ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne , ve znění pozdějších změn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn"

Transkript

1 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení č.j. ŽPZ/124/05/Hd ze dne (nabytí právní moci dne ), ve znění pozdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní moci 1. MSK / MSK / MSK 23826/ MSK 4439/ MSK 52505/ MSK / MSK 40035/ MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK 2817/ MSK 56622/ Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Právnické osobě: ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ , se vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Identifikační údaje zařízení : Název: Závod 10 - Koksovna Provozovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ

2 Kategorie: 1.3. Koksovací pece Umístění: Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Katastrální území: Bartovice, Kunčice nad Ostravicí I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností : a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci Koksárenská baterie č. 1, (KB 1) 72 komor, projektovaná kapacita t cks /rok (kategorie 1.3. Koksovací pece) Koksárenská baterie č. 2, (KB 2) 72 komor, projektovaná kapacita t cks /rok (kategorie 1.3. Koksovací pece) Koksárenská baterie č. 11, (VKB 11) 60 komor (bloky A, B), projektovaná kapacita t cks /rok (kategorie 1.3. Koksovací pece) Technologická zařízení na výrobu koksu vysokoteplotním ohřevem uhelné vsázky za nepřístupu vzduchu. Koksovací baterie jsou tvořeny koksovacími komorami, mezi nimiž jsou topné stěny vyhřívané technicky čistým koksárenským plynem nebo směsným plynem na teplotu 1150 C. Prostupem tepla přes stěny komor do vsázky probíhá vysokoteplotní karbonizace. KB 1 a KB 2 jsou plněny vsázkou pomocí pěchovacího stroje (pěchovací provoz), VKB 11 je plněna pomocí plnícího vozu (sypný provoz). b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Hasící věž HV č. 1, projektovaná kapacita 756 kt cks /rok Hasící věž HV č. 6, projektovaná kapacita kt cks /rok Tato zařízení slouží k zchlazení žhavého koksu vodou z 1000 C na 200 C. c) Přímo spojené činnosti Příprava uhelné vsázky, projektovaná kapacita mokré uhlí o skladování uhlí o rozmrazovna o mletí uhlí, míchání uhlí o doprava uhlí do koksárenských baterií Koksová služba, projektovaná kapacita t cks Představuje technologické operace odpařování vody, dochlazování koksu na koksových rampách, třídění v hrubých a jemných třídírnách, drcení, skladování, doprava a nakládka vyrobeného koksu. Pro koks z KB 1 a KB 2: o koksová rampa č. 1 o hrubá třídírna 1 (HT 1)

3 o jemná třídírna 1 (JT 1) Pro koks z KB 11: o koksová rampa č. 6 o hrubá třídírna 2 (HT 2) o jemná třídírna 2 (JT 2) Koksochemie, projektovaná kapacita m 3 /h koksárenského plynu Slouží k odsávání, dopravě a čištění surového koksárenského plynu, ke zpracování chemických výrobků a k čištění fenol-čpavkových vod. Výsledkem je technicky čistý koksárenský plyn. Průchodem surového koksárenského plynu chemickými procesy čištění dochází k odstranění dehtu, amoniaku, sirovodíku, benzolu a dalších látek z koksárenského plynu, za současné tvorby vedlejších produktů, jako surový dehet, surový benzol, síra. o Hrubá kondenzace o Jemná kondenzace Zařízení používá systém nepřímého vodního chlazení, slouží k oddělování dehtových podílů z koksárenského plynu, zahrnuje nádrže, čerpadla, jímky, primární chladiče, mechanické a elektrostatické odlučovače dehtu. o Turbovna Slouží k odsávání koksárenského plynu z KB a k jeho dopravě přes jednotlivá zařízení provozu 104 Koksochemie. o Benzolka Zařízení k vypírání benzenových uhlovodíků benzenu, toluenu, xylenu, naftalenu (BTX uhlovodíků) z pracího oleje za vzniku surového koksárenského benzolu. o Odsíření koksárenského plynu Zařízení slouží k odstranění sirovodíku, kyanovodíku, amoniaku, BTX uhlovodíků. o Biologická čistírna odpadních vod Slouží k čištění vzniklých fenolčpavkových vod před jejím vypouštěním do veřejné kanalizace města Ostravy. Venkovní komunikace a její údržba Jedná se o vnitropodnikové komunikace sloužící v provozu zařízení pro dopravu a manipulaci s materiály a surovinami. II. Krajský úřad stanovuje společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská č.p. 689, Ostrava Kunčice, IČ , jako provozovateli uvedeného zařízení dle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci a to: závazné podmínky provozu zařízení, 1. Emisní limity dle 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci, emisní stropy a související monitoring 1.1 Ovzduší Emisní limity

