Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77"

Transkript

1 Primární preventivní program ve školním roce 2013/2014 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeţe je nedílnou součástí výuky a výchovy na naší základní škole. Koncepce Primárně preventivního programu vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe na období Nutnost prevence vyplývá z negativních jevů, jako jsou stoupající projevy agresivity, netolerance, nárůst trestné činnosti na základních školách, a to především mezi ţáky druhého stupně. Dále z rizika poţívání alkoholu, drog a jiných škodlivých látek, kouření i hazardních her. Cílem našeho programu je to, abychom pro ţáky, rodiče i pedagogy vytvořili zdravou školu. Chceme realizovat takové prostředí, aby se naši ţáci cítili bezpečně, aby se v našem prostředí dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Klademe si za úkol, abychom ţákům přiměřeně podle věkových skupin poskytovali základní informace zaměřené na prevenci kouření, poţívání alkoholu a drog i jiných omamných látek, hazardního hráčství, násilí a šikanování, záškoláctví, sexuálního zneuţívání a týrání. Chceme formovat správné postoje našich ţáků k této problematice, získávat jejich důvěru a pěstovat v nich pro společnost potřebné dovednosti a schopnosti spojené se seberealizací ţáků. Za potřebnou povaţujeme schopnost ţáků rozpoznat a odmítnout takové chování a jednání, které obsahuje prvky netolerance, agresivity, šikany, trestné činnosti, a aby se vyvarovali poţívání alkoholu (později nadměrného mnoţství), nikotinu a jiných návykových látek.

2 2. Charakteristika školy Základní škola ve Šluknově leţí na severu České republiky ve Šluknovském výběţku. Téměř šestitisícové město leţí v těsné blízkosti hranic s Německou spolkovou republikou. Šluknov leţí v krásné krajině, obecně se nijak neliší od většiny menších měst. Problémy způsobuje především vysoká nezaměstnanost celého regionu, dlouhodobě i zhoršující se sociální skladba obyvatelstva. Ţáků ze sociálně znevýhodněných rodin je v některých třídách většina. Nemalý počet ţáků pochází z rodin ţijících ze sociálních dávek, z prostředí, kde vzdělání nehraje důleţitou roli a sociálně podnětné prostředí je minimální. Velký počet ţáků ţije v neúplné rodině nebo prochází obdobím rozvodového řízení rodičů. Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvuje 465 ţáků, jejich počet má mírně vzrůstající tendenci. Kaţdý ročník je rozdělený do dvou nebo tří tříd o průměru 22 ţáků. Z hlediska primární prevence je Šluknov specifický: Nízkou vzdělanostní úrovní. Velkou tolerancí k poţívání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, jejich lehké opatření i pro mladistvé a nezletilé. Ve srovnání s republikovým průměrem velkou menšinou obyvatel romského etnika a vietnamských rodin. Postupným zvyšováním nárůstu počtu sociálně nepřizpůsobivých občanů. Částmi města, které patří mezi sociálně vyloučené lokality. Vysokým procentem nezaměstnaných lidí a dokonce i dlouhodobě nezaměstnaných bez větších reálných moţností nějakou práci najít. Pracovních míst je ve městě a regionu velice omezené mnoţství. S tím souvisí také strach lidí o zaměstnání a jeho upřednostňování před jinými povinnostmi, například v rodině. Velkým počtem finančně slabě zajištěných rodin, nízkou kupní silou obyvatel Odlehlostí Šluknovského výběţku od zbytku republiky. Relativně vysoká moţnost volnočasového vyţití dětí a pomoci ze strany neziskových organizací. Sexuální turistikou německých občanů. Označováním médii a centrem republiky za nebezpečné město v problémovém regionu.

