Výpočet pojistného a technických

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet pojistného a technických"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Červinek Autor: Věra Jiříčková Brno, 2013

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: JIŘÍČKOVÁ Věra Finance VÝPOČET POJISTNÉHO A TECHNICKÝCH REZERV V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Pricing and reserving in non-life insurance Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Na zvoleném produktu neživotního pojištění ukázat způsob výpočtu pojistného a technických rezerv. Postup práce a použité metody: Charakteristika neživotního pojištění. Charakteristika výpočtu pojistného v neživotním pojištění. Charakteristika výpočtu pojistných rezerv v neživotním pojištění. Praktická aplikace na zvolený pojistný produkt. Shrnutí a doporučení. Použité metody: deskripce, analýza, dedukce, matematicko-statistické metody.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BOROWIAK, Dale S. Financial and actuarial statistics :an introduction. New York: Marcel Dekker, xi, 330 s. ISBN CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN X. BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, xxxiii, 79. ISBN CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika :teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vyd. 2., v Ekopressu 1. Praha: Ekopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Červinek Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Věra Jiříčková Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance financí Mgr. Petr Červinek obhajoby: 2013 Anotace Tato práce je zaměřena na výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je uvedena charakteristika a základní pojmy neživotního pojištění, v druhé kapitole jsou uvedeny postupy pro výpočet pojistného pro jednotlivé druhy pojištění. Třetí kapitola je věnována technickým rezervám, zejména pak rezervě na pojistné plnění a jejím metodám výpočtu. Mezi tyto metody patří metoda Chain Ladder, metoda Chain Ladder očištěná o inflaci, separační metoda, metoda průměrných nákladů a Bornheutter Fergusonova metoda. Ve čtvrté a páté kapitole je praktická část práce, kde je ukázán na konkrétním produktu neživotního pojištění postup výpočtu rezerv a pojistného. Annotation This thesis deals with pricing and reserving in non-life insurance. Thesis is divided into five chapters. There is characteristic and basic concepts of non-life insurance in first chapter, technique of pricing for certain kinds of insurance in second chapter and technique of reserving, especially claims reserving, in third chapter. There is Chain Ladder method, inflation adjusted Chain Ladder method, separation technique, average cost per claim and Bornheutter Ferguson method of reserving in third chapter. Fourth and fifth chapter are devoted to practical part of thesis, there is example of pricing and reserving shown on concrete products of non-life insurance. Klíčová slova Neživotní pojištění, pojistné, technické rezervy, povinné ručení, pojištění domácnosti Keywords Non-life insurance, premium, reserve, motor third party liability, household insurance

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Petra Červinka a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko správní fakulty MU. V Brně dne 24. dubna 2013 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Petru Červinkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

7 Obsah Úvod 11 1 Základní pojmy a charakteristika neživotního pojištění Základní pojmy neživotního pojištění Riziko v pojištění Klasifikace neživotního pojištění Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Jiná neživotní pojištění Tarifní skupiny Výpočet pojistného v neživotním pojištění Nettopojistné Obnosové pojištění Škodové pojištění Spoluúčast Kredibilní pojistné Rizikové pojistné Bruttopojistné Výpočet technických rezerv v neživotním pojištění Vývojový trojúhelník Metoda Chain Ladder Metoda Chain Ladder očištěná o inflaci Separační metoda Metoda průměrných nákladů Bornheutter Fergusonova metoda Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Výpočet pojistného Výpočet technických rezerv Metoda Chain Ladder Metoda Chain Ladder očištěná o inflaci Separační metoda Metoda průměrných nákladů Bornheutter - Fergusonova metoda Porovnání jednotlivých metod výpočtu technických rezerv Pojištění domácnosti Výpočet pojistného Výpočet technických rezerv

8 5.2.1 Metoda Chain Ladder Metoda Chain Ladder očištěná o inflaci Separační metoda Metoda průměrných nákladů Bornheutter - Fergusonova metoda Porovnání jednotlivých metod výpočtu technických rezerv Závěr 73

