PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod Seznam použitých zkratek A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení Meze zásady ústnosti a přímosti v exekučním řízení Subjektivní závaznost exekučního titulu Následky neprávem vedené exekuce (výkonu) Následky nečinnosti soudu (exekutora) během vykonávacího řízení Vztah vykonávacího a insolvenčního řízení B. PŘEDPOKLADY PRO VEDENÍ EXEKUCE (PRO NAŘÍZENÍ SOUDNÍHO VÝKONU) I. Obecné zásady Materiální a formální vykonatelnost K principu rovnosti zbraní, rozhoduje-li o exekučním návrhu na nařízení výkonu (o exekučním návrhu) odvolací soud Procesní význam dne, kdy návrh na nařízení exekuce dojde soudu nebo exekutorovi Okolnost, že bylo plněno Počáteční překážka pro vedení exekuce (výkonu) Zjevná neúčinnost exekučního titulu Od počátku zjevná bezúspěšnost výkonu (exekuce) Neexistence vykonatelného rozhodnutí (výroku) Změna exekučního titulu II. Meze vykonatelnosti specifických soudních rozhodnutí Materiální vykonatelnost a usnesení o dědictví Materiální vykonatelnost úspěšné žaloby o odporovatelnost Titul pro prodej zástavy. Řízení, v němž je vydán III. Nedostatek pravomoci původce exekučního titulu Nedostatek pravomoci nalézacího soudu Nedostatek pravomoci jiného původce exekučního titulu Exekuční titul vydaný věcně nepříslušným soudem Zpochybnění doložky vykonatelnosti ze strany povinného Přezkum formální vykonatelnosti exekučního titulu Konkrétní přezkum potvrzení o vykonatelnosti Absence rozhodčí doložky (rozhodčí smlouvy) a její vliv na exekuci K rozhodčí doložce týkající se spotřebitelské smlouvy Suspenzivní účinek odvolání proti exekučnímu titulu opatřenému potvrzením o vykonatelnosti Nařízení exekuce podle jiného než v návrhu označeného exekučního titulu IV. Překážky litispendence a věci rozhodnuté Pojem téže věci Ke dvěma exekucím pro tutéž pohledávku Překážka rozsouzené věci Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu překážka litispendence a věci pravomocně rozhodnuté V. Vady exekučního titulu a) Obecné náležitosti exekučního titulu Základní náležitosti. Kvalifikovaná listina

2 34. Povinnost připojit k návrhu na nařízení výkonu (exekučnímu návrhu) podkladový titul Základní náležitosti. Hledisko obsahu, materiální vykonatelnost Ostatní exekuční tituly podle 274 o. s. ř. Obecné podmínky, chybějící lhůta k plnění Podpis návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí Návrh na nařízení exekuce při částečném plnění povinného b) Označení účastníků v exekučním návrhu Obecná pravidla Převzetí označení účastníků z exekučního titulu Označení manžela povinného c) Neurčitý petit exekučního titulu Označení exekučního titulu v návrhu na nařízení výkonu Využití odůvodnění ke konkretizaci petitu Obtěžování nad míru přiměřenou poměrům Nedostatečně identifikovaný pozemek (jeho část) Materiální vykonatelnost povinnosti k nepeněžitému plnění Exekuční titul na plnění vůči více věřitelům Neuvedení rozsahu plnění při pluralitě povinných Lhůta vykonatelnosti správního rozhodnutí Chybějící lhůta k plnění Uložení povinnosti k peněžitému plnění ve splátkách VI. Podmínky exekučního řízení ve vztahu k účastenství Způsobilost být účastníkem řízení o výkon správního exekučního titulu Způsobilost být účastníkem řízení o výkon exekučního titulu ve věcech sociálního zabezpečení Procesní způsobilost nezletilého dítěte. Zastoupení dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného Procesní způsobilost nezletilého dítěte. Zastoupení dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného. Zastavení výkonu podle 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř VII. Doručování exekučních titulů Vykonatelnost. Doručování Vykonatelnost exekučního titulu; šetření o jeho doručení Vada nalézacího řízení; opatrovník pro řízení. Vykonatelnost rozhodnutí Doručování správního rozhodnutí Doručování rozhodčích nálezů a jejich vykonatelnost Rozhodčí nález nedoručený do datové schránky Vykonatelnost rozhodčího nálezu při nesprávném ustanovení opatrovníka Podmínky pro korektní doručení rozhodčího nálezu opatrovníku VIII. Prokazování přechodu práva nebo povinnosti po vzniku exekučního titulu Obecná pravidla Způsob přezkumu převodu (přechodu) práva Věcná legitimace ( 256 o. s. ř.). Převzetí dluhu povinného Přechod práva či povinnosti před vydáním exekučního titulu Přechod práva, resp. povinnosti z právního předpisu Přechod práva na pojišťovnu Poučení o břemeni prokázat přechod práva nebo povinnosti Zpochybnění aktivní legitimace osoby prokazující převod práva z exekučního titulu K prokázání přechodu povinnosti nebo práva z exekučního titulu osvědčením notáře Veřejná listina; legalizace podpisu notářem

