Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem"

Transkript

1 Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, Brno, Česká republika Článek se zabývá problematikou návrhu měniče pro obloukové svařování, který bude řízen signálovým procesorem. Jsou popsány všechny části výkonových i řídicích obvodů. 1 Úvod Díky rychlému vývoji a prakticky neustálému zlepšování parametrů polovodičových spínacích prvků (IGBT a MOS-FET tranzistory, ultra rychlé diody s minimální zotavovací dobou) v posledních letech, dochází k rozvoji impulzních svařovacích zdrojů. Kromě spínacích prvků se vyvíjí také materiály pro konstrukci výkonových impulzních transformátorů a tlumivek. Všechny tyto aspekty mají za následek neustálé zvyšování pracovního kmitočtu měničů a s tím spojené zmenšování kubatury a hmotnosti celého zařízení. Jako příklad uveďme klasickou svářečku 250A o hmotnosti 100kg s příkonem 16kVA oproti měniči 250A vážícímu pouhých 13kg s příkonem 8kVA. Rozdíly ve hmotnosti a účinnosti jsou tedy značné. Dalším aspektem, který se výrazně podepisuje na konstrukční jednoduchosti dnešních moderních impulzních zdrojů, je prudký rozvoj mikroprocesorové techniky. Specializované signálové mikrokontroléry jsou využívány nejen k realizaci vlastních regulačních procesů, ale na společném čipu obsahují také potřebná rozhraní pro generování spínacích signálů pro tranzistory měničů, analogově digitální převodníky, ochranné obvody, ale také různá rozhraní pro komunikaci s okolními systémy a snímači. Integrace zmíněných funkcí do jedné polovodičové součástky přináší výrazné snížení počtu ostatních komponent, zmenšení rozměrů a zkrácení doby vývoje řídicího hardware. Vlastní algoritmy řízení mohou být realizovány zcela softwarovými prostředky. Tento článek se zabývá problematikou návrhu všech částí měniče pro obloukové svařování řízeného signálovým procesorem. Měnič je napájen z jednofázové sítě 230V, výstupní proud je až 180A. Blokové schéma je uvedeno na obr Obr. 1.1 Blokové schéma měniče pro obloukové svařovaní 16-1

2 2 Výkonová část měniče 2.1 Volba typu měniče Pro konstrukci zdroje pro obloukové svařování je jednoznačně vhodný typ měniče s vysokofrekvenčním transformátorem, a to zejména z následujících důvodů (které jsou obecně platné pro všechny transformátory): Galvanické oddělení výstupu od sítě (nezbytné z hlediska bezpečnosti) Transformace proudu a napětí. Vstupní napětí je přibližně 380V, výstupní napětí je však nižší (na oblouku se používá zpravidla napětí 20 až 40V). Podobné je to s proudem. Na sekundární straně bude dosahovat až 180A, kdežto na straně primární bude s převodem nižší. Toto je velká výhoda z hlediska dimenzování polovodičových spínacích prvků. Z mnoha různých typů pulzních měničů s vysokofrekvenčním transformátorem přicházejí v úvahu především následující: Jednočinný blokující měnič Jednočinný propustný měnič Dvojčinný propustný měnič Protitaktní zapojení dvou jednočinných můstkových propustných měničů pracujících do společné zátěže Jednotlivé typy měničů, jejich výhody, nevýhody a vlastnosti jsou bohatě popsány například v [4], proto je shrneme pouze stručně. Jednočinný blokující měnič můžeme pro konstrukci tohoto typu zdroje předem vyloučit a to z toho důvodu, že sycení jádra transformátoru je úměrné výstupnímu proudu (v první části spínací periody se energie akumuluje ve vzduchové mezeře transformátoru, v druhé části se pak přenáší do zátěže). Tento typ měniče není vhodný pro přenos velkých výkonů. Jednočinný propustný měnič je typem vhodným, protože proud podílející se na přenosu výkonu neovlivňuje magnetizaci jádra transformátoru (teče v první části spínací periody na primární i sekundární straně a dochází tak ke kompenzací magnetických účinků). Maximální trvalý proud transformátorem je tedy dán pouze zvolenou proudovou hustotou a průřezem vinutí. Zapojení tohoto typu měničů je celá řada. Nejvhodnější se jeví zapojení můstkové se dvěma tranzistory. Výhodou je malé napěťové namáhání tranzistorů ve vypnutém stavu (teoreticky pouze napětím shodným s napětím meziobvodu), nevýhodou je nutnost zajištění dvou shodných řídicích signálů pro oba tranzistory, které ovšem nemají společný emitor. Dvojčinný propustný měnič je dalším vhodným typem. Výhodou oproti jednočinnému měniči je možnost dvojnásobného sycení transformátoru (magnetická indukce se může pohybovat v rozmezí Bmax až + Bmax ) a tím pádem polovičního počtu závitů vinutí. Díky tomu je možné přenášet vyšší výkon při použití silnějších vodičů. Nevýhodou jsou ale přibližně čtyřikrát vyšší hysterezní ztráty a zejména složitější řízení. Především je nutné 16-2

