Grafický manuál znaèky a aplikací VYSOÈINA regionální produkt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál znaèky a aplikací VYSOÈINA regionální produkt"

Transkript

1 Grafický manuál znaèky a aplikací

2 Obsah Úvod Znaèka Znaèka Varianty Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta Znaèka Stavba Formální varianta Znaèka Barvy Znaèka Barvy Barevné varianty Znaèka Barvy Barevné podklady Znaèka Barvy Barevné podklady Znaèka Chybné použití Uživatelská varianta Znaèka Chybné použití Formální varianta Znaèka Štít Znaèka Štít Užití Znaèka Štít Délka Znaèka Štít Stavba Razítko Razítko Definice Razítko Užití Písmo Písmo Základní písmo Písmo Základní písmo Ukázka liter Písmo Doplòkové písmo Aplikace znaèky Aplikace znaèky Visaèky Aplikace znaèky Samolepky Aplikace znaèky Samolepky Užití Aplikace znaèky Navštívenky Aplikace znaèky Hlavièkový papír A A.1 A.1.1 A.2.1 A.2.2 A.3 A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.4.1 A.4.2 A.5 A.5.1 A.5.2 A.5.3 B B.1 B.2 C C.1 C.1.1 C.2 D D.1 D.2 D.2.1 D.3 D.4 Tiráž

3 Úvod rafický manuál slouží k definování užívání jednotného Goznaèení (znaèky) jako garance pùvodu výrobku na Vysoèinì, jeho kvality, šetrnosti vùèi životnímu prostøedí a zachování jedineènosti výrobku s ohledem na tradice, používání místních surovin, podíl ruèní výroby a prezentace území. Oznaèení místních výrobkù pomáhá zviditelnit Vysoèinu a zhodnotit její turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvoøena zdravým životním prostøedím, kvalitními a šetrnými formami hospodaøení, tradièními výrobky atd. To oceòují nejenom návštìvníci Vysoèiny, ale i místní obyvatelé, kteøí tak mají zároveò pøíležitost podpoøit svého výrobce. Certifikace pomáhá èelit nepùvodním produktùm s pochybnou znaèkou pravosti a pùvodnosti. Vysoèina není jen kopcovitý kraj s malebným rázem. Je to i oblast, kde žijí pracovití, podnikaví a tvoøiví lidé. Mgr. Iva Dyková Hlavní koordinátor projektu REC ÈR Ing. Hana Uhlíøová Regionální koordinátor projektu ZERA Zemìdìlská a ekologická regionální agentura, o.s.

4 Úvod Znaèka odkazuje na kopcovitý ráz krajiny s charakteristickými poli s brázdami, loukami, lesy a remízky, se kterými je èlovìk v každodenním kontaktu. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruèní práci a dlouholetou tradici. Mgr. David Škodný, 2123design s.r.o. Autor znaèky

5 Znaèka Znaèka

6 Znaèka Varianty naèka je základním vizuálním prvkem projektu a je nejèastìji používána v uživatelské variantì. Znaèka se užívá Zpro veškerá oznaèení týkající se projektu. Aplikace znaèky a jejích variant je pøesnì definována a øídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Pro její nepravidelný tvar ji lze získat pouze z pùvodního elektronického zdroje. Znaèka je navržena ve dvou tvarových variantách uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k oznaèování výrobkù, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobci, ale i pøi formální prezentaci koordinátorem projektu. Formální varianta je urèena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (napøíklad certifikáty, vizitky, hlavièkové papíry) pouze koordinátorem projektu. Uživatelská varianta Minimální velikost (výška 11 mm) Minimální velikost (výška 10 mm) Formální varianta Minimální velikost (výška 12 mm) A 1

7 X X X X Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Uživatelská varianta X Šíøe bezpeèné zóny odpovídá šíøi mezery X. Menší vzdálenost (než X) znaèky od jiného objektu není povolená. Formální varianta X Šíøe bezpeèné zóny odpovídá šíøi mezery X. Menší vzdálenost (než X) znaèky od jiného objektu není povolená. A 1.1

8 Znaèka Stavba Uživatelská varianta Umístìní znaèky v síti - uživatelská varianta A 2.1

9 Znaèka Stavba Formální varianta Umístìní znaèky v síti - formální varianta A 2.2

10 Znaèka Barvy CMYK RGB Pantone U 70% U 85% U 100% Black U CMYK RGB Pantone* U U U Black U *) Pøi použití pøímých barev PANTONE je možné dosáhnout jednotlivých odstínù rastrem ve stejném procentuálním množství jako u CMYK. A 3

