Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77"

Transkript

1 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí výuky a výchovy na naší základní škole. Koncepce Primárně preventivního programu vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Nutnost prevence vyplývá z negativních jevů, jako jsou stoupající projevy agresivity, netolerance, nárůst trestné činnosti na základních školách, a to především mezi žáky druhého stupně. Dále z rizika požívání alkoholu, drog a jiných škodlivých látek, kouření i hazardních her. Cílem našeho programu je to, abychom pro žáky, rodiče i pedagogy vytvořili zdravou školu. Chceme realizovat takové prostředí, aby se naši žáci cítili bezpečně, aby se v našem prostředí dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Klademe si za úkol, abychom žákům přiměřeně podle věkových skupin poskytovali základní informace zaměřené na prevenci kouření, požívání alkoholu a drog i jiných omamných látek, hazardního hráčství, násilí a šikanování, záškoláctví, sexuálního zneužívání a týrání. Chceme formovat správné postoje našich žáků k této problematice, získávat jejich důvěru a pěstovat v nich pro společnost potřebné dovednosti a schopnosti spojené se seberealizací žáků. Za potřebnou považujeme schopnost žáků rozpoznat a odmítnout takové chování a jednání, které obsahuje prvky netolerance, agresivity, šikany, trestné činnosti, a aby se vyvarovali požívání alkoholu (později nadměrného množství), nikotinu a jiných návykových látek. 2. Charakteristika školy Základní škola ve Šluknově leží na severu České republiky ve Šluknovském výběžku. Téměř šestitisícové město leží v těsné blízkosti hranic s Německou spolkovou republikou. Šluknov leží v krásné krajině, obecně se nijak neliší od většiny menších měst. Problémy způsobuje

2 především vysoká nezaměstnanost celého regionu, dlouhodobě i špatná sociální skladba obyvatelstva s nezdravým rozvrstvením lidí v sociálních třídách společnosti. Žáků ze sociálně znevýhodněných rodin je v některých třídách většina. Nemalý počet žáků pochází z rodin žijících ze sociálních dávek, z prostředí, kde vzdělání nehraje důležitou roli a sociálně podnětné prostředí je minimální. Velký počet žáků žije v neúplné či doplněné rodině nebo prochází obdobím rozvodového řízení rodičů. Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvuje 447 žáků, jejich počet je proti loňskému roku téměř stejný. Každý ročník je rozdělený do dvou nebo tří tříd o průměru přibližně 20 žáků. Z hlediska primární prevence je Šluknov specifický: Nízkou vzdělanostní úrovní. Velkou tolerancí k požívání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, jejich lehké opatření i pro mladistvé a nezletilé. Ve srovnání s republikovým průměrem velkou menšinou obyvatel romského etnika a vietnamských rodin. Několik romských rodin se vrátilo z několikaletého pobytu v Anglii problém se začleněním dětí různého věku, umí špatně anglicky i česky, školní povinnosti téměř neznají Vysoký počet sociálně nepřizpůsobivých občanů. Částmi města, které patří mezi sociálně vyloučené lokality. Vysokým procentem nezaměstnaných lidí a dokonce i dlouhodobě nezaměstnaných bez větších reálných možností nějakou práci najít. Pracovních míst je ve městě a regionu velice omezené množství. S tím souvisí také strach lidí o zaměstnání a jeho upřednostňování před jinými povinnostmi, například v rodině. Velkým počtem finančně slabě zajištěných rodin, nízkou kupní silou obyvatel Odlehlostí Šluknovského výběžku od zbytku republiky. Relativně vysokou možností volnočasového vyžití dětí a pomoci ze strany neziskových organizací. Sexuální turistikou německých občanů. Označováním médii a centrem republiky za nebezpečné město v problémovém regionu

