PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod Seznam použitých zkratek A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení Meze zásady ústnosti a přímosti v exekučním řízení Subjektivní závaznost exekučního titulu Následky neprávem vedené exekuce (výkonu) Následky nečinnosti soudu (exekutora) během vykonávacího řízení Vztah vykonávacího a insolvenčního řízení B. PŘEDPOKLADY PRO VEDENÍ EXEKUCE (PRO NAŘÍZENÍ SOUDNÍHO VÝKONU) I. Obecné zásady Materiální a formální vykonatelnost K principu rovnosti zbraní, rozhoduje-li o exekučním návrhu na nařízení výkonu (o exekučním návrhu) odvolací soud Procesní význam dne, kdy návrh na nařízení exekuce dojde soudu nebo exekutorovi Okolnost, že bylo plněno Počáteční překážka pro vedení exekuce (výkonu) Zjevná neúčinnost exekučního titulu Od počátku zjevná bezúspěšnost výkonu (exekuce) Neexistence vykonatelného rozhodnutí (výroku) Změna exekučního titulu II. Meze vykonatelnosti specifických soudních rozhodnutí Materiální vykonatelnost a usnesení o dědictví Materiální vykonatelnost úspěšné žaloby o odporovatelnost Titul pro prodej zástavy. Řízení, v němž je vydán III. Nedostatek pravomoci původce exekučního titulu Nedostatek pravomoci nalézacího soudu Nedostatek pravomoci jiného původce exekučního titulu Exekuční titul vydaný věcně nepříslušným soudem Zpochybnění doložky vykonatelnosti ze strany povinného Přezkum formální vykonatelnosti exekučního titulu Konkrétní přezkum potvrzení o vykonatelnosti Absence rozhodčí doložky (rozhodčí smlouvy) a její vliv na exekuci K rozhodčí doložce týkající se spotřebitelské smlouvy Suspenzivní účinek odvolání proti exekučnímu titulu opatřenému potvrzením o vykonatelnosti Nařízení exekuce podle jiného než v návrhu označeného exekučního titulu IV. Překážky litispendence a věci rozhodnuté Pojem téže věci Ke dvěma exekucím pro tutéž pohledávku Překážka rozsouzené věci Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu překážka litispendence a věci pravomocně rozhodnuté V. Vady exekučního titulu a) Obecné náležitosti exekučního titulu Základní náležitosti. Kvalifikovaná listina

2 34. Povinnost připojit k návrhu na nařízení výkonu (exekučnímu návrhu) podkladový titul Základní náležitosti. Hledisko obsahu, materiální vykonatelnost Ostatní exekuční tituly podle 274 o. s. ř. Obecné podmínky, chybějící lhůta k plnění Podpis návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí Návrh na nařízení exekuce při částečném plnění povinného b) Označení účastníků v exekučním návrhu Obecná pravidla Převzetí označení účastníků z exekučního titulu Označení manžela povinného c) Neurčitý petit exekučního titulu Označení exekučního titulu v návrhu na nařízení výkonu Využití odůvodnění ke konkretizaci petitu Obtěžování nad míru přiměřenou poměrům Nedostatečně identifikovaný pozemek (jeho část) Materiální vykonatelnost povinnosti k nepeněžitému plnění Exekuční titul na plnění vůči více věřitelům Neuvedení rozsahu plnění při pluralitě povinných Lhůta vykonatelnosti správního rozhodnutí Chybějící lhůta k plnění Uložení povinnosti k peněžitému plnění ve splátkách VI. Podmínky exekučního řízení ve vztahu k účastenství Způsobilost být účastníkem řízení o výkon správního exekučního titulu Způsobilost být účastníkem řízení o výkon exekučního titulu ve věcech sociálního zabezpečení Procesní způsobilost nezletilého dítěte. Zastoupení dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného Procesní způsobilost nezletilého dítěte. Zastoupení dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného. Zastavení výkonu podle 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř VII. Doručování exekučních titulů Vykonatelnost. Doručování Vykonatelnost exekučního titulu; šetření o jeho doručení Vada nalézacího řízení; opatrovník pro řízení. Vykonatelnost rozhodnutí Doručování správního rozhodnutí Doručování rozhodčích nálezů a jejich vykonatelnost Rozhodčí nález nedoručený do datové schránky Vykonatelnost rozhodčího nálezu při nesprávném ustanovení opatrovníka Podmínky pro korektní doručení rozhodčího nálezu opatrovníku VIII. Prokazování přechodu práva nebo povinnosti po vzniku exekučního titulu Obecná pravidla Způsob přezkumu převodu (přechodu) práva Věcná legitimace ( 256 o. s. ř.). Převzetí dluhu povinného Přechod práva či povinnosti před vydáním exekučního titulu Přechod práva, resp. povinnosti z právního předpisu Přechod práva na pojišťovnu Poučení o břemeni prokázat přechod práva nebo povinnosti Zpochybnění aktivní legitimace osoby prokazující převod práva z exekučního titulu K prokázání přechodu povinnosti nebo práva z exekučního titulu osvědčením notáře Veřejná listina; legalizace podpisu notářem

