PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ"

Transkript

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILIT 2004 PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ Číslo projektu: CZ/04/A/A/PL/ Plánované období projektu (od-do) Zahrnuje období přípravy, realizace stáží/výměn, vyhodnocení, šíření výsledků. (Maximální možné období projektu: ) Plánované období realizace stáží/výměn (od-do) Od data prvního výjezdu do data návratu z poslední stáže/výměny Název organizace předkladatele/kontrahenta JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Právní statut Přiložte kopii zakládací listiny, pokud jste již tak neučinili v přihlášce. IČO: Kraj: Praha církevní škola NUTS 1 : CZ01 PRAHA Statutární zástupce organizace Jméno a příjmení ThLic. Mgr. Michael Martinek Funkce v organizaci: ředitel Já níže podepsaný potvrzuji, že informace v tomto formuláři jsou správné a mohou být zahrnuty do smlouvy o příspěvku z programu Leonardo da Vinci. (originální podpis statutárního zástupce) V Praze dne Razítko organizace kontrahenta: 1 Viz příloha 4c - Kódy

2 DOPLNĚNÍ / REVIZE PROJEKTU Uveďte přepracované části projektu pod čísly a názvy kapitol/bodů přihlášky, kterých se týkají. Tuto část vyplňují pouze ti předkladatelé, kteří obdrželi požadavek na doplnění projektu nebo přepracování některé části přihlášky. (Připojte další stránky dle potřeby) 2. Zdůvodnění projektového návrhu 2.1. Potřeby, na které projekt reaguje Stáže studentů v sociálních zařízeních ve Velké Británii reagují na nezbytnost získávání praktických pracovních zkušeností v průběhu studia. Studenti absolvují během studia povinné praxe v různých typech tuzemských zařízeních. Pracovní stáž ve Velké Británii jim přinese možnost srovnání pracovních postupů a metod práce na mezinárodní úrovni. Budou pak lépe vybaveni pro svoji profesionální kariéru, neboť praktické zkušenost ze zahraničí jim umožní vhled do problematiky sociální práce přímo ve státě, z kterého k nám proniká velké množství konkrétních návrhů pro poskytování sociálních služeb (viz např. současná reforma sociálních služeb v ČR s použitím česko-britského projektu Podpora MPSV při reformě sociálních služeb ). Studenti získají praktické zkušenosti s kvalitou a úrovní sociálních služeb poskytovaných v jednom z původních členských států EU Partnerské organizace v přijímající zemi Partnerské organizace hrají v předkládaném projektu následující role: a/ hostitelská zařízení, kde budou studenti absolvovat své praktické stáže. b/ organizace dávají studentům k dispozici své knihovny a archívy, odkud studenti mohou čerpat podklady pro sestavování anglicko-českého slovníku odborné terminologie. c/ zajišťují mentoring konkrétní osoba, která monitoruje pracovní program studenta a jeho dosažené odborné kompetence. Na počátku stáže sestaví mentor se studentem individuální plán zahrnující odborné kompetence, které by si student měl osvojit a stanoví konkrétní pracovní zařazení studenta. Mentor je také nápomocen studentům při vyhledávání odborné terminologie a na závěr stáže se studentem zhodnotí její průběh, dosažené kompetence a vypracují návrh pro další možné směřování odborného vzdělávání a získávání praktických dovedností. d/ výměna informací o průběhu odborné stáže mezi VOŠ Jabok a partnerskými zařízeními e/ návrhy témat k supervizním seminářům po skončení stáže na VOŠ Jabok f/ odborná garance stáže g/ vystavení certifikátu o absolvované stáži. Pracovní program, sledování projektu a tutoring - Revidovat program a zařadit pracovní část Stáž / výměna V každém běhu stáže (4 týdny, 10 studentů): - příjezd na pracoviště - podání zprávy tutorovi 3

