Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014

2 Obsah: 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a výsledcích přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem Zřizovatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem Příspěvková organizace od Ředitelka: Mgr. Blanka Moráčková, jmenovaná ŠÚ Kroměříž od v souladu s ustanovením 6, odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (jmenovací dekret čj. 46/99-R ze dne , od jmenovací dekret čj.40/200-r ze dne , potvrzení čj. MUBPH 12840/2012 ze dne ) Zástupci ředitelky: Mgr. Oldřich Herman, statutární zástupce, Mgr. Jitka Vašalovská, jmenovaní od v souladu s ustanovením 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (jmenovací dekret statutárního zástupce čj. 236/2000 ze dne ) Kontakt na školu: Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, PSČ , tel.: , web: Pracovnice pro poskytování informací: Jarmila Zdražilová Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: (vyd. s čj /2008) Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Škola sdružuje: 1. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Od je na škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Ve školním roce zde pracovala školní psycholožka s úvazkem 1,0. ŠPP pomáhá zkvalitňovat klima školy, zlepšovat poradenskou práci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školská rada zřízena od , 6 členů, 3 jednání v uplynulém školním roce. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,5 12,2 17,5 2. stupeň ,3 20,9 12,8 Školní družina ,84 31,25 Školní jídelna x x x (stav k podle výkazu o základní škole) Vzdělávací koncepce je v realizována podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola porozumění (v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání). Z rozhodnutí MŠMT se od školního roku vyučuje druhý cizí jazyk. Škola nabízí kvalifikovanou výuku jazyka ruského a jazyka německého. Od 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 3 hodiny týdně. Jazyk ruský se učilo 88 žáků a jazyk německý 48 žáků. Škola je zaměřena na environmentální a ekologickou výchovu (mezinárodní titul Ekoškola od r. 2006, opakovaně do r. 2015), na prevenci úrazů (certifikát Mezinárodní bezpečná škola od r. 2011). Další prioritou je jazyková příprava žáků a práce s výpočetní a komunikační technikou. Usilujeme o osobnostní a sociální rozvoj žáků, akcentujeme prevenci sociálně patologických jevů. Vytváříme podmínky pro práci s nadanými žáky. 3

4 Trvalou péči věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Odborně školený pedagog pracuje se žáky v dyslektickém kroužku. Škola vzdělává 14 individuálně integrovaných žáků, z nichž 1 žák je integrován pro nadání, 4 žáci potřebují třídního asistenta 1 žák tělesně postižený, 1 žák s kombinovanými vadami, 1 žák nevidomý a 1 žák s PAS, a 8 žáků je integrovaných ve speciální 1. třídě - pro žáky s vadami řeči Mimo logopedickou třídu je i individuálně integrovaným žákům poskytována logopedická péče. Ve 2. ročníku je zařazen volitelný předmět zábavná matematika. Ve 3. ročníku škola vzdělává žáky ve volitelném předmětu literární výchova V 6. ročníku je zařazen volitelný předmět konverzace z jazyka anglického, ekologicko biologické praktikum, sportovní příprava a technická praktika. V 7. ročníku se učí volitelný předmět sportovní příprava, informatika, technická praktika, konverzace v anglickém jazyce V 9. ročníku se vyučuje český jazyk rozšiřující, český jazyk základy, matematika rozšiřující, matematika základy, informatika, ekologicko-biologické praktikum, konverzace v anglickém jazyce, základy míčových her, domácí nauky, technická praktika, dějepisný seminář, základy žurnalistiky, výtvarný seminář. Ve škole pracuje 6 nepovinných předmětů 10 skupin: anglický jazyk pro 1. a 2. třídu, informatika výukové programy, chytrá informatika, dyslektický kroužek, logopedie, náboženství a 15 kroužků 20 skupin: fitděti, keramický kroužek, matematická olympiáda pro 6. a 7. ročník, fotbal - dívky, florbal, sportovní kroužek, včelařský kroužek, přírodovědný kroužek, německý jazyk, ruský jazyk, volejbal mix, volejbal hoši; hudebně dramatický kroužek, výtvarný a rukodělný kroužek (školní družina). Čtyřikrát týdně po vyučování mají žáci možnost navštěvovat studovnu přístup k internetu, vyhledávání informací. Škola podporuje domácí přípravu žáků zřízením klubu domácích úkolů možnost pro žáky vypracovat si domácí úkol po vyučování ve studovně O hlavní přestávce (mimo pátek) mají žáci volný přístup do dvou učeben informatiky a na internet. Ve škole velmi dobře pracuje žákovská rada hlášení školního rozhlasu, organizace soutěže Top třída, pravidelné schůzky s vedením školy, organizování sbírek na humanitární účely, podíl na organizaci školních akcí, schránka důvěry, vydávání školního časopisu Click. Po celý rok aktivně funguje ekotým tvořený žáky různých věkových skupin, učiteli i správními zaměstnanci. Škola si vytvořila vlastní žákovskou knížku. Obsahuje údaje o organizaci školního roku, výňatek školního řádu. Je v ní zařazeno hodnocení prospěchu a chování a sebehodnocení žáků. 4