3 zajistit dokonalou symetrii budících signálu tak, aby střední hodnota primárního napětí byla nulová a nedocházelo tak ke stejnosměrnému sycení jádra. Namísto dvojčinného propustného měniče se velmi často používá dvou jednočinných můstkových propustných měničů pracujících v protitaktu do společné zátěže. Principiální zapojení je na obr Na první pohled složitější zapojení má řadu podstatných výhod. Za hlavní lze považovat nemožnost vzniku stejnosměrného sycení jako v případě dvojčinného měniče, dále odpadá nutnost vkládat do řídicích signálů tranzistorů ochranné doby (tzv. deadtime) a menší jsou také hysterezní ztráty. Rovněž chladící poměry dvou meších transformátorů jsou lepší než u jednoho většího. Protitaktní zapojení dvou jednočinných můstkových propustných měničů lze použít pro konstrukci zdrojů s výkonem vyšším než 4kW. Pro námi uvažovanou aplikaci je to vhodná volba. Obr. 2.1 Protitaktní zapojení dvou jednočinných můstkových měničů 2.2 Návrh transformátorů a vyhlazovací tlumivky Pro konstrukci impulzních transformátorů je nejprve nutné zvolit vhodný materiál jádra. Použití klasického jádra ze železných plechů zde nepřipadá v úvahu z důvodu velkých ztrát zapříčiněných vířivými proudy. Je nutné zvolit materiál, který má co největší elektrický odpor. Protože impulzní transformátory pracují na vysokých kmitočtech, je nutné kvůli minimalizaci hysterezních ztrát volit materiál s co neužší a nejvyšší (co největší zdvih magnetické indukce) hysterezní smyčkou. Dalším důležitým parametrem je také Courieova teplota, při níž materiál ztrácí své magnetické vlastnosti. Pracovní kmitočet měniče byl s ohledem na hysterezní ztráty, přepínací ztráty polovodičových prvků a počet závitů vinutí zvolen na f = 40kHz. Maximální hodnota střídy u tohoto typu měniče je teoreticky 0,5. Prakticky se ovšem volí hodnota menší, aby byla zajištěna úplná demagnetizace jádra. Primární počet závitů je dán vztahem N = d max 1 (2.1) f U s ( Bmax Br ) S Fe Počet závitů sekundárního vinutí plyne ze vztahu pro výstupní napětí měniče. Platí N 2 = N 1 U 2 s max výst U d (2.2) 16-3