9 Úvod Pojistné je jedním z nejdůležitějších faktorů, podle kterého si lidé vybírají pojišťovnu, proto právě výše pojistného může být jednou z obchodních taktik, jak získat nové klienty. Zároveň však pojistné nesmí být příliš nízké, aby pojistný produkt nebyl ztrátový. Pojišťovna musí být schopna z pojistného vybraného od klientů pokrýt veškerá pojištěná rizika a vytvářet dostatečnou výši technických rezerv, aby v případě nastalé pojistné události byla schopna vyplatit pojistné plnění. Z výročních zpráv České asociace pojišťoven vyplývá, že na rozdíl od ostatních států Evropské unie v České republice stále převažuje neživotní pojištění nad životním, i když v posledních letech dochází k jeho propadu [10, 2011, str. 12]. V této práci bych se chtěla zaměřit na dva typy pojištění, které mají v oblasti neživotního pojištění největší podíl, a to pojištění odpovědnosti vozidel a pojištění majetku. Pojištění majetku je podle České asociace pojišťoven druhou největší položkou v oblasti neživotního pojištění i přes to, že v České republice jsou pojištěny jen dvě třetiny domů a pouze polovina domácností [10, 2011, str. 21]. V oblasti povinného ručení dochází k cenovým válkám mezi pojišťovnami ve snaze získat co nejvíce klientů. Ceny pojistného jsou dokonce tak nízké, že se tento produkt stává ztrátovým, v lepším případě neziskovým [8]. Právě povinné ručení způsobuje nepříznivý vývoj neživotního pojištění jako celku. I když počet pojištěných vozidel roste, celkové pojistné vybrané v této oblasti pojištění klesá, k nepříznivému vývoji přispívá i fakt, že roste průměrná výše škod a tedy i náklady na pojistná plnění. Tento nárůst nákladů na pojistná plnění je způsoben především nárůstem škod na zdraví. Ale i nárůst průměrné škody na majetku u povinného ručení je větší než nárůst inflace měřené podle indexu spotřebitelských cen [9]. Cílem této práce je na zvoleném produktu neživotního pojištění ukázat způsob výpočtu pojistného a technických rezerv. Celá práce je rozčleněna do tří hlavních částí, kdy první část je věnována základním pojmům a charakteristice neživotního pojištění. V druhé části je uvedena teorie výpočtu pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění. Poslední částí je část praktická, ve které názorně předvedu výpočet pojistného a technických rezerv na již výše zmíněném povinném ručení a pojištění majetku. Práce se opírá jak o českou tak zahraniční literaturu. Z české literatury je čerpáno především od Tomáše Cipry, zejména pak z [2], ze zahraniční literatury z [1]. V práci je použita metoda deskripce k popisu základních pojmů a charakteristice neživotního pojištění, popisu výpočtu pojistného a technických rezerv, v praktické části jsou použity matematicko statistické metody k výpočtu konkrétních příkladů. Následně jsou použity metody analýzy, dedukce a komparace při porovnávání jednotlivých použitých metod. 9

