3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Platební styk. Organizace platebního styku. Platební styk a jeho formy"

Transkript

1 3. Platební styk Výkladová část Organizace platebního styku Platební styk a jeho formy V ekonomice kaţdé země probíhá jednak hotovostní, jednak bezhotovostní platební styk. Hotovostní platební styk představuje přímé platby v hotových penězích při nákupu a prodeji zboţí a sluţeb občany, podniky, organizacemi, tj. platby bankovkami a mincemi. Největší část hotovostního platebního styku však probíhá prostřednictvím bank a pošt. Prostřednictvím bank lze uskutečnit hotovostní platby těmito způsoby: (a) sloţením hotovosti ve prospěch účtu příjemce na pokladně banky, (b) výběrem hotovosti z účtu pomocí výběrního lístku, (c ) poukázáním peněţních prostředků z účtu k výplatě v hotovosti, (d) bankovní kartou. V moderní ekonomice jsou hlavní formou platebního styku bezhotovostní platby, tj. platby v nichţ se k úhradě závazků nevyuţívají hotové peníze, ale převody na účtech, resp. další nástroje (např. bankovní převody, platební karty, šeky aj.). Tuzemský platební styk, tj. platební styk mezi subjekty v daném národním hospodářství, se uskutečňuje v tuzemské měně, zatímco zahraniční platební styk představuje platby do zahraničí a platby ze zahraničí. Bezhotovostní platební styk se odehrává bez vyuţití hotových peněz. Dochází při něm k pohybům na účtech příjemců a plátců u bank - banka v tomto případě hraje roli zprostředkovatele.bezhotovostní platební styk v zásadě probíhá dvěma moţnými způsoby: (a) prostřednictvím tzv. vnitrobankovních platebních systémů; v nich probíhají platby mezi plátci a příjemci platby, kteří jsou klienty dané banky a (b) prostřednictvím mezibankovních platebních systémů; v nich probíhají platby mezi klienty různých bank a platby v rámci mezibankovních obchodů. Uvnitř banky probíhá zúčtování převáţně bezdokladovým způsobem. Vnitřní bezdokladový systém banky předpokládá, ţe i v případě písemných platebních příkazů klienta tyto papírové doklady v bance dále neobíhají a vnitrobankovní zúčtování probíhá elektronicky prostřednictvím bankovních počítačů spojených sítěmi přenosu dat. Vstupní údaje z písemných příkazů jsou pořizovány v bance pouze jednou, např. na pobočce, která platební příkaz přijala. Příkazy jsou u

2 této pobočky uloţeny a určitý čas archivovány. Podle toho, zda se platební styk uskutečňuje v rámci dané země nebo mimo její rámec, lze rozlišit (a) vnitrostátní platební styk, a (b) mezistátní resp. mezinárodní platební styk. Tyto platební systémy jsou zaloţeny na různém principu zúčtování a převodu plateb. U mezibankovních platebních systémů uvnitř jedné země probíhají platby mezi klienty různých bank a platby v rámci mezibankovních obchodů. Zúčtování platebního styku se provádí na principu zúčtování jednotlivých poloţek při současné kontrole jejich krytí (tzv. brutto princip) nebo na principu zúčtování rozdílů (sald) vypočtených ze vzájemných pohledávek účastníků platebního systému (tzv. netto princip). Připouští se také kombinace obou principů. Platební systém můţe být provozován kaţdým, kdo splňuje zákonné podmínky a komu bude udělena licence k provozování systému Českou národní bankou. Pro spotřebitelský platební styk ( zejména pro platební styk uskutečňovaný pomocí šeků a platebních karet) existují zvláštní platební systémy. Zúčtovací systém (clearing) Probíhá-li platební styk prostřednictvím zúčtovací banky, pak jednotlivé banky zapojené do tohoto platebního systému mají u zúčtovací banky otevřen svůj nostro účet. Přes tento účet provádějí platby se všemi bankami zapojenými do tohoto systému. Předností tohoto systému je to, ţe je vedeno méně účtů a ţe v platebním systému je vázáno méně prostředků neţ při přímém styku mezi bankami. Podle toho, která banka plní funkci zúčtovací banky, lze rozlišit dva systémy: (a) systém, v kterém funkci zúčtovací banky plní centrální banka dané země, kdy se platby mezi bankami uskutečňují prostřednictvím jejich účtů u centrální banky, na nichţ mají uloţeny vklady, takţe s tímto systémem odpadá úvěrové riziko s provozovatelem systému, (b) systém, kdy funkci zúčtovací banky plní jiná finanční instituce, např. komerční banka. Mezibankovní platební systémy provozované prostřednictvím zúčtovací banky jsou organizovány na těchto principech: (a) netto princip - zúčtovací banka provádí vzájemné zúčtování plateb provedených za určité období na bilaterální nebo multilaterální bázi, tj. na konci přísl. období má kaţdý účastník tohoto systému kreditní zúčtovací pozici nebo debetní zúčtovací pozici, (b) brutto princip - zúčtování jednotlivých po sobě následujících Dokument2 2

