Pohled do rakouského živnostenského řádu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled do rakouského živnostenského řádu"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 MARIE ZAHRADNÍČKOVÁ Pohled do rakouského živnostenského řádu Celková charakteristika rakouského živnostenského řádu V příštím roce uplyne 150 let od vydání živnostenského řádu, který platil i pro naše území i po roce 1918, kdy na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. byl zřízen samostatný stát Československo. Tímto zákonem byla zachována souvislost dosavadního, tedy rakouského právního řádu, se stavem novým a byl upraven nerušený přechod k novému státnímu životu, ale i k živnostenskému podnikání. Platnost živnostenského řádu se datuje až do roku 1965, kdy byl zrušen vydáním zákoníku práce. V Rakousku platí živnostenský řád pochopitelně po mnoha novelizacích dodnes. A ten se stal určitým vzorem pro náš živnostenský zákon, který byl vydán brzy po změně politických a ekonomických podmínek v naší zemi hned v roce Mít alespoň povšechný přehled o tomto zákoně je, alespoň se tak domnívám, předpokladem pro pochopení současné právní úpravy, které se chci v příštím textu podrobněji věnovat. Rakouský živnostenský řád byl vydán císařským patentem dne 20. prosince 1859 pod č. 227 ř. z. a nabyl účinnost 1. května Zrušil všechny doposud platné předpisy o nabývání živnostenských, továrních a obchodních oprávnění, jakož i všechna starší ustanovení, která by s ním byla v rozporu. Zákon měl dvě části, z nichž v první byl uveden uvozovací patent a sedm hlav. Druhá část byla věnována koncesovaným živnostem. Všechna ustanovení živnostenského řádu s výjimkou v něm vyjmenovaných činností se vztahovala na všechna po živnostensku provozovaná zaměstnání, tedy jak k výrobě, zpracování nebo obchodu, tak i k výkonu služeb a prací. Bylo proto v důvodové zprávě k osnově živnostenského řádu 1) stanoveno, že by v úvodních ustanoveních zákona měla být uvedena definice živnosti a tím tak přesně vymezen obor jeho působnosti. O takovou definici se pokusila už osnova k živnostenskému řádu z r Živnostenský řád však žádnou definici nestano- 1) Štědrý, B. Buchtela, R.: Řád živnostenský, díl I., Praha 1936, str. 4. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 vil, neboť po mnoha úvahách bylo řečeno, že žádná, byť pečlivě stanovená, nemůže obsáhnout všechny činnosti, protože některé musí být z působnosti zákona vyňaty. Za živnost byly proto pokládány jen takové činnosti, které směřovaly k výdělku (k dosažení zisku), byly provozovány trvale a samostatně (na vlastní účet). Živnostníkem byl tedy jak řemeslník, tak i obchodník i továrník. Podle živnostenského řádu nebylo možno za živnost považovat např. vykládání karet, grafologii a chiromantii, pronájem garáží, ledaže by pronajímatel prováděl současně určité úkony související s garážovanými auty, např. jejich mytí, opravy apod. Živností nebyla ani výdělková odvětví spadající do kategorie domácího vedlejšího zaměstnání, např. šití provozované švadlenou v domácnostech zákazníků. Kdyby však švadlena měla vlastní provozovnu a v té přijímala zakázky, potom již provozovala živnost. Živností rovněž nebyla výuka řidičů motorových vozidel, soukromé vyučování, taneční školy, stejně jako prodej novin atd. Není účelem tohoto pojednání provádět detailní popis uvedeného zákona, ale poukázat na jeho skladbu a také na některá ustanovení, která mohou nakonec osvětlit i některá ustanovení současné právní úpravy tohoto podnikání. Živnosti svobodné, řemeslné a koncesované Živnostenský řád v první hlavě v obecných ustanoveních rozděloval živnosti na svobodné, řemeslné a koncesované. Všechny živnosti, které nebyly prohlášeny za řemeslné nebo koncesované, byly živnostmi svobodnými. Pozornost v této hlavě byla zaměřena na řemeslné živnosti, které byly taxativně vyjmenovány a bylo jich 54. Živnosti, kterým musí být uděleno zvláštní