Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice

16 Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady 1.3. Základní charakteristika objektu a lokality 2.0. Technická zpráva Architektonicko stavební řešení 2.1. Základy 2.2. Hydroizolace 2.3. Svislé nosné konstrukce 2.4. Vodorovné nosné konstrukce 2.5. Schodiště 2.6. Střecha 2.7. Příčky 2.9. Povrchy Tepelné izolace Výplně otvorů 3.1 Realizace stavby 3.2 BOZ 4.1. Závěr

17 Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva 1.1. Identifikační údaje: Akce: Bakalářská práce technická zpráva Zpracovatel: Václav Protiva Atelier:.Ing.arch. Jan Stempel, Ing. Arch. Ondřej Beneš Konzultace: Ing. Jiří Mráz Datum: Podklady: Studie z předmětu At, zadání:infocentrum 1.3. Základní charakteristika objektu a lokality: Pozemek, na němž má stát Infocentrum jako samostatně stojící je v současné době volný. Nachází se v areálu ČVUT na křižovatce Šolínovi a Technické ulici. Pozemek obdélníkového tvaru je skoro v rovině svažitý se spádem k severovýchodu. Celková plocha pozemku 218 m2. Pozemek je volný, nezastavěný, vhodný pro výstavbu izolovaného domu. Pozemek je vydlážděný betonovou dlažbou. Nenacházejí se zde žádné dřeviny tudíž stavba nevyžaduje kácení zeleně. Přístup i příjezd na pozemek je z Šolínovi ulice podél východní hranice pozemku nebo z Technické ulice podél jižní hranice pozemku. V přiléhající Technické ulici je veden stávající vodovod, kanalizace, distribuční vedení nn a telefon. Urbanistické a architektonické řešení Infocentrum je na pozemku situováno s ohledem na jasně definovanou urbanistickou strukturu území. Dům je umístěn rovnoběžně s hranicemi vozovky, uliční průčelí navazuje na stávající uliční čáru. Vzdálenost infocentra od hranic pozemku je 1,50 m na jihovýchodní straně a 1,50 m na straně severozápadní. Vzdálenosti jsou vztaženy k průčelí rodinného domu a hranice pozemku. Vstup na pozemek je z obou ulic, kde na východní fasádě domu je vstup do objektu situovaný ve střední části fasády. Plocha, zastavěná rodinným domem, je 75 m 2, což činí 30 % celkové plochy pozemku (218 m 2 ). Navrhované zpevněné plochy kolem objektu je dlažba zaujímá plochu 60 m 2. Podél hranice pozemku, sousedícího s pozemky rodinných domů, je stávající oplocení. Architektonický návrh infocentra reaguje na charakter území, tvar a polohu pozemku. Dvoupodlažní nepodsklepený dům má být jakousi branou do vysokoškolského areálu a upoutat kolemjdoucí všemi zajímavostmi a novinkami v dění co se týká samotných škol ale i kultůry. Tím že je objekt jednoduchý a maximálně prosklený působí vzdušně. Materiálové řešení obvodového pláště je v souladu s kontextem prostředí.

18 V dispozičním řešení jsou důsledně separovány jednotlivé funkce, volný vstupní prostor v 1.NP plynule navazující na exteriér a od něho odděleny poloveřejné záchody s malým skladem pro informační materiály. Lehká konstrukce schodiště spojuje prostor informační s prostorem výstavním a přednáškovým. Návrh plně odpovídá požadavkům vyhlášky č.137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Přehled navrhovaných kapacit: Zastavěná plocha: 75 m 2 Celková užitná plocha: 125 m Architektonicko stavební řešení objektu 2.1. Základy Objekt bude založený na monolitických základových pasech z prostého betonu B 15. Základová spára bude v dostatečné nezámrzné hloubce pod upraveným terénem. Při provádění výkopů pro základy bude třeba dbát, aby základová spára byla vždy ve stejnorodé základové půdě. Podkladní betonové desky budou provedeny z betonu B15. Podkladní beton bude pokládán na hutněný štěrkopískový podsyp Hydroizolace, ochrana proti pronikání radonu z podloží Podle známých skutečností lze předpokládat, že podzemní voda nebude v dosahu základové spáry zastižena. Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Nad podkladními betonovými deskami bude provedena vodorovná izolace proti pronikání zemní vlhkosti.. Navržena je hydroizolační vrstva z fólie FATRAFOL 803. Tato izolace plní zároveň funkci plynotěsné bariéry. Při provádění hydroizolací je nutno dodržet zásady, předepsané výrobcem. Po provedení vodorovné hydroizolace je třeba na fólii provést ochranný cementový potěr. Veškeré prostupy instalačních vedení, procházející izolační vrstvou, musí být řádně utěsněny Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy z ocelových prvků HEB 180. Prostorává tuhost je zajištěna rámy v příčném směru a v podelném směru ztužidly. 2.4 Vodorovné nosné konstrukce Vodorovná konstrukce stropu nad oběma podlažími je navržena z ocelových nosníků IPE 240 a u výměny u schodiště je navržen nosník IPE 330. Na IPE nosníky je položen trapézový plech kotvený trny do IPE nosníků. V následném spojení dojde zajištění prostorové tuhosti, na plech je nadbetonována 80mm betonová deska.