3 transakcí probíhá bez vzájemného kompenzování došlých a odešlých plateb; tento systém můţe probíhat buď jako tzv. dávkový systém zúčtování, tj. zúčtování během zúčtovacího dne probíhá v přesně stanovených termínech, nebo jako tzv. průběţný systém zúčtování, kdy se platby zúčtovávají v reálném čase. V ČR je základem mezibankovního platebního systému zúčtovací centrum České národní banky. Do tohoto centra banky předávají příkazy k úhradě, k inkasu nebo příkazy z třetí strany. Ţádný z příkazů po jeho akceptaci centrem jiţ nelze odvolat a musí proběhnout. Zúčtovací centrum zúčtování příkazů provádí v reálném čase, ale pouze v případě, ţe jsou dostatečně kryty zůstatkem na účtu platebního styku banky pláce. V současné době je jediným mezibankovním platebním systémem, který aktivně funguje na území ČR, systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System), jehoţ provozovatelem je Česká národní banka. Jde o platební systém zaloţený na brutto principu s průběţným zúčtováním. Státy eurozóny se společnou měnou euro vyuţívají transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET). Má decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném propojení národních systémů zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase a platebního mechanismu ECB. Prostřednictvím TARGET2 dochází k převodům jednotlivých plateb v euru v reálném čase mezi systémy v jednotlivých státech.. Mezibankovní mezinárodní platební systém Zúčtování plateb mezi bankami lokalizovaných v různých zemích (tj. zatíţení účtu banky plátce a připsání platby ve prospěch účtu banky příjemce probíhá buď přímým spojením mezi bankami přes korespondentské účty, nebo prostřednictvím zúčtovací banky v těch státech, kde banka nemá partnerskou banku. Korespondentské účty jsou účty, prostřednictvím nichţ se realizuje platební styk mezi bankami; dělí se na dva druhy: (a) nostro účet, tj. účet, který banka má otevřen u jiné banky, a (b) loro neboli vostro účet, tj. účet, který banka vede pro jinou banku. Převody na obou typech účtů banka uskutečňují na základě informací, které obdrţí. Přesnost informací v bankovním styku Nedílnou součástí platební transakce bankami je přenos informace, která charakterizuje prováděnou platbu. V rámci jedné země jsou banky informačně propojeny se zúčtovacím centrem. Na mezinárodní úrovni se vyuţívá k propojení bank sítě SWIFT ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Dokument2 3