povolení, byly živnostmi koncesovanými. Druhá hlava obsahovala podmínky samostatného provozování živnosti, ke kterým patřila svéprávnost. Z prováděcích předpisů k tomuto ustanovení vyplývalo, že živnostníkem mohl být ten, kdo mohl samostatně spravovat své jmění, a tedy mohl provozovat i nějakou živnost. V případě, že osoba nemohla své jmění sama spravovat, mohla provozovat živnost prostřednictvím způsobilého náměstka (dílovedoucího) nebo pachtýře (nájemce), jestliže k tomu dali souhlas zákonní zástupci a příslušný soud. Živnostníkem nemohla být osoba, která byla v rámci podniku ve služebním poměru a vykonávala určitou činnost za mzdu. Dále bylo v této hlavě stanoveno, že osoby právnické mohly provozovat živnost za stejných podmínek jako osoby jednotlivé, musely však ustanovit způsobilého náměstka nebo pachtýře. Spolky mohly provozovat činnost za předpokladu, jestliže jim to umožňovaly jejich stanovy. To se týkalo i akciových společností, neboť i ty byly považovány v té době za spolky. Např. turistický spolek, měl-li ve svých stanovách poskytování ubytování, mohl požádat o hostinskou koncesi. Vzhledem k tomu, že v době vydání živnostenského řádu neexistovala zákonná definice pojmu právnické osoby, vznikly pochybnosti, zda zejména veřejnou obchodní společnost je možno považovat za právnickou osobu. Při vyřizování žádosti o vydání živnostenského listu žádaly příslušné úřady doklad o jejich protokolaci (výpisu z obchodního rejstříku), což právě tyto společnosti nemohly prokázat, neboť se do tohoto registru nezapisovaly a za právnickou osobu nebyly považovány. Podobně jako i společnosti komanditní. I v tomto případě si však 16 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

3 uměla administrativa pomoci, neboť na základě judikátu 2) mohly tyto společnosti provozovat živnost. V této hlavě byly uvedeny osoby, které nemohly být živnostníky (např. duchovní, vojáci, státní úředníci, učitelé a j.), neboť by tím znevážily důstojnost svého postavení. Dále byly uvedeny případy, na základě kterých bylo odmítnuto vydat živnostenské osvědčení byla-li osoba odsouzena, nebo jí byl uložen zákaz provozování živnosti soudem, nebo administrativním orgánem. Pokud jde o cizince, pak i ti mohli provozovat živnost za stejných podmínek jako naši občané na základě reciprocity státu, jehož byly příslušníky. Reciprocita nemusela být prokazována, jestliže existovaly státní smlouvy nebo vládní osvědčení o vzájemnosti. Jestliže nemohla být reciprocita prokázána, pak museli cizinci požádat o dovolení provozovat živnost zemský politický úřad. Každý mohl provozovat několik živností, jestliže to nebylo v rozporu se zákonem. Ve zvláštních ustanoveních této hlavy bylo stanoveno, že každý může provozovat každou svobodnou živnost, avšak před tím to musí písemně ohlásit příslušnému úřadu, a to na základě žádosti, která musela obsahovat příslušné údaje. V dalších ustanoveních pak byly dosti podrobně upraveny řemeslné živnosti a na tuto úpravu navazovaly prováděcí předpisy. Pro jejich provozování se vyžadovala zručnost a také vzdělání ukončené vyučením (nesmělo být kratší než dva roky a delší než čtyři roky) a po té určitou dobou zaměstnání. Vyučení se prokazovalo tovaryšským listem, učebním vysvědčením a pracovním vysvědčením o délce zaměstnání. U tovaryšů pomocníků muselo trvat alespoň tři roky. Kdo chtěl vykonávat řemeslnou živnost, musel se u příslušného živnostenského úřadu prokázat průkazem způsobilosti, který musel obsahovat údaje stanovené živnostenským řádem a vydaným za tím účelem tím, kým byl vyučen. Povinností živnostenského úřadu bylo prověřit průkaz i vysvědčení, v pochybnostech si mohl některé údaje ověřit. Zamítavé rozhodnutí musel pak řádně odůvodnit. 