5 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění č.j.mšmt verze 09 červen 2013 Údaje podle výkazu o základní škole k školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků

6 3 Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Pracovní č. zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Délka praxe 1. U, VP 1 VŠ, PdF, Dě - Rj, rekval. kurz Rv, výchovné poradenství U 1 VŠ, PdF, Čj - VV U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF Aj U 0,73 VŠ, PdF, Př - Ov U, koordinátor 0,64 VŠ, obor informatika ICT 8. U 1 VŠ, 1. stupeň, Aj ZŘ 1 VŠ, PdF, Tv - Př, funkční studium II U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, obor Z, DPS U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M - ZT U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň nad 32 let 15. U 1 VŠ, PdF, Čj - D U 0,77 VŠ, PdF, M - Z ŘŠ 1 VŠ, PdF, Čj D, funkční studium II nad 32 let 18. U 1 VŠ, PdF, Hv - Rj U 0,73 VŠ, PdF, Nj-Rj nad 32 let 20. U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M-F U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň nad 32 let 24. U 1 VŠ, PdF, M - F U 0,82 VŠ, PdF, Nj- Ov U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň MP 1 VŠ, PdF, M-F VP 0,50 VŠ, PdF, Čj - Ov, výchovné poradenství ZŘ 1 VŠ, PdF, M - F, funkční studium II U 1 VŠZ, DPS U 1 VŠ, PdF, Čj - D U 1 VŠ, PdF, speciální pedagogika U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, Čj - Hv U 1 VŠ, PdF, Tv - Ov asistent pedag. 1 SŠ, vychovatelství asistent pedag. 0,97 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga asistent pedag. 0,87 SZŠ, kurz pro asistenty pedagoga asistent pedag. 1 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga V 1 SŠ, vychovatelství ved. vych. 1 SŠ, vychovatelství V 0,35 SŠ, vychovatelství V 0,597 SŠ, vychovatelství 9 6

7 Nepedagogičtí pracovníci č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. školník 1 SŠ 2. údržbář 0,25 SŠ 3. ekonomka 1 SŠ 4. správce počítačové sítě 0,5 VŠ 5. uklízečka 1 SOU 6. uklízečka 0,9 SOU 7. uklízečka 0,6 ZŠ 8. uklízečka 0,8 ZŠ 9. uklízečka 0,593 ZŠ 10. uklízečka 1 SOU 11. personalistka, mzdová účetní 1 SŠ 12. kuchařka 1* SOU 13. pom. kuchařka 1* SOU 14. kuchařka 1* SOU 15. kuchařka 1* SOU 16. pom. kuchařka 1* SOU 17. pom. kuchařka 1* SOU 18. pom. kuchařka 1* SOU 19. kuchařka 1* SOU 20. vedoucí ŠJ 1* SŠ 21. administ. prac. ŠJ 0,625* SŠ * z úvazku je 85% na hlavní činnost, 15% na hospodářskou činnost 7