4 Zprávy předávané prostřednictvím tohoto systému mají standardizovanou podobu a jsou zašifrované. Nástroje platebního styku: základní charakteristiky V bezhotovostním platebním styku jsou nejčastěji pouţívaným nástrojem tzv. hladké platby, tj. bankovní převody (tj. příkazy k úhradě a příkazy k inkasu). Velmi rozšířeným nástrojem se v posledních letech staly různé druhy karet. Zvláštní postavení mají směnky vzhledem k tomu, ţe jejich význam přesahuje roli pouhého platebního instrumentu. Tradičním nástrojem bezhotovostního platebního styku jsou šeky. Platební karty a šeky slouţí především k menším platbám (obvykle neobchodního charakteru). Jako platebních nástrojů pro obchodní transakce se pouţívá dokumentárního akreditivu a dokumentárního inkasa. Bankovní převody, hladké platby, příkaz k úhradě, příkaz k inkasu Příkaz k úhradě je příkaz majitele bankovního účtu, aby z jeho účtu provedla platbu ve prospěch účtu jiné osoby. Příkaz k úhradě musí obsahovat údaje pro které jsou na formuláři předtištěné linky nebo "okénka". S jejich vyplňování nebývají zásadní problémy. Příkazy k úhradě mohou být podle počtu plateb na jednom platebním příkazu jednotlivé nebo hromadné. Podle toho, kolikrát se platba provádí, se rozlišují jednorázové platební příkazy a trvalé platební příkazy (tj. příkazy slouţící k opakovaným platbám). Příkazy jsou bance předkládány buď na předepsaných bankovních formulářích nebo prostřednictvím technických nosičů ( elektronickou poštou, příp. předáním disků). Příkaz k inkasu obsahuje pokyn k provedení platby, který vychází od věřitele. Tento způsob platby musí být předem dohodnut, (ošetřen smlouvou) mezi věřitelem, dluţníkem a bankou. Platební karty Platební karty jsou nejmodernějším nástrojem platebního styku. Platební karta je plastiková karta, pomocí níţ oprávněný drţitel můţe provádět bezhotovostní platby a výběry hotovostí z běţného účtu, ke kterému je karta vystavena. Materiál, rozměry a konstrukce platební karty musí odpovídat platným mezinárodním normám. Vydavateli platebních karet jsou (a) banky a bankovní asociace (např.visa, MasterCard), (b) finanční společnosti (např. American Express), (c ) obchodní domy, telekomunikační společnosti, letecké společnosti aj. Dokument2 4

5 Platební karta musí obsahovat nezbytné náleţitosti odpovídající Všeobecným obchodním podmínkám banky, která ji vystavuje. Platební karty musí obsahovat tyto údaje: 1.označení vydavatele platební karty, 2. jméno drţitele platební karty resp. jeho jinou formu identifikace, 3. číslo platební karty, 4. platnost platební karty, 5. záznam dat. Platební karty lze vyuţít především k výběru hotovosti v bankomatech a k přímému bezhotovostnímu placení. S některými kartami bývají spojeny doprovodné sluţby jako např. různé formy pojištění apod. V současné době existují různé druhy platebních karet. Podle toho, kdo je drţitelem karty, existují karty osobní a sluţební. Podle toho, kde lze kartu pouţít, lze rozlišovat tuzemské karty a mezinárodní karty. Podle způsobu úhrady a účtování závazků lze rozlišovat debetní karty (u nich jsou platby zaúčtování na účet ihned jakmile banka obdrţí zprávu o provedení platby) a kreditní karty ( drţitel karty zde můţe do sjednané výše čerpat revolvingový spotřební úvěr). Jinými slovy: drţitel kreditní karty zaplatí penězi banky a pokud peníze doplatí během bezúročného období (cca 40 aţ 45 dnů), platby úroků pro něj nejsou aktuální. Pokud to nestihnete, začíná běţet klasický splátkový kalendář a povinnost platit úroky. Zvláštním typem karty jsou čipové karty. Některé z nich jsou označovány jako elektronické peněţenky a které slouţí k platbám malých částek Průběh platby provedené platební kartou lze rozdělit do tří fází: 1. ověření neboli autorizace transakce, 2. přenos transakce do clearingového systému, 3. zúčtování plateb. K přednostem platebních karet patří zejména to, ţe klient má jednoduchý přístup ke svým finančním prostředkům, ušetří čas i poplatky spojení se směnou hotovosti, a nemusí se obávat o hotovost. Obchodníkům přináší vyuţívání platebních karet spolu s vyšší bezpečností při přijímání hotovosti obvykle i vyšší obrat. Směnky Specifické postavení směnky spočívá v tom, ţe je cenným papírem, který musí splňovat zákonem předepsané náleţitosti a kterým se určitá osoba zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnečnou částku. Vlastní směnka (angl. promissory note) je směnkou, v které se výstavce směnky - jako hlavní směnečný dluţník - zavazuje, ţe Dokument2 5