10 1 Základní pojmy a charakteristika neživotního pojištění Pojištění je vztah, kde účelem vzniku je pojistná ochrana klienta, tj. pojišťovna se zaváže zaplatit pojištěnému vzniklou škodu na základě pojistné smlouvy, přebírá tak rizika svých klientů. Pojišťovny k tomuto účelu vytváří peněžní fondy, z nichž hradí vzniklé škody klientům, vlastní náklady a vytváří zisk [6]. Pojišťovna tedy rozhoduje o přerozdělování peněžních prostředků získaných od klientů. Komerční pojištění je založeno na třech základních principech: Princip solidárnosti - všichni klienti pojišťovny společně přispívají do pojistných rezerv, ale peníze od pojišťovny dostanou pouze ti, kteří měli pojistnou událost Princip podmíněné návratnosti - jedná se o podmíněnou návratnost vložených prostředků, tedy pojišťovna vyplatí peníze pouze v případě, že nastala pojistná událost Princip neekvivalentnosti - výše pojistného plnění vyplaceného pojišťovnou je nezávislé na výši zaplaceného pojistného 1.1 Základní pojmy neživotního pojištění V této části je uvedeno několik základních pojmů týkajících se pojištění 1. Pojistné - P - je cena, kterou platí pojištění za pojistnou ochranu, tj. za to, že jim v případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění. Jeho výše je určena cenou majetku, který je pojištěn, výší rizika proti kterému se chce klient pojistit, ale také se v něm promítá zisk a výše vlastních nákladů pojišťovny. Pojistitel - fyzická nebo právnická osoba, která vykonává pojišťovací činnost. Pojistník - osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné. Ve většině případů je tato osoba totožná s pojištěným. Pojištěný - osoba, na jejíž rizika se pojištění sjednává. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, pokud není stanoveno jinak. Pojistná událost - událost uvedená v pojistné smlouvě, při které vznikne pojištěnému škoda. Pojistné plnění - částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě vzniku pojistné události. Technické rezervy - peněžní prostředky tvořené z pojistného, placeného klienty. Jsou určeny k výplatě pojistného plnění v případě, že dojde k pojistné události. 1 Pojmy převzaty z [3, 6] 10

11 Pojistná částka - S - částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události, tuto částku určuje klient (v případě, že škoda je větší než pojistná částka, pojišťovna vyplatí max. pojistnou částku), tvoří základ pro výpočet pojistného, v některých případech (např. cennosti, zvířata) je nahrazována horní hranicí plnění. Nová cena - částka potřebná na znovupořízení dané věci. Časová cena - cena, která se určí odečtením opotřebení od nové ceny. Intenzita pojistné ochrany - I - poměr pojistného plnění k výši škody I = pojistné plnění škoda a platí I 0, 1, pokud by I > 1, pak by se jednalo o pojistný podvod, protože by došlo k obohacení pojištěného. Pojistná hodnota - H - reálné ocenění věci v době uzavření pojištění, resp. časová, nebo nová cena věci v době pojistné události Podpojištění - situace, kdy je pojistná částka nižší než pojistná hodnota věci S < H, pak dochází ke krácení pojistného plnění v poměru S. H Nejvyšší možná škoda - M - většinou odpovídá pojistné hodnotě, někdy je také M > H (např. pokud pojišťovna hradí náklady na zachránění majetku a preventivní opatření nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události) a může nastat i situace, kdy M < H (např. při pojištění staveb proti požáru, kdy je stavba převážně z nehořlavých materiálů.) 1.2 Riziko v pojištění Riziko je obecně chápáno jako odchylka od předpokládaného vývoje, a to jak kladná, tak i záporná, tj. je to druh nejistoty z výsledku v konkrétní situaci. V pojišťovnictví je však riziko chápáno v negativním slova smyslu, je to možnost vzniku škody [6]. Klasifikace rizik 2 Čisté riziko - riziko, které má náhodný charakter, např. doba života, dopravní havárie. Spekulativní riziko - uměle vytvářené riziko, např. hazardní hry. Objektivní riziko - riziko, které je dáno objektivními faktory (tyto faktory jsou např. věk, pohlaví). Subjektivní riziko - riziko dané subjektivními faktory (např. faktory jako snaha zachovat pojištěný předmět ve funkčním stavu). 2 Výčet rizik není úplný, uvedeny jsou nejčastěji uváděná rizika v pojišťovnictví, čerpáno z [4, 6, 5]. 11