4 Výstupní napětí měniče volíme pro napětí na oblouku U obl = , 04I. U výst = 50V s přihlédnutím na úbytky napětí a dle vztahu Dále je nutné navrhnout průřezy jak primárního tak sekundárního vinutí. K tomu je nutné zvolit proudové hustoty J 1 a J 2. Vinutí se potom dimenzují na efektivní hodnoty proudů, které jimi protékají. Pro maximální efektivní hodnotu sekundárního proudu platí ( I Z = 180A ) I 2ef = I Z s max (2.3) Efektivní hodnotu primárního proudu získáme jednoduše přepočtem sekundárního proudu přes převod transformátoru. Průřez vinutí poté navrhneme podle vztahu I S = ef Cu J (2.4) Vzhledem k vysoké pracovní frekvenci měniče se bude projevovat skinefekt, který způsobuje vytlačování proudu směrem k povrchu vodiče, a bude tak zmenšovat jeho užitečný průřez. Vodič by neměl mít průměr větší než dvojnásobek hloubky vniku, která je dána vztahem = ρcu 65 δ Cu = π f µ & (2.5) f Cu V praxi se používá paralelního spojení izolovaných vodičů (svazku), kde jednotlivé vodiče mají průměr menší než je dvojnásobek hloubky vniku. Vyhlazovací tlumivka má za úkol udržovat konstantní proud do zátěže. Navrhujeme ji jako tlumivku ve stejnosměrném obvodu. Díky vysoké pracovní frekvenci budou změny proudu tekoucího tlumivkou malé a tedy i změny magnetické indukce a toku budou malé. S tím souvisí relativně malé hysterezní ztráty a ztráty vířivými proudy. Je zde proto možné využít pro konstrukci jádro z transformátorových plechů. To má v porovnání s jádrem feritovým několikanásobně vyšší hodnotu maximální indukce, což se projeví na nižším počtu závitů. Velikost indukčnosti vyhlazovací tlumivky získáme ze vztahu (platí pro tento typ měniče) U L = ( 2s ) 2 f I 2s 2 max 1 max max Kde U 2 max je špičková hodnota sekundárního napětí (je dána napětím meziobvodu přepočítaným přes převod transformátoru) a I je zvolená hodnota zvlnění proudu. Ta se prakticky volí 5 až 40% ze jmenovité hodnoty výstupního proudu I Z. Počet závitů tlumivky získáme ze vztahu N = L I B max max S Fe (2.6) (2.7) Ještě je nutné určit velikost vzduchové mezery, aby byla při vypočteném počtu závitů N zajištěna požadovaná indukčnost L. Platí 16-4

5 l N 2 Fe v = L r S µ 0 µ µ 0 Fe 1 l S Fe (2.8) Hodnotu relativní permeability µ r volíme pro daný materiál jako konstantu, přestože µ f B. existuje silná nelinearita ( ) r = Při návrhu průřezu vodiče postupujeme podobně jako u transformátoru s tím, že v tomto případě již nemusíme uvažovat skinefekt. 2.3 Dimenzování polovodičových prvků Pro konstrukci měniče je nutné správně dimenzovat všechny polovodičové prvky. Tranzistory dimenzujeme na špičkovou hodnotu proudu. Ta je dána součtem jmenovitého výstupního proudu I Z, maximálního zvlnění proudu tlumivkou I a špičkové hodnoty magnetizačního proudu. Tento součet je přepočten na primární stranu přes převod transformátoru. Ve vypnutém stavu jsou tranzistory namáhány u tohoto typu měniče teoreticky pouze napětím U. K tomuto napětí se ovšem ještě přičítá napěťový impulz, který d vzniká při vypínání tranzistoru na parazitní indukčnosti tvořené cestou od mezilehlého zdroje přes tranzistor k demagnetizační diodě. Tato cesta musí mít co nejmenší rozměry. Pro omezení překmitu se často používá bezindukčního kondenzátoru připojeného co nejblíže k oběma tranzistorovým spínačům. Dále se ještě používá tzv. odlehčovacího obvodu (obr. 2.2), který snížením strmosti nárůstu napětí na tranzistoru zmenšuje překmit. Dalším neblahým vlivem je možnost kolísání napětí v síti. Ze všech uvedených důvodů dimenzujeme tranzistory na závěrné napětí 600V. Obr. 2.2 Odlehčovací obvod pro snížení strmosti nárůstu napětí při vypnutí tranzistoru Diody obecně dimenzujeme na střední hodnotu proudu. Závěrné napětí diod je nutné z podobných důvodů jako u tranzistorů volit s dostatečně velkou rezervou. Zotavovací dobu diod volíme co nejmenší. 2.4 Aktivní síťový usměrňovač Použití obyčejného můstkového usměrňovače na vstupu meziobvodu měniče s sebou nese řadu nevýhod. Proud odebíraný ze sítě není sinusový, ale má tvar vysokých úzkých pulzů, což zapříčiňuje vysoké zkreslení fázového proudu. Takový usměrňovač má nízký účiník (typicky 0,45) a tím pádem není schopen ve spojení s kondenzátorem odebírat ze sítě trvale větší výkon než 2,5kW. Také zvlnění výstupního napětí je velké, což způsobuje větší napěťové namáhání tranzistorů a demagnetizačních diod. To lze omezit zvětšením kapacity vyhlazovacího kondenzátoru, což ovšem vede ke zvětšení nabíjecího proudu (užší a vyšší proudový impulz). 16-5

