TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01"

Transkript

1 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice IČ: INVESTOR K - Rent s.r.o., Klaricova 873/22, České Budějovice IČ: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPPRACOVAL Ing. Pavel Čurda Žižkova 12, České Budějovice Ing. Pavel Čurda, Ing.Jakub Čoudek, Žižkova 12, České Budějovice Tel.: Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo kopie Říjen D1.1a.01

2 1.1. Technický popis objektu SO Popis stávajících objektů Pozemky dotčené stavebními úpravami se nacházejí v areálu fy. K-RENT s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. Areál je umístěn mezi komunikací v ul. Novohradská ze západní strany a nákladovým nádražím po východní straně areálu. Ze severní strany se nachází výrobní areál fy. TESLA a z jižní strany je benzínová pumpa. Objekty dotčené stavebními úpravami jsou umístěny uprostřed stávajícího areálu fy. K-RENT. Jejich tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání je v souladu s požadavky firmy. Řešené objekty jsou vyznačeny v koordinační situaci stavby. Objekty dotčené stavebními úpravami zateplením střešních konstrukcí jsou umístěny na stavebních pozemcích 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Objekty jsou využívány především jako skladovací haly. Jednotlivé haly na uvedených pozemcích jsou dispozičně navzájem propojeny. Výlez na střechy je po stávajícím ocelovém žebříku osazeném na objektu parc.č. 724/9. Technický popis jednotlivých hal a střešních konstrukcí je níže uveden dle umístění na jednotlivých parcelách Rozsah stavebních úprav Návrh stavebních úprav je zpracován na základě energetického posudku 29/EP/2015 fy. INKAPO (Ing. Zdeněk Petrtyl). Předmětem energetického posudku je návrh na snížení energetické náročnosti celého areálu. Doporučené řešení pro objekty dotčené stavebními úpravami spočívá v doplnění stávajících střešní konstrukcí novou tepelněizolační vrstvou v tl. 220 mm a novou hydroizolační vrstvou z PVC fólie. Zateplení střechy je navrženo jednoplášťovou skladbou střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev. Stávající vrstvy střešních konstrukcí budou zachovány. Pro dotčené objekty budou nové střešní vrstvy doplněny klempířskými výrobky z poplastovaného plechu a z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). Navrhované úpravy střešních konstrukcí v místě nových úžlabí jsou stavebně napojeny na SO Hala na pozemku parc.č. 724/7 a 724/ Stávající stav Stávající hala o rozponu 15,0 m a podélném modulu 7x6,0 a 1x6,34 m je atypická ocelová konstrukce. Příčné vazby jsou tvořeny jednou kyvnou stojkou HEA140 a příčlí IPE500 ve spádu. Horní konec příčle je kotven ke sloupům starší haly. Příčné vazby jsou spřaženy střešními ztužidly se zavětrováním. Střecha je bezvaznicová, nesená trapézovým plechem135/310x0,88 mm. Střecha je provedena jako pultová se spádem na jižní stranu k objektu na pozemku parc.č. 724/6. Odtok dešťových vod je zajištěn do mezistřešních žlabů po jižní straně objektu. Z mezistřešních žlabů jsou dešťové vody sváděny přes střešní vpusti vnitřními svody do kanalizace Bourací práce Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav stávajících nosných konstrukcí. Případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Stávající vzdušná vedení a kabelová vedení na střeše budou identifikovány provozovatelem objektu. Dále budou odpojeny veškeré prvky ze střechy, které jsou pod proudem (osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče a pod.) a které by překážely v postupu prací při zateplování střechy. Po dokončení stavebních prací budou po dohodě s provozovatelem osazeny zpět. Stávající datové kabely budou zachovány a nesmějí být přerušeny ani odpojeny!!! V rozsahu stávajícího mezistřešního žlabu, budou odstraněny stávající vpusti a střešní vrstvy včetně roznášecích plechů, nosné konstrukce budou zachovány. U stávajícího východního štítu bude odstraněno stávající horní oplechování. Stávající odvětrávací hlavice VZT budou demontovány a po příslušném prodloužení budou osazeny zpět. V rozsahu nově navržených střešních pásových světlíků budou odstraněny stávající vrstvy střešní konstrukce. Stávající nosná ocelová konstrukce bude zachována. 1/10

