Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014

2 Obsah: 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a výsledcích přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Prevence sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem Zřizovatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem Příspěvková organizace od Ředitelka: Mgr. Blanka Moráčková, jmenovaná ŠÚ Kroměříž od v souladu s ustanovením 6, odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (jmenovací dekret čj. 46/99-R ze dne , od jmenovací dekret čj.40/200-r ze dne , potvrzení čj. MUBPH 12840/2012 ze dne ) Zástupci ředitelky: Mgr. Oldřich Herman, statutární zástupce, Mgr. Jitka Vašalovská, jmenovaní od v souladu s ustanovením 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (jmenovací dekret statutárního zástupce čj. 236/2000 ze dne ) Kontakt na školu: Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, PSČ , tel.: , web: Pracovnice pro poskytování informací: Jarmila Zdražilová Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: (vyd. s čj /2008) Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Škola sdružuje: 1. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Od je na škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Ve školním roce zde pracovala školní psycholožka s úvazkem 1,0. ŠPP pomáhá zkvalitňovat klima školy, zlepšovat poradenskou práci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školská rada zřízena od , 6 členů, 3 jednání v uplynulém školním roce. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,5 12,2 17,5 2. stupeň ,3 20,9 12,8 Školní družina ,84 31,25 Školní jídelna x x x (stav k podle výkazu o základní škole) Vzdělávací koncepce je v realizována podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola porozumění (v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání). Z rozhodnutí MŠMT se od školního roku vyučuje druhý cizí jazyk. Škola nabízí kvalifikovanou výuku jazyka ruského a jazyka německého. Od 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 3 hodiny týdně. Jazyk ruský se učilo 88 žáků a jazyk německý 48 žáků. Škola je zaměřena na environmentální a ekologickou výchovu (mezinárodní titul Ekoškola od r. 2006, opakovaně do r. 2015), na prevenci úrazů (certifikát Mezinárodní bezpečná škola od r. 2011). Další prioritou je jazyková příprava žáků a práce s výpočetní a komunikační technikou. Usilujeme o osobnostní a sociální rozvoj žáků, akcentujeme prevenci sociálně patologických jevů. Vytváříme podmínky pro práci s nadanými žáky. 3

4 Trvalou péči věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Odborně školený pedagog pracuje se žáky v dyslektickém kroužku. Škola vzdělává 14 individuálně integrovaných žáků, z nichž 1 žák je integrován pro nadání, 4 žáci potřebují třídního asistenta 1 žák tělesně postižený, 1 žák s kombinovanými vadami, 1 žák nevidomý a 1 žák s PAS, a 8 žáků je integrovaných ve speciální 1. třídě - pro žáky s vadami řeči Mimo logopedickou třídu je i individuálně integrovaným žákům poskytována logopedická péče. Ve 2. ročníku je zařazen volitelný předmět zábavná matematika. Ve 3. ročníku škola vzdělává žáky ve volitelném předmětu literární výchova V 6. ročníku je zařazen volitelný předmět konverzace z jazyka anglického, ekologicko biologické praktikum, sportovní příprava a technická praktika. V 7. ročníku se učí volitelný předmět sportovní příprava, informatika, technická praktika, konverzace v anglickém jazyce V 9. ročníku se vyučuje český jazyk rozšiřující, český jazyk základy, matematika rozšiřující, matematika základy, informatika, ekologicko-biologické praktikum, konverzace v anglickém jazyce, základy míčových her, domácí nauky, technická praktika, dějepisný seminář, základy žurnalistiky, výtvarný seminář. Ve škole pracuje 6 nepovinných předmětů 10 skupin: anglický jazyk pro 1. a 2. třídu, informatika výukové programy, chytrá informatika, dyslektický kroužek, logopedie, náboženství a 15 kroužků 20 skupin: fitděti, keramický kroužek, matematická olympiáda pro 6. a 7. ročník, fotbal - dívky, florbal, sportovní kroužek, včelařský kroužek, přírodovědný kroužek, německý jazyk, ruský jazyk, volejbal mix, volejbal hoši; hudebně dramatický kroužek, výtvarný a rukodělný kroužek (školní družina). Čtyřikrát týdně po vyučování mají žáci možnost navštěvovat studovnu přístup k internetu, vyhledávání informací. Škola podporuje domácí přípravu žáků zřízením klubu domácích úkolů možnost pro žáky vypracovat si domácí úkol po vyučování ve studovně O hlavní přestávce (mimo pátek) mají žáci volný přístup do dvou učeben informatiky a na internet. Ve škole velmi dobře pracuje žákovská rada hlášení školního rozhlasu, organizace soutěže Top třída, pravidelné schůzky s vedením školy, organizování sbírek na humanitární účely, podíl na organizaci školních akcí, schránka důvěry, vydávání školního časopisu Click. Po celý rok aktivně funguje ekotým tvořený žáky různých věkových skupin, učiteli i správními zaměstnanci. Škola si vytvořila vlastní žákovskou knížku. Obsahuje údaje o organizaci školního roku, výňatek školního řádu. Je v ní zařazeno hodnocení prospěchu a chování a sebehodnocení žáků. 4

