PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ"

Transkript

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILIT 2004 PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ Číslo projektu: CZ/04/A/A/PL/ Plánované období projektu (od-do) Zahrnuje období přípravy, realizace stáží/výměn, vyhodnocení, šíření výsledků. (Maximální možné období projektu: ) Plánované období realizace stáží/výměn (od-do) Od data prvního výjezdu do data návratu z poslední stáže/výměny Název organizace předkladatele/kontrahenta JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Právní statut Přiložte kopii zakládací listiny, pokud jste již tak neučinili v přihlášce. IČO: Kraj: Praha církevní škola NUTS 1 : CZ01 PRAHA Statutární zástupce organizace Jméno a příjmení ThLic. Mgr. Michael Martinek Funkce v organizaci: ředitel Já níže podepsaný potvrzuji, že informace v tomto formuláři jsou správné a mohou být zahrnuty do smlouvy o příspěvku z programu Leonardo da Vinci. (originální podpis statutárního zástupce) V Praze dne Razítko organizace kontrahenta: 1 Viz příloha 4c - Kódy

2 DOPLNĚNÍ / REVIZE PROJEKTU Uveďte přepracované části projektu pod čísly a názvy kapitol/bodů přihlášky, kterých se týkají. Tuto část vyplňují pouze ti předkladatelé, kteří obdrželi požadavek na doplnění projektu nebo přepracování některé části přihlášky. (Připojte další stránky dle potřeby) 2. Zdůvodnění projektového návrhu 2.1. Potřeby, na které projekt reaguje Stáže studentů v sociálních zařízeních ve Velké Británii reagují na nezbytnost získávání praktických pracovních zkušeností v průběhu studia. Studenti absolvují během studia povinné praxe v různých typech tuzemských zařízeních. Pracovní stáž ve Velké Británii jim přinese možnost srovnání pracovních postupů a metod práce na mezinárodní úrovni. Budou pak lépe vybaveni pro svoji profesionální kariéru, neboť praktické zkušenost ze zahraničí jim umožní vhled do problematiky sociální práce přímo ve státě, z kterého k nám proniká velké množství konkrétních návrhů pro poskytování sociálních služeb (viz např. současná reforma sociálních služeb v ČR s použitím česko-britského projektu Podpora MPSV při reformě sociálních služeb ). Studenti získají praktické zkušenosti s kvalitou a úrovní sociálních služeb poskytovaných v jednom z původních členských států EU Partnerské organizace v přijímající zemi Partnerské organizace hrají v předkládaném projektu následující role: a/ hostitelská zařízení, kde budou studenti absolvovat své praktické stáže. b/ organizace dávají studentům k dispozici své knihovny a archívy, odkud studenti mohou čerpat podklady pro sestavování anglicko-českého slovníku odborné terminologie. c/ zajišťují mentoring konkrétní osoba, která monitoruje pracovní program studenta a jeho dosažené odborné kompetence. Na počátku stáže sestaví mentor se studentem individuální plán zahrnující odborné kompetence, které by si student měl osvojit a stanoví konkrétní pracovní zařazení studenta. Mentor je také nápomocen studentům při vyhledávání odborné terminologie a na závěr stáže se studentem zhodnotí její průběh, dosažené kompetence a vypracují návrh pro další možné směřování odborného vzdělávání a získávání praktických dovedností. d/ výměna informací o průběhu odborné stáže mezi VOŠ Jabok a partnerskými zařízeními e/ návrhy témat k supervizním seminářům po skončení stáže na VOŠ Jabok f/ odborná garance stáže g/ vystavení certifikátu o absolvované stáži. Pracovní program, sledování projektu a tutoring - Revidovat program a zařadit pracovní část Stáž / výměna V každém běhu stáže (4 týdny, 10 studentů): - příjezd na pracoviště - podání zprávy tutorovi 3