19 2.5 Schodiště Schodiště je navrženo ocelové svařévané z L profilů 120 mm a tloušťky 8 mm s dřevěnou povrchovou úpravou Střecha Plochá střecha je vyspádovaná směrem k západní fasádě jako povrchová úprava je použit kačírek Příčky Příčky v 1.NP jsou navrženy z tvarovek Liapor 11,5 zděných na vápenocementovou maltu Povrchy Stěny jsou provedeny z mořených MDF desek.vnitřní obklady z keramických obkladových materiálů budou provedeny hygienického zařízení. Barevné řešení obkladů tmavě šedá barva Tepelné izolace Podlahy 1.NP a 2.NP mineralními tuhými deskami. Obvodové plášť je opatřen v úrovni 1.NP a 2.Npminerální vlnou. K zateplení střechy pak minerální rohože tl. 180 mm Výplně otvorů Výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů, zasklení izolačními dvojskly. Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovými válcovanými zárubněmi. Klempířské výrobky Oplechování atiky, vpusti, svody a doplňkové klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu Realizace stavby Veškeré zařízení staveniště proběhne v rámci pozemku.viz. technická zpráva Realizační část

20 3.2. BOZ Při provádění veškerých prací se musí dodržovat platné normy a předpisy. Odpovědní pracovníci musí dbát na to, aby všichni zaměstnanci byli vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami Závěr Veškeré práce budou provedeny oprávněnými subjekty v souladu s projektovou dokumentací, s příslušnými normami ČSN a EN a souvisejícími předpisy.

21 Realizace stavby informačního centra areál ČVUT, Praha Dejvice R.1. Trvalé a dočasné zábory staveniště Pozemek staveniště se nachází na rovném terénu s přístupovou komunikací na jižní a východní straně pozemku. Pozemek byl doposud využíván jako volná dlážděná plocha a proto je nutné před započetím stavby sejmout dlažbu. Další úpravy terénu nejsou zapotřebí. Vzhledem k tomu, že pozemek není dostatečně velký pro zařízení staveniště - cca 86 m2 v severní části, kde bude umístěna stavební buňka a WC kabina, je nutné využít plochu silnice a tak částečně omezit dopravu např. Zdvihací zařízení, přívoz a odvoz materiálu. Skladování stavebního materiálu bude pouze dočasný zábor. Zemina bude skladována pouze v omezeném množství, nutném pro zásypy. Zbytek bude ihned po vykopání odvážen. Stavební prvky budou po dodání ihned montovány. Pokud by došlo k prodlevě je možno využít dočasně stavební pozemek -cca zbývajících 70m2 - vše výkres R1. R.2. Vjezd a výjezd ze staveniště Vzhledem k předpokládané větší frekvenci vjezdu a výjezdu vozidel na staveniště bude vjezd a výjezd ulicí Šolínovou (u východní strany pozemku), což způsobí částečné omezení provozu v Technické ulici (u severní strany pozemku). Bude zapotřebí řízené omezení provozu v době montáže kvůli bezpečnosti. R.3. Zařízení staveniště Zařízení staveniště bude vypůjčeno od specializovaných firem a to konkrétně 1 stavební buňka pro dělníky o rozměrech 6058x2438x2600mm umístěná do západního cípu staveniště společně s WC kabinou stejného systému o rozměrech 1340x1230x2600mm. Jako další zařízení staveniště je předepsána příprava výztuže a truhlářských prací v jižní části pozemku.. R.4. Zdvihací zařízení Jako zdvihací zařízení je v tomto případě předepsán mobilní jeřáb a to z důvodu usnadnění kompletace stavby. Na stavbě je počítáno s instalováním ocelových prvků (sloupy, stropní nosníky ) a fasádní prvky (strukturální zasklení - rozměr prvku 2000x2900). Instalace takových prvků vyžaduje asistenci zdvihacího zařízení. Návrh zdvihacího zařízení: Prvky náročné na hmotnost : 1