8 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a výsledcích přijímacího řízení na střední školy Zápis žáků do I. tříd pro školní rok 2014/2015 Zapsaní do I. tříd Počet žádostí o odklad Nastoupí do I. tříd 48* 8 38 * 2 žáci se v průběhu prázdnin odstěhovali Výsledky přijímacího řízení na střední školy v roce 2013/2014 Gymnázium SOŠ včetně 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří SOU, U OU, PrŠ * * žáci z 8. ročníku 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Výsledky výchovného působení za uplynulý školní rok 2013/2014 Výchovné opatření Počet % ze všech žáků školy Pochvala ŘŠ 40 8,3 Pochvala TU ,4 Důtka ŘŠ 12 2,5 Důtka TU 40 8,3 2 - uspokojivé 4 0,8 3 - neuspokojivé 6 1,2 Celoškolní projekt Naši sousedé Od roku 2001 je trvalou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Cílem je vytvářet vědomí přináležitosti k evropskému společenství, vychovávat žáky k toleranci a respektování lidských práv, vytvářet pozitivní vztah ke Slovensku, akcentovat téma česko-německých vztahů. Je to příležitost pro rozvoj nadaných žáků. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchova k udržitelnému rozvoji Výchovu k udržitelnému rozvoji máme začleněnu do povinné výuky i do hodin mimoškolních aktivit. Žáci plní celoškolní dlouhodobé i krátkodobé projekty spojené s výchovou k udržitelnému rozvoji: Den bez aut (spolupráce s městskou policií), Doprava v našem městě Evropský týden mobility, Biodiverzita v ekosystémech v Bystřici pod Hostýnem a okolí, Život stromu, Ptáci v zimě, Třídění odpadů, Světový den vody, Den pro přírodu kampaň Od pólu k pólu ZOO Lešná, Sběr kaštanů, Stromy během roku, Jaro ožívá, Zlatá nit E-dur, Zubní hygiena 1. stupeň a 8. ročník, Voda spojuje mezinárodní projekt, Mapování endemitů Hostýnských vrchů, Pobyt v přírodě třídění odpadů, ekosystém les, ochrana přírody,... Mezinárodní program Ekoškola Žáci usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie, vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují situaci na 9

10 škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží naplnit. Kontrolují dodržování pravidel ekologizace školy podle doporučení auditorů pro příští období. Držitelé mezinárodního titulu Ekoškola jsme od roku Opakovaně jsme titul obhájili do r Jsme rovněž držiteli titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období Další aktivity: Úklid Hostýnských vrchů (9. ročník) Plnění programu Recyklohraní Soutěž Poznej a chraň (4. 7. ročník) Soutěž Živá zahrada (6. 9. ročník) Prezentace prací žáků v ZOO Zlín Lešná Návštěva ekologického centra Veronika Hostětín Exkurze do větrné elektrárny na Hostýně Naučná stezka Hostýnské vrchy Živá zahrada pozorování 2x ročně v daných termínech, výtvarná soutěž V průběhu roku žáci z ekologicko - biologického praktika realizovali pravidelné relace do školního rozhlasu k mezinárodním a světovým dnům životního prostředí a udržitelnému rozvoji Mezinárodní bezpečná škola prevence úrazů Cílem je naučit žáky odpovědnému přístupu ke svému zdraví a zdraví svých spolužáků. Realizace probíhá pomocí propracovaného systému projektových dnů formou Velcí učí malé napříč školou: Nebezpečí na podzim 6. ročník pro 2. ročník Úrazy v zimě 7. ročník pro 3. ročník Jarní nebezpečí 8. ročník pro 4. ročník Nebezpečí o prázdninách 9. ročník pro 5. ročník Projekt zahrnuje i spolupráci s dalšími organizacemi (např. sportovní oddíly, zdravotní záchranná služba, atd.) Školní mléko 170 žáků Zdravé zuby 213 žáků Ovoce do škol 213 žáků Projekt Přírodní zahrada Inovace školní zahrady pěstování léčivých bylin s popisky vybudování bylinkové spirály, zeleninové záhony mulčování, zelené hnojení, smíšené kultury, vybudování žížaliště, hřbitova odpadků, biokompostu a hmyzího hotelu. Školní zahrada získala v září 2013 certifikát Přírodní zahrada. V květnu 2014 se účastnila projektu Víkend otevřených zahrad. Projektové vyučování zejména v cizích jazycích, jazyce českém, dějepisu, přírodopisu, chemie, zeměpisu, výchově k občanství a na 1. stupni. Školní časopis Click vyšel 5krát ročně. Školní poradenské pracoviště Ve školním poradenském pracovišti pracuje výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, školní psycholožka. Pracovnice nabízí a vykonávají tyto činnosti : Pomoc při řešení osobních a výchovných problémů Kariérové poradenství Práci s třídními kolektivy Prevenci patologických jevů Pomoc při řešení prospěchových problémů Péči o děti vyžadující specifický přístup k učení ( žáci s SVPU, talentovaní žáci ) 10