3 - konzultace s mentorem, vymezení zařazení studenta do provozu pracoviště, sestavení individuálního plánu pro pracovní program na pracovišti - seznámení se s pracovištěm, pracovníky - pasivní činnost na pracovišti (studium písemných materiálů, náslechy, studium odborné literatury) - aktivní činnost na pracovišti praktické činnosti v rámci pracoviště - získávání odborných kompetencí stanovených v individuálním plánu prostřednictvím vykonávané pracovní stáže - konzultace s pracovníky partnerských zařízení - vedení deníku o průběhu odborné stáže - vyhledávání odborné terminologie a tvorba základů pro materiál k sestavení slovníku - každodenní kontakt studenta s mentorem - po 1. a 2. týdnu stáže student s mentorem provedou revizi individuálního plánu, zhodnocení dosahování odborných kompetencí - průběžné informování tutora o průběhu odborné stáže a práci na slovníku terminologie (mail, telefon, fax) minimálně 1 x týdně - na konci stáže setkání s mentorem a zhodnocení naplnění kontraktu a získání odborných kompetencí Tutoring a mentoring Sledování projektu a tutoring: Sledováním průběhu projektu a s ním spojených odborných stáží studentů v zařízení v UK je za VOŠ Jabok pověřen tutor (Mgr. Ondřej Fischer). Po celou dobu stáží je v kontaktu se studenty (způsob tohoto kontaktu byl popsán). Tutor je také v častém kontaktu s mentorem ze zařízení v UK. Společně se snaží vytvořit co nejvhodnější podmínky pro využití stáže a získávání pracovních zkušeností se sociální prací v partnerských zařízeních. Úkoly tutora: - předběžná návštěva partnerských zařízení před započetím prvního běhu mobilit - podepsání smlouvy o kvalitě odborné stáže - rozdělení studentů na konkrétní místa (do partnerských organizací) - předá studentům materiály potřebné pro jejich zapojení do práce v rámci projektu (formuláře pro účastníky) - zajištění bezproblémového předání jízdenek studentům a jejich odjezd na místa stáží - kontakt se studenty i mentorem dohled nad sestavením kontraktu o pracovní odborné stáži (sestaví mentor se studentem) tutor jej obdrží el. poštou - přijímá každý týden od studenta zprávu o průběhu zapojování do prac. procesu v partnerské organizaci a o konkrétních krocích v práci na sestavení slovníku odborné terminologie - koordinace práce studentů na slovníku odborné terminologie, regulace činností jednotlivých studentů - po uskutečnění každého běhu mobility uskutečnění supervizního semináře - ihned po příjezdu neprodleně od účastníků přijímá a shromažďuje vyplněné formuláře pro účastníky - ve spolupráci se studenty a jazykovými pedagogy sestavuje z dodaných materiálů slovník odborné terminologie 5 Řízení projektu přípravná fáze prvního běhu mobility 4

4 - informace pro studenty o možnosti zapojení se do projektu - podepsání partnerských smluv, vyjednání ubytování a stravování pro účastníky stáže, zajištění dopravy, pojištění, pohovor s potenciálními účastníky a výběr -. Sepsání smluv s účastníky. - návštěva tutora v partnerských zařízeních - vybrání konkrétních účastníků a předjednání umístění konkrétního studenta v konkrétním partnerském zařízení leden vypsání prvního semestru volitelného semináře četba odborných anglických textů pro studenty participující na projektu - zápis studentů participujících na projektu, informační schůzka - pravidelné semináře četby odborných anglických textů (s hodinovou dotací90 minut/ 1 týden) první běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích (v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka) - vytváření podkladů pro vznik slovníku odborné terminologie, výběr vhodné odborné literatury v místech stáží květen supervizní seminář pro účastníky prvního běhu - evaluace stáže a účastníka, udělení zápočtu za stáž - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení prvního běhu stáže jazyková a kulturní příprava studentů participujících na projektu formou jazykového kurzu pro účastníky tří běhů mobilit - diskuze a přednášky s pracovníky partnerských organizací na škole Jabok září leden 2006 (zimní semestr), únor 2006 červen 2006 (letní semestr) - jazykově zaměřený seminář četba odborných textů (zimní a letní semestr) - práce na slovníku terminologie (během semináře, osobní konzultace s lektory jazyka) - na základě splnění povinností udělení zápočtů za seminář četba odborných textů - přípravná fáze druhého běhu mobility (viz přípravná fáze prvního běhu s výjimkou jazykového kurzu) 5

