PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ"

Transkript

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILIT 2004 PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ Číslo projektu: CZ/04/A/A/PL/ Plánované období projektu (od-do) Zahrnuje období přípravy, realizace stáží/výměn, vyhodnocení, šíření výsledků. (Maximální možné období projektu: ) Plánované období realizace stáží/výměn (od-do) Od data prvního výjezdu do data návratu z poslední stáže/výměny Název organizace předkladatele/kontrahenta JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Právní statut Přiložte kopii zakládací listiny, pokud jste již tak neučinili v přihlášce. IČO: Kraj: Praha církevní škola NUTS 1 : CZ01 PRAHA Statutární zástupce organizace Jméno a příjmení ThLic. Mgr. Michael Martinek Funkce v organizaci: ředitel Já níže podepsaný potvrzuji, že informace v tomto formuláři jsou správné a mohou být zahrnuty do smlouvy o příspěvku z programu Leonardo da Vinci. (originální podpis statutárního zástupce) V Praze dne Razítko organizace kontrahenta: 1 Viz příloha 4c - Kódy

2 DOPLNĚNÍ / REVIZE PROJEKTU Uveďte přepracované části projektu pod čísly a názvy kapitol/bodů přihlášky, kterých se týkají. Tuto část vyplňují pouze ti předkladatelé, kteří obdrželi požadavek na doplnění projektu nebo přepracování některé části přihlášky. (Připojte další stránky dle potřeby) 2. Zdůvodnění projektového návrhu 2.1. Potřeby, na které projekt reaguje Stáže studentů v sociálních zařízeních ve Velké Británii reagují na nezbytnost získávání praktických pracovních zkušeností v průběhu studia. Studenti absolvují během studia povinné praxe v různých typech tuzemských zařízeních. Pracovní stáž ve Velké Británii jim přinese možnost srovnání pracovních postupů a metod práce na mezinárodní úrovni. Budou pak lépe vybaveni pro svoji profesionální kariéru, neboť praktické zkušenost ze zahraničí jim umožní vhled do problematiky sociální práce přímo ve státě, z kterého k nám proniká velké množství konkrétních návrhů pro poskytování sociálních služeb (viz např. současná reforma sociálních služeb v ČR s použitím česko-britského projektu Podpora MPSV při reformě sociálních služeb ). Studenti získají praktické zkušenosti s kvalitou a úrovní sociálních služeb poskytovaných v jednom z původních členských států EU Partnerské organizace v přijímající zemi Partnerské organizace hrají v předkládaném projektu následující role: a/ hostitelská zařízení, kde budou studenti absolvovat své praktické stáže. b/ organizace dávají studentům k dispozici své knihovny a archívy, odkud studenti mohou čerpat podklady pro sestavování anglicko-českého slovníku odborné terminologie. c/ zajišťují mentoring konkrétní osoba, která monitoruje pracovní program studenta a jeho dosažené odborné kompetence. Na počátku stáže sestaví mentor se studentem individuální plán zahrnující odborné kompetence, které by si student měl osvojit a stanoví konkrétní pracovní zařazení studenta. Mentor je také nápomocen studentům při vyhledávání odborné terminologie a na závěr stáže se studentem zhodnotí její průběh, dosažené kompetence a vypracují návrh pro další možné směřování odborného vzdělávání a získávání praktických dovedností. d/ výměna informací o průběhu odborné stáže mezi VOŠ Jabok a partnerskými zařízeními e/ návrhy témat k supervizním seminářům po skončení stáže na VOŠ Jabok f/ odborná garance stáže g/ vystavení certifikátu o absolvované stáži. Pracovní program, sledování projektu a tutoring - Revidovat program a zařadit pracovní část Stáž / výměna V každém běhu stáže (4 týdny, 10 studentů): - příjezd na pracoviště - podání zprávy tutorovi 3

