PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod Seznam použitých zkratek A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení Meze zásady ústnosti a přímosti v exekučním řízení Subjektivní závaznost exekučního titulu Následky neprávem vedené exekuce (výkonu) Následky nečinnosti soudu (exekutora) během vykonávacího řízení Vztah vykonávacího a insolvenčního řízení B. PŘEDPOKLADY PRO VEDENÍ EXEKUCE (PRO NAŘÍZENÍ SOUDNÍHO VÝKONU) I. Obecné zásady Materiální a formální vykonatelnost K principu rovnosti zbraní, rozhoduje-li o exekučním návrhu na nařízení výkonu (o exekučním návrhu) odvolací soud Procesní význam dne, kdy návrh na nařízení exekuce dojde soudu nebo exekutorovi Okolnost, že bylo plněno Počáteční překážka pro vedení exekuce (výkonu) Zjevná neúčinnost exekučního titulu Od počátku zjevná bezúspěšnost výkonu (exekuce) Neexistence vykonatelného rozhodnutí (výroku) Změna exekučního titulu II. Meze vykonatelnosti specifických soudních rozhodnutí Materiální vykonatelnost a usnesení o dědictví Materiální vykonatelnost úspěšné žaloby o odporovatelnost Titul pro prodej zástavy. Řízení, v němž je vydán III. Nedostatek pravomoci původce exekučního titulu Nedostatek pravomoci nalézacího soudu Nedostatek pravomoci jiného původce exekučního titulu Exekuční titul vydaný věcně nepříslušným soudem Zpochybnění doložky vykonatelnosti ze strany povinného Přezkum formální vykonatelnosti exekučního titulu Konkrétní přezkum potvrzení o vykonatelnosti Absence rozhodčí doložky (rozhodčí smlouvy) a její vliv na exekuci K rozhodčí doložce týkající se spotřebitelské smlouvy Suspenzivní účinek odvolání proti exekučnímu titulu opatřenému potvrzením o vykonatelnosti Nařízení exekuce podle jiného než v návrhu označeného exekučního titulu IV. Překážky litispendence a věci rozhodnuté Pojem téže věci Ke dvěma exekucím pro tutéž pohledávku Překážka rozsouzené věci Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu překážka litispendence a věci pravomocně rozhodnuté V. Vady exekučního titulu a) Obecné náležitosti exekučního titulu Základní náležitosti. Kvalifikovaná listina

2 34. Povinnost připojit k návrhu na nařízení výkonu (exekučnímu návrhu) podkladový titul Základní náležitosti. Hledisko obsahu, materiální vykonatelnost Ostatní exekuční tituly podle 274 o. s. ř. Obecné podmínky, chybějící lhůta k plnění Podpis návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí Návrh na nařízení exekuce při částečném plnění povinného b) Označení účastníků v exekučním návrhu Obecná pravidla Převzetí označení účastníků z exekučního titulu Označení manžela povinného c) Neurčitý petit exekučního titulu Označení exekučního titulu v návrhu na nařízení výkonu Využití odůvodnění ke konkretizaci petitu Obtěžování nad míru přiměřenou poměrům Nedostatečně identifikovaný pozemek (jeho část) Materiální vykonatelnost povinnosti k nepeněžitému plnění Exekuční titul na plnění vůči více věřitelům Neuvedení rozsahu plnění při pluralitě povinných Lhůta vykonatelnosti správního rozhodnutí Chybějící lhůta k plnění Uložení povinnosti k peněžitému plnění ve splátkách VI. Podmínky exekučního řízení ve vztahu k účastenství Způsobilost být účastníkem řízení o výkon správního exekučního titulu Způsobilost být účastníkem řízení o výkon exekučního titulu ve věcech sociálního zabezpečení Procesní způsobilost nezletilého dítěte. Zastoupení dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného Procesní způsobilost nezletilého dítěte. Zastoupení dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného. Zastavení výkonu podle 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř VII. Doručování exekučních titulů Vykonatelnost. Doručování Vykonatelnost exekučního titulu; šetření o jeho doručení Vada nalézacího řízení; opatrovník pro řízení. Vykonatelnost rozhodnutí Doručování správního rozhodnutí Doručování rozhodčích nálezů a jejich vykonatelnost Rozhodčí nález nedoručený do datové schránky Vykonatelnost rozhodčího nálezu při nesprávném ustanovení opatrovníka Podmínky pro korektní doručení rozhodčího nálezu opatrovníku VIII. Prokazování přechodu práva nebo povinnosti po vzniku exekučního titulu Obecná pravidla Způsob přezkumu převodu (přechodu) práva Věcná legitimace ( 256 o. s. ř.). Převzetí dluhu povinného Přechod práva či povinnosti před vydáním exekučního titulu Přechod práva, resp. povinnosti z právního předpisu Přechod práva na pojišťovnu Poučení o břemeni prokázat přechod práva nebo povinnosti Zpochybnění aktivní legitimace osoby prokazující převod práva z exekučního titulu K prokázání přechodu povinnosti nebo práva z exekučního titulu osvědčením notáře Veřejná listina; legalizace podpisu notářem