6 Všechny tyto nevýhody odstraňuje aktivní síťový usměrňovač. U něj lze nastavit hodnotu účiníku na hodnotu blížící se 1 a lze tedy z jednofázové sítě odebírat trvale maximální činný výkon až 4kW. Rovněž nízkofrekvenční rušení se sníží, protože proud odebíraný ze sítě má téměř sinusový průběh. Přínosem je také lepší stabilizace výstupního napětí a nižší proudové namáhání kondenzátorů. Nevýhodou je složitější zapojení a tím pádem i vyšší cena a také vznik vysokofrekvenčního rušení. Principiální blokové schéma je uvedeno na obr Aktivní síťový usměrňovač se chová jako zvyšující měnič s podřízenou proudovou smyčkou. Skutečný proud je snímán bočníkem a je porovnáván s referenční hodnotou, která je odvozena od dvoucestně usměrněného napětí. Je tak zaručeno, že vstupní fázový proud bude mít teoreticky sinusový tvar a bude mít vůči napětí nulový fázový posuv. Usměrňovač se tedy z pohledu vstupních svorek chová jako odporová zátěž s jednotkovým účiníkem. Obr. 2.3 Blokové schéma jednofáz. aktivního usměrňovače bez rekuperace Jako řídicí obvod pro aktivní usměrňovač byl prozatím zvolen běžně dostupný obvod L4981A od STMicroelectronics. Návrh prvků celého zapojení je poměrně zdlouhavý a je uveden např. v [1]. Později se předpokládá přechod z tohoto obvodu na řízení pomocí signálového procesoru. 2.5 Síťový filtr Tranzistorový měnič a síťový aktivní usměrňovač jsou zdrojem značného vysokofrekvenčního rušení. Pro potlačení tohoto rušení je žádoucí zařadit na vstup napájecího obvodu měniče odrušovací filtr. Základní uspořádání použitého filtru je naznačeno na obr Z pohledu napěťového rušení je nejdůležitější soufázová složka měřena proti ochrannému vodiči PE. Z hlediska vysokofrekvenčního rušivého napětí lze pracovní vodič L a střední vodič N považovat za vodiče s totožným potenciálem (jsou vysokofrekvenčně zkratovány kondenzátory C ). Pro soufázový rušivý signál se toto zapojení chová jako Π- x článek ve tvaru CY1 L CY 2. Π-článek se pro oba směry signálu chová jako dolní propust druhého řádu. Útlumovou charakteristiku filtru lze snadno znehodnotit použitím nevhodné cívky a kondenzátorů. 16-6