3 Bude demontován stávající hromosvod případné stávající zemnění a po zateplení střechy bude proveden nový hromosvod dle samostatné části projektu EI hromosvody. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky NV Sb. a NV Sb. Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. Před zahájením bouracích prací budou dotčené části objektu stavebními úpravami odpojeny po konzultaci s provozovatelem od elektroinstalace a slaboproudů!!! Stávající datové kabely budou zachovány a nesmí být přerušeny!!! Stávající zachovávané kabely budou vloženy do chrániček!!! Nedílnou součástí výkresu bouracích prací je výkres nového stavu Střecha Stávající vrstvy střešní konstrukce dotčeného objektu budou zachovány. Na stávající profilované plechy bude položena parozábrana z PE fólie a přes ní tepelná izolace ze stabilizovaného EPS tl. 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty typ MP1 v tl. 60 mm, případně skladba s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 220 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ. Přes separační skleněné rouno bude do podkladních vrstev kotvena krytina z pásů měkčeného PVC tl. 1,5 mm typ IF1. Navržená skladba bude respektovat stávající nosné konstrukce a spády. U východního štítu bude provedeno navýšení horní hrany atiky pomocí klempířské konstrukce z důvodu zvýšení horní hrany střešního pláště. Spádování atiky je navrženo 3% směrem dovnitř střechy objektu. U venkovního líce atiky budou použity klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu. Nově provedený mezistřešní žlab bude proveden nad prostorem původního mezistřešního žlabu. V napojení na sousední objekt SO 02 bude nová hydroizolace z PVC pásů vytažena min. 250 mm na novou obvodovou konstrukci haly. V prostoru mezistřešního žlabu navazujícího na střešní plášť objektu na parc.č.724/6 bude prostor žlabu vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty, která bude tvarově upravena do požadovaných spádů. Spády v mezistřešním žlabu budou tvořeny systémovými spádovými klíny z minerální vaty. Nosná konstrukce mezistřešního žlabu je řešena v konstrukční části dokumentace. Nově osazené střešní vpusti budou temperovány a budou napojeny na stávající vnitřní svody. Přechod z izolace z PVC fólie na obvodové konstrukce je řešen nastavovacími profily a krycí přechodovou lištou. Hydroizolace bude vytažena min. 250 mm na navazující svislé konstrukce. Ve stávající střeše budou osazeny dva nové obloukové částečně otevíravé světlíky z polykarbonátových desek. Nová konstrukce světlíku bude osazena na stávající nosnou konstrukci haly, která bude doplněna novými roznášecími profily dle konstrukční části. detailů firmy dodávající střešní krytinu. Podpěry obvodového jímače na atice budou lepeny na PVC krytinu dodavatelem střešní krytiny. Klempířské konstrukce s možností natavení střešního PVC izolačního pásu budou provedeny z poplastovaného plechu. Ostatní klempířské konstrukce budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). Prostupy střešní krytinou jsou řešeny jako systémové s možností natavení střešního PVC izolačního pásu, případně jsou navrženy jako klempířské výrobky z poplastovaného plechu, nebo z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). A11 - nová skladba střešní konstrukce nad skladem na pozemku parc.č. 724/7 a 724/51: - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 60mm, typ typ MP1 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu celkové tl. 160mm, typ EPS 100S stávající střešní konstrukce - trapézový plech h= 35 mm - pojistná hydroizolace TYVEK 2/10