11 Výchovné poradenství Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání testy na PC informace žákům o přijímacím řízení a přihláškách na SŠ, o vyřizování dokumentů v přihlášce na SŠ informace rodičům formou letáku i osobně o přijímacím řízení na SŠ organizace pravidelné přehlídky středních škol ve škole organizace setkání žáků se zástupci vybraných středních škol - konzultace pro rodiče volba povolání - organizace návštěvy IPS ÚP v Kroměříži - pomoc žákům vycházejících v nižších ročnících s výběrem povolání Vedení a koordinace práce žákovské rady garant akcí žákovské rady (účast na sbírce Světluška, pořádání dětského karnevalu pro ŠD a žáky 1. stupně, organizace celoškolní soutěže Top třída, organizace dobročinných sbírek) Koordinace činností souvisejících se žáky vyžadující specifický přístup k učení, tj. žáci integrovaní pro zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, žáci s kombinovanými obtížemi a talentovaní žáci Garant spolupráce s příslušnými SPC, PPP a třídnímu učiteli při tvorbě IVP pro integrované žáky Zodpovědnost za výchovné deníky Organizace vánočního jarmarku, kurzů společenské výchovy a tance Příprava projektových dnů garant systematicky zpracovaného projektu Zdravý životní styl Spolupráce s PPP, odborem péče o dítě a policií Individuální péče žákům s výchovnými a osobními problémy Práce s problémovými třídami Konzultace pro rodiče pohovory o chování a problémech žáků Školní psycholožka V trvalé péči psycholožky bylo 48 žáků. Jednorázový kontakt byl zaznamenán u 15 žáků. Nejvíce řešila: osobní a rodinné potíže vztahové potíže vážné i méně závažné sebepoškozování výchovné a vzdělávací obtíže ty byly konzultovány s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků neurotické obtíže a sebevražedné myšlenky, tendence a dopisy s touto tématikou psychosomatické potíže, poruchy příjmu potravy případy šikany a kyberšikany zde spolupracovala s metodičkou prevence, případně u kyberšikany se zákonnými zástupci a Policií ČR závislosti na počítačových hrách a prevenci této závislosti. agresivitu žáků a pracovala s oběťmi krádeží a fyzických útoků Prováděla: prevenci v rámci předčasného zahájení sexuálního života a užívání alkoholu či cigaret krizovou intervenci, v průměru dvě týdně týkaly se převážně úmrtí člena rodiny či fyzického útoku na žáky, ale i jiných mimořádných událostí práci se žáky s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření V rámci skupinové práce bylo podpořeno 68 osob a probíhaly následující skupiny. 1. skupiny pro žáky IV. A, skupiny pro žáky V. A a VI. B 2. Skupiny tematicky zaměřeny pro žáky od 4. do 9. třídy. 3. Skupiny pro dívky s tendencí k sebepoškozování 4. Skupiny pro problémové chlapce z druhého stupně 5. Od února do dubna probíhaly semináře pro žáky devátých tříd x proběhla samostatná skupinka s dívkami ze třídy II. A 11

12 V rámci skupin, ale i individuálních sezení probíhala psychohygiena spolu s nácvikem autogenního tréninku a relaxace zaměřené na redukci tenze. Práce se třídou II. A v rámci preventivního programu zaměřeného na školní klima. Preventivní program ve ročníku zaměřený na prevenci užívání alkoholu a školní klima. V 6. třídách program zaměřený na šikanu, pro který vypracovala i strukturovaný dotazník. V 7. třídách program zaměřený na kyberšikanu. Náslech v 1. třídách a podrobný náslech ve třídě VI. A. Využití deseti druhů diagnostických nástrojů, jak výkonnostních, tak projektivních mapujících osobnost, agresivitu a labilitu žáků. Testováno bylo 45 žáků. Strukturované pozorování u žáků sedmých tříd týkající se čtyř hlavních předmětů Práce s 22 rodinami Metodická podpora asistentům pedagoga, konzultace vzdělávacích a výchovných obtíží žáků s pedagogy, poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků. Spolupráce s pracovnicemi OSPOD - pravidelně konzultovala společné klienty s pracovnicí SVP a PPP. Metodička prevence - šetření žáků k problematice šikany a dalších projevů rizikového chování 55 žáků - jednání s rodiči 16 případů - shromažďování dokumentaci a evidence projevů rizikového chování žáků - spolupráce s OSPOD v Bystřici a Šlapanicích, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a třídními učiteli žáků s rizikovým chováním. - účast na VII. krajské konferenci k prevenci rizikového chování v Kroměříži - účast na semináři Specifika komunikace s Romy - zpracování hodnocení MPP za školní rok 2012/13 - zpracování MPP na tento školní rok - zpracování a vyhodnocení dotazníků pro žáky 8. ročníku na téma Jak jsme na tom s kouřením - dotazníkové šetření k projektům ve třídách - zpracování evidence rizikového chování pro statistické účely KÚ Zlínského kraje (ve spolupráci s třídními učiteli) 12