3 74. Důkaz postoupení pohledávky zachycený v notářském zápise Prokazování přechodu práva ze směnečného platebního rozkazu Prokazování přechodu práv ze zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů Oznámení o postoupení pohledávky IX. Posouzení vhodnosti výkonu rozhodnutí (exekuce) Úvodem Úřední povinnost soudu (exekutora) zkoumat vhodnost výkonu (exekuce) Prokazování vhodnosti navrhovaného způsobu výkonu Nepoměr mezi postiženým majetkem a vykonávanou povinností Vhodnost způsobu výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností v družstvu X. Exekuční tituly vydané mimo rámec tuzemského civilního řízení a) Evropský exekuční titul Charakter evropského exekučního titulu b) Rozhodnutí správního orgánu Správní orgán jako osoba oprávněná k vymáhání Způsobilost být exekučním titulem, uplynutí doby Účastník stavebního řízení jako osoba oprávněná k podání exekučního návrhu K výkonu rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby Platební výměr celního úřadu; uplynutí doby Exekuční titul vynesený v tzv. blokovém řízení Podpis na pokutovém bloku Výměry zdravotních pojišťoven. Tituly ve věcech všeobecného zdravotního pojištění c) Plnění uložená rozhodnutím v trestním řízení Adhezní řízení trestní. Vykonatelnost výroku o náhradě škody K nařízení exekuce na vrácení peněžité záruky k nahrazení vazby d) Notářský (exekutorský) zápis se svolením k vykonatelnosti Úvodem Podmínky vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Notářský (exekutorský) zápis jako specifický exekuční titul. Likvidátor jako signatář notářského zápisu Dosah svolení k vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Povaha notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti Hmotněprávní nekorektnost notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti K přezkoumání věcné správnosti notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti Doba plnění, jež prošla již před sepsáním notářského (exekutorského) zápisu Identifikace pohledávky v notářském nebo exekutorském zápisu Nesprávné označení účastníka v notářském (exekutorském) zápisu Projevy procesního charakteru vtělené do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti Údaj o způsobu ověření totožnosti účastníků jako podmínka vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Exekuce proměnlivých úroků z prodlení Stvrzení notářského (exekutorského) zápisu neoprávněnou osobou Doba plnění neurčená v notářském (exekutorském) zápisu Ručitelský závazek vtělený do notářského (exekutorského) zápisu Náklady nalézacího řízení při zpětvzetí žaloby z důvodu sepsání notářského (exekutorského) zápisu