3 74. Důkaz postoupení pohledávky zachycený v notářském zápise Prokazování přechodu práva ze směnečného platebního rozkazu Prokazování přechodu práv ze zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů Oznámení o postoupení pohledávky IX. Posouzení vhodnosti výkonu rozhodnutí (exekuce) Úvodem Úřední povinnost soudu (exekutora) zkoumat vhodnost výkonu (exekuce) Prokazování vhodnosti navrhovaného způsobu výkonu Nepoměr mezi postiženým majetkem a vykonávanou povinností Vhodnost způsobu výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností v družstvu X. Exekuční tituly vydané mimo rámec tuzemského civilního řízení a) Evropský exekuční titul Charakter evropského exekučního titulu b) Rozhodnutí správního orgánu Správní orgán jako osoba oprávněná k vymáhání Způsobilost být exekučním titulem, uplynutí doby Účastník stavebního řízení jako osoba oprávněná k podání exekučního návrhu K výkonu rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby Platební výměr celního úřadu; uplynutí doby Exekuční titul vynesený v tzv. blokovém řízení Podpis na pokutovém bloku Výměry zdravotních pojišťoven. Tituly ve věcech všeobecného zdravotního pojištění c) Plnění uložená rozhodnutím v trestním řízení Adhezní řízení trestní. Vykonatelnost výroku o náhradě škody K nařízení exekuce na vrácení peněžité záruky k nahrazení vazby d) Notářský (exekutorský) zápis se svolením k vykonatelnosti Úvodem Podmínky vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Notářský (exekutorský) zápis jako specifický exekuční titul. Likvidátor jako signatář notářského zápisu Dosah svolení k vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Povaha notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti Hmotněprávní nekorektnost notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti K přezkoumání věcné správnosti notářského (exekutorského) zápisu se svolením k vykonatelnosti Doba plnění, jež prošla již před sepsáním notářského (exekutorského) zápisu Identifikace pohledávky v notářském nebo exekutorském zápisu Nesprávné označení účastníka v notářském (exekutorském) zápisu Projevy procesního charakteru vtělené do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti Údaj o způsobu ověření totožnosti účastníků jako podmínka vykonatelnosti notářského (exekutorského) zápisu Exekuce proměnlivých úroků z prodlení Stvrzení notářského (exekutorského) zápisu neoprávněnou osobou Doba plnění neurčená v notářském (exekutorském) zápisu Ručitelský závazek vtělený do notářského (exekutorského) zápisu Náklady nalézacího řízení při zpětvzetí žaloby z důvodu sepsání notářského (exekutorského) zápisu

