Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády"

Transkript

1 Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství pohledávky Smluvené úroky Úroky z prodlení (sankční úroky) Poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatněním pohledávky 21 Vzor č. 2 Smlouva o půjčce se smluvním úrokem 23 Vzor č. 3 Smlouva o nájmu nebytových prostor s uvedenými zákonnými úroky z prodlení a smluvní pokutou 24 Vzor č. 4 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., účinném od do ) 27 Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., účinném od ) 29 Vzor č. 6 Žaloba na zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení dle diskontní sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., účinném do ) 31 Vzor č. 7 Žaloba na zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení dle repo sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., účinném od do ) 33 Vzor č. 8 Žaloba na zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení dle repo sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., účinném od ) DÍL II Zajištění závazků Kapitola 1 Zajištění závazků obecně 37 Kapitola 2 Vznik zajištění závazků 39 Kapitola 3 Zajištění závazků podle občanského zákoníku Zástavní, podzástavní a zadržovací právo 40 Vzor č. 9 Zástavní smlouva k nemovitosti 42 Vzor č. 10 Zástavní smlouva k pohledávce 44 VII

2 3.2 Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 49 Vzor č. 11 Dohoda o srážkách ze mzdy Zajištění závazků převodem práva 52 Vzor č. 12 Zajištění závazku převodem práva Zajištění postoupením pohledávky Jistota Uznání dluhu 55 Vzor č. 13 Uznání dluhu Převzetí dluhu 57 Vzor č. 14 Smlouva o převzetí dluhu Přistoupení k závazku 60 Vzor č. 15 Dohoda o přistoupení k závazku 61 Kapitola 4 Zajištění závazků podle obchodního zákoníku Smluvní pokuta 62 Vzor č. 16 Dohoda o smluvní pokutě Ručení 66 Vzor č. 17 Prohlášení ručitele Uznání závazku 69 Vzor č. 18 Uznání závazku Bankovní záruka Zástavní právo k obchodnímu podílu 73 Vzor č. 19 Zástavní smlouva k obchodnímu podílu Finanční zajištění 77 DÍL I Promlčení a prekluze pohledávky Kapitola 1 Institut promlčení Promlčení podle občanského zákoníku Promlčení podle obchodního zákoníku Promlčení podle dalších právních předpisů Promlčení podle zákona o rodině Promlčení podle zákoníku práce Promlčení podle zákona směnečného a šekového Promlčení podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 94 Kapitola 2 Institut prekluze 94 Kapitola 3 Vztah promlčení a prekluze 96 Vzor č. 20 Námitka promlčení 98 DÍL IV Zánik pohledávky a závazku Kapitola 1 Splnění dluhu (soluce) Splnění dluhu podle občanského zákoníku Splnění dluhu podle obchodního zákoníku 103 Kapitola 2 Dohoda věřitele s dlužníkem Novace Dissoluce 106 VIII

3 Kapitola 3 Prominutí dluhu a vzdání se práva 106 Kapitola 4 Nemožnost plnění 107 Kapitola 5 Výpověď 108 Kapitola 6 Odstoupení od smlouvy 110 Kapitola 7 Odstupné 113 Kapitola 8 Narovnání 113 Kapitola 9 Splynutí 114 Kapitola 10 Započtení 115 Kapitola 11 Uplynutí doby 118 Kapitola 12 Neuplatnění práva - prekluze 118 Kapitola 13 Smrt věřitele nebo dlužníka 119 Kapitola 14 Prodlení u fixní smlouvy 119 Vzor č. 21 Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým - privativní novace 120 Vzor č. 22 Dohoda o narovnání 122 Vzor č. 23 Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek 123 Vzor č. 24 Jednostranné započtení a vyrovnání pohledávek 124 DÍL V Prevence problematické pohledávky Kapitola 1 Problematická pohledávka 125 Kapitola 2 Předcházení vzniku problematické pohledávky Informace o smluvním partnerovi Právní ošetření vztahu s obchodním partnerem Zohlednění odlišností právního a podnikatelského prostředí zahraničního obchodního partnera Informace o dopadu hospodářského cyklu na obor podnikání obchodního partnera Správa pohledávek (invoicing) Signály avizující možnost vzniku problematické pohledávky 138 Vzor č. 25 Struktura kreditní informace 140 Vzor č. 26 Dokumentární akreditiv (zjednodušený vzor) DÍL VI Řešení problematické pohledávky Kapitola 1 Obecná charakteristika 142 Kapitola 2 Vymáhání pohledávky věřitelem 143 Vzor č. 27 Upomínka platby 145 Vzor č. 28 Druhá upomínka platby 146 Vzor č. 29 Uznání závazku 147 Vzor č. 30 Uznání dluhu 148 Vzor č. 31 Návrh splátkového kalendáře 149 Vzor č. 32 Smlouva o splátkovém kalendáři 150 Kapitola 3 Vymáhání pohledávky inkasní kanceláří 151 Vzor č. 33 Mandátní smlouva 155 Vzor č. 34 Mandátní smlouva. Plná moc (součást mandátní smlouvy) 158 IX