7 Použité kondenzátory musejí být odrušovací, nesmějí tedy mít sériovou parazitní indukčnost. Kondenzátory typu Y musejí být odolné vůči průrazu na kostru měniče (použijeme kondenzátory na 2000V). Vinutí odrušovací tlumivky musejí být navinuta na společném jádře tak, aby vznikla proudově kompenzovaná tlumivka (magnetické účinky pracovního fázového proudu se ruší). Nejvhodnější je použití toroidního jádra. 2.6 Budící obvody tranzistorů Obr. 2.4 Síťový filtr Výkonový IGBT tranzistor je řízen napětím hradla proti emitoru U GS. Pro otevření tranzistoru se běžně používá kladného napětí většího než 10V a pro jeho zavření napětí záporného. Je to z důvodu existence parazitní Millerovy kapacity mezi kolektorem a hradlem. Při velkých strmostech du dt, které vznikají spínáním ostatních prvků, může vlivem proudových pulzů, protékajících touto parazitní kapacitou vlivem prudkých změn napětí, dojít k nežádanému sepnutí tranzistoru. Z důvodu nestejných potenciálu emitorů výkonových tranzistorů je nutné řídicí signály galvanicky oddělit. K zajištění rychlého zapnutí a vypnutí je také třeba, aby byly budicí obvody schopny dodat špičkově relativně velký proud nutný k nabití a vybití kapacity hradla. Dále by měl budící obvod zajišťovat ochranu výkonového tranzistoru. Tato tzv. saturační ochrana hlídá maximální hodnotu proudu, který protéká tranzistorem (měří se úbytek napětí kolektor-emitor, který je úměrný protékajícímu proudu). Z dalších základních ochran je hlídání podpětí v obvodu budičů. Pro realizaci budiče bylo využito obvodu ACPL-332J. Tato novinka od firmy Avago technologies v sobě integruje všechny výše popsané náležitosti. Obsahuje také optočleny pro oddělení řídicích signálů a také zpětného hlášení ochran. Je důležité, aby mezi oddělenými stranami byla co nejmenší parazitní kapacita. Toho je docíleno vložením stínicí mřížky do optočlenu. Tento obvod se navíc vyznačuje tím, že pro vypínání IGBT tranzistorů nevyžaduje záporné napětí aktivně zabraňuje vzniku nežádoucího sepnutí tranzistoru (active Miller clamping). Výhodou je, že není nutné symetrické napájení pro budicí obvod. Typické zapojení obvodu je na obr Každý tranzistor bude mít svůj budící obvod na malé desce s plošnými spoji. Na této desce bude také malý impulzní transformátorek pro napájení budicí strany obvodu. Všechny moduly budičů včetně impulzního zdroje pro transformátorky budou osazeny do řídicí desky. Tento způsob umožňuje snadnou výměnu vadného budiče, či jeho náhradu za jiný typ. 16-7

8 2.7 Chlazení Obr. 2.5 Typické zapojení obvodu ACPL-332J Všechny polovodičové spínací prvky kromě demagnetizačních diod budou z důvodu konstrukční jednoduchosti umístěny na společném chladiči a je tedy nutné použít izolační podložky. Pro určení tepelného odporu chladiče je nutné určit celkové ztráty polovodičových prvků. Tyto ztráty se skládají ze ztrát způsobených vedením proudu v propustném směru a u tranzistorů navíc ještě ze ztrát přepínacích. Výpočtem bylo určeno, že celkový ztrátový výkon, který je nutné uchladit, je P ztr = 344W. Tepelný odpor chladiče je pak dán vztahem R ϑ ϑ ( R + R ) O ϑh = max ϑjc ϑch (2.9) Pztr kde ϑ max je maximální teplota čipu (udává výrobce), ϑ O je teplota okolí (volíme vždy nejméně příznivý stav, např. dle norem 40 C), P ztr je celkový ztrátový výkon, R ϑ JC je tepelný odpor přechodu čip-pouzdro, R ϑ CH je tepelný odpor přechodu pouzdro-chladič. Výpočet členu ( Rϑ JC + Rϑ CH ) provedeme sestavením náhradního tepelného schématu na principu elektricko-tepelné analogie. Tento postup je popsán v [2]. V našem případě vyšla hodnota tepelného odporu Rϑ H = 0, 107 K W. Chladič s tímto odporem by byl pro přirozené proudění příliš rozměrný a drahý. Proto bude použito žebrovaného hliníkového chladiče s nuceným prouděním vzduchu pomocí ventilátoru. Bude snímána teplota chladiče a podle její hodnoty budou pomocí pulzně-šírkové modulace řízeny otáčky ventilátoru procesorem. 3 Řídicí část 3.1 Regulační struktura Zjednodušené blokové regulační schéma je na obr Základem regulační struktury je podřízená proudová smyčka tvořená digitálním PI regulátorem a PWM modulátorem. Výstupní proud měniče je měřen čidlem proudu (v našem případě bočníkem), je zesílen a poté odečítán od žádané hodnoty. Regulační odchylka je potom přivedena do vstupu regulátoru. 16-8