4 XI. Rozhodčí nálezy Úvodem Směnečný versus spotřebitelský spor Exekuce rozhodnutí o odměně rozhodce aopovinnosti k její náhradě Podmínky vykonatelnosti C. ÚČASTNÍCI VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. Manžel povinného Úvodem Počátek účastenství Exekuční titul jen vůči jednomu z manželů Smluvní zúžení společného jmění manželů Manžel povinného a postižení jeho účtu u peněžního ústavu I Manžel povinného a postižení jeho účtu u peněžního ústavu II K postižení nemovitosti ve společném jmění manželů II. Ostatní osoby zúčastněné na řízení Dlužník povinného ve výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky Účastenství plátce ve výkonu srážkami ze mzdy Postavení správce konkursní podstaty povinného v exekuci Rozsah odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele povinného Nařízení exekuce proti společníku veřejné obchodní společnosti K solidární odpovědnosti společníků veřejné obchodní společnosti Vedlejší účastenství D. DISPOZICE POVINNÉHO S MAJETKEM PO ZAHÁJENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) K platnosti úkonů povinného učiněných v rozporu s generálním inhibitoriem Zástavní právo zřízené dlužníkem po vyrozumění o zahájení exekuce E. ODKLAD VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) Odklad výkonu (exekuce) obecně Důvody pro odklad Aktivní legitimace k podání návrhu na odklad Odklad vykonatelnosti rozhodnutí a odklad výkonu rozhodnutí Litispendence návrhu na odklad exekuce Odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu I Odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu II Odklad výkonu výživného Odklad výkonu a nižší srážky ze mzdy F. DŮVODY PRO ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) I. Obecná pravidla Exekuce a dobré mravy Nesprávně nařízený výkon (exekuce) Vztah odvolání do usnesení o nařízení výkonu a návrhu na zastavení výkonu (exekuce) K výkladu podání, jímž se povinný domáhá zastavení exekuce s poukazem na nevykonatelnost titulu Zastavení výkonu (exekuce) bez jednání K potřebě jednání, jsou-li důvody pro zastavení sporné Plnění podle alternativního výroku Zastavení exekuce pouze vůči jednomu z povinných Změna okolností podstatných pro trvání dávek nebo splátek uložených exekučním titulem Předpoklady pro zastavení výkonu rozhodnutí u výživného

5 II. K jednotlivým zákonným důvodům pro plné nebo částečné zastavení výkonu (exekuce) a) Zrušení exekučního titulu Okamžik zrušení titulu b) Zastavení výkonu (exekuce) na návrh oprávněného Úvodem K vázanosti soudu návrhem oprávněného na zastavení exekuce Vztah k ostatním důvodům pro zastavení výkonu (exekuce) rozhodnutí c) Zastavení výkonu (exekuce) pro postižení věcí vyloučených z výkonu (exekuce) Restriktivní výklad 322 o. s. ř Postižení věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti Postižení věcí, které povinný nezbytně potřebuje k podnikání Odhad výtěžku a věci z výkonu vyloučené ( 322 o. s. ř.) d) Zastavení pro bezúčelnost Zastavení při neúčinném výkonu (exekuci) srážkami ze mzdy Zastavení exekuce pro bezúčelnost, aniž si soud vyžádá stanovisko exekutora Zastavení pro bezúčelnost versus zastavení pro nesložení zálohy oprávněným e) Zastavení z důvodu postižení majetku nepřipouštějícího výkon (exekuci) Obecné podmínky f) Zastavení pro zánik práva Zánik práva před vynesením exekučního titulu Zánik pohledávky započtením před a po vzniku exekučního titulu Započtení práva na výživné Poskytnutí plnění věřiteli třetí osobou se souhlasem dlužníka Splnění vzájemné povinnosti oprávněného složením věci do úschovy a připadnutí úschovy státu Písemné prohlášení oprávněného jako důkaz splnění jeho vzájemné povinnosti Písemné potvrzení exekutora o splnění povinnosti g) Zastavení výkonu (exekuce) pro nepřípustnost Vydání exekučního titulu spácháním trestného činu Následky nedostatku součinnosti oprávněného při exekuci K zastavení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí Výkon rozhodnutí nařízený postižením jiného účtu u peněžního ústavu než účtu povinného Postoupení pohledávky oprávněným Výkon rozhodnutí vyklizením bytu a osoby, jež neodvozují důvod bydlení od povinného h) Promlčení práva ve vykonávacím řízení Úvodem Zkoumání promlčení soudem (exekutorem) při nařízení exekuce Námitka promlčení během exekuce Posuzování charakteru promlčecí doby v exekuci Vliv podání exekučního návrhu na běh promlčecí doby Námitka promlčení vznesená před nařízením výkonu (před provedením exekuce) Vliv výzev podle 259 a 260 odst. 2 o. s. ř. na promlčecí lhůtu Nemravná námitka promlčení uplatněná v exekuci Vliv souběhu soudní a exekutorské exekuce na běh promlčecí lhůty Promlčení obchodního závazku během exekuce

