Pohled do rakouského živnostenského řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled do rakouského živnostenského řádu"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 MARIE ZAHRADNÍČKOVÁ Pohled do rakouského živnostenského řádu Celková charakteristika rakouského živnostenského řádu V příštím roce uplyne 150 let od vydání živnostenského řádu, který platil i pro naše území i po roce 1918, kdy na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. byl zřízen samostatný stát Československo. Tímto zákonem byla zachována souvislost dosavadního, tedy rakouského právního řádu, se stavem novým a byl upraven nerušený přechod k novému státnímu životu, ale i k živnostenskému podnikání. Platnost živnostenského řádu se datuje až do roku 1965, kdy byl zrušen vydáním zákoníku práce. V Rakousku platí živnostenský řád pochopitelně po mnoha novelizacích dodnes. A ten se stal určitým vzorem pro náš živnostenský zákon, který byl vydán brzy po změně politických a ekonomických podmínek v naší zemi hned v roce Mít alespoň povšechný přehled o tomto zákoně je, alespoň se tak domnívám, předpokladem pro pochopení současné právní úpravy, které se chci v příštím textu podrobněji věnovat. Rakouský živnostenský řád byl vydán císařským patentem dne 20. prosince 1859 pod č. 227 ř. z. a nabyl účinnost 1. května Zrušil všechny doposud platné předpisy o nabývání živnostenských, továrních a obchodních oprávnění, jakož i všechna starší ustanovení, která by s ním byla v rozporu. Zákon měl dvě části, z nichž v první byl uveden uvozovací patent a sedm hlav. Druhá část byla věnována koncesovaným živnostem. Všechna ustanovení živnostenského řádu s výjimkou v něm vyjmenovaných činností se vztahovala na všechna po živnostensku provozovaná zaměstnání, tedy jak k výrobě, zpracování nebo obchodu, tak i k výkonu služeb a prací. Bylo proto v důvodové zprávě k osnově živnostenského řádu 1) stanoveno, že by v úvodních ustanoveních zákona měla být uvedena definice živnosti a tím tak přesně vymezen obor jeho působnosti. O takovou definici se pokusila už osnova k živnostenskému řádu z r Živnostenský řád však žádnou definici nestano- 1) Štědrý, B. Buchtela, R.: Řád živnostenský, díl I., Praha 1936, str. 4. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 vil, neboť po mnoha úvahách bylo řečeno, že žádná, byť pečlivě stanovená, nemůže obsáhnout všechny činnosti, protože některé musí být z působnosti zákona vyňaty. Za živnost byly proto pokládány jen takové činnosti, které směřovaly k výdělku (k dosažení zisku), byly provozovány trvale a samostatně (na vlastní účet). Živnostníkem byl tedy jak řemeslník, tak i obchodník i továrník. Podle živnostenského řádu nebylo možno za živnost považovat např. vykládání karet, grafologii a chiromantii, pronájem garáží, ledaže by pronajímatel prováděl současně určité úkony související s garážovanými auty, např. jejich mytí, opravy apod. Živností nebyla ani výdělková odvětví spadající do kategorie domácího vedlejšího zaměstnání, např. šití provozované švadlenou v domácnostech zákazníků. Kdyby však švadlena měla vlastní provozovnu a v té přijímala zakázky, potom již provozovala živnost. Živností rovněž nebyla výuka řidičů motorových vozidel, soukromé vyučování, taneční školy, stejně jako prodej novin atd. Není účelem tohoto pojednání provádět detailní popis uvedeného zákona, ale poukázat na jeho skladbu a také na některá ustanovení, která mohou nakonec osvětlit i některá ustanovení současné právní úpravy tohoto podnikání. Živnosti svobodné, řemeslné a koncesované Živnostenský řád v první hlavě v obecných ustanoveních rozděloval živnosti na svobodné, řemeslné a koncesované. Všechny živnosti, které nebyly prohlášeny za řemeslné nebo koncesované, byly živnostmi svobodnými. Pozornost v této hlavě byla zaměřena na řemeslné živnosti, které byly taxativně vyjmenovány a bylo jich 54. Živnosti, kterým musí být uděleno zvláštní povolení, byly živnostmi koncesovanými. Druhá hlava obsahovala