4 Kapitola 4 Postoupení (prodej) pohledávky 159 Vzor č. 35 Smlouva o postoupení pohledávky 164 Vzor č. 36 Oznámení postupitele dlužníkovi o postoupení pohledávky 166 Vzor č. 37 Prokázání postoupení pohledávky postupníkem dlužníkovi 167 Vzor č. 38 Námitka promlčení postoupené pohledávky uplatněná dlužníkem 168 Vzor č. 39 Informace postupitele ručiteli o postoupení pohledávky 169 Vzor č. 40 Prohlášení postupitele postupníkovi o ručení za dobytnost postoupené pohledávky 170 Vzor č. 41 Oznámení dlužníka postupníkovi o započtení proti postoupené pohledávce 171 Vzor č. 42 Žádost postupníka o vymáhání postoupené pohledávky postupitelem na účet postupníka 172 Vzor č. 43 Oznámení dlužníka postupiteli vymáhajícímu pohledávku na účet postupníka o započtení proti postoupené pohledávce 173 Vzor č. 44 Oznámení procesního nástupnictví ohledně postoupené pohledávky soudu 174 Kapitola 5 Faktoring 176 Vzor č. 45 Faktoringová smlouva 178 Kapitola 6 Forfaiting 181 Kapitola 7 Kapitalizace pohledávky 182 Kapitola 8 Uplatnění pohledávky při změnách v obchodní společnosti Pohledávky při snížení základního kapitálu společnosti Pohledávky při přeměnách obchodních společností a družstev Pohledávky při prodeji podniku 188 Vzor č. 46 Přihláška pohledávky při změně právní formy společnosti 190 Vzor č. 47 Odpor věřitele při prodeji podniku 191 Kapitola 9 Notářský (exekutorský) zápis s doložkou vykonatelnosti 193 Vzor č. 48 Notářský zápis 194 Kapitola 10 Uspokojení pohledávky z prostředků získaných ve veřejné dražbě 196 Vzor č. 49 Smlouva o provedení dobrovolné dražby Kapitola 11 Systém SOLVIT jako nástroj mimosoudního vymáhání pohledávek vzniklých na vnitřním trhu Evropského společenství 204 X

5 ČÁST I Platnení a vymáhání pohledávky DÍL I Vymáhání pohledávky v klasickém civilním řízení Kapitola 1 DÍL II Žaloba - hlavní prostředek pro vymáhání pohledávek Formální předpoklady pro úspěšné vymáhání pohledávky žalobou Označení účastníků Skutková tvrzení Žalobní petit Žaloba na plnění Příslušnost soudu Důkazní povinnost 215 Vzor č. 50 Žaloba o zaplacení kupní ceny 220 Vymáhání pohledávky ve zkráceném civilním řízení Kapitola 1 Platební rozkaz Vydání platebního rozkazu Odpor proti platebnímu rozkazu 223 Vzor č. 51 Návrh na vydání platebního rozkazu 225 Vzor č. 52 Odpor proti platebnímu rozkazu 227 Kapitola 2 Elektronický platební rozkaz 229 Kapitola 3 Evropský platební rozkaz 230 Kapitola 4 Směnečný a šekový platební rozkaz Směnka Právní úprava problematiky směnek Směnka jako cenný papír Druhy směnek Náležitosti směnky Blankosměnka Eskont směnky Práva a povinnosti ze směnky 238 Vzor č. 53 Směnka vlastní fixní s uvedením minimálních náležitostí 241 Vzor č. 54 Směnka vlastní na řad" s doložkou bez protestu" napsaná na předtištěném formuláři 242 Vzor č. 55 Směnka vlastní s avalem (rukojmím) 243 Vzor č. 56 Směnka cizí s uvedením minimálních náležitostí 244 Vzor č. 57 Směnka cizí na řad 245 Vzor č. 58 Rub směnky s rubopisem 246 Vzor č. 59 Dohoda o udělení směnečného vyplňovacího práva Šek Právní úprava problematiky šeků Šek jako cenný papír Šeky pravidelné a šeky nepravidelné Náležitosti šeku 251 XI

