Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77"

Transkript

1 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí výuky a výchovy na naší základní škole. Koncepce Primárně preventivního programu vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Nutnost prevence vyplývá z negativních jevů, jako jsou stoupající projevy agresivity, netolerance, nárůst trestné činnosti na základních školách, a to především mezi žáky druhého stupně. Dále z rizika požívání alkoholu, drog a jiných škodlivých látek, kouření i hazardních her. Cílem našeho programu je to, abychom pro žáky, rodiče i pedagogy vytvořili zdravou školu. Chceme realizovat takové prostředí, aby se naši žáci cítili bezpečně, aby se v našem prostředí dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Klademe si za úkol, abychom žákům přiměřeně podle věkových skupin poskytovali základní informace zaměřené na prevenci kouření, požívání alkoholu a drog i jiných omamných látek, hazardního hráčství, násilí a šikanování, záškoláctví, sexuálního zneužívání a týrání. Chceme formovat správné postoje našich žáků k této problematice, získávat jejich důvěru a pěstovat v nich pro společnost potřebné dovednosti a schopnosti spojené se seberealizací žáků. Za potřebnou považujeme schopnost žáků rozpoznat a odmítnout takové chování a jednání, které obsahuje prvky netolerance, agresivity, šikany, trestné činnosti, a aby se vyvarovali požívání alkoholu (později nadměrného množství), nikotinu a jiných návykových látek. 2. Charakteristika školy Základní škola ve Šluknově leží na severu České republiky ve Šluknovském výběžku. Téměř šestitisícové město leží v těsné blízkosti hranic s Německou spolkovou republikou. Šluknov leží v krásné krajině, obecně se nijak neliší od většiny menších měst. Problémy způsobuje

2 především vysoká nezaměstnanost celého regionu, dlouhodobě i špatná sociální skladba obyvatelstva s nezdravým rozvrstvením lidí v sociálních třídách společnosti. Žáků ze sociálně znevýhodněných rodin je v některých třídách většina. Nemalý počet žáků pochází z rodin žijících ze sociálních dávek, z prostředí, kde vzdělání nehraje důležitou roli a sociálně podnětné prostředí je minimální. Velký počet žáků žije v neúplné či doplněné rodině nebo prochází obdobím rozvodového řízení rodičů. Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvuje 447 žáků, jejich počet je proti loňskému roku téměř stejný. Každý ročník je rozdělený do dvou nebo tří tříd o průměru přibližně 20 žáků. Z hlediska primární prevence je Šluknov specifický: Nízkou vzdělanostní úrovní. Velkou tolerancí k požívání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, jejich lehké opatření i pro mladistvé a nezletilé. Ve srovnání s republikovým průměrem velkou menšinou obyvatel romského etnika a vietnamských rodin. Několik romských rodin se vrátilo z několikaletého pobytu v Anglii problém se začleněním dětí různého věku, umí špatně anglicky i česky, školní povinnosti téměř neznají Vysoký počet sociálně nepřizpůsobivých občanů. Částmi města, které patří mezi sociálně vyloučené lokality. Vysokým procentem nezaměstnaných lidí a dokonce i dlouhodobě nezaměstnaných bez větších reálných možností nějakou práci najít. Pracovních míst je ve městě a regionu velice omezené množství. S tím souvisí také strach lidí o zaměstnání a jeho upřednostňování před jinými povinnostmi, například v rodině. Velkým počtem finančně slabě zajištěných rodin, nízkou kupní silou obyvatel Odlehlostí Šluknovského výběžku od zbytku republiky. Relativně vysokou možností volnočasového vyžití dětí a pomoci ze strany neziskových organizací. Sexuální turistikou německých občanů. Označováním médii a centrem republiky za nebezpečné město v problémovém regionu

