Výpočet pojistného a technických

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet pojistného a technických"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Červinek Autor: Věra Jiříčková Brno, 2013

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: JIŘÍČKOVÁ Věra Finance VÝPOČET POJISTNÉHO A TECHNICKÝCH REZERV V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Pricing and reserving in non-life insurance Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Na zvoleném produktu neživotního pojištění ukázat způsob výpočtu pojistného a technických rezerv. Postup práce a použité metody: Charakteristika neživotního pojištění. Charakteristika výpočtu pojistného v neživotním pojištění. Charakteristika výpočtu pojistných rezerv v neživotním pojištění. Praktická aplikace na zvolený pojistný produkt. Shrnutí a doporučení. Použité metody: deskripce, analýza, dedukce, matematicko-statistické metody.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BOROWIAK, Dale S. Financial and actuarial statistics :an introduction. New York: Marcel Dekker, xi, 330 s. ISBN CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X. BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, xxxiii, 79. ISBN CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika :teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vyd. 2., v Ekopressu 1. Praha: Ekopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Červinek Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Věra Jiříčková Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance financí Mgr. Petr Červinek obhajoby: 2013 Anotace Tato práce je zaměřena na výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je uvedena charakteristika a základní pojmy neživotního pojištění, v druhé kapitole jsou uvedeny postupy pro výpočet pojistného pro jednotlivé druhy pojištění. Třetí kapitola je věnována technickým rezervám, zejména pak rezervě na pojistné plnění a jejím metodám výpočtu. Mezi tyto metody patří metoda Chain Ladder, metoda Chain Ladder očištěná o inflaci, separační metoda, metoda průměrných nákladů a Bornheutter Fergusonova metoda. Ve čtvrté a páté kapitole je praktická část práce, kde je ukázán na konkrétním produktu neživotního pojištění postup výpočtu rezerv a pojistného. Annotation This thesis deals with pricing and reserving in non-life insurance. Thesis is divided into five chapters. There is characteristic and basic concepts of non-life insurance in first chapter, technique of pricing for certain kinds of insurance in second chapter and technique of reserving, especially claims reserving, in third chapter. There is Chain Ladder method, inflation adjusted Chain Ladder method, separation technique, average cost per claim and Bornheutter Ferguson method of reserving in third chapter. Fourth and fifth chapter are devoted to practical part of thesis, there is example of pricing and reserving shown on concrete products of non-life insurance. Klíčová slova Neživotní pojištění, pojistné, technické rezervy, povinné ručení, pojištění domácnosti Keywords Non-life insurance, premium, reserve, motor third party liability, household insurance

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Petra Červinka a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko správní fakulty MU. V Brně dne 24. dubna 2013 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Petru Červinkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

7 Obsah Úvod 11 1 Základní pojmy a charakteristika neživotního pojištění Základní pojmy neživotního pojištění Riziko v pojištění Klasifikace neživotního pojištění Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Jiná neživotní pojištění Tarifní skupiny Výpočet pojistného v neživotním pojištění Nettopojistné Obnosové pojištění Škodové pojištění Spoluúčast Kredibilní pojistné Rizikové pojistné Bruttopojistné Výpočet technických rezerv v neživotním pojištění Vývojový trojúhelník Metoda Chain Ladder Metoda Chain Ladder očištěná o inflaci Separační metoda Metoda průměrných nákladů Bornheutter Fergusonova metoda Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Výpočet pojistného Výpočet technických rezerv Metoda Chain Ladder Metoda Chain Ladder očištěná o inflaci Separační metoda Metoda průměrných nákladů Bornheutter - Fergusonova metoda Porovnání jednotlivých metod výpočtu technických rezerv Pojištění domácnosti Výpočet pojistného Výpočet technických rezerv

8 5.2.1 Metoda Chain Ladder Metoda Chain Ladder očištěná o inflaci Separační metoda Metoda průměrných nákladů Bornheutter - Fergusonova metoda Porovnání jednotlivých metod výpočtu technických rezerv Závěr 73

