Grafický manuál znaèky. Šumava originální produkt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál znaèky. Šumava originální produkt"

Transkript

1 Grafický manuál znaèky

2

3 Úvod rafický manuál byl vytvoøen jako souèást projektu Natura G2000 Lidé pøírodì, pøíroda lidem, který byl financován ze zdrojù Evropské komise, Generálního øeditelství pro životní prostøedí (DG Environment). Jedna z významných aktivit tohoto projektu bylo zavedení znaèení místních výrobkù v územích Natura 2000 se zamìøením na podporu lokálních nebo regionálních výrobkù, které jsou vyrobeny v chránìném území evropského významu. Grafický manuál slouží k definování užívání jednotného oznaèení (znaèky) jako garance pùvodu výrobku na Šumavì, jeho kvality, šetrnosti vùèi životnímu prostøedí a zachování jedineènosti výrobku s ohledem na tradice, používání místních surovin, podíl ruèní výroby a reprezentace území. Oznaèení místních výrobkù pomáhá zviditelnit region Šumavy a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvoøena zdravým životním prostøedím, kvalitními a šetrnými formami hospodaøení, tradièními výrobky atd. To oceòují návštìvníci Šumavy, ale i místní obyvatelé, kteøí tak mají zároveò pøíležitost podpoøit svého výrobce. Certifikace pomáhá èelit nepùvodním produktùm s pochybnou znaèkou pravosti a pùvodnosti. Ing. Tomáš Kažmierski Hlavní koordinátor projektu Regionální environmentální centrum Èeská republika

4 Úvod naèka Šumava originální produkt symbolizuje vodní víry Zhorských øek a plavebních kanálù, které byly významným pomocníkem pøi lidské práci. Stylizovaný symbol ve tvaru písmene S vhodnì prezentuje Šumavu. Nepøesný okraj symbolu pøedstavuje jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání, opracování a kvality. Moderní a jednoduché písmo naopak odkazuje na souèasnost, jako pokraèování a rozvíjení pùvodních výrobních postupù. Mgr. David Škodný Autor znaèky

5 Znaèka Znaèka A

6 Znaèka Základní varianta naèka je základním vizuálním prvkem projektu a je Znejèastìji používána v základní variantì. Znaèka se užívá pro veškerá oznaèení týkající se projektu Šumava originální produkt. Aplikace znaèky a jejich variant je pøesnì definována a øídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Pro svùj nepravidelný tvar ji lze získat pouze z pùvodního elektronického zdroje. Znaèka je navržena ve dvou tvarových variantách uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k oznaèování výrobkù, propagaci vlastního projektu apod. Formální varianta je urèena pro formální užití, napøíklad pro certifikaci. A 1

7 Znaèka Základní varianta Výrobky Uživatelská varianta Minimální velikost (výška 11 mm) Formální varianta Minimální velikost (výška 12 mm) A 1.1

8 Znaèka Základní varianta Bezpeèná zóna Uživatelská varianta X Formální varianta X A 1.2

9 Znaèka Stavba Uživatelská varianta Umístìní znaèky v síti - uživatelská varianta A 2.1

10 Znaèka Stavba Formální varianta Umístìní znaèky v síti - formální varianta A 2.2

11 Znaèka Barvy Pantone CMYK RGB U U U Black U Pantone CMYK RGB U U U Process Black U A 3.1

12

13

14

15 Znaèka Barvy Chybné použití de jsou ukázky èastých chyb užití znaèky. Ukázky chyb Zse vztahují na všechny tvarové i barevné varianty znaèky. Dodržujte pravidla užití znaèky, která jsou popsaná v tomto manuálu. Nepøípustné natoèení Nepøípustná barevnost Nepøípustná barevnost Odlišné umístìní textu Odlišná velikost textu Nepøípustné natoèení Nepøípustná barevnost A 4

16 Znaèka Štít odkladový štít zvýrazòuje znaèku a zároveò vytváøí její Pochrannou zónu. Štít je možno použít se znaèkou pouze tak, jak je v této èásti specifinováno. Používejte štít na barevném pozadí, kde dochází k potlaèení znaèky. Štít musí vždy vycházet z okraje plochy (viz ukázky), nelze jej použít v rohu. Barva štítu je vždy bílá bez kontury. Štít a jeho stranové pøizpùsobení A 5.1