3 3. Cíle primárního preventivního programu Cílem všech forem práce a aktivního působení v rámci preventivního programu je vychovat takového ţáka, který je odpovědný za své chování v míře, přiměřené jeho věku. Měl by být odolný vůči stresu, negativním vlivům a záţitkům, dělat samostatná správná rozhodnutí, řešit problém popřípadě nalézt správou pomoc k vyřešení problému a podílet se na tvorbě pozitivního prostředí a ţivotních podmínek. Cílem je vytvořit takové klima školy, které přispívá k pozitivnímu přístupu ţáků k procesu vzdělávání, sniţuje riziko stresů a úzkostných stavů, posiluje vyrovnané sebevědomí ţáků. Dává jim tak základ pro jejich zdravý vývoj a ţáci si do ţivota odnášejí vzorce pro pozitivní chování. Všímavé, bezpečné a zdravé prostředí ve škole vytváří předpoklady k tomu, aby škola byla schopna v případě výskytu rizikového chování ihned reagovat. 3.1 Dlouhodobé cíle V posledních letech začal narůstat problém v dialogu a konzultacích s některými rodiči. Velký počet rodičů nejeví zájem o třídní schůzky nebo pravidelná týdenní konzultační odpoledne. Menší, ale nezanedbatelný počet rodičů, se do školy nedostavuje ani po opakovaném vyzvání přes ţákovskou kníţku, později i po telefonu. Škola by proto chtěla zintenzivnit a vytvořit podle potřeb pruţnou, fungující spolupráci s městskými asistenty prevence kriminality a terénními pracovníky městského úřadu. Neomluvené hodiny ţáků důsledně hlídat podobně jako loni (tento cíl byl v minulém školním roce zařazený jako prioritní) a dříve. Od samého začátku roku a ihned jednat na nápravě společně s primárním preventivou, výchovným poradcem a dotčenými státními orgány (terénní pracovníci města, asistenti prevence kriminality, OSPOD, případně PČR). Vzhledem k většímu počtu ţáků z různých národnostních menšin a sloţení obyvatelstva v regionu se zejména hodiny rodinné a občanské výchovy více zaměří na témata multikulturalismu, rasismu, xenofobie a podobně.

4 Chceme pokračovat s patronáty vyšších ročníků nad třídními kolektivy z prvního stupně základní školy či nad šestými třídami (projekt Velký kamarád ). Chceme dále udrţet a podle moţností co nejvíce podpořit tradičně rozmanitý výběr krouţků pro ţáky naší školy. Zůstat ve spolupráci s preventisty z Policie ČR, PPP Rumburk, Městskou policií Šluknov, Oblastní charitou Šluknov, šluknovským Českým červeným kříţem a Hasičským záchranným sborem Šluknov. Na programy pro dosaţení cílů našeho plánu se pokusí školní metodik primární prevence úspěšně získat s vedením školy podobně jako v loňském roce finanční příspěvek z dotačního titulu ministerstva školství, krajského úřadu, apod. (v loňském školním roce škola získala dotaci na komplexnější projekt v oblasti etické výchovy) 3.2 Krátkodobé cíle V průběhu celého školního roku budeme zařazovat do výuky v kaţdém ročníku vhodné besedy, exkurze, přednášky apod. na témata z okruhu primární prevence (viz. plán níţe) vedené odborníky v daném oboru. Vzhledem ke stále menšímu rozpočtu školy je nutné snaţit se získat do hodin kvalitní programy, ale také o to, aby byly ve finančních moţnostech školy nebo zcela zdarma. Více vtáhnout a zapojit do programu primární prevence naší školy také rodiče ţáků. Metodik primární prevence zkusí v letošním školním roce připravit alespoň jednu přednášku nebo besedu z oblasti prevence. Otestuje zájem rodičů o podobné akce a pokusí se s nimi s pomocí vedení školy navázat uţší a dlouhodobější spolupráci. Právě společná práce rodičů a školy je pro plnění většiny cílů plánu primární prevence klíčová. Po dobrých zkušenostech z předešlých let chceme pokračovat v osvědčené spolupráci s lektorkou preventivního programu Etické dílny paní Idou Pencovou a lektorem přednášek PRI-PRE Pavlem Pabiánem.

5 4. Zaměření primárně preventivního programu Primární preventivní program zahrnuje aktivity prevence v těchto oblastech: Násilí, šikana a kyberšikana Záškoláctví Kriminalita, delikvence Vandalismus Finanční gramotnost Jiné formy násilného chování Ohroţení mravnosti a mravní výchovy mládeţe Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Kouření, poţívání návykových látek, alkoholu, anabolik a dalších drog Gamblerství Domácí násilí, komerční sexuální zneuţívání dětí Syndrom týraných a zneuţívaných dětí Sekty a náboţenská hnutí Na úrovni naší školy klademe důraz na budování a udrţení systému aktivit (krouţky, mimoškolní činnost, exkurse, projektové dny, besedy, výlety) a sluţeb (výchovný poradce, primární preventiva, sluţby pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, apod.). Ty se zaměřují na práci se ţáky školy, aby se zamezilo výskytu rizikového chování. 5. Účinnost primárně preventivního programu Účinnost primárního preventivního programu je podmíněna především spoluprací vedení školy, školního metodika prevence, výchovných poradců (kaţdý stupeň základní školy má svého) a všech pedagogů. Klíčová je také spolupráce školy s rodiči, s odborníky a s odbornými institucemi, které pracují v oblasti prevence. Důleţité je finanční zabezpečení preventivního programu. Město Šluknov ale rozpočet škole kaţdým rokem sniţuje, coţ

