Pohled do rakouského živnostenského řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled do rakouského živnostenského řádu"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 MARIE ZAHRADNÍČKOVÁ Pohled do rakouského živnostenského řádu Celková charakteristika rakouského živnostenského řádu V příštím roce uplyne 150 let od vydání živnostenského řádu, který platil i pro naše území i po roce 1918, kdy na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. byl zřízen samostatný stát Československo. Tímto zákonem byla zachována souvislost dosavadního, tedy rakouského právního řádu, se stavem novým a byl upraven nerušený přechod k novému státnímu životu, ale i k živnostenskému podnikání. Platnost živnostenského řádu se datuje až do roku 1965, kdy byl zrušen vydáním zákoníku práce. V Rakousku platí živnostenský řád pochopitelně po mnoha novelizacích dodnes. A ten se stal určitým vzorem pro náš živnostenský zákon, který byl vydán brzy po změně politických a ekonomických podmínek v naší zemi hned v roce Mít alespoň povšechný přehled o tomto zákoně je, alespoň se tak domnívám, předpokladem pro pochopení současné právní úpravy, které se chci v příštím textu podrobněji věnovat. Rakouský živnostenský řád byl vydán císařským patentem dne 20. prosince 1859 pod č. 227 ř. z. a nabyl účinnost 1. května Zrušil všechny doposud platné předpisy o nabývání živnostenských, továrních a obchodních oprávnění, jakož i všechna starší ustanovení, která by s ním byla v rozporu. Zákon měl dvě části, z nichž v první byl uveden uvozovací patent a sedm hlav. Druhá část byla věnována koncesovaným živnostem. Všechna ustanovení živnostenského řádu s výjimkou v něm vyjmenovaných činností se vztahovala na všechna po živnostensku provozovaná zaměstnání, tedy jak k výrobě, zpracování nebo obchodu, tak i k výkonu služeb a prací. Bylo proto v důvodové zprávě k osnově živnostenského řádu 1) stanoveno, že by v úvodních ustanoveních zákona měla být uvedena definice živnosti a tím tak přesně vymezen obor jeho působnosti. O takovou definici se pokusila už osnova k živnostenskému řádu z r Živnostenský řád však žádnou definici nestano- 1) Štědrý, B. Buchtela, R.: Řád živnostenský, díl I., Praha 1936, str. 4. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 vil, neboť po mnoha úvahách bylo řečeno, že žádná, byť pečlivě stanovená, nemůže obsáhnout všechny činnosti, protože některé musí být z působnosti zákona vyňaty. Za živnost byly proto pokládány jen takové činnosti, které směřovaly k výdělku (k dosažení zisku), byly provozovány trvale a samostatně (na vlastní účet). Živnostníkem byl tedy jak řemeslník, tak i obchodník i továrník. Podle živnostenského řádu nebylo možno za živnost považovat např. vykládání karet, grafologii a chiromantii, pronájem garáží, ledaže by pronajímatel prováděl současně určité úkony související s garážovanými auty, např. jejich mytí, opravy apod. Živností nebyla ani výdělková odvětví spadající do kategorie domácího vedlejšího zaměstnání, např. šití provozované švadlenou v domácnostech zákazníků. Kdyby však švadlena měla vlastní provozovnu a v té přijímala zakázky, potom již provozovala živnost. Živností rovněž nebyla výuka řidičů motorových vozidel, soukromé vyučování, taneční školy, stejně jako prodej novin atd. Není účelem tohoto pojednání provádět detailní popis uvedeného zákona, ale poukázat na jeho skladbu a také na některá ustanovení, která mohou nakonec osvětlit i některá ustanovení současné právní úpravy tohoto podnikání. Živnosti svobodné, řemeslné a koncesované Živnostenský řád v první hlavě v obecných ustanoveních rozděloval živnosti na svobodné, řemeslné a koncesované. Všechny živnosti, které nebyly prohlášeny za řemeslné nebo koncesované, byly živnostmi svobodnými. Pozornost v této hlavě byla zaměřena na řemeslné živnosti, které byly taxativně vyjmenovány a bylo jich 54. Živnosti, kterým musí být uděleno zvláštní povolení, byly živnostmi koncesovanými. Druhá hlava obsahovala podmínky samostatného provozování živnosti, ke kterým patřila svéprávnost. Z prováděcích předpisů k tomuto ustanovení vyplývalo, že živnostníkem mohl být ten, kdo mohl samostatně spravovat své jmění, a tedy mohl provozovat i nějakou živnost. V případě, že osoba nemohla své jmění sama spravovat, mohla provozovat živnost prostřednictvím způsobilého náměstka (dílovedoucího) nebo pachtýře (nájemce), jestliže k tomu dali souhlas zákonní zástupci a příslušný soud. Živnostníkem nemohla být osoba, která byla v rámci podniku ve služebním poměru a vykonávala určitou činnost za mzdu. Dále bylo v této hlavě stanoveno, že osoby právnické mohly provozovat živnost za stejných podmínek jako osoby jednotlivé, musely však ustanovit způsobilého náměstka nebo pachtýře. Spolky mohly provozovat činnost za předpokladu, jestliže jim to umožňovaly jejich stanovy. To se týkalo i akciových společností, neboť i ty byly považovány v té době za spolky. Např. turistický spolek, měl-li ve svých stanovách poskytování ubytování, mohl požádat o hostinskou koncesi. Vzhledem k tomu, že v době vydání živnostenského řádu neexistovala zákonná definice pojmu právnické osoby, vznikly pochybnosti, zda zejména veřejnou obchodní společnost je možno považovat za právnickou osobu. Při vyřizování žádosti o vydání živnostenského listu žádaly příslušné úřady doklad o jejich protokolaci (výpisu z obchodního rejstříku), což právě tyto společnosti nemohly prokázat, neboť se do tohoto registru nezapisovaly a za právnickou osobu nebyly považovány. Podobně jako i společnosti komanditní. I v tomto případě si však 16 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