6 DÍL I Blankošek Splatnost šeku Lhůty pro předložení šeku k placení Vydání směnečného a šekového platebního rozkazu Námitky proti směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu 260 Vzor č. 60 Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu 262 Vzor č. 61 Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu 263 Vzor č. 62 Zpětvzetí námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu 265 Vzor č. 63 Návrh na vydání šekového platebního rozkazu 266 Vzor č. 64 Námitky proti šekovému platebnímu rozkazu 268 Vzor č. 65 Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti šekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami 270 Vzor č. 66 Zpětvzetí námitek proti šekovému platebnímu rozkazu 273 Vymáhání pohledávek v trestním řízení Kapitola 1 Adhezní řízení jako součást trestního řízení 274 Kapitola 2 Poškozený v trestním řízení 275 Kapitola 3 Zajištění nároku poškozeného v trestním řízení Kapitola 4 Zmocněnec poškozeného v trestním řízení 278 Kapitola 5 Rozhodnutí o nároku na náhradu škody v trestním řízení 279 Vzor č. 67 Návrh poškozeného na uložení povinnosti obviněnému nahradit škodu uplatněný v přípravném řízení 280 Vzor č. 68 Návrh poškozeného na uložení povinnosti obžalovanému nahradit škodu uplatněný v řízení před soudem 281 Vzor č. 69 Návrh poškozeného u soudu na uspokojení nároku na náhradu škody zajištěním majetku obžalovaného 282 Vzor č. 70 Prohlášení poškozeného o vzdání se procesních práv zákonem přiznaných poškozenému 283 Vzor č. 71 Návrh obžalovaného na zrušení zajištění majetku z důvodu pominutí důvodu, pro který bylo nařízeno 284 Vzor č. 72 Návrh obžalovaného na zrušení zajištění majetku z důvodu složení peněžité jistoty 285 Vzor č. 73 Oznámení poškozeného o zvolení zmocněnce 286 Vzor č. 74 Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně XII

7 DÍL IV Vymáhání pohledávky v rozhodčím řízení Kapitola 1 Rozhodčí řízení jako alternativní způsob vymáhání pohledávek Rozhodčí řízení Arbitrabilita Rozhodčí smlouva - rozhodčí doložka 292 Vzor č. 75 Rozhodčí doložka v kupní smlouvě 297 Vzor č. 76 Smlouva o rozhodci 298 Vzor č. 77 Neomezený kompromis 299 Kapitola 2 Výhody rozhodčího řízení Institucionální (stálý) rozhodčí soud 301 Kapitola Osoba rozhodce 301 Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - historický vývoj Rychlost rozhodčího řízení Neveřejnost Jednoinstančnost a neformálnost Vykonatelnost rozhodčího nálezu Ekonomika rozhodčího řízení 309 Kapitola 4 Řešení pohledávek Podání žaloby a její náležitosti Odpověď na žalobu Jmenování a odmítnutí rozhodce 314 Vzor č. 78 Přijetí funkce rozhodce a prohlášení o nezávislosti 317 Kapitola 5 Průběh rozhodčího řízení Administrace sporu Způsob jednání Protižaloba Přerušení řízení Dokazování Rozhodné právo 321 Kapitola 6 Skončení řízení Rozhodčí nález, usnesení Náležitosti rozhodčího nálezu 322 Vzor č. 79 Rozhodčí nález Právní účinky rozhodčího nálezu Zrušení rozhodčího nálezu 328 Kapitola 7 Rozhodčí řízení on-line 328 Vzor č. 80 Rozhodčí smlouva (on-line) 330 Kapitola 8 Rozhodčí řízení o doménové spory.eu 331 Kapitola 9 Spolupráce se zahraničím 332 Vzor č. 81 Kupní smlouva podle obchodního zákoníku s rozhodčí doložkou 335 XIII