4 - "Z" profily pro vymezení tepelné izolace - tepelná izolace ORSIL tl. 140 mm - parotěsná fólie - nosný trapézový plech LE 135/310/0,88 A12 - nová skladba střešní konstrukce v mezistřešním žlabu a na pultové střeše s požární odolností REI 15DP1 : - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 220mm, typ MP1 izolaci v úžlabí doplnit dle skutečnosti - trapézový plech h= 60 mm, typ viz. konstrukční část - nosný ocelový profil nového úžlabí, viz. konstrukční část Skladby střešního pláště musí splňovat požadavek PBŘ klasifikace BROOF (t3). Při provádění střech nutno dodržet technické normy kategorie 73 - navrhování a provádění staveb, ČSN hydroizolace staveb - základní ustanovení, ČSN povlakové hydroizolace - základní ustanovení, ČSN hydroizolace - izolace z měkčeného PVC a pryží Dodavatel střešní krytiny provede výtažné zkoušky kotev, na základě kterých bude statikem dle technologického předpisu dodavatele střešní krytiny navržen kotevní plán!!! Před předáním díla bude provedena zátopová zkouška těsnosti krytiny dle ČSN a vakuová zkouška těsnosti krytiny dle metodiky ČSN EN Nutno nastudovat veškeré poznámky uvedené ve výkresové části objektu SO Izolace proti vlhkosti Ve skladbě střechy je navržena nad stávajícím profilovaným plechem parozábrana z PE fólie. Hlavní hydroizolaci tvoří krytina z pásů měkčeného PVC v tl. 1,5 mm typ IF Izolace tepelné a zvukové Celková tloušťka navržené tepelné izolace byla stanovena na 220 mm. Ve skladbě střechy je navržena tepelná izolace z desek polystyrénu EPS 100 S v celkové tloušťce 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 60 mm typ MP1, případně skladba s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 220 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ Konstrukce klempířské Oplechování okrajů atik na střeše z klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu RŠ=250mm, tl. ocelového plechu 0,55 mm, oboustranné žárové pozinkování (min.175 mg/m2), venkovní ochranná vrstva PVC min. tl.0,6 mm, pro natavení izolační fólie z PVC-P tl. 1,5 mm typ IF 1. detailů firmy dodávající střešní krytinu. Navýšení atiky z důvodu spádování bude provedeno profilem z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s nástřikem (PES). Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) a doporučené montážní předpisy Konstrukce zámečnické Ve stávající střeše budou osazeny dva nové obloukové částečně otevíravé světlíky z polykarbonátových desek (k=1,35). V každém světlíku jsou navrženy dva otevíravé segmenty s el. pohony 230 V. Součástí dodávky světlíku je el. ovládání, ovládací skříňky a systému vítr, déšť a celková kabelizace. Nová konstrukce bude osazena na stávající střešní roznášecí konstrukci, která je součástí stropní konstrukce stávající haly, a která bude doplněna novými roznášecími profily dle konstrukční části. Součástí dodávky světlíku bude roznášecí plechová zateplená obruba. 3/10