3 . 3. Cíle primárního preventivního programu Cílem všech forem práce a aktivního působení v rámci preventivního programu je vychovat takového žáka, který je odpovědný za své chování v míře, přiměřené jeho věku. Měl by být odolný vůči stresu, negativním vlivům a zážitkům, dělat samostatná správná rozhodnutí, řešit problém popřípadě nalézt správou pomoc k vyřešení problému a podílet se na tvorbě pozitivního prostředí a životních podmínek. Cílem je vytvořit takové klima školy, které přispívá k pozitivnímu přístupu žáků k procesu vzdělávání, snižuje riziko stresů a úzkostných stavů, posiluje vyrovnané sebevědomí žáků. Dává jim tak základ pro jejich zdravý vývoj a žáci si do života odnášejí vzorce pro pozitivní chování. Všímavé, bezpečné a zdravé prostředí ve škole vytváří předpoklady k tomu, aby škola byla schopna v případě výskytu rizikového chování ihned reagovat. 3.1 Dlouhodobé cíle Vylepšit a stále pracovat na zdokonalení komunikace s rodiči žáků. Dobrá spolupráce, informovanost a společný postup mezi školou a rodiči je pro nás důležitý. Mezi rodiči patří dobrá komunikace vedle kvalitního vzdělávacího procesu mezi prority. V posledních letech začal narůstat problém v dialogu a konzultacích s některými rodiči. Velký počet rodičů nejeví zájem o třídní schůzky nebo pravidelná týdenní konzultační odpoledne. Menší, ale nezanedbatelný počet rodičů, se do školy nedostavuje ani po opakovaném vyzvání přes žákovskou knížku, později i po telefonu. Škola by proto chtěla zintenzivnit a vytvořit podle potřeb pružnou, fungující spolupráci s městskými asistenty prevence kriminality a terénními pracovníky městského úřadu. Pokračovat ve snaze začlenit rodiče více a intenzivněji do výchovně-vzdělávacího procesu svých dětí a spolupráce se školou (projekt Rodiče vítáni ) V poslední době si často velký počet rodičů myslí, že za vzdělání dítěte zodpovídá pouze škola (podobné

4 je to i s chováním ve škole). Neúspěchy v rodičovské výchově jsou často přehazovány na školu, v horším případě je rodiče vůbec neřeší. Je potřebné více ukázat rodičům práci učitele, její výsledky a zapojit rodiče do spolupráce se školou. (konzultační hodiny, den otevřených dveří, třídní akce společně s rodiči, různé projekty společné s žáky i jejich rodiči, atp.) Důsledně hlídat neomluvené hodiny žáků. Ihned jednat na nápravě společně s rodiči, primárním preventivou, výchovným poradcem a dotčenými státními orgány (terénní pracovníci města, asistenti prevence kriminality, OSPOD, případně PČR). Vzhledem k většímu počtu žáků z různých národnostních menšin a složení obyvatelstva v regionu se zejména hodiny rodinné a občanské výchovy více zaměří na témata multikulturalismu, rasismu, xenofobie a podobně. Chceme pokračovat s patronáty vyšších ročníků nad třídními kolektivy z prvního stupně základní školy či nad šestými třídami (projekt Velký kamarád ). Chceme dále udržet a podle možností co nejvíce podpořit tradičně rozmanitý výběr kroužků pro žáky naší školy. Zůstat a snažit se o co nejefektivnější spolupráci s preventisty z Policie ČR, PPP Rumburk, Městskou policií Šluknov, Oblastní charitou Šluknov, šluknovským Českým červeným křížem a Hasičským záchranným sborem Šluknov. Na programy pro dosažení cílů našeho plánu se pokusí školní metodik primární prevence získat s vedením školy podobně jako dříve finanční příspěvek z dotačního titulu krajského úřadu. 3.2 Krátkodobé cíle V průběhu celého školního roku budeme zařazovat do výuky v každém ročníku vhodné besedy, exkurze, přednášky apod. na témata z okruhu primární prevence (viz. plán níže) vedené odborníky v daném oboru. Vzhledem ke stále menšímu rozpočtu školy je nutné snažit se získat do hodin kvalitní programy, ale také o to, aby byly ve finančních možnostech školy nebo zcela zdarma. Možné je i shánění grantu a dotací na primárně-preventivní aktivity školy.