22 Fasádní stavební dílce max 200kg Ocelové prvky HEB a IPE max 350 kg Jako největší břemeno je počítán prvek HEB o hmotnosti 350kg pro kalkulaci je počítáno snosností 600 kg. Při potřebné délce ramene 10 metrů je vybráno zdvihací zařízení Typ Liebherr LTM o délce ramene 40 metrů a nosnosti až 35 tun. R.5. Postup výstavby Vlastní výstavbě nejdříve musí předcházet technologická etapa zemních prací - vyhloubení stavebních rýh pro základové pasy 1.NP. Zároveň se vyhloubí výkopy kanalizace a vodovodu, který bude vstupovat do objektu v úrovni základů. Další etapou je hrubá spodní stavba. Nejprve se obední základové pasy 1.NP a poté dojde k jejich betonáži včetně řešení prostupů pro tzb po technologické přestávce dojde k odbednění a nasypání štěrkové vrstvy jako podloží pro betonovou desku a položení sítě. Poté bude následovat betonáž desky. Po další technologické přestávce bude položena hydroizolace. Hrubá vrchní stavba - montáž ocelových sloupů, ocelových nosníků a ocelového schodiště. Poté proběhne uložení trapézových plechů a následná betonáž stropů. Následuje technologická přestávka. Poté bednění atiky, betonáž atiky a následná tech. Přestávka a odbednění. Etapa střešní konstrukce - na stropní konstrukci 2.NP bude položena vrstva pojistné hydroizolace. Na takto upravenou desku bude vyřešen svod dešťové odpadní vody a poté vybetonována vrstva spádového betonu. Na spádový beton bude položena geotextilie a na ní bude ve dvou vrstvách položena tepelná izolace Orsil S. Na izolaci potom budou položeny dvě vrstvy hydroizolace asfaltového pásu s řešením návaznosti na atiku a vpusť svodu dešťové odpadní vody. Na takto vytvořenou střešní skladbu bude nanesena násyp kačírku jako přitěžující vrstva. Následující etapa bude hrubá vnitřní stavba. Nejprve dojde k vyzdění příček a osazení dveří a oken. Poté dojde k položení rozvodů inženýrských sítí a to jak do podlah tak i do stěn. Po dokončení těchto prací dojde k omítání a k obkládání stěn a příček. V další etapě se osadí systém strukturálniho zasklení a plechový obvodový plášť do navrženého rastru z dřevěných latí. Do dřevěného roštu se vloží tepelná izolace typu Orsil UNI dale se připevní pojistná hydroizolace, poté síť z tahokovu. Nasledně se bude na fasádu kotvit děrovaný plech. Následuje montáž až k atice. Zároveň s montováním fasádního pláště budou pokračovat práce v interiéru budovy. Do omítnutých a obložených místností bude zhotovena podlaha na bázi pryskyřice a pak bude následovat montaž parozábrany a osazování nabarvených MDF desek. Jako dokončovací práce bude montáž zařizovacích předmětů, svítidel a zdravotní techniky. 2

23 Část statická Technická zpráva Základy Infobox bude založený na monolitických základových pasech z prostého betonu B 25. Základová spára bude v dostatečné nezámrzné hloubce pod upraveným terénem. Při provádění výkopů pro základy bude třeba dbát, aby základová spára byla vždy ve stejnorodé základové půdě. Podkladní betonové desky budou provedeny z betonu B25. Podkladní beton bude pokládán na hutněný štěrkopískový podsyp. Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z válcovaných ocelových profilů HEB 180. Pomocí šroubů připevněny na základové pasy. Zajištění proti vodorovným silám je provedeno ztužidly z válcovaných L profilů 80x80 mm. Vodorovné nosné konstrukce Vodorovná konstrukce stropu a střechy je provedena z válcovaných ocelových profilů IPE 240 a v místě schodiště je provedena výměna z profilů IPE 330. Dále je použit trapézový plech kotven trny k ocelovým profilům a tak je zajištěna tuhost konstrukce, nadbetonování je mm z prostého betonu. Schodiště Schodiště je tvořeno ocelovými schodnicemi, podpořené konzolami v místech styku se sloupy. Povrchová úprava stupňů dřevo.