3 . 3. Cíle primárního preventivního programu Cílem všech forem práce a aktivního působení v rámci preventivního programu je vychovat takového žáka, který je odpovědný za své chování v míře, přiměřené jeho věku. Měl by být odolný vůči stresu, negativním vlivům a zážitkům, dělat samostatná správná rozhodnutí, řešit problém popřípadě nalézt správou pomoc k vyřešení problému a podílet se na tvorbě pozitivního prostředí a životních podmínek. Cílem je vytvořit takové klima školy, které přispívá k pozitivnímu přístupu žáků k procesu vzdělávání, snižuje riziko stresů a úzkostných stavů, posiluje vyrovnané sebevědomí žáků. Dává jim tak základ pro jejich zdravý vývoj a žáci si do života odnášejí vzorce pro pozitivní chování. Všímavé, bezpečné a zdravé prostředí ve škole vytváří předpoklady k tomu, aby škola byla schopna v případě výskytu rizikového chování ihned reagovat. 3.1 Dlouhodobé cíle Vylepšit a stále pracovat na zdokonalení komunikace s rodiči žáků. Dobrá spolupráce, informovanost a společný postup mezi školou a rodiči je pro nás důležitý. Mezi rodiči patří dobrá komunikace vedle kvalitního vzdělávacího procesu mezi prority. V posledních letech začal narůstat problém v dialogu a konzultacích s některými rodiči. Velký počet rodičů nejeví zájem o třídní schůzky nebo pravidelná týdenní konzultační odpoledne. Menší, ale nezanedbatelný počet rodičů, se do školy nedostavuje ani po opakovaném vyzvání přes žákovskou knížku, později i po telefonu. Škola by proto chtěla zintenzivnit a vytvořit podle potřeb pružnou, fungující spolupráci s městskými asistenty prevence kriminality a terénními pracovníky městského úřadu. Pokračovat ve snaze začlenit rodiče více a intenzivněji do výchovně-vzdělávacího procesu svých dětí a spolupráce se školou (projekt Rodiče vítáni ) V poslední době si často velký počet rodičů myslí, že za vzdělání dítěte zodpovídá pouze škola (podobné

4 je to i s chováním ve škole). Neúspěchy v rodičovské výchově jsou často přehazovány na školu, v horším případě je rodiče vůbec neřeší. Je potřebné více ukázat rodičům práci učitele, její výsledky a zapojit rodiče do spolupráce se školou. (konzultační hodiny, den otevřených dveří, třídní akce společně s rodiči, různé projekty společné s žáky i jejich rodiči, atp.) Důsledně hlídat neomluvené hodiny žáků. Ihned jednat na nápravě společně s rodiči, primárním preventivou, výchovným poradcem a dotčenými státními orgány (terénní pracovníci města, asistenti prevence kriminality, OSPOD, případně PČR). Vzhledem k většímu počtu žáků z různých národnostních menšin a složení obyvatelstva v regionu se zejména hodiny rodinné a občanské výchovy více zaměří na témata multikulturalismu, rasismu, xenofobie a podobně. Chceme pokračovat s patronáty vyšších ročníků nad třídními kolektivy z prvního stupně základní školy či nad šestými třídami (projekt Velký kamarád ). Chceme dále udržet a podle možností co nejvíce podpořit tradičně rozmanitý výběr kroužků pro žáky naší školy. Zůstat a snažit se o co nejefektivnější spolupráci s preventisty z Policie ČR, PPP Rumburk, Městskou policií Šluknov, Oblastní charitou Šluknov, šluknovským Českým červeným křížem a Hasičským záchranným sborem Šluknov. Na programy pro dosažení cílů našeho plánu se pokusí školní metodik primární prevence získat s vedením školy podobně jako dříve finanční příspěvek z dotačního titulu krajského úřadu. 3.2 Krátkodobé cíle V průběhu celého školního roku budeme zařazovat do výuky v každém ročníku vhodné besedy, exkurze, přednášky apod. na témata z okruhu primární prevence (viz. plán níže) vedené odborníky v daném oboru. Vzhledem ke stále menšímu rozpočtu školy je nutné snažit se získat do hodin kvalitní programy, ale také o to, aby byly ve finančních možnostech školy nebo zcela zdarma. Možné je i shánění grantu a dotací na primárně-preventivní aktivity školy.