4 Emisní zdroj Příprava uhelné vsázky Mlýn č. 21 až Přesyp č. 1 až Otop KB Otop KB Otop VKB 11 A+B) Vytlačování koksu 519 Odprašovací st. KB 1 a Odprašovací st. VKB 11 Hašení koksu 711 Hasící věž č Hasící věž č. 6 Třídění koksu HT Přesyp č. 1 a JT Přesyp č. 3 až Zásobník koksu Přesyp č HT 1 odlučovač KH HT 2 odlučovač 4 jih 823 HT 2 odlučovač 6 sever 831 JT 1 odlučovač KJ JT 1 odlučovač KJ JT 2 odlučovač 1 záp. 834 JT 2 odlučovač 2 vých. 061 Rozmrazovna Znečišťující látky Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky Četnost měření TZL 30 C 1 x za kalendářní rok TZL 50/20 1) SO NO x 500 TZL 50/20 1) SO NO x 500 TZL 20 PAH 0,2 TZL 50 g/t 2) 25 g/t cks TZL, NO B x - Kontinuální měření 5 % O 2 SO 2-1x za kalendářní rok B 5 % O 2 B NO x - Kontinuální měření TZL Kontinuální měření pro provoz budoucí nové VKB 11 TZL, SO 2-1x za kalendářní rok 1 x za kalendářní rok - 1 x za 5 kalendářních let 3) TZL 30 C 1x za kalendářní rok NO x 400 CO 800 A - 1) 2) 3) Emisní limit platný od Emisní limit platný pro hasicí věž č. 1 do K měření bude použita neizokinetická Mohrhauerova metoda (původní metoda VDI 2303) Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek. Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních provozních podmínek. Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek. TZL - Tuhé znečišťující látky NO x - Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý CO - Oxid uhelnatý SO 2 - Oxid siřičitý PAH - Polycyklické aromatické uhlovodíky [benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol(1,2,3,-c,d)pyren, benzo(k)fluoranten]

