Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha"

Transkript

1 Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha

2 Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava, Bartoňová, Karel Pančocha, Marie Vítková

3 Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na PdF MU Vychází ze: současných trendů v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí z legislativních možností inkluze dětí a žáků se SVP do běžných škol a školských zařízení v ČR daných školským zákonem (č. 561/2004 Sb. ve znění platných předpisů) a návazných vyhlášek

4 Bakalářský studijní program Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika Se specializacemi: 1. logopedie a surdopedie 2. psychopedie a somatopedie nebo oftalmopedie či etopedie Speciální pedagogika - komunikační techniky

5 Struktura Bc. studia Společenskovědní a univerzitní základ: 20 % Speciálněpedagogický základ: 30 % (základy psychopedie, logopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie) Medicínská propedeutika: 5 (pediatrie, neurologie, ORL, foniatrie, psychiatrie) Specializace: 15 % Odborná praxe: 30 %

6 Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika Obsahuje tři studijní obory Klasický studijní obor speciální pedagogika Dva nové studijní obory: Speciální pedagogika pro učitele Speciální andragogika

7 Studijní obor: Speciální pedagogika Specializace: logopedie a surdopedie Specializace: edukace jedinců s mentálním Specializace: edukace jedinců více vad Specializace: edukace jedinců s poruchami chování

8 Speciální pedagogika pro učitele Základním předmětem oboru Speciální pedagogika pro učitele je inkluzivní didaktika se zaměřením na 1. stupni ZŠ, která se vyučuje v předmětech: Didaktika předmětu - matematika Didaktika předmětu - český jazyk Strategie ve vzdělávání žáků se SVP v heterogenních skupinách běžných škol

9 Speciální pedagogika pro učitele Specializace: edukace jedinců s mentálním postižením Specializace: edukace jedinců s více vadami Specializace: rozvoj komunikačních schopností u žáků s mentálním postižením Specializace: edukace jedinců se zrakovým postižením a přidruženým mentálním postižením

10 Speciální andragogika Základním předmětem oboru Speciální andragogika je předmět speciální andragogika vyučovaný ve čtyřech blocích. Je zaměřen na období dospělosti a stáří osob s postižením, orientován na podporu jedince s postižením v kritických bodech jeho životní dráhy a na odstraňování bariér, které zabraňují jeho plné sociální participaci.

11 Speciální andragogika Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování

12 Struktura Mgr. studia Společenskovědní a univerzitní základ: 20 % (pedagogika a psychologie (SZZ), cizí jazyk) Speciálněpedagogický základ: 30 % (SPU, didaktiky předmětů pro 1. stupeň se SVP, metodologie, speciální andragogika) Medicínská propedeutika: 5 % Specializace podle oborů: 15 % Odborná praxe: 30 %

13 Silné stránky oboru Speciální pedagogika Diferencované, teoreticky a prakticky koncipované studium speciální pedagogiky s cílem osvojit si kompetence speciálního pedagoga se zaměřením na zvolený studijní obor a vybranou specializaci na široké bázi interdisciplinárních a internacionálních poznatků inkluzivního vzdělávání jedinců se SVP

14 Speciální pedagogika v oboru učitelství pro ZŠ nebo SŠ Zařazení předmětu Speciální pedagogika do bakalářského studia Zařazení předmětu Inkluzivního vzdělávání do navazujícího magisterského studia po dobu jednoho semestru Učitelství pro základní nebo střední školy na PdF MU, PřF MU, FSS MU

15 Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání IVIV IVIV vznikl vyčleněním z katedry speciální pedagogiky (2010) s cílem: Intenzivně se podílet na rozvoji výzkumné a tvůrčí činnosti podporující inkluzi ve školách Podílet se na přípravě doktorandů DSP Speciální pedagogika Stát se platformou pro rozvoj mladých výzkumníků Spolupracovat s praxí (školy, školská zařízení, neziskové organizace)

16 Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV Předmětem výzkumného šetření byla systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se (SVP) v základní škole s cílem syntetizovat didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky. Realizace probíhala v základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.

17 SWOT analýza výstupy z výzkumů Z realizovaných výzkumů (VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV , záznamu v IS MU) vyplynulo, že školy hlavního vzdělávacího proudu jsou vstřícné myšlence inkluzivního vzdělávání žáků se SVP; Ve školství jsou vytvořeny legislativní podmínky pro inkluzi Z provedených výzkumných šetření vyplývá, že na školách se podmínky pro inkluzivní vzdělávání (personální, organizační, materiální) zlepšují jen pomalu. (Kratochvílová, Havel, Filová 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Bartoňová, Vítková 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Opatřilová 2009, 2010, 2013, Vojtová 2010, 2013, Klenková 2013, Brožová 2010, Chaloupková 2011, Bočková 2011, Fialová 2011, Hricová 2011, Horáková 2011, 2012, Bytešníková 2012, Sychrová 2012, Franková 2012, Doležalová, 2012, Girglová 2013, Nováková, J. 2013, Bartoňová, 2013, Friedmann 2011, 2012, Bartoňová, Bytešníková 2012, Opatřilová, Nováková 2012, Pančocha, Procházková 2011, 2012, 2013, Pančocha, Vítková 2013).

18 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace Mezioborový výzkumný projekt Masarykovy univerzity, Brno Téma inkluze je pojato jako interdisciplinární problém, který umožňuje jeho komplexnější uchopení bez limitu oborovosti. Výzkumný projekt nahlíží na inkluzi z několika klíčových perspektiv: vzdělávací politiky, organizačně řídící pedagogicko-didaktické medicínské psychologické sociologické

19 Perspektiva vzdělávací politiky Perspektiva organizačně řídící Pedagogicko-didaktická perspektiva Speciálněpedagogická perspektiva Medicínská perspektiva Psychologická perspektiva Sociologická perspektiva

20 Děkujeme za pozornost