24 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍPOJKA ELEKTRIKY Řešená stavba je informační centrum. Konstrukce objektu je ocelová ze sloupů HEB 180 a nosníků IPE 240 a IPE 330. Vnější povrchová úprava fasáda z děrovaných ocelových plechů a strukturální zaklení systém Raynears, odvodnění ploché střechy je provedeno vpustí. Stavba se nachází v Praze v Dejvicích, ulice Šolínova. Při zpracování jsem vycházel z projektů inženýrských sítí. Dům má přípojku na elektřinu, vodovod, kanalizaci i odvod dešťové vody. Technické řešení - Elektřina Objekt je připojen na společný rozvod silnoproudu, který je uložen v zemi. Hlavní rozváděč a elektroměry jsou umístěny na hranici pozemku. V Hlavním rozváděči se rozděluje vedení o napětí 230V a 400V. Do domovního rozváděče je přivedeno pouze 230V, který je umístěn ve skladové místnosti. Zde se take dělí na jednotlivé okruhy pro osvětlení a zásuvky. Jsou zde také umístěny jističe. Vedení je provedeno pod deskami MDF nebo v podlaze. Zásuvky jsou umístěny ve výšce 1 m nad podlahou. Rozmístění svítidel, vypínačů a zásuvek je provedeno dle projektu. Svítidla jsou zapuštěna v podhledu. Vedení v objektu je provedeno z měděných drátů s izolací CYKYL. Závěr Při montáži je třeba postupovat dle návodu dodaného výrobcem. Svítidla na záchodech musí splňovat nároky na provoz ve vlhkém prostředí. Projekt rozvodu silnoproudu v objektu byl vyprojektován dle platných ČSN, EN a souvisejících vyhlášek. Václav Protiva V Praze 24. května 2007

25 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Projekt řeší novou vodovodní přípojku a rozvody vody v informačním centru a to ze stávajícího vodovodního řádu vedeného v přilehlé komunikaci. Nová vodovodní přípojka se napojí na stávající veřejný vodovod. Po napojení je přípojka vedena od komunikace do vodoměrné šachty,kde jsou osazeny vodoměr, hlavní uzávěr a zpětný ventil. Od vodoměrné šachty bude vedeno potrubí s krytím minimálně 1,2 m pod terénem do objektu (toto vedení je již součástí vnitřního vodovodu budovy). Potrubí za komunikací pak bude vedeno v parcele a projde základem objektu a vyústí ve skladové mistnosti, kde bude instalován hlavní domovní uzávěr. Průchod přes základ bude proveden v chráničce s utěsněnými konci. Přípojky budou ukončeny armaturními typovými šachtami, ve kterých budou umístěny vodoměrné sestavy. Rozvod vnitřního vodovodu bude sloužit k zásobování vodou všech zařizovacích předmětů a výtoků v objektu. Potrubí studené i teplé vody bude vedeno v příčkách. Rozvody vody budou provedeny z plastů. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Výtokové baterie budou v provedení dle vlastního výběru investora. Budou použity pákové baterie stojánkového provedení. Teplá užitková voda bude vyráběna průtokovým ohřívačem. Václav Protiva V Praze 24. května 2007 Vodovod výpočet Průměrná denní spotřeba: 5 ti členná rodina q = 280 l / os. A den Qp = qn * n Qp = 280 * 5 = 1400 l/den Max. denní spotřeba vody: Qn = Qp * Kd Qn = 1400* 1,4 = 1960 l Maximální hodinová spotřeba vody: Qh = 1960 * 2,1 /24 = 171,5 l/h