11 Znaèka Barvy Barevné varianty Pozitivní èernobílá verze znaèky (platí i pro formální variantu) Negativní èernobílá verze znaèky (platí i pro formální variantu) A 3.1

12 Znaèka Barvy Barevné podklady ákladní pozitivní znaèka se nejèastìji vyskytuje Zna svìtlém pozadí s maximální intenzitou barevného podkladu 20% (v soutisku CMYK je intenzita barevného podkladu dána souètem % jednotlivých barevných kanálù). Je-li intenzita podkladu vyšší než 20%, použijte jako podklad pod znaèkou bílý štít (viz Znaèka/Štít). Pøíklad ovìøení maximální intenzity pozadí pod znaèkou CMYK %+10%=20% Pøíklad ovìøení maximální intenzity pozadí pod znaèkou CMYK %+5%=20% Pøíklad ovìøení maximální intenzity pozadí pod znaèkou CMYK %+0%+0%+20%=20% Pøíklad ovìøení maximální intenzity èlenitého pozadí: nejtmavìjší místo CMYK %+2%+11%=20% A 3.2

13 Znaèka Barvy Barevné podklady egativní varianta znaèky se používá na sytých jedno- Nbarevných nebo pøíliš tmavých èlenitých podkladech. Pozadí má minimální intenzitu 150% (v soutisku CMYK je intenzita barevného podkladu dána souètem % jednotlivých barevných kanálù), u šedé minimálnì 50%. Pozitivní znaèka ve stupních šedé mùže být umístìna na šedém podkladu s maximální intenzitou 15%. Pøíklad ovìøení minimální intenzity pozadí pod znaèkou CMYK %+50%+50%=150% Pøíklad ovìøení minimální intenzity pozadí pod znaèkou CMYK %+50%=150% Pøíklad výpoètu minimální intenzity pozadí v odstínech šedé CMYK %+0%+0%+50%=50% Pøíklad ovìøení minimální intenzity u èlenitého pozadí: nejsvìtlejší místo CMYK %+52%+84%+6%=150% Pøíklad ovìøení maximální intenzity šedého pozadí pod šedou znaèkou: CMYK %+0%+0%+15%=15% A 3.3

14 Znaèka Chybné použití Uživatelská varianta de jsou ukázky èastých chyb užití znaèky. Ukázky chyb Zse vztahují na všechny tvarové i barevné varianty znaèky. Dodržujte pravidla užití znaèky, která jsou popsaná v tomto manuálu a používejte pouze originální zdroj znaèky. Ukázky chyb se vztahují i na formální variantu znaèky. Nepøípustné natoèení Nepøípustná barevnost Nepøípustná barevnost Nepøípustné použití kontury Nepøípustná použití èástí znaèky Nepøípustné grafické efekty NAŠE VÝROBA Nepoužití registraèní znaèky Nepøípustná intenzita podkladu Nerespektování bezpeèné zóny A 4.1

15 Znaèka Chybné použití Formální varianta de jsou ukázky èastých chyb užití znaèky. Ukázky chyb Zse vztahují na všechny tvarové i barevné varianty znaèky. Dodržujte pravidla užití znaèky, která jsou popsaná v tomto manuálu a používejte pouze originální zdroj znaèky. Ukázky chyb se vztahují i na uživatelskou variantu znaèky. Odlišné umístìní textu Odlišná velikost textu Nepøípustné natoèení Nepøípustná barevnost Nepoužití registraèní znaèky Nerespektování minimální velikosti A 4.2

16 Znaèka Štít odkladový štít zvýrazòuje znaèku a zároveò vytváøí její Pochrannou zónu. Štít je možné použít pouze s uživatelskou variantou znaèky, tak jak je v této èásti specifikováno. Používejte štít na barevném pozadí, kde by došlo k potlaèení znaèky. Štít musí vždy vycházet z okraje plochy (viz ukázky), nelze jej použít v rohu. Barva štítu je vždy bílá bez kontury. Štít a jeho stranové pøizpùsobení A 5