5 Více vtáhnout a zapojit do programu primární prevence naší školy také rodiče žáků. Metodik primární prevence po předloňském nezájmu rodičů o nabídku preventivní přednášky a besedy bude pokračovat v psaní kratších preventivních článků do místních Šluknovských novin. Zpětná vazba ze strany veřejnosti je zatím v tomto směru pouze pozitivní. Školní metodik prevence požádá a vypracuje žádost o dotaci na primárně-preventivní program z rozpočtu města Šluknov a také z Ústeckého kraje. Po dobrých zkušenostech z předešlých let chceme pokračovat v osvědčené spolupráci s lektorkou preventivního programu Etické dílny paní Idou Pencovou (1. stupeň především), lektorem přednášek PRI-PRE Pavlem Pabiánem ( ročníky) a dalšími. Předplatit a odebírat do školy časopis Prevence. Dopracovat katalog publikací a materiálů z oblasti primární prevence, které škola má k nahlédnutí, případně po dohodě k půjčení. 4. Zaměření primárně preventivního programu Primární preventivní program zahrnuje aktivity prevence v těchto oblastech: Násilí, šikana a kyberšikana Záškoláctví Kriminalita, delikvence Vandalismus Finanční gramotnost Jiné formy násilného chování Ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Kouření, požívání návykových látek, alkoholu, anabolik a dalších drog Gamblerství Domácí násilí, komerční sexuální zneužívání dětí Syndrom týraných a zneužívaných dětí

6 Sekty a náboženská hnutí Na úrovni naší školy klademe důraz na budování a udržení systému aktivit (kroužky, mimoškolní činnost, exkurse, projektové dny, besedy, výlety) a služeb (výchovný poradce, primární preventiva, služby pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, apod.). Ty se zaměřují na práci se žáky školy, aby se zamezilo výskytu rizikového chování. 5. Účinnost primárně preventivního programu Účinnost primárního preventivního programu je podmíněna především spoluprací vedení školy, školního metodika prevence, výchovných poradců (každý stupeň základní školy má svého) a všech pedagogů. Klíčová je také spolupráce školy s rodiči, s odborníky a s odbornými institucemi, které pracují v oblasti prevence. Důležité je finanční zabezpečení preventivního programu. Město Šluknov ale rozpočet škole každým rokem víceméně snižuje, což znamená velké úspory ve všech oblastech. Rovněž nezbytné je zajistit, aby se školní metodik i ostatní pedagogové dále vzdělávali, účastnili se školení, studovali odborný tisk. Téměř ke každému tématu z oblasti primárně preventivního programu má škola k zapůjčení pro žáky, rodiče i učitele odborné texty, publikace či materiály v tištěné i audiovizuální formě vydávané institucemi aktivními v příslušné oblasti. Tato dokumentace je na naší škole k dispozici zejména v kabinetu rodinné výchovy a zájemci si v ní mohou zvýšit informovanost v této problémové oblasti. Jsou to například brožury či odbornější publikace: Vaše děti a návykové látky, Dospívání, Sexuální výchova, Tabu v rodinné komunikaci, Mimořádné situace a mnohé další. Pro větší názornost a snazší pochopitelnost někdy používáme ve výuce rovněž moderní multimediální prostředky, jako jsou např. prezentace, počítačové programy a videofilmy. Příslušné programy jsou uváděny v souladu s věkem aktuálních diváků. Je to např. výukový program Řekni drogám ne, Mimořádné situace a další. Těmto výstražným filmovým příběhům předchází všeobecný úvod do problematiky a po představení následuje diskuze a shrnutí. Výuku finanční gramotnosti doplňujeme deskovou hrou Finanční svoboda, výuku multikulturalismu občas, dle časových možností, deskovou hrou Multipolis. V loňském školním roce škola získala dvě preventivní společenské hry Cesta labyrintem města ( V některých třídách si ji děti loni zahrály a sklidila velký úspěch. V plánu je hru představit dětem i