6 zaplatí směnečnou částku ve prospěch určité osoby Cizí směnka (ang. bill of exchange) je směnkou, v které její výstavce (tzv. trasant) přikazuje dluţníkovi (tzv. trasátovi) zaplatit směnečnou částku ve prospěch třetí osoby. Směnka musí splňovat dále uvedené náleţitosti stanovené zákonem: (a) musí být výslovně označena jako směnka ve vlastním textu listiny, (b) příkaz zaplatit směnečnou sumu musí být bezpodmínečný, tj. nesmí být vázán na ţádné podmínky, (c ) musí obsahovat jméno směnečníka, tj. toho, kdo má platit (d) musí obsahovat údaj o splatnosti směnky (tzv. dospělosti směnky), (e) musí být uvedeno místo, kde má být placeno, (f) musí být uvedeno jméno toho, komu má být zaplaceno (g) musí být uvedeno datum a místo vystavení směnky (h) musí být podepsána výstavcem směnky Vlastní směnka neobsahuje jméno směnečníka, kterým je výstavce. Při pouţívání směnek se doporučuje pouţívat směnečných formulářů, aby se předešlo případnému opomenutí některého z předepsaných údajů. Vznik směnečných práv a závazků je podmíněn tím, ţe listina zakotvující tato práva a povinnosti musí být směnkou, tj. musí splňovat všechny předepsané náleţitosti, musí obsahovat podpis směnečného dluţník, směnečné osoby musí mít směnečnou způsobilost a oprávněna osoba musela směnku nabýt řádným způsobem. Směnečný závazek můţe být zajištěn další osobou, tzv. směnečným rukojmím (avalistou). Práva směnečné osoby lze převádět rubopisem (indosamentem). U směnek, u nichţ je převod rubopisem zakázán, lze směnku převést tzv. postoupením (cesí). Směnečný dluţník je povinen zaplatit aţ tehdy, kdy mu je směnka předloţena. Doba splatnosti směnky můţe být stanovena různě: např.směnka na viděnou je splatná při předloţení směnečníkovi, kdeţto směnka lhůtní je splatná při předloţení směnečníkovi po stanovené lhůtě. Splatnost směnky však můţe být stanovena na určitý den nebo na určitý čas po datu vystavení. Není-li směnka zaplacena včas, můţe oprávněný majitel směnky uplatnit vůči vedlejším směnečným dluţníkům právo postihu, tj. ţádat po nich, aby dluţnou částku zaplatili oni. Právní úprava směnek je obsahově i formálně velmi přesně propracována, avšak je poměrně sloţitá. V našem výkladu jsme se Dokument2 6

7 omezili pouze na elementární skutečnosti. Tomu, kdo není dostatečně s vyuţíváním směnek obeznámen, nutno doporučit, aby směnky sám nepouţíval a ani nikomu neavaloval - jinak můţe být vystaven postihům. Poznámka: V ČR jsou směnky upraveny Zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. Šeky V mnoha zemích patří mezi tradiční a široce vyuţívaný nástroj platebního styku také šeky, i kdyţ částečně jsou vytlačovány platebními kartami. Šek je cenný papír obsahující bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance k výplatě peněţité částky uvedené na šeku z jeho běţného nebo úvěrového účtu oprávněnému majiteli šeku. Poznámka: V ČR je pouţívání šeků upraveno zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. a Všeobecnými obchodními podmínkami bank. Podle předpisů platných v ČR šek musí splňovat tyto náleţitosti ( bez nich je neplatný): 1. označení, ţe jde o šek, 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněţní částku, 3.jméno toho, kdo má platit, 4.označení místa, kde má být placeno, 5.datum a místo vystavení šeku, 6. podpis výstavce šeku. Na šeku kromě toho (podle všeobecných obchodních podmínek) musí být uvedeno bankovní spojení výstavce šeku a číslo šeku. Podle toho, kdo je výstavcem šeku, lze rozlišovat (a) soukromé šeky ( výstavcem je nebankovní subjekt, který má u banky veden účet) a (b) bankovní šeky (výstavcem je banka). Podle způsobu převodu práva z šeku na další osoby (tj. osoby, jimţ lze šek proplatit) lze rozlišit (a) šek na řad, tj. šek vystavený na určitou osobu převoditelný na další osoby rubopisem neboli indosamentem, (b) šek na jméno, který je indosamentem nepřevoditelný na jinou osobu, je-li to na šeku vyznačeno tzv. rekta- doloţkou, (c ) šek na majitele resp. drţitele, na kterém není uvedena osoba, jíţ má být zaplaceno a k jehoţ převodu stačí pouze předání šeku bez indosamentu. Zvláštním druhem šeku je tzv. křiţovaný šek, kdy křiţováním lze Dokument2 7