5 Více vtáhnout a zapojit do programu primární prevence naší školy také rodiče žáků. Metodik primární prevence po předloňském nezájmu rodičů o nabídku preventivní přednášky a besedy bude pokračovat v psaní kratších preventivních článků do místních Šluknovských novin. Zpětná vazba ze strany veřejnosti je zatím v tomto směru pouze pozitivní. Školní metodik prevence požádá a vypracuje žádost o dotaci na primárně-preventivní program z rozpočtu města Šluknov a také z Ústeckého kraje. Po dobrých zkušenostech z předešlých let chceme pokračovat v osvědčené spolupráci s lektorkou preventivního programu Etické dílny paní Idou Pencovou (1. stupeň především), lektorem přednášek PRI-PRE Pavlem Pabiánem ( ročníky) a dalšími. Předplatit a odebírat do školy časopis Prevence. Dopracovat katalog publikací a materiálů z oblasti primární prevence, které škola má k nahlédnutí, případně po dohodě k půjčení. 4. Zaměření primárně preventivního programu Primární preventivní program zahrnuje aktivity prevence v těchto oblastech: Násilí, šikana a kyberšikana Záškoláctví Kriminalita, delikvence Vandalismus Finanční gramotnost Jiné formy násilného chování Ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Kouření, požívání návykových látek, alkoholu, anabolik a dalších drog Gamblerství Domácí násilí, komerční sexuální zneužívání dětí Syndrom týraných a zneužívaných dětí

6 Sekty a náboženská hnutí Na úrovni naší školy klademe důraz na budování a udržení systému aktivit (kroužky, mimoškolní činnost, exkurse, projektové dny, besedy, výlety) a služeb (výchovný poradce, primární preventiva, služby pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, apod.). Ty se zaměřují na práci se žáky školy, aby se zamezilo výskytu rizikového chování. 5. Účinnost primárně preventivního programu Účinnost primárního preventivního programu je podmíněna především spoluprací vedení školy, školního metodika prevence, výchovných poradců (každý stupeň základní školy má svého) a všech pedagogů. Klíčová je také spolupráce školy s rodiči, s odborníky a s odbornými institucemi, které pracují v oblasti prevence. Důležité je finanční zabezpečení preventivního programu. Město Šluknov ale rozpočet škole každým rokem víceméně snižuje, což znamená velké úspory ve všech oblastech. Rovněž nezbytné je zajistit, aby se školní metodik i ostatní pedagogové dále vzdělávali, účastnili se školení, studovali odborný tisk. Téměř ke každému tématu z oblasti primárně preventivního programu má škola k zapůjčení pro žáky, rodiče i učitele odborné texty, publikace či materiály v tištěné i audiovizuální formě vydávané institucemi aktivními v příslušné oblasti. Tato dokumentace je na naší škole k dispozici zejména v kabinetu rodinné výchovy a zájemci si v ní mohou zvýšit informovanost v této problémové oblasti. Jsou to například brožury či odbornější publikace: Vaše děti a návykové látky, Dospívání, Sexuální výchova, Tabu v rodinné komunikaci, Mimořádné situace a mnohé další. Pro větší názornost a snazší pochopitelnost někdy používáme ve výuce rovněž moderní multimediální prostředky, jako jsou např. prezentace, počítačové programy a videofilmy. Příslušné programy jsou uváděny v souladu s věkem aktuálních diváků. Je to např. výukový program Řekni drogám ne, Mimořádné situace a další. Těmto výstražným filmovým příběhům předchází všeobecný úvod do problematiky a po představení následuje diskuze a shrnutí. Výuku finanční gramotnosti doplňujeme deskovou hrou Finanční svoboda, výuku multikulturalismu občas, dle časových možností, deskovou hrou Multipolis. V loňském školním roce škola získala dvě preventivní společenské hry Cesta labyrintem města ( V některých třídách si ji děti loni zahrály a sklidila velký úspěch. V plánu je hru představit dětem i

