Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:"

Transkript

1 bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/ října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ), rozhodl v souladu s ustanovením 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), ve věci změny integrovaného povolení, které udělil společnosti Technické služby města Jičína, se sídlem Na Tobolce 110, Jičín, s přiděleným IČ pro zařízení Skládka odpadů Popovice - Libec pod č.j /ZP/05-Mt-P ze dne 16. listopadu 2006 ve znění změn integrovaného povolení č.j /ZP/06-Mt-P ze dne 20. prosince 2006 a č.j. 2967/ZP/07-Mt-P ze dne 5. dubna 2007 (dále jen integrované povolení ), t a k t o: I. Podle ustanovení 19a odst. 2 zákona integrované prevenci v souladu s ustanovením 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci, krajský úřad společnosti Technické služby města Jičína, se sídlem Na Tobolce 110, Jičín, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Skládka odpadů Popovice - Libec (dále jen zařízení ), mění integrované povolení následovně:

2 A) V části II. výroku integrovaného povolení se stávající bod 8.2 Ruší a nahrazuje bodem 8.2 následujícího znění: 8.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o odpadech souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z účtu č /0100 vedeného u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1 Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ , Na Příkopě 854/14 (expozitura 17. listopadu 1074, Jičín) ve výši ,- Kč, včetně DPH (slovy: šest milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých) na práce související s provedením rekultivace a následnou péčí u svahu skládky - východ, jih 2. část a překrytí etapy 1. skládky. Projektovou dokumentaci stavby Rekultivace svahu východ, jih 2. část a překrytí etapy 1. skládky vypracovala společnost Hydroprojekt CZ a.s., (oprávněná osoba Ing. Petr Holý ČKAIT ) v květnu 2011 pod zakázkovým číslem Souhlas se vydává za splnění následujících podmínek: 1. Prostředky z výše uváděného účtu budou čerpány v souladu s 11 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška ) ve výši Kč, což činí 90 % rozpočtovaných nákladů. Zbývajících 10 %, tj Kč, potřebných na provedení rekultivace a pro zajištěním péče o zařízení, bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení rekultivačních prací, vydaného příslušným stavebním úřadem. 2. Provozovatel zajistí využití částky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí v souladu s jím předloženou rekapitulací nákladů na autorský dozor ( Kč), vlastní realizaci stavby ( Kč) a technologické jednotky svahová sekačka a vozík ( Kč) a pro stavební část v souladu s projektovou dokumentací (geotechnické zkoušky, geotechnický dozor). 3. Další prostředky z vázaného účtu na provedení dalších navazujících ucelených částí rekultivačních prací budou uvolňovány postupně v souladu s platnou legislativou podle schválené projektové dokumentace rekultivačních prací dalších částí zařízení. 4. Technologické jednotky (svahová sekačka) budou využity provozovatelem výhradně pro práce související se zajištěním péče o zařízení. 5. Uvolnění dalších finančních prostředků z vázaného účtu bude prováděno pouze na základě předložení nových žádostí, doplněných aktualizovanými náležitostmi. 6. Kontrola stavu rekultivačních prací a čerpání prostředků finanční rezervy bude provedena krajským úřadem po dokončení těsnící vrstvy (před realizací podorniční vrstvy) a po úplném dokončení plánované dílčí rekultivace na základě písemného oznámení provozovatele, které bude předáno krajskému úřadu s min. 14-ti denním časovým předstihem. B) V části II. bod 3 výroku integrovaného povolení se stávající odrážka 9) v tomto znění: 9. V rámci budování odplynovacího systému skládky budou realizována následující opatření: a) propojení vrtů na IV etapě a osazení 1 hořákem H- bio. Termín: do b) propojení vždy dvou studní na kazetě I do jednoho hořáku, celkem tedy na kazetu I přijdou zbývající dva hořáky z kazety IV. Termín: do c) na nově rekonstruovaných etapách II a III propojit vzájemně plynové studně a osadit celkem minimálně dvěma novými hořáky. Termín: do