3) Jestliže se osoba vyučila v cizině, pak praxe živnostenských úřadů na průkaz z ciziny pro udělení řemeslné živnosti prošla určitými změnami. Ihned po vydání živnostenského řádu živnostenské úřady upouštěly od formálních požadavků v důsledku odchylných úprav živnostenského práva v jednotlivých zemích a požadovaly jen materiální průkaz skutečně obdobně nabyté způsobilosti. Provozování živností koncesovaných, kterých živnostenský řád uváděl dvacet tři, záviselo na zvláštním povolení. Vyžadovala se i spolehlivost a bezúhonnost. Pro taxativně uvedené živnosti (např. plavecká na vnitrozemských vodách, kominická, výroba a prodej zbraní a střeliva atd.) se kromě toho vyžadovala zvláštní způsobilost. V případě, že ji neuváděl sám zákon, byl zmocněn svým nařízením tak učinit ministr obchodu ve spolupráci s ministrem vnitra. Pro povolení např. koncese hostinské a výčepnické se přihlíželo k potřebám obyvatel, ale také k tomu, aby místnost, kde bude živnost provozována, byla způsobilá a umístěna tak, aby se mohlo na ni snadno policejně dohlížet. Tak např. velice podrobným výnosem ministra průmyslu z r se stanovila spolehlivost a bezúhonnost pro dosažení 2) s Šlo o judikát správního soudu B /00 min.výn. z , č jak uvádí Bohumil Štědrý a Rudolf Buchtela v díle I. Řád živnostenský, Praha 1936, str ) Citovaná práce, viz pozn. pod čarou č. 1. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 uvedené koncese, neboť zejména bezúhonnost byla živnostenskými úřady nestejně vykládána a posuzována. Živnostenský úřad před vydáním koncese musel požádat o vyjádření obec a policejní úřad. Koncesi živnostenský úřad neudělil, jestliže proti žadateli nebo proti členům žadatelovy rodiny svědčily takové skutky, které by opravňovaly k domněnce, že by živnost byla zneužívána k podpoře zakázaných her, nemravnosti nebo opilství. Jestliže přes námitky obce byla koncese povolena, mohla se obec s odkladným účinkem odvolat k vyššímu úřadu do patnácti dnů po vyrozumění. Ke koncesovaným živnostem patřila i živnost provozující zprostředkování práce. Udělení této koncese záviselo na místních poměrech a na posouzení policie s ohledem na bezpečnostní, zdravotní a mravnostní hledisko. Každý žadatel o tuto živnost musel příslušnému politickému zemskému úřadu předložit ke schválení provozovací řad, ve kterém musela být uvedena výše poplatků za zprostředkování, přičemž vybírání záloh nebo kaucí bylo zakázáno. Případné změny musely být tímto úřadem schváleny. Majitelé koncesí byly povinni na vyzvání živnostenského úřadu předkládat potřebná statistická data. Provozovací závod Hlava třetí obsahovala ustanovení o živnostech, ke kterým bylo potřebné schválení provozovacího závodu. Takové závody musely být schváleny u živností, které provozovaly např. výhně, parní stroje, vodní přístroje, nebo proto, že ohrožovaly bezpečnost, vydávaly zápach nebo neobyčejný hlomoz, kterým ohrožovaly své sousedy. Do doby, než bylo vydáno schválení, nesměla být stavba závodu započata. Schválení předcházelo řízení na základě doložených potřebných popisů a výkresů. Živnostenský úřad v příslušné obci vyvěsil tzv. edikt a zřídil komisi, které se mohly podávat příslušné námitky. Nepodařilo-li se odstranit námitky, musel o nich rozhodnout soud, neboť samotný úřad nemohl stavbu závodu zakázat. I když nebyly podány námitky, i přesto se konalo komisionální projednávání, ve kterém měl úřad prošetřit důležité okolnosti. Poté vydal rozhodnutí, které obsahovalo podmínky, na základě kterých nesměly závody škodit kostelům, školám, nemocnicím a jiným veřejným ústavům a nesměly ohrožovat bezpečnost života nebo zdraví zaměstnanců. Jestliže došlo ke změně majitele živnosti, nebylo třeba, aby provozovací závod byl znovu schválen. Jestliže závod do roka po dni, kdy byl schválen, nezačal provozovat živnost nebo jestliže po dobu tří let byl provoz přerušen, schválení závodu zaniklo. Pro jednotnou praxi živnostenských úřadů o komisionálním řízení a zřizování provozovacích závodů bylo vydáno několik nařízení ministerstva obchodu, které pak tyto závody již nazývají provozovnami. Rozsah živnostenského oprávnění Hlava čtvrtá upravovala rozsah výkonu živnostenského oprávnění. Bylo stanoveno, že tento rozsah je posuzován podle živnostenského listu nebo koncesní listiny APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