5 1.3. Hala na pozemku parc.č. 724/ Stávající stav Stávající hala o rozponu 12,8 m s oboustrannými krakorci a 9 podélných modulů 5,2-6,0 6,8 m je atypická ocelová konstrukce. Příčná vazba je dvojkloubový rám. Stojky HEA280, příčle IPE270 s náběhy v rámových rohách. Krakorce jsou IPE200. Podélné ztužení v krajních polích je HEA200 a se stojkami tvoří také rámy. Ostatní ztužení a zavětrování střechy je TR100x3 a TR60x3. Střecha je bezvaznicová, nesená trapézovým plechem. Střecha je provedena jako sedlová s hřebenem ve směru východ západ. Štíty jsou ukončeny plechovými atikami. Odtok dešťových vod je zajištěn částečně do dešťových žlabů, do mezistřešních žlabů a částečně na stávající střechy sousedních objektů na parc.č. 724/9 a 724/10. Ze žlabů jsou dešťové vody sváděny podél obvodových stěn venkovními svody do kanalizace, z mezistřešních žlabů jsou dešťové vody sváděny přes střešní vpusti vnitřními svody do kanalizace Bourací práce Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav stávajících nosných konstrukcí. Případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Stávající vzdušná vedení a kabelová vedení na střeše budou identifikovány provozovatelem objektu. Dále budou odpojeny veškeré prvky ze střechy, které jsou pod proudem (osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče a pod.), a které by překážely v postupu prací při zateplování střechy. Po dokončení stavebních prací budou po dohodě s provozovatelem osazeny zpět. Stávající datové kabely budou zachovány a nesmějí být přerušeny ani odpojeny!!! V celém rozsahu budou odstraněny stávající dešťové žlaby a svody. V rozsahu stávajícího mezistřešního žlabu, budou odstraněny stávající vpusti a střešní vrstvy včetně roznášecích plechů, nosné konstrukce budou zachovány. U stávajících štítů bude odstraněno stávající horní oplechování. Bude demontován stávající hromosvod případné stávající zemnění a po zateplení střechy bude proveden nový hromosvod dle samostatné části projektu EI hromosvody. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky NV Sb. a NV Sb. Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. Před zahájením bouracích prací budou dotčené části objektu stavebními úpravami odpojeny po konzultaci s provozovatelem od elektroinstalace a slaboproudů!!! Stávající datové kabely budou zachovány a nesmí být přerušeny!!! Stávající zachovávané kabely budou vloženy do chrániček!!! Nedílnou součástí výkresu bouracích prací je výkres nového stavu Střecha Stávající vrstvy střešní konstrukce dotčeného objektu budou zachovány. Na stávající profilované plechy bude položena parozábrana z PE fólie a přes ní tepelná izolace ze stabilizovaného EPS tl. 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 60 mm, případně skladba s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 220 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ. Přes separační skleněné rouno bude do podkladních vrstev kotvena krytina z pásů měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Navržená skladba bude respektovat stávající nosné konstrukce a spády. U štítů bude provedeno navýšení horní hrany atiky pomocí klempířské konstrukce z důvodu zvýšení horní hrany střešního pláště. Spádování atiky je navrženo 3% směrem dovnitř střechy objektu. U venkovního líce atik budou použity klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu. Nově provedený mezistřešní žlab bude proveden nad prostorem původního mezistřešního žlabu. V napojení na sousední objekt SO 02 bude nová hydroizolace z PVC pásů vytažena min. 250 mm na novou obvodovou konstrukci haly. 4/10