3 d) čerpací zkouška na studních S-S4 na etapě I a studní S5-S11 na nově rekonstruované etapě II+III za účelem zjištění množství skládkového plynu a na základě výsledků této čerpací zkoušky budou posouzeny možnosti odplynění skládky. Termín: do Ruší. C) V části II. bod 4. Souhlas s provozními řády výroku integrovaného povolení se stávající odrážka v tomto znění: 2) s plánem úprav skládky Skládka odpadů Popovice Libec, plán úprav skládky z října 2005, který zpracoval Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 1 Ruší. D) V části II. bod 4. Souhlas s provozními řády výroku integrovaného povolení se stávající odrážka v tomto znění: b) Z hlediska ochrany ovzduší: Podle ustanovení ustanovení Čl. II odst. 3 zákona č. 521/2002, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), krajský úřad povoluje: Provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Skládka Popovice-Libec vypravovaný Ing. Milanem Zmátlíkem dne 13. května Povolený provozní řád bude průběžně dle potřeby aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. Se mění následovně: Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením 53 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad povoluje Provozní řád zvláště středního zdroje znečišťování ovzduší Skládka Popovice-Libec zpracovaný provozovatelem v platném znění (dále jen provozní řád zdroje ). Povolený provozní řád zdroje bude průběžně dle potřeby aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. Provozní řád zdroje spolu s platným integrovaným povolením bude přiložen k místním provozním předpisům tak, aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány. E) Část III výroku integrovaného povolení v tomto znění: V souladu s ustanovením 15 zákona o integrované prevenci stanoví krajský úřad povinnost uskutečnit tyto dodatečné podmínky: Věcně i termínově budou plněna opatření uvedená v Plánu úprav skládky bod 4.5 Časový harmonogram plánu úprav skládky, který je součástí schváleného Plánu úprav skládky takto: Výstavba etapy II. a III., realizace rekultivace svahů etapy I., II., III. Termín: červenec 2006 až červen 2007 (Výstavbě musí předcházet zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení modernizace skládky etapy I., II., III., zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení rekultivace svahů etapy I., II., III., zpracování projektové dokumentace odplynění skládky, získání stavebního povolení pro modernizaci skládky etapy I., II., III., rekultivaci svahů etapy I., II., III., odplynění skládky, získání rozhodnutí o změně integrovaného povolení, výběr dodavatele). Překrytí stávající úrovně etapy I. Termín: listopad dplynění skládky. Termín: od října 2006 průběžně dle plnění skládky a výsledků průzkumů. Ukončení ukládání odpadů do stávající etapy I. Termín: do 16. července Se ruší. 3

4 statní závazné podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny. důvodnění Dne 17. srpna 2011 krajský úřad obdržel ohlášení plánované změny zařízení dle ust. 16 odst. 1. písm. b) zákona o integrované prevenci resp. žádost provozovatele o souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy na realizaci stavby Rekultivace svahu východ, jih 2. část a překrytí etapy 1. skládky dle ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ). Dle ustanovení 82 odst. 2 zákona o odpadech se souhlas podle ustanovení 51 odst.1 zákona o odpadech nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. Podání bylo doplněno následujícími přílohami: - Kopie aktuálního výpisu z vázaného účtu (k ). - Kopie stavebního povolení pro stavbu Modernizace skládky a rekultivace svahu skládky, č.j. Výst/3524/2006/A1ze dne Projektová dokumentace stavby Rekultivace svahu východ, jih 2. část a překrytí etapy 1. skládky vypracovaná společností Hydroprojekt CZ a.s., v květnu Rekapitulace nákladů na provedení prací a harmonogram prací. Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení dle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, kterou bude rozhodnuto o udělení, popř. neudělení souhlasu k čerpání prostředků finanční rezervy. Krajský úřad v souladu s ustanovením 47 odst. 1správního řádu oznámil zahájení řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení dne 9. března K zahájenému řízení krajský úřad obdržel vyjádření České inspekce životního prostředí, blastního inspektorátu Hradec Králové, č.j. CIZP/45/IPP/ /11/KRC ze dne : ddělení odpadového hospodářství: ČIŽP bylo dne doručeno známení o zahájení řízení ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení Skládka odpadů Popovice - Libec, které neobsahovalo žádné přílohy. Na základě vyžádání byla na ČIŽP dne doručena projektová dokumentace stavby REKULTIVACE SKLÁDKY DPADŮ PPVICE LIBEC, S 02 Rekultivace svahu východ a jih 2.část a překrytí etapy I. ČIŽP souhlasí s realizací stavby Rekultivace svahu východ a jih 2.část a překrytí etapy I. V případě, že k této rekultivaci budou využity odpady, je nezbytné do změny integrovaného povolení tuto skutečnost zahrnout a zpracovat dodatek resp. nový Provozní řád pro fázi rekultivace. Vypořádání: Dle sdělení provozovatele nebudou při rekultivaci odpady využívány. Jiná vyjádření krajský úřad neobdržel. Na základě předložených podkladů a posouzení dané věci krajský úřad rozhodl o změně integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Vypořádání jednotlivých bodů výrokové části rozhodnutí: A) Ruší stávající bod 8.2. čerpání již bylo uskutečněno. Dále se doplňuje nový výrok povolující čerpání dalších prostředků z vázaného účtu. B) Závazné podmínky již provozovatel splnil. Bod 9 je již nerelevantní. 4