3 74. Důkaz postoupení pohledávky zachycený v notářském zápise Prokazování přechodu práva ze směnečného platebního rozkazu Prokazování přechodu práv ze zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů Oznámení o postoupení pohledávky IX. Posouzení vhodnosti výkonu rozhodnutí (exekuce) Úvodem Úřední povinnost soudu (exekutora) zkoumat vhodnost výkonu (exekuce) Prokazování vhodnosti navrhovaného způsobu výkonu Nepoměr mezi postiženým majetkem a vykonávanou povinností Vhodnost způsobu výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností v družstvu X. Exekuční tituly vydané mimo rámec tuzemského civilního řízení a) Evropský exekuční titul Charakter evropského exekučního titulu b) Rozhodnutí správního orgánu Správní orgán jako osoba oprávněná k vymáhání Způsobilost být exekučním titulem, uplynutí doby Účastník stavebního řízení jako osoba oprávněná k podání exekučního návrhu K výkonu rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby Platební výměr celního úřadu; uplynutí doby Exekuční titul vynesený v tzv. blokovém řízení Podpis na pokutovém bloku Výměry zdravotních pojišťoven. Tituly ve věcech všeobecného zdravotního pojištění c) Plnění uložená rozhodnutím v trestním řízení Adhezní řízení trestní. Vykonatelnost výroku o náhradě škody K nařízení exekuce na vrácení peněžité záruky k nahrazení vazby d) Notářský (exekutorský) zápis se svolením k vykonatelnosti Úvodem Podmínky vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Notářský (exekutorský) zápis jako specifický exekuční titul. Likvidátor jako signatář notářského zápisu Dosah svolení k vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Povaha notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti Hmotněprávní nekorektnost notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti K přezkoumání věcné správnosti notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti Doba plnění, jež prošla již před sepsáním notářského (exekutorského) zápisu Identifikace pohledávky v notářském nebo exekutorském zápisu Nesprávné označení účastníka v notářském (exekutorském) zápisu Projevy procesního charakteru vtělené do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti Údaj o způsobu ověření totožnosti účastníků jako podmínka vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Exekuce proměnlivých úroků z prodlení Stvrzení notářského (exekutorského) zápisu neoprávněnou osobou Doba plnění neurčená v notářském (exekutorském) zápisu Ručitelský závazek vtělený do notářského (exekutorského) zápisu Náklady nalézacího řízení při zpětvzetí žaloby z důvodu sepsání notářského (exekutorského) zápisu