9 Úvod Pojistné je jedním z nejdůležitějších faktorů, podle kterého si lidé vybírají pojišťovnu, proto právě výše pojistného může být jednou z obchodních taktik, jak získat nové klienty. Zároveň však pojistné nesmí být příliš nízké, aby pojistný produkt nebyl ztrátový. Pojišťovna musí být schopna z pojistného vybraného od klientů pokrýt veškerá pojištěná rizika a vytvářet dostatečnou výši technických rezerv, aby v případě nastalé pojistné události byla schopna vyplatit pojistné plnění. Z výročních zpráv České asociace pojišťoven vyplývá, že na rozdíl od ostatních států Evropské unie v České republice stále převažuje neživotní pojištění nad životním, i když v posledních letech dochází k jeho propadu [10, 2011, str. 12]. V této práci bych se chtěla zaměřit na dva typy pojištění, které mají v oblasti neživotního pojištění největší podíl, a to pojištění odpovědnosti vozidel a pojištění majetku. Pojištění majetku je podle České asociace pojišťoven druhou největší položkou v oblasti neživotního pojištění i přes to, že v České republice jsou pojištěny jen dvě třetiny domů a pouze polovina domácností [10, 2011, str. 21]. V oblasti povinného ručení dochází k cenovým válkám mezi pojišťovnami ve snaze získat co nejvíce klientů. Ceny pojistného jsou dokonce tak nízké, že se tento produkt stává ztrátovým, v lepším případě neziskovým [8]. Právě povinné ručení způsobuje nepříznivý vývoj neživotního pojištění jako celku. I když počet pojištěných vozidel roste, celkové pojistné vybrané v této oblasti pojištění klesá, k nepříznivému vývoji přispívá i fakt, že roste průměrná výše škod a tedy i náklady na pojistná plnění. Tento nárůst nákladů na pojistná plnění je způsoben především nárůstem škod na zdraví. Ale i nárůst průměrné škody na majetku u povinného ručení je větší než nárůst inflace měřené podle indexu spotřebitelských cen [9]. Cílem této práce je na zvoleném produktu neživotního pojištění ukázat způsob výpočtu pojistného a technických rezerv. Celá práce je rozčleněna do tří hlavních částí, kdy první část je věnována základním pojmům a charakteristice neživotního pojištění. V druhé části je uvedena teorie výpočtu pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění. Poslední částí je část praktická, ve které názorně předvedu výpočet pojistného a technických rezerv na již výše zmíněném povinném ručení a pojištění majetku. Práce se opírá jak o českou tak zahraniční literaturu. Z české literatury je čerpáno především od Tomáše Cipry, zejména pak z [2], ze zahraniční literatury z [1]. V práci je použita metoda deskripce k popisu základních pojmů a charakteristice neživotního pojištění, popisu výpočtu pojistného a technických rezerv, v praktické části jsou použity matematicko statistické metody k výpočtu konkrétních příkladů. Následně jsou použity metody analýzy, dedukce a komparace při porovnávání jednotlivých použitých metod. 9

10 1 Základní pojmy a charakteristika neživotního pojištění Pojištění je vztah, kde účelem vzniku je pojistná ochrana klienta, tj. pojišťovna se zaváže zaplatit pojištěnému vzniklou škodu na základě pojistné smlouvy, přebírá tak rizika svých klientů. Pojišťovny k tomuto účelu vytváří peněžní fondy, z nichž hradí vzniklé škody klientům, vlastní náklady a vytváří zisk [6]. Pojišťovna tedy rozhoduje o přerozdělování peněžních prostředků získaných od klientů. Komerční pojištění je založeno na třech základních principech: Princip solidárnosti - všichni klienti pojišťovny společně přispívají do pojistných rezerv, ale peníze od pojišťovny dostanou pouze ti, kteří měli pojistnou událost Princip podmíněné návratnosti - jedná se o podmíněnou návratnost vložených prostředků, tedy pojišťovna vyplatí peníze pouze v případě, že nastala pojistná událost Princip neekvivalentnosti - výše pojistného plnění vyplaceného pojišťovnou je nezávislé na výši zaplaceného pojistného 1.1 Základní pojmy neživotního pojištění V této části je uvedeno několik základních pojmů týkajících se pojištění 1. Pojistné - P - je cena, kterou platí pojištění za pojistnou ochranu, tj. za to, že jim v případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění. Jeho výše je určena cenou majetku, který je pojištěn, výší rizika proti kterému se chce klient pojistit, ale také se v něm promítá zisk a výše vlastních nákladů pojišťovny. Pojistitel - fyzická nebo právnická osoba, která vykonává pojišťovací činnost. Pojistník - osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné. Ve většině případů je tato osoba totožná s pojištěným. Pojištěný - osoba, na jejíž rizika se pojištění sjednává. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, pokud není stanoveno jinak. Pojistná událost - událost uvedená v pojistné smlouvě, při které vznikne pojištěnému škoda. Pojistné plnění - částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě vzniku pojistné události. Technické rezervy - peněžní prostředky tvořené z pojistného, placeného klienty. Jsou určeny k výplatě pojistného plnění v případě, že dojde k pojistné události. 1 Pojmy převzaty z [3, 6] 10