5 C) Plán úprav skládky se týkal staré části, která je již uzavřená a skládkování zde neprobíhá. D) V důsledku změny legislativy bylo nutné změnit formulaci tohoto bodu. E) Plán úprav skládky se týkal staré části, která je již uzavřená a skládkování zde neprobíhá. Podmínky provozovatel splnil. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Na základě předložených podkladů a posouzení dané věci krajský úřad rozhodl o změně integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ), rozhodl v souladu s ustanovením 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), ve věci změny integrovaného povolení, které udělil společnosti Technické služby města Jičína, se sídlem Na Tobolce 110, Jičín, s přiděleným IČ pro zařízení Skládka odpadů Popovice - Libec pod č.j /ZP/05-Mt-P ze dne 16. listopadu 2006 ve znění změn integrovaného povolení č.j /ZP/06-Mt-P ze dne 20. prosince 2006 a č.j. 2967/ZP/07-Mt-P ze dne 5. dubna 2007 (dále jen integrované povolení ), t a k t o: I. Podle ustanovení 19a odst. 2 zákona integrované prevenci v souladu s ustanovením 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci, krajský úřad společnosti Technické služby města Jičína, se sídlem Na Tobolce 110, Jičín, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), pro zařízení Skládka odpadů Popovice - Libec (dále jen zařízení ), mění integrované povolení následovně: Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje: umístění zařízení: kraj Královéhradecký obec Jičín katastrální území Popovice u Jičína, parcelní čísla: etapa I. (provozovaná) 216/1,216/2,216/3 etapa II. (stará i nová) 216/1 etapa III. (stará i nová) 216/1, 216/4 související objekty 216/3 215/2, 216/4, 216, 217 katastrální území Robousy, parcelní čísla: související objekty 569/3. 5

6 2) Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Kategorie podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t, s výjimkou skládek inertního odpadu. Skládka skupiny S-ostatní odpad: určená pro odpady kategorie ostatní odpad, podkategorie S-3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška ). Podrobný popis: skládka je na dotčeném území provozována od osmdesátých let minulého století. Prostor skládky byl rozdělen na etapy I., II., III a IV. V současnosti probíhá skládkování v prostoru etapy I. Etapa IV. byla uzavřena a zrekultivována její západní strana. Na etapě IV bude ukládána pouze zemina pro dotvoření tělesa v příčném spádu cca 2%. Pro uvedení skládky do souladu s platnou legislativou a technickými normami bude stávající skládka označena jako etapy I., II., III. uzavřena a rekultivována. Pro další ukládání odpadů budou vybudovány nové etapy na ploše původní skládky tj. původních etap I., II. a III. Dále bude zachováno označení nových etap shodně s původními - jako I., II., III. Při výstavbě nových etap skládky budou využity stávající objekty v areálu již postavené. Zařízení k odstraňování odpadů: ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech ). Projektovaná kapacita: stará již zaplněná skládka m 3 tj. cca tun (odhad), provozovaná etapa: I m 3, plánované modernizované etapy: I, II, III. celkem m 3 (V lednu 2006 zpracován projekt Skládka odpadů Popovice-Libec, Modernizace skládky číslo zakázky , zpracoval Ing. Petr Holý Hydroprojekt CZ a.s. Bylo vydáno stavební povolení č.j. výst. 3524/2006/A1 dne ). Množství ukládaných odpadů: cca t/rok Maximální kóta zaplnění: 307 m n. m. (výškový systém Balt po vyrovnání). 3) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Jímky průsakových vod: Drenážní systém je zaústěn do dvou bezodtokových, nepropustných jímek na jímání průsakových vod o celkovém objemu 540 m 3. bě jímky jsou navzájem propojeny a zaústěny do zakryté čerpací jímky osazené kalovým čerpadlem Sigma 100 GFHU. Je prováděn zpětný rozliv průsakových vod na těleso skládky v místě ukládání odpadů. K tomuto účelu slouží výtlačný řád, sestávající se z výtlakového potrubí, které je uloženo podél patní hrázky u plotu podél příjezdové cesty. Monitorovací vrty: HV1, PV2, PV3, PV4, PV5 Třídící plocha: Manipulační plocha u váhy s rozmístěnými nádobami: kontejner na železo, kontejner na dřevo, krytý kontejner na papír, popř. další kontejnery či nádoby na jednotlivé druhy odpadů. Plocha slouží pouze k vytřídění těchto odpadů ze svozu a není určena k výkupu. Deponie technologického materiálu: Je umístěna na okraji doposud otevřeného složiště IV etapy. Deponie ojetých pneumatik: Nachází se na západní straně skládky se samostatnou příjezdovou komunikací. Buňka pro příjem odpadů: Je zde umístěno pracoviště vedoucího skládky a počítač s programem Váha. Mostní váha: Nosnost 30 t (s přesností zjišťování hmotnosti ± 20 kg). Strojové vybavení areálu: Kompaktor BMAG BC 571 RB- hmotnost 30 t, 1 x buldozer S 100, nakladač DH. 6

