Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99"

Transkript

1 I/1-99

2 VYDÁVÁ: NE-BE, Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury Seifertova Praha 3 âeská republika Tel pouze v úter hod. Fax UITGEVER: NE-BE, Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur Seifertova Praha 3 Tsjechië Tel (alleen dinsdags uur) Fax P EDSEDKYNù: Petra Schürová MÍSTOP EDSEDKYNù: Veronika Havlíková (finance) Jana Pellarová (sekretariát) REDAKCE BULLETINU: Eva Giese Veronika Kopáãková Michal van der Laan KNIHOVNA: Ruben Pellar VOORZITTER: Petra Schürová VICE-VOORZITTERS: Veronika Havlíková (penningmeester) Jana Pellarová (secretaris) REDACTIE VAN HET BULLETIN: Eva Giese Veronika Kopáãková Michal van der Laan BIBLIOTHEEK: Ruben Pellar 2

3 POZDRAV OD PŘEDSEDKYNĚ VáÏení ãlenové NE-BE, milí pfiátelé, s radostí vám oznamuji, Ïe uï nás je pfies edesát! V ruce drïíte první fiádné ãíslo bulletinu, v nûmï vás budemeæinformovat o zajímav ch událostech, které se uï odehrály nebo se k nim schyluje. S potû ením uvítáme informace a va e podnûty, zafiadíme je do právû vznikajících rubrik. Pfiipravujeme téï seriál s názvem Jak jsem potkal/a nizozem tinu (Nizozemsko, Belgii/ Flandry) a Hoe ik naar Tsjechi kwam, kter bude vycházet pfiedev ím z va ich pfiíspûvkû. Podûlte se s námi o záïitky a zku enosti! Jak to vlastnû zaãalo? Na podzim roku 1968 se na Filozofické fakultû Karlovy univerzity v Praze se la skupinka studentû prvního fiádného oboru nederlandistika. Euforii z pfiijetí ke studiu ponûkud kalila okolnost, Ïe tûsnû pfied námi se po univerzitû potloukaly hordy tatarsk ch nájezdníkû. Pfiesto nám bylo mofie po kolena, jistû tady dlouho nezûstanou. Omyl, zûstali, a dlouho. Scházeli jsme se. Nejdfiív na pfiedná kách a semináfiích (coï není pro studenty právû nejtypiãtûj í) - hlavnû proto, Ïe nám je podávali profesor Janota a docentka Krijtová. Pak jsme se se li uï o prvních prázdninách, v létû Poprvé (a na dlouh ãas naposledy) jsme byli v ichni v Nizozemí. SchÛzka se konala v Amsterodamu na Rembrandtpleinu. Nûkdo pfiijel na kole z Hilversumu, nûkdo stopem od tetiãky z Putte, nûkdo si odskoãil od práce v továrnû ve Sloterdijku, nûkdo pfiijel od kamaráda z s Hertogenbosche - dostavili se v ichni. ZÛstalo nám to. V ãasech, kdy se zamûstnavatelé ve vzdálen ch guberniích mohli uválet smíchy po odpovûdi na otázku, co uchazeã o zamûstnání vystudoval, jsme se scházeli kaïd rok. Pfii li i na i nejmilej í pedagogové a trpûlivá hostitelka zdobila dort písmeny NL a B. Jako krajina po velkém suchu jsme nasávali zprávy z fakulty - holand tina stále existovala. Cel rok jsme se tû- ili na dal í sraz. Pak se cosi zmûnilo. UÏ se nesmáli. Mohli jsme si koneãnû pfiedávat zku enosti z práce v oboru. Zpoãátku to lo ztuha, jako kdyï rozh báváte tûlo po dlouhé nemoci. Zajeli jsme si zase do Nizozemí, tentokrát spoleãnû. Na i milí pedagogové nás propojili s mlad ími kolegy a my jsme s údivem a potû ením zji Èovali, Ïe vfiel vztah k nizozem tinû není generaãní záleïitostí, ale prostupuje v emi vûkov mi skupinami. Ve formaci s pfievahou ãerstv ch sil jsme se scházeli ãastûji, kaïd mûsíc. I to bylo málo, mezi schûzkami se ãile telefonovalo, faxovalo, posléze ovalo. Co se domluvilo, to se i splnilo. Obãas nûkdo z Nizozemí pfiivezl postfiehy a novinky. Vycházející pfiekladatelské hvûzdy pfiekládaly, ãetly, tipovaly, hodnotily a studovaly. Jen nakladatelé jako by nechtûli vzít nizozemskou skuteãnost na vûdomí. Nevadí, my si budeme knihy vydávat sami. Bûhem posledních pûti let spontánnû vznikl t m: Nemáte nûkdo právnick slovník? Potfiebovala bych pfieãíst pár stránek, kdo by mûl ãas? Nemohl by mi nûkdo pfiivézt z Belgie pfiíruãku pro obchodní korespondenci? Pozdravuj v Amsterdamu XY a vyfiiì mu, Ïe pfiijedu pfií tí mûsíc. Vidûli jste uï ten nov holandsk film? Mám zajímavou nabídku, ale nemohu, kdo by to vzal? Na podzim snad uï má vyjít kníïka toho Vláma, co je pûvodnû Holanìan. Pfiijede, chcete se s ním vidût? Vdávám se, pfiijìte. Jednoho zimního podveãera pronesla jedna z nadûjí ãeské nederlandistiky: Co kdybychom zaloïili SPO- LEâNOST, i pro ostatní? My lenka byla pfiijata s naprostou samozfiejmostí. Od té chvíle jsme se scházeli kaïd t den na nûkolik hodin a byli jsme permanentnû v kontaktu. Nápady se dostavovaly ve smr tích a hned se propracovávaly do uskuteãnitelné podoby. Neúnavnost t mu nemûla hranic. Zapojeni byli i rodinní pfiíslu níci, pfiátelé, kaïd se sám ujímal úkolû. S blíïícím se termínem první valné hromady vzrûstala nervozita a obavy. Pfiijde nûkdo? Bude to vûbec nûkoho zajímat? No, v nejhor ím pozveme tetu z Hole- ovic a bratrance ze Smíchova, aby nás bylo alespoà kolem jednoho stolu. Jak to dopadlo, uï víte. Hodnû pfiíjemn ch chvil v dobré spoleãnosti vám pfieje Petra Schürová ČLENSKÁ RUBRIKA K 21. srpnu 1999 mûla Spoleãnost 63 ãlenû. Stále se roz ifiující ãlenskou základnu tvofií nejen nederlandisté a zástupci univerzit, ale napfiíklad i lidé z oblasti obchodu, âe i, Holanìané i Vlámové. Ihned po zaloïení se ãleny stali nov nizozemsk velvyslanec v âeské republice pan R. J. van Houtum a dnes jiï b val rada belgického velvyslanectví pan L. Jacobs. 3

4 CO SE CHYSTÁ Teì, kdyï jsme si v ichni tak pfiíjemnû letnû odpoãinuli, budeme pokraãovat v tradici setkání kaïdé první ú- ter v mûsíci v hodin v kavárnû G+G (âerchovská 4, metro Nám. Jifiího z Podûbrad). SchÛzka 7. záfií 1999 bude pfiíleïitostí se v takto neopotfiebovaném stavu znovu sejít. Jako prémii pro na e dosavadní ãleny jsme na sobotu, 23. fiíjna 1999 zorganizovali prohlídku dûl nizozemsk ch a vlámsk ch malífiû v Národní galerii v Praze pod odborn m vedením paní dr. Kotkové. Sejdeme se u vchodu do ternberského paláce (Hradãanské námûstí 15) v hodin. Vzhledem k omezené kapacitû prosíme ty z Vás, ktefií se pevnû rozhodnou se prohlídky zúãastnit, aby nám dali pfiedem vûdût. Srdeãnû vítáni budou ov em i spontánnû pfiíchozí. POZVÁNKA Zveme vás na v stavu ilustrací Pavla uka, jimiï tak pûvabnû doplnil dva tituly Nizozemské edice: Vlámské pohádky a pfiíbûhy o zvífiátkách Veverãák a mravenec nizozemského autora Toona Tellegena. V stava se koná v Grafickém kabinetu Mûstské knihovny Rumburk, Tfiída 9. kvûtna. VernisáÏ v stavy je 5. listopadu 1999 v hod. za úãasti autora a dal ích o- sob spjat ch s vlámskou a nizozemskou kulturou. V rámci v stavy probûhnou pofiady tematicky související s ãinností NE-BE a ukázka produkce nakladatelství Cinemax. V stava potrvá do 5. prosince 1999 KULTURNÍ A SPOLEâENSKÉ UDÁLOSTI SEN Archa, 20. a 21. květen 1999 Je tû pfied pár lety se nám o tom ani nesnilo: nizozem tí spisovatelé v Praze a navíc hned ãtyfii. Básník, humorista, sloupkafi Remco Campert, zcestoval svûták a myslitel Cees Nooteboom, mlad, drz, zázraãn talent Arnon Grunberg a romantická hudebnice Margriet de Moor. Díky Nizozemskému fondu pro literární tvorbu a pfieklady, kter celou akci zaplatil, pfiijeli tito nejãtenûj í spisovatelé Nizozemska do âeské Republiky. Jako místo konání zvolil fond divadlo Archa v Praze. Co já si tu s tûmi Holanìany poãnu? bûdoval fieditel divadla, jenï si nedokázal pfiedstavit, Ïe by se na tuto ãtvefiici mohl nûkdo pfiijít podívat. Co my si tu s tûmi Holanìany poãneme? lámali jsme si hlavu my, ãlenové NE-BE. My jsme si sice dovedli pfiedstavit, Ïe by o jmenované mohl b t zájem, jak je ov em nacpat do jednoho veãera je tû s jejich ãesk mi kolegy Michalem Vieweghem a Jáchymem Topolem, to nevûdûl nikdo. Ono se to nûjak vyvrbí, uklidàoval sám sebe i nás fieditel s non alancí zku eného improvizátora. A vyvrbilo. V sledek byl nemal m pfiekvapením i pro nás samotné. První veãer, o nûmï jsme mûli nejvût í pochyby, byl doslova strhující. Remco Campert za doprovodu orchestru Maartena Alteny pfiedná el svou báseà Milník, nûco se tu chvûje a jeho rytmická nizozem tina se nenásilnû prolínala s ãesk m pfiednesem Vladimíra Javorského. Pfiekladu básnû se bravurnû zhostila skupina studentek tfietího roãníku nederlandistiky. Vladimír Javorsk uchvátil jak publikum, tak samotného básníka svou pohotovostí, s níï opakoval pro nûj zcela neznámá a pro mnohé âechy nevyslovitelná nizozemská slovíãka, jeï mu jakoby pfiihrávala sólistka orchestru. V tu chvíli se v sále vskutku nûco chvûlo, totiï diváci. Následujícího veãera, nazvaného Cesta za pfiíbûhem, se ãtyfii nizozem tí a dva ãe tí spisovatelé se li v efektnû naaranïované literární kavárnû na pódiu divadla. Profesionalita technického personálu Archy jistû udûlala své. Veãer byl podstatnû ru nûj í a pro nás organizátory vypjatûj í neï ten pfiedchozí. Zkuste si dát est svéhlav ch osobností dohromady a pfiinutit je, aby chvíli dûlaly, co po nich chcete. A tak, aãkoli se v em vysvûtlilo, kdy a jak na jevi tû pfiijdou, udûlali to samozfiejmû v ichni úplnû naopak. Slavn Nooteboom navíc pût sekud pfied nástupem kamsi zmizel, aby se vzápûtí mohl vynofiit z opaãné strany a tak se vyãlenit z davu. Nervozita, zmatek, poslední úpravy, ale pak uï v echno jelo jako po drátku. Spisovatelé ãetli své úryvky, zatímco se pfieklad promítal na obrovské plátno v pozadí, odpovídali na otázky, obãas pronesli nûco vtipného, popíjeli kávu, víno ãi vodu, jak se to uï v kavárnû dûlá, a vyãkali potlesku z pfieplnûného sálu. Setkání to urãitû nebylo plané. Remco Campert se svûfiil, Ïe vystoupení s Vladimírem Javorsk m bylo to nejlep í, jaké kdy zaïil. Ceese Nootebooma nadchl TopolÛv text a ihned jej navrhl svému nakladatelství. A Michala Viewegha zaujal jeho nizozemsk protûj ek Grunberg. Nás vystoupení naprosto nadchlo a je velkou inspirací pro dal í projekty. A jaké dojmy si odváïeli domû Nizozemci? Skromn, uváïliv Campert se radoval pfiedev ím z umûleckého záïitku prvního vystoupení. Margriet de Moor byla ponûkud zklamána davy turistû, které podle ní zadupaly romantiku hlavního mûsta do zemû. A zatímco Nooteboom hltal historii a památky Prahy, nofiil se Grunberg pfiedev ím do jejích noãních tajû zkoumaje intimní Ïivot a barvu zubû ãeské populace. Proti gustu... znáte to. V. H. 4