5 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění č.j.mšmt verze 09 červen 2013 Údaje podle výkazu o základní škole k školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků

6 3 Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Pracovní č. zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Délka praxe 1. U, VP 1 VŠ, PdF, Dě - Rj, rekval. kurz Rv, výchovné poradenství U 1 VŠ, PdF, Čj - VV U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF Aj U 0,73 VŠ, PdF, Př - Ov U, koordinátor 0,64 VŠ, obor informatika ICT 8. U 1 VŠ, 1. stupeň, Aj ZŘ 1 VŠ, PdF, Tv - Př, funkční studium II U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, obor Z, DPS U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M - ZT U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň nad 32 let 15. U 1 VŠ, PdF, Čj - D U 0,77 VŠ, PdF, M - Z ŘŠ 1 VŠ, PdF, Čj D, funkční studium II nad 32 let 18. U 1 VŠ, PdF, Hv - Rj U 0,73 VŠ, PdF, Nj-Rj nad 32 let 20. U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, M-F U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň nad 32 let 24. U 1 VŠ, PdF, M - F U 0,82 VŠ, PdF, Nj- Ov U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň MP 1 VŠ, PdF, M-F VP 0,50 VŠ, PdF, Čj - Ov, výchovné poradenství ZŘ 1 VŠ, PdF, M - F, funkční studium II U 1 VŠZ, DPS U 1 VŠ, PdF, Čj - D U 1 VŠ, PdF, speciální pedagogika U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň U 1 VŠ, PdF, Čj - Hv U 1 VŠ, PdF, Tv - Ov asistent pedag. 1 SŠ, vychovatelství asistent pedag. 0,97 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga asistent pedag. 0,87 SZŠ, kurz pro asistenty pedagoga asistent pedag. 1 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga V 1 SŠ, vychovatelství ved. vych. 1 SŠ, vychovatelství V 0,35 SŠ, vychovatelství V 0,597 SŠ, vychovatelství 9 6

7 Nepedagogičtí pracovníci č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. školník 1 SŠ 2. údržbář 0,25 SŠ 3. ekonomka 1 SŠ 4. správce počítačové sítě 0,5 VŠ 5. uklízečka 1 SOU 6. uklízečka 0,9 SOU 7. uklízečka 0,6 ZŠ 8. uklízečka 0,8 ZŠ 9. uklízečka 0,593 ZŠ 10. uklízečka 1 SOU 11. personalistka, mzdová účetní 1 SŠ 12. kuchařka 1* SOU 13. pom. kuchařka 1* SOU 14. kuchařka 1* SOU 15. kuchařka 1* SOU 16. pom. kuchařka 1* SOU 17. pom. kuchařka 1* SOU 18. pom. kuchařka 1* SOU 19. kuchařka 1* SOU 20. vedoucí ŠJ 1* SŠ 21. administ. prac. ŠJ 0,625* SŠ * z úvazku je 85% na hlavní činnost, 15% na hospodářskou činnost 7