12 Morální riziko - situace, kdy pojištěný upřednostní vznik škody před možností zabránění vzniku škody (tzv. morální hazard), nebo také situace kdy se lidé snaží pojistit proti těm rizikům, které jim nejvíc hrozí, tj. např. pojištění domu na břehu řeky proti povodni. Živelní riziko - riziko vzniku škod v důsledku živelních událostí, např. požár, povodeň, krupobití. Dopravní riziko - riziko vzniku škod v důsledku užívání dopravního prostředku (kaskopojištění) nebo přepravy zboží (kargopojištění.) Riziko odcizení a vandalství - riziko odcizení pojištěné věci, nebo poškození vandaly. Obchodně finanční riziko - riziko, že se změní ekonomické podmínky na trhu, např. úvěrové riziko, devizové riziko. Odpovědnostní riziko - riziko, že vznikne škoda třetím osobám v důsledku jednání pojištěného, např. v důsledku výkonu povolání. Moderní riziko - např. atomové, ekologické riziko. Riziko také dělíme na pojistitelné a nepojistitelné. Pojistitelné riziko je takové riziko, které je identifikovatelné (tj. lze jednoznačně určit příčinu vzniku škody), závisí na náhodě (nevíme kdy a zda dojde ke vzniku škody, ale zároveň víme, že vznik škody je pravděpodobný), je ekonomicky přijatelné pro pojišťovnu (tj. riziko je plošně a časově rozložené a pojišťovna má dostatečně velký pojistný kmen, tedy soubor stejnorodých rizik, aby byla schopna zvládat převzatá rizika) a škoda, která vznikla v důsledku realizace rizika musí být vyčíslitelná. [6] Riziko pojistitele, které převezme pojišťovna od klientů, se mění na pojistně technické riziko, což je riziko, že skutečný stav se bude lišit od očekávaného, tj. pojistitel špatně odhadne dobu, rozsah a nezávislost vzniku škody, tím dojde k nesouladu mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním. Čím větší je pojistný kmen, tím menší je pojistně technické riziko. Pokud je totiž pojistný kmen dostatečně velký, pak vznik pojistných událostí už nemá náhodný charakter, ale statisticky zákonný 3 [2, 6]. 1.3 Klasifikace neživotního pojištění V této části je uvedeno základní dělení neživotního pojištění, čerpáno je z [2, 4, 6]. Pojištění můžeme podle právní formy rozdělit na Dobrovolné pojištění - vzniká dobrovolně na základě rozhodnutí klienta zabezpečit se před určitými riziky. Povinné pojištění - vzniká nedobrovolně na základě rozhodnutí zákonodárců, dále se dělí na 3 Na základě platnosti zákona velkých čísel. 12

13 povinné smluvní pojištění - právní předpis určuje nutnost uzavřít pojištění pro dané činnosti, vzniká formou uzavření pojistné smlouvy, bez uzavření pojistné smlouvy není povolen výkon dané činnosti (např. myslivost, provoz vozidel, lékaři, pojišťovací agenti, makléři), většinou se jedná o odpovědnost za škody, zákonné pojištění - pojistná smlouva se neuzavírá, vzniká ze zákona na základě právního předpisu, který určuje pojišťovnu, pojistné i pojistné podmínky, např. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Dále můžeme neživotní pojištění dělit podle předmětu pojištění na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a jiná neživotní pojištění Pojištění majetku Pojištění majetku se týká takových rizik, která mohou způsobit věcnou škodu na majetku fyzických nebo právnických osob. Pojišťuje se jak majetek obyvatelstva, tak i majetek v rámci podnikatelských a průmyslových rizik. Kromě movitých a nemovitých věcí se pojištění majetku týká také pojištění zájmu (např. úvěry, pohledávky). Pojištění majetku se dále dělí na: Živelní pojištění - pojištění se týká poškození nebo zničení movitých a nemovitých věcí, které vzniklo v důsledku působení živelního nebezpečí (požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, lavina, sesuv půdy, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád cizích předmětů a skal, zemětřesení), většinou se pojišťují všechna živelní rizika najednou. Pojištění domácností - týká se souboru věcí nacházejících se v pojištěné domácnosti, pojišťuje se pro soubor rizik (živelní rizika, vodovodní riziko, krádež, vloupání, odpovědnost za škodu způsobenou provozem domácnosti a jejími členy.) Pojištění budov (staveb) - týká se budov i nemovitostí ve výstavbě, kryta jsou různá rizika (živelní, vodovodní, náraz dopravních prostředků, odcizení stavebních součástí,... ), stavby se většinou pojišťují na novou cenu, starší budovy na cenu časovou, pojištění se liší podle využití budovy (rodinný dům, garáž, rekreační budova, hospodářská budova atd.) a materiálu, ze kterého se budova skládá. V případě pojištění budov obyvatelstva bývá většinou spojeno s pojištěním domácnosti. Pojištění vodovodního rizika - týká se zničení nebo poškození věcí vodou z vodovodního zařízení, někdy bývá součástí pojištění budov/domácnosti, kryty jsou škody způsobené unikající vodou z vodovodního zařízení, kapalinou nebo párou unikající z topení, vodou unikající z potrubí, zamrznutím vody v potrubí, škody vzniklé v důsledku přetlaku kapaliny a páry. Pojištění poškození věci v důsledku atmosférických srážek - někdy bývá součástí jiného pojištění, kryto je např. zatečení nebo újma na zisku (případně 13