7 Manipulační plocha k očistě vozidel: Zpevněný prostor před garážemi. Sociální buňka: Zázemí pro zaměstnance skládky. dpadní splaškové vody jsou zaústěny do bezodtokové jímky žumpy, která je pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod. Garáž pro techniku, sklad PHM: V plechové garáži je uskladněna technika a zároveň je zde prováděna základní údržba techniky. Dovoz PHM je zabezpečen nově zakoupenou mobilní nádrží HEFA, která je umístěna v plechové garáži i s plechovým dnem a roštem nad záchytnou vanou. Dále jsou zde skladovány přenosné nádoby s ostatními provozními kapalinami v minimálním množství. 4) Přímo spojené činnosti : - převzetí, evidence a kontrola odpadů - doprava odpadů - ukládání odpadu do skládky - očista vozidel - nakládání se skládkovými vodami - nakládání se skládkovým plynem - monitorování - rekultivace II. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením 13 odst. 4 a ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Emisní limity dle ustanovení 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci 1.1. chrana ovzduší Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), dále jen zákon o ochraně ovzduší, k provozu středního zdroje znečišťování ovzduší Skládka odpadů Popovice Libec. Tab. 1 Emisní limity Skládka odpadů Popovice - Libec 1.2. Hluk Ekvivalentní hladina akustického tlaku produkovaného zařízením nepřesáhne: Pro denní dobu 50 db (6:00 až 22:00) v chráněném venkovním prostoru Pro noční dobu 40 db (22:00 až 6:00) v chráněném venkovním prostoru 2. Podmínky při nakládání s odpady dle ustanovení 13 odst. 4. písm. c) zákona o integrované prevenci 2.1 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dále jen zákon o odpadech souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů (způsob odstraňování odpadů D1 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech pro odpady dle tab. 1. 7

8 Tab. 1 Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením (D1) Kat. číslo* Název odpadu podle katalogu odpadů Kategorie dpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem dpadní písek a jíl Nerudný prach neuvedený pod číslem Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a dpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem dpadní plasty (kromě obalů) Agrochemické odpady neuvedené pod číslem Kovové odpady Asfalt Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem dpadní práškové barvy dpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem dpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) Popílek ze spalování uhlí Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem dpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a Písky z fluidních loží dpady ze zpracování strusky Nezpracovaná struska Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem kuje z válcování dpadní oxid hlinitý Jiné stěry neuvedené pod číslem Prach ze spalin neuvedený pod číslem Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem dpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem

9 Kat. číslo* Název odpadu podle katalogu odpadů Kategorie Pecní struska Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem Jiný úlet neuvedený pod číslem dpadní pojiva neuvedená pod číslem dpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem Pecní struska Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem Jiný úlet neuvedený pod číslem dpadní pojiva neuvedená pod číslem dpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem dpadní materiály na bázi skelných vláken Úlet a prach dpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem dpadní sklo neuvedené pod číslem Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem dpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním Úlet a prach Kaly a filtrační koláče z čištění plynů Vyřazené formy dpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem dpad surovin před tepelným zpracováním dpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly dpadní beton a betonový kal Piliny a třísky železných kovů Úlet železných kovů Piliny a třísky neželezných kovů Úlet neželezných kovů Plastové hobliny a třísky dpady ze svařování dpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem

10 Kat. číslo* Název odpadu podle katalogu odpadů Kategorie Plastové obaly (pouze nevyužitelné zbytky po vytřídění na sběrném dvoře) Kovové obaly (pouze nevyužitelné zbytky po vytřídění na sběrném dvoře) Kompozitní obaly (pouze nevyužitelné zbytky po vytřídění na sběrném dvoře) Směsné obaly (pouze nevyužitelné zbytky po vytřídění na sběrném dvoře) Skleněné obaly (pouze nevyužitelné zbytky po vytřídění na sběrném dvoře) Textilní obaly (pouze nevyužitelné zbytky po vytřídění na sběrném dvoře) Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Brzdové destičky neuvedené pod číslem Železné kovy (pouze nevyužitelné) Neželezné kovy (pouze nevyužitelné) Plasty (pouze nevyužitelné) Sklo (pouze nevyužitelné) Součástky jinak blíže neurčené Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až (pouze nepodléhající zpětnému odběru) Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem (pouze nepodléhající zpětnému odběru) Anorganické odpady neuvedené pod číslem rganické odpady neuvedené pod číslem Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem Beton Cihly Tašky a keramické výrobky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Sklo Plasty Kabely neuvedené pod Zemina a kamení neuvedené pod číslem Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem

11 Kat. číslo* Název odpadu podle katalogu odpadů Kategorie Izolační materiál s obsahem azbestu N Izolační materiály neuvedené pod čísly a Stavební materiály obsahující azbest N Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a dpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Chemikálie neuvedené pod číslem dpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování Jiný popel a struska neuvedené pod číslem Jiný popílek neuvedený pod číslem Kotelní prach neuvedený pod číslem dpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem dpadní písky z fluidních loží Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem Vitrifikovaný odpad Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu Kompost nevyhovující jakosti Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu Shrabky z česlí dpady z lapáků písku Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) Kaly z dekarbonizace Upotřebené aktivní uhlí Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů (pouze v pevném stavu) Železný a ocelový odpad Neželezný odpad Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem Jiné frakce neuvedené pod číslem Železné kovy Neželezné kovy Plasty a kaučuk Sklo Textil Nerosty (např. písek, kameny) Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 11