13 6 Prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce už nebyla možnost čerpat programy prevence zdarma, ale naše školní psycholožka prováděla ve třídách na 1. i 2.stupni preventivní programy, na které sama získala akreditaci. Ve třech případech požádali o radu rodiče těchto žáků. Jednou za měsíc je ve škole přítomna odborná pracovnice PPP a SVP, která nabízí možnost konzultovat řešení problémových žáků. Třídní učitelé jednou měsíčně zpracovávali zprávu o třídě pro školní poradenské pracoviště. Jejich zprávy byly probírány na pravidelných měsíčních schůzkách školního poradenského pracoviště s ředitelkou školy. Ve spolupráci s vedením školy vedli třídní učitelé, metodička prevence a výchovná poradkyně celkem 35krát písemnou korespondenci s soudy a s pracovníky OSPOD v Bystřici pod Host., Rýmařově a Šlapanicích. Projevy rizikového chování se týkaly opakovaného nevhodného chování ke spolužákům a podezření na záškoláctví. Celkem se jednalo o 19 případů. S rodiči žáků jsme vedli výchovné komise celkem v 16 případech. Akce společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení široká nabídka volnočasových aktivit, zahájení práce v kroužcích nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte třídním učitelům pro třídní schůzky seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL Světluška organizace sbírky na nevidomé, dvojice žáků prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících Adaptační pobyt - třídní učitelka a noví žáci třídy VI.C, projektové dny Zdravý životní styl schránka důvěry třídní učitelé vysvětlili její funkci novým žákům prevence úrazů před podzimními prázdninami poučení o BOZP beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě projekt Bezpečná škola žáků 6.roč. pro 2.roč. Měsíc Září Říjen na třídních schůzkách informace o nebezpečí drog zejména u starších Listopad žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informování rodičů a občanů prostřednictvím webových stránek školy o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu schůzka metodiků prevence v PPP Kroměříž program se školní psycholožkou a s žáky 6.tříd na téma Co je šikana, jak se mohu bránit A, B, C prevence úrazů poučení o BOZP před zimními prázdninami Prosinec 13

14 vánoční jarmark projekt Bezpečná škola žáků 7.roč pro 3. roč. program se školní psycholožkou a s žáky 7.tříd na téma Co je kyberšikana, jak se mohu bránit C, A, B projekt Jak jsme na tom s kouřením 8.ročník v hodinách Př Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.stupeň projekt školní psycholožky se IV.A o alkoholu besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovníky PIS ČR beseda pro 5.ročník: Bezpečné chování (internet a mobil) beseda pro 2.ročník: Policista, náš kamarád karneval pro žáky 1.stupně peer program žákovské rady kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd projekt školní psycholožky se IV.B o alkoholu profesní příprava žáků návštěva IPS ÚP Kroměříž projektové dny Zdravý životní styl nácvik školní akademie projekt Bezpečná škola žáků 8.roč. pro 4.roč. školní akademie peer program Velcí učí malé 9.ročníku pro žáky 1.stupně dotazník pro žáky hodnocení programů seminář pro rodiče Leden Únor Březen Duben Květen Červen Drogy trochu jinak v průběhu škol. roku Vyhodnocení projektu Jak jsme na tom s kouřením: Třída Pravidelně kouří Zkoušelo kouřit Celkem dotazovaných 6.A B C A B C A B C A B C