6 179. Promlčení v případě podání návrhu na soudní prodej zástavy Vliv promlčení práva na rozhodnutí o soudním prodeji zástavy Vliv přihlášení pohledávky zajištěné zástavou do dražby na promlčecí lhůtu Počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty při ztrátě vlastnictví ve veřejné dražbě K promlčení práva domáhat se exekuce vyklizením bytu G. K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) I. Výkon rozhodnutí o výchově a výživě nezletilých dětí Úvodem Charakter výzvy k dobrovolnému plnění ( 272 odst. 2 o. s. ř.) Vymezení styku Podmínky pro uložení pokuty za nedodržování rozhodnutí upravujícího styk s dítětem II. Výkon (exekuce) na peněžitá plnění Úvodem a) Srážky ze mzdy Vada návrhu. Nedostatek procesní způsobilosti plátce mzdy Existence plátce mzdy v době nařízení výkonu Výkon rozhodnutí a povinnost k opětujícímu plnění b) Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Nařízení výkonu rozhodnutí pro peněžité plnění a pomoc soudu podle 260 odst. 2 o. s. ř Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu Zrušení účtu bankou po nařízení výkonu (exekuce) c) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky Pojem jiná peněžitá pohledávka Rozsah postižení pohledávky Ukončení smluvního vztahu po zahájení exekuce Neexistence přikázané pohledávky Zástavní právo k pohledávce. Poddlužnická žaloba Opětující se plnění výživné Daňový přeplatek Organizační jednotka státu jako osoba oprávněná Konkurs prohlášený na majetek povinného Účinky zajištění majetku obviněného d) Výkon rozhodnutí prodejem věcí Vykonatelnost exekučního titulu při exekuci prodejem věcí Dvojí exekuce prodejem nemovitosti Postavení spoluvlastníka ve vykonávacím řízení Převod věci s úmyslem zmařit provedení výkonu rozhodnutí; neplatnost a odporovatelnost úkonu K prejudiciálnímu posouzení právního úkonu (převodu nemovitosti) exekutorem Postižení věcí, které povinný nabyl odporovatelným právním úkonem Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí. Odporovatelnost a pasivní legitimace Vztah veřejné a exekuční dražby K porušení zákona při nařízeném dražebním jednání Pochybení směřující k vyloučení dražitele z dražby K podání návrhu na zastavení exekuce a dražebnímu jednání Prodej nemovitostí. Konkurs a udělení příklepu Oprávněný a zástavní věřitel Řízení o soudním prodeji zástavy možnost uplatnění jiných skutečností než uvedených v 200z odst. 1 o. s. ř

7 217. Daň z přidané hodnoty při exekučním prodeji věcí Zajištění movité věci pojaté do soupisu e) K věcem nepodléhajícím výkonu rozhodnutí K dávkám pomoci v hmotné nouzi a exekuci Meze ochrany povinného při výkladu 322 o. s. ř Účinky úspěšné odporovatelnosti Vliv okolností případu na aplikaci 322 o. s. ř f) Výkon rozhodnutí postižením podniku Možnost odvolání do usnesení o zproštění správce podniku g) Soudcovské zástavní právo Pasivní legitimace při prodeji zastavené nemovitosti Průkaz vlastnictví; rozhodný okamžik Soudcovské zástavní právo a daňová exekuce Nemovitost ve společném jmění manželů Obvyklá cena nemovitosti určená znalcem III. Nepeněžitá plnění a) Vyklizení nemovitosti (bytu) a vydání věci Úvodem Vydání versus vyklizení nemovitosti Materiálně vykonatelný titul týkající se vyklizení pozemku nebo odstranění stavby Exekuční titul ukládající povinnost vyklidit byt jen jednomu z manželů Ukončení společného nájmu bytu po vynesení exekučního titulu Zajištění přiměřeného náhradního bytu Zajištění náhradního bytu a podnájem Zajištění náhradního bytu v jiné obci Náhradní byt a náhradní ubytování Zajištění přístřeší Zajištění bytové náhrady smlouvou ve prospěch třetího Změna poměrů po vydání titulu na vyklizení bytu po zajištění bytové náhrady Bytová náhrada zajištěná povinným Přechod práva nebo povinnosti z exekučního titulu znějícího na vyklizení Přechod práva z rozhodnutí o vyklizení bytu z nájemce na pronajímatele Postavení podnájemce při vyklizení Vyplývá-li ze spisu, že nemovitost je zatížena nájemním právem b) Výkon rozhodnutí odebráním věci Součást a příslušenství věci Skončení výkonu (exekuce) Střídavé užívání věci ze společného jmění manželů Náhradní uspokojení oprávněného c) Rozdělení společné věci Prodej a rozdělení výtěžku d) Provedení prací a výkonů Plnění povinného Neurčitě vymezená povinnost umožnit příjezd (na pozemek) Exekuce k vymožení práva průjezdu Nezastupitelné plnění Výkon povinnosti zdržet se obtěžování jiného nad míru přiměřenou poměrům Opakovaný výkon rozhodnutí na povinnost zdržet se obtěžování nad míru přiměřenou poměrům Zkoumání míry přiměřené poměrům ve vykonávacím řízení Povinnost k plnění a prohlášení vůle Splnění povinnosti k omluvě