3 uměla administrativa pomoci, neboť na základě judikátu 2) mohly tyto společnosti provozovat živnost. V této hlavě byly uvedeny osoby, které nemohly být živnostníky (např. duchovní, vojáci, státní úředníci, učitelé a j.), neboť by tím znevážily důstojnost svého postavení. Dále byly uvedeny případy, na základě kterých bylo odmítnuto vydat živnostenské osvědčení byla-li osoba odsouzena, nebo jí byl uložen zákaz provozování živnosti soudem, nebo administrativním orgánem. Pokud jde o cizince, pak i ti mohli provozovat živnost za stejných podmínek jako naši občané na základě reciprocity státu, jehož byly příslušníky. Reciprocita nemusela být prokazována, jestliže existovaly státní smlouvy nebo vládní osvědčení o vzájemnosti. Jestliže nemohla být reciprocita prokázána, pak museli cizinci požádat o dovolení provozovat živnost zemský politický úřad. Každý mohl provozovat několik živností, jestliže to nebylo v rozporu se zákonem. Ve zvláštních ustanoveních této hlavy bylo stanoveno, že každý může provozovat každou svobodnou živnost, avšak před tím to musí písemně ohlásit příslušnému úřadu, a to na základě žádosti, která musela obsahovat příslušné údaje. V dalších ustanoveních pak byly dosti podrobně upraveny řemeslné živnosti a na tuto úpravu navazovaly prováděcí předpisy. Pro jejich provozování se vyžadovala zručnost a také vzdělání ukončené vyučením (nesmělo být kratší než dva roky a delší než čtyři roky) a po té určitou dobou zaměstnání. Vyučení se prokazovalo tovaryšským listem, učebním vysvědčením a pracovním vysvědčením o délce zaměstnání. U tovaryšů pomocníků muselo trvat alespoň tři roky. Kdo chtěl vykonávat řemeslnou živnost, musel se u příslušného živnostenského úřadu prokázat průkazem způsobilosti, který musel obsahovat údaje stanovené živnostenským řádem a vydaným za tím účelem tím, kým byl vyučen. Povinností živnostenského úřadu bylo prověřit průkaz i vysvědčení, v pochybnostech si mohl některé údaje ověřit. Zamítavé rozhodnutí musel pak řádně odůvodnit. 3) Jestliže se osoba vyučila v cizině, pak praxe živnostenských úřadů na průkaz z ciziny pro udělení řemeslné živnosti prošla určitými změnami. Ihned po vydání živnostenského řádu živnostenské úřady upouštěly od formálních požadavků v důsledku odchylných úprav živnostenského práva v jednotlivých zemích a požadovaly jen materiální průkaz skutečně obdobně nabyté způsobilosti. Provozování živností koncesovaných, kterých živnostenský řád uváděl dvacet tři, záviselo na zvláštním povolení. Vyžadovala se i spolehlivost a bezúhonnost. Pro taxativně uvedené živnosti (např. plavecká na vnitrozemských vodách, kominická, výroba a prodej zbraní a střeliva atd.) se kromě toho vyžadovala zvláštní způsobilost. V případě, že ji neuváděl sám zákon, byl zmocněn svým nařízením tak učinit ministr obchodu ve spolupráci s ministrem vnitra. Pro povolení např. koncese hostinské a výčepnické se přihlíželo k potřebám obyvatel, ale také k tomu, aby místnost, kde bude živnost provozována, byla způsobilá a umístěna tak, aby se mohlo na ni snadno policejně dohlížet. Tak např. velice podrobným výnosem ministra průmyslu z r se stanovila spolehlivost a bezúhonnost pro dosažení 2) s Šlo o judikát správního soudu B /00 min.výn. z , č jak uvádí Bohumil Štědrý a Rudolf Buchtela v díle I. Řád živnostenský, Praha 1936, str ) Citovaná práce, viz pozn. pod čarou č. 1. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 uvedené koncese, neboť zejména bezúhonnost byla živnostenskými úřady nestejně vykládána a posuzována. Živnostenský úřad před vydáním koncese musel požádat o vyjádření obec a policejní úřad. Koncesi živnostenský úřad neudělil, jestliže proti žadateli nebo proti členům žadatelovy rodiny svědčily takové skutky, které by opravňovaly k domněnce, že by živnost byla zneužívána k podpoře zakázaných her, nemravnosti nebo opilství. Jestliže přes námitky obce byla koncese povolena, mohla se obec s odkladným účinkem odvolat k vyššímu úřadu do patnácti dnů po vyrozumění. Ke koncesovaným živnostem patřila i živnost provozující zprostředkování práce. Udělení této koncese záviselo na místních poměrech a na posouzení policie s ohledem na bezpečnostní, zdravotní a mravnostní hledisko. Každý žadatel o tuto živnost musel příslušnému politickému zemskému úřadu předložit ke schválení provozovací řad, ve kterém musela být uvedena výše poplatků za zprostředkování, přičemž vybírání záloh nebo kaucí bylo zakázáno. Případné změny musely být tímto úřadem schváleny. Majitelé koncesí byly povinni na vyzvání živnostenského úřadu předkládat potřebná statistická data. Provozovací závod Hlava třetí obsahovala ustanovení o živnostech, ke kterým bylo potřebné schválení provozovacího závodu. Takové závody musely být schváleny u živností, které provozovaly např. výhně, parní stroje, vodní přístroje, nebo proto, že ohrožovaly bezpečnost, vydávaly zápach nebo neobyčejný hlomoz, kterým ohrožovaly své sousedy. Do doby, než bylo vydáno schválení, nesměla být stavba závodu započata. Schválení předcházelo řízení na základě doložených potřebných popisů a výkresů. Živnostenský úřad v příslušné obci vyvěsil tzv. edikt a zřídil komisi, které se mohly podávat příslušné námitky. Nepodařilo-li se odstranit námitky, musel o nich rozhodnout soud, neboť samotný úřad nemohl stavbu závodu zakázat. I když nebyly podány námitky, i přesto se konalo komisionální projednávání, ve kterém měl úřad prošetřit důležité okolnosti. Poté vydal rozhodnutí, které obsahovalo podmínky, na základě kterých nesměly závody škodit kostelům, školám, nemocnicím a jiným veřejným ústavům a nesměly ohrožovat bezpečnost života nebo zdraví zaměstnanců. Jestliže došlo ke změně majitele živnosti, nebylo třeba, aby provozovací závod byl znovu schválen. Jestliže závod do roka po dni, kdy byl schválen, nezačal provozovat živnost nebo jestliže po dobu tří let byl provoz přerušen, schválení závodu zaniklo. Pro jednotnou praxi živnostenských úřadů o komisionálním řízení a zřizování provozovacích závodů bylo vydáno několik nařízení ministerstva obchodu, které pak tyto závody již nazývají provozovnami. Rozsah živnostenského oprávnění Hlava čtvrtá upravovala rozsah výkonu živnostenského oprávnění. Bylo stanoveno, že tento rozsah je posuzován podle živnostenského listu nebo koncesní listiny APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