15 Evidence rizikového chování ve školním roce 2013/2014 Okres Kroměříž Počet žáků školy 481 Základní škola úplná Druhy rizikového chování Kouření - reálná zjištění 19 podezření 34 počet řešení školou 1 Alkohol - reálná zjištění 15 podezření 0 počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 3 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 15 podezření 22 počet řešení školou 15 Záškoláctví do 10 hodin 5 nad 10 hod. 5 počet řešení školou 10 Kriminalita - reálná zjištění 2 podezření 3 počet řešení školou 3 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 2 podezření 2 počet řešení školou 2 Vulgarismus - reálná zjištění 59 podezření 75 počet řešení školou 32 Jiné SPJ - reálná zjištění 3 podezření 6 počet řešení školou 3 15

16 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet Termín Cena Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku Dopravní výchova pro 1. stupeň Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Konference vyučujících Aj Krajská ekologická konference Krajské setkání pedagogů Mezinárodní bezpečná škola - setkání v Kroměříži Nový občanský zákoník ve školské praxi Prezentace školy na veřejnosti Přírodní zahrada Hostětín Rozvoj badatelských dovedností žáků Seminář ke Standardům pro ZV dějepis, výchova k občanství, zeměpis; fyzika, chemie, přírodopis ICT, člověk a svět práce, člověk a jeho svět; tělesná výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova, výtvarná výchova Setkání asistentů pedagoga 1 duben, květen 0 Setkání koordinátorů Ekoškol v Moravském krasu Setkání pedagogů ZŠ a SŠ Specifika komunikace s Romy Strategické plánování - projektové záměry Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga 1 srpen - listopad 0 Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času 1 srpen - listopad Studium výchovného poradenství 1 září - únor Syndrom vyhoření - a co s tím? Ukázková přírodní zahrada centra Veronica VII. krajská konference k primární prevenci Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdravotní oslabení celkem

17 Četnost účastí akce četnost vícedenní 1 akce 4 jednodenní 2 akce 16 jednodenní 3 akce 12 jednodenní 4 akce 1 jednodenní 5 akcí 2 jednodenní více než 5 akcí 3 žádná akce 0 17

18 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Jazyk a jazyková komunikace Jazyk český exkurze: Muzeum J.A. Komenského Přerov Modrá - archeoskanzen a Velehrad Osvětim Praha - 9. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 20 žáků Divadelní představení Slovácké divadlo Uherské Hradiště A. Jirásek Lucerna 6. a 7. ročník 44 žáci Podnájemníci - 8. a 9. ročník 43 žáci projekty: Mluvní cvičení na dané téma Podpora čtenářství Kniha, kterou byste si měli určitě přečíst Řečtí bohové a hrdinové LV + D reprodukce Reprodukce klasických pohádek Společná četba beletristického textu Čteme z válečné a poválečné literatury 2. stupeň 2. stupeň 6. ročník VI.AC všichni 9. ročník jiné aktivity Divadelní představení Legenda W+V Příběh Osvobozeného divadla Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Návštěva městské knihovny Barevná knihovna Vánoce Velikonoce Dobrodružná literatura Naučná literatura Předávání slabikářů v městské knihovně Beseda se spisovatelem J. Opatřilem Kapřík Metlík Nabídka nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Fragment Školní kolo soutěže Svátek poezie Okresní kolo Svátku poezie v Kroměříži Krajské kolo Svátku poezie Uherské Hradiště Školní kolo soutěže Mluvený projev Testy SCIO Srovnávací testy Školní časopis Click Třídní časopis Tahák a Lystí 9. ročník 7. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. ročník 2. ročník 48 žáků 6 žáků 1 žák 28 žáků 8. a 9. ročník 6. ročník VIII.B, VIII.A Cizí jazyky AJ se vyučuje v 1. a 2. ročníku jako kroužek, od 3. roč. jako povinný cizí jazyk s dotací 3 hodiny týdně. V 6.,7. a 9. roč. si žáci vybrali jako volitelný předmět Konverzace v AJ s dotací 1 hodina týdně. NJ a RJ se vyučoval jako další cizí jazyk v 7. a 8. ročníku s dotací 2 a 3 hodiny týdně. Byl otevřen i kroužek německého a ruského jazyka. 18