11 Pojistná částka - S - částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události, tuto částku určuje klient (v případě, že škoda je větší než pojistná částka, pojišťovna vyplatí max. pojistnou částku), tvoří základ pro výpočet pojistného, v některých případech (např. cennosti, zvířata) je nahrazována horní hranicí plnění. Nová cena - částka potřebná na znovupořízení dané věci. Časová cena - cena, která se určí odečtením opotřebení od nové ceny. Intenzita pojistné ochrany - I - poměr pojistného plnění k výši škody I = pojistné plnění škoda a platí I 0, 1, pokud by I > 1, pak by se jednalo o pojistný podvod, protože by došlo k obohacení pojištěného. Pojistná hodnota - H - reálné ocenění věci v době uzavření pojištění, resp. časová, nebo nová cena věci v době pojistné události Podpojištění - situace, kdy je pojistná částka nižší než pojistná hodnota věci S < H, pak dochází ke krácení pojistného plnění v poměru S. H Nejvyšší možná škoda - M - většinou odpovídá pojistné hodnotě, někdy je také M > H (např. pokud pojišťovna hradí náklady na zachránění majetku a preventivní opatření nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události) a může nastat i situace, kdy M < H (např. při pojištění staveb proti požáru, kdy je stavba převážně z nehořlavých materiálů.) 1.2 Riziko v pojištění Riziko je obecně chápáno jako odchylka od předpokládaného vývoje, a to jak kladná, tak i záporná, tj. je to druh nejistoty z výsledku v konkrétní situaci. V pojišťovnictví je však riziko chápáno v negativním slova smyslu, je to možnost vzniku škody [6]. Klasifikace rizik 2 Čisté riziko - riziko, které má náhodný charakter, např. doba života, dopravní havárie. Spekulativní riziko - uměle vytvářené riziko, např. hazardní hry. Objektivní riziko - riziko, které je dáno objektivními faktory (tyto faktory jsou např. věk, pohlaví). Subjektivní riziko - riziko dané subjektivními faktory (např. faktory jako snaha zachovat pojištěný předmět ve funkčním stavu). 2 Výčet rizik není úplný, uvedeny jsou nejčastěji uváděná rizika v pojišťovnictví, čerpáno z [4, 6, 5]. 11

12 Morální riziko - situace, kdy pojištěný upřednostní vznik škody před možností zabránění vzniku škody (tzv. morální hazard), nebo také situace kdy se lidé snaží pojistit proti těm rizikům, které jim nejvíc hrozí, tj. např. pojištění domu na břehu řeky proti povodni. Živelní riziko - riziko vzniku škod v důsledku živelních událostí, např. požár, povodeň, krupobití. Dopravní riziko - riziko vzniku škod v důsledku užívání dopravního prostředku (kaskopojištění) nebo přepravy zboží (kargopojištění.) Riziko odcizení a vandalství - riziko odcizení pojištěné věci, nebo poškození vandaly. Obchodně finanční riziko - riziko, že se změní ekonomické podmínky na trhu, např. úvěrové riziko, devizové riziko. Odpovědnostní riziko - riziko, že vznikne škoda třetím osobám v důsledku jednání pojištěného, např. v důsledku výkonu povolání. Moderní riziko - např. atomové, ekologické riziko. Riziko také dělíme na pojistitelné a nepojistitelné. Pojistitelné riziko je takové riziko, které je identifikovatelné (tj. lze jednoznačně určit příčinu vzniku škody), závisí na náhodě (nevíme kdy a zda dojde ke vzniku škody, ale zároveň víme, že vznik škody je pravděpodobný), je ekonomicky přijatelné pro pojišťovnu (tj. riziko je plošně a časově rozložené a pojišťovna má dostatečně velký pojistný kmen, tedy soubor stejnorodých rizik, aby byla schopna zvládat převzatá rizika) a škoda, která vznikla v důsledku realizace rizika musí být vyčíslitelná. [6] Riziko pojistitele, které převezme pojišťovna od klientů, se mění na pojistně technické riziko, což je riziko, že skutečný stav se bude lišit od očekávaného, tj. pojistitel špatně odhadne dobu, rozsah a nezávislost vzniku škody, tím dojde k nesouladu mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním. Čím větší je pojistný kmen, tím menší je pojistně technické riziko. Pokud je totiž pojistný kmen dostatečně velký, pak vznik pojistných událostí už nemá náhodný charakter, ale statisticky zákonný 3 [2, 6]. 1.3 Klasifikace neživotního pojištění V této části je uvedeno základní dělení neživotního pojištění, čerpáno je z [2, 4, 6]. Pojištění můžeme podle právní formy rozdělit na Dobrovolné pojištění - vzniká dobrovolně na základě rozhodnutí klienta zabezpečit se před určitými riziky. Povinné pojištění - vzniká nedobrovolně na základě rozhodnutí zákonodárců, dále se dělí na 3 Na základě platnosti zákona velkých čísel. 12