5 Vznikla-li pochybnost o rozsahu živnostenského oprávnění, rozhodl ji politický zemský úřad na základě vyslechnutí obchodní a živnostenské komory. Příkladem je např. takový stav, zda kovář mohl vykonávat i zámečnické práce, nebo stavitel i práce tesařské. Rovněž bylo stanoveno, že každý živnostník si mohl pro potřebu svého podniku zhotovovat potřebné pomůcky, např. obaly, bednění apod. Žádný živnostník nesměl používat firmu nebo jméno jiného živnostníka ani používat označování výrobků jiného živnostníka. Při porušení tohoto zákazu se mohl poškozený domáhat nápravy u živnostenského úřadu, avšak žádat případnou náhradu škody mohl jen soudně. V případě smrti živnostníka musel dědic požádat o vydání živnostenského listu nebo koncese na své jméno. Vdova po zemřelém mohla po čas jejího vdovství pokračovat v živnosti pouze tehdy, nebyla-li vlastní vinou rozvedena, a to pouhým oznámením živnostenskému úřadu. Hlava pátá pojednávala o obchodech na trzích (tzv. tržní obchody). Těchto obchodů se mohl zúčastnit každý, jestliže zboží podle druhu trhů bylo k obchodování připuštěno. Kdo si z ježdění na trh učinil samostatnou živnost, byl nazýván fierantem trhovníkem a byl povinen ohlásit ji živnostenskému úřadu, který mu pak vydal živnostenský list. Trhy byly rozlišeny na hlavní (např. velké, výroční, posvícenské) a týdenní, zejména pro prodej potravin a hospodářského nářadí. Obce za jejich konání vybíraly poplatky a musely vydat tržní řád pro dané místo. Živnostenské pomocnictvo Hlava šestá nazvaná o živnostenském pomocnictvu zahrnovala ustanovení o sjednání podmínek mezi živnostníkem a jeho pracovníky na základě volné úmluvy. Neexistovala-li, pak se tento poměr řídil zvláštními předpisy a pak občanským zákoníkem. Pomocnými pracovníky byli např. tovaryšové, tovární dělníci, učedníci, nikoli však dílovedoucí, účetní, pokladníci atd. Každý živnostník byl povinen pečovat o ochranu života a zdraví svých pomocných pracovníků, poskytovat jim přestávky v práci, osobám až do osmnácti let umožňovat návštěvu obecných živnostenských pokračovacích škol, a nebylo-li ujednáno něco jiného, byla vyplácena týdenní mzda a stanovena čtrnáctidenní výpověď. Povinností pomocných pracovníků pak byla např. povinnost zachovávat majiteli živnosti věrnost, poslušnost a úctu, slušně se chovat, dodržovat pracovní dobu a zachovávat mlčenlivost o poměrech živnosti. V této hlavě bylo upraveno i zrušení pracovního poměru a řešení pracovních sporů. Každý živnostník byl povinen vést seznam o všech dělnících v předepsaných knihách, v podnicích, ve kterých pracovalo víc než dvacet pomocných pracovníků ve společných místnostech, musel být vyvěšen pracovní řád. Značná pozornost byla věnována i učedníkům. Bylo stanoveno, kdo je pokládán za učně, kdo může mít učně, jejich přijímání, učební doba a také povinnosti učedníků. Hlava sedmá obsahovala ustanovení o společenstvech. Tato živnostenská společenstva byla veřejnoprávní korporací, měla tedy právní subjektivitu. Pro stej- APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 né kategorie živností mohlo být v jednom obvodu ustaveno jen jedno společenstvo. Jeho členem se mohl stát jen živnostník, a to už od obdržení živnostenského listu nebo koncesní listiny. Šlo tedy o povinné členství, živnostník se nemohl rozhodnout, zda se stane či nestane členem. Jestliže živnostník provozoval více živností, musel být členem všech společenstev. O přidělování živnosti ke společenstvu rozhodoval politický zemský úřad. Účelem společenstva bylo pěstovat ducha pospolitého a zvelebovati čest stavu, jakož i podporovati humanitní, hospodářské a vzdělávací zájmy svých členů a příslušníků. 4) Mezi jeho úkoly patřilo např. pečovat o spořádané učednické poměry vzděláváním v odborné, náboženské i mravní oblasti, ale i o nemocné učně, zřizovat rozhodčí výbor k vyřizování neshod mezi členy společenstva atd. Od svých členů pak vybíralo poplatky uvedené ve stanovách. V dalších, ve více než třiceti ustanoveních pak byla upravena vnitřní struktura společenstva a jeho práva a povinnosti. Hlava osmá pojednávala o přestupcích a trestech, kterých se dopustil živnostník, jestliže nedodržel ustanovení živnostenského řádu. Mohlo jít o přestupky (pak byl potrestán např. důtkou, peněžitou pokutou, vězením až do tří měsíců atd.), nebo se dopustil trestního případu (např. kdo začal podnikat bez živnostenského oprávnění nebo provozoval živnost, ačkoliv mu byla zastavena). Při ukládání těchto povinností mělo být přihlíženo k okolnostem polehčujícím i přitěžujícím i k velikosti získaného prospěchu. V hlavě deváté byly uvedeny případy, na základě kterých bylo možno živnostenské oprávnění, a to jak na základě trestního zákona, tak i živnostenského řádu, odejmout. Tak např. u koncesované živnosti, jestliže se živnostník dopustil po opakované písemné výstraze činů, které byly na úkor zákonnému požadavku spolehlivosti. Úřady a řízení Hlava desátá nazvaná úřady a řízení uváděla, že první stolicí ve věcech živnostenských jsou okresní úřady, u nichž se podávají žádosti o povolení provozovat živnost a vyšetřují a trestají přestupky. Zemské politické úřady byly stolicí druhou a povolovaly živnosti uvedené v příslušném ustanovení (např. zastavárny, pohřební ústavy). Nejvyšší stolicí pak bylo ministerstvo obchodu, které povolovalo periodické dopravní podniky či schvalovalo provozovny, které byly umístěny v obvodech několika korunních zemí. Jestliže se věc týkala působnosti i jiného úřadu, bylo třeba se s ním dohodnout. Řízení o provozování živnosti se provádělo u živnostenského úřadu první stolice, kde měla být živnost provozována, písemně nebo ústně do protokolu. O každé žádosti na svobodnou nebo řemeslnou živnost vydal úřad krátké potvrzení, a to do 48 hodin, jednalo-li se o písemnou žádost, nebo ihned, jestliže bylo žádáno ústně. Živnostenský list obsahoval výtah ze žádosti a byl opatřen potvrzením o vykona- 4) 114 živnostenského řádu. 20 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