4 XI. Rozhodčí nálezy Úvodem Směnečný versus spotřebitelský spor Exekuce rozhodnutí o odměně rozhodce aopovinnosti k její náhradě Podmínky vykonatelnosti C. ÚČASTNÍCI VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. Manžel povinného Úvodem Počátek účastenství Exekuční titul jen vůči jednomu z manželů Smluvní zúžení společného jmění manželů Manžel povinného a postižení jeho účtu u peněžního ústavu I Manžel povinného a postižení jeho účtu u peněžního ústavu II K postižení nemovitosti ve společném jmění manželů II. Ostatní osoby zúčastněné na řízení Dlužník povinného ve výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky Účastenství plátce ve výkonu srážkami ze mzdy Postavení správce konkursní podstaty povinného v exekuci Rozsah odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele povinného Nařízení exekuce proti společníku veřejné obchodní společnosti K solidární odpovědnosti společníků veřejné obchodní společnosti Vedlejší účastenství D. DISPOZICE POVINNÉHO S MAJETKEM PO ZAHÁJENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) K platnosti úkonů povinného učiněných v rozporu s generálním inhibitoriem Zástavní právo zřízené dlužníkem po vyrozumění o zahájení exekuce E. ODKLAD VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) Odklad výkonu (exekuce) obecně Důvody pro odklad Aktivní legitimace k podání návrhu na odklad Odklad vykonatelnosti rozhodnutí a odklad výkonu rozhodnutí Litispendence návrhu na odklad exekuce Odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu I Odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu II Odklad výkonu výživného Odklad výkonu a nižší srážky ze mzdy F. DŮVODY PRO ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) I. Obecná pravidla Exekuce a dobré mravy Nesprávně nařízený výkon (exekuce) Vztah odvolání do usnesení o nařízení výkonu a návrhu na zastavení výkonu (exekuce) K výkladu podání, jímž se povinný domáhá zastavení exekuce s poukazem na nevykonatelnost titulu Zastavení výkonu (exekuce) bez jednání K potřebě jednání, jsou-li důvody pro zastavení sporné Plnění podle alternativního výroku Zastavení exekuce pouze vůči jednomu z povinných Změna okolností podstatných pro trvání dávek nebo splátek uložených exekučním titulem Předpoklady pro zastavení výkonu rozhodnutí u výživného

5 II. K jednotlivým zákonným důvodům pro plné nebo částečné zastavení výkonu (exekuce) a) Zrušení exekučního titulu Okamžik zrušení titulu b) Zastavení výkonu (exekuce) na návrh oprávněného Úvodem K vázanosti soudu návrhem oprávněného na zastavení exekuce Vztah k ostatním důvodům pro zastavení výkonu (exekuce) rozhodnutí c) Zastavení výkonu (exekuce) pro postižení věcí vyloučených z výkonu (exekuce) Restriktivní výklad 322 o. s. ř Postižení věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti Postižení věcí, které povinný nezbytně potřebuje k podnikání Odhad výtěžku a věci z výkonu vyloučené ( 322 o. s. ř.) d) Zastavení pro bezúčelnost Zastavení při neúčinném výkonu (exekuci) srážkami ze mzdy Zastavení exekuce pro bezúčelnost, aniž si soud vyžádá stanovisko exekutora Zastavení pro bezúčelnost versus zastavení pro nesložení zálohy oprávněným e) Zastavení z důvodu postižení majetku nepřipouštějícího výkon (exekuci) Obecné podmínky f) Zastavení pro zánik práva Zánik práva před vynesením exekučního titulu Zánik pohledávky započtením před a po vzniku exekučního titulu Započtení práva na výživné Poskytnutí plnění věřiteli třetí osobou se souhlasem dlužníka Splnění vzájemné povinnosti oprávněného složením věci do úschovy a připadnutí úschovy státu Písemné prohlášení oprávněného jako důkaz splnění jeho vzájemné povinnosti Písemné potvrzení exekutora o splnění povinnosti g) Zastavení výkonu (exekuce) pro nepřípustnost Vydání exekučního titulu spácháním trestného činu Následky nedostatku součinnosti oprávněného při exekuci K zastavení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí Výkon rozhodnutí nařízený postižením jiného účtu u peněžního ústavu než účtu povinného Postoupení pohledávky oprávněným Výkon rozhodnutí vyklizením bytu a osoby, jež neodvozují důvod bydlení od povinného h) Promlčení práva ve vykonávacím řízení Úvodem Zkoumání promlčení soudem (exekutorem) při nařízení exekuce Námitka promlčení během exekuce Posuzování charakteru promlčecí doby v exekuci Vliv podání exekučního návrhu na běh promlčecí doby Námitka promlčení vznesená před nařízením výkonu (před provedením exekuce) Vliv výzev podle 259 a 260 odst. 2 o. s. ř. na promlčecí lhůtu Nemravná námitka promlčení uplatněná v exekuci Vliv souběhu soudní a exekutorské exekuce na běh promlčecí lhůty Promlčení obchodního závazku během exekuce