podmínky samostatného provozování živnosti, ke kterým patřila svéprávnost. Z prováděcích předpisů k tomuto ustanovení vyplývalo, že živnostníkem mohl být ten, kdo mohl samostatně spravovat své jmění, a tedy mohl provozovat i nějakou živnost. V případě, že osoba nemohla své jmění sama spravovat, mohla provozovat živnost prostřednictvím způsobilého náměstka (dílovedoucího) nebo pachtýře (nájemce), jestliže k tomu dali souhlas zákonní zástupci a příslušný soud. Živnostníkem nemohla být osoba, která byla v rámci podniku ve služebním poměru a vykonávala určitou činnost za mzdu. Dále bylo v této hlavě stanoveno, že osoby právnické mohly provozovat živnost za stejných podmínek jako osoby jednotlivé, musely však ustanovit způsobilého náměstka nebo pachtýře. Spolky mohly provozovat činnost za předpokladu, jestliže jim to umožňovaly jejich stanovy. To se týkalo i akciových společností, neboť i ty byly považovány v té době za spolky. Např. turistický spolek, měl-li ve svých stanovách poskytování ubytování, mohl požádat o hostinskou koncesi. Vzhledem k tomu, že v době vydání živnostenského řádu neexistovala zákonná definice pojmu právnické osoby, vznikly pochybnosti, zda zejména veřejnou obchodní společnost je možno považovat za právnickou osobu. Při vyřizování žádosti o vydání živnostenského listu žádaly příslušné úřady doklad o jejich protokolaci (výpisu z obchodního rejstříku), což právě tyto společnosti nemohly prokázat, neboť se do tohoto registru nezapisovaly a za právnickou osobu nebyly považovány. Podobně jako i společnosti komanditní. I v tomto případě si však 16 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

3 uměla administrativa pomoci, neboť na základě judikátu 2) mohly tyto společnosti provozovat živnost. V této hlavě byly uvedeny osoby, které nemohly být živnostníky (např. duchovní, vojáci, státní úředníci, učitelé a j.), neboť by tím znevážily důstojnost svého postavení. Dále byly uvedeny případy, na základě kterých bylo odmítnuto vydat živnostenské osvědčení byla-li osoba odsouzena, nebo jí byl uložen zákaz provozování živnosti soudem, nebo administrativním orgánem. Pokud jde o cizince, pak i ti mohli provozovat živnost za stejných podmínek jako naši občané na základě reciprocity státu, jehož byly příslušníky. Reciprocita nemusela být prokazována, jestliže existovaly státní smlouvy nebo vládní osvědčení o vzájemnosti. Jestliže nemohla být reciprocita prokázána, pak museli cizinci požádat o dovolení provozovat živnost zemský politický úřad. Každý mohl provozovat několik živností, jestliže to nebylo v rozporu se zákonem. Ve zvláštních ustanoveních této hlavy bylo stanoveno, že každý může provozovat každou svobodnou živnost, avšak před tím to musí písemně ohlásit příslušnému úřadu, a to na základě žádosti, která musela obsahovat příslušné údaje. V dalších ustanoveních pak byly dosti podrobně upraveny řemeslné živnosti a na tuto úpravu navazovaly prováděcí předpisy. Pro jejich provozování se vyžadovala zručnost a také vzdělání ukončené vyučením (nesmělo být kratší než dva roky a delší než čtyři roky) a po té určitou dobou zaměstnání. Vyučení se prokazovalo tovaryšským listem, učebním vysvědčením a pracovním vysvědčením o délce zaměstnání. U tovaryšů pomocníků muselo trvat alespoň tři roky. Kdo chtěl vykonávat řemeslnou živnost, musel se u příslušného živnostenského úřadu prokázat průkazem způsobilosti, který musel obsahovat údaje stanovené živnostenským řádem a vydaným za tím účelem tím, kým byl vyučen. Povinností živnostenského úřadu bylo prověřit průkaz i vysvědčení, v pochybnostech si mohl některé údaje ověřit. Zamítavé rozhodnutí musel pak řádně odůvodnit. 