POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:"

Transkript

1 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kladno, identifikátor: POSLÁNÍ SLUŽBY Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kladno, Programů sociální integrace, společnosti Člověk v tísni, o.p.s. - Nízkoprahový klub Křižovatka je ambulantní službou podle zákona o sociálních službách č.108/2006sb., která je poskytována bezplatně dětem a mládeži z Kladna v obtížných životních situacích a obdobích. Posláním klubu je jim prostřednictvím pomoci, podpory a otevření bezpečného prostoru nabídnout možnost smysluplného trávení volného času, získání schopnosti o sobě samostatně rozhodovat, nalezení cesty řešení nepříznivé sociální situace a pozitivní změny v jejich životě. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Služba je poskytovaná na základě standardů, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky. Klienti nejsou diskriminování na základě svého věku, sexuální orientace, etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci díky individuálnímu přístupu. Služba je poskytována na základních principech nízkoprahovosti (dostupnost - časová, prostorová, finanční), vytváření bezpečného prostoru pro uživatele a zachovává anonymitu a mlčenlivost (důvěra), je poskytovaná bezplatně a je zachována svobodná volba uživatele (dobrovolnost) bez vytváření závislosti na soc. službách (nezávislost).

2 Služba je poskytována bezplatně. CÍLE SLUŽBY Služba je určena neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají životní styl neakceptovaný většinovou společností. Služba je poskytována ambulantně. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. CÍLOVÁ SKUPINA Služba je zacílena na děti a mládež ze společensky, kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 7 19 let z Kladna, zejména z dostupných lokalit Staré a Nové Kročehlavy a centra města. Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogy, prostituce atd.) v těchto lokalitách je pro ně každodenním ohrožením. Jejich životní styl, neakceptovaný většinovou společností, vytváří další bariéry. Primární cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé docházející do škol. Podpora ve vzdělávání, v udržení našich klientů ve vzdělávacím systému a s tím související navyšování jejich kompetencí jsou jedny z nejpodstatnějších faktorů pro vytváření pozitivních změn v životě. Období a situace, ve kterých se naši klienti mohou nacházet - žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo v jinak omezujících podmínkách - vedou rizikový způsob život nebo jsou takovýmto způsobem života ohroženi - jsou častěji vystavováni konfliktním situacím - prožívají obtížné životní situace v rodině, s vrstevníky, partnerem, ve škole a v dalších institucích a prostředích

3 Doplňkové charakteristiky, které s k nim mohou vztahovat - nezapojují se do standardních volnočasových aktivit - dávají přednost pasivnímu trávení volného času - dávají přednost trávení volného času mimo domov (na ulici) - vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče - nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou pojmenovat - předčasně opouštějí vzdělávací systém - experimentují s drogami - užívají legální návykové látky již velmi mladí - špatně se uplatňují na trhu práce - nejsou běžně začleněni do skupin vrstevníků i do společnosti - apod. KAPACITA SLUŽBY Kapacita služby je 15 klientů. Uvedená kapacita vyjadřuje maximální kapacitu uživatelů v jeden okamžik na 2 a více pracovníků (maximální kapacita uživatelů v jeden okamžik na 1 pracovníka je 7 uživatelů). MÍSTO A DOBA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Služba je poskytována v Nízkoprahovém klubu Křižovatka na adrese: Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace (Pobočka Kladno) Kročehlavská Kladno - Kročehlavy Otevírací doba Nízkoprahového klubu Křižovatka: pondělí od 12:00 do 17:00 hod. středa od 12:00 do 17:00 hod. čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod. pátek od 13:00 do 17:00 hod. nárazově (cca 1x 14dní)

4 Pracovníci poskytují služby také v kanceláři organizace, kde je klienti mohou kontaktovat. Pracovníci: Karolína Fojtová - Vedoucí NZDM a sociální pracovnice NZDM - tel , Markéta Hřebačková -sociální pracovnice NZDM -tel , Jakub Hašek - pracovník NZDM - tel , Petra Lelovičová ředitelka pobočky tel , ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Organizace nemůže sjednat poskytování sociální služby s osobami, které nesplňují podmínky pro cílovou skupinu uživatelů. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může organizace odmítnout zájemce o službu, pokud: a) žádá o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje; b) nemá zařízení volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, d) pokud se jedná o osobu, které poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. STÍŽNOST Kdokoliv má možnost podat stížnost na poskytování sociální služby. Klient nebo ten koho si klient zvolí, má možnost stěžovat si na poskytování sociální služby, aniž by se tato skutečnost negativně odrazila do spolupráce s klientem. Stěžovatel má právo zvolit si zástupce, který ho bude v postupu řešení stížnosti zastupovat. Za kvalitu dalšího poskytování služby po podání stížnosti zodpovídá daný pracovník a nadřízený pracovníka, který přímo dohlíží nad