6 179. Promlčení v případě podání návrhu na soudní prodej zástavy Vliv promlčení práva na rozhodnutí o soudním prodeji zástavy Vliv přihlášení pohledávky zajištěné zástavou do dražby na promlčecí lhůtu Počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty při ztrátě vlastnictví ve veřejné dražbě K promlčení práva domáhat se exekuce vyklizením bytu G. K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) I. Výkon rozhodnutí o výchově a výživě nezletilých dětí Úvodem Charakter výzvy k dobrovolnému plnění ( 272 odst. 2 o. s. ř.) Vymezení styku Podmínky pro uložení pokuty za nedodržování rozhodnutí upravujícího styk s dítětem II. Výkon (exekuce) na peněžitá plnění Úvodem a) Srážky ze mzdy Vada návrhu. Nedostatek procesní způsobilosti plátce mzdy Existence plátce mzdy v době nařízení výkonu Výkon rozhodnutí a povinnost k opětujícímu plnění b) Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Nařízení výkonu rozhodnutí pro peněžité plnění a pomoc soudu podle 260 odst. 2 o. s. ř Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu Zrušení účtu bankou po nařízení výkonu (exekuce) c) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky Pojem jiná peněžitá pohledávka Rozsah postižení pohledávky Ukončení smluvního vztahu po zahájení exekuce Neexistence přikázané pohledávky Zástavní právo k pohledávce. Poddlužnická žaloba Opětující se plnění výživné Daňový přeplatek Organizační jednotka státu jako osoba oprávněná Konkurs prohlášený na majetek povinného Účinky zajištění majetku obviněného d) Výkon rozhodnutí prodejem věcí Vykonatelnost exekučního titulu při exekuci prodejem věcí Dvojí exekuce prodejem nemovitosti Postavení spoluvlastníka ve vykonávacím řízení Převod věci s úmyslem zmařit provedení výkonu rozhodnutí; neplatnost a odporovatelnost úkonu K prejudiciálnímu posouzení právního úkonu (převodu nemovitosti) exekutorem Postižení věcí, které povinný nabyl odporovatelným právním úkonem Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí. Odporovatelnost a pasivní legitimace Vztah veřejné a exekuční dražby K porušení zákona při nařízeném dražebním jednání Pochybení směřující k vyloučení dražitele z dražby K podání návrhu na zastavení exekuce a dražebnímu jednání Prodej nemovitostí. Konkurs a udělení příklepu Oprávněný a zástavní věřitel Řízení o soudním prodeji zástavy možnost uplatnění jiných skutečností než uvedených v 200z odst. 1 o. s. ř