3) Jestliže se osoba vyučila v cizině, pak praxe živnostenských úřadů na průkaz z ciziny pro udělení řemeslné živnosti prošla určitými změnami. Ihned po vydání živnostenského řádu živnostenské úřady upouštěly od formálních požadavků v důsledku odchylných úprav živnostenského práva v jednotlivých zemích a požadovaly jen materiální průkaz skutečně obdobně nabyté způsobilosti. Provozování živností koncesovaných, kterých živnostenský řád uváděl dvacet tři, záviselo na zvláštním povolení. Vyžadovala se i spolehlivost a bezúhonnost. Pro taxativně uvedené živnosti (např. plavecká na vnitrozemských vodách, kominická, výroba a prodej zbraní a střeliva atd.) se kromě toho vyžadovala zvláštní způsobilost. V případě, že ji neuváděl sám zákon, byl zmocněn svým nařízením tak učinit ministr obchodu ve spolupráci s ministrem vnitra. Pro povolení např. koncese hostinské a výčepnické se přihlíželo k potřebám obyvatel, ale také k tomu, aby místnost, kde bude živnost provozována, byla způsobilá a umístěna tak, aby se mohlo na ni snadno policejně dohlížet. Tak např. velice podrobným výnosem ministra průmyslu z r se stanovila spolehlivost a bezúhonnost pro dosažení 2) s Šlo o judikát správního soudu B /00 min.výn. z , č jak uvádí Bohumil Štědrý a Rudolf Buchtela v díle I. Řád živnostenský, Praha 1936, str ) Citovaná práce, viz pozn. pod čarou č. 1. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 uvedené koncese, neboť zejména bezúhonnost byla živnostenskými úřady nestejně vykládána a posuzována. Živnostenský úřad před vydáním koncese musel požádat o vyjádření obec a policejní úřad. Koncesi živnostenský úřad neudělil, jestliže proti žadateli nebo proti členům žadatelovy rodiny svědčily takové skutky, které by opravňovaly k domněnce, že by živnost byla zneužívána k podpoře zakázaných her, nemravnosti nebo opilství. Jestliže přes námitky obce byla koncese povolena, mohla se obec s odkladným účinkem odvolat k vyššímu úřadu do patnácti dnů po vyrozumění. Ke koncesovaným živnostem patřila i živnost provozující zprostředkování práce. Udělení této koncese záviselo na místních poměrech a na posouzení policie s ohledem na bezpečnostní, zdravotní a mravnostní hledisko. Každý žadatel o tuto živnost musel příslušnému politickému zemskému úřadu předložit ke schválení provozovací řad, ve kterém musela být uvedena výše poplatků za zprostředkování, přičemž vybírání záloh nebo kaucí bylo zakázáno. Případné změny musely být tímto úřadem schváleny. Majitelé koncesí byly povinni na vyzvání živnostenského úřadu předkládat potřebná statistická data. Provozovací závod Hlava třetí obsahovala ustanovení o živnostech, ke kterým bylo potřebné schválení provozovacího závodu. Takové závody musely být schváleny u živností, které provozovaly např. výhně, parní stroje, vodní přístroje, nebo proto, že ohrožovaly bezpečnost, vydávaly zápach nebo neobyčejný hlomoz, kterým ohrožovaly své sousedy. Do doby, než bylo vydáno schválení, nesměla být stavba závodu započata. Schválení předcházelo řízení na základě doložených potřebných popisů a výkresů. Živnostenský úřad v příslušné obci vyvěsil tzv. edikt a zřídil komisi, které se mohly podávat příslušné námitky. Nepodařilo-li se odstranit námitky, musel o nich rozhodnout soud, neboť samotný úřad nemohl stavbu závodu zakázat. I když nebyly podány námitky, i přesto se konalo komisionální projednávání, ve kterém měl úřad prošetřit důležité okolnosti. Poté vydal rozhodnutí, které obsahovalo podmínky, na základě kterých nesměly závody škodit kostelům, školám, nemocnicím a jiným veřejným ústavům a nesměly ohrožovat bezpečnost života nebo zdraví zaměstnanců. Jestliže došlo ke změně majitele živnosti, nebylo třeba, aby provozovací závod byl znovu schválen. Jestliže závod do roka po dni, kdy byl schválen, nezačal provozovat živnost nebo jestliže po dobu tří let byl provoz přerušen, schválení závodu zaniklo. Pro jednotnou praxi živnostenských úřadů o komisionálním řízení a zřizování provozovacích závodů bylo vydáno několik nařízení ministerstva obchodu, které pak tyto závody již nazývají provozovnami. Rozsah živnostenského oprávnění Hlava čtvrtá upravovala rozsah výkonu živnostenského oprávnění. Bylo stanoveno, že tento rozsah je posuzován podle živnostenského listu nebo koncesní listiny APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