9 Regulační schéma umožňuje tři různé typy regulace výstupních veličin: regulace na konstantní výstupní proud regulace na konstantní výstupní výkon regulace na konstantní výstupní napětí Obr. 3.1 Blokové regulační schéma Regulace na konstantní výstupní proud má velmi strmou VA charakteristiku, tj. při změně napětí dochází pouze k nepatrné změně výstupního proudu. Oblouk tak hoří stabilně a neprská. Změna napětí je způsobena změnou délky oblouku buď chvěním svářečovi ruky nebo odtavováním základního materiálu elektrody. Nevýhodou tohoto typu regulace je, že změnou délky oblouku se mění jeho odpor a tím i celková energie dodávaná do sváru. Ten se tak nerovnoměrně prohřívá a u tenkých materiálů by mohlo snadno dojít k jejich propálení. Druhým typem regulace je regulace na konstantní výstupní výkon. Proudové smyčce je nadřazena smyčka výkonová. Skutečná hodnota výstupního výkonu je získávána ze součinu výstupního napětí a proudu. Tato metoda regulace odstraňuje nevýhodu u předchozího způsobu, a proto se hodí na svařování tenčích materiálu, protože teplo je přímo úměrné výkonu oblouku a tudíž tolik nezáleží na vzdálenosti elektrody od svařovaného materiálu. Posledním typem je regulace na konstantní výstupní napětí. Tato regulace má plochou VA charakteristiku, kde se naopak, oproti metodě na konstantní proud, při malé změně napětí výrazně mění svařovací proud např. při odtavení elektrody. Proto se tato metoda dobře hodí pro poloautomatické svařování v ochranných atmosférách. To znamená, že při konstantní rychlosti podávání drátu se zaručí tzv. samoregulace svařovacích podmínek. Je-li oblouk kratší (má menší odpor), protéká obvodem větší proud, který zajistí rychlejší odtavení elektrody. Obdobně i při zkratu, kde proud rychleji vzroste a tím se proces odtavení rovněž urychlí. Při zvětšení délky oblouku se naopak proces odtavení zpomaluje. Regulační struktura bude kompletně naprogramována v signálovém procesoru. Výstupní veličiny jsou měřeny a zesíleny pomocí operačních zesilovačů a následně vzorkovány analogově digitálním převodníkem. 16-9

10 3.2 Signálový procesor Signálové procesory firmy Freescale řady DSP56800E spojují vlastnosti klasických signálových procesorů s jednoduchostí a efektivitou mikrokotrolérů. Kombinace obou typů periferií nabízí kompletní řešení na jednom čipu a finální aplikace je tak jednodušší a levnější na výrobu a vývoj. Procesor na čipu obsahuje různé typy pamětí (programovou Flash, programovou RAM, datovou Flash, datovou RAM, boot Flash). Výkon jádra procesoru je až 60MIPS při taktu 60MHz. Díky rozhraní JTAG je umožněno realtime ladění dané aplikace s možností krokování kódu a prohlížení obsahu všech proměnných a paměti. Aritmetickologická jednotka se vyznačuje čtyřmi 36 bitovými akumulátory a podporuje frakční aritmetiku. Díky zdvojené datové a adresové sběrnici procesor umožňuje psaní efektivního a rychlého kódu pro zpracování signálů. Procesory řady DSP56800E jsou speciálně určeny pro potřeby výkonové elektroniky, obsahují na čipu všechny nezbytně nutné periferie. Vyrábějí se v různých provedeních, která se liší zejména velikostí pouzdra (počtem vstupně-výstupních portů) a u menších typů nejsou obsaženy některé periferie. Pro řízení tohoto měniče bude využit procesor MC56F8323. Mezi nejdůležitější periferie tohoto obvodu patří zejména jeden PWM modul s šesti PWM výstupy s podporou vkládání ochranných dob dva 12 bitové čtyř-kanálové AD převodníky dva čtyřnásobné 16 bitové moduly časovačů FlexCAN (2.0B kompatibilní) dvě asynchronní sériová rozhraní dvě rozhraní SPI watchdog 3.3 Deska řízení Blokové schéma desky řízení je na obr Díky použitému signálovému procesoru je počet ostatních součástek minimální. Deska je napájena ze zdrojové desky symetrickým napájecím napětím 15V. Toto napětí je použito pro napájení 5V logiky a pro napájení 3,3V procesoru (jak analogové tak digitální). Proud je snímán bočníkem, vyfiltrován a zesílen pomocí nízkošumových operačních zesilovačů. Pro zachycení vzniku nadproudu je použit rychlý komparátor, jehož výstup je připojen do vstupu vnějšího přerušení procesoru. Pomocí digitálních teplotních čidel je měřena teplota na chladiči a v dalších částech skříně svářečky. Podle těchto teplot jsou řízeny otáčky ventilátoru. Moduly budičů jsou osazeny přímo na desce řízení. Výstupy ochran budičů jsou přivedeny do fault vstupů PWM modulátoru. Při vybavení ochrany je zajištěno okamžité vypnutí budicích signálů nezávisle na stavu programu. K procesoru jsou připojeny i ovládací prvky tlačítka pro výběr pracovního režimu, digitální potenciometr ve formě inkrementálního čidla pro nastavení výstupních veličin a znakový LCD display pro vizuální kontrolu nastavených a aktuálních výstupních veličin