8 H. ŽALOBY VYCHÁZEJÍCÍ Z VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. Jiné spory než o žalobách podle 267 o. s. ř a) Ochrana poddlužníka Určovací žaloba poddlužníka, že vykonávaná pohledávka není pravá Poddlužnická žaloba podle 311 o. s. ř. a bezdůvodné obohacení Věcná příslušnost soudu k projednání poddlužnické žaloby Poddlužnická žaloba. Složení peněz do notářské úschovy; notář při výkonu rozhodnutí b) Žaloba z lepšího práva Podstata žaloby z lepšího práva K podmínkám uplatnění tzv. žaloby z lepšího práva Žaloba z lepšího práva vycházející z daňové exekuce; subjektivita finančního úřadu Žaloba o vydání věci nabyté příklepem v dražbě ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí II. Excindační žaloby a) Obecná pravidla Vztah vyškrtnutí věci ze soupisu ( 68 ex. řádu) a excindační žaloby Účinky soupisu movitých věcí provedeného v rozporu se zákonem Aktivní legitimace k podání vylučovací žaloby Povinnost vlastníka strpět úhradu dluhu povinného Souběh žaloby o určení vlastnictví a vylučovací žaloby Plnění třetí osobou a její právo podat excindační žalobu Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy Excindační žaloba a zřízení soudcovského zástavního práva; vklad do katastru nemovitostí Soudcovské zástavní právo a převod vlastnictví. Subjektivita v řízení o excindační žalobě Odpovědnost při exekučním prodeji věci navzdory podané vylučovací žalobě Povaha excindační žaloby a její vliv na rozhodnutí o nákladech řízení I Povaha excindační žaloby a její vliv na rozhodnutí o nákladech řízení II b) Excindační žaloba a společné jmění manželů K uspokojení pohledávky ze zaniklého společného jmění manželů Nevypořádané společné jmění manželů Žaloba na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí; smlouva o zúžení společného jmění manželů Smlouva o zúžení společného jmění manželů, je-li její obsah znám věřiteli Neúčinnost dohody o vypořádání společného jmění manželů vůči oprávněnému Vliv vypořádání společného jmění manželů dohodou na úspěch vylučovací žaloby rozvedeného manžela Excindační žaloba při zúženém společném jmění manželů Závazek povinného vzniklý přistoupením k závazku obchodní společnosti CH. SPECIFIKA ŘÍZENÍ PŘED SOUDNÍM EXEKUTOREM VYPLÝVAJÍCÍ Z EXEKUČNÍHO ŘÁDU Úvodem I. Specifika exekučního řádu týkající se vedení řízení a) Obecná pravidla Právo vlastnit majetek v kontrastu s exekutorskou exekucí Překážka zahájeného řízení a věci rozsouzené