13 povinné smluvní pojištění - právní předpis určuje nutnost uzavřít pojištění pro dané činnosti, vzniká formou uzavření pojistné smlouvy, bez uzavření pojistné smlouvy není povolen výkon dané činnosti (např. myslivost, provoz vozidel, lékaři, pojišťovací agenti, makléři), většinou se jedná o odpovědnost za škody, zákonné pojištění - pojistná smlouva se neuzavírá, vzniká ze zákona na základě právního předpisu, který určuje pojišťovnu, pojistné i pojistné podmínky, např. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Dále můžeme neživotní pojištění dělit podle předmětu pojištění na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a jiná neživotní pojištění Pojištění majetku Pojištění majetku se týká takových rizik, která mohou způsobit věcnou škodu na majetku fyzických nebo právnických osob. Pojišťuje se jak majetek obyvatelstva, tak i majetek v rámci podnikatelských a průmyslových rizik. Kromě movitých a nemovitých věcí se pojištění majetku týká také pojištění zájmu (např. úvěry, pohledávky). Pojištění majetku se dále dělí na: Živelní pojištění - pojištění se týká poškození nebo zničení movitých a nemovitých věcí, které vzniklo v důsledku působení živelního nebezpečí (požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, lavina, sesuv půdy, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád cizích předmětů a skal, zemětřesení), většinou se pojišťují všechna živelní rizika najednou. Pojištění domácností - týká se souboru věcí nacházejících se v pojištěné domácnosti, pojišťuje se pro soubor rizik (živelní rizika, vodovodní riziko, krádež, vloupání, odpovědnost za škodu způsobenou provozem domácnosti a jejími členy.) Pojištění budov (staveb) - týká se budov i nemovitostí ve výstavbě, kryta jsou různá rizika (živelní, vodovodní, náraz dopravních prostředků, odcizení stavebních součástí,... ), stavby se většinou pojišťují na novou cenu, starší budovy na cenu časovou, pojištění se liší podle využití budovy (rodinný dům, garáž, rekreační budova, hospodářská budova atd.) a materiálu, ze kterého se budova skládá. V případě pojištění budov obyvatelstva bývá většinou spojeno s pojištěním domácnosti. Pojištění vodovodního rizika - týká se zničení nebo poškození věcí vodou z vodovodního zařízení, někdy bývá součástí pojištění budov/domácnosti, kryty jsou škody způsobené unikající vodou z vodovodního zařízení, kapalinou nebo párou unikající z topení, vodou unikající z potrubí, zamrznutím vody v potrubí, škody vzniklé v důsledku přetlaku kapaliny a páry. Pojištění poškození věci v důsledku atmosférických srážek - někdy bývá součástí jiného pojištění, kryto je např. zatečení nebo újma na zisku (případně 13