3 - konzultace s mentorem, vymezení zařazení studenta do provozu pracoviště, sestavení individuálního plánu pro pracovní program na pracovišti - seznámení se s pracovištěm, pracovníky - pasivní činnost na pracovišti (studium písemných materiálů, náslechy, studium odborné literatury) - aktivní činnost na pracovišti praktické činnosti v rámci pracoviště - získávání odborných kompetencí stanovených v individuálním plánu prostřednictvím vykonávané pracovní stáže - konzultace s pracovníky partnerských zařízení - vedení deníku o průběhu odborné stáže - vyhledávání odborné terminologie a tvorba základů pro materiál k sestavení slovníku - každodenní kontakt studenta s mentorem - po 1. a 2. týdnu stáže student s mentorem provedou revizi individuálního plánu, zhodnocení dosahování odborných kompetencí - průběžné informování tutora o průběhu odborné stáže a práci na slovníku terminologie (mail, telefon, fax) minimálně 1 x týdně - na konci stáže setkání s mentorem a zhodnocení naplnění kontraktu a získání odborných kompetencí Tutoring a mentoring Sledování projektu a tutoring: Sledováním průběhu projektu a s ním spojených odborných stáží studentů v zařízení v UK je za VOŠ Jabok pověřen tutor (Mgr. Ondřej Fischer). Po celou dobu stáží je v kontaktu se studenty (způsob tohoto kontaktu byl popsán). Tutor je také v častém kontaktu s mentorem ze zařízení v UK. Společně se snaží vytvořit co nejvhodnější podmínky pro využití stáže a získávání pracovních zkušeností se sociální prací v partnerských zařízeních. Úkoly tutora: - předběžná návštěva partnerských zařízení před započetím prvního běhu mobilit - podepsání smlouvy o kvalitě odborné stáže - rozdělení studentů na konkrétní místa (do partnerských organizací) - předá studentům materiály potřebné pro jejich zapojení do práce v rámci projektu (formuláře pro účastníky) - zajištění bezproblémového předání jízdenek studentům a jejich odjezd na místa stáží - kontakt se studenty i mentorem dohled nad sestavením kontraktu o pracovní odborné stáži (sestaví mentor se studentem) tutor jej obdrží el. poštou - přijímá každý týden od studenta zprávu o průběhu zapojování do prac. procesu v partnerské organizaci a o konkrétních krocích v práci na sestavení slovníku odborné terminologie - koordinace práce studentů na slovníku odborné terminologie, regulace činností jednotlivých studentů - po uskutečnění každého běhu mobility uskutečnění supervizního semináře - ihned po příjezdu neprodleně od účastníků přijímá a shromažďuje vyplněné formuláře pro účastníky - ve spolupráci se studenty a jazykovými pedagogy sestavuje z dodaných materiálů slovník odborné terminologie 5 Řízení projektu přípravná fáze prvního běhu mobility 4

4 - informace pro studenty o možnosti zapojení se do projektu - podepsání partnerských smluv, vyjednání ubytování a stravování pro účastníky stáže, zajištění dopravy, pojištění, pohovor s potenciálními účastníky a výběr -. Sepsání smluv s účastníky. - návštěva tutora v partnerských zařízeních - vybrání konkrétních účastníků a předjednání umístění konkrétního studenta v konkrétním partnerském zařízení leden vypsání prvního semestru volitelného semináře četba odborných anglických textů pro studenty participující na projektu - zápis studentů participujících na projektu, informační schůzka - pravidelné semináře četby odborných anglických textů (s hodinovou dotací90 minut/ 1 týden) první běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích (v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka) - vytváření podkladů pro vznik slovníku odborné terminologie, výběr vhodné odborné literatury v místech stáží květen supervizní seminář pro účastníky prvního běhu - evaluace stáže a účastníka, udělení zápočtu za stáž - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení prvního běhu stáže jazyková a kulturní příprava studentů participujících na projektu formou jazykového kurzu pro účastníky tří běhů mobilit - diskuze a přednášky s pracovníky partnerských organizací na škole Jabok září leden 2006 (zimní semestr), únor 2006 červen 2006 (letní semestr) - jazykově zaměřený seminář četba odborných textů (zimní a letní semestr) - práce na slovníku terminologie (během semináře, osobní konzultace s lektory jazyka) - na základě splnění povinností udělení zápočtů za seminář četba odborných textů - přípravná fáze druhého běhu mobility (viz přípravná fáze prvního běhu s výjimkou jazykového kurzu) 5