3 - konzultace s mentorem, vymezení zařazení studenta do provozu pracoviště, sestavení individuálního plánu pro pracovní program na pracovišti - seznámení se s pracovištěm, pracovníky - pasivní činnost na pracovišti (studium písemných materiálů, náslechy, studium odborné literatury) - aktivní činnost na pracovišti praktické činnosti v rámci pracoviště - získávání odborných kompetencí stanovených v individuálním plánu prostřednictvím vykonávané pracovní stáže - konzultace s pracovníky partnerských zařízení - vedení deníku o průběhu odborné stáže - vyhledávání odborné terminologie a tvorba základů pro materiál k sestavení slovníku - každodenní kontakt studenta s mentorem - po 1. a 2. týdnu stáže student s mentorem provedou revizi individuálního plánu, zhodnocení dosahování odborných kompetencí - průběžné informování tutora o průběhu odborné stáže a práci na slovníku terminologie (mail, telefon, fax) minimálně 1 x týdně - na konci stáže setkání s mentorem a zhodnocení naplnění kontraktu a získání odborných kompetencí Tutoring a mentoring Sledování projektu a tutoring: Sledováním průběhu projektu a s ním spojených odborných stáží studentů v zařízení v UK je za VOŠ Jabok pověřen tutor (Mgr. Ondřej Fischer). Po celou dobu stáží je v kontaktu se studenty (způsob tohoto kontaktu byl popsán). Tutor je také v častém kontaktu s mentorem ze zařízení v UK. Společně se snaží vytvořit co nejvhodnější podmínky pro využití stáže a získávání pracovních zkušeností se sociální prací v partnerských zařízeních. Úkoly tutora: - předběžná návštěva partnerských zařízení před započetím prvního běhu mobilit - podepsání smlouvy o kvalitě odborné stáže - rozdělení studentů na konkrétní místa (do partnerských organizací) - předá studentům materiály potřebné pro jejich zapojení do práce v rámci projektu (formuláře pro účastníky) - zajištění bezproblémového předání jízdenek studentům a jejich odjezd na místa stáží - kontakt se studenty i mentorem dohled nad sestavením kontraktu o pracovní odborné stáži (sestaví mentor se studentem) tutor jej obdrží el. poštou - přijímá každý týden od studenta zprávu o průběhu zapojování do prac. procesu v partnerské organizaci a o konkrétních krocích v práci na sestavení slovníku odborné terminologie - koordinace práce studentů na slovníku odborné terminologie, regulace činností jednotlivých studentů - po uskutečnění každého běhu mobility uskutečnění supervizního semináře - ihned po příjezdu neprodleně od účastníků přijímá a shromažďuje vyplněné formuláře pro účastníky - ve spolupráci se studenty a jazykovými pedagogy sestavuje z dodaných materiálů slovník odborné terminologie 5 Řízení projektu přípravná fáze prvního běhu mobility 4

4 - informace pro studenty o možnosti zapojení se do projektu - podepsání partnerských smluv, vyjednání ubytování a stravování pro účastníky stáže, zajištění dopravy, pojištění, pohovor s potenciálními účastníky a výběr -. Sepsání smluv s účastníky. - návštěva tutora v partnerských zařízeních - vybrání konkrétních účastníků a předjednání umístění konkrétního studenta v konkrétním partnerském zařízení leden vypsání prvního semestru volitelného semináře četba odborných anglických textů pro studenty participující na projektu - zápis studentů participujících na projektu, informační schůzka - pravidelné semináře četby odborných anglických textů (s hodinovou dotací90 minut/ 1 týden) první běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích (v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka) - vytváření podkladů pro vznik slovníku odborné terminologie, výběr vhodné odborné literatury v místech stáží květen supervizní seminář pro účastníky prvního běhu - evaluace stáže a účastníka, udělení zápočtu za stáž - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení prvního běhu stáže jazyková a kulturní příprava studentů participujících na projektu formou jazykového kurzu pro účastníky tří běhů mobilit - diskuze a přednášky s pracovníky partnerských organizací na škole Jabok září leden 2006 (zimní semestr), únor 2006 červen 2006 (letní semestr) - jazykově zaměřený seminář četba odborných textů (zimní a letní semestr) - práce na slovníku terminologie (během semináře, osobní konzultace s lektory jazyka) - na základě splnění povinností udělení zápočtů za seminář četba odborných textů - přípravná fáze druhého běhu mobility (viz přípravná fáze prvního běhu s výjimkou jazykového kurzu) 5

5 druhý běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích (v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka) - v průběhu pobytu studenti pracují na vlastním seznamu odborných termínů a připravují pracovní verzi slovníku s využitím materiálů studentů z prvního běhu stáže říjen, listopad zhodnocení druhého běhu stáží schůzka pedagogů se studenty, supervizní seminář - udělení zápočtů studentům za prázdninovou praxi v partnerských zařízeních - udělení zápočtů z výběrového semináře četba odborných anglických textů na základě zpracované a utříděné terminologie - zápis studentů do dalšího semestru výběrového semináře četba odborných anglických textů třetí běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka - dokončování prací na slovníku odborné terminologie, doplnění nových termínů - jazykové korektury slovníku odborné terminologie ve spolupráci s pracovníky partnerských organizací květen supervizní seminář pro účastníky třetího běhu - evaluace stáže a účastníka, udělení zápočtu za stáž - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení třetího běhu stáže - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení průběhu celého projektového období, odborné úrovně slovníku a validace zlepšení jazykových znalostí studentů pomocí srovnávacího testu - závěrečné jazykové korektury slovníku, redakce - distribuce slovníku do spolupracujících sociálních institucí a škol - prezentace uskutečněného projektu na webových stránkách školy - příprava dalších aktivit provozovaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi (jazykové kurzy, návštěva pracovníků partnerských organizací na Jaboku ap.) - vypracování závěrečné zprávy o průběhu projektu 6 Diseminace - šíření informací Použití praktických zkušeností z partnerských zařízení v UK v průběhu tuzemských praxí 6