5 Vznikla-li pochybnost o rozsahu živnostenského oprávnění, rozhodl ji politický zemský úřad na základě vyslechnutí obchodní a živnostenské komory. Příkladem je např. takový stav, zda kovář mohl vykonávat i zámečnické práce, nebo stavitel i práce tesařské. Rovněž bylo stanoveno, že každý živnostník si mohl pro potřebu svého podniku zhotovovat potřebné pomůcky, např. obaly, bednění apod. Žádný živnostník nesměl používat firmu nebo jméno jiného živnostníka ani používat označování výrobků jiného živnostníka. Při porušení tohoto zákazu se mohl poškozený domáhat nápravy u živnostenského úřadu, avšak žádat případnou náhradu škody mohl jen soudně. V případě smrti živnostníka musel dědic požádat o vydání živnostenského listu nebo koncese na své jméno. Vdova po zemřelém mohla po čas jejího vdovství pokračovat v živnosti pouze tehdy, nebyla-li vlastní vinou rozvedena, a to pouhým oznámením živnostenskému úřadu. Hlava pátá pojednávala o obchodech na trzích (tzv. tržní obchody). Těchto obchodů se mohl zúčastnit každý, jestliže zboží podle druhu trhů bylo k obchodování připuštěno. Kdo si z ježdění na trh učinil samostatnou živnost, byl nazýván fierantem trhovníkem a byl povinen ohlásit ji živnostenskému úřadu, který mu pak vydal živnostenský list. Trhy byly rozlišeny na hlavní (např. velké, výroční, posvícenské) a týdenní, zejména pro prodej potravin a hospodářského nářadí. Obce za jejich konání vybíraly poplatky a musely vydat tržní řád pro dané místo. Živnostenské pomocnictvo Hlava šestá nazvaná o živnostenském pomocnictvu zahrnovala ustanovení o sjednání podmínek mezi živnostníkem a jeho pracovníky na základě volné úmluvy. Neexistovala-li, pak se tento poměr řídil zvláštními předpisy a pak občanským zákoníkem. Pomocnými pracovníky byli např. tovaryšové, tovární dělníci, učedníci, nikoli však dílovedoucí, účetní, pokladníci atd. Každý živnostník byl povinen pečovat o ochranu života a zdraví svých pomocných pracovníků, poskytovat jim přestávky v práci, osobám až do osmnácti let umožňovat návštěvu obecných živnostenských pokračovacích škol, a nebylo-li ujednáno něco jiného, byla vyplácena týdenní mzda a stanovena čtrnáctidenní výpověď. Povinností pomocných pracovníků pak byla např. povinnost zachovávat majiteli živnosti věrnost, poslušnost a úctu, slušně se chovat, dodržovat pracovní dobu a zachovávat mlčenlivost o poměrech živnosti. V této hlavě bylo upraveno i zrušení pracovního poměru a řešení pracovních sporů. Každý živnostník byl povinen vést seznam o všech dělnících v předepsaných knihách, v podnicích, ve kterých pracovalo víc než dvacet pomocných pracovníků ve společných místnostech, musel být vyvěšen pracovní řád. Značná pozornost byla věnována i učedníkům. Bylo stanoveno, kdo je pokládán za učně, kdo může mít učně, jejich přijímání, učební doba a také povinnosti učedníků. Hlava sedmá obsahovala ustanovení o společenstvech. Tato živnostenská společenstva byla veřejnoprávní korporací, měla tedy právní subjektivitu. Pro stej- APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 né kategorie živností mohlo být v jednom obvodu ustaveno jen jedno společenstvo. Jeho členem se mohl stát jen živnostník, a to už od obdržení živnostenského listu nebo koncesní listiny. Šlo tedy o povinné členství, živnostník se nemohl rozhodnout, zda se stane či nestane členem. Jestliže živnostník provozoval více živností, musel být členem všech společenstev. O přidělování živnosti ke společenstvu rozhodoval politický zemský úřad. Účelem společenstva bylo pěstovat ducha pospolitého a zvelebovati čest stavu, jakož i podporovati humanitní, hospodářské a vzdělávací zájmy svých členů a příslušníků. 