8 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a výsledcích přijímacího řízení na střední školy Zápis žáků do I. tříd pro školní rok 2014/2015 Zapsaní do I. tříd Počet žádostí o odklad Nastoupí do I. tříd 48* 8 38 * 2 žáci se v průběhu prázdnin odstěhovali Výsledky přijímacího řízení na střední školy v roce 2013/2014 Gymnázium SOŠ včetně 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří SOU, U OU, PrŠ * * žáci z 8. ročníku 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Výsledky výchovného působení za uplynulý školní rok 2013/2014 Výchovné opatření Počet % ze všech žáků školy Pochvala ŘŠ 40 8,3 Pochvala TU ,4 Důtka ŘŠ 12 2,5 Důtka TU 40 8,3 2 - uspokojivé 4 0,8 3 - neuspokojivé 6 1,2 Celoškolní projekt Naši sousedé Od roku 2001 je trvalou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Cílem je vytvářet vědomí přináležitosti k evropskému společenství, vychovávat žáky k toleranci a respektování lidských práv, vytvářet pozitivní vztah ke Slovensku, akcentovat téma česko-německých vztahů. Je to příležitost pro rozvoj nadaných žáků. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchova k udržitelnému rozvoji Výchovu k udržitelnému rozvoji máme začleněnu do povinné výuky i do hodin mimoškolních aktivit. Žáci plní celoškolní dlouhodobé i krátkodobé projekty spojené s výchovou k udržitelnému rozvoji: Den bez aut (spolupráce s městskou policií), Doprava v našem městě Evropský týden mobility, Biodiverzita v ekosystémech v Bystřici pod Hostýnem a okolí, Život stromu, Ptáci v zimě, Třídění odpadů, Světový den vody, Den pro přírodu kampaň Od pólu k pólu ZOO Lešná, Sběr kaštanů, Stromy během roku, Jaro ožívá, Zlatá nit E-dur, Zubní hygiena 1. stupeň a 8. ročník, Voda spojuje mezinárodní projekt, Mapování endemitů Hostýnských vrchů, Pobyt v přírodě třídění odpadů, ekosystém les, ochrana přírody,... Mezinárodní program Ekoškola Žáci usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie, vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují situaci na 9

10 škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží naplnit. Kontrolují dodržování pravidel ekologizace školy podle doporučení auditorů pro příští období. Držitelé mezinárodního titulu Ekoškola jsme od roku Opakovaně jsme titul obhájili do r Jsme rovněž držiteli titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období Další aktivity: Úklid Hostýnských vrchů (9. ročník) Plnění programu Recyklohraní Soutěž Poznej a chraň (4. 7. ročník) Soutěž Živá zahrada (6. 9. ročník) Prezentace prací žáků v ZOO Zlín Lešná Návštěva ekologického centra Veronika Hostětín Exkurze do větrné elektrárny na Hostýně Naučná stezka Hostýnské vrchy Živá zahrada pozorování 2x ročně v daných termínech, výtvarná soutěž V průběhu roku žáci z ekologicko - biologického praktika realizovali pravidelné relace do školního rozhlasu k mezinárodním a světovým dnům životního prostředí a udržitelnému rozvoji Mezinárodní bezpečná škola prevence úrazů Cílem je naučit žáky odpovědnému přístupu ke svému zdraví a zdraví svých spolužáků. Realizace probíhá pomocí propracovaného systému projektových dnů formou Velcí učí malé napříč školou: Nebezpečí na podzim 6. ročník pro 2. ročník Úrazy v zimě 7. ročník pro 3. ročník Jarní nebezpečí 8. ročník pro 4. ročník Nebezpečí o prázdninách 9. ročník pro 5. ročník Projekt zahrnuje i spolupráci s dalšími organizacemi (např. sportovní oddíly, zdravotní záchranná služba, atd.) Školní mléko 170 žáků Zdravé zuby 213 žáků Ovoce do škol 213 žáků Projekt Přírodní zahrada Inovace školní zahrady pěstování léčivých bylin s popisky vybudování bylinkové spirály, zeleninové záhony mulčování, zelené hnojení, smíšené kultury, vybudování žížaliště, hřbitova odpadků, biokompostu a hmyzího hotelu. Školní zahrada získala v září 2013 certifikát Přírodní zahrada. V květnu 2014 se účastnila projektu Víkend otevřených zahrad. Projektové vyučování zejména v cizích jazycích, jazyce českém, dějepisu, přírodopisu, chemie, zeměpisu, výchově k občanství a na 1. stupni. Školní časopis Click vyšel 5krát ročně. Školní poradenské pracoviště Ve školním poradenském pracovišti pracuje výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, školní psycholožka. Pracovnice nabízí a vykonávají tyto činnosti : Pomoc při řešení osobních a výchovných problémů Kariérové poradenství Práci s třídními kolektivy Prevenci patologických jevů Pomoc při řešení prospěchových problémů Péči o děti vyžadující specifický přístup k učení ( žáci s SVPU, talentovaní žáci ) 10