6 Použití mezinárodní zkušenosti z praxe sociální práce v teoretické výuce sociální politiky a sociální práce Účast na seminářích věnovaných sociální práci v Evropě, možnost podílet se na odborných diskuzích Použití získané slovní zásoby pro odbornou specializaci výuky anglického jazyka Prohloubení spolupráce školy s partnerskými organizacemi Semináře o zahraničních stážích uspořádané účastníky stáží pro zájemce z řad studentů školy, kteří v budoucnosti uvažují o možnosti zahraniční stáže, příp. pracovního pobytu v zahraničí Zprávy účastníků stáže budou k dispozici ve školní knihovně a na www stránkách školy. Na www stránkách školy budou zveřejněny podrobné informace o projektu a bude zde rovněž dostupný slovník odborných termínů. Umístění odkazů na www stránky partnerských organizací o probíhající spolupráci s VOŠ Jabok Prezentace programu Leonardo da Vinci v budově školy (plakáty) Průběžné informování studentů o spolupráci s partnerskými organizacemi prostřednictvím vyhrazené školní nástěnky Uspořádání výstavy v budouvě školy, která bude dokumentovat průběh projektu, fotodokumentaci, prezentace partnerských zařízeních Distribuce slovníku pojmů středním a VOŠ školám sociálně-zdravotnického zaměření na území ČR Distribuce slovníku pojmů neziskovým organizacím v sociálním sektoru, především těm, se kterými škola spolupracuje, a partnerským organizacím. Slovník pojmů dodáme rovněž k další distribuci Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Slovník odborných termínů bude používán pro další výuku jazyků na naší škole. Zkušenosti s vytvářením slovníku budou prezentovány během workshopu pro ostatní učitele jazyků na Jaboku a dalším zájemcům z jiných škol s podobným zaměřením. Absolventské práce studentů, kteří získali některé podklady k sepsání během stáže, budou také k dispozici v knihovně školy. Vyučující Jaboku budou prezentovat zkušenosti s projektem a nové metody vzdělávání osob v počátečním odborném vzdělávání na konferencích a seminářích, kterých se zúčastní. Dále budou při vzájemných setkáních informovat o metodách a zkušenostech pedagogy z partnerských škol ze zahraničí. 7

7 Tabulky partnerů INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ ODPOVĚDNÝCH ZA VYSÍLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V následující tabulce uveďte v řádku A1 údaje o předkladatelské organizaci, v řádku A2 údaje o koordinátorské organizaci, v řádcích A3 a dále údaje o dalších vysílajících organizacích (jsou-li v projektu uvedeny) BEZE ZMĚN Č. KÓD ZEMĚ 2 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Beze změn Beze změn Beze změn NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX CELKEM POČET VYSÍLANÝCH ÚČASTNÍKŮ VYSÍLANÝCH 2 Použijte, prosím, kódy zemí uvedené v tabulce kódů z přihlášky. Uvádějte organizace v abecedním pořadí zemí. 3 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 8

8 INFORMACE O PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍCH ODPOVĚDNÝCH ZA PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V tabulce uveďte pouze ty partnerské organizace, které jsou konečné přijímající organizace (hostitelské), v nichž probíhá praxe/výměna. Č. KÓD ZEMĚ 4 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 5 NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX POČET PŘIJÍMANÝCH ÚČASTNÍKŮ B1 UK ROCC Zastřešující organizace nadací soc. pracovníků OPR Fairways House, Mounth Pleasant Road, Southampton, S014 OQB B2 UK Mildmay Hospital UK O Hackney Road, London, E2 7NA B3 UK Winged Fellowship Trust OST Pentoville Road, London N1 9XD B4 B5 B CELKEM 30 4 Použijte, prosím, kódy zemí uvedené v tabulce kódů z přihlášky. Uvádějte organizace v abecedním pořadí zemí. 5 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 9

9 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSTATNÍCH PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ Uveďte pouze ty partnerské organizace, které nevysílají účastníky ani nejsou konečnou přijímající organizací. Č. KÓD ZEMĚ 6 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 7 C1 C2 C3 C4 C5 NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX 6 Použijte, prosím kódy zemí uvedené v příloze č.3. Uveďte partnerské organizace v abecedním pořadí podle zemí. 7 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 10