12 Kat. číslo* Název odpadu podle katalogu odpadů Kategorie odpadu neuvedené pod číslem Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem Papír a lepenka Sklo Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven děvy Textilní materiály Jedlý olej a tuk Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem Detergenty neuvedené pod číslem Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem (pouze nepodléhající zpětnému odběru) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a (pouze nevyužitelná část těchto odpadů) Dřevo neuvedené pod číslem Plasty Kovy dpady z čištění komínů Další frakce jinak blíže neurčené Biologicky rozložitelný odpad Zemina a kameny Jiný biologicky nerozložitelný odpad Směsný komunální odpad dpad z tržišť Uliční smetky Kal ze septiků a žump dpad z čištění kanalizace bjemný odpad Komunální odpady 2.2 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o odpadech souhlas k využívání odpadů pro technologické zabezpečení skládky (dále jen TZS ) zahrnující překryv odpadů, rekultivační vrstvy, hrázky (způsob využívání odpadů R11 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech). Pro TZS mohou být používány odpady dle tab. 2. Tab. 2 Seznam odpadů pro technologické zabezpečení skládky Kat. číslo* Název odpadu Kategorie dpady z těžby rudných nerostů dpady z těžby nerudných nerostů Jiná hlušina neuvedená pod čísly a dpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem dpadní písek a jíl Nerudný prach neuvedený pod číslem dpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem Zemina z čištění a praní řepy Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 12

13 Kat. číslo* Název odpadu Kategorie uvedeného pod číslem ) dpady ze zpracování strusky Nezpracovaná struska Pecní struska Pecní struska Plastové obaly Pneumatiky Beton Cihly Tašky a keramické výrobky Zemina a kamení neuvedené pod číslem Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Zemina a kameny 2.3 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o odpadech souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, které vznikají při činnosti zařízení. Nakládání s nebezpečnými odpady spočívá v jejich shromažďování a třídění na určených místech. Následně budou tyto nebezpečné odpady předávány do vlastnictví oprávněné osobě k zajištění jejich využití nebo odstranění. Jedná se o nebezpečné odpady uvedené v tab. 3. Tab. 3 Seznam nebezpečných odpadů Kat. číslo* Název odpadu podle katalogu odpadů Kategorie Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy N znečištěné nebezpečnými látkami lejové filtry N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N lověné akumulátory N Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a ) N * katalogová čísla odpadů dle vyhlášky číslo 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. 2.4 Podmínky nakládání s odpady 1. V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze schválené druhy odpadů kategorie ostatní odpad dle tab. 1 a nebezpečné odpady katalogových čísel Izolační materiály s obsahem azbestu a Stavební materiály obsahující azbest, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest za splnění všech podmínek tohoto rozhodnutí. 2. Skládkován bude pouze odpad, který je upraven. To se netýká odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani ostatních odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Úpravy odpadu, které se požadují před uložením odpadu na skládku (dle přílohy 13

14 č. 4 zákona o odpadech): D 8 - Biologická úprava; D13 - Úprava složení nebo smíšení odpadů; D14 - Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D 13). 3. V zařízení je možno odstraňovat uložením odpady pouze v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav. 4. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy číslo 3 vyhlášky. 5. Ze skládkování, a využití pro TZS budou vyloučeny odpady dle odstavce A přílohy č.5 vyhlášky a odpady na bázi sádry. 6. Využitelné a kompostovatelné odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje platné technické normě pro průmyslové komposty nebo je ekonomicky nedostupný. Prohlášení původce odpadu o tom, že odpad nelze využít, bude archivováno minimálně po dobu 30 let. 7. dpady s koncovým dvojčíslím 99 musí být pro účely evidence uváděny s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu včetně kategorie odpadu. 8. Druh odpadu pneumatiky bude používán jako technologický materiál pouze k zajištění tvorby ochranné vrstvy těsnícího prvku před ukládáním odpadů a jako rastr drenážní vrstvy na svazích tělesa. 9. Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení. 10. Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, půdy, povrchových i podzemních vod a hluk. 11. Provozovatel zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti: a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu dle přílohy číslo 1 bodů 2 a 3 vyhlášky při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad, b) kontrolu splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou skupinu skládek S-3, c) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, d) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu), e) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky průběžné evidence, f) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení, g) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu. h) dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení budou uchovávány po dobu následné péče o skládku. 12. Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, je nutné jej vytřídit a shromažďovat na zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou osobou. 13. Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha složiště na tělese skládky. Vysypané odpady budou průběžně hutněny kompaktorem a zapracovávány do skládkového tělesa. 14. Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu k TZS pro překryv uloženého a zhutněného odpadu. Vrstva zhutnělého odpadu o maximální mocnosti 2 m, bude vždy dle 14