19 exkurze: Vánoční Vídeň Pobyt žáků 4. ročníku v přírodě s výukou anglického jazyka Pobytový zájezd do Londýna a okolí projekty: 45 žáků 39 žáků 12 žáků Anglický jazyk Naši sousedé tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích (Vánoce, Velikonoce, Halloween, Thanksgiving Day, Valentine s Day, St. Patricks Day) Já 3. ročník Moje město, Zdravá/nezdravá strav 4. ročník Módní přehlídka, Můj oblíbení sendvič 5. ročník Moje oblíbené místo 6. ročník Lidé, Zvířata 7. ročník Zábava/Volný čas 8. ročník Přestavování, Světové rekordy 8. a 9. ročník Oblíbený film 9. ročník Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém 8. roč. 18 žáci 9. roč. 11 žáků Německý jazyk Projekt Naši sousedé tradice a zvyky v německy mluvících zemích, reálie německy mluvících zemí Já, moje rodina, můj přítel, německy mluvící země v Powerpointu 7. a 8. ročník Ruský jazyk Projekt Naši sousedé tradice a zvyky v rusky mluvících zemích Olympijské hry v Soči Potraviny jiné aktivity: Relace a soutěž v řešení anglických křížovek ke Dni evropských jazyků Luštění křížovek ke svátku sv. Patrika Předvánoční luštění pro 1. stupeň za účasti ZŠ Loukov, Slavkov Prezentace o Londýně pro spolužáky 9. ročník Odebírání cizojazyčných časopisů a jejich využívání ve výuce EVVO Den stromů a Den Země Příprava žáků na školní akademi: Big Little, Funny Faces Fashion Show Biene Maja Solněčnyj krug 7. a 8. ročník 8. ročník 54 žáci. 6. a 7. roč. 5 žáků 5. ročník 1. ročník 5. ročník 7. a 8. ročník 7. a 8. ročník Matematika a její aplikace Matematická olympiáda ročník 22 žáci Klokan (kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín,Kadet) 192 žáci - mezinárodní matematická soutěž Pythagoriáda ročník 204 žáků Logická olympiáda (pořádaná Mensou ČR) 3 žáci SCIO testy 8. a 9. ročník Srovnávací testy 5.,6. ročník Ředitelské prověrky ročník 19

20 Informační a komunikační technologie využití počítačů ve vyučovacím procesu : - 1.,2., 3.ročník výukové programy ČJ, M pravidelně - 3. ročník svět kolem nás - dyslektický kroužek - nepovinný předmět Chytrá informatika, Informatika výukové program pro 6. ročník - EBP ročník - 2. stupeň využíval výukové programy hlavně v Čj, Aj, Nj, Z, M, - SCIO testy M, Čj 9. ročník před přijímacími zkouškami - výuka cizích jazyků probíhala i v multimediální učebně - plně využita byla učebna s interaktivní tabulí (Activ) jiné aktivity: - vedení archivu s fotodokumentací a videozáznamy školních akcí - vytváření plakátů, pozvánek, poděkování a jiných podkladových materiálů ke školním akcím - aktualizace www stránky školy - poskytování fotodokumentace k publikovaným článkům - široká spolupráce se všemi předmětovými komisemi při elektronickém zpracovávání úkolů týkajících se projektu EVVO - zajišťování chodu počítačové sítě Žákům je poskytováno vzdělávání v následujících oblastech: - základy obsluhy PC, Internet a elektronická pošta - textový editor Word - tabulkový kalkulátor Excel - multimediální prezentace v PowerPoint - tvorba internetových stránek - počítačová grafika a digitální fotografie - výukové programy - práce na projektech - učí se využívat a vytvářet studijní interaktivní materiály Člověk a jeho svět Projektové dny vytváření zdravého klimatu ve třídách a pravidel slušného chování Mezinárodní bezpečná škola 4. projektové dny pro ročník: Nebezpečí na podzim 2. ročník připravil 6. ročník Zimní úrazy 3. ročník připravil 7. ročník Nebezpečí na jaře 4. ročník připravil 8. ročník Nebezpečí o prázdninách 5. ročník připravil 9. ročník Projekty: Školní mléko ročník Ovoce do škol ročník Zdravé zuby ročník Plavecký výcvik 3. a 4. ročník Hasík preventivně výchovná činnost 2. ročník Den vody (EBP 8 a 9) 3. ročník Jaro ožívá (Ekotým) 3. ročník ZOO Lešná podnebné pásy 5. ročník Hvězdárna Vsetín 5. ročník Zubní hygiena ročník Dopravní výchova průkaz cyklisty 4. ročník 20