9 289. Podstata zákazu dispozice povinného s věcmi po nařízení exekuce Právo účastníků na vyjádření se v rámci exekuce Poučovací povinnost exekutora K povinnosti exekutora doručit stejnopis opravného prostředku Exekuce ukládáním pokut Vymáhání povinnosti poskytovat informace o dítěti b) Exekuční příkaz Účinky vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti Převod obchodního podílu jediného společníka po vydání exekučního příkazu K převedení nemovitosti po doručení exekučního příkazu Zánik účasti společníka ve společnosti pro vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu Více exekučních příkazů; nepřiměřený rozsah exekuce Zastavení exekuce v případě vícero exekučních příkazů c) Důvody pro zastavení exekuce Nesložení zálohy na náklady exekuce Zastavení exekuce při splnění podmínek pro osvobození od poplatku Určení výše zálohy na náklady exekuce Neposkytnutí součinnosti ke splnění dluhu oprávněným po zahájení exekuce Zastavení exekuce po vymožení plnění Zastavení exekuce po dražebním příklepu d) Prohlášení o majetku Uložení pořádkové pokuty exekutorem. Prohlášení o majetku uskutečněné po zahájení insolvenčního řízení e) Ediční povinnost ve vztahu k exekutorovi Ediční a sdělovací povinnost ve vztahu k exekutorovi I Ediční a sdělovací povinnost ve vztahu k exekutorovi II Součinnost s exekutorem. Absence lhůty k plnění v exekutorském zápisu K přípustnosti odvolání proti rozhodnutí, jímž exekutor uložil ediční povinnost II. Postavení soudního exekutora během exekuce Exekutor jako osoba jak veřejného, tak soukromého práva Podnět exekutora k zastavení exekuce K oprávnění exekutora navrhnout zastavení exekuce K přezkumu rozhodnutí exekutora podle s. ř. s Úkony exekutora provedené prostřednictvím třetí osoby K pověření zaměstnance exekutora zajištěním sepsaných movitých věcí Odpovědnost exekutora Vyloučení exekutora Vyloučení soudního exekutora před nařízením exekuce a jeho následky a) Exekutor jako příjemce plnění během exekuce Úvodem Plnění exekutorovi před zahájením exekuce Zánik pohledávky splněním exekutorovi Plnění povinného na účet exekutora Plnění exekutorovi před prohlášením konkursu Předání peněz mezi exekutorem a oprávněným. Úroky z prodlení Promlčení práva na vrácení exekutorem nespotřebované zálohy (dražební jistoty) Započtení pohledávky soudního exekutora za oprávněným

10 I. VLIV INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ NA EXEKUCI Přechod práva z exekučního titulu na správce konkursní podstaty Nařízení výkonu rozhodnutí; konkurs prohlášený na majetek povinného Nařízení (nyní zahájení) výkonu na základě seznamu přihlášek. Pohledávky za podstatou Pohledávka za podstatou a osoba povinného Ke srážkám ze mzdy, je-li zahájeno insolvenční řízení J. NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ Úvodem I. Podstata, forma a obsah rozhodnutí o nákladech exekuce Úvodem Povaha nákladů exekuce Odůvodnění soudního rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Výrokové náležitosti a charakter příkazu k úhradě nákladů exekuce Svébytnost příkazu k úhradě nákladů exekuce Výpočet odměny exekutora z realizované dražby Charakter lhůty k podání námitek do příkazu k úhradě nákladů exekuce Přezkum příkazu k úhradě nákladů exekuce soudem ve fázi rozvrhu rozdělované podstaty Neodůvodněné námitky vůči příkazu k úhradě nákladů exekuce Nesprávně odmítnuté námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Zásada minimalizace zásahů ze strany Ústavního soudu II. Obecná pravidla pro rozhodování o nákladech exekuce a nákladech oprávněného a) Základní zásady Obecné vymezení principu proporcionality při výkonu státní moci K odměně advokáta v exekuci Využití občanského soudního řádu při rozhodování o nákladech exekuce Základní východiska pro rozhodnutí o odměně exekutora Ústavně konformní výklad 89 ex. řádu Právo soudu na dotvoření předpisů o odměně exekutora Vliv podnikatelského statutu exekutora na rozhodování o nákladech exekuce Náklady exekuce při jejím zastavení Náklady exekuce při jejím částečném zastavení Zákaz pravé retroaktivity při rozhodování o nákladech exekuce Pořadí pro uspokojení nákladů exekutora Odpočet daně účtované osobě povinné v souvislosti s náklady exekuce b) Náklady exekuce ve specifických situacích Odměna a náklady exekutora při zamítnutí návrhu na nařízení exekuce Odměna exekutora při plnění vymoženém dvakrát Odměna exekutora při plnění povinného mimo rámec exekuce Odměna exekutora vymůže-li částku, která přesahuje vymáhanou jistinu Náklady oprávněného při vícero souběžných exekucích vůči témuž povinnému Náhrada nákladů za součinnost s exekutorem Povaha lhůty ke složení zálohy na náklady exekuce Lhůta pro složení zálohy na náklady exekuce