11 Výchovné poradenství Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání testy na PC informace žákům o přijímacím řízení a přihláškách na SŠ, o vyřizování dokumentů v přihlášce na SŠ informace rodičům formou letáku i osobně o přijímacím řízení na SŠ organizace pravidelné přehlídky středních škol ve škole organizace setkání žáků se zástupci vybraných středních škol - konzultace pro rodiče volba povolání - organizace návštěvy IPS ÚP v Kroměříži - pomoc žákům vycházejících v nižších ročnících s výběrem povolání Vedení a koordinace práce žákovské rady garant akcí žákovské rady (účast na sbírce Světluška, pořádání dětského karnevalu pro ŠD a žáky 1. stupně, organizace celoškolní soutěže Top třída, organizace dobročinných sbírek) Koordinace činností souvisejících se žáky vyžadující specifický přístup k učení, tj. žáci integrovaní pro zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, žáci s kombinovanými obtížemi a talentovaní žáci Garant spolupráce s příslušnými SPC, PPP a třídnímu učiteli při tvorbě IVP pro integrované žáky Zodpovědnost za výchovné deníky Organizace vánočního jarmarku, kurzů společenské výchovy a tance Příprava projektových dnů garant systematicky zpracovaného projektu Zdravý životní styl Spolupráce s PPP, odborem péče o dítě a policií Individuální péče žákům s výchovnými a osobními problémy Práce s problémovými třídami Konzultace pro rodiče pohovory o chování a problémech žáků Školní psycholožka V trvalé péči psycholožky bylo 48 žáků. Jednorázový kontakt byl zaznamenán u 15 žáků. Nejvíce řešila: osobní a rodinné potíže vztahové potíže vážné i méně závažné sebepoškozování výchovné a vzdělávací obtíže ty byly konzultovány s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků neurotické obtíže a sebevražedné myšlenky, tendence a dopisy s touto tématikou psychosomatické potíže, poruchy příjmu potravy případy šikany a kyberšikany zde spolupracovala s metodičkou prevence, případně u kyberšikany se zákonnými zástupci a Policií ČR závislosti na počítačových hrách a prevenci této závislosti. agresivitu žáků a pracovala s oběťmi krádeží a fyzických útoků Prováděla: prevenci v rámci předčasného zahájení sexuálního života a užívání alkoholu či cigaret krizovou intervenci, v průměru dvě týdně týkaly se převážně úmrtí člena rodiny či fyzického útoku na žáky, ale i jiných mimořádných událostí práci se žáky s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření V rámci skupinové práce bylo podpořeno 68 osob a probíhaly následující skupiny. 1. skupiny pro žáky IV. A, skupiny pro žáky V. A a VI. B 2. Skupiny tematicky zaměřeny pro žáky od 4. do 9. třídy. 3. Skupiny pro dívky s tendencí k sebepoškozování 4. Skupiny pro problémové chlapce z druhého stupně 5. Od února do dubna probíhaly semináře pro žáky devátých tříd x proběhla samostatná skupinka s dívkami ze třídy II. A 11

12 V rámci skupin, ale i individuálních sezení probíhala psychohygiena spolu s nácvikem autogenního tréninku a relaxace zaměřené na redukci tenze. Práce se třídou II. A v rámci preventivního programu zaměřeného na školní klima. Preventivní program ve ročníku zaměřený na prevenci užívání alkoholu a školní klima. V 6. třídách program zaměřený na šikanu, pro který vypracovala i strukturovaný dotazník. V 7. třídách program zaměřený na kyberšikanu. Náslech v 1. třídách a podrobný náslech ve třídě VI. A. Využití deseti druhů diagnostických nástrojů, jak výkonnostních, tak projektivních mapujících osobnost, agresivitu a labilitu žáků. Testováno bylo 45 žáků. Strukturované pozorování u žáků sedmých tříd týkající se čtyř hlavních předmětů Práce s 22 rodinami Metodická podpora asistentům pedagoga, konzultace vzdělávacích a výchovných obtíží žáků s pedagogy, poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků. Spolupráce s pracovnicemi OSPOD - pravidelně konzultovala společné klienty s pracovnicí SVP a PPP. Metodička prevence - šetření žáků k problematice šikany a dalších projevů rizikového chování 55 žáků - jednání s rodiči 16 případů - shromažďování dokumentaci a evidence projevů rizikového chování žáků - spolupráce s OSPOD v Bystřici a Šlapanicích, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a třídními učiteli žáků s rizikovým chováním. - účast na VII. krajské konferenci k prevenci rizikového chování v Kroměříži - účast na semináři Specifika komunikace s Romy - zpracování hodnocení MPP za školní rok 2012/13 - zpracování MPP na tento školní rok - zpracování a vyhodnocení dotazníků pro žáky 8. ročníku na téma Jak jsme na tom s kouřením - dotazníkové šetření k projektům ve třídách - zpracování evidence rizikového chování pro statistické účely KÚ Zlínského kraje (ve spolupráci s třídními učiteli) 12