7 v letošním školním roce. Inventární seznam věcí k vypůjčení je k nahlédnutí u primárního preventisty, přehlednější katalog dopracuje v průběhu školního roku. Aby program byl účinný, musí škola pracovat se školním kolektivem jako celkem, ale současně musí vytipovávat ty žáky, u kterých je nebezpečí vzniku rizikového chování největší. Pro každý konkrétní preventivní program vytváříme nejvhodnější cílové skupiny žáků, aby se výsledek programu neminul účinkem (nejčastěji podle věku). 6. Současný stav primární prevence V pozici školního metodika primární prevence pokračuje třetím rokem pan učitel Mgr. Filip Kadeřábek (ROV, D, TV). Na prvním stupni koordinuje primární prevenci rizikového chování žáků paní učitelka Hana Syrochmanová. Ve škole působí dva výchovní poradci, každý pro jeden stupeň základní školy. Spolupráce vedení školy, pedagogů, výchovných poradců, metodika primární prevence a ostatních dotčených institucí je na odpovídající profesionální úrovni. Preventivní tým (vedení školy, výchovné poradkyně, školní metodik prevence) se schází pravidelně každý měsíc, případně podle potřeby. Každý čtvrtek mezi 15 a 16. hodinou jsou ve škole přítomní pro veškerá jednání s rodiči všichni učitelé i vedení školy v rámci tzv. konzultační hodiny. Na splnění cílů primární prevence se vedle každodenní výuky, mimoškolních aktivit nebo dobrovolných školních zájmových útvarů (kroužků) podílí také spolupráce školy s mnoha institucemi (hasiči, policie, pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, městský úřad, a další). Výuku doplňují nejrůznější přednášky, tematické hodiny, besedy, projektové dny, zážitkové programy atd. V letošním roce proběhne také několik celodenních projektových dnů. Tématům primární prevence se bude věnovat pět projektových dnů zaměřených vždy na jedno téma: ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovu, první pomoc, ekologickou výchovu a branný den. Se školou dále spolupracuje také Schrödingerův institut. ( Jedná se o unikátní organizaci ve Šluknovském výběžku, která organizuje a z velké části i financuje

8 dětem mnoho mimoškolních aktivit, kroužků a dalších činností. Jedná se o prostor podnětného prostředí mimoškolních aktivit. Žáci mají pod vedením pedagogů (někteří naši bývalí zaměstnanci) možnost aktivně využít svůj volný čas pro svůj rozvoj a především pro rozpoznávání vlastních předností a vloh. Střediska volného času jsou mezistupněm vzdělávání ve škole a rodinou. Institut organizuje některé kroužky i přímo ve Šluknově. V tělocvičně školy probíhají například každý týden kroužky basketbalu pro děti různých věkových kategorií. Na různých místech probíhá pravidelně záchranářský kroužek, a další. Institut nabízí také velké množství jednorázových akcí. Ve všech je zastoupeno velké množství našich žáků, které někdy vedou i bývalí učitelé z naší školy. Všechny akce jsou pro děti zdarma nebo za symbolický poplatek. Jsou tedy dostupné naprosto všem. Škola je od předloňského školního roku zapojena do certifikované sítě aktivních škol v projektu Rodiče vítáni. ZŠ Šluknov splnila jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a certifikát získala. Jsme škola otevřená rodičům a chceme získat různou činností a aktivitami co nejvíce rodičů, otevřených škole. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace naší školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme získali značku pro školy otevřené rodičům. Od loňského školního roku je v prostorách školy otevřen Školní klub. Zde mohou děti pod dohledem trávit čas ráno před vyučováním a po škole až do 16,00 hodin. Klub je vybavený spoustou her, knížek, apod. Každý den je navíc nějak tematicky zaměřený (sportování, společenské hry, práce na počítači, apod.). Děti si zde také mohou dělat úkoly a připravovat se do školy na další dny. 6.1 Plán práce - Preventivní program jako součást výuky První stupeň školy Na prvním stupni zařazujeme témata primární prevence při všech vhodných příležitostech do vyučovacích předmětů. Hlavními předměty jsou prvouka, vlastivěda a přírodověda. Čistota, nemoc, zdravá strava, životní prostředí.