11 III. Pochybení exekutora (soudu) a jejich vliv na rozhodování o nákladech exekuce Úvodem Hmotněprávní odpovědnost exekutora Zavinění exekutora na navýšení nákladů řízení Ignorance vady návrhu ze strany exekutora Neúplná výzva exekutora k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti Vliv nesprávně zvoleného způsobu provedení exekuce na rozhodnutí o nákladech exekuce Náklady exekuce při nesprávně vyznačené doložce právní moci a vykonatelnosti I Náklady exekuce při nesprávně vyznačené doložce právní moci a vykonatelnosti II Závislost odměny a nákladů exekutora na zavinění účastníka K vymezení procesního zavinění oprávněného na zastavení exekuce Povinnost k opatrnosti a uvážlivosti na straně oprávněného Odměna exekutora při úmrtí povinného Náklady exekuce při zrušení exekučního titulu Účel zálohy na náklady exekuce Princip proporcionality odměny exekutora ve vztahu k dobrovolnému plnění povinného V. Náklady exekuce na opětující se plnění Náklady oprávněného a odměna exekutora při exekuci na běžné výživné I Náklady oprávněného a odměna exekutora při exekuci na běžné výživné II IV. Ostatní procesní skutečnosti ovlivňující rozhodnutí o nákladech exekuce Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Úvodem Věcný rejstřík

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavili Vladimír Kůrka Karel Svoboda 3 Vzor citace:

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné:

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné: č.j. 024 EX 1821/07-245 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1 OBSAH Seznam autorů... XI Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XII Seznam zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XV Předmluva vydavatele... XXIII OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne ,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne , N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

oprávněného: Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1, IČ 45317054 proti povinným:

oprávněného: Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1, IČ 45317054 proti povinným: č.j. 024 EX 1821/10-409 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená k provedení exekuce usnesením

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 3662/10-97 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Obsah ČÁST PRVNÍ: OBECNĚ O SOUDNÍCH EXEKUCÍCH 31

Obsah ČÁST PRVNÍ: OBECNĚ O SOUDNÍCH EXEKUCÍCH 31 Předmluva 21 Seznam zkratek 23 Seznam citovaných předpisů 27 ČÁST PRVNÍ: OBECNĚ O SOUDNÍCH EXEKUCÍCH 31 Kapitola 1: Historický vývoj exekučního řízení a soudního exekútora v českých zemích a Československu

Více

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek Praha 23.11.2017 Mgr. Ing. Jiří Prošek Pohledávky z daní a poplatků 1. Daňová exekuce město si vymáhá pohledávku samo svépomocí či prostřednictvím celního úřadu 2. Soudní exekutor Dříve bylo možné vymáhání

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

4 EX0426/06-72. Usnesení

4 EX0426/06-72. Usnesení 4 EX0426/06-72 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 ID DS: kffg8gt, tel.:257 312 641, fax: 257 312 645 e-mail: podatelna@urad-exekutora.

Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 ID DS: kffg8gt, tel.:257 312 641, fax: 257 312 645 e-mail: podatelna@urad-exekutora. Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 027 EX 4271/04 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 13503/11-46 ev. č. opr. 1420443027 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

U S N E S E N Í. kterým se podle ustanovení 336b o.s.ř. vydává DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA

U S N E S E N Í. kterým se podle ustanovení 336b o.s.ř. vydává DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j.: 151 EX 72/11-120 U S N E S E N Í kterým se podle ustanovení 336b o.s.ř. vydává DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 521/14-29 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA OPAKOVANÁ DRAŽBA

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA OPAKOVANÁ DRAŽBA EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 01 Most, www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700465,476700466,476700467,476700468

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více