5 Vznikla-li pochybnost o rozsahu živnostenského oprávnění, rozhodl ji politický zemský úřad na základě vyslechnutí obchodní a živnostenské komory. Příkladem je např. takový stav, zda kovář mohl vykonávat i zámečnické práce, nebo stavitel i práce tesařské. Rovněž bylo stanoveno, že každý živnostník si mohl pro potřebu svého podniku zhotovovat potřebné pomůcky, např. obaly, bednění apod. Žádný živnostník nesměl používat firmu nebo jméno jiného živnostníka ani používat označování výrobků jiného živnostníka. Při porušení tohoto zákazu se mohl poškozený domáhat nápravy u živnostenského úřadu, avšak žádat případnou náhradu škody mohl jen soudně. V případě smrti živnostníka musel dědic požádat o vydání živnostenského listu nebo koncese na své jméno. Vdova po zemřelém mohla po čas jejího vdovství pokračovat v živnosti pouze tehdy, nebyla-li vlastní vinou rozvedena, a to pouhým oznámením živnostenskému úřadu. Hlava pátá pojednávala o obchodech na trzích (tzv. tržní obchody). Těchto obchodů se mohl zúčastnit každý, jestliže zboží podle druhu trhů bylo k obchodování připuštěno. Kdo si z ježdění na trh učinil samostatnou živnost, byl nazýván fierantem trhovníkem a byl povinen ohlásit ji živnostenskému úřadu, který mu pak vydal živnostenský list. Trhy byly rozlišeny na hlavní (např. velké, výroční, posvícenské) a týdenní, zejména pro prodej potravin a hospodářského nářadí. Obce za jejich konání vybíraly poplatky a musely vydat tržní řád pro dané místo. Živnostenské pomocnictvo Hlava šestá nazvaná o živnostenském pomocnictvu zahrnovala ustanovení o sjednání podmínek mezi živnostníkem a jeho pracovníky na základě volné úmluvy. Neexistovala-li, pak se tento poměr řídil zvláštními předpisy a pak občanským zákoníkem. Pomocnými pracovníky byli např. tovaryšové, tovární dělníci, učedníci, nikoli však dílovedoucí, účetní, pokladníci atd. Každý živnostník byl povinen pečovat o ochranu života a zdraví svých pomocných pracovníků, poskytovat jim přestávky v práci, osobám až do osmnácti let umožňovat návštěvu obecných živnostenských pokračovacích škol, a nebylo-li ujednáno něco jiného, byla vyplácena týdenní mzda a stanovena čtrnáctidenní výpověď. Povinností pomocných pracovníků pak byla např. povinnost zachovávat majiteli živnosti věrnost, poslušnost a úctu, slušně se chovat, dodržovat pracovní dobu a zachovávat mlčenlivost o poměrech živnosti. V této hlavě bylo upraveno i zrušení pracovního poměru a řešení pracovních sporů. Každý živnostník byl povinen vést seznam o všech dělnících v předepsaných knihách, v podnicích, ve kterých pracovalo víc než dvacet pomocných pracovníků ve společných místnostech, musel být vyvěšen pracovní řád. Značná pozornost byla věnována i učedníkům. Bylo stanoveno, kdo je pokládán za učně, kdo může mít učně, jejich přijímání, učební doba a také povinnosti učedníků. Hlava sedmá obsahovala ustanovení o společenstvech. Tato živnostenská společenstva byla veřejnoprávní korporací, měla tedy právní subjektivitu. Pro stej- APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 né kategorie živností mohlo být v jednom obvodu ustaveno jen jedno společenstvo. Jeho členem se mohl stát jen živnostník, a to už od obdržení živnostenského listu nebo koncesní listiny. Šlo tedy o povinné členství, živnostník se nemohl rozhodnout, zda se stane či nestane členem. Jestliže živnostník provozoval více živností, musel být členem všech společenstev. O přidělování živnosti ke společenstvu rozhodoval politický zemský úřad. Účelem společenstva bylo pěstovat ducha pospolitého a zvelebovati čest stavu, jakož i podporovati humanitní, hospodářské a vzdělávací zájmy svých členů a příslušníků. 