11 Obr. 3.2 Blokové schéma řídicí desky Vstupní obvod pro měření proudu je na obr Je tvořen vstupními RC filtry a dvoustupňovým invertujícím nízkošumovým zesilovačem. Na výstupu je ochranná zenerova dioda pro omezení kladného i záporného napětí. Obr. 3.3 Vstupní obvod měření proudu Obvod pro měření napětí je na obr Napětí je měřeno na výstupu měniče pomocí odporového děliče. Na vstupu i výstupu napěťového sledovače tvořeného operačním zesilovačem je opět RC filtr. Zenerova dioda opět omezuje rozsah výstupního napětí. Obr. 3.4 Vstupní obvod měření napětí 16-11

12 Hlídání nadproudu je prováděno pomocí rychlého komparátoru. Schéma je na obr Výstup komparátoru je přiveden na vstup vnějšího přerušení procesoru. 4 Závěr Obr. 3.5 Vstupní obvod hlídání nadproudu V článku byla kompletně shrnuta problematika návrhu pulzního měniče pro obloukové svařování, a to jak části výkonové tak části řídicí s využitím signálového procesoru. Je zřejmé, že návrh moderních měničů klade na vývojáře poměrně vysoké nároky. Problematika se opírá o znalosti prakticky všech oblastí elektroniky, od návrhů magnetických obvodů, přes návrh logiky a analogových částí s operačními zesilovači, až po implementaci regulačních struktur za pomocí moderních signálových procesorů. V současné době probíhá oživování prototypové řídicí desky s procesorem. Autor se dále zabývá modelováním měniče v prostředí Matlab-Simulink a následnou implementací regulačních struktur do signálového procesoru

13 LITERATURA [1] Korunka P.: Pulsní měnič pro obloukové svařování, diplomová práce VUT FEKT Brno, 2005 [2] Patočka M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek I. vydání 3., skriptum VUT FEKT Brno, 2000 [3] Patočka M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek II. vydání 3., skriptum VUT FEKT Brno, 2004 [4] Novotný V., Vorel P., Patočka M.: Napájení elektronický zařízení, vydání 3., skriptum VUT FEKT Brno, 2002 [5] Skalický, J.: Teorie řízení, skriptum FEKT VUT Brno, 2002 [6] Klíma, B. Stupka, R..: Mikroprocesorová technika v elektrických pohonech, skriptum FEKT VUT Brno, 2004 [7] ACPL-332J 2.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler with Integrated (VCE) Desaturation Detection, UVLO Fault Status Feedback and Active Miller Clamping, katalogový list, Avago technologies, 2007 [8] Active Miller Clamping, aplikační poznámka č. 5314, Avago technologies, 2007 [9] 56F bit Hybrid Controller Preliminary Technical Data, katalogový list, Freescale, 2003 [10] MC56F8300 Peripheral User Manual, katalogový list, Freescale, 2003 [11] Hapal, P.: Laboratorní zdroj řízený mikroprocesorem, diplomová práce VUT FEKT Brno,