7 217. Daň z přidané hodnoty při exekučním prodeji věcí Zajištění movité věci pojaté do soupisu e) K věcem nepodléhajícím výkonu rozhodnutí K dávkám pomoci v hmotné nouzi a exekuci Meze ochrany povinného při výkladu 322 o. s. ř Účinky úspěšné odporovatelnosti Vliv okolností případu na aplikaci 322 o. s. ř f) Výkon rozhodnutí postižením podniku Možnost odvolání do usnesení o zproštění správce podniku g) Soudcovské zástavní právo Pasivní legitimace při prodeji zastavené nemovitosti Průkaz vlastnictví; rozhodný okamžik Soudcovské zástavní právo a daňová exekuce Nemovitost ve společném jmění manželů Obvyklá cena nemovitosti určená znalcem III. Nepeněžitá plnění a) Vyklizení nemovitosti (bytu) a vydání věci Úvodem Vydání versus vyklizení nemovitosti Materiálně vykonatelný titul týkající se vyklizení pozemku nebo odstranění stavby Exekuční titul ukládající povinnost vyklidit byt jen jednomu z manželů Ukončení společného nájmu bytu po vynesení exekučního titulu Zajištění přiměřeného náhradního bytu Zajištění náhradního bytu a podnájem Zajištění náhradního bytu v jiné obci Náhradní byt a náhradní ubytování Zajištění přístřeší Zajištění bytové náhrady smlouvou ve prospěch třetího Změna poměrů po vydání titulu na vyklizení bytu po zajištění bytové náhrady Bytová náhrada zajištěná povinným Přechod práva nebo povinnosti z exekučního titulu znějícího na vyklizení Přechod práva z rozhodnutí o vyklizení bytu z nájemce na pronajímatele Postavení podnájemce při vyklizení Vyplývá-li ze spisu, že nemovitost je zatížena nájemním právem b) Výkon rozhodnutí odebráním věci Součást a příslušenství věci Skončení výkonu (exekuce) Střídavé užívání věci ze společného jmění manželů Náhradní uspokojení oprávněného c) Rozdělení společné věci Prodej a rozdělení výtěžku d) Provedení prací a výkonů Plnění povinného Neurčitě vymezená povinnost umožnit příjezd (na pozemek) Exekuce k vymožení práva průjezdu Nezastupitelné plnění Výkon povinnosti zdržet se obtěžování jiného nad míru přiměřenou poměrům Opakovaný výkon rozhodnutí na povinnost zdržet se obtěžování nad míru přiměřenou poměrům Zkoumání míry přiměřené poměrům ve vykonávacím řízení Povinnost k plnění a prohlášení vůle Splnění povinnosti k omluvě

8 H. ŽALOBY VYCHÁZEJÍCÍ Z VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. Jiné spory než o žalobách podle 267 o. s. ř a) Ochrana poddlužníka Určovací žaloba poddlužníka, že vykonávaná pohledávka není pravá Poddlužnická žaloba podle 311 o. s. ř. a bezdůvodné obohacení Věcná příslušnost soudu k projednání poddlužnické žaloby Poddlužnická žaloba. Složení peněz do notářské úschovy; notář při výkonu rozhodnutí b) Žaloba z lepšího práva Podstata žaloby z lepšího práva K podmínkám uplatnění tzv. žaloby z lepšího práva Žaloba z lepšího práva vycházející z daňové exekuce; subjektivita finančního úřadu Žaloba o vydání věci nabyté příklepem v dražbě ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí II. Excindační žaloby a) Obecná pravidla Vztah vyškrtnutí věci ze soupisu ( 68 ex. řádu) a excindační žaloby Účinky soupisu movitých věcí provedeného v rozporu se zákonem Aktivní legitimace k podání vylučovací žaloby Povinnost vlastníka strpět úhradu dluhu povinného Souběh žaloby o určení vlastnictví a vylučovací žaloby Plnění třetí osobou a její právo podat excindační žalobu Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy Excindační žaloba a zřízení soudcovského zástavního práva; vklad do katastru nemovitostí Soudcovské zástavní právo a převod vlastnictví. Subjektivita v řízení o excindační žalobě Odpovědnost při exekučním prodeji věci navzdory podané vylučovací žalobě Povaha excindační žaloby a její vliv na rozhodnutí o nákladech řízení I Povaha excindační žaloby a její vliv na rozhodnutí o nákladech řízení II b) Excindační žaloba a společné jmění manželů K uspokojení pohledávky ze zaniklého společného jmění manželů Nevypořádané společné jmění manželů Žaloba na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí; smlouva o zúžení společného jmění manželů Smlouva o zúžení společného jmění manželů, je-li její obsah znám věřiteli Neúčinnost dohody o vypořádání společného jmění manželů vůči oprávněnému Vliv vypořádání společného jmění manželů dohodou na úspěch vylučovací žaloby rozvedeného manžela Excindační žaloba při zúženém společném jmění manželů Závazek povinného vzniklý přistoupením k závazku obchodní společnosti CH. SPECIFIKA ŘÍZENÍ PŘED SOUDNÍM EXEKUTOREM VYPLÝVAJÍCÍ Z EXEKUČNÍHO ŘÁDU Úvodem I. Specifika exekučního řádu týkající se vedení řízení a) Obecná pravidla Právo vlastnit majetek v kontrastu s exekutorskou exekucí Překážka zahájeného řízení a věci rozsouzené