4) Mezi jeho úkoly patřilo např. pečovat o spořádané učednické poměry vzděláváním v odborné, náboženské i mravní oblasti, ale i o nemocné učně, zřizovat rozhodčí výbor k vyřizování neshod mezi členy společenstva atd. Od svých členů pak vybíralo poplatky uvedené ve stanovách. V dalších, ve více než třiceti ustanoveních pak byla upravena vnitřní struktura společenstva a jeho práva a povinnosti. Hlava osmá pojednávala o přestupcích a trestech, kterých se dopustil živnostník, jestliže nedodržel ustanovení živnostenského řádu. Mohlo jít o přestupky (pak byl potrestán např. důtkou, peněžitou pokutou, vězením až do tří měsíců atd.), nebo se dopustil trestního případu (např. kdo začal podnikat bez živnostenského oprávnění nebo provozoval živnost, ačkoliv mu byla zastavena). Při ukládání těchto povinností mělo být přihlíženo k okolnostem polehčujícím i přitěžujícím i k velikosti získaného prospěchu. V hlavě deváté byly uvedeny případy, na základě kterých bylo možno živnostenské oprávnění, a to jak na základě trestního zákona, tak i živnostenského řádu, odejmout. Tak např. u koncesované živnosti, jestliže se živnostník dopustil po opakované písemné výstraze činů, které byly na úkor zákonnému požadavku spolehlivosti. Úřady a řízení Hlava desátá nazvaná úřady a řízení uváděla, že první stolicí ve věcech živnostenských jsou okresní úřady, u nichž se podávají žádosti o povolení provozovat živnost a vyšetřují a trestají přestupky. Zemské politické úřady byly stolicí druhou a povolovaly živnosti uvedené v příslušném ustanovení (např. zastavárny, pohřební ústavy). Nejvyšší stolicí pak bylo ministerstvo obchodu, které povolovalo periodické dopravní podniky či schvalovalo provozovny, které byly umístěny v obvodech několika korunních zemí. Jestliže se věc týkala působnosti i jiného úřadu, bylo třeba se s ním dohodnout. Řízení o provozování živnosti se provádělo u živnostenského úřadu první stolice, kde měla být živnost provozována, písemně nebo ústně do protokolu. O každé žádosti na svobodnou nebo řemeslnou živnost vydal úřad krátké potvrzení, a to do 48 hodin, jednalo-li se o písemnou žádost, nebo ihned, jestliže bylo žádáno ústně. Živnostenský list obsahoval výtah ze žádosti a byl opatřen potvrzením o vykona- 4) 114 živnostenského řádu. 20 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

7 ném zápisu do živnostenského rejstříku. Pro koncesované živnosti musel být vydán řádný dekret. 5) Jak už bylo výše uvedeno, druhá hlava živnostenského řádu pojednávala dosti podrobně o koncesovaných živnostech. Pro úplnost je však ještě třeba dodat, že ke každé koncesované živnosti byly vydány zvláštní předpisy, a to jak zákony, k nim pak i vyhlášky příslušných ministrů a v řadě případů i další výnosy. Jen pro názornost uvádím např. nařízení ministerstva obchodu č. 176/1905 ř. z. o ochraně života a zdraví pomocných dělníků 6), které m.j. obsahuje ustanovení týkajících se provozoven. Tak např. je zde stanoveno, že na každou osobu, která je v ní zaměstnána, musí připadnou alespoň 10 m 3 vzdušné prostory a nejméně 2 m 2 podlahy, kamenná nebo betonová podlaha musí být opatřena obkladem ze dřeva, podzemní nebo podkrovní místnosti se mohou stát provozovnou, jen dovoluje-li to stavební řád. Nechybějí zde ani velice podrobná ustanovení o osvětlení, topení, větrání, o zařízení strojoven a obsluze motorů, o skladech a ochranných pomůckách a o sociálním zařízení. K tomuto nařízení pak byly dále vydány výnosy ministerstva obchodu a místodržitelství v Praze. Závěrem pak je třeba jen dodat, že rakouský živnostenský řád byl zákonem průlomovým, neboť v základním právním předpise sjednotil celou oblast podnikání, předtím upravenou v řadě předpisů, a také dal právní rámec těm oblastem, které právní předpisy dosud neupravovaly. K tomuto zákonu pak byly průběžně vydávány prováděcí předpisy, ať už ve formě vládních nařízení, vyhlášek ministerstev či jejich výnosů. A bylo jich skutečně velké množství. Seznam použité literatury / References Dědič, J.: Právo obchodních společností. Prospektrum, Praha Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo, C. H. Beck, Praha Štědrý, B. Buchtela, R.: Řád živnostenský, díl I., Praha Švarc, Z.: Srovnávací obchodní právo. VŠE, Praha Klíčová slova Rakouský živnostenský řád živnosti svobodné, řemeslné a vázané provozovací závod živnostenské oprávnění pomocný personál živnostenská společenstva úřady a živnostenská řízení. Keywords Austrian trade regulations unqualified vocational and permitted trades practising regulations trade licence auxiliary personnel trade associations Trades Licensing Office and trade proceedings. 