7 v letošním školním roce. Inventární seznam věcí k vypůjčení je k nahlédnutí u primárního preventisty, přehlednější katalog dopracuje v průběhu školního roku. Aby program byl účinný, musí škola pracovat se školním kolektivem jako celkem, ale současně musí vytipovávat ty žáky, u kterých je nebezpečí vzniku rizikového chování největší. Pro každý konkrétní preventivní program vytváříme nejvhodnější cílové skupiny žáků, aby se výsledek programu neminul účinkem (nejčastěji podle věku). 6. Současný stav primární prevence V pozici školního metodika primární prevence pokračuje třetím rokem pan učitel Mgr. Filip Kadeřábek (ROV, D, TV). Na prvním stupni koordinuje primární prevenci rizikového chování žáků paní učitelka Hana Syrochmanová. Ve škole působí dva výchovní poradci, každý pro jeden stupeň základní školy. Spolupráce vedení školy, pedagogů, výchovných poradců, metodika primární prevence a ostatních dotčených institucí je na odpovídající profesionální úrovni. Preventivní tým (vedení školy, výchovné poradkyně, školní metodik prevence) se schází pravidelně každý měsíc, případně podle potřeby. Každý čtvrtek mezi 15 a 16. hodinou jsou ve škole přítomní pro veškerá jednání s rodiči všichni učitelé i vedení školy v rámci tzv. konzultační hodiny. Na splnění cílů primární prevence se vedle každodenní výuky, mimoškolních aktivit nebo dobrovolných školních zájmových útvarů (kroužků) podílí také spolupráce školy s mnoha institucemi (hasiči, policie, pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, městský úřad, a další). Výuku doplňují nejrůznější přednášky, tematické hodiny, besedy, projektové dny, zážitkové programy atd. V letošním roce proběhne také několik celodenních projektových dnů. Tématům primární prevence se bude věnovat pět projektových dnů zaměřených vždy na jedno téma: ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovu, první pomoc, ekologickou výchovu a branný den. Se školou dále spolupracuje také Schrödingerův institut. ( Jedná se o unikátní organizaci ve Šluknovském výběžku, která organizuje a z velké části i financuje

8 dětem mnoho mimoškolních aktivit, kroužků a dalších činností. Jedná se o prostor podnětného prostředí mimoškolních aktivit. Žáci mají pod vedením pedagogů (někteří naši bývalí zaměstnanci) možnost aktivně využít svůj volný čas pro svůj rozvoj a především pro rozpoznávání vlastních předností a vloh. Střediska volného času jsou mezistupněm vzdělávání ve škole a rodinou. Institut organizuje některé kroužky i přímo ve Šluknově. V tělocvičně školy probíhají například každý týden kroužky basketbalu pro děti různých věkových kategorií. Na různých místech probíhá pravidelně záchranářský kroužek, a další. Institut nabízí také velké množství jednorázových akcí. Ve všech je zastoupeno velké množství našich žáků, které někdy vedou i bývalí učitelé z naší školy. Všechny akce jsou pro děti zdarma nebo za symbolický poplatek. Jsou tedy dostupné naprosto všem. Škola je od předloňského školního roku zapojena do certifikované sítě aktivních škol v projektu Rodiče vítáni. ZŠ Šluknov splnila jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a certifikát získala. Jsme škola otevřená rodičům a chceme získat různou činností a aktivitami co nejvíce rodičů, otevřených škole. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace naší školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme získali značku pro školy otevřené rodičům. Od loňského školního roku je v prostorách školy otevřen Školní klub. Zde mohou děti pod dohledem trávit čas ráno před vyučováním a po škole až do 16,00 hodin. Klub je vybavený spoustou her, knížek, apod. Každý den je navíc nějak tematicky zaměřený (sportování, společenské hry, práce na počítači, apod.). Děti si zde také mohou dělat úkoly a připravovat se do školy na další dny. 6.1 Plán práce - Preventivní program jako součást výuky První stupeň školy Na prvním stupni zařazujeme témata primární prevence při všech vhodných příležitostech do vyučovacích předmětů. Hlavními předměty jsou prvouka, vlastivěda a přírodověda. Čistota, nemoc, zdravá strava, životní prostředí.