9 289. Podstata zákazu dispozice povinného s věcmi po nařízení exekuce Právo účastníků na vyjádření se v rámci exekuce Poučovací povinnost exekutora K povinnosti exekutora doručit stejnopis opravného prostředku Exekuce ukládáním pokut Vymáhání povinnosti poskytovat informace o dítěti b) Exekuční příkaz Účinky vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti Převod obchodního podílu jediného společníka po vydání exekučního příkazu K převedení nemovitosti po doručení exekučního příkazu Zánik účasti společníka ve společnosti pro vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu Více exekučních příkazů; nepřiměřený rozsah exekuce Zastavení exekuce v případě vícero exekučních příkazů c) Důvody pro zastavení exekuce Nesložení zálohy na náklady exekuce Zastavení exekuce při splnění podmínek pro osvobození od poplatku Určení výše zálohy na náklady exekuce Neposkytnutí součinnosti ke splnění dluhu oprávněným po zahájení exekuce Zastavení exekuce po vymožení plnění Zastavení exekuce po dražebním příklepu d) Prohlášení o majetku Uložení pořádkové pokuty exekutorem. Prohlášení o majetku uskutečněné po zahájení insolvenčního řízení e) Ediční povinnost ve vztahu k exekutorovi Ediční a sdělovací povinnost ve vztahu k exekutorovi I Ediční a sdělovací povinnost ve vztahu k exekutorovi II Součinnost s exekutorem. Absence lhůty k plnění v exekutorském zápisu K přípustnosti odvolání proti rozhodnutí, jímž exekutor uložil ediční povinnost II. Postavení soudního exekutora během exekuce Exekutor jako osoba jak veřejného, tak soukromého práva Podnět exekutora k zastavení exekuce K oprávnění exekutora navrhnout zastavení exekuce K přezkumu rozhodnutí exekutora podle s. ř. s Úkony exekutora provedené prostřednictvím třetí osoby K pověření zaměstnance exekutora zajištěním sepsaných movitých věcí Odpovědnost exekutora Vyloučení exekutora Vyloučení soudního exekutora před nařízením exekuce a jeho následky a) Exekutor jako příjemce plnění během exekuce Úvodem Plnění exekutorovi před zahájením exekuce Zánik pohledávky splněním exekutorovi Plnění povinného na účet exekutora Plnění exekutorovi před prohlášením konkursu Předání peněz mezi exekutorem a oprávněným. Úroky z prodlení Promlčení práva na vrácení exekutorem nespotřebované zálohy (dražební jistoty) Započtení pohledávky soudního exekutora za oprávněným

10 I. VLIV INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ NA EXEKUCI Přechod práva z exekučního titulu na správce konkursní podstaty Nařízení výkonu rozhodnutí; konkurs prohlášený na majetek povinného Nařízení (nyní zahájení) výkonu na základě seznamu přihlášek. Pohledávky za podstatou Pohledávka za podstatou a osoba povinného Ke srážkám ze mzdy, je-li zahájeno insolvenční řízení J. NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ Úvodem I. Podstata, forma a obsah rozhodnutí o nákladech exekuce Úvodem Povaha nákladů exekuce Odůvodnění soudního rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Výrokové náležitosti a charakter příkazu k úhradě nákladů exekuce Svébytnost příkazu k úhradě nákladů exekuce Výpočet odměny exekutora z realizované dražby Charakter lhůty k podání námitek do příkazu k úhradě nákladů exekuce Přezkum příkazu k úhradě nákladů exekuce soudem ve fázi rozvrhu rozdělované podstaty Neodůvodněné námitky vůči příkazu k úhradě nákladů exekuce Nesprávně odmítnuté námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Zásada minimalizace zásahů ze strany Ústavního soudu II. Obecná pravidla pro rozhodování o nákladech exekuce a nákladech oprávněného a) Základní zásady Obecné vymezení principu proporcionality při výkonu státní moci K odměně advokáta v exekuci Využití občanského soudního řádu při rozhodování o nákladech exekuce Základní východiska pro rozhodnutí o odměně exekutora Ústavně konformní výklad 89 ex. řádu Právo soudu na dotvoření předpisů o odměně exekutora Vliv podnikatelského statutu exekutora na rozhodování o nákladech exekuce Náklady exekuce při jejím zastavení Náklady exekuce při jejím částečném zastavení Zákaz pravé retroaktivity při rozhodování o nákladech exekuce Pořadí pro uspokojení nákladů exekutora Odpočet daně účtované osobě povinné v souvislosti s náklady exekuce b) Náklady exekuce ve specifických situacích Odměna a náklady exekutora při zamítnutí návrhu na nařízení exekuce Odměna exekutora při plnění vymoženém dvakrát Odměna exekutora při plnění povinného mimo rámec exekuce Odměna exekutora vymůže-li částku, která přesahuje vymáhanou jistinu Náklady oprávněného při vícero souběžných exekucích vůči témuž povinnému Náhrada nákladů za součinnost s exekutorem Povaha lhůty ke složení zálohy na náklady exekuce Lhůta pro složení zálohy na náklady exekuce