6 znamená velké úspory ve všech oblastech. Rovněţ nezbytné je zajistit, aby se školní metodik i ostatní pedagogové dále vzdělávali, účastnili se školení, studovali odborný tisk. Téměř ke kaţdému tématu z oblasti primárně preventivního programu má škola k zapůjčení pro ţáky, rodiče i učitele odborné texty, publikace či materiály v tištěné i audiovizuální formě vydávané institucemi aktivními v příslušné oblasti. Tato dokumentace je na naší škole k dispozici zejména v kabinetu rodinné výchovy a zájemci si v ní mohou zvýšit informovanost v této problémové oblasti. Jsou to například broţury či odbornější publikace: Vaše děti a návykové látky, Dospívání, Sexuální výchova, Tabu v rodinné komunikaci, Mimořádné situace a mnohé další. Pro větší názornost a snazší pochopitelnost někdy pouţíváme ve výuce rovněţ moderní multimediální prostředky, jako jsou např. prezentace, počítačové programy a videofilmy. Příslušné programy jsou uváděny v souladu s věkem aktuálních diváků. Je to např. výukový program Řekni drogám ne, Mimořádné situace a další. Těmto výstraţným filmovým příběhům předchází všeobecný úvod do problematiky a po představení následuje diskuze a shrnutí. Výuku finanční gramotnosti doplňujeme deskovou hrou Finanční svoboda, výuku multikulturalismu deskovou hrou Multipolis. Inventární seznam věcí k vypůjčení je k nahlédnutí u primárního preventisty, přehlednější katalog vypracuje v průběhu školního roku. Aby program byl účinný, musí škola pracovat se školním kolektivem jako celkem, ale současně musí vytipovávat ty ţáky, u kterých je nebezpečí vzniku rizikového chování největší. Pro kaţdý konkrétní preventivní program vytváříme nejvhodnější cílové skupiny ţáků, aby se výsledek programu neminul účinkem (nejčastěji podle věku). 6. Současný stav primární prevence V pozici školního metodika primární prevence pokračuje druhým rokem pan učitel Mgr. Filip Kadeřábek. Na prvním stupni koordinuje primární prevenci rizikového chování ţáků paní učitelka Hana Syrochmanová. Ve svém úvazku má hodiny rodinné a občanské výchovy ve všech třídách na druhém stupni základní školy, coţ je pro tuto funkci ideální. Ve škole působí dva výchovní poradci, kaţdý pro jeden stupeň základní školy.

7 Spolupráce vedení školy, pedagogů, výchovných poradců, metodika primární prevence a ostatních dotčených institucí je na odpovídající profesionální úrovni. Kaţdý čtvrtek mezi 15 a 16. hodinou jsou ve škole přítomní pro veškerá jednání s rodiči všichni učitelé i vedení školy v rámci tzv. konzultační hodiny. Na splnění cílů primární prevence se vedle kaţdodenní výuky, mimoškolních aktivit nebo dobrovolných školních zájmových útvarů (krouţků) podílí také spolupráce školy s mnoha institucemi (hasiči, policie, pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, městský úřad, a další). Výuku doplňují nejrůznější přednášky, tematické hodiny, besedy, projektové dny, záţitkové programy atd. V letošním roce proběhne několik nových celodenních projektových dnů. Tématům primární prevence se bude věnovat pět projektových dnů zaměřených vţdy na jedno téma: ochranu člověka za běţných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovu, první pomoc, ekologickou výchovu a branný den. V loňském školním roce začal se svou činností ve Šluknovském výběţku Schrödingerův institut. (http://www.sinstitut.cz/) Jedná se o prostor podnětného prostředí mimoškolních aktivit. Ţáci mají pod vedením pedagogů moţnost aktivně vyuţít svůj volný čas pro svůj rozvoj a především pro rozpoznávání vlastních předností a vloh. Střediska volného času jsou mezistupněm vzdělávání ve škole a rodinou. Institut organizuje některé krouţky i přímo ve Šluknově. V tělocvičně školy probíhají například kaţdý týden krouţky basketbalu pro děti různých věkových kategorií. Ve všech je zastoupeno velké mnoţství našich ţáků, které někdy vedou i učitelé z naší školy, ale pod hlavičkou Schrödingerova institutu. Škola je od letošního školního roku zapojena do certifikované sítě aktivních škol v projektu Rodiče vítáni. ZŠ Šluknov splnila jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce a certifikát získala. Jsme škola otevřená rodičům a chceme získat různou činností a aktivitami co nejvíce rodičů, otevřených škole. Rodiče oceňují, kdyţ se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče ţáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, ţe spolupráce a partnerská komunikace naší školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto jsme získali značku pro školy otevřené rodičům.