5 cks - celkový suchý koks Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve vztahu k závazným podmínkám stanoveným v bodu integrovaného povolení: Stacionární zdroje Kód 061 Rozmrazovna (zdroj není vybaven komínem ani výduchem) 3.2. Rozmrazovny s přímým ohřevem 211, 221, 231 Otop KB 1, Otop KB 2, Otop VKB Otopy koksárenských baterií (Mlýny, Přesypy, Recyklace dehtu) Příprava uhelné vsázky 311, 321, 331 (Koksování KB 1, KB 2 a VKB 11, Koksochemie) Koksování 511, 521, 531, 541, 519, 539 (Odplynění KB 1, KB 2 a VKB 11 A, VKB 11 B, Odprašovací st. KB 1 a 2, Odprašovací stanice VKB 11) Vytlačování koksu (HT přesypy č. 1 a 2, JT přesypy č. 3, 4 a 5, zásobník koksu) , (HT odlučovače, JT odlučovače) Třídění koksu Emisní stropy a) Pro následující emisní zdroje: 111 Mlýn č.21, 112 Mlýn č.22, 113 Mlýn č.23, 114 Mlýn č.24, 115 Mlýn č.25, 116 Mlýn č.26, 117 Přesyp č.1, 118 Přesyp č.2, 119 Přesyp č.3, Otop KB 1, Otop KB 2, 231 Otop KB 11 (A+B), 519 Odprašovací st. KB 1 a 2, 539 Odprašovací st. VKB 11, 711 Hasící věž č.1, 736 Hasící věž č.6, 811 HT 1 Přesyp č.1, 812 HT 1 Přesyp č.2, 813 JT 1 Přesyp č.3, 814 JT 1 Přesyp č.4, 815 JT 1 Přesyp č.5, 816 Zásobník koksu Přesyp č.6, 821 HT 1 odlučovač KH 47, 822 HT 2 odlučovač 4 jih, 823 HT 2 odlučovač 6 sever, 831 JT 1 odlučovač KJ 50, 832 JT 1 odlučovač KJ 52, 833 JT 2 odlučovač 1 záp., 834 JT 2 odlučovač 2 vých. zařízení závodu 10 - Koksovna se stanovuje emisní limit vyjádřený jako emisní strop pro znečišťující látku s platností od : TZL b) Pro následující emisní zdroje: Otop KB 1, Otop KB 2, Otop KB 11 (A+B) zařízení závodu 10 - Koksovna se stanovují emisní limity vyjádřené jako emisní strop pro znečišťující látky s platností od : SO (do ) 115 (od ) NO Zdroj/ rok Pro zdroje č. 711 Hasící věž č. 1 a č. 736 Hasící věž č. 6, u kterých byla ve sledovaném roce 2008 překročena přípustná úroveň emisí TZL 30 tun, se stanovuje emisní strop na úrovni nejvýše 70% hodnoty průměrné roční emise TZL a lhůta k jejich dosažení s platností od : ,6 45,6 43,7 41,7 39,8 37,8 35,8 33,9 31, ,0 72,0 68,9 65,9 62,8 59,7 56,6 53,5 50,4

6 1.2 Voda Uděluje se povolení k vypouštění odpadních fenolčpavkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Místecká, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění. Emisní limity a vypouštěné množství jsou stanoveny Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava Uděluje se povolení k vypouštění odpadních fenolčpavkových vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek (Hg, AOX) do kanalizace. Emisní limity a vypouštěné množství jsou stanoveny Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava Při vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu budou dodržovány podmínky Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava. 1.3 Hluk a vibrace Nejsou stanoveny. 1.4 Neionizující záření Nejsou stanoveny. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1 Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části bude předložen krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení. 2.2 V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 3.1 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel: Katalogové Název odpadu číslo Ropné kaly z údržby zařízení Jiné dehty Odpady jinak blíže neurčené (kal z čištění koksárenského a směsného plynu) Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy Odpady jinak blíže neurčené (odpad gumoazbestu, pryž se zbytky škodlivin) Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Guma, teflon, pryž, klengerit se zbytky škodlivin Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky Odpady jinak blíže neurčené (průmyslové smetky) Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

7 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny Syntetické řezné oleje Upotřebené vosky a tuky Kal z provozu, zařízení a údržby Nechlorované hydraulické minerální oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje Kaly z odlučovačů oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Olej blíže nespecifikovaný Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel Jiná rozpouštědla a směs rozpouštědel Kaly nebo pevné odpady neobsahující ostatní rozpouštědla O/N Plastové obaly (znečištěné škodlivinami) O/N Kovové obaly (znečištěné škodlivinami) Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezp. výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Transformátory a kondenzátory obsahující PCB Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Olověné akumulátory Nikl - kadmiové baterie a akumulátory Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem ) Odpady obsahující ropné látky Odpady jinak blíže neurčené (znečištěné pohonné hmoty) Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky O/N Dřevo (znečištěné nebezpečnými látkami) Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Uhelný dehet a výrobky z dehtu Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky Izolační materiál s obsahem azbestu Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Stavební materiály obsahující azbest Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (včetně směsných stavebních demoličních odpadů) Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem

8 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky Podmínky pro územní a stavební povolení pro stavbu stacionárního zdroje VKB č. 12 zhlediska odpadového hospodářství: 3.2 V projektech pro územní a stavební řízení stavby budou popsány jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 3.3 O všech vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 3.4 V rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloženy doklady o způsob jejich využití nebo odstranění. Pro stavbu Přemístění operačních nádrží se stanovují tyto podmínky z hlediska nakládání s odpady: 3.5 U odpadů vzniklých demontáží objektů, během stavební činnosti a u přebytečných výkopových zemin (které nebudou využity zpět na vyrovnání terénu) budou ověřeny skutečné vlastnosti odpadů a s těmito odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. 3.6 Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato předložena v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení. 3.7 Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě jeho sídla a jsou předávány oprávněné osobě OZO Ostrava s.r.o. k jejich následnému využití pro výrobu certifikovaného produktu v tomto rozsahu: a) Udělený souhlas se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 381/2001 Sb. ) pod katalogová čísla: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) Plastové hobliny a třísky Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Směsné obaly Textilní obaly Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Dřevo Plasty Papír a lepenka Oděvy Textilní materiály Dřevo neuvedené pod číslem Plasty Objemný odpad b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo Papírové a lepenkové obaly.

9 c) Souhlas se uděluje do Analýzy odpadu kat. č , které jsou prováděny podle harmonogramu uvedeného v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností č , budou krajskému úřadu zasílány vždy se zprávou o plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1 Ovzduší Podmínky pro územní a stavební povolení stacionárního zdroje VKB č. 12 z hlediska ochrany ovzduší: a) Před podáním žádosti o stavební povolení dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, bude krajskému úřadu předložena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, a to s vyjádřením ČIŽP. b) Bude zajištěna zvýšená těsnost pecních dveří baterie pomocí pružného elementu. c) Víka stoupaček budou opatřena hydraulickými uzávěry. d) Odvod plynu vznikající při plnění bude zajišťován pomocí souběžné hydroinjektáže a dále přes předlohu do sacího potrubí surového KP plynu. e) Při vytlačování koksu bude instalován zákryt nad prostorem dopadu koksu do hasicího vozu, který bude napojený přes odprašovací předlohu na centrální odprašovací stanici. f) Nová hasicí věž bude z hlediska odlučování tuhých znečišťujících látek vybavena přepážkami na snižování těchto emisí a její minimální výška bude alespoň 30 m. g) Pro žáruvzdorné vyzdívky bude použit materiál s vyšší tepelnou vodivostí k zajištění snížení emisí NO x při otopu baterie. h) Uvedení tohoto stacionárního zdroje do zkušebního provozu bude krajskému úřadu ohlášeno v souladu s 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci a v souladu s 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Součástí ohlášení bude aktualizovaný provozní řád zpracovaný z hlediska ochrany ovzduší Pro koksárenské baterie se stanovuje povinnost, aby viditelné emise z posuzování nebyly u více než 10 % všech dveří na strojové i koksové straně a u více než 1 % stoupaček, ministoupaček, případně sypných otvorů (u stoupaček, ministoupaček, či sypných otvorů bude vyhodnocováno jako průměrná měsíční hodnota) při min. 250 vizuálních hodnocení v intervalu 1 kalendářního roku (denní světlo). 4.2 Voda Nejsou stanoveny. 4.3 Hluk