4 XI. Rozhodčí nálezy Úvodem Směnečný versus spotřebitelský spor Exekuce rozhodnutí o odměně rozhodce aopovinnosti k její náhradě Podmínky vykonatelnosti C. ÚČASTNÍCI VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. Manžel povinného Úvodem Počátek účastenství Exekuční titul jen vůči jednomu z manželů Smluvní zúžení společného jmění manželů Manžel povinného a postižení jeho účtu u peněžního ústavu I Manžel povinného a postižení jeho účtu u peněžního ústavu II K postižení nemovitosti ve společném jmění manželů II. Ostatní osoby zúčastněné na řízení Dlužník povinného ve výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky Účastenství plátce ve výkonu srážkami ze mzdy Postavení správce konkursní podstaty povinného v exekuci Rozsah odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele povinného Nařízení exekuce proti společníku veřejné obchodní společnosti K solidární odpovědnosti společníků veřejné obchodní společnosti Vedlejší účastenství D. DISPOZICE POVINNÉHO S MAJETKEM PO ZAHÁJENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) K platnosti úkonů povinného učiněných v rozporu s generálním inhibitoriem Zástavní právo zřízené dlužníkem po vyrozumění o zahájení exekuce E. ODKLAD VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) Odklad výkonu (exekuce) obecně Důvody pro odklad Aktivní legitimace k podání návrhu na odklad Odklad vykonatelnosti rozhodnutí a odklad výkonu rozhodnutí Litispendence návrhu na odklad exekuce Odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu I Odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu II Odklad výkonu výživného Odklad výkonu a nižší srážky ze mzdy F. DŮVODY PRO ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) I. Obecná pravidla Exekuce a dobré mravy Nesprávně nařízený výkon (exekuce) Vztah odvolání do usnesení o nařízení výkonu a návrhu na zastavení výkonu (exekuce) K výkladu podání, jímž se povinný domáhá zastavení exekuce s poukazem na nevykonatelnost titulu Zastavení výkonu (exekuce) bez jednání K potřebě jednání, jsou-li důvody pro zastavení sporné Plnění podle alternativního výroku Zastavení exekuce pouze vůči jednomu z povinných Změna okolností podstatných pro trvání dávek nebo splátek uložených exekučním titulem Předpoklady pro zastavení výkonu rozhodnutí u výživného

5 II. K jednotlivým zákonným důvodům pro plné nebo částečné zastavení výkonu (exekuce) a) Zrušení exekučního titulu Okamžik zrušení titulu b) Zastavení výkonu (exekuce) na návrh oprávněného Úvodem K vázanosti soudu návrhem oprávněného na zastavení exekuce Vztah k ostatním důvodům pro zastavení výkonu (exekuce) rozhodnutí c) Zastavení výkonu (exekuce) pro postižení věcí vyloučených z výkonu (exekuce) Restriktivní výklad 322 o. s. ř Postižení věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti Postižení věcí, které povinný nezbytně potřebuje k podnikání Odhad výtěžku a věci z výkonu vyloučené ( 322 o. s. ř.) d) Zastavení pro bezúčelnost Zastavení při neúčinném výkonu (exekuci) srážkami ze mzdy Zastavení exekuce pro bezúčelnost, aniž si soud vyžádá stanovisko exekutora Zastavení pro bezúčelnost versus zastavení pro nesložení zálohy oprávněným e) Zastavení z důvodu postižení majetku nepřipouštějícího výkon (exekuci) Obecné podmínky f) Zastavení pro zánik práva Zánik práva před vynesením exekučního titulu Zánik pohledávky započtením před a po vzniku exekučního titulu Započtení práva na výživné Poskytnutí plnění věřiteli třetí osobou se souhlasem dlužníka Splnění vzájemné povinnosti oprávněného složením věci do úschovy a připadnutí úschovy státu Písemné prohlášení oprávněného jako důkaz splnění jeho vzájemné povinnosti Písemné potvrzení exekutora o splnění povinnosti g) Zastavení výkonu (exekuce) pro nepřípustnost Vydání exekučního titulu spácháním trestného činu Následky nedostatku součinnosti oprávněného při exekuci K zastavení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí Výkon rozhodnutí nařízený postižením jiného účtu u peněžního ústavu než účtu povinného Postoupení pohledávky oprávněným Výkon rozhodnutí vyklizením bytu a osoby, jež neodvozují důvod bydlení od povinného h) Promlčení práva ve vykonávacím řízení Úvodem Zkoumání promlčení soudem (exekutorem) při nařízení exekuce Námitka promlčení během exekuce Posuzování charakteru promlčecí doby v exekuci Vliv podání exekučního návrhu na běh promlčecí doby Námitka promlčení vznesená před nařízením výkonu (před provedením exekuce) Vliv výzev podle 259 a 260 odst. 2 o. s. ř. na promlčecí lhůtu Nemravná námitka promlčení uplatněná v exekuci Vliv souběhu soudní a exekutorské exekuce na běh promlčecí lhůty Promlčení obchodního závazku během exekuce