5 druhý běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích (v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka) - v průběhu pobytu studenti pracují na vlastním seznamu odborných termínů a připravují pracovní verzi slovníku s využitím materiálů studentů z prvního běhu stáže říjen, listopad zhodnocení druhého běhu stáží schůzka pedagogů se studenty, supervizní seminář - udělení zápočtů studentům za prázdninovou praxi v partnerských zařízeních - udělení zápočtů z výběrového semináře četba odborných anglických textů na základě zpracované a utříděné terminologie - zápis studentů do dalšího semestru výběrového semináře četba odborných anglických textů třetí běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka - dokončování prací na slovníku odborné terminologie, doplnění nových termínů - jazykové korektury slovníku odborné terminologie ve spolupráci s pracovníky partnerských organizací květen supervizní seminář pro účastníky třetího běhu - evaluace stáže a účastníka, udělení zápočtu za stáž - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení třetího běhu stáže - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení průběhu celého projektového období, odborné úrovně slovníku a validace zlepšení jazykových znalostí studentů pomocí srovnávacího testu - závěrečné jazykové korektury slovníku, redakce - distribuce slovníku do spolupracujících sociálních institucí a škol - prezentace uskutečněného projektu na webových stránkách školy - příprava dalších aktivit provozovaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi (jazykové kurzy, návštěva pracovníků partnerských organizací na Jaboku ap.) - vypracování závěrečné zprávy o průběhu projektu 6 Diseminace - šíření informací Použití praktických zkušeností z partnerských zařízení v UK v průběhu tuzemských praxí 6

6 Použití mezinárodní zkušenosti z praxe sociální práce v teoretické výuce sociální politiky a sociální práce Účast na seminářích věnovaných sociální práci v Evropě, možnost podílet se na odborných diskuzích Použití získané slovní zásoby pro odbornou specializaci výuky anglického jazyka Prohloubení spolupráce školy s partnerskými organizacemi Semináře o zahraničních stážích uspořádané účastníky stáží pro zájemce z řad studentů školy, kteří v budoucnosti uvažují o možnosti zahraniční stáže, příp. pracovního pobytu v zahraničí Zprávy účastníků stáže budou k dispozici ve školní knihovně a na www stránkách školy. Na www stránkách školy budou zveřejněny podrobné informace o projektu a bude zde rovněž dostupný slovník odborných termínů. Umístění odkazů na www stránky partnerských organizací o probíhající spolupráci s VOŠ Jabok Prezentace programu Leonardo da Vinci v budově školy (plakáty) Průběžné informování studentů o spolupráci s partnerskými organizacemi prostřednictvím vyhrazené školní nástěnky Uspořádání výstavy v budouvě školy, která bude dokumentovat průběh projektu, fotodokumentaci, prezentace partnerských zařízeních Distribuce slovníku pojmů středním a VOŠ školám sociálně-zdravotnického zaměření na území ČR Distribuce slovníku pojmů neziskovým organizacím v sociálním sektoru, především těm, se kterými škola spolupracuje, a partnerským organizacím. Slovník pojmů dodáme rovněž k další distribuci Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Slovník odborných termínů bude používán pro další výuku jazyků na naší škole. Zkušenosti s vytvářením slovníku budou prezentovány během workshopu pro ostatní učitele jazyků na Jaboku a dalším zájemcům z jiných škol s podobným zaměřením. Absolventské práce studentů, kteří získali některé podklady k sepsání během stáže, budou také k dispozici v knihovně školy. Vyučující Jaboku budou prezentovat zkušenosti s projektem a nové metody vzdělávání osob v počátečním odborném vzdělávání na konferencích a seminářích, kterých se zúčastní. Dále budou při vzájemných setkáních informovat o metodách a zkušenostech pedagogy z partnerských škol ze zahraničí. 7

7 Tabulky partnerů INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ ODPOVĚDNÝCH ZA VYSÍLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V následující tabulce uveďte v řádku A1 údaje o předkladatelské organizaci, v řádku A2 údaje o koordinátorské organizaci, v řádcích A3 a dále údaje o dalších vysílajících organizacích (jsou-li v projektu uvedeny) BEZE ZMĚN Č. KÓD ZEMĚ 2 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Beze změn Beze změn Beze změn NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX CELKEM POČET VYSÍLANÝCH ÚČASTNÍKŮ VYSÍLANÝCH 2 Použijte, prosím, kódy zemí uvedené v tabulce kódů z přihlášky. Uvádějte organizace v abecedním pořadí zemí. 3 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 8