5 LITERÁRNÍ VEČER V G+G Mûsíc ãerven zaãal pro ãleny spoleãnosti NE-BE velice zajímavû: 1. ãervna v 17 hod 30 min jsme se poprvé od zaloïení spoleãnosti 12. kvûtna 1999 se li na úterní schûzce v na í kmenové literární kavárnû G+G v âerchovské ulici, abychom si vyslechli ukázky z pfiekladu knihy Geerta Maka Malé dûjiny Amsterodamu. Smyslem setkání bylo souãasnû tuto dal í publikaci z fiady Nizozemské edice nakladatelství Cinemax slavnostnû pokfitít. V roli pfiedãitatele vystoupil student Evangelické teologické fakulty UK Tomá Pavelka, kterému bychom tímto je tû jednou chtûli podûkovat za jeho ochotu a spolupráci. Sv m podmaniv m hlasem nám pfiiblíïil drsn Ïivot v Amsterodamu na pfielomu estnáctého a sedmnáctého století v dobû povstání gézû a nizozemské revoluce, jak ho autor ve své knize zachytil prostfiednictvím ukázek z deníku augustiniánského pátera Woutera Jakobszoona. Poté pfiekladatelka Veronika Havlíková a paní Petra Schürová, pro tuto chvíli pfiedev ím zástupkynû nakladatelství Cinemax, knihu za asistence pana Muydermana pokfitily. Po slavnostním kfitu nám sleãna Havlíková vyprávûla, jak m zpûsobem pfieklad vznikal, jaké musela pfiekonat potíïe s dobov m jazykem, ale i o tom, jak se v Amsterodamu seznámila se samotn m autorem. Díky tomu se jí dostalo soukromé prohlídky mûsta s prûvodcem nejzasvûcenûj ím. Veronika dnes fiíká, Ïe se od té doby dívá na Amsterodam úplnû nov ma oãima. Vûfiíme, Ïe podobn záïitek umoïní její vynikající pfieklad i v em ãtenáfiûm, které tfieba právû tato kniha k náv tûvû Amsterodamu inspiruje. Pfiekladatelãino vyprávûní plynule pfie lo v Ïivou diskuzi. Nejprve na dotazy odpovídala pouze Veronika, ale potom se diskutující sesedli do hlouãkû ke stolkûm, a tak zaãala druhá ãást veãera ve znamení volné zábavy. Svou úãastí nás kromû jin ch mil ch hostû potû il i pan profesor Janota ãi paní Suldovská z nizozemského velvyslanectví. Nálada byla a zûstala v borná a domû se v ech témûfi ãtyfiicet posluchaãû rozcházelo aï hodnû pozdû s pocitem velmi pfiíjemnû stráveného veãera. J. P. NIZOZEMSKO-ČESKÉ HUDEBNÍ DIVADLO 2000 JiÏ témûfi rok probíhá pfiíprava projektu Nizozemsko-ãeského hudebního divadla, kter bude realizován v roce S ukázkou v sledkû tohoto úsilí se v bor spoleãnosti NE-BE mohl seznámit na koncertu pofiádaném organizátorem projektu, panem Menzem de Graafem, a Nizozemsk m souborem historického tance a divadla dne 24. ãervna Koncert probûhl v romantickém prostfiedí restaurované praïské Vald tejnské zaharady, známé barokními bronzov mi sochami Adriaana de Vriese. Vedle nûkolika ãesk ch senátorû se ho zuãastnil i nizozemsk velvyslanec a zástupci nizozemsk ch, belgick ch a nûmeck ch obchodních a prûmyslov ch komor a velvyslanectví. Pfii této pfiíleïitosti jsme navázali kontakt i se zástupci Památkové péãe z Nizozemí, aktivními i v âeské republice, a pfiipravujeme jejich pfiedná ku. O zmínûném divadelním projektu vás budeme informovat. NOVÉ TVÁŘE NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH Velvyslanectví Nizozemského království Gotthardská 6/ Praha 6 5!!! DŮLEŽITÉ ADRESY!!! Velvyslanectví Belgického království Vald tejnská 6 Praha 1 Velvyslanectví Nizozemského království má nové obsazení: - nov m velvyslancem Jejího Veliãenstva je od konce minulého roku pan drs. R. J. van Houtum, - pan Franta Wijchers, kter pûsobil v âeské republice po dvû diplomatická období, ukonãil svoji misi - jeho nástupcem je od 1. srpna pan Henk Heikamp Jeho Excelence pan Van Houtum je ãlenem NE-BE od samého poãátku, a ne ãlenem ledajak m. Díky jeho pochopení má spoleãnost pfiislíben finanãní pfiíspûvek na vybavení knihovny základními slovníky (Van Dale atd.) a poãítaãem. Nejen to, pan velvyslanec pro nás zafiizuje prostor na ambasádû, kam budeme jiï bûhem záfií moci knihovnu pfiestûhovat. RovnûÏ na belgickém velvyslanectví do lo ke zmûnû: - pan Luc Jacobs ukonãil svoje pûsobení v Praze, ale stále s námi zûstává ve spojení, je na ím ãlenem a jistû do Prahy zavítá co nevidût. Rádi bychom mu touto cestou podûkovali za jeho spolupráci, duchovní podporu i odborné pfiispûní ve fázi, jeï vzniku na í spoleãnosti pfiedcházela, a pfiejeme mu hodnû úspûchû v dal ím diplomatickém poslání. - jeho nástupkyní se stává paní France Chainaye - velvyslancem Jeho Veliãenstva zûstává pan Bernard Pierre. Velvyslanectví âeské republiky Paleisstraat JA Den Haag Nizozemí Velvyslanectví âeské republiky Engelandstraat Brussel Belgie