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením)

Více

Laboratorní zdroj - 1. část

Laboratorní zdroj - 1. část Laboratorní zdroj - 1. část Publikované: 12.02.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V sérii článků, se spolu s kolegou Michalem OK2HAZ, budeme věnovat popisu naší práce při stavbě laboratorního

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi http://www.coptkm.cz/ Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

STŘÍDAČ 12 VDC / 230 VAC

STŘÍDAČ 12 VDC / 230 VAC Popisovaný střídač vyrábí střídavé napětí 230 V / 50 Hz ze stejnosměrného napětí 12 V. V obytných přívěsech či chatách umožňuje napájet z dvanáctivoltové baterie běžné síťové spotřebiče s celkovým příkonem

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

PROGRAMOVÉ A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

PROGRAMOVÉ A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 6 PROGRAMOVÉ A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ V této kapitole jsou popsány nejdůležitější přístrojové a programové prostředky jenž jsem využíval v této disertační práci. Zevrubnou představu o struktuře celého systému

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 ZAŘÍZENÍ PRO KOMPLETNÍ ÚDRŽBU A TESTOVÁNÍ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ Martin HLAVIZNA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Základní vlastnosti spínačů s tranzistory FET, IGBT resp. IGCT plně řízený spínač nízkovýkonové řízení malý

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB Milan Horkel Na letošním tradičním setkání radioamatérů v Českých Budějovicích se objevilo větší množství stejných napájecích zdrojů. Tak jsem jeden rozlousknul, abych zjistil,

Více

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Navržený software je určen pro mikrokontrolér

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Vývojové práce v elektrických pohonech

Vývojové práce v elektrických pohonech Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Modul napájecího zdroje 0 30 V / 0 5 A Jakub Novotný 2012 Anotace Tato bakalářská

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI

REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI VZ /K/ REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI NAPĚŤOVÉHO IGBT STŘÍDAČE Interní zpráva katedry K FEL ČVUT Praha Vypracoval: Petr Kadaník Aktualizováno:.. Jaroslav Hybner V této zprávě je stručně popsán počátek a současný

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním Měření magnetického pole Země Jan Perný 05.09.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Že planeta Země má magnetické pole, je známá věc. Běžně této skutečnosti využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka

Více

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Ing.Tomáš Kavalír, Ph.D. - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek je volný pokračováním předešlého článku, který pojednával o výkonových LDMOS tranzistorech

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC Ing. Petr Hudeček, Ing. Jan Michalík, Ing. Jan Pumr, Ing. Martin Sobek, Ing. Jan Vaněk VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Více

Zdroj předpětí pro tetrodu (Tetrode board by OK1GTH) Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí pro tetrodu (Tetrode board by OK1GTH) Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí pro tetrodu (Tetrode board by OK1GTH) Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popisovaný technický článek se zabývá realizací zdroje předpětí a dalších

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra Mikroelektroniky Obor Elektronika Květen 204 Diplomant: Bc. Antonín Kotěra Vedoucí práce: Ing. Vít Záhlava, CSc. České vysoké učení

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o.

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o. Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o. Úvod Cílem této stati je popis modelu číslicového stereofonního kodéru s možností kompozitního

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70)

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ATENTOVY SPIS Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. 146019 ^yy ^ - u Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) Vyloženo 31.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: T3.2.1 MĚŘENÍ NA UNIPOLÁRNÍCH TRANZISTORECH A IO Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače 007/35 309007 Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr řádu využívající transimpedanční zesilovače Bc oman Šotner Ústav radioelektroniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Bc. Michal Brázda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Aplikované informatiky 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 3. NiCd a NiMh baterie... 3 3.1. Metoda

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více