9 Trávení volného času. Výchova ke zdraví, zdraví a jeho ochrana. Prevence osobního ohrožení a prevence zneužívání návykových látek. Péče o zdraví. Návykové látky a prevence jejich zneužívání. Do výukových hodin zařazují učitelé na prvním stupni programy na DVD nosičích. K dispozici mají dvanáct DVD asociace Záchranný kruh zaměřená na mnohá témata primární prevence. Programy jsou podle vyjádření učitelů dobře a srozumitelně zpracovaná. Dále používají na prvním stupni tři DVD z dopravní výchovy. Dále DVD Požáry, Havárie, Osobní nebezpečí, Zemětřesení, sesuvy půdy a laviny, Příručka první pomoci, Terorismus a jiné hrozby, Atmosférické poruchy, Povodně, Běžná rizika, Mimořádné události a Dopravní výchova, kolo. Ve výuce bude použitá učebnice a pracovní sešit Finanční gramotnost a Etická výchova pro 4. a 5. ročník. Průběžně budou probíhat v ročnících vycházky se zaměřením na dopravu, bezpečné chování a chování v nebezpečných situacích, časté připomínání důležitých telefonních čísel. Všechna témata vztahující se k řádnému, slušnému a bezpečnému chování, šikaně, nebezpečí internetu, kyberšikaně a další budou vyučující průběžně vkládat do výuky. V jednání je průběh spolupráce s Policií ČR a hasiči ve Šluknově. V jednání jsou přednášky p. Idy Pencové, které jsou nově a lépe zpracované a jsou předány ke schválení. Vstupné bude navýšeno. V jednání je přednáška: Drogy, média a (rocková) hudba. Vyjednána je beseda s písněmi Vítej na palubě, prevence patologických jevů pro celý první stupeň včetně přípravné třídy. Proběhnou projektové dny i tematicky zaměřená výuka, někdy i ve spolupráci s druhým stupněm. S druhým stupněm budeme pokračovat v projektu Velký kamarád patronát vyšších ročníků nad nižšími (společné dílny, tematická odpoledne, přespávandy, atp.)

10 Ve všech ročnících proběhnou vycházky s praktickým zaměřením na dopravní výchovu, bezpečnost a nebezpečné situace. V nižších ročnících jsou plánované besedy s policií, návštěvy u hasičského záchranného sboru s výkladem. Plánované jsou třídní výlety a jiné společné akce (návštěvy kulturních akcí ve městě, sportovní odpoledne, atletická olympiáda, zimní sportování, vánoční besídky, Mikuláš, exkurze u chovatelů drobného zvířectva, návštěva Divadla kouzel, Planetária v Praze, Domu Českého Švýcarska, společné akce (i dlouhodobé) s městskou knihovnou, vánoční pečení, slavnostní předávání vysvědčení, ukázky dravců, tematická výuka (zvyky Velikonoce, Vánoce, apod.), beseda s lékařem, spolupráce s MŠ, ad. Celoroční péče o školní zahradu. Na třídních schůzkách bude připomenuto nebezpečí nekontrolovatelného internetu, a kyberšikany. Rodiče budou seznámeni také s webovým programem Seznam se bezpečně, který se nebezpečími na internetu ve vztahu k dětem věnuje. S programem se bude také pracovat ve výuce. Druhý stupeň školy Práce na druhém stupni je velmi důležitá, ale obtížná z hlediska koordinace činností. Primární prevence je součástí většiny školních předmětů a přitom každý z těchto předmětů je vyučován jiným pedagogem. To vyžaduje spolupráci mezi učiteli. Splnění cílů plánu primární prevence se učitelé s žáky věnují v hodinách rodinná a občanská výchova. Další témata primární prevence obsahuje také výuka v přírodopisu, dějepisu, matematice, chemii, literatuře, výtvarné výchově a tělesné výchově a dalších předmětech, též v průřezových tématech Školního vzdělávacího plánu. 6. ročník respektování pravidel, mezilidské vztahy, vliv na kvalitu sociálního klimatu, empatie v kolektivu, obtížné sociální situace, sociální problémy, solidarita mezi lidmi, spolupráce lidí, vandalismus, netolerantní, xenofobní a rasistické chování, extremismus, aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, tolerance, tolerantní postoj k menšinám, řešení konfliktů nenásilným způsobem, otevřená komunikace, řešení osobních problémů, zdravý životní styl, aj.