5 zvolenými postupy pracovníka. Pracovníci organizace i klienti jsou se způsoby podávání stížností adekvátním způsobem seznamování. Každý klient má právo kdykoliv ústně či písemně podat stížnost, pochvalu a přání, je s tímto seznámen a zná postup při podávání stížností, jeho doporučený obsah a možnost zvolit si způsob seznámení s odpovědí na svou stížnost. Toto je vyvěšeno na veřejném místě v NZDM. Postup podávání stížností: 1. Na Klubové radě, kde jsou stížnosti řešeny anonymně. V rámci klubu je na viditelném místě umístěn box na případně podněty, oznámení a stížnosti. Tento box je otevírán sociálnám pracovníkem NZDM vždy před klubovou radou. Dotazy a stížnosti jsou pak anonymně řešeny se všemi účastníky klubu. Na závěr jsou všichni upozorněni na další postup při podávání stížnosti, v případě, že nebyly spokojeni s jeho vyřešením v rámci klubové rady. 2. Zaměstnanci NZDM, kterému stížnost sdělí přímo či prostřednictvím schránky přání a stížností. Pokud není s odpovědí spokojen, může postupovat v souladu s následujícím bodem Vedoucí NZDM pobočky Kladno (přímý nadřízený pracovníků NZDM), které stížnost sdělí přímo či prostřednictvím schránky přání a stížností, od které má klíče pouze ona.je povinna schránku vybírat ve 14-ti denním cyklu a odpovídat na přání a stížnosti do 7-mi pracovních dnů ode dne vybrání. Má povinnost všechna přání a stížnosti archivovat. Pokud klient není spokojen s řešením nebo odpovědí, může postupovat v souladu s následujícím bodem Ředitelce pobočky Kladno, které stížnost sdělí přímo, nebo prostřednictvím schránky přání a stížností, ze které jí stížnost předá vedoucí NZDM, nebo písemně na adresu pobočky Kročehlavská 1311, Kladno. Pokud klient není spokojen s řešením nebo odpovědí, může postupovat v souladu s následujícím bodem 5.

6 5. Metodikovi služeb Kateřině Dosoudilové na adresu Člověk v tísni, o.p.s., programy sociální integrace, Šafaříkova 24, Praha 2. Pokud klient není spokojen s řešením nebo odpovědí, může postupovat v souladu s následujícím bodem správní radě ČvT písemně na adresu Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2. Pokud klient není spokojen s řešením nebo odpovědí, může postupovat v souladu s následujícím bodem není-li klient spokojen s výsledkem řešením jeho stížnosti, může se po vyčerpání předchozích možností odvolat Magistrátu hlavního města Prahy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Charvátova 9, Praha 1, , kde je služba registrována nebo Českému helsinskému výboru, Jelení 5, Praha 1, Možnost odvolání je součástí vyrozumění o řešení stížnosti. Jedná-li se o písemnou stížnost, je vyřízena nejpozději do 30 dní od jejího doručení písemnou formou, ve zvlášť obtížných případech může být lhůta prodloužena na 60 dní. O průběhu řešení stížnosti je proveden písemný záznam, který je archivován. Klientům se doporučuje, aby každá vhodně podaná stížnost obsahovala: - předmět stížnosti - jméno osoby, na kterou si klient stěžuje - způsob, jakým chce být klient seznámen s odpovědí - datum podání Klient má možnost zvolit si jeden ze způsobů seznámení s odpovědí na svou stížnost: - Klient si přeje vyslechnout odpověď přímo či zprostředkovaně přes ředitelku pobočky, vedoucí NZDM nebo sociální pracovníky NZDM (uvede ve stížnosti). - Klient nechá odpověď vyvěsit na veřejné nástěnce vyřízených přání a stížností. - Klient si nechá odpověď poslat na adresu, kterou uvedl v dopise. - Klient si přeje poslat odpověď na uvedenou elektronickou adresu. Další postup:

7 Pokud se jedná o vážnou stížnost nebo v případě neuspokojivé odpovědi pro klienta, může se koordinátorka služeb domluvit s klientem na individuální konzultaci. Pokud je klientova nespokojenost podložená, zjedná koordinátorka pobočky Kladno nápravu v řešení případu klienta. Pokud se poskytovatel dopustil chyby v profesionálním jednání, je prostor pro zpracování chyby v supervizi či tréninku. Pokud se pracovník dopustí závažné profesní chyby, která vrhá pochybnost na jeho způsobilost k práci v rámci služby, vede to k pracovně-právnímu postihu, případně k rozvázání pracovního poměru. V případě stížnosti na fyzické napadení klienta, spolupracovníka nebo jiné osoby, sexuální obtěžování, podezření ze spáchání závažného trestného činu bude do zjištění stavu a vyřešení stížnosti postupováno podle závažnosti sdělení následovně: pracovník může být převeden na práci v jiné lokalitě nebo na jiný typ práce, bude se věnovat jenom administrativní práci, nebude poskytovat služby, při kterých přichází do styku s klienty, bude pracovat ve dvojici nebo bude čerpat dovolenou. Nápravnými opatřeními v případě stížnosti jsou: omluva klientovi sjednání nápravy (možnost jiného řešení situace) podání trestního oznámení pokárání napomenutí přeřazení na jinou pozici upozornění na možnost rozvázání pracovního poměru okamžité rozvázání pracovního poměru Nápravná opatření jsou součástí zápisu o průběhu řešení stížnosti. Pracovníci pamatují vždy na to, že stížnosti na kvalitu poskytování služeb mají vést k rozvoji a zlepšení.