15 potřeby, za větrného počasí, minimálně však jednou za 14 dní překryta vrstvou materiálu k TZS s výjimkou plastů nebo vhodného ostatního odpadu o dostatečné mocnosti, která zajistí omezení negativních vlivů ze skládky. Maximální množství odpadu použitého k TZS činí 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce za každý kalendářní rok. Toto omezení se netýká materiálů pro konečnou rekultivaci. 15. dpady přijímané na skládku za účelem TZS budou přijímány pouze v množství, které odpovídá potřebě technologického materiálu pro technické zabezpečení a uzavírání skládky, v souladu se schváleným provozním řádem. 16. druhu, původu a množství odpadů k TZS bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na tělese skládky, s výjimkou odpadu kat. č pneumatiky, které mohou být skladovány mimo těleso skládky. 17. S průsakovými vodami bude nakládáno jako s vodami odpadními, ne jako s odpady. 18. Umísťování odpadu na skládku se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita hromad odpadu a s nimi spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům. 19. Při odstraňování nebo využívání prašných odpadů, zejména popílků, učinit taková opatření, aby byly minimalizovány emise TZL, např. zkrápěním. 20. Při ukládání odpadů katalogových čísel Izolační materiály s obsahem azbestu a Stavební materiály obsahující azbest na skládku budou zajištěny následující podmínky a opatření v souladu s vyhláškou: a) musí být vedena dokumentace (schematický plán) o umístění odpadu s obsahem azbestu na skládce, b) na místech, kde je uložen odpad s obsahem azbestu, se nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce); c) odpad přijímaný do vyhrazených sektorů zařízení nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech popř. musí být jinak zabráněno uvolňování vláken azbestu do ovzduší, d) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv přímému kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky a všechna další opatření v souladu s ustanovením 40 a 41 zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 19 a 21 nařízení vlády číslo 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 5 vyhlášky číslo 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí dle ustanovení 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci 1. Těsnící systém a drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky. Po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost. Nálety dřevin na těsněné ploše budou odstraňovány. 2. Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací na neuzavřený povrch skládky nebo ve vhodné čistírně odpadních vod. 3. Záchytné příkopy budou udržovány čisté, nezarostlé a nezanesené. 4. dplyňovací studny nesmí být zasypány odpadem, musí být plynotěsně uzavřeny a musí být přístupné pro účely provozu, údržby a monitoringu. 5. Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí, zejména: recirkulací průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním tělesa skládky materiálem k TZS, kropením komunikace užitkovou vodou, pravidelnou údržbou a čištěním obslužné a příjezdové komunikace. 15

16 6. Provozovatel bude dle potřeby, nejméně jednou ročně prováděn odborný zásah proti plevelným rostlinám a živočichům. 7. Provozovatel bude zajišťovat ochranu areálu skládky proti vniknutí nepovolaných osob. 8. Realizace modernizace etap II a III bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení Skládka odpadů Popovice-Libec, modernizace skládky (číslo zakázky , archivní číslo /06/01), kterou vypracoval Ing. Petr Holý ČKAIT osoba oprávněná ve smyslu ustanovení 46a odst. 3a zákona číslo 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). 4. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie dle ustanovení 13 odst. 4 písm. f) zákona o integrované prevenci 1. Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména jejich nahrazováním vhodnými odpady povolenými k přijetí do zařízení. 2. Na základě čerpací zkoušky bude posouzena možnost energetického využití skládkového plynu. Zpráva obsahující posouzení možnosti odplynění bude doložena krajskému úřadu v rámci souhrnné zprávy. 5. patření pro předcházení haváriím dle ustanovení 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, dále jen vodní zákon souhlas ke skládce za splnění následujících podmínek 1. Při rozšiřování skládky o další etapy je nutné zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat. 2. Hladinu vody v jímkách průsakových vod udržovat na takové úrovni, aby nedošlo k přetečení jímek a znečištění geologického prostředí, případně podzemních a povrchových vod. Bude označena maximální hladina v jímkách a označení bude trvale udržováno. 3. Místa ohrožená výbuchem z důvodu nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 4. Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních, povrchových vod nebo geologického prostředí. 5. V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. 6. Boudou provedena opatření k zabránění přepadu odpadů a jiných závadných látek na nezaskládkovanou část II. etapy (izolovaného prostoru pro II. etapu z něhož jsou odváděny dešťové vody) 6. patření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka dle ustanovení 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci 1. Při poruše vážního a evidenčního systému nebo výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data. 2. V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek a čerpacích jímek průsakových vod a včas zajistit předání těchto vod do čistírny odpadních vod. 16