8 INFORMACE O PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍCH ODPOVĚDNÝCH ZA PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V tabulce uveďte pouze ty partnerské organizace, které jsou konečné přijímající organizace (hostitelské), v nichž probíhá praxe/výměna. Č. KÓD ZEMĚ 4 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 5 NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX POČET PŘIJÍMANÝCH ÚČASTNÍKŮ B1 UK ROCC Zastřešující organizace nadací soc. pracovníků OPR Fairways House, Mounth Pleasant Road, Southampton, S014 OQB B2 UK Mildmay Hospital UK O Hackney Road, London, E2 7NA B3 UK Winged Fellowship Trust OST Pentoville Road, London N1 9XD B4 B5 B CELKEM 30 4 Použijte, prosím, kódy zemí uvedené v tabulce kódů z přihlášky. Uvádějte organizace v abecedním pořadí zemí. 5 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 9

9 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSTATNÍCH PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ Uveďte pouze ty partnerské organizace, které nevysílají účastníky ani nejsou konečnou přijímající organizací. Č. KÓD ZEMĚ 6 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 7 C1 C2 C3 C4 C5 NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX 6 Použijte, prosím kódy zemí uvedené v příloze č.3. Uveďte partnerské organizace v abecedním pořadí podle zemí. 7 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 10

10 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE Projekt č. CZ/04/A/ /134. PŘEHLED STÁŽÍ/VÝMĚN a rozpis příspěvku Leonardo PŘÍMÍ ÚČASTNÍCI Částky v EUR Č. běhu * Cílová země Plánovaný začátek a konec stáže/výměny (od - do) datum Doba trvání stáže/ výměny (týdny) Počet účastníků Počet osobo/ týdnů F=DxE řízení projektu Příspěvek Leonardo na jednotlivé náklady v přepočtu na 1 účastníka ** doprava *** pojištění pobytové náklady jazyková příprava Souhrnný příspěvek Leonardo na 1 účastníka v běhu L=G+H+I+J +K Celkový příspěvek Leonardo na běh ( na všechny účastníky v běhu) M = E x L A B C D E F G H I J K L M Celkem * Během se rozumí skupina jednotlivých stáží/výměn se stejnými atributy: stejná přijímající země a stejná délka pobytu. Pro každý běh použijte jeden řádek. ** Příspěvky nesmí překročit limity na jednoho účastníka uvedené v administrativní a finanční příručce. *** Dopravou se rozumí doprava z ČR na místo stáže/výměny a zpět (místní doprava je součástí pobytových nákladů) LEONARDO DA VINCI PROGRAMME Application form Mobility

11 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE PŘEHLED STÁŽÍ/VÝMĚN a rozpis příspěvku Leonardo (str 2) DOPROVODNÉ OSOBY Částky v EUR Tuto tabulku vyplníte pouze v případě, že vám byla v projektu odsouhlasena doprovázející osoba (pro nezletilé nebo znevýhodněné/hendikepované účastníky) Číslo běhu * Cílová země Plánovaný začátek a konec pobytu (od - do) datum Doba trvání pobytu (v týdnech) Počet doprovodných osob Celkový příspěvek Leonardo ** na 1 doprovodnou osobu A B C D E F H I Celkový příspěvek Leonardo na běh na doprovodné osoby G = E x F Celkem * Číslo běhu, jehož se doprovodná osoba účastní jako doprovod, musí odpovídat číslu příslušného běhu v tabulce Přímí účastníci ** Příspěvek na doprovodnou osobu nesmí být vyšší než příspěvek na přímého účastníka. Na příspěvek na řízení a monitorování není nárok, ani na příspěvek na jazykovou a kulturní přípravu. LEONARDO DA VINCI PROGRAMME Application form Mobility