8 zabránit proplacení šeku neoprávněné osobě. Pokud výstavce šeku zakáţe výplatu šeku v hotovosti, opatří jej doloţkou "jen k zúčtování" (tzv. šek k zúčtování). Speciálním druhem šeků jsou rovněţ cestovní šeky, které obvykle vydávají velké mezinárodní banky nebo společnosti činné v cestovním ruchu. Cestovní šeky jsou vystavovány na volně směnitelné měny, jejich platnost je neomezena tj. lze jej předloţit k proplacení kdykoliv. Cestovní šeky jsou bezpečným nástrojem platebního styku. Při koupi cestovního šeku kupující musí hotově uhradit nominální hodnotu šeků plus provizi a všechny šeky musí vlastnoručně na místě podepsat. Při předloţení šeků k proplacení musí majitel šeku šek znovu podepsat. Při ztrátě šeků přísluší majiteli šeků náhrada, ohlásil-li okamţitě jejich ztrátu výstavci. Poznámka: V ČR je právní úprava cestovního šeku obsaţena v obchodním zákoníku ( ). Dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv je jeden z nejdůleţitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, který se hojně vyuţívá v mezinárodním i tuzemském obchodě. Kupujícímu zajišťuje, ţe výplata určité částky nebude provedena, dokud prodávající nesplní podmínky stanovené kupujícím. Pro prodávajícího představuje jistotu, ţe pokud splní akreditivní podmínky, bude mu za zboţí zaplaceno. Je pouţívaný především v obchodních platbách a je nazýván "dokumentární" proto, ţe jeho vyuţívání při platbě dochází k předání předepsaných dokumentů. V rámci dokumentárního akreditivu se banka na ţádost příkazce ( kupujícího, odběratele) a na jeho účet písemně zavazuje zaplatit příjemci akreditivu (prodávajícímu, dodavateli, beneficientovi) stanovenou částku, pokud tato osoba v určené lhůtě bance řádně předloţí dokumenty poţadované v akreditivu. Poznámka: Právní úprava akreditivů je v českém právu obsaţena v Obchodním zákoníku ( ). Podle toho, kdy banka otevírající akreditiv (tato tzv.otevírající banka obvykle vede účet příkazce, tj. subjektu, který jako kupující dává příkaz k otevření akreditivu ) musí u korespondentské banky (tj. u banky, s níţ má otevírající banka spojení) uloţit prostředky ve výši vystaveného akreditivu, rozlišují se dva druhy akreditivů: (a) kryté akreditivy ( plné krytí je nutné jiţ při otevření akreditivu), (b) nekryté akreditivy (úhrada akreditivu se provádí aţ při jeho pouţití). Podle způsobu a formy plnění beneficientovi lze rozlišovat: Dokument2 8