17 3. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informované instituce a osoby, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií, každá havárie bude do 24 hodin ohlášena vodoprávnímu úřadu, krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí. 4. Souhlas s provozními řády a) Z hlediska nakládání s odpady Podle ustanovení 82 zákona o odpadech krajský úřad uděluje souhlas s provozním řádem Provozní řád skládky Popovice Libec vypracovaný Ing. Milanem Zmátlíkem v březnu 2007, v platném znění. Schválený provozní řád bude průběžně aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. b) Z hlediska ochrany ovzduší: Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením 53 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad povoluje Provozní řád zvláště středního zdroje znečišťování ovzduší Skládka Popovice-Libec zpracovaný provozovatelem v platném znění (dále jen provozní řád zdroje ). Povolený provozní řád zdroje bude průběžně dle potřeby aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. Provozní řád zdroje spolu s platným integrovaným povolením bude přiložen k místním provozním předpisům tak, aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány. 7. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) dle ustanovení 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci Skládka odpadů musí mít zaveden Program kontroly a monitorování. Kontrola a monitorování podle tohoto programu probíhá jak během provozování skládky, tak v průběhu následné péče o skládku po jejím uzavření. Program kontroly a monitorování musí obsahovat: - sledování množství a jakosti průsakových vod, - sledování jakosti podzemních a povrchových vod v okolí skládky, - sledování množství a složení skládkového plynu, - sledování tělesa skládky a jeho podloží, - kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku, - kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí, - kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky Jakost a množství průsakových vod dběrným místem pro monitoring průsakových vod bude výtok ze skládky do jímek průsakových vod. Parametr a četnost měření průsakových vod se stanovuje dle tab. 5. Tab. 5 Parametry a četnost měření průsakových vod Parametr množství průsakových vod [m 3 ] ph, CHSK Cr, BSK 5, AX, N celk, Zn, Pb, Cd, Cr celk, As, Ba Četnost měření průběžně 2 x rok (březen, září) 17

18 podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou; statický odběr vzorku. Vzorky průsakových vod budou odebírány současně při odběru vzorků podzemních vod. Rozbory musí být zajištěny laboratoří oprávněnou k provádění rozborů vody ve smyslu 92 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, dále jen oprávněná laboratoř. Ukazatele, jako je teplota vody, ph budou určovány přímo na místě v terénu. Množství průsakových vod odvezených na čistírnu odpadních vod bude evidováno Monitoring podzemních vod V rámci monitoringu podzemních vod bude sledována úroveň hladiny monitorovacích objektů a jakost podzemních vod v okolí skládky. Monitoring bude realizován prostřednictvím monitorovacích objektů: vrty HV1, PV2, PV3, PV4, PV5; studna u č.p. 9 na pozemkové parcele číslo 10/3 v katastrálním území Popovice a studna u č.p. 143 na pozemkové parcele číslo 256/14 v katastrálním území Popovice dle podmínek uvedených v tab. 6. Tab. 6 Parametry a četnost měření podzemních vod bjekt Parametry Četnost Úroveň hladiny ve vrtech 1 x za měsíc vrty studny sírany, chloridy, Ncelk., Fe, PCB (suma), As, Ba, Cd, Cr, Hg, Zn, Pb, Ni, uhlovodíky C 10 -C 40, AX, ph, CHSK Cr, BSK 5, CN celk ph, CHSK Mn, KNK, Ca, Fe, Mg, Mn, chloridy, NH 4, N 2, N 3, sírany, uhlovodíky C 10 -C 40, CN volné, CN celk, TL (1,1,2-trichlorethen; 1,1,2,2-tetrachlorethen; 1,2- dichlorethan; chlorbenzeny jednotlivě), PCB (jednotlivě), PCB (suma), b. koli, mezofilní org., psychrofilní org., enterokoky, kvasná zkouška, teplotní test 2 x za rok (březen, září) 1 x za 3 roky podmínky a způsob odběru vzorků a vyhodnocení výsledků: Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou a vyhodnocovány oprávněnou laboratoří; dynamický odběr čerpadlem. Před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Po ukončení čerpání bude opětovně změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech. 7.3 Jakost povrchových vod dběrná místa monitoringu povrchových vod: Popovický potok číslo hydrologického pořadí povodí říční km 1.2 (od soutoku s Cidlinou). Parametr a četnost měření průsakových vod se stanovuje dle tab. 7. Tab. 7 Parametry a četnost měření povrchových vod Parametry Četnost sírany, chloridy, N celk., Fe, PCB (suma), As, Ba, Cd, Cr, Hg, Zn, Pb, Ni, 1 x za rok (březen) uhlovodíky C 10 -C 40, AX, ph, CHSK Cr, BSK 5, CN celk, vodivost podmínky a způsob odběru vzorků, vyhodnocení výsledků: Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou a vyhodnocovány oprávněnou laboratoří. Typ vzorku prostý bodový Jakost a množství skládkového plynu Monitoring bude realizován v plynových studnách. V případě vybudování čerpací stanice bude monitoring realizován pomocí kontinuálního analyzátoru. Podmínky, způsob a četnost odběru vzorků: - Měření bude zajišťováno oprávněnou osobou. - Četnost měření bude minimálně 1 x ročně (teplota nesmí klesnout pod 5 C) se sledováním obsahu CH 4, C 2, 2, N 2 (dopočtem do 100 %) a atmosférického tlaku. 18