14 nutnost vynaložení dodatečných nákladů v důsledku srážek) pořadatele kulturní nebo sportovní akce. Pojištění pro případ odcizení - týká se věcí odcizených, kdy pachatel musel překonat překážky, které chrání pojištěnou věc, nebo věcí, které byly uloupeny (tj. pachatel použil násilí.) Havarijní pojištění - tzv. kaskopojištění, týká se poškození, zničení nebo odcizení motorových vozidel, kryta jsou živelní rizika, krádež, loupež, vandalství, riziko havárie střetem, nárazem apod., naopak není kryto běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávnou obsluhou a opravou, pojištění se sjednává buď na všechna rizika, nebo jen některá, obvyklá bývá spoluúčast pojištěného (pojistné plnění se snižuje buď o procentní sazbu, nebo o pevnou částku dohodnutou v pojistné smlouvě.) Dopravní pojištění - tzv. kargopojištění, týká se přepravovaného zboží a ostatních potřeb (např. imaginární zisk, clo, dopravné), kryto je riziko zničení, odcizení, ztráta přepravované věci, podle způsobu přepravy rozlišujeme pojištění námořní a říční dopravy, vnitrostátní dopravy, letecké dopravy, kombinované dopravy. Pojištění zemědělských rizik - jde o pojištění zemědělských plodin (krupobití, živelní rizika, pojištění úrody) a hospodářských zvířat (živelní rizika, nemoci, úraz, úhyn) popř. pojištění jiných zemědělských rizik Strojní pojištění - předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení, kryty jsou škody způsobené jejich provozem, nesprávnou obsluhou, opravou, montáží, součástí nejsou živelní rizika. Šomážní pojištění - pojištění škod způsobených přerušením provozu, tj. pojištění ušlého zisku a nákladů, které musí podnik vynakládat, i když je přerušen provoz (mzdy, nájem,... ) Pojištění úvěrů - pojištění ztrát pro případ, že dojde k nesplacení úvěru dlužníkem, pojišťuje se buď vnitrostátní úvěr, nebo exportní úvěr Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na případy, kdy pojištěný způsobí škodu na majetku, zdraví, životě, nebo jiných zájmech třetí osobě a pojištěný za vznik pojistné události nese odpovědnost. Z pojištění je vyloučeno úmyslné jednání pojištěného, škody způsobené trestnou činností pojištěného nebo škody, za které pojištěný odpovídá přímým příbuzným a členům žijícím s ním v jedné domácnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu dělíme na: 4 V ČR pojištění exportních úvěrů zajišťuje společnost EGAP (Exportní a garanční pojišťovací společnost). 14

15 Pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - jediné zákonné pojištění v České republice, které v roce 1993 nahradilo povinné smluvní pojištění. V lednu 2013 měl vstoupit v platnost zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušit tak jeho platnost, účinnost se však odkládá na 1. ledna Organizace, která má alespoň jednoho zaměstnance 5, je ze zákona pojištěna pro odpovědnost za škody vzniklé při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (např. věcná škoda, náklady spojené s léčením, ztráta výdělku, ztížení společenského uplatnění.) Vyhláška Ministerstva financí v tomto případě určuje pojišťovnu, podmínky pojištění, výši pojistného a výluky z pojištění 6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení) - smluvní povinné pojištění 7, které kryje škody vzniklé třetím osobám způsobené provozem vozidla. Kryty jsou i náklady na právní ochranu pojištěného. Pojištění se vztahuje na konkrétní vozidlo, proto je vyplaceno pojistné plnění i v případě, že škodu způsobila jiná osoba než pojištěný. Protože se jedná a povinné smluvní pojištění, výjimky z pojištění a rozsah pojistného krytí určuje zákon 8. Kryty jsou nároky na náhradu škody na zdraví a životě, poškození, zničení a ztráty věci, ušlého zisku, naopak kryta není zejména škoda, která vznikla řidiči vozidla, který způsobil škodu, škoda, za kterou pojištění odpovídá osobám žijícím s ním ve společné domácnosti 9, škoda na vozidle, jehož provozem byla způsobena škoda a škoda způsobená provozem motorového vozidla při organizovaném motoristickém závodu. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání - většinou dobrovolné smluvní pojištění, u vybraných profesí (např. lékaři, veterináři, auditoři, daňoví poradci, advokáti, notáři) je toto pojištění povinné smluvní, kdy profesní komory určily toto pojištění jako podmínku pro výkon této činnosti. Týká se pojištění odpovědnosti za škody způsobené pojištěným třetí osobě při výkonu pracovní činnosti. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku - dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, životě, zničení nebo poškození věci v důsledku vady výrobku. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností - dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti podnikatelů za škodu způsobenou provozem třetí osobě. 5 Nevztahuje se na státní orgány. 6 Vyhláška Ministerstva financí č.125/1993 Sb. ve znění vyhlášek č.43/1995 Sb., 98/1996 Sb., 74/2000 Sb., 487/2001 Sb. 7 Dříve bylo toto pojištění zákonné, v roce 2000 se změnila forma tohoto pojištění na povinné smluvní. 8 Konkrétně zákon č. 410/2004 Sb. 9 Tato výluka se netýká škod na zdraví a životě. 15