13 6 Prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce už nebyla možnost čerpat programy prevence zdarma, ale naše školní psycholožka prováděla ve třídách na 1. i 2.stupni preventivní programy, na které sama získala akreditaci. Ve třech případech požádali o radu rodiče těchto žáků. Jednou za měsíc je ve škole přítomna odborná pracovnice PPP a SVP, která nabízí možnost konzultovat řešení problémových žáků. Třídní učitelé jednou měsíčně zpracovávali zprávu o třídě pro školní poradenské pracoviště. Jejich zprávy byly probírány na pravidelných měsíčních schůzkách školního poradenského pracoviště s ředitelkou školy. Ve spolupráci s vedením školy vedli třídní učitelé, metodička prevence a výchovná poradkyně celkem 35krát písemnou korespondenci s soudy a s pracovníky OSPOD v Bystřici pod Host., Rýmařově a Šlapanicích. Projevy rizikového chování se týkaly opakovaného nevhodného chování ke spolužákům a podezření na záškoláctví. Celkem se jednalo o 19 případů. S rodiči žáků jsme vedli výchovné komise celkem v 16 případech. Akce společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení široká nabídka volnočasových aktivit, zahájení práce v kroužcích nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte třídním učitelům pro třídní schůzky seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL Světluška organizace sbírky na nevidomé, dvojice žáků prevence školních úrazů poučení žáků od vyučujících Adaptační pobyt - třídní učitelka a noví žáci třídy VI.C, projektové dny Zdravý životní styl schránka důvěry třídní učitelé vysvětlili její funkci novým žákům prevence úrazů před podzimními prázdninami poučení o BOZP beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě projekt Bezpečná škola žáků 6.roč. pro 2.roč. Měsíc Září Říjen na třídních schůzkách informace o nebezpečí drog zejména u starších Listopad žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informování rodičů a občanů prostřednictvím webových stránek školy o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu schůzka metodiků prevence v PPP Kroměříž program se školní psycholožkou a s žáky 6.tříd na téma Co je šikana, jak se mohu bránit A, B, C prevence úrazů poučení o BOZP před zimními prázdninami Prosinec 13

14 vánoční jarmark projekt Bezpečná škola žáků 7.roč pro 3. roč. program se školní psycholožkou a s žáky 7.tříd na téma Co je kyberšikana, jak se mohu bránit C, A, B projekt Jak jsme na tom s kouřením 8.ročník v hodinách Př Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.stupeň projekt školní psycholožky se IV.A o alkoholu besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky 8.ročníku s pracovníky PIS ČR beseda pro 5.ročník: Bezpečné chování (internet a mobil) beseda pro 2.ročník: Policista, náš kamarád karneval pro žáky 1.stupně peer program žákovské rady kurz společenské výchovy a tance pro žáky 9.tříd projekt školní psycholožky se IV.B o alkoholu profesní příprava žáků návštěva IPS ÚP Kroměříž projektové dny Zdravý životní styl nácvik školní akademie projekt Bezpečná škola žáků 8.roč. pro 4.roč. školní akademie peer program Velcí učí malé 9.ročníku pro žáky 1.stupně dotazník pro žáky hodnocení programů seminář pro rodiče Leden Únor Březen Duben Květen Červen Drogy trochu jinak v průběhu škol. roku Vyhodnocení projektu Jak jsme na tom s kouřením: Třída Pravidelně kouří Zkoušelo kouřit Celkem dotazovaných 6.A B C A B C A B C A B C