6 INTERVIEW S JANEM STAVINOHOU Jan Stavinoha! MuÏ, jenï jednou ranou srazí nebe na zem, aby je vyzvedl zase zpátky... vykfiikl jeden Ïurnalista poté, co zahlédl tohoto bohéma u stolu hospûdky Welling v amsterodamském Oud-Zuid, kde je Jan tamgastem. Pfiipadám si tu jako v hospodû na Smíchovû, tvrdí pûvodní hudebník, kter jiï deset let tzv. Ïije z pera. Jan uprchl v osma edesátém do Anglie a o rok pozdûji se dostal do Nizozemska. Îije tu tedy uï tfiicet let a své knihy pí- e nizozemsky. Aãkoli v tomto jazyce publikoval jiï pût románû, tfii sbírky povídek a jednu novelu, odmítá se fiadit k nizozemsk m spisovatelûm. Jen mi, proboha, nefiíkej holandsk spisovatel, kdyï tak evropsk! Co mu na jeho nizozemsk ch kolezích tolik vadí? Ta jejich samolibost, ta spokojenost sama se sebou, ta jejich domineescultuur, predikantská kultura, oni mají pocit, Ïe ostatním mûïou kázat, jak mají Ïít. Musí ale pfiiznat, Ïe se od HolanìanÛ nûco nauãil: Stfiízlivost, stfiídm styl, âe i vïdycky v echno hroznû pfiehánûjí, Hrabal by byl je tû mnohem hezãí, kdyby se nûkteré pasáïe pro krtaly. Bohumil Hrabal v ak patfií k jeho nejoblíbenûj ím spisovatelûm a je spoleãnû s Franzem Kafkou pro Jana zdrojem inspirace, jejich knihy mu daly impuls k psaní. Já o psaní a sv ch knihách hroznû nerad mluvím, pí u prostû, kdyï mû to chytne, a nikdy nevím, jak to dopadne. Jedno ale ví jistû, chce psát takové knihy, které by si sám rád pfieãetl. Velikou oporou je mu jeho Ïena, která s ním texty koriguje. Svou první knihu, PraÏsk dixieland, jí Jan dokonce celou diktoval. Je pfiesvûdãen o tom, Ïe v Praze by se spisovatelem nikdy nestal. Tady v Holandsku je, aã se to na první pohled nezdá, daleko ukáznûnûj í. A navíc Holanìani mají obrovsk respekt k lidem, ktefií nûco dûlají, umûlci mají moïnost vyuïít nejrûznûj ích stipendií a dál se vzdûlávat. Spisovatel se tu mû- Ïe uïivit jen psaním. V ãe tinû zatím jeho knihy publikovány nebyly, v dohledné dobû by mûla vyjít jeho novela Kolem vûãnosti (Langs de eeuwigheid). V nizozem tinû jsou jeho knihy k dispozici v na í knihovnû. V. H. V stfiiïkov archív spoleãnosti NE-BE obsahuje osm ãlánkû, t kajících se ãtyfi nizozemsk ch spisovatelû, ktefií v rámci kniïního veletrhu Svût knihy 99 v kvûtnu nav tívili Prahu. âlánky byly publikovány v denících a literárních t denících v období mezi 20. kvûtnem a 21. ãervencem âlánek nazvan Nizozemci se strefili do veletrïního termínu (MF DNES ) informuje o dohodû o kulturní spolupráci, kterou v Praze podepsal ãesk ministr kultury Pavel Dostál a nizozemsk státní tajemník Rick van der Ploeg. Nizozemská Nadace pro ífiení a pfiekládání nizozemské literatury pfiiváïí v dobû veletrhu Svût knihy 99 do Prahy ãtyfii spisovatele: Arnona Grunberga, Remca Camperta, Ceese Nootebooma a Margriet de Moorovou. Jedná se o hojnû pfiekládané autory, ktefií vystoupí v praïském divadle Archa, o nûmï informujeme na jiném místû. V ãlánku nazvaném Arnon Grunberg teì hodlá pomáhat bliïním (MF DNES ) vypráví Grunberg, jak vznikly Modré pondûlky, o svém vylouãení z gymnázia, vlastním nakladatelství Kasimir, o svém vztahu k Ïidovské problematice, o pobytu v New Yorku a o druhém románu Statisté. Dále ãtenáfiûm oznamuje, Ïe otvírá internetovou stránku s názvem Univerzita lásky. Specializuje se na psaní milostn ch dopisû. âlánek Nooteboom: VÏdy jsem chtûl cestovat a psát (MF DNES ) pfiiná í informace t kající se autorova Ïivota, jeho tvorby, záliby v cestování, literárních vzorû, ke V ST IÎKOV ARCHIV NIZOZEMSKÉ DNY V PRAZE V KVùTNU 1999 kter m patfií i Milan Kundera, a knihy Následující pfiíbûh, která byla právû pfieloïena do ãe tiny. Nooteboom je v Praze poprvé. V literárním t deníku Nové knihy jsou nizozemsk m autorûm vûnovány tfii ãlánky. Dva z nich jsou recenze. Jedná se o recenze knih Následující pfiíbûh (pfieloïila Olga Krijtová) a Modré pondûlky (pfieloïila Veronika Havlíková). Deník Lidové noviny vûnuje nizozemsk m spisovatelûm dva ãlánky. První informuje pfiedev ím o kniïním veletrhu, druh ãlánek je recenzí Následujícího pfiíbûhu. V recenzi je mimo jiné zdûraznûno, Ïe Nooteboom patfií k nejv znamnûj ím nizozemsk m spisovatelûm. Znovu je také pfiipomenut autorûv Ïivot a jeho záliba v cestování. V souvislosti s Nizozemsk mi dny v Praze vychází rovnûï speciální ãíslo Literárních novin (ã. 20, ), které je vûnováno Nizozemsku a Belgii. Nûkolik ãesk ch nederlandistû ve sv ch pfiíspûvcích pí e o nizozemské a vlámské literatufie, jazyce, historii, kabaretu a praïské nederlandistice na FFUK, která nedávno oslavila 75. v roãí svého zaloïení. Nûkolik ãlánkû je vûnováno i nedávno publikovan m pfiekladûm, ke kter m patfií UÏ se stalo... od Renate Rubinstein (pfieloïila Jifiina HoleÀová), Belgick labyrint (pfieloïila Jana Irmannová-Pellarová) a Malé dûjiny Amsterodamu (pfieloïila Veronika Havlíková). Poslední dva tituly vy ly v nizozemské edici nakladatelství Cinemax. 6

7 Z NIZOZEMSKÉHO TISKU VLÁM TINA JAKO JAZYK EU Choreografovi Jifiímu Kyliánovi, vedoucímu Nizozemského taneãního divadla, se dostalo v New Yorku nezam lené pocty ve formû velice kritické recenze v New York Times. Recenzentku spolu s ãástí publika velice rozãílilo protiváleãné prohlá ení na závûr série jinak velmi úspû n ch taneãních vystoupení na festivalu v Lincoln Center. Ve finále slavnostního pfiedstavení Arcimboldo, s ohàostrojem a padesáti taneãníky v ãerven ch flitrov ch kost mech na pódiu, právû v okamïiku, kdy vybíravé newyorské publikum vstalo a chtûlo Kyliána odmûnit ovacemi, zhaslo svûtlo a z reproduktorû se ozval vzru en hlas reportéra. Tónem fotbalového komentátora vylíãil bombardování Kosova. Taneãníci se zmûnili v obûti války. Je to opravdové pfiesvûdãení nebo lacin efekt? ptá se Zdá se, Ïe nizozem tinû je v nové budovû Evropského parlamentu ve trasburku pfiidûlena jen omezená role. Pfii v bûru z jedenácti oficiálních jazykû v Evropské unii si v ak v tiskovém sále parlamentu mûïete zvolit vlám tinu, zatímco nizozem tina na seznamu chybí. ada nizozemsk ch ãlenû Evropského parlamentu nad tím vyjádfiila svûj podiv. V bûr jazyka ukázal i rozpolcenost vlámsk ch novináfiû. Nûktefií pfiítomní Vlámové nepovaïují název jazyka vlám tina za správn. Ostatní se pochechtávají nad faktem, Ïe nizozem tina není na seznamu interního tlumoãnického systému. NRC Handelsblad KYLIÁN VYTOâIL NEW YORK Anna Kisselgoffová v New York Times. Je povaïována za nejv znamnûj í taneãní kritiãku v USA. A ve své recenzi jen stûïí skr vá rozãilení. Normálnû toto pfiedstavení nekonãí zákefin mi naráïkami na útoky NATO. Ty byly vyhrazeny pro newyorské publikum. Na otázku, proã pfiichází Kylián t dny po ukonãení bombardování s takov m protiváleãn m prohlá ením, odpovûdûl mluvãí divadla: Není to vûbec Ïádné prohlá ení. Arcimboldo, napsan roku 1995, takhle konãí vïdycky. Po veselém finále následuje aktuální úryvek ze zpráv pro kontrast. Je to zchlazení radosti z oslav. Kyliánovi jde o to, aby lidi postavil obûma nohama na zem. Stejnû tak to mohla b t zpráva o pohfie ování Kennedyho, vysvûtlil mluvãí. Volkskrant AKADEMICK KOUTEK AKADEMICK KOUTEK MoÏnost studovat nizozem tinu existuje v âechách uï od roku Pfied 77 lety byla totiï na FFUK v Praze zaloïena katedra nederlandistiky. PraÏská nederlandistika mûla od té doby desítky studentû a odchovala fiadu pfiekladatelû, tlumoãníkû a uãitelû nizozem tiny. Od roku 1994 se obor pro velk zájem otvírá kaïdé dva roky, tzn. Ïe v a- kademickém roce studovali nizozem tinu posluchaãi prvního, tfietího a pátého roãníku, celkem 35 studentû. Do prvního roãníku b vá zpravidla pfiijato asi 15 studentû, ale ne kaïd, resp. kaïdá (protoïe studentky jsou zde v drtivé pfievaze) absolvuje cel ch pût let. Nizozem tinu nelze studovat izolovanû - kombinace s jin m oborem je povinná. A tak se nizozem tina obvykle studuje v kombinaci s germanistikou, anglistikou a amerikanistikou a pfiekladatelstvím a tlumoãnictvím nûmãiny nebo angliãtiny. Je v ak tfieba zdûraznit, Ïe se jedná o plnohodnotné obory a Ïe nizozem tina nikdy není pouze oborem vedlej ím. Studenti nav tûvují pfiedná ky a semináfie z nizozemského jazyka (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, historická gramatika, praktick jazyk), literatury, historie a reálií. Obãas jsou pozváni pfiedná ející z Nizozemska a Vlámska. V kvûtnu napfiíklad nav tívil Prahu prof. dr. J.G. Wilmots z Limburského univerzitního centra v Diepenbeeku, aby na zdej í katedfie pfiednesl svûj rozbor básnû Máj od Hermana Gortera. Vedoucí katedry nederlandistiky v Praze je prom. fil. Zdenka Hrnãífiová (lingvistika, praktick jazyk, reálie), která tuto funkci pfievzala po doc. PhDr. Olze Krijtové (literatura). Dal ími vyuãujícími jsou prof. PhDr. Pfiemysl Janota, CSc. (fonetika a fonologie, historická gramatika), paní Johanna Visser (lektorka praktického jazyka a literatury) a drs. Aukje Spoelstra (lektorka moderní nizozemské literatury). V âeské republice se nizozem tinû vyuãuje je tû na dvou dal ích univerzitách, na Masarykovû univerzitû v Brnû (vedoucí katedry: dr. Leopold R.G. Decloedt) a na Palackého univerzitû v Olomouci (vedoucí katedry: drs. Wilken W.K.H. Engelbrecht). Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky Námûstí Jana Palacha Praha 1 Tel.: Fax: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky a nordistiky, odd. nederlandistiky Arne Nováka Brno Tel.: Fax: Univerzita Palackého Katedra germanistiky a nederlandistiky FF, sekce nederlandistiky KfiíÏkovského Olomouc Tel.: Fax:

8 VNTS ZAHRANIâNÍ P ÍSPùVKY VNTS znamená Vereniging Vrienden Nederland - Tsjechië & Slowakije / Spoleãnost Pfiátel Nizozemska a âeska & Slovenska). Byla zaloïena roku K dne nímu dni má spoleãnost na 900 ãlenû z celého Nizozemska. 15 ãlenû Ïije v zahraniãí. Máme kolem 60 sponzorû (firmy, nadace a spoleãnosti). Cílem VNTS je - jak je uvedeno ve stanovách - roz- ifiovat znalosti o Ïivotû a kultufie v ãesku a/nebo na Slovensku a podporovat pfiátelské vazby mezi Nizozemskem, âeskou a Slovenskou republikou. PRO KOHO? VNTS je spoleãnost otevfiená kaïdému, kdo má jak koliv vztah k âeské nebo Slovenské republice. Kdo má v tûchto zemích nûkoho z rodiny, pfiátele, známé nebo obchodní partnery, kdo udrïuje kontakty v oblasti kolství, kultury, vûdy nebo sportu, kdo jezdí do tûchto zemí rád na dovolenou, kdo se zajímá o dûjiny a bohatou kulturu obou zemí, ten najde ve VNTS spfiíznûné du e. I úãast v nûkterém z mnoha partnerství mezi mûsty, na projektech poskytujících pomoc nebo vzájemnou v mûnu je ãasto dûvodem k ãlenství ve VNTS. Minimální ãlensk pfiíspûvek je pro rodiny roãnû 45,- guldenû a pro jednotlivce 30,- guldenû (od roku ,50 a 35,-). Minimální sponzorsk pfiíspûvek je 75,- guldenû. SCHÒZKY Kromû fiádn ch v roãních ãlensk ch schûzí na jafie organizuje spoleãnost kaïd podzim schûzku pro ãleny, jejímï cílem je v mûna zku eností a poznatkû. Tfii z na ich ãlenû pfiipravují na schûzku 9. fiíjna t.r. pfiedná ky o ãeském a slovenském filmu, o církevních kontaktech mezi Nizozemskem a âeskou a Slovenskou republikou v dobách komunismu. âasopis Desetkrát roãnû vychází ãasopis Ahoj. Tento ãasopis informuje ãleny o dûní v obou zemích a také o tom, co se dûje v Nizozemsku v souvislosti s âeskou a Slovenskou republikou. Stálé rubriky má napfiíklad hudba, literatura a v stavy. Zvlá tní pozornost v ãasopisu Ahoj je vûnována kontaktûm mezi mûsty. V Ahoji také publikuje Svaz nizozemsk ch mûst a obcí. âasopis podává sv m ãlenûm informace o ãinnosti spoleãnosti. âlenové mohou vyuïít moïnosti inzerce. Cesty KaÏdoroãnû pofiádá spoleãnost cestu do âeské nebo Slovenské republiky. V roce 2000 budou cílem v pravy Severní âechy. Stálou souãástí cest je náv tûva mûsta, které udrïuje kontakt s nizozemsk m mûstem nebo obcí, a pfiijetí na radnici. INFORMACE A VZDùLÁVÁNÍ Pro pfiípravu pfiedná ek, písemn ch prací a jin ch pfiíleïitostí je k dispozici velké mnoïství video-nahrávek, filmû a dal ích informaãních materiálû o âeské a Slovenské republice. V majetku VNTS je v stava z Prahy o dûjinách âeskoslovenska. Souãástí v stavy jsou napfiíklad i moravské kroje nebo ukázka z díla a Ïivota Alfonse Muchy. Spoleãnost se snaïí propagovat nizozemskou literaturu v ãeském pfiekladu, mimo jiné nabídkou knih vydan ch v Nizozemské edici sv m ãlenûm i jin m zájemcûm. Spolupráce Spolupráce s jin mi spoleãnostmi je povaïována za velice dûleïitou. Jsme v kontaktu s âesk m stfiediskem v Nizozemsku (nedávno probûhla v stava o Bohumilu Hrabalovi), s v e zmínûn m âesko - slovensk m národopisn m sdru- Ïením (spolupracujeme na tématickém dnu o péãi o handicapované obãany v âeské a Slovenské republice 3. prosince t.r.), s Nadací âechû a SlovákÛ v Nizozemsku (konají se pfiípravy na setkáni v lednu) a s dal ími organizacemi. Máme dobré kontakty s ambasádami tûchto zemí v Nizozemsku a s nizozemsk mi ambasádami v Praze a v Bratislavû. UdrÏujeme také kontakty s oddûleními nederlandistiky na univerzitách v âeské a Slovenské republice. V budoucnosti chceme vûnovat zv enou pozornost kontaktûm se zahraniãními sestersk mi spoleãnostmi. NE-BE PfiestoÏe NE-BE existuje teprve velice krátce, uï probíhá v mûna informací (mimo jiné prostfiednictvím ãasopisu A- hoj a bulletinu NE-BE) a odoborn ch materiálû (napfiíklad pro pfiedná ky). Adresa sekretariátu VNTS: Hennie van der Burg- Meijer, Nieuwendamlaan 274, 2547 JR Den Haag tel: fax: Marijke van Dorst pfiedsedkynû VNTS 8

9 NOVÉ P EKLADY VYDANÉ KNIHY LEDEN - ZÁ Í 1999: Renate Rubinstein, UÏ se stalo (Nee heb je), pfieloïila Jifiina HoleÀová, Arca JiMfa, Tfiebíã 1999, 84 str. Geert Mak, Malé dûjiny Amsterodamu (Een kleine geschiedenis van Amsterdam), pfieloïila Veronika Havlíková, Cinemax 1999, 300 str. Cees Nooteboom, Následující pfiíbûh (Volgend verhaal), pfieloïila Olga Krijtová, Mladá fronta, Praha 1999, 100 str. Arnon Grunberg, Modré pondûlky (Blauwe maandagen), pfieloïila Veronika Havlíková, Aurora, Praha 1999, 250 str. PRÁVù VYCHÁZÍ: Annie M. G. Schmidt, Mici (Minoes), pfieloïila Jitka RÛÏiãková, Albatros, Praha Annie M. G. Schmidt, Viplala (Wiplala), pfieloïil kolektiv katedry Germanistiky Masarykovy univerzity v Brnû veden Emy Máãelová-Van den Broecke, Albert, Boskovice 1999, 127 str. DO KONCE ROKU VYJDE: Tonke Dragt, Dopis pro krále (Brief voor de koning), pfieklad Jana Pellarová, Albatros Benno Barnard, Bohem zplozená, Evropou zrozená (Uitgesteld paradijs), pfieklad Jana Pellarová, ELK Leon de Winter, HofmanÛv hlad (Hofman s honger), pfieklad Ruben Pellar, Rybka Publishers Cees Nooteboom, Rituály (Rituelen), pfieklad Veronika Havlíková, Prostor Margriet de Moor, Nejdfiív edá, potom bílá, potom modrá (Eerst grijs dan wit dan blauw), pfieklad Madla de Bruyn, Mladá fronta I N T E R N E T ZAJÍMAVOSTI PRO VÁS informace o nederlandistice v Evropû niz. literatura www. boeknet.nl kniïní obchod slovník Van Dale amsterodamské knihovny seznam niz. internetu niz. pfiísloví a úsloví niz. klasická literatura kniïní magazín Královská knihovna niz. filmy (niz. znamená nizozemské i vlámské) KNIHOVNA NE-BE V následujícím ãlánku uvádíme jen velmi struãné informace o knihovnû, protoïe její podoba ani umístûní nejsou zatím definitivní. Knihovna pfiedbûïnû sídlí na adrese Seifertova 47, Praha 3, , v kanceláfii NE-BE. Díky laskavosti nizozemského velvyslanectví, které zapûjãí spoleãnosti NE-BE za tímto úãelem místnost, se v ak pfiemístí od záfií tohoto roku na nizozemskou ambasádu, na adresu Gotthardská 6/27, Praha 6, Tehdy také budou nové náv tûvní hodiny a v pûjãní podmínky. Knihovna vyuïívá této pfiíleïitosti, aby srdeãnû podûkovala v em dárcûm, ktefií vûnovali své knihy do jejích fondû. Pfiedev ím díky jim má knihovna k dne nímu dni jiï asi 150 knih! Jedná se pfiedev ím o pûvodní beletrii v nizozem tinû a ãeskou beletrii pfieloïenou do nizozem tiny. Pokud byste i vy rádi pfiispûli, obraète se na na i kanceláfi. R.P. INZERCE NáruÏiv nizozemsk sbûratel knih Willema Elsschota hledá první ãesk pfieklad jeho díla: S r - Vrabeãek. Praha 1936 a nabízí nemalé finanãní vyrovnání. (Nabídky zasílejte do redakce) NAŠI SPONZOŘI Velvyslanectví Nizozemského království firma. XPi, s.r.o. nakladatelství CINEMAX 9

10 EEN WOORD VAN DE VOORZITTER Geachte leden van NE-BE, beste vrienden, Met plezier kan ik u vermelden, dat wij al met meer dan zestig zijn! U hebt in de hand het eerste nummer van ons bulletin, waarin wij u op de hoogte zullen brengen over interessante gebeurtenissen die al plaatsvonden of op komst zijn. Met genoegen krijgen wij informatie van u en uw aansporingen, die wij in regelmatige rubrieken zullen plaatsen. Wij bereiden ook een serie voor met de titel Jak jsem potkal/a nizozem tinu (Nizozemsko, Belgii/ Flandry) en Hoe ik naar Tsjechië kwam, die vooral van uw bijdragen zou uitgaan. Deelt u met ons uw belevenissen en ervaringen! Hoe begon dat eigenlijk? In het najaar 1968 kwam aan de Filosofische fakulteit van de Karelsuniversiteit in Praag een groep van de eerste gewone studenten van de neerlandistiek samen. De euforie van het feit, dat wij aangenomen werden, werd alleen door de omstandigheid gestoord dat kort voor ons door de ruimtes van de universiteit de troepen van Tartaarse aanvallers dwaalden. Toch, de zee reikte ons onder knieën, ze zouden zeker niet lang blijven. Maar nee, ze bleven wel, en lang. Wij kwamen bijeen. Ten eerste tijdens de colleges (wat voor studenten niet erg typerend is) - omdat ze door professor Janota en docente Krijtova gegeven werden. Dan kwamen wij bijeen al in de eerste vakantie, in de zomer Voor het eerst (en voor lange tijd ook voor het laatst) waren wij allen in de Lage Landen. Onze ontmoeting vond plaats in Amsterdam op het Rembrandtplein. De ene kwam op de fiets uit Hilversum, de andere liftend uit Putte, van zijn tante, iemand ging even weg van de papierfabriek in Sloterdijk, iemand kwam van een vriend vit s Hertogenbosch - er kwamen allen. Zo is het gebleven. In de tijden, toen de werkgevers van het lachen barstten konden na het antwoord op hun vraag, waarin de sollicitant afgestudeert is, kwamen wij elk jaar samen. Er kwamen ook onze liefste pedagogen en de geduldige gastvrouw schreef op de taart de lettertekens NL het B. Zoals het landschap na een lange droogte namen wij het nieuws over de fakulteit op - neerlandistiek bestaat nog. Het hele jaar verheugden wij ons op de volgende bijeenkomst. Dan veranderde er iets. Ze lachten niet meer. Wij konden eindelijk onze ervaringen in ons vak uitwisselen. Aanvankelijk stijf, zoals het lichaam na een lange ziekte op gang gebracht wordt. Wij maakten een reis naar de Lage Landen, dit maal tezamen. Onze lieve pedagogen verbonden ons met de jongere collega s en aan onze verbazing kwam geen einde - de innige relatie tot het Nederlands was geen generatieprobleem maar drong continueel alle leeftijdgroepen door. In de nieuwe formatie met het overwicht van verse krachten kwamen wij vaker samen, elke maand. Maar dat was niet voldoende, tussendoor werd er flink gebeld, gefaxt en dan ook ge- d. Wat er afgesproken werd, werd ook uitgevoerd. Soms bracht iemand nieuws uit de Lage Landen. De opkomende vertalers-sterren vertaalden, lazen, overwogen en studeerden. Alleen de uitgevers hadden geen zin om van het bestaan van de Nederlandse cultuur kennis te nemen. Dat kon ons niet schelen, wij zouden de boeken zelf uitgeven. In de loop van de afgelopen vijf jaar ontstond er spontaan een team: Heeft iemand een juridisch woordenboek? Ik heb correcties nodig, heeft iemand tijd? Kan voor me iemand uit België een naslagboek van correspondentie brengen? Doe maar in Amsterdam groeten aan XY en zeg hem, dat ik volgende maand zou komen. Hebben jullie al de nieuwe Nederlandse film gezien? Ik heb een interessant aanbod gekregen maar kan het niet accepteren, wie wil dat overnemen? In het najaar verschijnt al het boek van de Vlaming, die oorspronkelijk een Nederlander is. Hij zal komen, willen jullie hem zien? Ik ga trouwen, komen jullie maar langs. Op een winteravond zei één van de veelbelovende Neerlandici: En als wij een VERENIGING zouden oprichten, ook voor de anderen? Het idee werd absoluut vanzelfsprekend aangenomen. Sinds dat moment kwamen wij elke week voor enkele uren bijeen en permanent bleven wij in contact. De ideeën verschenen in hozen en werden onmiddelijk bijgewerkt. De onvermoeidheid was grenzeloos. Er werden ook familieleden, vrienden en kennissen ingeschakeld, iedereen greep zijn eigen taak. Met het naderende termijn van de eerste vergadering namen de zenuwachtigheid en vrees toe. Zou iemand komen? Zou dat überhaupt voor iemand interessant kunnen zijn? In de uiterste nood kunnen wij de tante uit Hole ovice of de neef uit Smíchov uitnodigen om althans rond één tafel te zijn. Hoe dat uitkwam, weet u al. Vele aangename ogenblikken in een goed gezelschap wenst u Petra Schürová LEDENRUBRIEK Op 21 augustus 1999 telde de Vereniging 63 leden. Tot de leden horen niet alleen nederlandici en vertegenwoordigers van de universiteiten, maar bijvoorbeeld ook zakenlui (Tsjechen, Nederlanders en Vlamingen) bij. Meteen na de oprichting van de Vereiniging werden zijn actieve leden ook de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Tsjechië, meneer R. J. van Houtum, en de voormalige raad van de Belgische ambassade, meneer Luc Jacobs. 10