26 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA. Technické řešení - Kanalizace Kanalizace objektu je napojena do stoky ve výšce 261,5m n.m. Revizní šachta přípojky je na hranici pozemku o rozměrech 600x1200mm, hloubky 3832mm. Hlavní revizní šachta je umístěna na veřejné komunikaci, má rozměry 600x1200mm, hloubku 3610mm. Kanalizační přípojka je ve spádu 4%, délka hlavní větve je 18,3m, DN 150mm. Na hlavní svod je napojena jedna větev. Větev 1-1 o DN 125. Rozmístění zařizovacích předmětů a jejich napojení na odpady je uvedeno v projektu. Svody jsou navrženy jako uložené v zakladové zemině. Odpady jsou vedeny v instalační příčce. Větev 1 je odvětrána na střechu dle projektu. Odvod dešťové vody ze střechy je řešen 2 střešními vtoky dle projektu a napojen na kanalizaci. Všechny svody a odpady jsou navrženy v PVC, použité průměry 150 a 125 mm. Závěr Při montáži je třeba postupovat dle návodu dodaného výrobcem. Je třeba provést dostatečnou tepelnou izolaci vnějšího obvodového pláště a střechy v místech, kde hrozí tepelné mosty. Zejména je třeba dbát na dodržení dostatečné hydroizolace v místech střešních vpustí. Prostupy základy je třeba provést přes chráničky. Projekt kanalizace a odvodu dešťové vody byl vyprojektován dle platných ČSN, EN a souvisejících vyhlášek. Kanalizace výpočet Václav Protiva V Praze 24. května 2007 Splaškové odpadní vody: - spočítáno podle ČSN EN K součinitel odtoku = 0,5 DU výpočtové odtoky l/s pro systém připojovacího potrubí Zařiz. Předmět l/s počet Σ Umyvadlo 0,5 2 1 Záchod 1,5 1 1,5 Pisoar 0,8 1 0,8 Qw = k. Σ DU = 0,5 x 3,3 = 1,65 l/s

27 VZDUCHOTECHNIKA Vzduchotechnický systém je instalován ve 2-podlažním objektu. Systém stavby těžká ocelová konstrukce, kde součinitel prostupu tepla U splňuje požadavky na vlastnosti stavby dle ČSN hodnoty požadované. Pro objekt je uvažována venkovní výpočtová teplota -15 C. Popis instalovaného zařízení Celý objekt je klimatizován systémem DAIKIN VRV. Je použita venkovní jednotka s invertorem a tepelným čerpadlem pro chlazení a topení s výkonem 19kW na topení a odpovídajícím výkonem na chlazení. Na tuto jednotku jsou pomocí měděných maloprůřezových trubek napojeny 4ks podstropních regulačních jednotek. Ty jsou rovněž připojeny do sítě, klasickým rozvodem. Systém VRV je doplněn systémem HRV pro větrání a rekuperaci vzduchu. Podrobné technické informace jsou navrhovány přímo firmou DAIKIN, na přiložené výkresové dokumentaci je zobrazeno funkční schéma. Popis technického řešení Vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše. Samotné jednotky jsou pak instalovány v podhledech. Protihluková opatření Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují hygienické normy. Protipožární opatření Z hlediska požárních úprav bude instalace provedena dle ČSN Závěr Po skončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se budou měřit výkonové parametry a provede se správné nastavení regulačních elementů pro požadovanou distribuci vzduchu. Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky. Případné změny nebo doplňky je třeba projednat a dohodnout s projektantem.

28 POŽÁRNÍ ODOLNOST OBJEKTU Infocentrum v Dejvicích je budova o zastavěné ploše cca 72m2. Budova má 2 nadzemní podlaží. Konstrukční systém Nosná konstrukce je navržena z ocelových prvků. Konstrukční systém nesplňuje požární předpisy, proto je nutné ocelovou konstrukci opatřit speciálním zpěňujícím nátěrem Promapaint jež ochrání ocelové nosníky před požárem na po požadovanou dobu normou. Celý objekt je uvažován jako 1 požární úsek zařazený do I. Odstupové vzdálenosti Budova je dostatečně vzdálená od sousedních objektů nejbližší objekt je ve vzdálenosti 20m Únikové cesty Z objektu vedou přímo únikové cesty na volné prostranství, minimální šířka únikové cesty 1100mm je dodržena v celém objektu minimální šířka dveřního otvoru 800mm taktéž. Zásobení požární vodou Objekt je připojen na vodovodní řad o průměru DN větším než je předepsaný DN80 mm -splňuje podmínku. Protipožární zásah Přímo k objektu vede zpevněná komunikace sloužící jako zpevněná protipožární plocha. Objekt je opatřen práškovým hasícím přístrojem.

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM VERZE 4 zodpovědný projektant:, ČKAIT 1400087 Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod tel/ fax: 569 431 005, 608 419 357, 604 595 808 efekt projekt@seznam.cz B. Fendrych: 723 134 653 fendrych@efektprojekt.cz

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více