10 4.3.1 Provozovateli zařízení se uděluje časově omezené povolení překročení hygienického limitu hluku v denní a noční době při provozu zařízení v níže uvedených referenčních bodech (chráněných venkovních prostorách staveb) reprezentujících exponované lokality za těchto podmínek: a) Maximální hodnota překročení hygienického limitu hluku v daném roce se povoluje v tomto rozsahu: maximální hodnota překročení hyg. limitu hluku v daném roce (v db) Lokalita, referenční bod denní doba (L Aeq, 8h = 50 db) noční doba (L Aeq, 1h = 40 db) Kunčičky, ul. Třebízského Radvanice, ul. Na Hrázkách Bartovice, ul. U Lesíka Bartovice, ul. Pod Tratí Vratimov, ul. Na Hermaně Hrabová, ul. Na Farském Kunčice, ul. Ostrovického Kunčice, Ul. Strojní b) Provozovatel zařízení bude realizovat akustické úpravy v souladu s Hlukovou studií č /5 ze dne vypracovanou společností AKUSTING spol. s r.o. v tomto rozsahu a termínu: Zdroj hluku č. Název zdroje hluku Předpokládané snížení hluku (db) Termín realizace (rok) ZHK01 Ventilátory sání chladicích věží Gradoven c) Účinnost realizovaných akustických úprav bude pravidelně, vždy do konce listopadu daného roku, vyhodnocována měřením ekvivalentní hladiny akustického tlaku v jednotlivých referenčních bodech v denní a noční době dle písmene a) bodu integrovaného povolení. Měření bude prováděno autorizovanou nebo akreditovanou osobou. d) Výsledky těchto měření bude provozovatel zařízení vyhodnocovat v návaznosti na předpokládaný meziroční pokles hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech. e) Provozovatel zařízení zpracuje průběžnou zprávu o plnění podmínek b), c) a d) bodu a tuto předloží Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS ), v termínu do daného roku. f) Provozovatel zařízení do , na základě výsledků vyhodnocení účinnosti provedených akustických úprav a měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku vobdobí 2010 až 2013, zpracuje aktualizovaný návrh dalších akustických úprav na zdrojích hluku v rámci zařízení a předloží KHS do téhož termínu. g) O plnění podmínek tohoto časově omezeného povolení překročení hygienického limitu hluku bude provozovatel zařízení informovat krajský úřad v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení. h)povolení se uděluje do Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 5.1 V rámci zařízení Závodu 10 Koksovna provozovatel zařízení zajistí provádění pravidelného úklidu vnitropodnikových komunikací (kropení a čištění) patřící k tomuto zařízení, které jsou číselně popsány

11 v mapce komunikací (10/1, 10/1a, 10/2, 10/3, 10/3a, 10/4, 10/4b, 10/6, 1/2, 1/4b), která je přílohou integrovaného povolení s přiděleným č /10, takto: a) 1 x týdně nebo 1 x za 14 dnů v průběhu celého roku podle popisu uvedeného v mapce komunikací, b) čištění nebude prováděno za dešťových a sněhových srážek, při teplotách pod bodem mrazu a při trvalé sněhové pokrývce, c) o provedeném úklidu budou vedeny záznamy, jejichž kopie budou krajskému úřadu zasílány 1 x ročně, jako součást zprávy předkládané dle kapitoly 11. integrovaného povolení. 5.2 Provozovatel zařízení je povinen plnit v rámci povolení provozu zvláštní podmínky obsažené v dokumentu Zvláštní podmínky provozu při překročení prahové hodnoty dle 12 odst. 4 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., ZÁVOD 10 - Koksovna. Dokument je vydán v části III. písm. A tohoto rozhodnutí. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Nejsou stanoveny. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s provozním řádem a havarijním plánem. Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 8.1 V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu se schváleným provozním řádem a havarijním plánem. 8.2 Dvakrát ročně budou prováděna pravidelná čištění odháněčů čpavku C-4302 a C-4303 včetně kontroly stavu jejich náplně. Vždy bude k dispozici náhradní náplň do odháněče pro možnost její operativní výměny. O provedených činnostech budou vedeny záznamy na provozu 104 Koksochemie závodu 10 Koksovna. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování O monitorování budou vedeny záznamy v knize hlášení, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr. 9.1 Ovzduší Měření, zjišťování emisí a) Měření emisí Emisní zdroj Znečišťující látky Způsob měření emisí