11 WAT KOMT? Na een warme en ontspannende zomer zullen wij de traditie van onze ontmoetingen op de eerste dinsdag van de maand voortzetten om uur in het café G+G (âerchovská 4, metro Nám. Jifiího z Podûbrad). Zo zullen wij op 7 september 1999 weer de gelegenheid hebben om elkaar in deze ongebruikte toestand te ontmoeten. Als premie voor onze leden hebben wij een bezichtiging van de werken van de Nederlandse en Vlaamse schilders in de Nationale Galerie in Praag georganiseerd. Deze zal op zaterdag, 23 oktober 1999 onder de leiding van de deskundige, mevrouw Kotková, plaatsvinden. Wij ontmoeten elkaar om uur bij de ingang tot het Sternberg Paleis (Hradãanské námûstí 15). Omdat de capaciteit niet onbeperkt is, zullen wij graag van degenen die van te voren weten dat zij zeker zullen deelnemen, een korte bevestiging krijgen. Natuurlijk zijn alle spontane aankomers ook welkom. Kunt u ons ook laten weten als u eventueel help van tolk nodig hebt? UITNODIGING Wij zouden u graag willen u- itnodigen op de tentoonstelling van illustraties van Pavel uk, waarmee hij zo charmant twee publikaties van de Editie Nedboek aangevuld heeft: Vlaamse sprookjes en Toon Tellegen s Toen niemand iets te doen had. De tentoonstelling vindt in Grafick kabinet van Mûstská knihovna in Rumburk, Tfiída 9. kvûtna plaats. De vernissage van de tentoonstelling is op 5 november 1999 om 18 uur in de aanwezigheid van de illustrator en andere personen, die in betrekking tot de Vlaamse en Nederlandse cultuur staan. In het kader van de tentoonstelling zullen enkele programmas verlopen, die tematisch met de activiteiten van NE-BE samenhangen, en een tentoonstelling van de productie van de uitgeverij Cinemax. De tentoonstelling zal t.e.m. 5 december 1999 duren. 11 KULTUREN EN SOCIAAL LEVEN DROOM Archa, 20 en 21 mei 1999 Nog een paar jaar geleden zouden we het niet eens durven dromen: Nederlandse schrijvers in Praag, en gelijk vier. Dichter, humorist, columnist Remco Campert, bereisde wereldburger en denker Cees Nooteboom, een jonge, brutale, wondertalent Arnon Grunberg en romantische zangeres Margriet de Moor. Dank zij het Nederlandse Literaire Productie en Vertalingenfonds, dat het hele ondernemen betaalde, kwamen deze meest gelezen schrijvers van Nederland naar Tsjechië. Voor hun optreden werd het theater Archa in Praag gekozen. Wat moet ik hier met die Hollanders? beklaagde zich de directeur van het theater, die zich niet kon voorstellen, dat er iemand was die dit viertal zou willen zien. Wat moeten we hier met die Hollanders? piekerden wij, leden van NE-BE, die zich wel konden indenken, dat er interesse voor de bovengenoemde zou kunnen zijn, maar hoe we ze allemaal samen nog met hun Tsjechische collega s Michal Viewegh en Jáchym Topol in één avond moeten stoppen, wisten we nog niet. Het komt wel uit, stelde ons en zichzelf de directeur gerust met de nonchalance van een ervaren improvisator. Het resultaat was een grote verrassing, ook voor ons. De eerste avond, waaraan we het meest twijfelden, was fascinerend. Remco Campert onder muzikale begeleiding van Maarten Altena orchestra las zijn gedicht Mijlpaal, er trilt iets voor en zijn rhytmische Nederlandse taal ging ongedwongen in het Tsjechisch over - de voordracht van Vladimír Javorsk. De vertaling werd met bravure door een groepje derdejaars studenten neerlandistiek gemaakt. Vladimír Javorsk bracht vervolgens het publiek, net zoals de dichter zelf, in verrukking door zijn paraatheid waarmee hij de voor hem geheel onbekende en voor de meeste Tsjechen onuitspreekbare woorden herhaalde, die hem als het ware toegespeeld werden door een soliste uit het orkest. De tweede avond onder de titel Op weg naar het verhaal ontmoetten de vier Nederlandse en twee Tsjechische schrijvers elkaar in het efektvol gearangeerde literaire café op het toneel. De profesionaliteit van het technisch personeel van Archa speelde ongetwijfeld een grote rol. Deze avond was veel drukker en voor ons organisatoren meer gespannen. Probeer maar zes eigenaardige persoonlijkheden bij elkaar te brengen en forceren een poosje dát te doen wat jij wilt. En zo kwam het, dat ondanks alle instructies betreffende de aankomst op het toneel, iedereen het andersom deed. Bovendien verdween de beroemdheid Cees Nooteboom vijf seconden voor het begin om vervolgens van de andere kant op te duiken en zich zelf zodanig uit de massa af te zonderen. Zenuwen, chaos, laatse verzorgingen, en daarna ging het al soepel. De auteurs lazen voor, terwijl de vertaling van hun teksten op een reusachtig scherm op de achtergrond geprojecteerd werd, beantwoordden vragen, zeiden af en toe iets grappigs, dronken koffie, wijn of water, zoals het in een café hoort, en wachtten het aplaus van de overvolle zaal af. Hun ontmoeting was zeker niet onvruchtbaar. Remco Campert vertrouwde ons toe, dat het optreden met Vladimír Javorsk het beste was dat hij ooit meemaakte. Cees Nooteboom was heel enthousiast over de tekst van Jáchym Topol en stelde hem gelijk bij zijn uitgeverij voor. En Michal Viewegh toonde interesse voor zijn Nederlandse tafelgenoot Arnon Grunberg. We waren zeer tevreden met het optreden en het is een grote inspiratiebron voor onze volgende aktiviteiten geworden. En wat voor impressies namen de Nederlanders mee naar huis? De bescheiden Remco Campert was vooral blij met de belevenis van de eerste avond. Margriet de Moor was nogal teleurgesteld door de horden toeristen, die volgens haar de romantiek van de hoofdstad letterlijk in de grond sloegen. En terwijl Cees Nooteboom gulzig van de geschiedenis en bezienswaardigheden van Praag genoot, diepte zich Arnon Grunberg vooral in zijn nachtgeheimen, en onderzocht keurig het intieme leven en de tandkleur van van de Tsjechische bevolking. Iedereen naar zijn zin... V.H.

12 LITERAIRE AVOND IN HET CAFÉ G+G Het begin van de maand juni was voor de leden van de vereniging NE-BE zeer interessant: 1 juni om half zes s avonds kwamen we de eerste keer sinds de oprichting van de vereniging op 12 mei 1999 in ons stamcafé G+G in âerchovskástraat bijeen, om enkele hoofdstukken van het vertaalde boek van Geert Mak Een kleine geschiedenis van Amsterdam te beluisteren. Tegelijkertijd was het de bedoeling dat deze vertaling - een nieuwe publicatie van de reeks Nededitie van de uitgeverij Cinemax - feestelijk gedoopt zou worden. In de rol van de voorlezer trad de student van de Evangelische theologische fakulteit van de Karelsuniversiteit Tomá Pavelka op, die we nog een keer ook op deze manier willen bedanken voor zijn inzet en samenwerking. Dankzij zijn kleurrijke stem konden we kennis maken met de barre levensomstandigheden in Amsterdam van de zestiende en zeventiende eeuw - de tijd van de geuzen - zoals de auteur het in zijn boek beschreef door middel van het citeren uit een dagboek van de Amsterdamse augustijnenbroeder Wouter Jakobszoon. Daarna doopten de vertaalster Veronika Havlíková en mevrouw Petra Schürová, voor dit ogenblik vooral vertegenwoordiger van de uitgeverij Cinemax, het boek onder de assistentie van meneer Muyderman. Na de feestelijke doop vertelde Veronika Havlíková, op welke manier de vertaling ontstond en welke moeilijkheden ze had, vooral met het oude taalgebruik. Maar ze vertelde ook daarover, hoe ze in Amsterdam de auteur persoonlijk had leren kennen en hoe ze van hem een privérondleiding door de stad kreeg. Vandaag zegt Veronika, dat ze dankzij deze ontmoeting met heel andere ogen op Amsterdam kijkt. We geloven, dat haar prachtige vertaling een soortgelijke ervaring voor de lezers zou betekenen. Wie weet, misschien zou juist dit boek voor hen een aansporing zijn om een bezoek aan Amsterdam te brengen. Het vertellen van de vertaalster ging in een levendige discussie over. Eerst was het alleen Veronika, die de vragen beantwoordde, maar daarna gingen de mensen bijelkaar a- an de tafels zitten om verder te kunnen praten, en zo begon de tweede helft van de avond. We waren blij dat er bijna veertig gasten kwamen om deze avond bij te wonen, o.a. ook heer professor Janota of mevrouw Suldovská van de Nederlandse ambassade. De sfeer was en bleef zeer gezellig en naar huis gingen we die avond laat met het gevoel van een heel aangenaam besteede tijd. J.P. NEDERLANDS -TSJECHISCH MUZIEKTHEATER 2000 Sinds bijna één jaar wordt een Nederlands-Tsjechisch Muziektheater project voorbereid, dat in het jaar 2000 plaats zal vinden. Het bestuur van de Vereniging werd op 24 juni 1999 uitgenodigd, om de actuele resultaten van dit werk te leren kennen - er vond een concert plaats in de romantische, gerestaureerde Wallenstein Tuin in Praag, georganiseerd door de projectleider, meneer Menze de Graaf, en door het Nederlands Historisch Dans- en Theaterensemble. Deze locatie is door de bronzen barokke beelden van Adriaan de Vries bekend. Als gasten hebben aan het concert enkele Tsjechische senatoren, de Nederlandse ambassadeur en vertegenwoordigers van Nederlandse, Belgische en Duitse kamers van koophandel en ambassades deelgenomen. Op deze avond kwamen wij in contact met mensen van de Nederlandse Monumentenzorg die ook in Tsjechië actief zijn. Wij bereiden voor onze leden een lezing van hen voor. Wij zullen ook meer informatie over het theaterproject brengen. NIEUWS VAN DE AMBASSADES De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft een nieuwe bezetting: - de nieuwe ambassadeur Hr. Majesteits is sind het eind van verleden jaar dhr. Drs. R. J. van Houtum, - dhr. Franta Wijchers, die in de Tsjechische Republiek gedurende twee diplomatieke periodes werkte, heeft zijn missie beëindigd, - zijn opvolger is sind 1e augustus dhr Henk Heikamp Zijne Excellentie dhr Van Houtum is lid van NE-BE van de eerste ogenblikken. Dankzij zijn begrip kan de Vereniging met een finaciële bijdrage voor de inrichting van de bibliotheek met basiswoordenboeken (Van Dale etc.) en een computer Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Gotthardská 6/ Praha 6 rekenen. Niet alleen dat, maar wij krijgen in september ook een ruimte voor de bibliotheek op de ambassade. Eveneens op de Belgische ambassade kwam er een verandering: - dhr. Luc Jacobs heeft zijn missie in Praag beëindigd, maar hij blijft met ons in contact en zal zeker binnekort in Praag verschijnen. Wij zouden hem graag willen bedanken voor zijn mederwerking, geestelijke steun en raadplegende bijdrage in de voorafgaande fase van het ontstaan van de vereniging. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere diplomatieke zending, - zijn opvolgster wordt mevr. France Chainaye, - de ambassadeur Zr.Ms. blijft dhr. Bernard Pierre.!!! BELANGRIJKE ADRESSEN!!! Belgische ambassade Vald tejnská Praha 1 Tsjechische ambassade Paleisstraat JA Den Haag Tsjechische ambassade Engelandstraat Brussel 12