14 nutnost vynaložení dodatečných nákladů v důsledku srážek) pořadatele kulturní nebo sportovní akce. Pojištění pro případ odcizení - týká se věcí odcizených, kdy pachatel musel překonat překážky, které chrání pojištěnou věc, nebo věcí, které byly uloupeny (tj. pachatel použil násilí.) Havarijní pojištění - tzv. kaskopojištění, týká se poškození, zničení nebo odcizení motorových vozidel, kryta jsou živelní rizika, krádež, loupež, vandalství, riziko havárie střetem, nárazem apod., naopak není kryto běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávnou obsluhou a opravou, pojištění se sjednává buď na všechna rizika, nebo jen některá, obvyklá bývá spoluúčast pojištěného (pojistné plnění se snižuje buď o procentní sazbu, nebo o pevnou částku dohodnutou v pojistné smlouvě.) Dopravní pojištění - tzv. kargopojištění, týká se přepravovaného zboží a ostatních potřeb (např. imaginární zisk, clo, dopravné), kryto je riziko zničení, odcizení, ztráta přepravované věci, podle způsobu přepravy rozlišujeme pojištění námořní a říční dopravy, vnitrostátní dopravy, letecké dopravy, kombinované dopravy. Pojištění zemědělských rizik - jde o pojištění zemědělských plodin (krupobití, živelní rizika, pojištění úrody) a hospodářských zvířat (živelní rizika, nemoci, úraz, úhyn) popř. pojištění jiných zemědělských rizik Strojní pojištění - předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení, kryty jsou škody způsobené jejich provozem, nesprávnou obsluhou, opravou, montáží, součástí nejsou živelní rizika. Šomážní pojištění - pojištění škod způsobených přerušením provozu, tj. pojištění ušlého zisku a nákladů, které musí podnik vynakládat, i když je přerušen provoz (mzdy, nájem,... ) Pojištění úvěrů - pojištění ztrát pro případ, že dojde k nesplacení úvěru dlužníkem, pojišťuje se buď vnitrostátní úvěr, nebo exportní úvěr Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na případy, kdy pojištěný způsobí škodu na majetku, zdraví, životě, nebo jiných zájmech třetí osobě a pojištěný za vznik pojistné události nese odpovědnost. Z pojištění je vyloučeno úmyslné jednání pojištěného, škody způsobené trestnou činností pojištěného nebo škody, za které pojištěný odpovídá přímým příbuzným a členům žijícím s ním v jedné domácnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu dělíme na: 4 V ČR pojištění exportních úvěrů zajišťuje společnost EGAP (Exportní a garanční pojišťovací společnost). 14