12 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE Projekt č. CZ/04/A/ /134. REVIDOVANÝ ROZPOČET Náklady Řízení projektu na řízení projektu Eventuální náklady na cestovné u malých projektů (hendikepovaní a znevýhodnění účastníci) 8 Mezisoučet Mobilita Doprava: a) účastníci PLÁNOVANÉ NÁKLADY (EUR) Příspěvek Leonardo ZDROJE FINANCOVÁNÍ (EUR) Vlastní zdroje partnerů Ostatní zdroje b) doprovodné osoby Pojištění: a) účastníci b) doprovodné osoby Pobytové náklady: a) účastníci b) doprovodné osoby Mezisoučet Ostatní Jazyková, odborná a kulturní příprava 9 Mezisoučet CELKEM Příspěvek na přípravu prvního návrhu projektu pro malý a střední podnik 10 8 Podmínky financování těchto nákladů viz Administrativní a finanční příručka pro projekty mobilit 9 Finanční příspěvek na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu se poskytuje pouze účastníkům projektů stáží. 10 Součet příspěvku na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu a příspěvku pro MSP nesmí překročit 10% celkového příspěvku z programu Leonardo da Vinci. 13

13 Příloha tabulky rozpočtu projektu PODROBNÝ ROZPOČET Uveďte podrobnou specifikaci všech nákladů projektu a zdrojů jejich financování. Struktura podrobného rozpočtu musí odpovídat struktuře rozpočtu Leonardo. Tuto část vyplňují ti předkladatelé, kteří podrobný rozpočet k přihlášce nepřiložili a/nebo ti, kteří obdrželi požadavek na doplnění či přepracování rozpočtu. Podrobný rozpočet je uveden na následujících dvou listech. (Připojte další stránku dle potřeby) 14

14 BANKOVNÍ ÚDAJE Pozor: Informace ohledně otevření účtu jsou uvedeny v předsmluvním formuláři. Číslo projektu: CZ/04/A/PL/ Majitel účtu JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (organizace kontrahenta): Adresa: Salmovská 8, Praha 2, Název banky: Pobočka: Volksbank CZ, a.s. pobočka Praha - Lazarská Adresa: Lazarská 8, Praha 2, Číslo účtu v EUR: /6800 IBAN: CZ BIC (SWIFT): BICVBOECZ2X Účet pro příspěvek Leonardo musí být zvláštní účet otevřený v měně Euro. Jméno a podpis statutárního zástupce organizace kontrahenta: ThLic. Mgr. Michael Martinek (jméno) Datum: Razítko organizace kontrahenta: Příloha: kopie smlouvy o otevření účtu 15

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku Žádost číslo: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku I. ÚDAJE O ŽADATELI Název organizace/jméno žadatele: (Uveďte úplný název Vaší organizace nebo jméno) Sídlo organizace/

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VYPLŇUJE STUDENT PO DOHODĚ S DANÝM PRACOVIŠTĚM

VYPLŇUJE STUDENT PO DOHODĚ S DANÝM PRACOVIŠTĚM FORMULÁŘ INFORMACE PRO DOHODU O ODBORNÉ PRAXI VYPLŇUJE STUDENT PO DOHODĚ S DANÝM PRACOVIŠTĚM Prosím o vyplnění před zahájením praxe. Následuje vyhotovení dohody o praxi. Formuláře zasílejte na brunerova@sks.cz.

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

NÁVRH PROJEKTU. 7AMB - Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

NÁVRH PROJEKTU. 7AMB - Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY 7AMB - MOBILITY NÁVRH PROJEKTU Evidenční číslo projektu 7AMB16ATXXX Název projektu AKTIVITA

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA o zajištění jazykového kurzu v zahraničí

CESTOVNÍ SMLOUVA o zajištění jazykového kurzu v zahraničí CESTOVNÍ SMLOUVA o zajištění jazykového kurzu v zahraničí Tato smlouva je uzavřena podle 852a) Občanského zákoníku RK-8-213-34, př. 3 počet stran: 6 I. SMLUVNÍ STRANY Zákazník: Jméno účastníka nebo název

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Osobní údaje Jméno a příjmení studenta: Hostitelská VŠ: Hostitelská země: Kontaktní osoba na vysílající univerzitě

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele

Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Základní škola a Mateřská škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více