13 INTERVIEW MET JAN STAVINOHA Jan Stavinoha, de man, die met een ruk de hemel naar beneden haalt om hem vervolgens weer omhoog te tillen... riep een journalist, nadat hij deze bohémien aan een tafeltje in het café Welling in het Amsterdamse Oud-Zuid had zien zitten. Jan behoort tot de stamgasten. Ik vindt het hier net een kroegje in Smíchov, zegt de oorspronkelijke muzicus, die nu zogenaamd van de pen leeft. Jan vluchtte in 1968 naar Engeland en een jaar daarop kwam hij naar Nederland. Hij woont hier al dertig jaar en zijn boeken schrijft hij in het Nederlands. Alhoewel hij in deze taal al vijf romans, drie verhalenbundels en een novelle publiceerde, wil hij niet tot Nederlandse schrijvers gerekend worden. Noem me in godsnaam geen Nedelandse schrijver, als het moet dan een Europeese! Wat stoort hem zo aan zijn Nederlandse collega s? Dat zelfgenoegen van hen, tevredenheid over zichzelf, die domineescultuur van hen, ze denken, dat ze anderen kunnen preken, hoe ze moeten leven. Hij moet echter toegeven, dat hij van Nederlanders iets geleerd heeft. Nuchterheid, sobere stijl, Tsjechen overdrijven altijd, Hrabal zou veel mooier zijn als er enkele passages weggelaten zouden worden. Toch is Bohumil Hrabal een van zijn lievelingsschrijvers en samen met Franz Kafka is hij voor Jan een inspiratiebron, hun boeken betekenen voor hem een impuls voor zijn eigen werk. Ik vindt het ontzettend lastig om over mijn eigen schrijverschap en boeken te praten, ik schrijf gewoon zoals het komt, en weet nooit wat daarvan uitkomt. Één ding weet hij wel zeker, hij wil zulke boeken schrijven, die hij zelf zou willen lezen. Een grote steun stelt voor hem zijn vrouw Ilja voor, die zijn teksten corrigeert. Zijn eerste boek heeft haar Jan zelfs geheel gedicteerd. Jan is daarvan overtuigd, dat hij in Praag nooit schrijver had kunnen worden. Hier in Nederland is hij, naar eigen zeggen, ook al lijkt het zo niet, veel gedisciplineerder. En bovendien hebben Nederlanders een enorm respect voor mensen, die iets doen, kunstenaars hebben hier alle soorten beurzen, opleidingen. En als schrijver kan je hier enkel maar van je boeken het hoofd boven het water houden. Zijn boeken zijn tot nog toe niet in het Tsjechisch verschenen. Binnen afzienbare tijd zal zijn novelle Langs de eeuwigheid gepubliceerd worden. In onze bibliotheek zijn de volgende titels verkrijgbaar: Praagse dixieland, Adams uniform, Het nut van een paradijs, Interval, Aroma, Zegenrijke jaren V. H. KNIPSELARCHIEF NEDERLANDSE DAGEN IN PRAAG, MEI 1999 Het knipselarchief van NE-BE telt acht artikels die betrekking hebben tot vier Nederlandse schrijvers die in het kader van de boekenbeurs Boekenwereld 99 in mei hun bezoek aan Praag hebben gebracht. De artiekelen verschenen in twee dagbladen en twee literaire kranten, in de periode tussen 20 mei en 21 juli Het artikel getiteld Nederlanders troffen de datum van de boekenbeurs (MF DNES ) informeert over het culturele verdrag tussen Nederland en Tsjechië dat in Praag wordt ondertekend door de Tsjechische minister van cultuur Pavel Dostál en de Nederlandse staatssecretaris Rick van der Ploeg. Op initiatief van het Nederlandse Literaire Productie- en Vertalingenfonds bezoeken vier Nederlandse schrijvers Praag, in het kader van de boekenbeurs Boekenwereld 99. De schrijvers in kwestie zijn: Arnon Grunberg, Remco Campert, Cees Nooteboom en Margriet de Moor. Wat de vier schrijvers gemeen hebben is dat ze tot de meest vertaalde Nederlandse auteurs gerekend worden. Alle vier schrijvers treden op in het Praagse theater Archa. In het artikel getiteld Arnon Grunberg is nu van plan zijn medemensen te helpen (MF DNES ) vertelt Grunberg over de ontstaansgeschiedenis van Blauwe maandagen, zijn verwijdering van het gymnasium, de eigen uitgeverij Kasimir, zijn verhouding tot het jodendom en over zijn verblijf in New York. Ook zijn tweede roman Figuranten komt ter sprake. Tot slot laat Grunberg de lezers weten dat hij de website Universiteit van liefde opgericht heeft, waarin hij zich op het schrijven van liefdesbrieven richt. In het artikel Nooteboom: Reizen en schrijven wilde ik altijd (MF DNES ) komt o.a. Nootebooms leven, een aantal van zijn boeken, zijn liefde voor het reizen, literaire voorbeelden, waartoe ook de Tsjechische schrijver Milan Kundera gerekend kan worden, aan bod en het boek Het volgende verhaal dat net in het Tsjechisch is verschenen. Dit is zijn eerste bezoek aan Praag. In het literaire blad Nové knihy ( Nieuwe boeken ) verschijnen in verband met de Nederlandse schrijvers drie artikelen. Twee daarvan zijn recensies, m.n. van Het volgende verhaal (vertaald door Olga Krijtová) en Blauwe maandagen (vertaald door Veronika Havlíková). Het dagblad Lidové noviny ( Volkskrant ) wijdt twee artikelen aan de Nederlandse schrijvers. Het eerste is meer algemeen en gaat over de boekenbeurs, het tweede is een recensie van Het volgende verhaal. In het laatste wordt Nooteboom een van de voornaamste Nederlandse schrijvers genoemd. Weer komt het levensverhaal van de auteur en zijn belangstelling voor het reizen ter sprake. In verband met de Nederlandse dagen in Praag verschijnt ook een speciaal nummer van het literaire blad Literární noviny ( Literaire krant ) dat aan Nederland en België is gewijd. Een aantal Tsjechische neerlandici en vertalers schrijft over de Nederlandse en Vlaamse literatuur, taal, geschiedenis, cabaret en de Praagse neerlandistiek aan de Karelsuniversiteit die onlangs haar 75-jarige lustrum heeft gevierd. Ook de recentelijk verschenen vertalingen komen ter sprake: van Renate Rubinstein (vertaald door Jifiina HoleÀová), Het Belgisch labyrint van Geert van Istendael (vertaald door Jana Irmannová-Pellarová) en Een kleine geschiedenis van Amsterdam van Geert Mak (vertaald door Veronika Havlíková). De twee laatstgenoemde boeken zijn verschenen in de reeks van de Nederlandstalige editie van de uitgeverij Cinemax. V.K. 13