17 Znaèka Štít Ukázka použití štítu na èlenitém pozadí Ukázka použití štítu na jednobarevném pozadí A 5.2

18 Znaèka Štít Stavba Minimální délka štítu Maximální délka štítu Maximální délka štítu Minimální délka štítu A 5.3

19 Znaèka Štít Varianty umístìní štítu v síti - minimální velikost A 5.4

20

21 Aplikace znaèky Visaèky isaèky slouží k oznaèování výrobkù a struènì informují Vzákazníka o projektu. Jsou navrženy ve dvou velikostech a ve dvou barevných variantách. Barevné varianty se liší první stranou, která je buï v negativním nebo pozitivním provedení. Visaèky jsou tištìny na nebìleném 2 recyklovaném papíru o min. plošné gramáži 220 g/m. Visaèka 50x50 mm pozitivní varianta Lidé pøírodì, pøíroda lidem Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura pøední strana zadní strana Visaèka 50x70 mm pozitivní varianta Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Lidé pøírodì, pøíroda lidem pøední strana zadní strana C 1.1.1

22 Aplikace znaèky Visaèky Visaèka 50x50 mm negativní varianta Lidé pøírodì, pøíroda lidem Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura pøední strana zadní strana Visaèka 50x70 mm negativní varianta Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Lidé pøírodì, pøíroda lidem pøední strana zadní strana C 1.1.2

23 Aplikace znaèky Visaèky Písmo Visaèka 50x50 mm negativní varianta Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Dominican 31,4 b. 3 Stone Sans Semibold 8,5 b. StoneSans Medium 8,5 b. Lidé pøírodì, pøíroda lidem pøední strana Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura zadní strana Stone Sans Medium 7,5/11 b. Stone Sans Semibold 7,5 b. Visaèka 50x70 mm negativní varianta Šumava Dominican 31,4 b. 3 Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Stone Sans Semibold 8,5 b. Stone Sans Medium 8,5 b. Lidé pøírodì, pøíroda lidem Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Stone Sans Medium 7,5/11 b. Stone Sans Semibold 7,5 b. pøední strana zadní strana C 1.2.1

24 Aplikace znaèky Visaèky Písmo Visaèka 50x50 mm negativní varianta Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Dominican 31,4 b. 3 Stone Sans Semibold 8,5 b. StoneSans Semibold 8,5 b. Lidé pøírodì, pøíroda lidem pøední strana Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura zadní strana Stone Sans Medium 7,5/11 b. Stone Sans Semibold 7,5 b. Visaèka 50x70 mm negativní varianta Šumava Dominican 31,4 b. 3 Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Stone Sans Semibold 8,5 b. Stone Sans Semibold 8,5 b. Lidé pøírodì, pøíroda lidem Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Stone Sans Medium 7,5/11 b. Stone Sans Semibold 7,5 b. pøední strana zadní strana C 1.2.2

25 Aplikace znaèky Visaèky Stavba Visaèka 50x50 mm negativní varianta Lidé pøírodì, pøíroda lidem pøední strana Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura ,5 50 zadní strana Visaèka 50x70 mm negativní varianta Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Lidé pøírodì, pøíroda lidem , pøední strana zadní strana C 1.3.1

26 Aplikace znaèky Visaèky Stavba Visaèka 50x50 mm negativní varianta Lidé pøírodì, pøíroda lidem pøední strana Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura ,5 50 zadní strana 0 Visaèka 50x70 mm negativní varianta Šumava Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Lidé pøírodì, pøíroda lidem , pøední strana zadní strana C 1.3.2

27 Aplikace znaèky Visaèky Barvy aleta barev negativní verze vychází z barevnosti znaèky. PZesvìtlená znaèka je na ztmaveném pozadí, text je bílý. Pozitivní varianta respektuje barvy základní znaèky (viz znaèka/ barvy). Barevnost se vztahuje na obì velikosti visaèek. Visaèka je tištìna na recyklovaný papír. Pøi tisku na bílý papír je vzhledu recyklovaného papíru dosaženo potiskem (CMYK ). Visaèka 50x70 mm negativní verze 1 Pantone** CMYK RGB U * U Lidé pøírodì, pøíroda lidem 5* U U * 5* 7527 U Šumava U Tento výrobek je certifikován. U výrobku je garantován jeho místní pùvod a šetrnost k životnímu prostøedí. Výrobek pochází z území, jehož významná èást je vyhlášena jako území chránìné v rámci evropské soustavy Natura Black U *) Pøi tisku na bílý papír je u zadní strany visaèky dosaženo vzhledu recyklovaného papíru potiskem CMYK Toto platí i pro texty na pøední stranì visaèky. Pøi tisku na recyklovaný papír je zadní strany visaèky bez potisku, barvu tvoøí vlastní papír. Toto platí i pro texty na pøední stranì visaèky. **) Pøi použití pøímých barev PANTONE pro tisk visaèky je jednotlivých odstínù znaèky dosaženo rastrem. C 1.4