9 (a) vista akreditiv - s plněním při předloţení dokumentů, (b) akreditivy s odloţeným plněním - k zaplacení dojde aţ po uplynutí sjednané lhůty, Další hlediska uvádí (Dvořák, 2005, str. 400). Aktuální nabídka je uvedena na stránkách bank. ******** Příklad vyuţití akreditivu k tuzemským obchodům : Vystavení a splatnost akreditivu k úhradě ceny nemovitosti Jedna z bank působících v ČR vystavuje akreditiv k úhradě ceny nemovitosti. Činí tak: na podkladě ţádosti klienta (příkazce), do výše a na dobu smluvně odsouhlasených podmínek Dokumenty poţadované pro plnění z akreditivu k úhradě ceny nemovitosti tvoří např.: kupní smlouva na převod nemovitosti, která je obvykle podepisována aţ po otevření akreditivu ve prospěch prodávajícího (beneficienta) úhrada prostřednictvím akreditivu, podmínky jeho čerpání a termín otevření by měly být součástí kupní smlouvy dokumenty prokazující, ţe příkazce se stal řádným vlastníkem převáděné nemovitosti akreditiv je obvykle splatný na viděnou, tj. k datu ověření splnění akreditivních podmínek ******** Kromě výše popsaného dokumentárního akreditivu se v mezinárodním obchodě pouţívá jako dalšího platebního instrumentu tzv. dokumentární inkaso, v jehoţ rámci příkazce (prodávající, dodavatel) dává příkaz své bance, aby inkasovala od kupujícího (odběratele) sjednanou peněţní částku proti předání dohodnutých dokumentů. Tato banka bývá označována za tzv.vysílající banku, která vystavuje inkasní příkaz a inkasuje jej od kupujícího buď sama nebo prostřednictvím korespondenční banky (tzv. inkasní banky) příslušné plnění. Banka přitom nepřebírá (na rozdíl od dokumentárního akreditivu) ţádnou záruku za provedení plnění, avšak kupující nedostane dokumenty a dodávané zboţí dříve neţ zaplatí. Dokumentární inkaso lze pouţít tam, kde prodávající příliš dobře nezná kupujícího nebo si není jist jeho solventností. Nechce tedy kupujícímu poskytnout zboţí pouze proti následné úhradě hladkou platbou a přitom nevyţaduje zajištění platby dokumentárním akreditivem z důvodu výše jeho nákladů a sloţitosti. V praxi existují dva základní druhy dokumentárního inkasa: (a) dokumenty proti zaplacení - inkasní banka předává dokumenty kupujícímu pouze proti hotové platbě, (b) dokumenty proti akceptaci - inkasní banka vydává zboţí kupujícími proti akceptaci směnky vystavené prodávajícím. Dokument2 9

10 Poznámka: Právní úprava dokumentárního inkasa je v českém právu obsaţena v obchodním zákoníku ( ). Obě popsané formy platebních instrumentů, tj. dokumentární akreditiv i dokumentární inkaso, mají své přednosti i nedostatky. Mezi přednosti dokumentárního akreditivu patří to, ţe prodávajícímu otevírající banka garantuje zaplacení dohodnuté ceny. Kupující má zajištěno, ţe platba bude provedena pouze při splnění sjednaných podmínek. Předností dokumentárního inkasa pro kupujícího je to, ţe můţe zaplatit aţ po převzetí dokumentů )tj. obvykle při doručení zboţí) a rovněţ to, ţe dokumentární inkaso je levnější neţ dokumentární akreditiv. Mezi nevýhody dokumentárního akreditivu patří hlavně to, ţe placení můţe být poměrně zdlouhavé a ţe otevření akreditivu je pro kupujícího poměrně nákladné. Dokumentární inkaso má nevýhodu pro prodávajícího v tom, ţe plnění není garantováno bankou, takţe při odmítnutí platby obvykle musí počítat s náklady a riziky spojenými s dalším drţením zboţí. Rozšiřující text Konkurence nebankovních platebních systémů Jako konkurence se mezibankovního platebního systému začíná být v ČR zajímavý nebankovní platební systém rozvíjený společností Sazka. Sazka má nyní (duben 2009) po celé zemi rozmístěno šest a půl tisíce terminálů. Z nich je moţné platit zboţí objednané na internetu, kupovat lístky na vybrané akce či dobíjet telefony a platit některé sloţenky. Nově bude moţné v trafikách platit na terminálech i sloţenky za plyn. Terminály ale nejspíš budou konkurencí pouze lokálním platebním systémům, ale nebudou konkurence pro mezinárodní a nejznámější platební systém PayPal, který umoţňuje bezpečné placení kartou na internetu. Od poloviny roku 2005 je oficiálně dostupný i pro uţivatele z ČR. Nástroje platebního styku, platební systémy a vypořádací systémy pro cenné papíry v členských státech Evropské unie charakterizuje Modrá kniha vydávaná Evropskou centrální bankou. Zatím poslední úplná verze (tj. textová i statistická část) Modré knihy byla vydaná Evropskou centrální bankou v červnu 2001 (za 15 tehdejších členských států EU), resp. v srpnu 2002 (za 12 tehdejších zemí, které poţádaly o vstup do EU). Poslední aktualizovaná textová část byla vydána v srpnu Tato část se skládá ze dvou dílů. První díl zahrnuje země eurozóny a druhý díl země stojící mimo eurozónu. Dokument2 10

