pustné nebo Rádio. 2 Pejete prsty doleva k ovládacím prvkm funkce Zivá pauza na poslední obrazovce a klepnte na tlacítko. Ikona se zmní na. Pi aktivované funkci Zivá pauza bude zlutý trojúhelnícek oznacovat místo pozastaveného vysílání. Panel postupu se bude postupn zaplovat a znázorovat cas, který uplynul od pozastavení. 3 Poslech poadu mzete obnovit klepnutím na tlacítko. Pehrávání se obnoví v míst, kde jste je pozastavili. Poté provete nkterou z následujících akcí:  Klepnutím na tlacítko  Klepnutím na tlacítko mzete peskakovat vzad po 30sekundových intervalech. mzete peskakovat vped po 30sekundových intervalech. mzete peskakovat vped po 10sekundových intervalech.  Stisknutím a podrzením tlacítka Chcete-li procházet docasn ulozený záznam vysílání, musí být zobrazen panel prbhu, nikoli kanálový volic. Funkce Zivá pauza spotebovává energii baterie. Chcete-li setit baterii, mzete funkci Zivá pauza vypnout. 34 Kapitola 6 FM rádio Vypnutí funkce Zivá pauza: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na polozku Rádio. 3 Funkci Zivá pauza mzete vypnout klepnutím na tlacítko. Oznacení skladeb pro synchronizaci s itunes Pokud rozhlasová stanice podporuje oznacování pomocí popisk itunes, mzete si poslouchanou skladbu oznacit a pípadn si pozdji poslechnout její ukázku ci ji zakoupit v obchod itunes Store. Skladby s mozností oznacení pomocí popisk jsou na obrazovce Pustné oznaceny ikonou visacky. Oznacení skladby: m Klepnte na tlacítko v levém dolním rohu obrazovky Pustné. Oznacené skladby se zobrazí v nabídce Rádio v seznamu Oznacené skladby. Pi následující synchronizaci ipodu nano s itunes budou tyto oznacené skladby synchronizovány a odebrány z ipodu nano. Zobrazí se v aplikaci itunes, kde si budete moci poslechnout jejich ukázku a pípadn si je zakoupit v obchod itunes Store. Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici u vsech rozhlasových stanic. Poslech ukázky a zakoupení skladby v aplikaci itunes: 1 Synchronizujte ipod nano s pocítacem. 2 V pocítaci kliknte v levé cásti okna itunes v kategorii Obchod na polozku S popisky. 3 U pozadované skladby kliknte na tlacítko Zobrazit. 4 Ukázku skladby lze pustit dvojím kliknutím na skladbu nebo kliknutím na tlacítko ukázky. Chcete-li si skladbu zakoupit, kliknte na tlacítko Buy. Pokud rozhlasová stanice nepodporuje oznacování skladeb, mzete alespo zobrazit seznam naposledy poslouchaných skladeb. Pozdji mzete pozadovanou skladbu na základ tchto informací vyhledat a zakoupit. Zobrazení naposledy poslouchaných skladeb: m Klepnte na tlacítko na kterékoli obrazovce rádia a poté klepnte na polozku Poslední skladby. Zobrazí se název skladby, jméno umlce a název rozhlasové stanice, na které jste skladbu slyseli. Kapitola 6 FM rádio 35 Nastavení regionu rádia Pomocí ipodu nano lze pijímat rádiový FM signál v mnoha zemích. V zaízení je pednastaveno pt rozsah signálu, identifikovaných podle region: americký kontinent, Asie, Austrálie, Evropa a Japonsko. Výbr regionu rádia: 1 Na plose klepnte na ikonu Nastavení. 2 Klepnte na polozku Rádio a poté na polozku Regiony rádia. 3 Klepnutím vyberte oblast.

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SA3RGA04RN http://cs.yourpdfguides.com/dref/4004920

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SA3RGA04RN http://cs.yourpdfguides.com/dref/4004920 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4296736

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4296736 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8000 OMNIA II http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599667

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8000 OMNIA II http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599667 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG I8000 OMNIA II. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG I8000 OMNIA

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SA1VBE02P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2762723

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SA1VBE02P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2762723 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W508 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285179

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W508 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285179 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nastavení, synchronizování a nabíjení

Nastavení, synchronizování a nabíjení Začněte zde Nastavení, synchronizování a nabíjení 1 Stáhněte a nainstalujte si itunes: www.itunes.com/downloads 2 Pro připojení ipodu nano k portu USB 2.0 vašeho počítače (nikoliv klávesnice) použijte

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 32PFL7606T http://cs.yourpdfguides.com/dref/4007643

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 32PFL7606T http://cs.yourpdfguides.com/dref/4007643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8910 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275213

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8910 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SA1OPS32K http://cs.yourpdfguides.com/dref/2781028

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SA1OPS32K http://cs.yourpdfguides.com/dref/2781028 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS SX1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/534152

Vaše uživatelský manuál SIEMENS SX1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/534152 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-I9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377890

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-I9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG GT-I9000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG GT-I9000 v uživatelské

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Základy práce...7 Používání dotykového displeje...7 Zamknutí a odemknutí obrazovky...9

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6.

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6. Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát 8 10. Diktafon 9 11. FM rádio

Více