28 Aplikace znaèky Navštívenky A plikace znaèky na navštívence je pøizpùsobena kompozici vlastní navštívenky s ohledem na zásady užití znaèky. Minimální velikost znaèky na výšku je 13 mm. Je-li použit štít (viz Aplikace znaèky/štít), jeho minimální velikost je 16 x 18,5 mm. Pøíklady umístìní znaèky na navštívenkách Titl. Jméno Pøíjmení Funkce Název subjektu Ulice 123, Mìsto tel.: mob.: Titl. Jméno Pøíjmení Funkce Název subjektu, Ulice 123, Mìsto tel.: , mob.: , Titl. Jméno Pøíjmení Funkce Název subjektu Ulice 123, Mìsto tel.: mob.: C 2

29 Aplikace znaèky Hlavièkový papír Název subjektu Ulice Mìsto VAŠE ZNAÈKA: NAŠE ZNAÈKA: VYØIZUJE/TEL.: DATUM: KONTAKT: 01/AA-1/05/28/KMB Jméno/ Pan Titl. Jméno Pøíjmení Ulice Mìsto A pøizpùsobujte vlastní kompozici hlavièkového papíru s ohledem na zásady plikace znaèky na hlavièkovém papíøe užití znaèky. Znaèka mùže být na hlavièkovém papíøe umístìna ve všech rozích. Barevné provedení znaèky se pøizpùsobuje barevnému provedení hlavièkového papíru (viz Znaèka/Barvy). Vážený pane, nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù. Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek. S pozdravem podpis Pan Titl. Jméno Pøíjmení Ulice Mìsto Titl. Jméno Pøíjmení funkèní zaøazení Vážený pane, nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Døíve se pro hladkou sazbu používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme do bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù. Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek. Pan S pozdravem Titl. Jméno Pøíjmení Ulice Mìsto Vážený pane, podpis nejviditelnìjším parametrem odstavce je zarovnání. Titl. Døíve Jméno se Pøíjmení pro hladkou sazbu používalo témìø výhradnì zarovnání, kterému dnes øíkáme funkèní do zaøazení bloku. Text se rozdìloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný. Odstavce zarovnané do bloku mají pravý i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny øádky jsou stejnì dlouhé. Tento zpùsob úpravy je bìžný v knižní sazbì, a také u novin a èasopisù. Pøi sazbì do bloku je tøeba správnì zvolit pomìr velikosti písma a šíøky øádkù. Nezarovnaný text je oblíbený v odborných èasopisech, vìdeckých pracích nebo titulcích novin a èasopisù. Pøi tomto zpùsobu sazby, které se øíká sazba na praporek, zùstávají stejné mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volnì. Pokud se na øádek urèité slovo nevejde, pøesune se na další øádek. S pozdravem KB Pardubice /0100 IÈ DIÈ Cz podpis Titl. Jméno Pøíjmení funkèní zaøazení Pøíklady umístìní znaèky na hlavièkovém papíøe Název subjektu Ulice Mìsto Telefon (+420) Fax (+420) KB Pardubice /0100 IÈ DIÈ Cz C 3

30 Tiskoviny Samolepky amolepky jsou urèeny k oznaèování výrobkù znaèkou S a jsou provedeny ve tøech velikostech. Pro potisk používejte bílé samolepicí materiály s matným povrchem. Vzhled recyklovaného papíru je docílen tiskem (CMYK ). Barevnost znaèky viz Znaèka/Barvy. Samolepka 20x20 mm Samolepka 30x30 mm Samolepka 50x50 mm C 4.1