6 V prostoru mezistřešního žlabu navazujícího na střešní plášť objektu na parc.č.724/6 bude prostor žlabu vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty, která bude tvarově upravena do požadovaných spádů. Spády v mezistřešním žlabu budou tvořeny systémovými spádovými klíny z minerální vaty. Nosná konstrukce mezistřešního žlabu je řešena v konstrukční části dokumentace. Nově osazené střešní vpusti budou temperovány a budou napojeny na stávající vnitřní svody. Přechod z izolace z PVC fólie na obvodové konstrukce je řešen nastavovacími profily a krycí přechodovou lištou. Hydroizolace bude vytažena min. 250 mm na navazující svislé konstrukce. detailů firmy dodávající střešní krytinu. Podpěry obvodového jímače na atice budou lepeny na PVC krytinu dodavatelem střešní krytiny. Klempířské konstrukce s možností natavení střešního PVC izolačního pásu budou provedeny z poplastovaného plechu. Ostatní klempířské konstrukce budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). Prostupy střešní krytinou jsou řešeny jako systémové s možností natavení střešního PVC izolačního pásu, případně jsou navrženy jako klempířské výrobky z poplastovaného plechu, nebo z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). A12 - nová skladba střešní konstrukce v mezistřešním žlabu a na pultové střeše s požární odolností REI 15DP1 : - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 220mm, typ MP1 izolaci v úžlabí doplnit dle skutečnosti - trapézový plech h= 60 mm, typ viz. konstrukční část - nosný ocelový profil nového úžlabí, viz. konstrukční část A14 - nová skladba nad stávající střešní konstrukcí nad skladovací halou na pozemku parc.č. 724/55 : - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 60mm, typ MP1 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu celkové tl. 160mm, typ EPS 100S stávající střešní konstrukce - trapézový plech Lindab LLP 20, h=18mm - pojistná hydroizolace Tyvek - tenkostěnné vaznice Lindab Z200, h=200mm - tepelná izolace z minerální plsti Isophen tl. 180mm - parozábrana z PE fólie - trapézový plech, h=120mm - rámová konstrukce haly Skladby střešního pláště musí splňovat požadavek PBŘ klasifikace BROOF (t3). Při provádění střech nutno dodržet technické normy kategorie 73 - navrhování a provádění staveb, ČSN hydroizolace staveb - základní ustanovení, ČSN povlakové hydroizolace - základní ustanovení, ČSN hydroizolace - izolace z měkčeného PVC a pryží Dodavatel střešní krytiny provede výtažné zkoušky kotev, na základě kterých bude statikem dle technologického předpisu dodavatele střešní krytiny navržen kotevní plán!!! Před předáním díla bude provedena zátopová zkouška těsnosti krytiny dle ČSN a vakuová zkouška těsnosti krytiny dle metodiky ČSN EN Nutno nastudovat veškeré poznámky uvedené ve výkresové části objektu SO Izolace proti vlhkosti Ve skladbě střechy je navržena nad stávajícím profilovaným plechem parozábrana z PE fólie. Hlavní hydroizolaci tvoří krytina z pásů měkčeného PVC v tl. 1,5 mm typ IF1. 5/10