16 Další druhy pojištění odpovědnosti za škodu jsou např. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem civilního letadla, pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí, pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a další Jiná neživotní pojištění Do tohoto odvětví patří takové druhy neživotního pojištění, které nelze zařadit ani mezi pojištění majetku, ani mezi pojištění odpovědnosti za škodu. Jsou to: Úrazové pojištění - pojištění pro případ trvalého nebo přechodného tělesného poškození či smrt způsobené neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. Úrazové pojištění má obvykle tyto složky: Plnění za smrt úrazem - pokud nastane smrt pojištěného následkem úrazu, pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění obmyšlenému, tj. osobě určené pojištěným v pojistné smlouvě, která má právo na pojistné plnění. Plnění za dobu nezbytného léčení - vyplácí se určité procento ze sjednané pojistné částky. Plnění za dobu pracovní neschopnosti - vyplácí se v podobě denního odškodného za každý den pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. Plnění za tělesné poškození způsobené úrazem - vyplácí se procento z pojistné částky podle diagnózy. Plnění za trvalé následky úrazu - pojistné plnění je procento z pojistné částky podle oceňovacích tabulek, trvalé následky se zjišťují až po ustálení zdravotního stavu, většinou rok po úrazu. Plnění za plnou invaliditu - pokud je pojištěnému přiznám plný invalidní důchod, dostane pojistné plnění ve formě důchodu. Pojistit lze všechny složky úrazového pojištění, nebo jen některé z nich. Soukromé zdravotní pojištění - v rámci soukromého zdravotního pojištění rozlišujeme: Pojištění léčebných výloh - pojištění nadstandardní péče, pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, smluvní zdravotní pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem. Nemocenské pojištění - slouží jako náhrada výpadku příjmů, lze např. pojistit denní dávky při pracovní neschopnosti nebo denní odškodné při pobytu v nemocnici. 16

17 1.4 Tarifní skupiny Tarifní skupiny jsou homogenní skupiny pojistných smluv, pro něž je pojištěné riziko přibližně stejné [2]. Pojistné smlouvy se dělí do tarifních skupin podle tzv. tarifních proměnných, tak aby každá tarifní skupina odpovídala určité úrovni rizika. Díky tomu je možné nastavit stejnou pojistnou sazbu v rámci tarifní skupiny. Určení tarifních skupin by přitom mělo vycházet pouze z objektivních rizik. Přitom platí, že pokud bychom rizika rozdělili příliš podrobně, došlo by sice k přesnějšímu určení rizika a výši pojistného pro klienty, ale zároveň by v rámci jedné tarifní skupiny bylo málo pojistných smluv a docházelo by k většímu kolísání škodního průběhu a pojistně technické riziko by bylo příliš velké [2]. Tuto situaci pojišťovny většinou řeší pomocí slev a přirážek, takže pojišťovna může zachovat dostatečně velké tarifní skupiny a přitom individualizovat nestandardní rizika. Přitom rozlišujeme slevy a přirážky absolutní a relativní, kdy relativní přirážky a slevy mohou být započítávány dvojím způsobem, a to buď aditivně, nebo multiplikativně. Různé započítávání slev a přirážek názorně ukazují následující příklady [2]. Příklad 1.1. Započítávání absolutních přirážek. Převzato z [2, str. 302]. základní pojistné první přirážka sleva druhá přirážka výsledné pojistné 4,0 pojistné částky +2,5 1, 0 +0, 8 +2,3 +2,3 6,3 pojistné částky Příklad 1.2. Započítávání relativních přirážek aditivně. Převzato z [2, str. 302]. základní pojistné první přirážka sleva druhá přirážka výsledné pojistné 4,0 pojistné částky ,8 10,8 pojistné částky Příklad 1.3. Započítávání relativních přirážek multiplikativně. Převzato z [2, str.302]. základní pojistné 4,0 pojistné částky první přirážka , 0 10,0 sleva 50 5, 0 5,0 druhá přirážka ,0 výsledné pojistné 7,0 pojistné částky 17