17 Znaèka Štít Užití Ukázka použití štítu na èlenitém pozadí Ukázka použití štítu na jednobarevném pozadí A 5.1

18 Znaèka Štít Délka Minimální délka štítu Maximální délka štítu Maximální délka štítu Minimální délka štítu A 5.2

19 Znaèka Štít Stavba Varianty umístìní štítu v síti minimální velikost A 5.3

20 Razítko Razítko

21 Razítko Definice R azítko je doplòkovým grafickým prvkem, který slouží k vyplnìní ploch na propagaèních materiálech projektu. Vzhledem ke komplikovanosti tvaru razítka je nutné použít zdrojová data. Barevné aplikace jsou pøizpùsobeny daným barevným okolnostem a nejsou pevnì definovány. Konturu nelze aplikovat. Sytost razítka je vždy potlaèená a nesmí být kontrastní o více než 20% od sytosti podkladové plochy. B 1

22 Razítko Užití M inimální velikost razítka je 15 mm na výšku. Jeho maximální velikost není omezená. Razítko je možné pøekrývat jinými grafickými prvky nebo použít jeho výøez. Nelze upravovat, nahrazovat, odebírat nebo jinak upravovat jednotlivé èásti razítka bez souhlasu autora. Razítko musí být vždy souèástí grafického projevu projektu k vyplnìní ploch na propagaèních materiálech projektu a nelze jej aplikovat samostatnì. Razítko je možné natáèet o maximálnì 10 na každou stranu od svislé osy. Ukázka minimální velikosti Minimální velikost (výška 15 mm) Ukázka náklonu razítka -10 Maximální náklon doleva. 0 Základní postavení. +10 Maximální náklon doprava. B 2

23 Písmo Písmo

24 Písmo Základní písmo naèka je tvoøena kombinací Zgrafického symbolu a bezpatkového písma rodiny Stone. Písmo je užito jak ve znaèce, tak i v textech plakátu nebo visaèek. Díky svému charakteru vhodnì zapadá do jednotného vizuálního stylu a je pøedpokladem splnìní estetických nárokù. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Stone Sans Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Stone Sans Semibold Ukázka písma Základním písmem je písmo Stone. Díky svému charakteru vhodnì zapadá do jednotného vizuálního stylu. Jeho vhodná aplikace ve všech èástech jednotného vizuálního stylu je pøedpokladem pro dlouhou životnost a splnìní estetických nárokù. C 1

25 Písmo Základní písmo Ukázka liter QPKSJ ahjgtf Stone Sans Semibold C 1.1

26 Písmo Doplòkové písmo hodnými doplòkovými písmy k uživatelské variatì znaèky V jsou bezpatkový øez písma Legacy, Helvetica, pøípadnì Arial. Doplòkovým písmem k formální variantì znaèky VYSOÈINA regionální produkt je patkový øez písma Legacy nebo rozšíøený Times New Roman. Uživatelská varianta ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Legacy bezpatkový øez ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Helvetica ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Arial Formální varianta ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Legacy patkový øez ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Times New Roman C 2

27 Aplikace znaèky Aplikace znaèky

28 Aplikace znaèky Visaèky isaèky slouží k oznaèování výrobkù a struènì informují Vzákazníka o projektu. Visaèky jsou tištìny na papíru o minimální plošné gramáži g/m. Visaèka 50x50 mm negativní varianta pøední strana zadní strana D 1

29 Aplikace znaèky Samolepky amolepky jsou urèeny k oznaèování výrobkù znaèkou S a jsou provedeny ve dvou velikostech. Pro potisk používejte bílé samolepicí materiály s matným povrchem. Vzhled recyklovaného papíru je docílen tiskem (CMYK ). Barevnost znaèky viz Znaèka/Barvy. Samolepky mají n horním a dolním okraji rysky, které urèují svislou osu pro správné natoèení samolepky na výrobku. Nerotujte samolepku jiným zpùsobem, než je uvedeno. Samolepka prùmìr 18 mm Samolepka prùmìr 30 mm D 2

30 Aplikace znaèky Samolepky Užití Rysky amolepky mají na horním a dolním okraji rysky, které urèují Ssvislou osu pro správné natoèení samolepky na výrobku. Nerotujte samolepku jiným zpùsobem, než je zobrazeno. Rysky Svislá osa SPRÁVNÉ umístìní samolepky. NESPRÁVNÉ umístìní samolepky nerotujte. D 2.1