5 druhý běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích (v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka) - v průběhu pobytu studenti pracují na vlastním seznamu odborných termínů a připravují pracovní verzi slovníku s využitím materiálů studentů z prvního běhu stáže říjen, listopad zhodnocení druhého běhu stáží schůzka pedagogů se studenty, supervizní seminář - udělení zápočtů studentům za prázdninovou praxi v partnerských zařízeních - udělení zápočtů z výběrového semináře četba odborných anglických textů na základě zpracované a utříděné terminologie - zápis studentů do dalšího semestru výběrového semináře četba odborných anglických textů třetí běh mobility - pobyt účastníků v partnerských organizacích v celkové délce 4 týdny pro každého účastníka - dokončování prací na slovníku odborné terminologie, doplnění nových termínů - jazykové korektury slovníku odborné terminologie ve spolupráci s pracovníky partnerských organizací květen supervizní seminář pro účastníky třetího běhu - evaluace stáže a účastníka, udělení zápočtu za stáž - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení třetího běhu stáže - pracovní porada týmu vysílající organizace a zhodnocení průběhu celého projektového období, odborné úrovně slovníku a validace zlepšení jazykových znalostí studentů pomocí srovnávacího testu - závěrečné jazykové korektury slovníku, redakce - distribuce slovníku do spolupracujících sociálních institucí a škol - prezentace uskutečněného projektu na webových stránkách školy - příprava dalších aktivit provozovaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi (jazykové kurzy, návštěva pracovníků partnerských organizací na Jaboku ap.) - vypracování závěrečné zprávy o průběhu projektu 6 Diseminace - šíření informací Použití praktických zkušeností z partnerských zařízení v UK v průběhu tuzemských praxí 6

6 Použití mezinárodní zkušenosti z praxe sociální práce v teoretické výuce sociální politiky a sociální práce Účast na seminářích věnovaných sociální práci v Evropě, možnost podílet se na odborných diskuzích Použití získané slovní zásoby pro odbornou specializaci výuky anglického jazyka Prohloubení spolupráce školy s partnerskými organizacemi Semináře o zahraničních stážích uspořádané účastníky stáží pro zájemce z řad studentů školy, kteří v budoucnosti uvažují o možnosti zahraniční stáže, příp. pracovního pobytu v zahraničí Zprávy účastníků stáže budou k dispozici ve školní knihovně a na www stránkách školy. Na www stránkách školy budou zveřejněny podrobné informace o projektu a bude zde rovněž dostupný slovník odborných termínů. Umístění odkazů na www stránky partnerských organizací o probíhající spolupráci s VOŠ Jabok Prezentace programu Leonardo da Vinci v budově školy (plakáty) Průběžné informování studentů o spolupráci s partnerskými organizacemi prostřednictvím vyhrazené školní nástěnky Uspořádání výstavy v budouvě školy, která bude dokumentovat průběh projektu, fotodokumentaci, prezentace partnerských zařízeních Distribuce slovníku pojmů středním a VOŠ školám sociálně-zdravotnického zaměření na území ČR Distribuce slovníku pojmů neziskovým organizacím v sociálním sektoru, především těm, se kterými škola spolupracuje, a partnerským organizacím. Slovník pojmů dodáme rovněž k další distribuci Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Slovník odborných termínů bude používán pro další výuku jazyků na naší škole. Zkušenosti s vytvářením slovníku budou prezentovány během workshopu pro ostatní učitele jazyků na Jaboku a dalším zájemcům z jiných škol s podobným zaměřením. Absolventské práce studentů, kteří získali některé podklady k sepsání během stáže, budou také k dispozici v knihovně školy. Vyučující Jaboku budou prezentovat zkušenosti s projektem a nové metody vzdělávání osob v počátečním odborném vzdělávání na konferencích a seminářích, kterých se zúčastní. Dále budou při vzájemných setkáních informovat o metodách a zkušenostech pedagogy z partnerských škol ze zahraničí. 7

7 Tabulky partnerů INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ ODPOVĚDNÝCH ZA VYSÍLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V následující tabulce uveďte v řádku A1 údaje o předkladatelské organizaci, v řádku A2 údaje o koordinátorské organizaci, v řádcích A3 a dále údaje o dalších vysílajících organizacích (jsou-li v projektu uvedeny) BEZE ZMĚN Č. KÓD ZEMĚ 2 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Beze změn Beze změn Beze změn NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX CELKEM POČET VYSÍLANÝCH ÚČASTNÍKŮ VYSÍLANÝCH 2 Použijte, prosím, kódy zemí uvedené v tabulce kódů z přihlášky. Uvádějte organizace v abecedním pořadí zemí. 3 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 8