7 ném zápisu do živnostenského rejstříku. Pro koncesované živnosti musel být vydán řádný dekret. 5) Jak už bylo výše uvedeno, druhá hlava živnostenského řádu pojednávala dosti podrobně o koncesovaných živnostech. Pro úplnost je však ještě třeba dodat, že ke každé koncesované živnosti byly vydány zvláštní předpisy, a to jak zákony, k nim pak i vyhlášky příslušných ministrů a v řadě případů i další výnosy. Jen pro názornost uvádím např. nařízení ministerstva obchodu č. 176/1905 ř. z. o ochraně života a zdraví pomocných dělníků 6), které m.j. obsahuje ustanovení týkajících se provozoven. Tak např. je zde stanoveno, že na každou osobu, která je v ní zaměstnána, musí připadnou alespoň 10 m 3 vzdušné prostory a nejméně 2 m 2 podlahy, kamenná nebo betonová podlaha musí být opatřena obkladem ze dřeva, podzemní nebo podkrovní místnosti se mohou stát provozovnou, jen dovoluje-li to stavební řád. Nechybějí zde ani velice podrobná ustanovení o osvětlení, topení, větrání, o zařízení strojoven a obsluze motorů, o skladech a ochranných pomůckách a o sociálním zařízení. K tomuto nařízení pak byly dále vydány výnosy ministerstva obchodu a místodržitelství v Praze. Závěrem pak je třeba jen dodat, že rakouský živnostenský řád byl zákonem průlomovým, neboť v základním právním předpise sjednotil celou oblast podnikání, předtím upravenou v řadě předpisů, a také dal právní rámec těm oblastem, které právní předpisy dosud neupravovaly. K tomuto zákonu pak byly průběžně vydávány prováděcí předpisy, ať už ve formě vládních nařízení, vyhlášek ministerstev či jejich výnosů. A bylo jich skutečně velké množství. Seznam použité literatury / References Dědič, J.: Právo obchodních společností. Prospektrum, Praha Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo, C. H. Beck, Praha Štědrý, B. Buchtela, R.: Řád živnostenský, díl I., Praha Švarc, Z.: Srovnávací obchodní právo. VŠE, Praha Klíčová slova Rakouský živnostenský řád živnosti svobodné, řemeslné a vázané provozovací závod živnostenské oprávnění pomocný personál živnostenská společenstva úřady a živnostenská řízení. Keywords Austrian trade regulations unqualified vocational and permitted trades practising regulations trade licence auxiliary personnel trade associations Trades Licensing Office and trade proceedings. 5) Živnostenské úřady první stolice vedly živnostenský rejstřík oddělený pro svobodné, řemeslné a koncesované živnosti, do kterého se zapisovaly i všechny změny v živnosti. 6) Citovaná práce, viz pozn. 1, str APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 Marie Zahradníčková A View Into Austrian Trade Regulations The author notes that in 2009 it will be 150 years since the publication of the Trade Regulations which were valid also for the Czech territory even after 1918 when, based on Act No. 11/1918 Collection of Laws and Regulations, the independent state of Czechoslovakia was formed. This law maintained the coherence of the hitherto, i.e. Austrian legal order with the new one and regulated the uninterrupted transition towards the life in a new state, but also towards trade enterprise. The validity of the Trade Regulations dates up to 1965 when it was cancelled by the publication of the Labour Code. In Austria, the Trade Regulations naturally after many amendments are still valid. They also became a sort of a model for our Trade Licensing Act which was published soon after the change of political and economic circumstances in our country, as soon as in At least a general knowledge of this Act is, or so I believe, a prerequisite for understanding the current legal regulation which I intend to look at in detail in the future. The Austrian Trade Regulations were published by Imperial Charter on December as No. 227, Imperial Code and became effective as of May It cancelled all the hitherto valid legislation on acquiring trade, manufacturing and commercial licences as well as any and all older regulations contradictory to it. The Act consisted of two parts the first of which included the introductory charter and seven chapters. The second part focused on licence trades. All provisions of the Trade Regulations save activities named therein referred to all employment performed as a trade, i.e. both to the manufacturing, processing or commerce as well as to providing services and labour. The author analyses the individual chapter of the Austrian 1859 Trade Regulations and stresses that the Austrian Trade Regulations were a breathrough Act since in a basic legal regulation, it united a whole area of enterprise hitherto regulated by a series of ordinances and also provided a legal framework for areas until then untouched by legal regulations. Executive regulations were consequently being issued for this Act, both in the form of governmental orders, ministerial regulations or ministerial decrees accumulating to a large number indeed. 22 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_368_VES_08 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Prameny právní úpravy - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