14 UIT DE NEDERLANDSE KRANTEN VLAAMS ALS EU-TAAL! Het Nederlands lijkt slechts een beperkte rol toebedeeld te zijn in het nieuwe gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Bij de keuze voor elf officiële talen in de Europese Unie kan in de perszaal van het parlement wel voor Vlaams worden gekozen, terwijl het Nederlands op de lijst ontbreekt. Verschillende Nederlandse Europarlementariërs hebben hierover hun verbazing uitgedrukt. De taalkeuze brengt ook een verdeeldheid onder Vlaamse journalisten aan het licht. Sommige aanwezige Vlamingen vinden de keuze voor het Vlaams als taal niet correct. Anderen lachen in hun vuistje over het feit dat het Nederlands niet in het interne tolkensysteem is vermeld. NRC Handelsblad, KYLIÁN ZET NEW YORK OP VERKEERDE BEEN Choreograaf Jiri Kylián, leider van het Nederlands Dans Theater (NDT), heeft in de VS een onbedoeld eerbetoon gekregen in de vorm van een zeer kritische bespreking in de New York Times. De recensente heeft zich samen met een deel van het publiek danig opgewonden over de anti-oorlogsverklaring aan het slot van een, overigens zeer succesvolle, serie dansvoorstellingen op het Lincoln Center Festival. In de finale van het feestelijk dansstuk Arcimboldo, met vuurwerk en vijftig dansers in rode glitterkostuums op het podium en juist als het kieskeurige New-Yorkse danspubliek Kylián wil belonen met een staande ovatie, dooft het licht en klinkt er een opgewonden ABC-verslaggever uit de luidsprekers. Hij verlaat een bombardement op Kosovo op de toon van een voetbalcommentator. De dansers veranderen in oorlogsslachtoffers. Ware overtuiging of een goedkope stunt, vraagt Anna Kisselgoff in de New York Times zich af. Zij geldt als de belangrijkste dansrecensente in de VS en kan in haar bespreking haar boosheid nauwelijks verhullen. De voorstelling eindigt nooit met een steek onder water over de NAVO-bombardementen. Die is gereserveerd voor het New-Yorkse publiek. Op de vraag waarom Kylián weken na beëindiging van de bombardementen, met zo n anti-oorlogsverklaring komt, antwoordt NDT-woordvoerder: Het is helmaal geen statement. Arcimboldo, gemaakt in 1995, eindigt altijd op deze manier. Na de vrolijke finale volgt een actueel nieuwsfragment als contrast. Het is een domper op de feestvreugde. Het gaat Kylián erom je met beide benen op de grond zetten. Het had net zo goed een nieuwsbericht over de vermissing van Kennedy jr. kunnen zijn, zegt de woordvoerder. Volkskrant, EVEN AKADEMISCH EVEN AKADEMISCH Al vanaf 1922 kan men ook in Tsjechië Nederlands studeren. Het is immers 77 jaar geleden dat de leerstoel neerlandistiek aan de Faculteit der Letteren van de Karelsuniversiteit te Praag werd opgericht. De Praagse neerlandistiek heeft tientallen studenten gehad en gedurende haar lange bestaan heeft zij een aantal vertalers, tolken en leraren Nederlands voortgebracht. Sinds 1994 wordt het vak vanwege grote belangstelling om het jaar geopend, d.w.z. dat er in het academische jaar studenten in het eerste, het derde en het vijfde jaar waren, in totaal een stuk of 35. In het eerste jaar worden + 15 enthousiaste studenten aangenomen, maar niet i- edereen geniet zijn, resp. haar (omdat studentes hier in de meerderheid zijn) studie de hele vijf jaar. Het is niet mogelijk alleen Nederlands te studeren - een combinatie met een ander vak is verplicht. Studie neerlandistiek wordt dan vaak gecombineerd met de studie germanistiek, anglistiek en amerikanistiek en vertaalkunde Duits of Engels. Het is echter belangrijk te benadrukken dat beide talen op hetzelfde niveau liggen en dat Nederlands nooit slechts een bijvak is. De studenten volgen hoor- en werkcolleges Nederlandse taal (fonetiek en fonologie, morfologie, syntaxis, historische grammatica, praktische taal), literatuur, geschiedenis en colleges over het land en volk. Af en toe worden hier colleges door gastdocenten uit Nederland en Vlaanderen gegeven. Zo is b.v. prof. Dr. J.G. Wilmots uit het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek in mei gekomen om een lezing over Herman Gorter s Mei te geven. Het hoofd van de afdeling Neerlandistiek te Praag is mw. Dr. Zdenka Hrnãífiová (taalkunde, praktische taal, land en volk ) die in deze functie mw. doc. PhDr. Olga Krijtová (literatuur) is opgevolgd. De overige docenten verbonden aan de vakgroep Neerlandistiek zijn prof. PhDr. Pfiemysl Janota, CSc. (fonetiek en fonologie, historische grammatica), mw. Johanna Visser (lectrice praktische taal, literatuur) en mw. drs. Aukje Spoelstra (lectrice moderne Nederlandse letterkunde). In de Tsjechische Republiek zijn nog twee universiteiten waaraan Nederlands wordt gedoceerd, namelijk de Masaryksuniversiteit te Brno (hoofd van de afdeling: dr. Leopold R.G. Decloedt) en de Palack universiteit te Olomouc (hoofd van de afdeling: drs. Wilken W.K.H. Engelbrecht). Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky Námûstí Jana Palacha Praha 1 Tel.: Fax: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky a nordistiky, odd. nederlandistiky Arne Nováka Brno Tel.: Fax: Univerzita Palackého Katedra germanistiky a nederlandistiky FF, sekce nederlandistiky KfiíÏkovského Olomouc Tel.: Fax:

15 BUITENLANDSE BIJDRAGEN VNTS VNTS staat voor Vereniging Vrienden Nederland-Tsjechië & Slovakije en is opgericht in Op dit moment telt de vereniging zo n 900 leden verspreid over heel Nederland. 15 leden wonen in het buitenland. Er zijn circa 60 donateurs (bedrijven, stichtingen en verenigingen). Het doel van de VNTS is om, zoals de statuten zo mooi omschrijven de kennis over en het begrip voor de samenleving en cultuur van Tsjechië en Slowakije en de versterking van de vriendschapsbanden tussen Nederland, Tsjechië en Slowakije te bevorderen. VOOR WIE? De VNTS staat open voor iedereen die op een of ander manier een band heeft met Tsjechië en/of Slowakije. Wie in deze landen familie, vrienden of zakelijke relaties heeft, wie contacten onderhoudt op het gebied van onderwijs, cultuur, wetenschap of sport, wie er graag op vakantie gaat, wie geinteresseerd is in de markante geschiedenis en de rijke cultuur van beide landen, die vindt bij de VNTS geestverwanten. Ook betrokkenheid bij een van de vele stedenbanden, bij hulpverleningsprojesten of uitwisselingen is vaak een reden om lid worden van de vereniging. De minimum contributie van de VNTS bedraagt voor gezinnen per jaar f 45,- en voor alleenstaanden f 30,- (vanaf 2000 respectievelijk f 52,50 a f 35,-). De minimumbijdrage voor donateurs is f 75,-. BIJEENKOMSTEN Naast de gebruikelijke jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar organiseert de vereniging ieder najaar een bijeenkomst voor de leden. Uitgangspunt daarbij is dat gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van de leden. Zo zal een drietal leden tijdens de bijeenkomst op 9 oktober a.s. lezingen verzorgen over de Tsjechische en Slowaakse film, over de kerkelijke contacten tussen Nederland en Tsjechië en Slowakije ten tijde van het communisme. TIJDSCHRIFT Tien keer per jaar verschijnt het tijdschrift Ahoj. Dit magazine informeert de leden over de ontwikkelingen en activiteiten in de beide landen en ook wat er in Nederland geschiedt ten aanzien van Tsjechië en Slowakije. Muziek, literatuur en tentoonstellingen kennen bijvoorbeeld vaste rubrieken. Aparte aandacht in Ahoj krijgen de activiteiten van de stedenbanden. De Landenkring Tsjechië en Slowakije van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert haar informatie ook in Ahoj. Het magazine is dé plaats waar verslag gedaan wordt van het verenigingsgebeuren. De mogelijkheid bestaat om te adverteren. REIZEN Ieder jaar verzorgt de vereniging een reis naar een van beide landen. Het ene jaar is Tsjechië aan de beurt, het jaar daarop reist men naar Slowakije. In 2000 zal de vereniging Noord-Bohemen als reisdoel hebben. Een vast onderdeel van de reis is altijd een bezoek aan een stad die een stedenband onderhoudt met een Nederlandse gemeente. Het reisgezelschap valt altijd een ontvangst op het gemeente huis ten deel. INFORMATIE EN EDUCATIE Een scala aan video s, films, dia s en ander informatiemateriaal is beschikbaar voor ondersteuning van lezingen, scripties en manifestaties over Tsjechiëen Slowakije. De VNTS is in het bezit van de uit Praag afkomstige tentoonstelling over de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije. (Moravische) klederdrachten en de schilder Alphons Mucha zijn voorbeelden van onderwerpen waarover expositiemateriaal voorhanden is. De vereniging probeert de Nederlandse literatuur in Tsjechische vertaling te promoteren door onder andere de uitgaven van Nedboek aan te bieden aan de leden en andere belangstellenden. SAMENWERKEN Samenwerken staat hoog in het vaandel van de vereniging. Zo wordt samengewerkt met het Tsjechisch Centrum in Nederland (onlangs in het kader van de Hrabal-tentoonstelling in Nederland (voorbereidingen worden getroffen voor een bijeenkomst in januari a.s.) en diverse andere organisaties. Er zijn goede contacten met de desbetreffende ambassades in Nederland en de Nederlandse ambassade in Praag en Bratislava. Ook met afdelingen Neerlandistiek van de universiteiten in Tsjechië en Slowakije wordt contact onderhouden. Contacten met de buitenlandse zusterverenigingen zullen in de toekomst nadere aandacht krijgen. NE-BE In de korte tijd dat NE-BE bestaat wisselen we al informatie (onder andere via beide magazines) en expertise (bijvoorbeeld via het verzorgen van lezingen etc.) uit. Adres secretariaat VNTS: Hennie van der Burg-Meijer, Nieuwendamlaan 274, 2547 JR Den Haag Marijke van Dorst voorziter 15

16 NIEUWE VERTALINGEN UITGEGEVEN BOEKEN VANAF JANUARI TOT SEPTEMBER 1999: Renate Rubinstein, UÏ se stalo (Nee heb je), vertaald door Jifiina HoleÀová, Arca JiMfa, Tfiebíã 1999, 84 p. Geert Mak, Malé dûjiny Amsterodamu (Een kleine geschiedenis van Amsterdam), vertaald door Veronika Havlíková, Cinemax 1999, 300 p. Cees Nooteboom, Následující pfiíbûh (Volgend verhaal), vertaald door Olga Krijtová, Mladá fronta, Praha 1999, 100 p. Arnon Grunberg, Modré pondûlky (Blauwe maandagen), vertaald door Veronika Havlíková, Aurora, Praha 1999, 250 p. NET UITGEGEVEN: Annie M. G. Schmidt, Mici (Minoes), vertaald door Jitka RÛÏiãková, Albatros, Praha Annie M. G. Schmidt, Viplala (Wiplala), vertaald door colectief van de leerstoel Nederlandestiek van de Masaryk universitet in Brno onder de leiding van Emmy Máãelová-van der Broecke, Albert, Boskovice 1999, 127 p. IN 1999 WORDEN NOG UITGEGEVEN: Tonke Dracht, Dopis pro krále (Brief voor de koning), vertaling Jana Pellarová, Albatros Benno Barnard, Bohem zplozená, Evropou zrozená (Uitgesteld paradijs), vertaling Jana Pellarová, ELK Leon de Winter, HofmanÛv hlad (Hofman s honger), vertaling Ruben Pellar, Rybka Publishers Cees Nooteboom, Rituály (Rituelen), vertaling Veronika Havlíková, Prostor Margriet de Moor, Nejdfiív edá, potom bílá, potom modrá (Eerst grijs dan wit dan blauw), vertaling Madla de Bruyn, Mladá fronta INTERESSANT OP INTERNET Neerlandistik in Europa Nederlandse literatuur www. boeknet.nl boekhandel woordenboek Van Dale amsterdams bibliotheekwebnet Nederlands menu op internet Nederlandse spreekwoorden en gezegden Ned. klassische literatuur boekenmagazijn Koninklijke bibliotheek Ned. speelfilms (Ned. betekent Nederlands en Vlaams) BIBLIOTHEEK VAN NE-BE In het volgend artikel vermelden wij alleen een zeer beknopte informatie over onze bibliotheek, daar de gedaante en plaatsing ervan nog niet definitief zijn. De bibliotheek zetelt voorlopig op het adres Seifertova 47, Praag 3, , in het kantoor van NE-BE. Dankzij de vriendelijkheid van de Nederlandse Ambassade, die aan de vereniging NE-BE voor dit doel een ruimte ter beschikking zal stellen, zal de bibliotheek vanaf september a.s. naar de ambassade worden overgeplaatst, aan het adres Gotthardská 6/27, Praag 6, Dan zullen ook de nieuwe openingstijden en de uitleningsvoorwaarden worden vastgesteld. De bibliotheek maakt graag gebruik van de kans om hartelijk te danken aan alle donateurs die hun boeken aan de bibliotheek hebben geschonken. Vooral dank hen heeft de bibliotheek per de huidige dag reeds ruim 150 boeken in haar fondsen! Het gaat meestal om Nederlandse literatuur in het Nederlans en Tsjechische wereken in de Nederlandse vertaling. Als u ook een bijdrage aan onze bibliotheek wilt leveren, neemt u gelieve contact met ons kantoor. R.P. ONZE SPONZOREN Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden firma XPi uitgeverij CINEMAX 16