5) Živnostenské úřady první stolice vedly živnostenský rejstřík oddělený pro svobodné, řemeslné a koncesované živnosti, do kterého se zapisovaly i všechny změny v živnosti. 6) Citovaná práce, viz pozn. 1, str APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 Marie Zahradníčková A View Into Austrian Trade Regulations The author notes that in 2009 it will be 150 years since the publication of the Trade Regulations which were valid also for the Czech territory even after 1918 when, based on Act No. 11/1918 Collection of Laws and Regulations, the independent state of Czechoslovakia was formed. This law maintained the coherence of the hitherto, i.e. Austrian legal order with the new one and regulated the uninterrupted transition towards the life in a new state, but also towards trade enterprise. The validity of the Trade Regulations dates up to 1965 when it was cancelled by the publication of the Labour Code. In Austria, the Trade Regulations naturally after many amendments are still valid. They also became a sort of a model for our Trade Licensing Act which was published soon after the change of political and economic circumstances in our country, as soon as in At least a general knowledge of this Act is, or so I believe, a prerequisite for understanding the current legal regulation which I intend to look at in detail in the future. The Austrian Trade Regulations were published by Imperial Charter on December as No. 227, Imperial Code and became effective as of May It cancelled all the hitherto valid legislation on acquiring trade, manufacturing and commercial licences as well as any and all older regulations contradictory to it. The Act consisted of two parts the first of which included the introductory charter and seven chapters. The second part focused on licence trades. All provisions of the Trade Regulations save activities named therein referred to all employment performed as a trade, i.e. both to the manufacturing, processing or commerce as well as to providing services and labour. The author analyses the individual chapter of the Austrian 1859 Trade Regulations and stresses that the Austrian Trade Regulations were a breathrough Act since in a basic legal regulation, it united a whole area of enterprise hitherto regulated by a series of ordinances and also provided a legal framework for areas until then untouched by legal regulations. Executive regulations were consequently being issued for this Act, both in the form of governmental orders, ministerial regulations or ministerial decrees accumulating to a large number indeed. 22 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

Zákon č. 46/2000 Sb... 1

Zákon č. 46/2000 Sb... 1 OBSAH Zákon č. 46/2000 Sb...................................................... 1 1 19 ČÁST PRVNÍ..................................................... 1 1 Předmět úpravy.........................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) I.

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Založení firmy VY_32_INOVACE_329_16 Ing. Alena Mojžíšová Orgány vykonávající živnostenskou správu Živnostenský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Dotazník související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti

Dotazník související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti Příloha č. 4 k vyhlášce č. 140/2011 Sb. VZOR Dotazník související s nabytím, nebo zvýšením kvalifikované účasti 1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí Jméno/jména a příjmení/obchodní firma,

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více