111 USNESENÍ hospodářského výboru z 25. schůze konané dne 29. září 1999

111 USNESENÍ hospodářského výboru z 25. schůze konané dne 29. září 1999 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období 111 USNESENÍ hospodářského výboru z 25. schůze konané dne 29. září 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pověření přínosy a úskalí Přehled o subjektech v oblasti SPOD Možnost omezené kontroly Garance spolupráce FINANCE SPOD zdarma, ale bez garantovaných prostředků

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

- problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy ( zákony, vyhlášky ), které do CR zasahují.

- problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy ( zákony, vyhlášky ), které do CR zasahují. Otázka: Právní úpravy podnikání v CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Téma - Právní úpravy podnikání v CR - problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 ŽIVNOSTI Doplň chybějící údaje a příklady podle zadání na konci pracovního listu: ŽIVNOST soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 21.05.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 21.05.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 106. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

ASPI BY569 Strana :25:56

ASPI BY569 Strana :25:56 Obsah Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Dotazník k posouzení vedoucí osoby provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a jiných osob

Dotazník k posouzení vedoucí osoby provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a jiných osob Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2011 Sb. VZOR Dotazník k posouzení vedoucí osoby provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování a jiných osob 1. Identifikace osoby Jméno/jména a příjmení

Více

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více