8 Na konci loňského školního roku jsme získali jako jedna z mála škol v ČR dotaci MŠMT na Podporu implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v niţších ročnících víceletých gymnázií v roce Ze získané finanční částky škola zakoupí učebnice, vzdělávací literaturu i pomůcky k výuce etické výchovy. Dále proběhne vícedenní akreditovaný seminář celého pedagogického sboru a ve spolupráci se ţáky bude vytvořen Etický kodex naší školy. Vše musí proběhnout do konce roku 2013, dle podmínek dotačního řízení. V rámci DVVP pedagogického sboru proběhlo za peníze z rozpočtu školy školení na téma Šikana příčiny, diagnostika a praktická pomoc vedené PhDr. Janem Liškou z PPP Teplice. Školení proběhlo uţ v srpnovém přípravném týdnu. 6.1 Plán práce - Preventivní program jako součást výuky První stupeň školy Na prvním stupni zařazujeme témata primární prevence při všech vhodných příleţitostech do vyučovacích předmětů. Hlavními předměty jsou prvouka, vlastivěda a přírodověda. Čistota, nemoc, zdravá strava, ţivotní prostředí. Trávení volného času. Výchova ke zdraví, zdraví a jeho ochrana. Prevence osobního ohroţení a prevence zneuţívání návykových látek. Péče o zdraví. Návykové látky a prevence jejich zneuţívání. Do výukových hodin zařazují učitelé na prvním stupni programy na DVD nosičích. K dispozici mají dvanáct DVD asociace Záchranný kruh zaměřená na mnohá témata primární prevence. Programy jsou podle vyjádření učitelů dobře a srozumitelně zpracovaná. Dále pouţívají na prvním stupni tři DVD z dopravní výchovy. Dále DVD Poţáry, Havárie, Osobní nebezpečí, Zemětřesení, sesuvy půdy a laviny, Příručka první

9 pomoci, Terorismus a jiné hrozby, Atmosférické poruchy, Povodně, Běţná rizika, Mimořádné události a Dopravní výchova, kolo. Ve výuce bude pouţitá učebnice a pracovní sešit Finanční gramotnost a Etická výchova pro 4. a 5. ročník. Zajištěná jsou divadelní představení s tématikou primární prevence přímo ve škole. Divadlo VeTři z Loun bude v ročníku pracovat s tématy: obtěţování cizím člověkem a chování ke zvířatům. Pro ročníky má připravená témata: vandalismus, šikana, internet, kriminalita. S ţáky mladšího školního věku (1. 3. třídy) bude pracovat praţské divadlo Mgr. Kamila Koula - AgenturaKK. Tématem bude obecná prevence sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. V letošním roce není, na rozdíl od loňských let, v plánu spolupráce na besedách se zvoleným tématem pro ročník z programu Etické dílny, lektorka paní Ida Pencová. Náhradou budou výše zmíněná divadelní představení. Ve všech ročnících proběhnou vycházky s praktickým zaměřením na dopravní výchovu, bezpečnost a nebezpečné situace. V niţších ročnících jsou plánované besedy s policií, návštěvy u hasičského záchranného sboru s výkladem. Na třídních schůzkách bude připomenuto nebezpečí nekontrolovatelného internetu, a kyberšikany. Rodiče budou seznámeni také s webovým programem Seznam se bezpečně, který se nebezpečími na internetu ve vztahu k dětem věnuje. S programem se bude také pracovat ve výuce. Bohuţel, ani v letošním roce nebude moţné zařadit do programu všeobecný celoroční preventivní program Ajax preventistů Policie ČR a Městské policie Šluknov. Projekt byl nakonec za strany aktérů úplně ukončen. Druhý stupeň školy Práce na druhém stupni je velmi důleţitá, ale obtíţná z hlediska koordinace činností. Primární prevence je součástí většiny školních předmětů a přitom kaţdý z těchto předmětů je vyučován jiným pedagogem. To vyţaduje spolupráci mezi učiteli.