9 Trávení volného času. Výchova ke zdraví, zdraví a jeho ochrana. Prevence osobního ohrožení a prevence zneužívání návykových látek. Péče o zdraví. Návykové látky a prevence jejich zneužívání. Do výukových hodin zařazují učitelé na prvním stupni programy na DVD nosičích. K dispozici mají dvanáct DVD asociace Záchranný kruh zaměřená na mnohá témata primární prevence. Programy jsou podle vyjádření učitelů dobře a srozumitelně zpracovaná. Dále používají na prvním stupni tři DVD z dopravní výchovy. Dále DVD Požáry, Havárie, Osobní nebezpečí, Zemětřesení, sesuvy půdy a laviny, Příručka první pomoci, Terorismus a jiné hrozby, Atmosférické poruchy, Povodně, Běžná rizika, Mimořádné události a Dopravní výchova, kolo. Ve výuce bude použitá učebnice a pracovní sešit Finanční gramotnost a Etická výchova pro 4. a 5. ročník. Průběžně budou probíhat v ročnících vycházky se zaměřením na dopravu, bezpečné chování a chování v nebezpečných situacích, časté připomínání důležitých telefonních čísel. Všechna témata vztahující se k řádnému, slušnému a bezpečnému chování, šikaně, nebezpečí internetu, kyberšikaně a další budou vyučující průběžně vkládat do výuky. V jednání je průběh spolupráce s Policií ČR a hasiči ve Šluknově. V jednání jsou přednášky p. Idy Pencové, které jsou nově a lépe zpracované a jsou předány ke schválení. Vstupné bude navýšeno. V jednání je přednáška: Drogy, média a (rocková) hudba. Vyjednána je beseda s písněmi Vítej na palubě, prevence patologických jevů pro celý první stupeň včetně přípravné třídy. Proběhnou projektové dny i tematicky zaměřená výuka, někdy i ve spolupráci s druhým stupněm. S druhým stupněm budeme pokračovat v projektu Velký kamarád patronát vyšších ročníků nad nižšími (společné dílny, tematická odpoledne, přespávandy, atp.)

10 Ve všech ročnících proběhnou vycházky s praktickým zaměřením na dopravní výchovu, bezpečnost a nebezpečné situace. V nižších ročnících jsou plánované besedy s policií, návštěvy u hasičského záchranného sboru s výkladem. Plánované jsou třídní výlety a jiné společné akce (návštěvy kulturních akcí ve městě, sportovní odpoledne, atletická olympiáda, zimní sportování, vánoční besídky, Mikuláš, exkurze u chovatelů drobného zvířectva, návštěva Divadla kouzel, Planetária v Praze, Domu Českého Švýcarska, společné akce (i dlouhodobé) s městskou knihovnou, vánoční pečení, slavnostní předávání vysvědčení, ukázky dravců, tematická výuka (zvyky Velikonoce, Vánoce, apod.), beseda s lékařem, spolupráce s MŠ, ad. Celoroční péče o školní zahradu. Na třídních schůzkách bude připomenuto nebezpečí nekontrolovatelného internetu, a kyberšikany. Rodiče budou seznámeni také s webovým programem Seznam se bezpečně, který se nebezpečími na internetu ve vztahu k dětem věnuje. S programem se bude také pracovat ve výuce. Druhý stupeň školy Práce na druhém stupni je velmi důležitá, ale obtížná z hlediska koordinace činností. Primární prevence je součástí většiny školních předmětů a přitom každý z těchto předmětů je vyučován jiným pedagogem. To vyžaduje spolupráci mezi učiteli. Splnění cílů plánu primární prevence se učitelé s žáky věnují v hodinách rodinná a občanská výchova. Další témata primární prevence obsahuje také výuka v přírodopisu, dějepisu, matematice, chemii, literatuře, výtvarné výchově a tělesné výchově a dalších předmětech, též v průřezových tématech Školního vzdělávacího plánu. 6. ročník respektování pravidel, mezilidské vztahy, vliv na kvalitu sociálního klimatu, empatie v kolektivu, obtížné sociální situace, sociální problémy, solidarita mezi lidmi, spolupráce lidí, vandalismus, netolerantní, xenofobní a rasistické chování, extremismus, aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, tolerance, tolerantní postoj k menšinám, řešení konfliktů nenásilným způsobem, otevřená komunikace, řešení osobních problémů, zdravý životní styl, aj.