15 Pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - jediné zákonné pojištění v České republice, které v roce 1993 nahradilo povinné smluvní pojištění. V lednu 2013 měl vstoupit v platnost zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušit tak jeho platnost, účinnost se však odkládá na 1. ledna Organizace, která má alespoň jednoho zaměstnance 5, je ze zákona pojištěna pro odpovědnost za škody vzniklé při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (např. věcná škoda, náklady spojené s léčením, ztráta výdělku, ztížení společenského uplatnění.) Vyhláška Ministerstva financí v tomto případě určuje pojišťovnu, podmínky pojištění, výši pojistného a výluky z pojištění 6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení) - smluvní povinné pojištění 7, které kryje škody vzniklé třetím osobám způsobené provozem vozidla. Kryty jsou i náklady na právní ochranu pojištěného. Pojištění se vztahuje na konkrétní vozidlo, proto je vyplaceno pojistné plnění i v případě, že škodu způsobila jiná osoba než pojištěný. Protože se jedná a povinné smluvní pojištění, výjimky z pojištění a rozsah pojistného krytí určuje zákon 8. Kryty jsou nároky na náhradu škody na zdraví a životě, poškození, zničení a ztráty věci, ušlého zisku, naopak kryta není zejména škoda, která vznikla řidiči vozidla, který způsobil škodu, škoda, za kterou pojištění odpovídá osobám žijícím s ním ve společné domácnosti 9, škoda na vozidle, jehož provozem byla způsobena škoda a škoda způsobená provozem motorového vozidla při organizovaném motoristickém závodu. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání - většinou dobrovolné smluvní pojištění, u vybraných profesí (např. lékaři, veterináři, auditoři, daňoví poradci, advokáti, notáři) je toto pojištění povinné smluvní, kdy profesní komory určily toto pojištění jako podmínku pro výkon této činnosti. Týká se pojištění odpovědnosti za škody způsobené pojištěným třetí osobě při výkonu pracovní činnosti. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku - dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, životě, zničení nebo poškození věci v důsledku vady výrobku. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností - dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti podnikatelů za škodu způsobenou provozem třetí osobě. 5 Nevztahuje se na státní orgány. 6 Vyhláška Ministerstva financí č.125/1993 Sb. ve znění vyhlášek č.43/1995 Sb., 98/1996 Sb., 74/2000 Sb., 487/2001 Sb. 7 Dříve bylo toto pojištění zákonné, v roce 2000 se změnila forma tohoto pojištění na povinné smluvní. 8 Konkrétně zákon č. 410/2004 Sb. 9 Tato výluka se netýká škod na zdraví a životě. 15

16 Další druhy pojištění odpovědnosti za škodu jsou např. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem civilního letadla, pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí, pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a další Jiná neživotní pojištění Do tohoto odvětví patří takové druhy neživotního pojištění, které nelze zařadit ani mezi pojištění majetku, ani mezi pojištění odpovědnosti za škodu. Jsou to: Úrazové pojištění - pojištění pro případ trvalého nebo přechodného tělesného poškození či smrt způsobené neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. Úrazové pojištění má obvykle tyto složky: Plnění za smrt úrazem - pokud nastane smrt pojištěného následkem úrazu, pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění obmyšlenému, tj. osobě určené pojištěným v pojistné smlouvě, která má právo na pojistné plnění. Plnění za dobu nezbytného léčení - vyplácí se určité procento ze sjednané pojistné částky. Plnění za dobu pracovní neschopnosti - vyplácí se v podobě denního odškodného za každý den pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. Plnění za tělesné poškození způsobené úrazem - vyplácí se procento z pojistné částky podle diagnózy. Plnění za trvalé následky úrazu - pojistné plnění je procento z pojistné částky podle oceňovacích tabulek, trvalé následky se zjišťují až po ustálení zdravotního stavu, většinou rok po úrazu. Plnění za plnou invaliditu - pokud je pojištěnému přiznám plný invalidní důchod, dostane pojistné plnění ve formě důchodu. Pojistit lze všechny složky úrazového pojištění, nebo jen některé z nich. Soukromé zdravotní pojištění - v rámci soukromého zdravotního pojištění rozlišujeme: Pojištění léčebných výloh - pojištění nadstandardní péče, pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, smluvní zdravotní pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem. Nemocenské pojištění - slouží jako náhrada výpadku příjmů, lze např. pojistit denní dávky při pracovní neschopnosti nebo denní odškodné při pobytu v nemocnici. 16