15 Evidence rizikového chování ve školním roce 2013/2014 Okres Kroměříž Počet žáků školy 481 Základní škola úplná Druhy rizikového chování Kouření - reálná zjištění 19 podezření 34 počet řešení školou 1 Alkohol - reálná zjištění 15 podezření 0 počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 3 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 15 podezření 22 počet řešení školou 15 Záškoláctví do 10 hodin 5 nad 10 hod. 5 počet řešení školou 10 Kriminalita - reálná zjištění 2 podezření 3 počet řešení školou 3 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 2 podezření 2 počet řešení školou 2 Vulgarismus - reálná zjištění 59 podezření 75 počet řešení školou 32 Jiné SPJ - reálná zjištění 3 podezření 6 počet řešení školou 3 15

16 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet Termín Cena Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku Dopravní výchova pro 1. stupeň Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Konference vyučujících Aj Krajská ekologická konference Krajské setkání pedagogů Mezinárodní bezpečná škola - setkání v Kroměříži Nový občanský zákoník ve školské praxi Prezentace školy na veřejnosti Přírodní zahrada Hostětín Rozvoj badatelských dovedností žáků Seminář ke Standardům pro ZV dějepis, výchova k občanství, zeměpis; fyzika, chemie, přírodopis ICT, člověk a svět práce, člověk a jeho svět; tělesná výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova, výtvarná výchova Setkání asistentů pedagoga 1 duben, květen 0 Setkání koordinátorů Ekoškol v Moravském krasu Setkání pedagogů ZŠ a SŠ Specifika komunikace s Romy Strategické plánování - projektové záměry Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga 1 srpen - listopad 0 Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času 1 srpen - listopad Studium výchovného poradenství 1 září - únor Syndrom vyhoření - a co s tím? Ukázková přírodní zahrada centra Veronica VII. krajská konference k primární prevenci Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdravotní oslabení celkem

17 Četnost účastí akce četnost vícedenní 1 akce 4 jednodenní 2 akce 16 jednodenní 3 akce 12 jednodenní 4 akce 1 jednodenní 5 akcí 2 jednodenní více než 5 akcí 3 žádná akce 0 17

18 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Jazyk a jazyková komunikace Jazyk český exkurze: Muzeum J.A. Komenského Přerov Modrá - archeoskanzen a Velehrad Osvětim Praha - 9. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 20 žáků Divadelní představení Slovácké divadlo Uherské Hradiště A. Jirásek Lucerna 6. a 7. ročník 44 žáci Podnájemníci - 8. a 9. ročník 43 žáci projekty: Mluvní cvičení na dané téma Podpora čtenářství Kniha, kterou byste si měli určitě přečíst Řečtí bohové a hrdinové LV + D reprodukce Reprodukce klasických pohádek Společná četba beletristického textu Čteme z válečné a poválečné literatury 2. stupeň 2. stupeň 6. ročník VI.AC všichni 9. ročník jiné aktivity Divadelní představení Legenda W+V Příběh Osvobozeného divadla Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Návštěva městské knihovny Barevná knihovna Vánoce Velikonoce Dobrodružná literatura Naučná literatura Předávání slabikářů v městské knihovně Beseda se spisovatelem J. Opatřilem Kapřík Metlík Nabídka nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Fragment Školní kolo soutěže Svátek poezie Okresní kolo Svátku poezie v Kroměříži Krajské kolo Svátku poezie Uherské Hradiště Školní kolo soutěže Mluvený projev Testy SCIO Srovnávací testy Školní časopis Click Třídní časopis Tahák a Lystí 9. ročník 7. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. ročník 2. ročník 48 žáků 6 žáků 1 žák 28 žáků 8. a 9. ročník 6. ročník VIII.B, VIII.A Cizí jazyky AJ se vyučuje v 1. a 2. ročníku jako kroužek, od 3. roč. jako povinný cizí jazyk s dotací 3 hodiny týdně. V 6.,7. a 9. roč. si žáci vybrali jako volitelný předmět Konverzace v AJ s dotací 1 hodina týdně. NJ a RJ se vyučoval jako další cizí jazyk v 7. a 8. ročníku s dotací 2 a 3 hodiny týdně. Byl otevřen i kroužek německého a ruského jazyka. 18