11 III. Pochybení exekutora (soudu) a jejich vliv na rozhodování o nákladech exekuce Úvodem Hmotněprávní odpovědnost exekutora Zavinění exekutora na navýšení nákladů řízení Ignorance vady návrhu ze strany exekutora Neúplná výzva exekutora k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti Vliv nesprávně zvoleného způsobu provedení exekuce na rozhodnutí o nákladech exekuce Náklady exekuce při nesprávně vyznačené doložce právní moci a vykonatelnosti I Náklady exekuce při nesprávně vyznačené doložce právní moci a vykonatelnosti II Závislost odměny a nákladů exekutora na zavinění účastníka K vymezení procesního zavinění oprávněného na zastavení exekuce Povinnost k opatrnosti a uvážlivosti na straně oprávněného Odměna exekutora při úmrtí povinného Náklady exekuce při zrušení exekučního titulu Účel zálohy na náklady exekuce Princip proporcionality odměny exekutora ve vztahu k dobrovolnému plnění povinného V. Náklady exekuce na opětující se plnění Náklady oprávněného a odměna exekutora při exekuci na běžné výživné I Náklady oprávněného a odměna exekutora při exekuci na běžné výživné II IV. Ostatní procesní skutečnosti ovlivňující rozhodnutí o nákladech exekuce Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Úvodem Věcný rejstřík

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Exekutorský úřad Havlíčkův Brod S o u d n í e x e k u t o r M g r. S t a n i s l a v M o l á k tel.: 569 420 480, fax.: 569 494 480, e-mail: podatelna@exekutor.cz, DS: 4w6g8q5

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978 Č.j.: 148 EX 922/14-103 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 02509/11-400

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 6337/13-331 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

USNESENÍ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika

USNESENÍ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Sp. zn.

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 12.9.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 12.9.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 7.10.2011 Podpis: č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 U s n e s e n í Soudní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Č.j. 070 Ex 2777/10-187 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 2 3 4 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Důvody zániku účasti

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 2300/14-222 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979,

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979, Obecnl éřad VráMe Došlo dne: :({! )s.,.:,j Přilohy: (-jr/ft C.clOP.1 lp,u. T f//-{'(~" _. 7Jz---'- U~I..n: Usnesení číslo jednací 017 EX 1304/13-36 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

Judikatura k promlčení a prekluzi. JUDr. Zdeněk Krčmář

Judikatura k promlčení a prekluzi. JUDr. Zdeněk Krčmář Judikatura k promlčení a prekluzi Omšenie 10. 11. 2011 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: Peerův zákon: Vysvětlivky: Např.: Každé vyřešení problému mění jeho podstatu. Artur Bloch: Murphyho zákon R 13/2005 (Rozsudek

Více

Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty. Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát

Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty. Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát Novela OSŘ a EŘ Změny v exekucích od 1.1.2013 Stručný manuál pro klienty Mgr.Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor Mgr. Petr Pelcl, exekutorský kandidát Prosinec 2012 1. Vstupní informace Dne 19/9/2012 byla

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více