4) Mezi jeho úkoly patřilo např. pečovat o spořádané učednické poměry vzděláváním v odborné, náboženské i mravní oblasti, ale i o nemocné učně, zřizovat rozhodčí výbor k vyřizování neshod mezi členy společenstva atd. Od svých členů pak vybíralo poplatky uvedené ve stanovách. V dalších, ve více než třiceti ustanoveních pak byla upravena vnitřní struktura společenstva a jeho práva a povinnosti. Hlava osmá pojednávala o přestupcích a trestech, kterých se dopustil živnostník, jestliže nedodržel ustanovení živnostenského řádu. Mohlo jít o přestupky (pak byl potrestán např. důtkou, peněžitou pokutou, vězením až do tří měsíců atd.), nebo se dopustil trestního případu (např. kdo začal podnikat bez živnostenského oprávnění nebo provozoval živnost, ačkoliv mu byla zastavena). Při ukládání těchto povinností mělo být přihlíženo k okolnostem polehčujícím i přitěžujícím i k velikosti získaného prospěchu. V hlavě deváté byly uvedeny případy, na základě kterých bylo možno živnostenské oprávnění, a to jak na základě trestního zákona, tak i živnostenského řádu, odejmout. Tak např. u koncesované živnosti, jestliže se živnostník dopustil po opakované písemné výstraze činů, které byly na úkor zákonnému požadavku spolehlivosti. Úřady a řízení Hlava desátá nazvaná úřady a řízení uváděla, že první stolicí ve věcech živnostenských jsou okresní úřady, u nichž se podávají žádosti o povolení provozovat živnost a vyšetřují a trestají přestupky. Zemské politické úřady byly stolicí druhou a povolovaly živnosti uvedené v příslušném ustanovení (např. zastavárny, pohřební ústavy). Nejvyšší stolicí pak bylo ministerstvo obchodu, které povolovalo periodické dopravní podniky či schvalovalo provozovny, které byly umístěny v obvodech několika korunních zemí. Jestliže se věc týkala působnosti i jiného úřadu, bylo třeba se s ním dohodnout. Řízení o provozování živnosti se provádělo u živnostenského úřadu první stolice, kde měla být živnost provozována, písemně nebo ústně do protokolu. O každé žádosti na svobodnou nebo řemeslnou živnost vydal úřad krátké potvrzení, a to do 48 hodin, jednalo-li se o písemnou žádost, nebo ihned, jestliže bylo žádáno ústně. Živnostenský list obsahoval výtah ze žádosti a byl opatřen potvrzením o vykona- 4) 114 živnostenského řádu. 20 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

7 ném zápisu do živnostenského rejstříku. Pro koncesované živnosti musel být vydán řádný dekret. 5) Jak už bylo výše uvedeno, druhá hlava živnostenského řádu pojednávala dosti podrobně o koncesovaných živnostech. Pro úplnost je však ještě třeba dodat, že ke každé koncesované živnosti byly vydány zvláštní předpisy, a to jak zákony, k nim pak i vyhlášky příslušných ministrů a v řadě případů i další výnosy. Jen pro názornost uvádím např. nařízení ministerstva obchodu č. 176/1905 ř. z. o ochraně života a zdraví pomocných dělníků 6), které m.j. obsahuje ustanovení týkajících se provozoven. Tak např. je zde stanoveno, že na každou osobu, která je v ní zaměstnána, musí připadnou alespoň 10 m 3 vzdušné prostory a nejméně 2 m 2 podlahy, kamenná nebo betonová podlaha musí být opatřena obkladem ze dřeva, podzemní nebo podkrovní místnosti se mohou stát provozovnou, jen dovoluje-li to stavební řád. Nechybějí zde ani velice podrobná ustanovení o osvětlení, topení, větrání, o zařízení strojoven a obsluze motorů, o skladech a ochranných pomůckách a o sociálním zařízení. K tomuto nařízení pak byly dále vydány výnosy ministerstva obchodu a místodržitelství v Praze. Závěrem pak je třeba jen dodat, že rakouský živnostenský řád byl zákonem průlomovým, neboť v základním právním předpise sjednotil celou oblast podnikání, předtím upravenou v řadě předpisů, a také dal právní rámec těm oblastem, které právní předpisy dosud neupravovaly. K tomuto zákonu pak byly průběžně vydávány prováděcí předpisy, ať už ve formě vládních nařízení, vyhlášek ministerstev či jejich výnosů. A bylo jich skutečně velké množství. Seznam použité literatury / References Dědič, J.: Právo obchodních společností. Prospektrum, Praha Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo, C. H. Beck, Praha Štědrý, B. Buchtela, R.: Řád živnostenský, díl I., Praha Švarc, Z.: Srovnávací obchodní právo. VŠE, Praha Klíčová slova Rakouský živnostenský řád živnosti svobodné, řemeslné a vázané provozovací závod živnostenské oprávnění pomocný personál živnostenská společenstva úřady a živnostenská řízení. Keywords Austrian trade regulations unqualified vocational and permitted trades practising regulations trade licence auxiliary personnel trade associations Trades Licensing Office and trade proceedings. 5) Živnostenské úřady první stolice vedly živnostenský rejstřík oddělený pro svobodné, řemeslné a koncesované živnosti, do kterého se zapisovaly i všechny změny v živnosti. 6) Citovaná práce, viz pozn. 1, str APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 Marie Zahradníčková A View Into Austrian Trade Regulations The author notes that in 2009 it will be 150 years since the publication of the Trade Regulations which were valid also for the Czech territory even after 1918 when, based on Act No. 11/1918 Collection of Laws and Regulations, the independent state of Czechoslovakia was formed. This law maintained the coherence of the hitherto, i.e. Austrian legal order with the new one and regulated the uninterrupted transition towards the life in a new state, but also towards trade enterprise. The validity of the Trade Regulations dates up to 1965 when it was cancelled by the publication of the Labour Code. In Austria, the Trade Regulations naturally after many amendments are still valid. They also became a sort of a model for our Trade Licensing Act which was published soon after the change of political and economic circumstances in our country, as soon as in At least a general knowledge of this Act is, or so I believe, a prerequisite for understanding the current legal regulation which I intend to look at in detail in the future. The Austrian Trade Regulations were published by Imperial Charter on December as No. 227, Imperial Code and became effective as of May It cancelled all the hitherto valid legislation on acquiring trade, manufacturing and commercial licences as well as any and all older regulations contradictory to it. The Act consisted of two parts the first of which included the introductory charter and seven chapters. The second part focused on licence trades. All provisions of the Trade Regulations save activities named therein referred to all employment performed as a trade, i.e. both to the manufacturing, processing or commerce as well as to providing services and labour. The author analyses the individual chapter of the Austrian 1859 Trade Regulations and stresses that the Austrian Trade Regulations were a breathrough Act since in a basic legal regulation, it united a whole area of enterprise hitherto regulated by a series of ordinances and also provided a legal framework for areas until then untouched by legal regulations. Executive regulations were consequently being issued for this Act, both in the form of governmental orders, ministerial regulations or ministerial decrees accumulating to a large number indeed. 22 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku

K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 ALENA POSPÍŠILOVÁ K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku Tržní hospodářství může dobře existovat a rozvíjet se jen v prostředí právního státu, k čemuž je nutná i dostatečná

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen

Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen Scénář: Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen Živnostník (Pekař oplatek z Karlových Varů) z České republiky by rád v Plavně otevřel nezávislou pobočku, příp. stálou provozovnu

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více