31 Aplikace znaèky Navštívenky plikace znaèky na navštívence je pøizpùsobena kompo- Azici vlastní navštívenky s ohledem na zásady užití znaèky. Pro navštívenky lze použít jak uživatelskou (vhodné pro koordinátora a certifikované výrobce), tak i formální variantu znaèky (vhodné pro koodrinátora projektu). Minimální velikost znaèky na navštívenkách je 13 mm na výšku. Je-li použit štít (viz Aplikace znaèky/štít), jeho minimální velikost je 16 x 18,5 mm. Pøíklady umístìní znaèky na navštívenkách Titl. Jméno Pøíjmení Funkce Název subjektu Ulice 123, Mìsto tel.: mob.: Titl. Jméno Pøíjmení Funkce Název subjektu, Ulice 123, Mìsto tel.: , mob.: , Titl. Jméno Pøíjmení Funkce Název subjektu Ulice 123, Mìsto tel.: mob.: D 3

32 Aplikace znaèky Hlavièkový papír Název subjektu Ulice Mìsto VAŠE ZNAÈKA: NAŠE ZNAÈKA: VYØIZUJE/TEL.: DATUM: KONTAKT: Vážený pane, 01/AA-1/05/28/KMB Jméno/ nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù. Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek. Pan Titl. Jméno Pøíjmení Ulice Mìsto plikaci znaèky na hlavièkovém papíøe pøizpù- Asobte vlastní kompozici hlavièkového papíru s ohledem na zásady užití znaèky VYSOÈINA regionální produkt. Znaèka mùže být na hlavièkovém papíøe umístìna ve všech rozích. Pro hlavièkový papír lze použít jak uživatelskou, tak i formální variantu (pouze pro koordinátora) znaèky. Minimální velikost znaèky na hlavièkových papírech je 13 mm na výšku. Je-li použit štít (viz Aplikace znaèky/štít), jeho minimální velikost je 16 x 18,5 mm. S pozdravem podpis Pan Titl. Jméno Pøíjmení Ulice Mìsto Titl. Jméno Pøíjmení funkèní zaøazení Vážený pane, nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù. Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek. Pan S pozdravem Titl. Jméno Pøíjmení Ulice Mìsto Vážený pane, podpis nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Titl. Døíve Jméno se Pøíjmení pro hladkou sazbu používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme funkèní do zaøazení bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù. Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek. S pozdravem KB Pardubice /0100 IÈ DIÈ Cz podpis Titl. Jméno Pøíjmení funkèní zaøazení Pøíklady umístìní znaèky na hlavièkovém papíøe Název subjektu Ulice Mìsto Telefon (+420) Fax (+420) KB Pardubice /0100 IÈ DIÈ Cz D 4

33 Tiráž

Grafický manuál znaèky a aplikací. ORLICKÉ HORY originální produkt

Grafický manuál znaèky a aplikací. ORLICKÉ HORY originální produkt Grafický manuál znaèky a aplikací Obsah Úvod Znaèka Znaèka Varianty Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta Znaèka Stavba Formální varianta Znaèka Barvy Znaèka Barvy Barevné varianty

Více

Grafický manuál znaèky a aplikací GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt

Grafický manuál znaèky a aplikací GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt Grafický manuál znaèky a aplikací Obsah Úvod Znaèka Znaèka Definice Znaèka Varianty Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta Znaèka Stavba Formální varianta Znaèka Barvy Znaèka

Více

Grafický manuál znaèky. Krkonoše originální produkt

Grafický manuál znaèky. Krkonoše originální produkt Grafický manuál znaèky Obsah Úvod Znaèka Znaèka Základní varianta Znaèka Základní varianta Výrobky Znaèka Základní varianta Služby Znaèka Základní varianta Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta

Více

Grafický manuál znaèky. Šumava originální produkt

Grafický manuál znaèky. Šumava originální produkt Grafický manuál znaèky Úvod rafický manuál byl vytvoøen jako souèást projektu Natura G2000 Lidé pøírodì, pøíroda lidem, který byl financován ze zdrojù Evropské komise, Generálního øeditelství pro životní

Více

Grafický manuál značky a aplikací. JESENÍKY originální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. JESENÍKY originální produkt Grafický manuál značky a aplikací JESENÍKY originální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. BROUMOVSKO regionální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. BROUMOVSKO regionální produkt Grafický manuál značky a aplikací BROUMOVSKO regionální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady

Více

Grafický manuál značky a aplikací. BESKYDY originální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. BESKYDY originální produkt Grafický manuál značky a aplikací BESKYDY originální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Grafický manuál značky a aplikací MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady

Více

Grafický manuál značky a aplikací. ZÁPRAŽÍ originální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. ZÁPRAŽÍ originální produkt Grafický manuál značky a aplikací ZÁPRAŽÍ originální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. TOULAVA regionální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. TOULAVA regionální produkt Grafický manuál značky a aplikací TOULAVA regionální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Spolek Pardubicko Perníkové srdce Čech, z.s. rozvíjí turismus na území Pardubicka. Značka je navržená pro dlouhodobé použití a je možné ji kombinovat s historickou

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny,

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.:

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: 608 644 440 e-mail: jirdokoupil@gmail.com OBSAH 2/ Logotyp spoleènosti 3-4/ Barevnost 5/ Použití na barevném pozadí 6/ Ochranná zóna logotypu 7/ Rozmìrová øada logotypu 8/

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

d u a s manuál vizuálního stylu

d u a s manuál vizuálního stylu manuál vizuálního stylu Tiráž a obsah 2 1.1 Obsah 1 Tiráž a obsah 2 Znaèka 3 Barvy 4 Písmo 1.1 Obsah 1.2 Tiráž 1.3 Pravidla užívání 2.1 Znaèka 2.2 Význam znaèky 2.3 Rozkres 2.4 Pomìrová kodifikace 2.5

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSADY POUŽITÍ GRAFICKÉHO MANUÁLU Tento grafický manuál definuje značku ODM2017 VIII. Hry olympiády dětí a mládeže v Jihomoravském kraji a slouží jako zdroj

Více

1 1 značka proporční schéma na čtvercové síti

1 1 značka proporční schéma na čtvercové síti Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Grafický manuál Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Obsah Úvod... 3 Základní varianta znaèky... 4 oplòková varianta znaèky... 5 Inverzní varianta znaèky... 6 efinice barev... 7 Ochranný prostor znaèky...

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 2 ÚVOD PŘEDSTAVENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Tento manuál definuje použití loga spolku KOUS z.s. Cílem manuálu je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace spolku. Tento materiál obsahuje pravidla,

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití. leden 2007

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití. leden 2007 Základní grafický manuál logotypu a jeho použití leden 2007 vzhled loga konstrukce loga varianty, barvy nesprávné použití zjednodušená forma loga písmo použití loga ROP a EU Tento manuál logotypu je nezamìnitelným,

Více

01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ

01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ 02 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ 03 PIKTOGRAM 04 OCHRANNÁ ZÓNA - HORIZONTÁLNÍ VARIANTA 05 OCHRANNÁ ZÓNA - VERTIKÁLNÍ VARIANTA 06 MINIMÁLNÍ VELIKOST

Více

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR základní manuál vizuálního stylu Logotyp logo èerpacích stanic je tvoøeno stylizovaným kvìtem s kapkou, umístìným v zaobleném ètvercovém rámeèku a doplnìné plným názvem sdružení, Základní výška loga je

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

PRAGUE PRIDE FESTIVAL

PRAGUE PRIDE FESTIVAL PRAGUE PRIDE FESTIVAL LOGO MANUÁL VER. 05/2018 Obsah Tento grafický manuál slouží jako závazná norma pro použití logotypu a tvorbu jednotného vizuálního stylu. Logotyp je vytvořen zejména pro použití v

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 část 1 základní varianta značky monochromatická varianta černobílá pozitivní černobílá negativní Pravidla užití značky Evropského

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál pro držitele značky KLASA

Grafický manuál pro držitele značky KLASA Grafický manuál pro držitele značky KLS Grafický manuál pro držitele značky KLS Obsah Úvod 01 Úvodní slovo B Značka B 01 Barevná a černobílá podoba značky B 02 Rozkres značky a rozkres značky v segmentu

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

obsah REDESIGN BAREVNOST PÍSMO DOPLŇUJÍCÍ GRAFIKA vznik loga / 4 webové stránky / 19 další užití loga / 20

obsah REDESIGN BAREVNOST PÍSMO DOPLŇUJÍCÍ GRAFIKA vznik loga / 4 webové stránky / 19 další užití loga / 20 logo manuál manuál logo Manuál technotrasy definuje logo a soubor pravidel a doporučení, jak s logem zacházet při tvorbě veškerých grafických materiálů, tiskových i interaktivních. Manuál stanovuje principy