6 179. Promlčení v případě podání návrhu na soudní prodej zástavy Vliv promlčení práva na rozhodnutí o soudním prodeji zástavy Vliv přihlášení pohledávky zajištěné zástavou do dražby na promlčecí lhůtu Počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty při ztrátě vlastnictví ve veřejné dražbě K promlčení práva domáhat se exekuce vyklizením bytu G. K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) I. Výkon rozhodnutí o výchově a výživě nezletilých dětí Úvodem Charakter výzvy k dobrovolnému plnění ( 272 odst. 2 o. s. ř.) Vymezení styku Podmínky pro uložení pokuty za nedodržování rozhodnutí upravujícího styk s dítětem II. Výkon (exekuce) na peněžitá plnění Úvodem a) Srážky ze mzdy Vada návrhu. Nedostatek procesní způsobilosti plátce mzdy Existence plátce mzdy v době nařízení výkonu Výkon rozhodnutí a povinnost k opětujícímu plnění b) Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Nařízení výkonu rozhodnutí pro peněžité plnění a pomoc soudu podle 260 odst. 2 o. s. ř Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu Zrušení účtu bankou po nařízení výkonu (exekuce) c) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky Pojem jiná peněžitá pohledávka Rozsah postižení pohledávky Ukončení smluvního vztahu po zahájení exekuce Neexistence přikázané pohledávky Zástavní právo k pohledávce. Poddlužnická žaloba Opětující se plnění výživné Daňový přeplatek Organizační jednotka státu jako osoba oprávněná Konkurs prohlášený na majetek povinného Účinky zajištění majetku obviněného d) Výkon rozhodnutí prodejem věcí Vykonatelnost exekučního titulu při exekuci prodejem věcí Dvojí exekuce prodejem nemovitosti Postavení spoluvlastníka ve vykonávacím řízení Převod věci s úmyslem zmařit provedení výkonu rozhodnutí; neplatnost a odporovatelnost úkonu K prejudiciálnímu posouzení právního úkonu (převodu nemovitosti) exekutorem Postižení věcí, které povinný nabyl odporovatelným právním úkonem Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí. Odporovatelnost a pasivní legitimace Vztah veřejné a exekuční dražby K porušení zákona při nařízeném dražebním jednání Pochybení směřující k vyloučení dražitele z dražby K podání návrhu na zastavení exekuce a dražebnímu jednání Prodej nemovitostí. Konkurs a udělení příklepu Oprávněný a zástavní věřitel Řízení o soudním prodeji zástavy možnost uplatnění jiných skutečností než uvedených v 200z odst. 1 o. s. ř