31 Tiskoviny Samolepky Rozmìry Umístìní znaèky na samolepicím štítku 20x20 mm 2 17,7 2,2 18,2 Umístìní znaèky na samolepicím štítku 30x30 mm 3 26,5 3,4 27,4 Umístìní znaèky na samolepicím štítku 50x50 mm 5 44,3 5,8 45,8 C 4.1.2

32 Aplikace znaèky Plakát lakát je propagaèním materiálem garantujícím kvalitu, informujícím o projektu 2 Pa pøedstavujícím znaèku. Plakát je tištìn ofsetem na bílém lesklém papíøe o minimální plošné gramáži 135 g/m. Formát plakátu je A2. Plocha je rozdìlena na dvì èásti horní èást je urèena pro obraz (fotografii, kresbu apod.) a dolní pro textovou èást. Ilustraèní foto C 5.1

33 Aplikace znaèky Plakát Stavba C 5.1.1

34 Aplikace znaèky Plakát Písmo Stone Semibold 117 b. Stone Semibold 81,8 b. Stone Medium 23,18/35 b. Stone Medium 19 b. Stone Semibold 69,1 b. Stone Medium 13,2 b. Stone Medium 6/9 b. C 5.1.2

35 Aplikace znaèky Plakát Barvy CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK C 5.1.3

36

37

38 Písmo Písmo B

39 Písmo Základní písmo naèka projektu je tvoøena Zkombinací grafického symbolu a bezpatkového písma rodiny Stone. Písmo je užito jak ve znaèce, tak i v textech plakátu nebo visaèek. Díky svému charakteru vhodnì zapadá do jednotného vizuálního stylu a je pøedpokladem splnìní estetických nárokù. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Stone Sans Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Stone Sans Semibold Ukázka písma Základním písmem je písmo Stone. Díky svému charakteru vhodnì zapadá do jednotného vizuálního stylu. Jeho vhodná aplikace ve všech èástech jednotného vizuálního stylu je pøedpokladem pro dlouhou životnost a splnìní estetických nárokù. B 1.1

40 Písmo Základní písmo Ukázka liter QPKSJ ahjgtf Stone Sans Semibold B 1.2

41 Písmo Doplòkové písmo hodným doplòkovým písmem k formální variantì Vznaèky je patkové písmo Legacy Sans Serif nebo rozšíøený Times New Roman. Doplòkovými písmy k uživatelské variatì znaèky Šumava originální produkt jsou bezpatková písma Legacy Sans Sans, Helvetica, pøípadnì Arial. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz LegacSerltcTEE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz LegacSanItcTEE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Arial B 2

42 Tiráž Zadavatel Regionální environmentální centrum ÈR Senovážná Praha 1 tel./fax: Oficiální internetové stránky Ing. Tomáš Kažmierski mobil: Mgr. Iva Dyková mobil: Erika Smrtová mobil: Autor znaèky a grafického manuálu Mgr. David Škodný Na Kopøivníku Láznì Bohdaneè Tento materiál byl pøipraven v rámci projektu Natura 2000 Lidé pøírodì, pøíroda lidem financovaného Evropskou komisí, DG Environment. Cílem projektu je zvyšování povìdomí o soustavì Natura 2000 v ÈR. Informace uvedené v tomto letáku nejsou oficiálním stanoviskem Evropské komise. REC ÈR, 2005 Autor: Mgr. David Škodný, 2005

Grafický manuál znaèky. Krkonoše originální produkt

Grafický manuál znaèky. Krkonoše originální produkt Grafický manuál znaèky Obsah Úvod Znaèka Znaèka Základní varianta Znaèka Základní varianta Výrobky Znaèka Základní varianta Služby Znaèka Základní varianta Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta

Více

Grafický manuál znaèky a aplikací VYSOÈINA regionální produkt

Grafický manuál znaèky a aplikací VYSOÈINA regionální produkt Grafický manuál znaèky a aplikací Obsah Úvod Znaèka Znaèka Varianty Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta Znaèka Stavba Formální varianta Znaèka Barvy Znaèka Barvy Barevné varianty

Více

Grafický manuál znaèky a aplikací. ORLICKÉ HORY originální produkt

Grafický manuál znaèky a aplikací. ORLICKÉ HORY originální produkt Grafický manuál znaèky a aplikací Obsah Úvod Znaèka Znaèka Varianty Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta Znaèka Stavba Formální varianta Znaèka Barvy Znaèka Barvy Barevné varianty