19 exkurze: Vánoční Vídeň Pobyt žáků 4. ročníku v přírodě s výukou anglického jazyka Pobytový zájezd do Londýna a okolí projekty: 45 žáků 39 žáků 12 žáků Anglický jazyk Naši sousedé tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích (Vánoce, Velikonoce, Halloween, Thanksgiving Day, Valentine s Day, St. Patricks Day) Já 3. ročník Moje město, Zdravá/nezdravá strav 4. ročník Módní přehlídka, Můj oblíbení sendvič 5. ročník Moje oblíbené místo 6. ročník Lidé, Zvířata 7. ročník Zábava/Volný čas 8. ročník Přestavování, Světové rekordy 8. a 9. ročník Oblíbený film 9. ročník Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém 8. roč. 18 žáci 9. roč. 11 žáků Německý jazyk Projekt Naši sousedé tradice a zvyky v německy mluvících zemích, reálie německy mluvících zemí Já, moje rodina, můj přítel, německy mluvící země v Powerpointu 7. a 8. ročník Ruský jazyk Projekt Naši sousedé tradice a zvyky v rusky mluvících zemích Olympijské hry v Soči Potraviny jiné aktivity: Relace a soutěž v řešení anglických křížovek ke Dni evropských jazyků Luštění křížovek ke svátku sv. Patrika Předvánoční luštění pro 1. stupeň za účasti ZŠ Loukov, Slavkov Prezentace o Londýně pro spolužáky 9. ročník Odebírání cizojazyčných časopisů a jejich využívání ve výuce EVVO Den stromů a Den Země Příprava žáků na školní akademi: Big Little, Funny Faces Fashion Show Biene Maja Solněčnyj krug 7. a 8. ročník 8. ročník 54 žáci. 6. a 7. roč. 5 žáků 5. ročník 1. ročník 5. ročník 7. a 8. ročník 7. a 8. ročník Matematika a její aplikace Matematická olympiáda ročník 22 žáci Klokan (kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín,Kadet) 192 žáci - mezinárodní matematická soutěž Pythagoriáda ročník 204 žáků Logická olympiáda (pořádaná Mensou ČR) 3 žáci SCIO testy 8. a 9. ročník Srovnávací testy 5.,6. ročník Ředitelské prověrky ročník 19

20 Informační a komunikační technologie využití počítačů ve vyučovacím procesu : - 1.,2., 3.ročník výukové programy ČJ, M pravidelně - 3. ročník svět kolem nás - dyslektický kroužek - nepovinný předmět Chytrá informatika, Informatika výukové program pro 6. ročník - EBP ročník - 2. stupeň využíval výukové programy hlavně v Čj, Aj, Nj, Z, M, - SCIO testy M, Čj 9. ročník před přijímacími zkouškami - výuka cizích jazyků probíhala i v multimediální učebně - plně využita byla učebna s interaktivní tabulí (Activ) jiné aktivity: - vedení archivu s fotodokumentací a videozáznamy školních akcí - vytváření plakátů, pozvánek, poděkování a jiných podkladových materiálů ke školním akcím - aktualizace www stránky školy - poskytování fotodokumentace k publikovaným článkům - široká spolupráce se všemi předmětovými komisemi při elektronickém zpracovávání úkolů týkajících se projektu EVVO - zajišťování chodu počítačové sítě Žákům je poskytováno vzdělávání v následujících oblastech: - základy obsluhy PC, Internet a elektronická pošta - textový editor Word - tabulkový kalkulátor Excel - multimediální prezentace v PowerPoint - tvorba internetových stránek - počítačová grafika a digitální fotografie - výukové programy - práce na projektech - učí se využívat a vytvářet studijní interaktivní materiály Člověk a jeho svět Projektové dny vytváření zdravého klimatu ve třídách a pravidel slušného chování Mezinárodní bezpečná škola 4. projektové dny pro ročník: Nebezpečí na podzim 2. ročník připravil 6. ročník Zimní úrazy 3. ročník připravil 7. ročník Nebezpečí na jaře 4. ročník připravil 8. ročník Nebezpečí o prázdninách 5. ročník připravil 9. ročník Projekty: Školní mléko ročník Ovoce do škol ročník Zdravé zuby ročník Plavecký výcvik 3. a 4. ročník Hasík preventivně výchovná činnost 2. ročník Den vody (EBP 8 a 9) 3. ročník Jaro ožívá (Ekotým) 3. ročník ZOO Lešná podnebné pásy 5. ročník Hvězdárna Vsetín 5. ročník Zubní hygiena ročník Dopravní výchova průkaz cyklisty 4. ročník 20

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 srpen 2010 Obsah: 1 Základní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více