7 217. Daň z přidané hodnoty při exekučním prodeji věcí Zajištění movité věci pojaté do soupisu e) K věcem nepodléhajícím výkonu rozhodnutí K dávkám pomoci v hmotné nouzi a exekuci Meze ochrany povinného při výkladu 322 o. s. ř Účinky úspěšné odporovatelnosti Vliv okolností případu na aplikaci 322 o. s. ř f) Výkon rozhodnutí postižením podniku Možnost odvolání do usnesení o zproštění správce podniku g) Soudcovské zástavní právo Pasivní legitimace při prodeji zastavené nemovitosti Průkaz vlastnictví; rozhodný okamžik Soudcovské zástavní právo a daňová exekuce Nemovitost ve společném jmění manželů Obvyklá cena nemovitosti určená znalcem III. Nepeněžitá plnění a) Vyklizení nemovitosti (bytu) a vydání věci Úvodem Vydání versus vyklizení nemovitosti Materiálně vykonatelný titul týkající se vyklizení pozemku nebo odstranění stavby Exekuční titul ukládající povinnost vyklidit byt jen jednomu z manželů Ukončení společného nájmu bytu po vynesení exekučního titulu Zajištění přiměřeného náhradního bytu Zajištění náhradního bytu a podnájem Zajištění náhradního bytu v jiné obci Náhradní byt a náhradní ubytování Zajištění přístřeší Zajištění bytové náhrady smlouvou ve prospěch třetího Změna poměrů po vydání titulu na vyklizení bytu po zajištění bytové náhrady Bytová náhrada zajištěná povinným Přechod práva nebo povinnosti z exekučního titulu znějícího na vyklizení Přechod práva z rozhodnutí o vyklizení bytu z nájemce na pronajímatele Postavení podnájemce při vyklizení Vyplývá-li ze spisu, že nemovitost je zatížena nájemním právem b) Výkon rozhodnutí odebráním věci Součást a příslušenství věci Skončení výkonu (exekuce) Střídavé užívání věci ze společného jmění manželů Náhradní uspokojení oprávněného c) Rozdělení společné věci Prodej a rozdělení výtěžku d) Provedení prací a výkonů Plnění povinného Neurčitě vymezená povinnost umožnit příjezd (na pozemek) Exekuce k vymožení práva průjezdu Nezastupitelné plnění Výkon povinnosti zdržet se obtěžování jiného nad míru přiměřenou poměrům Opakovaný výkon rozhodnutí na povinnost zdržet se obtěžování nad míru přiměřenou poměrům Zkoumání míry přiměřené poměrům ve vykonávacím řízení Povinnost k plnění a prohlášení vůle Splnění povinnosti k omluvě

8 H. ŽALOBY VYCHÁZEJÍCÍ Z VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. Jiné spory než o žalobách podle 267 o. s. ř a) Ochrana poddlužníka Určovací žaloba poddlužníka, že vykonávaná pohledávka není pravá Poddlužnická žaloba podle 311 o. s. ř. a bezdůvodné obohacení Věcná příslušnost soudu k projednání poddlužnické žaloby Poddlužnická žaloba. Složení peněz do notářské úschovy; notář při výkonu rozhodnutí b) Žaloba z lepšího práva Podstata žaloby z lepšího práva K podmínkám uplatnění tzv. žaloby z lepšího práva Žaloba z lepšího práva vycházející z daňové exekuce; subjektivita finančního úřadu Žaloba o vydání věci nabyté příklepem v dražbě ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí II. Excindační žaloby a) Obecná pravidla Vztah vyškrtnutí věci ze soupisu ( 68 ex. řádu) a excindační žaloby Účinky soupisu movitých věcí provedeného v rozporu se zákonem Aktivní legitimace k podání vylučovací žaloby Povinnost vlastníka strpět úhradu dluhu povinného Souběh žaloby o určení vlastnictví a vylučovací žaloby Plnění třetí osobou a její právo podat excindační žalobu Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy Excindační žaloba a zřízení soudcovského zástavního práva; vklad do katastru nemovitostí Soudcovské zástavní právo a převod vlastnictví. Subjektivita v řízení o excindační žalobě Odpovědnost při exekučním prodeji věci navzdory podané vylučovací žalobě Povaha excindační žaloby a její vliv na rozhodnutí o nákladech řízení I Povaha excindační žaloby a její vliv na rozhodnutí o nákladech řízení II b) Excindační žaloba a společné jmění manželů K uspokojení pohledávky ze zaniklého společného jmění manželů Nevypořádané společné jmění manželů Žaloba na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí; smlouva o zúžení společného jmění manželů Smlouva o zúžení společného jmění manželů, je-li její obsah znám věřiteli Neúčinnost dohody o vypořádání společného jmění manželů vůči oprávněnému Vliv vypořádání společného jmění manželů dohodou na úspěch vylučovací žaloby rozvedeného manžela Excindační žaloba při zúženém společném jmění manželů Závazek povinného vzniklý přistoupením k závazku obchodní společnosti CH. SPECIFIKA ŘÍZENÍ PŘED SOUDNÍM EXEKUTOREM VYPLÝVAJÍCÍ Z EXEKUČNÍHO ŘÁDU Úvodem I. Specifika exekučního řádu týkající se vedení řízení a) Obecná pravidla Právo vlastnit majetek v kontrastu s exekutorskou exekucí Překážka zahájeného řízení a věci rozsouzené