11 7. ročník fyzické i psychické zdraví, odpovědnost za vlastní zdraví, aktivní podpora zdraví, zdravý životní styl, manipulace, kritický přístup k informacím, první pomoc, aj. 8. ročník poznávání své osobnosti, její rozvoj, zdravé sebevědomí, sebekritika, vůle, dosahování cílů, rozpozná a koriguje záporné charakterové vlastnosti, překonávání nedostatků, předcházení stresovým situacím, relaxační a regenerační techniky, předvídání nebezpečí úrazů, právní ochrana, zdravý životní styl, první pomoc, bezpečná práce s chemickými látkami, efektivní jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek, aj. 9. ročník právní ochrana a povinnosti občana, výhody neagresivního chování, odpovědné sexuální chování, zdravý sexuální život, zneužívání návykových látek, sociálně - patologické jevy, základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody, hašení požárů a modelové příklady z praxe, aj ročník - aktivní pohybový režim, spolupráce a taktika vedoucí k úspěchu kolektivu, aktivně se vyhýbá nezdravým činnostem, odpovědné chování v rizikových situacích, aj. 6.2 Plán práce Akce a exkurze zajišťované v průběhu roku metodikem primární prevence Viz. plán práce školy. 6.3 Plán práce - Akce a exkurze pořádané v průběhu roku Viz. plán práce školy. 6.4 Plán práce - Mimoškolní činnost Viz. plán práce školy.

12 6.5 Plán práce Spolupráce s dalšími organizacemi Pedagogicko - psychologická poradna Rumburk Pedagogicko psychologická poradna Děčín ETOP Děčín Policie ČR OO Šluknov Městská policie Šluknov Městský úřad ve Šluknově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD MěÚ Rumburk Teen Challenge Šluknov, Oblastní charita Šluknov a další neziskové organizace Propagace Na pedagogických radách jsou učitelé průběžně seznamováni s aktuálními informacemi v primární prevenci a děním ve škole. Webové stránky školy je zde i samostatná sekce Primární prevence Nástěnky školního metodika prevence v přízemí školy Články z oblasti prevence na webu školy a ve Šluknovských novinách Metodické pomůcky dostupnost Kabinet rodinné výchovy (Filip Kadeřábek), sborovna prvního stupně ZŠ (Hana Syrochmanová) videokazety, knihy, brožury Učebna PC internet Zpracoval: Mgr. Filip Kadeřábek, školní metodik prevence

Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV T. G. MASARYKA 678, ŠLUKNOV 407 77 1. ÚVOD Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV T. G. MASARYKA 678, ŠLUKNOV 407 77 1. ÚVOD Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeţe je nedílnou součástí

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2010 červen 2011 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce II. Organizace výchovně vzdělávací práce III. Režim školy pro žáky IV. Prevence zneužívání návykových látek V. Hodnocení žáků (příloha) I. USTANOVENÍ

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více