12 211 Otop KB Otop KB Otop VKB 11 (A+B) Koksování KB Koksování KB Koksování VKB 11 (A+B) CO - Oxid uhelnatý H 2 S - Sulfan CO H 2 S Trvale provozní měření, emise za předchozí kalendářní rok budou předkládány krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení. Emise budou zjišťovány trvale provozním měřením. b) Zjišťování emisí výpočtem Emisní zdroj 211 Otop KB Otop KB Otop VKB 11 (A+B) Koksování KB Koksování KB 2 Koksárenské baterie - obsazování, dveře SS, dveře KS, stoupačky a ministoupačky, strop, degrafitizace, fléry Koksochemie - kondenzace KB 1 a KB 2, kondenzace 4, benzolka, odsíření, BČOV Koksování VKB 11 (A+B) Koksárenská baterie - obsazování, dveře SS, dveře KS, srovnávací dvířka, stoupačky, plnící otvory, strop, degrafitizace, fléry Koksochemie - kondenzace VKB 11, kondenzace 4, benzolka, odsíření, BČOV Znečišťující látky OC (TOC) TZL SO 2 NO x CO OC (TOC) NH 3 HCN PAH TZL SO 2 NO x CO OC (TOC) NH 3 HCN PAH Způsob zjišťování emisí Emise budou zjišťovány výpočtem, k výpočtu bude použit Jednotný metodický postup vyčíslování emisí z koksoven České republiky. * Emise budou zjišťovány výpočtem, k výpočtu bude použit Jednotný metodický postup vyčíslování emisí z koksoven České republiky. * Emise budou zjišťovány výpočtem, k výpočtu bude použit Jednotný metodický postup vyčíslování emisí z koksoven České republiky. * TZL - Tuhé znečišťující látky NO x - Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý CO - Oxid uhelnatý SO 2 - Oxid siřičitý OC (TOC) - Organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík HCN - kyanovodík NH 3 - čpavek PAH - Polycyklické aromatické uhlovodíky [benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol(1,2,3,-c,d)pyren, benzo(k)fluoranten] * Emise znečišťujících látek za předchozí kalendářní rok budou předkládány krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení.

13 9.1.2 Kontrola plnění emisních stropů bude provedena každoročně, jako součet emisí ze zdrojů dle bodu tohoto rozhodnutí. 9.2 Voda Není stanoven. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Opatření nejsou uložena. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. Součástí zprávy budou protokoly z autorizovaného jednorázového měření emisí, vyhodnocení kontinuálního měření emisí a protokoly z ověření správnosti kontinuálního měření emisí, a to těch emisních zdrojů, u kterých byla autorizovaná měření emisí v uplynulém kalendářním roce provedena. 12. Požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí Podmínky vyplývající ze stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, č. j. 580/831/09/A-20/8415/OPVI/04 ze dne , dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí): Pro fázi přípravy: 12.1 Jako podklad pro povolení stavby bude vypracován zpřesněný harmonogram postupné výstavby VKB č.12, jejího uvádění do provozu, postupného ukončení provozu a odstavení jednotlivých bloků VKB 11, včetně předpokládaného rozsahu odstranění neprovozovaných stavebních objektů a zařízení. Tento harmonogram bude projednán s ČIŽP a předložen krajskému úřadu V rámci projektového řešení bude plně respektováno užití nejlepších dostupných technik včetně požadavku na technicky maximální možnou šířku koksovací komory. Bude zajištěno průběžné vyhodnocování navrhované technologie a technických postupů provozování VKB č. 12 porovnáním s referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a oceli (kapitola 6 BAT pro koksovny). Pro fázi realizace: 12.3 Při demoličních pracích bude věnována maximální pozornost jak jejich provádění, tak následné přepravě případně vzniklých nebezpečných odpadů k jejich odstraňování, zejména omezování hlučnosti a prašnosti Pracovníci obsluhy zařízení budou prokazatelně seznámeni s rizikovými faktory pracovního prostředí (zdroji rizika) při jimi prováděných pracovních činnostech a s principy prevence nehod a zodpovědného chování při vzniku nehod s cílem předcházet, případně minimalizovat dopady nehod z hlediska ohrožení zdraví a životního prostředí.