7 Izolace tepelné a zvukové Celková tloušťka navržené tepelné izolace byla stanovena na 220 mm. Ve skladbě střechy je navržena tepelná izolace z desek polystyrénu EPS 100 S v celkové tloušťce 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 60 mm typ MP1, případně skladba s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 220 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ. V rozsahu požárních pásů bude tepelná izolace provedena v celé tloušťce z minerální vaty Konstrukce klempířské Okraje střech u dešťových žlabů a oplechování zvýšených okrajů atik na střeše z klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu RŠ=250mm, tl. ocelového plechu 0,55 mm, oboustranné žárové pozinkování (min.175 mg/m2), venkovní ochranná vrstva PVC min. tl.0,6 mm, pro natavení izolační fólie z PVC-P tl. 1,5 mm typ IF 1. detailů firmy dodávající střešní krytinu. Navýšení atiky z důvodu spádování bude provedeno profilem z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s nástřikem (PES). V místech s původními dešťovými žlaby budou osazeny nové včetně svodů. Čelo zvýšené střešní konstrukce u okraje střechy dešťových žlabů bude oplechováno lakovaným pozinkovaným plechem tl. 0,7 mm s nástřikem (PES). Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) a doporučené montážní předpisy Hala na pozemku parc.č. 724/ Stávající stav Stávající objekt dotčený stavebními úpravami je ze západní strany součástí objektu SO 01 a z východní strany je řešen v objektu SO 02. Stávající hala o rozponu 15,0 m a podélném modulu 4,5 m je typová ocelová konstrukce HARD. Příčné vazby jsou tvořeny dvěma do základu vetknutými sloupy kónického tvaru, svařenými ze dvou U162x55x4 a lichoběžníkových bočních plechů P4 do krabice. Na jejich zhlaví je kloubově osazen střešní sedlový vazník s táhlem. Horní pasy jsou 2x U210x50x4 do krabice s výztuhami obou pásnic PL90x12. Táhlo je TRØ108. Mezi horní pasy jsou vloženy vaznice U162x55x4 a podvrcholová vaznice U210x50x4. Pod táhlo jsou zavěšeny nosníky podhledu Ω80x157. Konstrukce střechy je opatřena táhly a zavětrováním. Konstrukce stěn je zakryta, ale pro úpravy není podstatná. Podhled je tvořen trapézovým plechem hliníkovým KOB1004, stejně tak krytina. Střecha je provedena jako sedlová s hřebenem ve směru východ západ. Štít z východní strany je ukončen zděnou atikou, ze západní strany je ukončen plechovou atikou. Odtok dešťových vod je zajištěn částečně do dešťových žlabů a částečně do mezistřešních žlabů. Ze žlabů jsou dešťové vody sváděny podél obvodových stěn venkovními svody do kanalizace, z mezistřešních žlabů jsou dešťové vody sváděny přes střešní vpusti vnitřními svody do kanalizace Bourací práce Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav stávajících nosných konstrukcí. Případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Stávající vzdušná vedení a kabelová vedení na střeše budou identifikovány provozovatelem objektu. Dále budou odpojeny veškeré prvky ze střechy, které jsou pod proudem (osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče a pod.), a které by překážely v postupu prací při zateplování střechy. Po dokončení stavebních prací budou po dohodě s provozovatelem osazeny zpět. Stávající datové kabely budou zachovány a nesmějí být přerušeny ani odpojeny!!! V rozsahu 8 západních modulů bude odstraněna ve vrcholu stávající střešní krytina dle výkresové části. V uvedeném rozsahu bude dle konstrukční části zpevněn vrcholový spoj nosné konstrukce. Po dokončení úprav bude proříznutý plech nahrazen stejným typem. Ve zbývajících 10 východních modulech bude demontována střecha. Odstranění stávající střešní konstrukce vč. nosných prvků ve východní části je řešeno v části dokumentace objektu SO 02. 6/10

8 V celém rozsahu budou odstraněny stávající dešťové žlaby a svody. V rozsahu stávajících mezistřešních žlabů směrem k objektům na parc. 724/51 a 724/55, budou odstraněny stávající vpusti a střešní vrstvy včetně roznášecích plechů, nosné konstrukce budou zachovány. Bude demontován stávající hromosvod případné stávající zemnění a po zateplení střechy bude proveden nový hromosvod dle samostatné části projektu EI hromosvody. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky NV Sb. a NV Sb. Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. Před zahájením bouracích prací budou dotčené části objektu stavebními úpravami odpojeny po konzultaci s provozovatelem od elektroinstalace a slaboproudů!!! Stávající datové kabely budou zachovány a nesmí být přerušeny!!! Stávající zachovávané kabely budou vloženy do chrániček!!! Nedílnou součástí výkresu bouracích prací je výkres nového stavu Střecha Stávající vrstvy střešní konstrukce dotčeného objektu budou zachovány, případně budou doplněny ve vrcholu haly plechy ve stejném typu jako stávající. Na stávající profilované plechy bude položena parozábrana z PE fólie a přes ní tepelná izolace ze stabilizovaného EPS tl. 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 60 mm, případně skladba s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 220 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ. Přes separační skleněné rouno bude do podkladních vrstev kotvena krytina z pásů měkčeného PVC tl. 1,5 mm. V rozsahu požárních pásů bude tepelná izolace provedena v celé tloušťce z minerální vaty. Navržená skladba bude respektovat stávající nosné konstrukce a spády. Nově provedený mezistřešní žlab bude proveden nad prostorem původního mezistřešního žlabu. V napojení na sousední objekt SO 02 bude nová hydroizolace z PVC pásů vytažena min. 250 mm na novou obvodovou konstrukci haly. V prostoru mezistřešního žlabu navazujícího na střešní plášť objektu na parc.č.724/51 a 715/55 bude prostor žlabu vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty, která bude tvarově upravena do požadovaných spádů. Spády v mezistřešním žlabu budou tvořeny systémovými spádovými klíny z minerální vaty. Nosná konstrukce mezistřešního žlabu je řešena v konstrukční části dokumentace. Nově osazené střešní vpusti budou temperovány a budou napojeny na stávající vnitřní svody. Přechod z izolace z PVC fólie na obvodové konstrukce je řešen nastavovacími profily a krycí přechodovou lištou. Hydroizolace bude vytažena min. 250 mm na navazující svislé konstrukce. detailů firmy dodávající střešní krytinu. Podpěry obvodového jímače na atice budou lepeny na PVC krytinu dodavatelem střešní krytiny. Klempířské konstrukce s možností natavení střešního PVC izolačního pásu budou provedeny z poplastovaného plechu. Ostatní klempířské konstrukce budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). Prostupy střešní krytinou jsou řešeny jako systémové s možností natavení střešního PVC izolačního pásu, případně jsou navrženy jako klempířské výrobky z poplastovaného plechu, nebo z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,60 a 0,7 mm s nástřikem (PES). A12 - nová skladba střešní konstrukce v mezistřešním žlabu a na pultové střeše s požární odolností REI 15DP1 : - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 220mm, typ MP1 izolaci v úžlabí doplnit dle skutečnosti - trapézový plech h= 60 mm, typ viz. konstrukční část - nosný ocelový profil nového úžlabí, viz. konstrukční část 7/10