8 INFORMACE O PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍCH ODPOVĚDNÝCH ZA PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V tabulce uveďte pouze ty partnerské organizace, které jsou konečné přijímající organizace (hostitelské), v nichž probíhá praxe/výměna. Č. KÓD ZEMĚ 4 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 5 NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX POČET PŘIJÍMANÝCH ÚČASTNÍKŮ B1 UK ROCC Zastřešující organizace nadací soc. pracovníků OPR Fairways House, Mounth Pleasant Road, Southampton, S014 OQB B2 UK Mildmay Hospital UK O Hackney Road, London, E2 7NA B3 UK Winged Fellowship Trust OST Pentoville Road, London N1 9XD B4 B5 B CELKEM 30 4 Použijte, prosím, kódy zemí uvedené v tabulce kódů z přihlášky. Uvádějte organizace v abecedním pořadí zemí. 5 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 9

9 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSTATNÍCH PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ Uveďte pouze ty partnerské organizace, které nevysílají účastníky ani nejsou konečnou přijímající organizací. Č. KÓD ZEMĚ 6 NÁZEV ORGANIZACE KÓD TYPU ORGANIZACE 7 C1 C2 C3 C4 C5 NÁZEV A ČÍSLO ULICE POŠTOVNÍ KÓD/MĚSTO TELEFON FAX 6 Použijte, prosím kódy zemí uvedené v příloze č.3. Uveďte partnerské organizace v abecedním pořadí podle zemí. 7 Použijte, prosím, kódy typu organizace uvedené v tabulce kódů z přihlášky. 10

10 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE Projekt č. CZ/04/A/ /134. PŘEHLED STÁŽÍ/VÝMĚN a rozpis příspěvku Leonardo PŘÍMÍ ÚČASTNÍCI Částky v EUR Č. běhu * Cílová země Plánovaný začátek a konec stáže/výměny (od - do) datum Doba trvání stáže/ výměny (týdny) Počet účastníků Počet osobo/ týdnů F=DxE řízení projektu Příspěvek Leonardo na jednotlivé náklady v přepočtu na 1 účastníka ** doprava *** pojištění pobytové náklady jazyková příprava Souhrnný příspěvek Leonardo na 1 účastníka v běhu L=G+H+I+J +K Celkový příspěvek Leonardo na běh ( na všechny účastníky v běhu) M = E x L A B C D E F G H I J K L M Celkem * Během se rozumí skupina jednotlivých stáží/výměn se stejnými atributy: stejná přijímající země a stejná délka pobytu. Pro každý běh použijte jeden řádek. ** Příspěvky nesmí překročit limity na jednoho účastníka uvedené v administrativní a finanční příručce. *** Dopravou se rozumí doprava z ČR na místo stáže/výměny a zpět (místní doprava je součástí pobytových nákladů) LEONARDO DA VINCI PROGRAMME Application form Mobility

11 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE PŘEHLED STÁŽÍ/VÝMĚN a rozpis příspěvku Leonardo (str 2) DOPROVODNÉ OSOBY Částky v EUR Tuto tabulku vyplníte pouze v případě, že vám byla v projektu odsouhlasena doprovázející osoba (pro nezletilé nebo znevýhodněné/hendikepované účastníky) Číslo běhu * Cílová země Plánovaný začátek a konec pobytu (od - do) datum Doba trvání pobytu (v týdnech) Počet doprovodných osob Celkový příspěvek Leonardo ** na 1 doprovodnou osobu A B C D E F H I Celkový příspěvek Leonardo na běh na doprovodné osoby G = E x F Celkem * Číslo běhu, jehož se doprovodná osoba účastní jako doprovod, musí odpovídat číslu příslušného běhu v tabulce Přímí účastníci ** Příspěvek na doprovodnou osobu nesmí být vyšší než příspěvek na přímého účastníka. Na příspěvek na řízení a monitorování není nárok, ani na příspěvek na jazykovou a kulturní přípravu. LEONARDO DA VINCI PROGRAMME Application form Mobility

12 TUTO TABULKU VYPLŇTE PROSÍM V EXCELOVÉ PŘÍLOZE Projekt č. CZ/04/A/ /134. REVIDOVANÝ ROZPOČET Náklady Řízení projektu na řízení projektu Eventuální náklady na cestovné u malých projektů (hendikepovaní a znevýhodnění účastníci) 8 Mezisoučet Mobilita Doprava: a) účastníci PLÁNOVANÉ NÁKLADY (EUR) Příspěvek Leonardo ZDROJE FINANCOVÁNÍ (EUR) Vlastní zdroje partnerů Ostatní zdroje b) doprovodné osoby Pojištění: a) účastníci b) doprovodné osoby Pobytové náklady: a) účastníci b) doprovodné osoby Mezisoučet Ostatní Jazyková, odborná a kulturní příprava 9 Mezisoučet CELKEM Příspěvek na přípravu prvního návrhu projektu pro malý a střední podnik 10 8 Podmínky financování těchto nákladů viz Administrativní a finanční příručka pro projekty mobilit 9 Finanční příspěvek na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu se poskytuje pouze účastníkům projektů stáží. 10 Součet příspěvku na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu a příspěvku pro MSP nesmí překročit 10% celkového příspěvku z programu Leonardo da Vinci. 13