11 7. ročník fyzické i psychické zdraví, odpovědnost za vlastní zdraví, aktivní podpora zdraví, zdravý životní styl, manipulace, kritický přístup k informacím, první pomoc, aj. 8. ročník poznávání své osobnosti, její rozvoj, zdravé sebevědomí, sebekritika, vůle, dosahování cílů, rozpozná a koriguje záporné charakterové vlastnosti, překonávání nedostatků, předcházení stresovým situacím, relaxační a regenerační techniky, předvídání nebezpečí úrazů, právní ochrana, zdravý životní styl, první pomoc, bezpečná práce s chemickými látkami, efektivní jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek, aj. 9. ročník právní ochrana a povinnosti občana, výhody neagresivního chování, odpovědné sexuální chování, zdravý sexuální život, zneužívání návykových látek, sociálně - patologické jevy, základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody, hašení požárů a modelové příklady z praxe, aj ročník - aktivní pohybový režim, spolupráce a taktika vedoucí k úspěchu kolektivu, aktivně se vyhýbá nezdravým činnostem, odpovědné chování v rizikových situacích, aj. 6.2 Plán práce Akce a exkurze zajišťované v průběhu roku metodikem primární prevence Viz. plán práce školy. 6.3 Plán práce - Akce a exkurze pořádané v průběhu roku Viz. plán práce školy. 6.4 Plán práce - Mimoškolní činnost Viz. plán práce školy.

12 6.5 Plán práce Spolupráce s dalšími organizacemi Pedagogicko - psychologická poradna Rumburk Pedagogicko psychologická poradna Děčín ETOP Děčín Policie ČR OO Šluknov Městská policie Šluknov Městský úřad ve Šluknově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD MěÚ Rumburk Teen Challenge Šluknov, Oblastní charita Šluknov a další neziskové organizace Propagace Na pedagogických radách jsou učitelé průběžně seznamováni s aktuálními informacemi v primární prevenci a děním ve škole. Webové stránky školy je zde i samostatná sekce Primární prevence Nástěnky školního metodika prevence v přízemí školy Články z oblasti prevence na webu školy a ve Šluknovských novinách Metodické pomůcky dostupnost Kabinet rodinné výchovy (Filip Kadeřábek), sborovna prvního stupně ZŠ (Hana Syrochmanová) videokazety, knihy, brožury Učebna PC internet Zpracoval: Mgr. Filip Kadeřábek, školní metodik prevence

Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeţe je nedílnou součástí

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Školní preventivní strategie (školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2007/2008 Školní metodik prevence: Mgr. Radana Vařejková Ředitel školy: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010 Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr. Libor Slováček Vsetín 2011 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 I. Úvod ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 Při tvorbě preventivní strategie vychází naše škola z celostátních dokumentů, tedy z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více