Více

Grafický manuál znaèky a aplikací GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt

Grafický manuál znaèky a aplikací GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt Grafický manuál znaèky a aplikací Obsah Úvod Znaèka Znaèka Definice Znaèka Varianty Znaèka Varianty Bezpeèná zóna Znaèka Stavba Uživatelská varianta Znaèka Stavba Formální varianta Znaèka Barvy Znaèka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. BESKYDY originální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. BESKYDY originální produkt Grafický manuál značky a aplikací BESKYDY originální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. BROUMOVSKO regionální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. BROUMOVSKO regionální produkt Grafický manuál značky a aplikací BROUMOVSKO regionální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady

Více

Grafický manuál značky a aplikací. JESENÍKY originální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. JESENÍKY originální produkt Grafický manuál značky a aplikací JESENÍKY originální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Grafický manuál značky a aplikací MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady

Více

Grafický manuál značky a aplikací. ZÁPRAŽÍ originální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. ZÁPRAŽÍ originální produkt Grafický manuál značky a aplikací ZÁPRAŽÍ originální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky a aplikací. TOULAVA regionální produkt

Grafický manuál značky a aplikací. TOULAVA regionální produkt Grafický manuál značky a aplikací TOULAVA regionální produkt Obsah Úvod Značka Značka Varianty Značka Varianty Bezpečná zóna Značka Barvy Značka Barvy Barevné varianty Značka Barvy Barevné podklady Značka

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Spolek Pardubicko Perníkové srdce Čech, z.s. rozvíjí turismus na území Pardubicka. Značka je navržená pro dlouhodobé použití a je možné ji kombinovat s historickou

Více

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.:

Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: Jiøí Dokoupil kontakt: tel.: 608 644 440 e-mail: jirdokoupil@gmail.com OBSAH 2/ Logotyp spoleènosti 3-4/ Barevnost 5/ Použití na barevném pozadí 6/ Ochranná zóna logotypu 7/ Rozmìrová øada logotypu 8/

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 část 1 základní varianta značky monochromatická varianta černobílá pozitivní černobílá negativní Pravidla užití značky Evropského

Více

d u a s manuál vizuálního stylu

d u a s manuál vizuálního stylu manuál vizuálního stylu Tiráž a obsah 2 1.1 Obsah 1 Tiráž a obsah 2 Znaèka 3 Barvy 4 Písmo 1.1 Obsah 1.2 Tiráž 1.3 Pravidla užívání 2.1 Znaèka 2.2 Význam znaèky 2.3 Rozkres 2.4 Pomìrová kodifikace 2.5

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSADY POUŽITÍ GRAFICKÉHO MANUÁLU Tento grafický manuál definuje značku ODM2017 VIII. Hry olympiády dětí a mládeže v Jihomoravském kraji a slouží jako zdroj

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod Funkce a užití manuálu Logotyp Základní provedení Základní barevnost Provedení ve stupních šedi Negativní provedení Ochranná zóna Zakázané verze Aplikace na podkladové

Více

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití. leden 2007

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití. leden 2007 Základní grafický manuál logotypu a jeho použití leden 2007 vzhled loga konstrukce loga varianty, barvy nesprávné použití zjednodušená forma loga písmo použití loga ROP a EU Tento manuál logotypu je nezamìnitelným,

Více

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR

Spoleèenství èerpacích stanic ÈR základní manuál vizuálního stylu Logotyp logo èerpacích stanic je tvoøeno stylizovaným kvìtem s kapkou, umístìným v zaobleném ètvercovém rámeèku a doplnìné plným názvem sdružení, Základní výška loga je

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ

01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ 02 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ 03 PIKTOGRAM 04 OCHRANNÁ ZÓNA - HORIZONTÁLNÍ VARIANTA 05 OCHRANNÁ ZÓNA - VERTIKÁLNÍ VARIANTA 06 MINIMÁLNÍ VELIKOST

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Základní grafický manuál

Základní grafický manuál Základní grafický manuál Obsah Možné varianty loga 4 Barevnost loga 5 Konstrukce a ochranná zóna loga 6 7 Velikostní řada a minimální velikost loga 8 9 Příklady zakázaného užití loga 10 11 Písmo základní