17 XPi, s. r. o. Karl tejnská 271, âerno ice Tel.: , Tel./Fax: Tento bulletin je prezentován díky firmû XPi s. r. o., distributorovi programû ROUTE 66, FloorPlan 3D Design Suite a dal ích softwarov ch produktû FILMOVÉ NAKLADATELSTVÍ CINEMAX Seifertova 47, Praha 3 Tel.: , Fax:

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 1/2008 Cena pro Ingrid Ledent Úspěch Guida Thyse na Festivalu krátkých

Více

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a.

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. 1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. Rod a určitost 5 b. Množné číslo 5 4. Přídavná jména

Více

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden)

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden) (voor licht gevorderden) Copyright 2002 : Radka Koch-Hartmanova Hartmanova.eu Postbus 2658 6401 DD Heerlen http://www.hartmanova.eu info@hartmanova.eu Inhoudsopgave: Tsjechische les 1: Boodschappen doen...3

Více

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT Gebruiksaanwijzing NL CZ TR Inhoud NL Nederlands, 1 20 Türkçe, 39 Installatie, 2-3 Het plaatsen van de droger Ventilatie Waterafvoer Uw droger waterpas zetten Elektrische aansluitingen Voor het eerste

Více

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA/MRAZNIÈKA CZ NL PL Obsah Instalace, 2 Umístìní a zapojení CZ Èesky Nederlands, 13 Polski, 25 Popis zaøízení, 3-4 Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu

Více

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereninging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereninging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereninging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur Ne Be Ročník/jaargang: IX. číslo/nummer: 2 rok/jaar: 2007 Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Více

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Ne Be Ročník / Jaargang: X. Číslo / Nummer: 2 Rok / Jaar: 2008 Vydává / Uitgever (MK ČR E 17882): NE-BE Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Í ě ň ó Ř Š ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ó Ř ě ě ě ě ě ě ť ě ť Š ě ě ť ě ť ě ě Š ó Ř ó Ř Ý Ž É Č ň ň ě ě ť Ž ě ě ť ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě Š ň ě ó Ř ó Ř ó ť ť ě ť ť ě ě ě ě ě ě ě Š ů ě ó ó Ř ó Ř ě ě ť ě ě ó Ř

Více

š ó ó Š š ú ž Ó ž ů ď ů ó ů ú ť ť Ú ú ňó ž Ě ň ů ú Š ó ú ó š Ů ď ó ň Ň Ú ú ú ž ó ň ž ú Ú ú Ú ú š ň Ú Ú Ú Ú Ú ú Ú Ú Ó Ú Ú Š Š ú Ú Š Š š ú Ý ď É Š Š ň ň Ú Š É š Ů ň Ú Ď ž ú ž ň ň É É ď Ú Ů Ú Ú Éň ú ú É ň

Více

PŘEKLADY Z NIZOZEMŠTINY DO ČEŠTINY

PŘEKLADY Z NIZOZEMŠTINY DO ČEŠTINY PŘEKLADY Z NIZOZEMŠTINY DO ČEŠTINY (k 1. 4. 2009) A ACHTERHUIS, Hans ASPE, Pieter Politika dobrých úmyslů./politiek van goede bedoelingen přel. Olga Krijtová. Barrister & Principal, 2002. Non-Fiction Kvadratura

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR NE-BE

SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR NE-BE SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR NE-BE roãník/jaargang: VI. ãíslo/nummer: 4 rok/jaar: 2004/2005 Vydává: NE-BE Spoleãnost pro ífiení nizozemské

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

focus 2012 mountainbike

focus 2012 mountainbike focus 2012 mountainbike www.focus-bikes.com 2012 Gewoon onafscheidelijk. Jednoduše nerozdělitelní. Razendsnelle afdalingen, smalle single trails en materiaalslagen tijdens de downhill professioneel wielrennen

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe jak 2 heet jmenuješ 3 je se 4 ik já 5 mijn moje 6 naam jméno 7 is je 8 woon

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

ý ý ž ž š š ě ě ě ě ě ě ž Á ť ě ý ý ý Ú ý ž š ý ý ž ý ž ý ž Š ě ý ž ý ž Í ý ž ě ž ě ý ú ě ě ý ý ě ě ý ě ú ů ý ž ě ú ú ě ý Ú š ú ů ýš ů ě ú š š ý Ú š ý ě ďě š ú ž Š ě ú Š ě Ť ž ú š ú ž ú ě ě ť ě ý ú ě ž

Více

Sto let, M. Macek... 9 Byl jsem na vinohradské obchodní akademii rád, J. Jančík... 10 Vzpomínka na dlouholetého ředitele Ing. Ottu Baudyše, J.

Sto let, M. Macek... 9 Byl jsem na vinohradské obchodní akademii rád, J. Jančík... 10 Vzpomínka na dlouholetého ředitele Ing. Ottu Baudyše, J. OBSAH Sto let, M. Macek... 9 Byl jsem na vinohradské obchodní akademii rád, J. Jančík... 10 Vzpomínka na dlouholetého ředitele Ing. Ottu Baudyše, J. Roubalová... 11 Tradice na dobré adrese, H. Václavů...13

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Důležitá telefonní čísla Zajímavé webové stránky Jazyková první pomoc Seznam použitých zkratek

Důležitá telefonní čísla Zajímavé webové stránky Jazyková první pomoc Seznam použitých zkratek Odborní recenzenti: Prof. dr. Hans Renner, Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland ( ) Prof. PhDr. Zdeněk Macek, CSc., Historický ústav, Fakulta humanitních studií, Univerzita

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013 AS FF OU 3. 10. 2013 1 Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 3. 10. 2013 Datum, místo: 3. 10. 2013, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR PUKY Uživatelský manuál Odrážedlo LR Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím tohoto odrážedla. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí možnou potřebu. Uživatelský manuál

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Č Č Č Č ř ř ď ěř ř ú ě ě ů ú ě ů ů ř ň ř ř ř ř ř ú š ě Č ň Č ě Č ěř ě Č É Ě Ř Ě Ý ě ú ě ěř ř ú ě ť Č Č Í ř ÚČ ř ě ř ěž Í ě ÚČ Í Č ť ě ř ú ě ě ú ú ě ú ě ú ř ť ť ě Š ť ě ú ě Ó ů ň ÚČ ě ř ěř ú ě šú ě ÚČ ě

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vítejte na Železnorudsku

Vítejte na Železnorudsku Vítejte na Železnorudsku Waldmünchen Rötz Bodenwöhr Furth im Wald Nittenau Roding Cham REGEN 40 km NATURPARK OBERER BAYER. WALD Viechtach Kötzting Teisnach Železná Ruda Bayer. Eisenstein Bodenmais Železná

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH?

DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH? DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH? Datum konání: 24. dubna 2015 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Název přednášky: Diglosie v mezinárodních firmách? Přednášející:

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 7.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

AKT O VOLBĚ ZASTUPITELŮ VE SHROMÁŽDĚNÍ VE VŠEOBECNÝCH A PŘÍMÝCH VOLBÁCH

AKT O VOLBĚ ZASTUPITELŮ VE SHROMÁŽDĚNÍ VE VŠEOBECNÝCH A PŘÍMÝCH VOLBÁCH AKT O VOLBĚ ZASTUPITELŮ VE SHROMÁŽDĚNÍ VE VŠEOBECNÝCH A PŘÍMÝCH VOLBÁCH Článek 1 Zastupitelé zastupující ve Shromáždění lid členských států sdružených ve Společenství jsou voleni ve všeobecných a přímých

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

OFFICE LO ER TRENDY.NOVINKY. ROZHOVORY. REALIZACE ZE SVĚTA KANCELÁŘÍ.

OFFICE LO ER TRENDY.NOVINKY. ROZHOVORY. REALIZACE ZE SVĚTA KANCELÁŘÍ. NO.1 JARO 2013 OFFICE LO ER TRENDY.NOVINKY. ROZHOVORY. REALIZACE ZE SVĚTA KANCELÁŘÍ. VÍTEJTE u prvního čísla newsletteru OFFICE LOVER, který pro vás připravujeme v cre8. Zabýváme se interiérovým designem

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

krajinářská architektura.

krajinářská architektura. ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 1.7. 2014 ČAS OD 10.00 DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

NIZOZEMSKÁ LITERATURA V ČESKÉM KULTURNÍM KONTEXTU PŘELOMU 40. A 50. LET

NIZOZEMSKÁ LITERATURA V ČESKÉM KULTURNÍM KONTEXTU PŘELOMU 40. A 50. LET ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA MO RA VI CA 5 2007 NIZOZEMSKÁ LITERATURA V ČESKÉM KULTURNÍM KONTEXTU PŘELOMU 40. A 50. LET LUCIE FRUHWIRTOVÁ Překlady z nizozemštiny mají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace (země, město): Španělsko, Santiago de Compostela Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Vlasáková Jméno, příjmení, titul: Kateřina

Více

GOLDEN 2000 AMBER SMART

GOLDEN 2000 AMBER SMART Instructieboekje Manual - Handbuch - Mode d emploi Příručka - Príručka - Instrucţiuni GOLDEN 2000 AMBER SMART Infraroodstraler met afstandsbediening en app-bediening Infra red heater with remote control

Více

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Gebruiksaanwijzing OVEN NL DE Nederlands, Deutsch, HU CZ PL Polski, Samenvatting Het installeren, - Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Beschrijving van het apparaat, lgemeen aanzicht Bedieningspaneel

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz firmy veřejná správa EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace. INSPIRUJTE SE NA www.avmedia.cz

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více