13 Příloha tabulky rozpočtu projektu PODROBNÝ ROZPOČET Uveďte podrobnou specifikaci všech nákladů projektu a zdrojů jejich financování. Struktura podrobného rozpočtu musí odpovídat struktuře rozpočtu Leonardo. Tuto část vyplňují ti předkladatelé, kteří podrobný rozpočet k přihlášce nepřiložili a/nebo ti, kteří obdrželi požadavek na doplnění či přepracování rozpočtu. Podrobný rozpočet je uveden na následujících dvou listech. (Připojte další stránku dle potřeby) 14

14 BANKOVNÍ ÚDAJE Pozor: Informace ohledně otevření účtu jsou uvedeny v předsmluvním formuláři. Číslo projektu: CZ/04/A/PL/ Majitel účtu JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (organizace kontrahenta): Adresa: Salmovská 8, Praha 2, Název banky: Pobočka: Volksbank CZ, a.s. pobočka Praha - Lazarská Adresa: Lazarská 8, Praha 2, Číslo účtu v EUR: /6800 IBAN: CZ BIC (SWIFT): BICVBOECZ2X Účet pro příspěvek Leonardo musí být zvláštní účet otevřený v měně Euro. Jméno a podpis statutárního zástupce organizace kontrahenta: ThLic. Mgr. Michael Martinek (jméno) Datum: Razítko organizace kontrahenta: Příloha: kopie smlouvy o otevření účtu 15

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

VYPLŇUJE STUDENT PO DOHODĚ S DANÝM PRACOVIŠTĚM

VYPLŇUJE STUDENT PO DOHODĚ S DANÝM PRACOVIŠTĚM FORMULÁŘ INFORMACE PRO DOHODU O ODBORNÉ PRAXI VYPLŇUJE STUDENT PO DOHODĚ S DANÝM PRACOVIŠTĚM Prosím o vyplnění před zahájením praxe. Následuje vyhotovení dohody o praxi. Formuláře zasílejte na brunerova@sks.cz.

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno Datum a místo narození, věk Název a adresa školy Navštěvovaný ročník Kontaktní telefon Kontaktní e-mail Zvláštní požadavky/omezení

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Realizace projektu: 1. 10. 2014. - 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů Označení dokumentu, číslo jednací: SŠVP3/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele

Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele Příloha číslo 1: Podrobná specifikace služeb k zakázce Výzva 56 ZŠ Kopidlno zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Základní škola a Mateřská škola

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA o zajištění jazykového kurzu v zahraničí

CESTOVNÍ SMLOUVA o zajištění jazykového kurzu v zahraničí CESTOVNÍ SMLOUVA o zajištění jazykového kurzu v zahraničí Tato smlouva je uzavřena podle 852a) Občanského zákoníku RK-8-213-34, př. 3 počet stran: 6 I. SMLUVNÍ STRANY Zákazník: Jméno účastníka nebo název

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Osobní údaje Jméno a příjmení studenta: Hostitelská VŠ: Hostitelská země: Kontaktní osoba na vysílající univerzitě

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL Cílem odborné praxe je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé.

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE : PROJEKT EVROPSKÝCH ODBORNÝCH STÁŽÍ LET S GO-06 Číslo projektu podpořeného agenturou Leonardo da Vinci je CZ/06/A/PL/134 153 vysílající organizace : název: Klub rodičů

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I.

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I. Centrum pro přezkum hospodaření, audit, poradenství a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ:

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovycl"ovy proluri!urwncesc:hopnoli

~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovyclovy proluri!urwncesc:hopnoli evropský sociální londvcr ~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovycl"ovy proluri!urwncesc:hopnoli INVESTICE DO ROZVOJE vzoelavani "Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury" (CZ.1.07/2.4.00/17.0064)

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více