10 Splnění cílů plánu primární prevence se učitelé s ţáky věnují v hodinách rodinná a občanská výchova. Další témata primární prevence obsahuje také výuka v přírodopisu, dějepisu, matematice, chemii, literatuře, výtvarné výchově a tělesné výchově a dalších předmětech, téţ v průřezových tématech Školního vzdělávacího plánu. 6. ročník respektování pravidel, mezilidské vztahy, vliv na kvalitu sociálního klimatu, empatie v kolektivu, obtíţné sociální situace, sociální problémy, solidarita mezi lidmi, spolupráce lidí, vandalismus, netolerantní, xenofobní a rasistické chování, extremismus, aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, tolerance, tolerantní postoj k menšinám, řešení konfliktů nenásilným způsobem, otevřená komunikace, řešení osobních problémů, zdravý ţivotní styl, aj. 7. ročník fyzické i psychické zdraví, odpovědnost za vlastní zdraví, aktivní podpora zdraví, zdravý ţivotní styl, manipulace, kritický přístup k informacím, první pomoc, aj. 8. ročník poznávání své osobnosti, její rozvoj, zdravé sebevědomí, sebekritika, vůle, dosahování cílů, rozpozná a koriguje záporné charakterové vlastnosti, překonávání nedostatků, předcházení stresovým situacím, relaxační a regenerační techniky, předvídání nebezpečí úrazů, právní ochrana, zdravý ţivotní styl, první pomoc, bezpečná práce s chemickými látkami, efektivní jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek, aj. 9. ročník právní ochrana a povinnosti občana, výhody neagresivního chování, odpovědné sexuální chování, zdravý sexuální ţivot, zneuţívání návykových látek, sociálně - patologické jevy, základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání ţivé a neţivé přírody, hašení poţárů a modelové příklady z praxe, aj ročník - aktivní pohybový reţim, spolupráce a taktika vedoucí k úspěchu kolektivu, aktivně se vyhýbá nezdravým činnostem, odpovědné chování v rizikových situacích, aj. 6.2 Plán práce Akce a exkurze zajišťované v průběhu roku metodikem primární prevence Viz. plán práce školy.

11 6.3 Plán práce - Akce a exkurze pořádané v průběhu roku Viz. plán práce školy. 6.4 Plán práce - Mimoškolní činnost Viz. plán práce školy. 6.5 Plán práce Spolupráce s dalšími organizacemi Pedagogicko - psychologická poradna Rumburk Pedagogicko psychologická poradna Děčín ETOP Děčín Policie ČR OO Šluknov Městská policie Šluknov Městský úřad ve Šluknově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD MěÚ Rumburk Teen Challenge Šluknov, Oblastní charita Šluknov a další neziskové organizace Propagace Na pedagogických radách jsou učitelé průběţně seznamováni s aktuálními informacemi v primární prevenci a děním ve škole. Webové stránky školy je zde i samostatná sekce PRI-PRE Nástěnky školního metodika prevence (v letošním roce je preventista doplní a aktualizuje) Metodické pomůcky dostupnost

12 Kabinet rodinné výchovy (Filip Kadeřábek), sborovna prvního stupně ZŠ (Hana Syrochmanová) videokazety, knihy, broţury Učebna PC internet Zpracoval: Mgr. Filip Kadeřábek, školní metodik primární prevence

Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Masarykova základní škola Kdyně MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Masarykova základní škola Kdyně MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Masarykova základní škola Kdyně Komenského 134, Kdyně, 345 06 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Bc. Jana Pechová Školní metodik prevence 1 1. Úvod... 3 2. Cíle... 4 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/ Základní škola, Zruč nad

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014

Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014 Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014 2. Charakteristika školy Identifikační údaje: Název školy Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace, Okres Děčín

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář Minimální preventivní program pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 1.1 Sociokulturní specifika lokality 1.2 Základní specifika školy a riziková

Více

Školní preventivní strategie 2013 / 2014

Školní preventivní strategie 2013 / 2014 Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 e-mail: info@zsvelkysenov.cz internet: www.zsvelkysenov.cz Školní preventivní strategie 2013

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více