17 1.4 Tarifní skupiny Tarifní skupiny jsou homogenní skupiny pojistných smluv, pro něž je pojištěné riziko přibližně stejné [2]. Pojistné smlouvy se dělí do tarifních skupin podle tzv. tarifních proměnných, tak aby každá tarifní skupina odpovídala určité úrovni rizika. Díky tomu je možné nastavit stejnou pojistnou sazbu v rámci tarifní skupiny. Určení tarifních skupin by přitom mělo vycházet pouze z objektivních rizik. Přitom platí, že pokud bychom rizika rozdělili příliš podrobně, došlo by sice k přesnějšímu určení rizika a výši pojistného pro klienty, ale zároveň by v rámci jedné tarifní skupiny bylo málo pojistných smluv a docházelo by k většímu kolísání škodního průběhu a pojistně technické riziko by bylo příliš velké [2]. Tuto situaci pojišťovny většinou řeší pomocí slev a přirážek, takže pojišťovna může zachovat dostatečně velké tarifní skupiny a přitom individualizovat nestandardní rizika. Přitom rozlišujeme slevy a přirážky absolutní a relativní, kdy relativní přirážky a slevy mohou být započítávány dvojím způsobem, a to buď aditivně, nebo multiplikativně. Různé započítávání slev a přirážek názorně ukazují následující příklady [2]. Příklad 1.1. Započítávání absolutních přirážek. Převzato z [2, str. 302]. základní pojistné první přirážka sleva druhá přirážka výsledné pojistné 4,0 pojistné částky +2,5 1, 0 +0, 8 +2,3 +2,3 6,3 pojistné částky Příklad 1.2. Započítávání relativních přirážek aditivně. Převzato z [2, str. 302]. základní pojistné první přirážka sleva druhá přirážka výsledné pojistné 4,0 pojistné částky ,8 10,8 pojistné částky Příklad 1.3. Započítávání relativních přirážek multiplikativně. Převzato z [2, str.302]. základní pojistné 4,0 pojistné částky první přirážka , 0 10,0 sleva 50 5, 0 5,0 druhá přirážka ,0 výsledné pojistné 7,0 pojistné částky 17

18 Pokud chce pojišťovna zohlednit nejen objektivní rizika, která určují jednotlivé tarifní skupiny, ale i nějaké subjektivní riziko, např. počet bezeškodních let, může k tomu využít systémy bonus malus. Bonus je sleva na pojistném za bezeškodní průběh minulých let, malus je přirážka k pojistnému podle počtu pojistných událostí v minulosti. Pojišťovnu většinou také zajímá bonusová náročnost systému, kterou spočítáme jako (1 P P ) 100%, kde P je celkové pojistné s využitím bonusů a P je celkové pojistné v případě, že by bonusy použity nebyly [3]. V rámci jednotlivých tarifních skupin a kalendářního roku rozlišujeme podle [2] určité statistické ukazatele: průměrné pojistné plnění P P P P P P = průměrná pojistná částka P P průměrná škoda P celkové pojistné plnění N Č P P Č = celková pojistná částka N Š P Š = celkové pojistné plnění n škodní frekvence ŠF ŠF = q 1 = n N pojistná sazba P S P S = škodní sazba ŠS ŠS = škodní průběh ŠP ŠP = celkové pojistné celková pojistná částka celkové pojistné plnění celková pojistná částka celkové pojistné plnění celkové pojistné škodní stupeň ŠSt ŠSt = q 2 = P Š P P Č kde N je počet pojištění, n počet pojistných událostí, celková pojistná částka je součet pojistných částek všech pojištění [4], analogicky je definováno celkové pojistné plnění a celkové pojistné jako součet pojistného plnění [3], resp. součet pojistného [3]. Škodní frekvence q 1 udává odhadnutou pravděpodobnost škody v jedné pojistce za jeden rok [2] a škodní stupeň q 2 vyjadřuje střední výši škody na jednotkovou pojistnou částku za jeden rok [2]. V rámci neživotního pojištění sestavují pojišťovny tzv. škodní tabulky, které udávají četnostní rozdělení výše škod pro danou tarifní skupinu, tj. v rámci tarifní skupiny udává škodní stupně a k nim odpovídající relativní četnosti. Škodní tabulky slouží ke zpřesnění výpočtu škodního stupně q 2, protože se zde zohledňuje relativní četnost jednotlivých škodních stupňů [3]. Kde jednotlivé sloupce tabulky č. 1 znamenají: z : označuje jednotlivé intervalové škodní stupně, kde z = 0, 10 označuje interval 0 %, 10 %), z = 0, 20 interval 10 %, 20 %), atd. T z : udává počet pojistných událostí v daném škodním intervalu z. t z : udává relativní četnost pojistných událostí v daném škodním intervalu z, takže t z = T z n, 18