11 Od roku 2007 se statistická část Modré knihy nevydává v písemné formě. Úplná data mohou být staţena z webové stránky ECB prostřednictvím Statistical Data Warehouse (SDW) na Ze statistik lze například zjistit, ţe v ČR se se všemi typy platebních nástrojů uskutečnilo celkem 76 milionů plateb (se všemi nástroji platebního styku) na milion obyvatel za rok. Shrnutí V kapitole, jejíţ studium jste ukončili jsme se zabývali bezhotovostním platebním stykem jako jednou ze sluţeb bank. Vnitrobankovní platební styk klient v podstatě nemůţe ovlivnit, jeho povinností je zadat správné a úplné údaje na platební příkaz. Z pohledu klienta je důleţitější zapamatovat si rozdíl mezi platebním stykem uvnitř jednoho státu, v našem případě ČR, a mezi různými státy. Mezi různými státy (mimo státy eurozóny) jsou platby převáděny komplikovaněji neţ uvnitř ČR a proto úhrada obchodním partnerům v zahraničí můţe trvat déle. Klient banky nepodnikatel se běţně setkává s hotovostními i bezhotovostními platbami z a do tuzemských bank. Zpravidla pouţívá i platební a případně i kreditní kartu. Ze šeků vyuţije ve výjimečných případech cestovní šek. Podnik se ale často dostává do situace, kdy vyuţité různých forem dokumentárních obchodů mimo jiné proto, aby redukoval riziko spojené s exportem. Seznam použitých CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement zkratek System) - je v současné době jediným platebním systémem, který aktivně funguje na území ČR. Jeho provozovatelem je Česká národní banka. Jde o platební systém zaloţený na brutto principu s průběţným zúčtováním. SWIFT ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - celosvětový komunikační systém, který se na mezinárodní úrovni vyuţívá k informačnímu propojení bank. Dokument2 11

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Š e k y. Š e k y. Šeky obecně:

Š e k y. Š e k y. Šeky obecně: Š e k y Šeky obecně: Bill of Exchange Act (1882) anglosaská oblast a země související; Ženevská konvence (1930 1931) kontinentální Evropa a související země; Zákon směnečný a šekový publikovaný pod číslem

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_118 Operace se směnkami Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor

Více

Komerční bankovnictví A 1-6

Komerční bankovnictví A 1-6 Komerční bankovnictví A 1-6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Právnická fakulta Masarykovy

Právnická fakulta Masarykovy Mezibankovní platební styk Předmět Platební styk, Jaro 2008 Mgr. Bc. Libor Kyncl Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Platební styk a poskytování platebních služeb

Platební styk a poskytování platebních služeb Platební styk a poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl Mezibankovní platební styk Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl 2 Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné bance Mezibankovní platební styk Účet mezibankovního

Více

Analýza platebního styku a s ním souvisejících služeb v ČR

Analýza platebního styku a s ním souvisejících služeb v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza platebního

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Práce s nejběžnějšími platebními nástroji. Digitální podoba e learningové aplikace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Práce s nejběžnějšími platebními nástroji 0 Bc. Marie Piklová Obsah PRÁCE S NEJBĚŽNĚJŠÍMI PLATEBNÍMI

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO141

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Typy transakcí provedené bankovní kartou

POPIS ČÍSELNÍKU. Typy transakcí provedené bankovní kartou POPIS ČÍSELNÍKU : : BPP Výčet položek číselníku: Typy transakcí provedené bankovní kartou položky TYBATR Jednotlivé typy transakcí provedené platebními kartami v bankomatech, na přepážkách daných subjektů

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více