9 A15 - nová skladba střešní konstrukce nad halou na pozemku parc.č. 724/6 : - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 60mm, typ MP1 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu celkové tl. 160mm, typ EPS 100S stávající skladba střešní kce. : - hliníkový plech tvarovaný KOB 1004, h= 40 mm - roznášecí vaznice z IE profilů u 165/55/4 mm - vazníkový rám z IE profilů 2x u č. 210/50/4 mm - vzduchová mezera tl. dle skutečnosti - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50 mm položená na podhledu - zavěšený podhled z hliníkového tvarovaného plechu KOB 1004 A16 - nová skladba střešní konstrukce nad halou lakovny s požární odolností REI 15DP1 : - tepelná izolace z čedičové vaty celkové tl. 220mm, typ MP1 stávající skladba střešní kce. : - hliníkový plech tvarovaný KOB 1004, h= 40 mm - roznášecí vaznice z IE profilů u 165/55/4 mm - vazníkový rám z IE profilů 2x u č. 210/50/4 mm - vzduchová mezera tl. dle skutečnosti - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50 mm položená na podhledu - zavěšený podhled z hliníkového tavrovaného plechu KOB 1004 Skladby střešního pláště musí splňovat požadavek PBŘ klasifikace BROOF (t3). Při provádění střech nutno dodržet technické normy kategorie 73 - navrhování a provádění staveb, ČSN hydroizolace staveb - základní ustanovení, ČSN povlakové hydroizolace - základní ustanovení, ČSN hydroizolace - izolace z měkčeného PVC a pryží Dodavatel střešní krytiny provede výtažné zkoušky kotev, na základě kterých bude statikem dle technologického předpisu dodavatele střešní krytiny navržen kotevní plán!!! Před předáním díla bude provedena zátopová zkouška těsnosti krytiny dle ČSN a vakuová zkouška těsnosti krytiny dle metodiky ČSN EN Nutno nastudovat veškeré poznámky uvedené ve výkresové části objektu SO Izolace proti vlhkosti Ve skladbě střechy je navržena nad stávajícím profilovaným plechem parozábrana z PE fólie. Hlavní hydroizolaci tvoří krytina z pásů měkčeného PVC v tl. 1,5 mm typ IF Izolace tepelné a zvukové Celková tloušťka navržené tepelné izolace byla stanovena na 220 mm. Ve skladbě střechy je navržena tepelná izolace z desek polystyrénu EPS 100 S v celkové tloušťce 160 mm v kombinaci s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 60 mm typ MP1, případně skladba s tepelnou izolací z čedičové vaty v tl. 220 mm typ MP1. Tato kombinace dvou tepelných izolantů vychází z požadavku PBŘ. V rozsahu požárních pásů bude tepelná izolace provedena v celé tloušťce z minerální vaty Konstrukce klempířské Okraje střech u dešťových žlabů a oplechování okrajů atik na střeše z klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu RŠ=250mm, tl. ocelového plechu 0,55 mm, oboustranné žárové pozinkování (min.175 mg/m2), venkovní ochranná vrstva PVC min. tl.0,6 mm, pro natavení izolační fólie z PVC-P tl. 1,5 mm typ IF 1. detailů firmy dodávající střešní krytinu. 8/10