18 Pokud chce pojišťovna zohlednit nejen objektivní rizika, která určují jednotlivé tarifní skupiny, ale i nějaké subjektivní riziko, např. počet bezeškodních let, může k tomu využít systémy bonus malus. Bonus je sleva na pojistném za bezeškodní průběh minulých let, malus je přirážka k pojistnému podle počtu pojistných událostí v minulosti. Pojišťovnu většinou také zajímá bonusová náročnost systému, kterou spočítáme jako (1 P P ) 100%, kde P je celkové pojistné s využitím bonusů a P je celkové pojistné v případě, že by bonusy použity nebyly [3]. V rámci jednotlivých tarifních skupin a kalendářního roku rozlišujeme podle [2] určité statistické ukazatele: průměrné pojistné plnění P P P P P P = průměrná pojistná částka P P průměrná škoda P celkové pojistné plnění N Č P P Č = celková pojistná částka N Š P Š = celkové pojistné plnění n škodní frekvence ŠF ŠF = q 1 = n N pojistná sazba P S P S = škodní sazba ŠS ŠS = škodní průběh ŠP ŠP = celkové pojistné celková pojistná částka celkové pojistné plnění celková pojistná částka celkové pojistné plnění celkové pojistné škodní stupeň ŠSt ŠSt = q 2 = P Š P P Č kde N je počet pojištění, n počet pojistných událostí, celková pojistná částka je součet pojistných částek všech pojištění [4], analogicky je definováno celkové pojistné plnění a celkové pojistné jako součet pojistného plnění [3], resp. součet pojistného [3]. Škodní frekvence q 1 udává odhadnutou pravděpodobnost škody v jedné pojistce za jeden rok [2] a škodní stupeň q 2 vyjadřuje střední výši škody na jednotkovou pojistnou částku za jeden rok [2]. V rámci neživotního pojištění sestavují pojišťovny tzv. škodní tabulky, které udávají četnostní rozdělení výše škod pro danou tarifní skupinu, tj. v rámci tarifní skupiny udává škodní stupně a k nim odpovídající relativní četnosti. Škodní tabulky slouží ke zpřesnění výpočtu škodního stupně q 2, protože se zde zohledňuje relativní četnost jednotlivých škodních stupňů [3]. Kde jednotlivé sloupce tabulky č. 1 znamenají: z : označuje jednotlivé intervalové škodní stupně, kde z = 0, 10 označuje interval 0 %, 10 %), z = 0, 20 interval 10 %, 20 %), atd. T z : udává počet pojistných událostí v daném škodním intervalu z. t z : udává relativní četnost pojistných událostí v daném škodním intervalu z, takže t z = T z n, 18

19 Tabulka 1: Škodní tabulka z T z t z Y z b z G z 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem , , Zdroj:[2] kde n je celkový počet pojistných událostí, v tomto případě to je Y z : je vážená výše škod ve škodním intervalu z, tj. Y z = t z střed škodního intervalu z. b z : kumulativní četnost škod ve škodních intervalech b z = t 0,10 + t 0, t z. G z : kumulativní vážená výše škod ve škodních intervalech 10 G z = Y 0,10 + Y 0, Y z. V situacích, kdy výše škody závisí na době trvání jejích následků, se používá místo škodní tabulky tzv. výlukový řád ze škodního stavu (např. při pojištění přerušení provozu, úrazové pojištění)[2]. Jednotlivé sloupce tabulky č. 2 nyní označují: z : počet týdnů (popř. dnů) trvání škodních následků. V z : počet pojistných událostí s dobou trvání škod nejméně z (např. počet práce neschopných). U z : počet pojistných událostí s dobou trvání škod právě z (např. počet uschopněných), 10 G 1,00 = q 2. U z = V z 1 V z. 19

20 Tabulka 2: Výlukový řád ze škodního stavu z V z U z u z u z z ,0000 0, ,0881 0, ,3267 0, ,2466 0, ,1361 0, ,0730 0, ,0390 0, ,0478 0,3585 (z = 7, 5) ,0199 0,2189 (z = 11) ,0099 0,1545 (z = 15, 5) ,0129 0,4515 (z = 35) Celkem ,0000 3,8081 Zroj:[2] u z : relativní četnost pojistných událostí s dobou trvání škod právě z, u z = U z n, kde n je opět celkový počet pojistných událostí. A střední délka škodního období je d = z u zz. 20

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Metody stanovení technických rezerv neživotní pojišťovny

Metody stanovení technických rezerv neživotní pojišťovny Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody stanovení technických rezerv neživotní pojišťovny Bc. Lucie Špačková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst. 4, 21a odst. 3 písm. c) a odst.

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ diplomová práce Michala Vlasatíková Vedoucí práce: František Čámský Brno,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více