10 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE Projekt č. CZ/04/A/ /134. PŘEHLED STÁŽÍ/VÝMĚN a rozpis příspěvku Leonardo PŘÍMÍ ÚČASTNÍCI Částky v EUR Č. běhu * Cílová země Plánovaný začátek a konec stáže/výměny (od - do) datum Doba trvání stáže/ výměny (týdny) Počet účastníků Počet osobo/ týdnů F=DxE řízení projektu Příspěvek Leonardo na jednotlivé náklady v přepočtu na 1 účastníka ** doprava *** pojištění pobytové náklady jazyková příprava Souhrnný příspěvek Leonardo na 1 účastníka v běhu L=G+H+I+J +K Celkový příspěvek Leonardo na běh ( na všechny účastníky v běhu) M = E x L A B C D E F G H I J K L M Celkem * Během se rozumí skupina jednotlivých stáží/výměn se stejnými atributy: stejná přijímající země a stejná délka pobytu. Pro každý běh použijte jeden řádek. ** Příspěvky nesmí překročit limity na jednoho účastníka uvedené v administrativní a finanční příručce. *** Dopravou se rozumí doprava z ČR na místo stáže/výměny a zpět (místní doprava je součástí pobytových nákladů) LEONARDO DA VINCI PROGRAMME Application form Mobility

11 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE PŘEHLED STÁŽÍ/VÝMĚN a rozpis příspěvku Leonardo (str 2) DOPROVODNÉ OSOBY Částky v EUR Tuto tabulku vyplníte pouze v případě, že vám byla v projektu odsouhlasena doprovázející osoba (pro nezletilé nebo znevýhodněné/hendikepované účastníky) Číslo běhu * Cílová země Plánovaný začátek a konec pobytu (od - do) datum Doba trvání pobytu (v týdnech) Počet doprovodných osob Celkový příspěvek Leonardo ** na 1 doprovodnou osobu A B C D E F H I Celkový příspěvek Leonardo na běh na doprovodné osoby G = E x F Celkem * Číslo běhu, jehož se doprovodná osoba účastní jako doprovod, musí odpovídat číslu příslušného běhu v tabulce Přímí účastníci ** Příspěvek na doprovodnou osobu nesmí být vyšší než příspěvek na přímého účastníka. Na příspěvek na řízení a monitorování není nárok, ani na příspěvek na jazykovou a kulturní přípravu. LEONARDO DA VINCI PROGRAMME Application form Mobility

12 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE Projekt č. CZ/04/A/ /134. REVIDOVANÝ ROZPOČET Náklady Řízení projektu na řízení projektu Eventuální náklady na cestovné u malých projektů (hendikepovaní a znevýhodnění účastníci) 8 Mezisoučet Mobilita Doprava: a) účastníci PLÁNOVANÉ NÁKLADY (EUR) Příspěvek Leonardo ZDROJE FINANCOVÁNÍ (EUR) Vlastní zdroje partnerů Ostatní zdroje b) doprovodné osoby Pojištění: a) účastníci b) doprovodné osoby Pobytové náklady: a) účastníci b) doprovodné osoby Mezisoučet Ostatní Jazyková, odborná a kulturní příprava 9 Mezisoučet CELKEM Příspěvek na přípravu prvního návrhu projektu pro malý a střední podnik 10 8 Podmínky financování těchto nákladů viz Administrativní a finanční příručka pro projekty mobilit 9 Finanční příspěvek na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu se poskytuje pouze účastníkům projektů stáží. 10 Součet příspěvku na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu a příspěvku pro MSP nesmí překročit 10% celkového příspěvku z programu Leonardo da Vinci. 13

13 Příloha tabulky rozpočtu projektu PODROBNÝ ROZPOČET Uveďte podrobnou specifikaci všech nákladů projektu a zdrojů jejich financování. Struktura podrobného rozpočtu musí odpovídat struktuře rozpočtu Leonardo. Tuto část vyplňují ti předkladatelé, kteří podrobný rozpočet k přihlášce nepřiložili a/nebo ti, kteří obdrželi požadavek na doplnění či přepracování rozpočtu. Podrobný rozpočet je uveden na následujících dvou listech. (Připojte další stránku dle potřeby) 14

14 BANKOVNÍ ÚDAJE Pozor: Informace ohledně otevření účtu jsou uvedeny v předsmluvním formuláři. Číslo projektu: CZ/04/A/PL/ Majitel účtu JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (organizace kontrahenta): Adresa: Salmovská 8, Praha 2, Název banky: Pobočka: Volksbank CZ, a.s. pobočka Praha - Lazarská Adresa: Lazarská 8, Praha 2, Číslo účtu v EUR: /6800 IBAN: CZ BIC (SWIFT): BICVBOECZ2X Účet pro příspěvek Leonardo musí být zvláštní účet otevřený v měně Euro. Jméno a podpis statutárního zástupce organizace kontrahenta: ThLic. Mgr. Michael Martinek (jméno) Datum: Razítko organizace kontrahenta: Příloha: kopie smlouvy o otevření účtu 15

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více