19 V rámci průzkumného měření bude četnost upravena v souladu s platnou technickou normou. - Počet a rozmístění vzorků při odběrech pomocí zárazných sond bude volen s ohledem na velikost tělesa a kolísání naměřených výsledků. dběrná místa je třeba zaměřit či jinak spolehlivě označit, aby bylo možné srovnávat naměřené hodnoty Další monitoring a) Denně sledované ukazatele - úroveň hladiny průsakové vody v jímkách - vizuálně - funkčnost technického vybavení skládky viz - kontrola čistoty nezaskládkované části II. etapy (izolovaného prostoru pro II. etapu z něhož jsou odváděny dešťové vody) vizuálně. Případné znečištění (odpady, závadné látky), bude bezodkladně odstraněno. b) Ukazatele sledované 1 x ročně - procento zaplnění skládky odpadem, množství ukládaného odpadu, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), konsolidace a změny tvarů skládkového tělesa. c) Ukazatele sledované 1x za dva roky - konstrukce jímek - vizuálně 7.6 Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu Výsledky jednotlivých monitorovacích kol vod a skládkového plynu budou zaznamenány v protokolech z monitoringu. statní výsledky měření a monitorování zařízení budou provozovatelem zaznamenány do provozního deníku. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit (např. meteorologické ukazatele, mimořádné okolnosti, apod.). Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen integrovanou závěrečnou zprávou z monitoringu, která bude předána krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Výsledky ročního monitoringu podzemních a povrchových vod budou vyhodnocovány jednou za 3 roky autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a předány krajskému úřadu v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Provozování monitorovacího systému, včetně jeho údržby a vyhodnocování výsledků, zabezpečí buď provozovatel, pokud je k monitoringu oprávněný a odborně a technicky vybavený, nebo smluvně zajištěná organizace, disponující potřebnými oprávněními, odbornou způsobilostí a měřící technikou. 8. patření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti dle ustanovení 13 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci 8.1. Skládka - Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením 82 odst. 2 zákona o odpadech stanovuje doba trvání a podmínky péče o skládku po ukončení jejího provozu, rekultivaci a asanaci 1. Uzavírání tělesa skládky a jeho částečná rekultivace bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých částí etap, v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Celková konečná rekultivace skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování. 2. Rekultivace stávající skládky (zahrnující části S 01.1 rekultivace svahu skládky jih 1 část, S 01.2 rekultivace svahu skládky jih 2. část, S 02 rekultivace svahu skládky východ, S 03 překrytí temene staré zátěže) bude provedena na základě projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení Skládka odpadů Popovice-Libec, rekultivace svahu skládky (číslo zakázky , archivní číslo /06/01), kterou vypracoval 19

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 1 Obsah žádosti ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 2 Identifikace provozovatele zařízení 2.1 Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem 1.Obchodní

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7.8.2013 Číslo jednací: 020789/2013/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_020789/2013/KUSK/39 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Na skládku je zakázáno ukládat odpady uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. příloha č. 5 a 341/2008 příloha

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Kat.č. odpadu Název druhu odpadu Pozn. 1 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Oznamovatel : MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Název dokumentu: Sběrna MR STEEL GROUP s.r.o. Bruntál, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory Oznámení záměru

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 znamovatel : Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 Název dokumentu: Sběrna Rec-Eko Group s.r.o. Havířov navýšení kapacity + nakládání s akumulátory známení záměru

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. V souladu s ustanovením 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Odpady a recyklace Přednáška č.10 Legislativa v OH Předpisy v odp. hospodářství zákony vyhlášky technické normy Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N Příloha č. 1 k rozhodnutí Č.j. 29431/2015/OZZL, Sp.zn. 9528/2015/mají ze dne 21.4.2015 Seznam odpadů kategorie - objekt SO 02 zařízení Dopravní, skladovací a třídící středisko Marius Pedersen a.s., Borovany.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky Vznikají na dílnách a jsou uloženy v jímkách. Za uložení a manipulaci s odpadem odpovídá mistr.

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky Vznikají na dílnách a jsou uloženy v jímkách. Za uložení a manipulaci s odpadem odpovídá mistr. Příloha 1 Seznam odpadů Dle platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady smí firma KORYNA nábytek, a.s. soustřeďovat, shromažďovat a třídit pouze následující druhy nebezpečných odpadů: Kyselina

Více

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Uherský Brod Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice č. 3 /2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD Město Týnec nad Labem O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Týnec nad

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více