14 Pro fázi provozu: 12.5 V předpisech pro obsluhu zařízení budou zakotveny zásady prevence nehod a jejich důsledného zajišťování. 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Nejsou stanoveny. III. A: Tímto rozhodnutím se dle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 1) ukládá plnění - Provozní řád pro provozování technologických zařízení závodu 10 Koksovna, přiděleno č /14. 2) schvaluje - Plán opatření pro případy havárie, Závod 10 Koksovna, přiděleno č. 2817/13. 3) vydává a) povolení stavby stacionárních zdrojů Zapracování dehtového recyklátu do vsázky KB č. 1 dle 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, b) povolení k uvedení stavby stacionárních zdrojů Zapracování dehtového recyklátu do vsázky KB č. 1 do zkušebního provozu dle 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší za podmínek 4.1.1, c) povolení k umístění a stavbě zvláště velkého stacionárního zdroje VKB č. 12 dle 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší; toto povolení nabývá účinnosti okamžikem potvrzení souladu provozu zařízení s integrovaným povolení podle 19 odst. 2 zákona o integrované prevenci v návaznosti na bod integrovaného povolení, d) souhlas v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady pro stavbu VKB č. 12 podle 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, e) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. f) Zvláštní podmínky provozu při překročení prahové hodnoty dle 12 odst. 4 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., ZÁVOD 10 - Koksovna ze dne , přiděleno č /12, B: Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší pravomocná rozhodnutí: 1) rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/7043/04/Br ze dne ve věci udělení povolení stavby Zapracování dehtového recyklátu do vsázky KB č. 1 dle 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, 2) rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č. 1415/040 ze dne ve věci povolení vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního

15 řádu vyžadují předchozí čištění, podle 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 3) část rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. HOK/OV /213.2/09 ze dne , kterým bylo vydáno časově omezené povolení překročení hygienického limitu hluku podle 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vztahující se k zařízení Závod 10 Koksovna. C: Tímto rozhodnutím jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů: 1) schválení havarijního plánu podle 39 odst. 2 vodního zákona, 2) povolení k vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního velkého zdroje znečišťování ovzduší (dále provozní řád) podle 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, 3) rozhodnutí o vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin k plnění obecných emisních limitů dle 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší, 4) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 5) povolení k umístění stavby zvláště velkého stacionárního zdroje dle 17 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, 6) povolení stavby stacionárních zdrojů dle 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, 7) povolení k uvedení stavby stacionárních zdrojů do zkušebního provozu dle 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, 8) povolení k vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, podle 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, 9) povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 10) povolení k používání, popř. provozu zdroje hluku nebo vibrací, pokud nelze z vážných důvodů dodržet hygienické limity, dle 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 11) vyjádření ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady dle 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 12) povolení k uvedení velkých a středních stacionárních zdrojů do trvalého provozu dle 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, včetně stanovení emisního stropu dle 17 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší, 13) souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle 16 odst. 2 zákona o odpadech; 14) povolení provozu stacionárního zdroje dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

16

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

integrované povolení

integrované povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydané společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příprava kraje na programovací období 2014-2020

Příprava kraje na programovací období 2014-2020 Příprava kraje na programovací období 2014-2020 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Kotyza 6.9.2012, Hotel Imperial, Ostrava Obsah Zpřísnění integrovaných povolení pro významné

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

VELKOPROSTOROVÁ KOKSÁRENSKÁ BATERIE č. 12

VELKOPROSTOROVÁ KOKSÁRENSKÁ BATERIE č. 12 Dokumentace o posuzování vlivů záměru na životní prostředí ČÁST A - G ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. VELKOPROSTOROVÁ KOKSÁRENSKÁ BATERIE č. 12 H U T N Í P R O J E K T Frýdek-Místek a.s. 28. října 1495, 738 04 Frýdek-Místek

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 94073/2011 Sp. zn.: S - JMK 94073/2011 OŽP/Zl Vyřizuje/linka Mgr. Zlevorová/2682 Brno 06.12.2011

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01BAD0S* Čj: MSK 1474/2014 Sp. zn.: ŽPZ/930/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více