9 289. Podstata zákazu dispozice povinného s věcmi po nařízení exekuce Právo účastníků na vyjádření se v rámci exekuce Poučovací povinnost exekutora K povinnosti exekutora doručit stejnopis opravného prostředku Exekuce ukládáním pokut Vymáhání povinnosti poskytovat informace o dítěti b) Exekuční příkaz Účinky vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti Převod obchodního podílu jediného společníka po vydání exekučního příkazu K převedení nemovitosti po doručení exekučního příkazu Zánik účasti společníka ve společnosti pro vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu Více exekučních příkazů; nepřiměřený rozsah exekuce Zastavení exekuce v případě vícero exekučních příkazů c) Důvody pro zastavení exekuce Nesložení zálohy na náklady exekuce Zastavení exekuce při splnění podmínek pro osvobození od poplatku Určení výše zálohy na náklady exekuce Neposkytnutí součinnosti ke splnění dluhu oprávněným po zahájení exekuce Zastavení exekuce po vymožení plnění Zastavení exekuce po dražebním příklepu d) Prohlášení o majetku Uložení pořádkové pokuty exekutorem. Prohlášení o majetku uskutečněné po zahájení insolvenčního řízení e) Ediční povinnost ve vztahu k exekutorovi Ediční a sdělovací povinnost ve vztahu k exekutorovi I Ediční a sdělovací povinnost ve vztahu k exekutorovi II Součinnost s exekutorem. Absence lhůty k plnění v exekutorském zápisu K přípustnosti odvolání proti rozhodnutí, jímž exekutor uložil ediční povinnost II. Postavení soudního exekutora během exekuce Exekutor jako osoba jak veřejného, tak soukromého práva Podnět exekutora k zastavení exekuce K oprávnění exekutora navrhnout zastavení exekuce K přezkumu rozhodnutí exekutora podle s. ř. s Úkony exekutora provedené prostřednictvím třetí osoby K pověření zaměstnance exekutora zajištěním sepsaných movitých věcí Odpovědnost exekutora Vyloučení exekutora Vyloučení soudního exekutora před nařízením exekuce a jeho následky a) Exekutor jako příjemce plnění během exekuce Úvodem Plnění exekutorovi před zahájením exekuce Zánik pohledávky splněním exekutorovi Plnění povinného na účet exekutora Plnění exekutorovi před prohlášením konkursu Předání peněz mezi exekutorem a oprávněným. Úroky z prodlení Promlčení práva na vrácení exekutorem nespotřebované zálohy (dražební jistoty) Započtení pohledávky soudního exekutora za oprávněným