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Grafický manuál značky a vizuálního stylu Úvod Tento grafický manuál definuje doplňkovou marketingovou značku (dále point ) používanou v komunikačních výstupech podporujících oblast cestovního ruchu na

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod Funkce a užití manuálu Logotyp Základní provedení Základní barevnost Provedení ve stupních šedi Negativní provedení Ochranná zóna Zakázané verze Aplikace na podkladové

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

OBSAH. Hlavní a doplňkové barvy společnosti 13 Dodatečné barvy tematických okruhů 14

OBSAH. Hlavní a doplňkové barvy společnosti 13 Dodatečné barvy tematických okruhů 14 GRAFICKÝ MANUÁL 2017 OBSAH Historie 5 Nová podoba loga 6 Základní logo Plnobarevná varianta 7 Černobílá a inverzní varianta 8 Jednobarevná varianta 9 Samostatný symbol Barevná a černobílá varianta 10

Více

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny Grafický manuál 1 logotyp 1 1 barevné provedení 1 2 černobílé provedení 1 3 spojení s textem 1 4 podkladová plocha 1 5 rozkres 1 6 ochranná zóna 1 7 rozměrová řada a minimální velikost 1 8 zakázané varianty

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBSAH 1. Logotyp str. 3 2. Barevnost str. 9 3. Použití str. 10 DEFINICE Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou.

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

Pravidla pro práci se značkou Nadace OKD

Pravidla pro práci se značkou Nadace OKD Pravidla pro práci se značkou Nadace OKD strana 2 Základní provedení značky výšková varianta Značka Nadace OKD vychází z motivu přeložené stužky, která symbolizuje spojení nadace s mateřským podnikem OKD.

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

C O R P O R A T E I D E N T I T Y

C O R P O R A T E I D E N T I T Y C O R P O R A T E I D E N T I T Y Obsah Úvod.............................................................................. 4 Logo..............................................................................

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s.

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Obsah A Značka B Symbol A.1. Základní plnobarevné provedení s gradientem A.2. Plnobarevné provedení bez gradientu

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Hlavní město Praha česky

Hlavní město Praha česky Hlavní město Praha česky Značka 1/9 Značka Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se hlavního

Více

Zkrácený manuál značky

Zkrácený manuál značky Zkrácený manuál značky Značka Město Plzeň Obecné a tematické značky (A-B) 1/5 Základní provedení A Obecné značky Značku tvoří graficky čistý tvar směrové šipky (vždy orientované pouze na západ) s nápisem

Více

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany logo základní varianta pozitivní Toto je základní barevná pozitivní varianta loga. Jakýkoli zásah do jednotlivých

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více

Manuál loga ministerstva vnitra. 1 Základní prvky 2 Specifikace tiskovin 3 Další užití

Manuál loga ministerstva vnitra. 1 Základní prvky 2 Specifikace tiskovin 3 Další užití Manuál loga ministerstva vnitra 1 Základní prvky 2 Specifikace tiskovin 3 Další užití 1 MINISTERSTVO VNITRA / Manuál loga OBSAH: 1 Základní prvky 4 1 1 Logo 5 1 1 1 Explikace 6 1 1 2 Ochranná zóna 7 1

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

Logo manuál - Pouze pro použití firmy Tauerhabitat a její partnery

Logo manuál - Pouze pro použití firmy Tauerhabitat a její partnery Logo manuál - Pouze pro použití firmy Tauerhabitat a její partnery logo manuál www.tauerhabitat.cz 05/2017_ Úvod Obsah logo manuálu Logo_manuál Grafický logo manuál TAUERhabitat, slouží k jednoznačnému

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM LOGO MANUÁL PRAVIDLA FIREMNÍ IDENTITY Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. OBSAH 2 1 Logotyp 3 Aplikace 1.1 Logotyp horizontální varianta 3 1.2 Logotyp vertikální varianta 4 1.3 Piktogram 5 1.4 Ochranná

Více

Název kategorie. MONETA Money Bank. Název kategorie. Logo Obchodník roku používejte v případě všech materiálů dle pravidel uváděných v tomto manuálu.

Název kategorie. MONETA Money Bank. Název kategorie. Logo Obchodník roku používejte v případě všech materiálů dle pravidel uváděných v tomto manuálu. LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více