19 Tabulka 1: Škodní tabulka z T z t z Y z b z G z 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem , , Zdroj:[2] kde n je celkový počet pojistných událostí, v tomto případě to je Y z : je vážená výše škod ve škodním intervalu z, tj. Y z = t z střed škodního intervalu z. b z : kumulativní četnost škod ve škodních intervalech b z = t 0,10 + t 0, t z. G z : kumulativní vážená výše škod ve škodních intervalech 10 G z = Y 0,10 + Y 0, Y z. V situacích, kdy výše škody závisí na době trvání jejích následků, se používá místo škodní tabulky tzv. výlukový řád ze škodního stavu (např. při pojištění přerušení provozu, úrazové pojištění)[2]. Jednotlivé sloupce tabulky č. 2 nyní označují: z : počet týdnů (popř. dnů) trvání škodních následků. V z : počet pojistných událostí s dobou trvání škod nejméně z (např. počet práce neschopných). U z : počet pojistných událostí s dobou trvání škod právě z (např. počet uschopněných), 10 G 1,00 = q 2. U z = V z 1 V z. 19

20 Tabulka 2: Výlukový řád ze škodního stavu z V z U z u z u z z ,0000 0, ,0881 0, ,3267 0, ,2466 0, ,1361 0, ,0730 0, ,0390 0, ,0478 0,3585 (z = 7, 5) ,0199 0,2189 (z = 11) ,0099 0,1545 (z = 15, 5) ,0129 0,4515 (z = 35) Celkem ,0000 3,8081 Zroj:[2] u z : relativní četnost pojistných událostí s dobou trvání škod právě z, u z = U z n, kde n je opět celkový počet pojistných událostí. A střední délka škodního období je d = z u zz. 20

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Obsah. Neživotní pojištění zahrnuje: pojištění majetku pojištění odpovědnosti za škody další pojištění např. úrazové, zdravotní atd.

Obsah. Neživotní pojištění zahrnuje: pojištění majetku pojištění odpovědnosti za škody další pojištění např. úrazové, zdravotní atd. Neživotní pojištění Charakteristika Ve většině odvětví neživotního pojištění je náhodného charakteru okamžik vzniku pojistné události a výše pojistného plnění. Tak lze výši pojistného plnění považovat

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách Sedmá přednáška z UCPO TÉMA: Účtování o technických rezervách Technické rezervy Na účtech účtové skupiny 4x Technické rezervy účtuje pojišťovna o technických rezervách podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): majk Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je pojišťovna - pojišťovny spravuje ministerstvo financí -

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Příloha 7. Ekonomické údaje

Příloha 7. Ekonomické údaje Příloha 7. Ekonomické údaje Podle zákoníku práce a souvisejících účinných právních předpisů je ochrana zaměstnanců před dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání konstruována jako zákonné pojištění odpovědnosti

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

1. Kalkulace pojistného

1. Kalkulace pojistného 1. Kalkulace pojistného Pojistné - cena za pojistnou ochranu, tj. úplata za přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele. - kvantifikace pojistného by měla

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na zjištění vlivu vybraných faktorů na solventnost pojistitele. Pomocí analýzy

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Neživotní pojištění Základní rozdělení neživotního pojištění Pojištění spojené se zdravím člověka. Pojištění majetkových (finančních) škod. Pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění zájmů. Předmět neživotního

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více