10 I. VLIV INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ NA EXEKUCI Přechod práva z exekučního titulu na správce konkursní podstaty Nařízení výkonu rozhodnutí; konkurs prohlášený na majetek povinného Nařízení (nyní zahájení) výkonu na základě seznamu přihlášek. Pohledávky za podstatou Pohledávka za podstatou a osoba povinného Ke srážkám ze mzdy, je-li zahájeno insolvenční řízení J. NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ Úvodem I. Podstata, forma a obsah rozhodnutí o nákladech exekuce Úvodem Povaha nákladů exekuce Odůvodnění soudního rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Výrokové náležitosti a charakter příkazu k úhradě nákladů exekuce Svébytnost příkazu k úhradě nákladů exekuce Výpočet odměny exekutora z realizované dražby Charakter lhůty k podání námitek do příkazu k úhradě nákladů exekuce Přezkum příkazu k úhradě nákladů exekuce soudem ve fázi rozvrhu rozdělované podstaty Neodůvodněné námitky vůči příkazu k úhradě nákladů exekuce Nesprávně odmítnuté námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Zásada minimalizace zásahů ze strany Ústavního soudu II. Obecná pravidla pro rozhodování o nákladech exekuce a nákladech oprávněného a) Základní zásady Obecné vymezení principu proporcionality při výkonu státní moci K odměně advokáta v exekuci Využití občanského soudního řádu při rozhodování o nákladech exekuce Základní východiska pro rozhodnutí o odměně exekutora Ústavně konformní výklad 89 ex. řádu Právo soudu na dotvoření předpisů o odměně exekutora Vliv podnikatelského statutu exekutora na rozhodování o nákladech exekuce Náklady exekuce při jejím zastavení Náklady exekuce při jejím částečném zastavení Zákaz pravé retroaktivity při rozhodování o nákladech exekuce Pořadí pro uspokojení nákladů exekutora Odpočet daně účtované osobě povinné v souvislosti s náklady exekuce b) Náklady exekuce ve specifických situacích Odměna a náklady exekutora při zamítnutí návrhu na nařízení exekuce Odměna exekutora při plnění vymoženém dvakrát Odměna exekutora při plnění povinného mimo rámec exekuce Odměna exekutora vymůže-li částku, která přesahuje vymáhanou jistinu Náklady oprávněného při vícero souběžných exekucích vůči témuž povinnému Náhrada nákladů za součinnost s exekutorem Povaha lhůty ke složení zálohy na náklady exekuce Lhůta pro složení zálohy na náklady exekuce

11 III. Pochybení exekutora (soudu) a jejich vliv na rozhodování o nákladech exekuce Úvodem Hmotněprávní odpovědnost exekutora Zavinění exekutora na navýšení nákladů řízení Ignorance vady návrhu ze strany exekutora Neúplná výzva exekutora k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti Vliv nesprávně zvoleného způsobu provedení exekuce na rozhodnutí o nákladech exekuce Náklady exekuce při nesprávně vyznačené doložce právní moci a vykonatelnosti I Náklady exekuce při nesprávně vyznačené doložce právní moci a vykonatelnosti II Závislost odměny a nákladů exekutora na zavinění účastníka K vymezení procesního zavinění oprávněného na zastavení exekuce Povinnost k opatrnosti a uvážlivosti na straně oprávněného Odměna exekutora při úmrtí povinného Náklady exekuce při zrušení exekučního titulu Účel zálohy na náklady exekuce Princip proporcionality odměny exekutora ve vztahu k dobrovolnému plnění povinného V. Náklady exekuce na opětující se plnění Náklady oprávněného a odměna exekutora při exekuci na běžné výživné I Náklady oprávněného a odměna exekutora při exekuci na běžné výživné II IV. Ostatní procesní skutečnosti ovlivňující rozhodnutí o nákladech exekuce Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Úvodem Věcný rejstřík

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1

OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1 OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... XIX O AU TO R EC H... XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1 1. Procesní úkony a ro z h o d n u tí...

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech majetkových vztahů mezi manžely 2., aktualizované

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, Praha 7 IČ 248 05 394 ISDS afsyz7h, T 844 205 305, E info@credital.eu, www.credital.eu VŠEOBECNÉ

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více