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

1 1 značka proporční schéma na čtvercové síti

1 1 značka proporční schéma na čtvercové síti Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION GRAFICKÝ MANUÁL L O G O T Y P Ů I. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION 01 1. PLATNÁ POUZE VERTIKÁLNÍ VARIANTA ZÁKLADNÍHO U GRAFICKÁ PODOBA ZÁKLADNÍHO U SYMBOL U DODATEK U 2. U BEZ

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál znaèky a vizuálního stylu

Manuál znaèky a vizuálního stylu Manuál znaèky a vizuálního stylu Úvod Brand Characteristics moderní a dynamický profesionální a silný tým odbornost a kvalita etické a korektní chování Manuál znaèky a vizuálního stylu Obsah 1) Znaèka

Více

Grafický manuál pro držitele značky KLASA

Grafický manuál pro držitele značky KLASA Grafický manuál pro držitele značky KLS Grafický manuál pro držitele značky KLS Obsah Úvod 01 Úvodní slovo B Značka B 01 Barevná a černobílá podoba značky B 02 Rozkres značky a rozkres značky v segmentu

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Grafický manuál Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Obsah Úvod... 3 Základní varianta znaèky... 4 oplòková varianta znaèky... 5 Inverzní varianta znaèky... 6 efinice barev... 7 Ochranný prostor znaèky...

Více

OBSAH. Hlavní a doplňkové barvy společnosti 13 Dodatečné barvy tematických okruhů 14

OBSAH. Hlavní a doplňkové barvy společnosti 13 Dodatečné barvy tematických okruhů 14 GRAFICKÝ MANUÁL 2017 OBSAH Historie 5 Nová podoba loga 6 Základní logo Plnobarevná varianta 7 Černobílá a inverzní varianta 8 Jednobarevná varianta 9 Samostatný symbol Barevná a černobílá varianta 10

Více

Značka - barevné provedení

Značka - barevné provedení logomanuál Značka - základní Základním prvkem vizuálního stylu je značka. Značka společnosti vznikla spojením textové a grafické části. Textový prvek obsahuje litery názvu firmy. Grafický prvek obsahuje

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny Grafický manuál 1 logotyp 1 1 barevné provedení 1 2 černobílé provedení 1 3 spojení s textem 1 4 podkladová plocha 1 5 rozkres 1 6 ochranná zóna 1 7 rozměrová řada a minimální velikost 1 8 zakázané varianty

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 2 ÚVOD PŘEDSTAVENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Tento manuál definuje použití loga spolku KOUS z.s. Cílem manuálu je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace spolku. Tento materiál obsahuje pravidla,

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBSAH 1. Logotyp str. 3 2. Barevnost str. 9 3. Použití str. 10 DEFINICE Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou.

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION GRAFICKÝ MANUÁL L O G O T Y P Ů I. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION 01 1. PLATNÁ POUZE VERTIKÁLNÍ VARIANTA ZÁKLADNÍHO U GRAFICKÁ PODOBA ZÁKLADNÍHO U SYMBOL U DODATEK U 2. U BEZ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Manuál pro použití logotypu SandRA

Manuál pro použití logotypu SandRA Manuál pro použití logotypu SandRA Manuál pro použití logotypu SandRA Logotyp řídícího systému SandRA Značka produktu SandRA bylo vytvořeno pro rodinu technických prostředků pro automatizaci. Společným

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Hlavní město Praha česky

Hlavní město Praha česky Hlavní město Praha česky Značka 1/9 Značka Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se hlavního

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany logo základní varianta pozitivní Toto je základní barevná pozitivní varianta loga. Jakýkoli zásah do jednotlivých

Více

Základní logomanuál Penzijní společnosti České pojišťovny

Základní logomanuál Penzijní společnosti České pojišťovny Základní logomanuál Penzijní společnosti České pojišťovny Obsah 1.1 Logotyp 3 1.2 Logotyp ochranná zóna 4 1.3 Logotyp s claimem 5 1.4 Logotyp s claimem ochranná zóna 6 1.5 Logotyp minimální velikost 7

Více

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM LOGO MANUÁL PRAVIDLA FIREMNÍ IDENTITY Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. OBSAH 2 1 Logotyp 3 Aplikace 1.1 Logotyp horizontální varianta 3 1.2 Logotyp vertikální varianta 4 1.3 Piktogram 5 1.4 Ochranná

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více