10 Navýšení atiky z důvodu spádování bude provedeno profilem z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s nástřikem (PES). V místech s původními dešťovými žlaby budou osazeny nové včetně svodů. Čelo zvýšené střešní konstrukce u okraje střechy dešťových žlabů bude oplechováno lakovaným pozinkovaným plechem tl. 0,7 mm s nástřikem (PES). Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) a doporučené montážní předpisy Závěr Projekt byl zpracován v souladu s příslušnými normami. Podrobnosti jsou patrné z jednotlivých výkresů a zpráv, které je nutno pečlivě nastudovat a případné dotazy konzultovat s projektanty jednotlivých částí. Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné technické zprávě. Dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcího projektu pro zadání stavby. Řešení organizace výstavby povede generální dodavatel stavby. Stavbu smějí provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006. Stavba, její jednotlivé konstrukce bude prováděna dle projektové dokumentace. Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem a investorem a o výsledku dohody bude proveden záznam ve stavebním deníku a ohlásit na stavební úřad ke schválení. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy prokazatelně seznámeni před zahájením stavebních prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných směrnic a předpisů. Při stavbě budou respektovány všechny připomínky účastníků stavebního řízení. Veškeré práce provádět dle postupů doporučovaných výrobci jednotlivých materiálů s ohledem na stanovenou záruční lhůtu. Před zahájením výroby veškerých prvků PSV je nezbytné důkladně změřit rozměry na staveništi a konstrukci a rozměry prvků příslušně upravit. Pokud budou mít zjištěné rozdíly vliv na vzhled či konstrukci řešení prvku, je nezbytné řešení konzultovat s projektantem. Před započetím prací musí být vytyčeny veškeré podzemní sítě na území prováděné stavby a přípojek. Dodavatel je povinen vypracovat a striktně dodržovat technologické postupy prací dle všech platných vyhlášek, norem, nařízení vlády atd. Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Tato bude vždy předložena investorovi k posouzení. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické a kvalitativní vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší. V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, mající vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen předložit investorovi a projektantovi vzorky k posouzení a odsouhlasení. Jedná se např. o povrchové úpravy stěn, prvků PSV, obvodový plášť apod. Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům. 9/10

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU HERINK Do Višňovky 28, Herink, 251 01 TECHNICKÝ POPIS A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník: OÚ Herink, Do Višňovky 28, Herink, 251 01 Zastoupený

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0001081/16/E 0007597/16/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Výstavba Dopravního VaV centra, Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Výstavba Dopravního VaV centra, Líšeňská 33a, 636 00 Brno 12 11 - Ventilační okenní nebo světlíkové otvory ve výrobních prostorách SO 03 s přirozeným větráním musí být opatřeny spolehlivě ovladatelným zařízením,umožňujícím otevírání z podlahy dle ČSN 73 5105.

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA D1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení A.1) Popis stavby a materiálové řešení: Stávající budova školy čp. 136 objekt C se nachází v ulici Kubrova, na okraji

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 17 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 18 4.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více