8 DÍL V Vzor č. 82 Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku s rozhodčí doložkou 338 Vzor č. 83 Žaloba 343 Vzor č. 84 Zpětvzetí žaloby 344 Vzor č. 85 Žalobní odpověď 345 Vzor č. 86 Usnesení v případě zpětvzetí žaloby 346 Vzor č. 87 Usnesení o zastavení řízení v případě zpětvzetí a nezaplacení 348 Uplatnění pohledávky v rámci likvidace Kapitola 1 Likvidace 349 Kapitola 2 Likvidátor 350 Kapitola 3 Uplatnění pohledávky u likvidátora 352 Vzor č. 88 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace Vzor č. 89 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace v obchodním věstníku 355 Vzor č. 90 Zpráva o průběhu likvidace - osnova 356 Vzor č. 91 Závěrečná zpráva o likvidaci společnosti - osnova 357 DÍL VI Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení Kapitola 1 Insolvenční řízení 359 Kapitola 2 Úpadek 361 Kapitola 3 Insolvenční návrh 362 Kapitola 4 Moratorium 364 Kapitola 5 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu a způsobu řešení úpadku 365 Kapitola 6 Incidenční spory 366 Kapitola 7 Věřitelé a pohledávky věřitelů 367 Kapitola 8 Věřitelské orgány 369 Kapitola 9 Insolvenční správce a majetková podstata 370 Kapitola 10 Uplatňování pohledávek věřiteli při konkurzu 372 Kapitola 11 Věřitelé a jejich úloha při reorganizaci 377 Kapitola 12 DÍL VII Věřitelé a jejich úloha při oddlužení (osobním bankrotu dlužníka) 379 Uplatnění pohledávky v konkursním řízení a vyrovnacím řízení Kapitola 1 Uplatnění pohledávky v konkursním řízení Konkurs Úpadek Prohlášení konkursu Přihláška pohledávky Přezkum pohledávek Zpeněžení Rozvrh Nucené vyrovnání 398 Kapitola 2 Uplatnění pohledávky ve vyrovnacím řízení Vyrovnání 400 XIV

9 DÍL VIII OBSAH Návrh na vyrovnání Přihláška pohledávky Vyrovnací jednání Potvrzení vyrovnání 403 Vzor č. 92 Přihláška vykonatelné pohledávky ( 20 zák. o konkursu a vyrovnání) 406 Vzor č. 93 Přihláška pohledávky 407 Vzor č. 94 Přihláška několika pohledávek do konkursního řízení ( 20 zák. o konkursu a vyrování) Vzor č. 95 Výzva k odstranění vad 410 Vzor č. 96 List ze seznamu pohledávek 413 Vzor č. 97 List ze seznamu pohledávek 415 Vzor č. 98 Přehled k seznamu pohledávek sestavenému správcem konkursní podstaty 416 Vzor č. 99 Žaloba o určení existence pohledávky konkursního věřitele vůči úpadci 417 Vzor č. 100 Žaloba o určení neexistence vykonatelné pohledávky podávaná správcem konkursní podstaty Vzor č. 101 Dodatečné uznání pohledávky popřené správcem konkursní podstaty s návrhem na vydání usnesení o zajištění pohledávky ( 24 odst. 3 zák. o konkursu a vyrovnání) 421 Výkon rozhodnutí (exekuce) podle občanského soudního řádu Kapitola 1 Obecná charakteristika - výklad pojmů 422 Kapitola 2 Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí Kapitola 3 Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a jeho provedení 423 Kapitola 4 Exekuční titul 425 Kapitola 5 Způsoby provedení výkonu rozhodnutí 429 Kapitola 6 Odklad výkonu rozhodnutí 432 Kapitola 7 Zastavení výkonu rozhodnutí 433 Kapitola 8 Náklady výkonu rozhodnutí. 435 Vzor č. 102 Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy 437 Vzor. č. 103 Návrh na odklad výkonu rozhodnutí 438 DÍL IX Exekuce prováděná soudním exekutorem Kapitola 1 Právní úprava exekucí 439 Kapitola 2 Exekutor a exekutorský úřad 442 Kapitola 3 Exekuční řízení Účastníci řízení Návrh na nařízení exekuce 451 Vzor č. 104 Návrh na nařízení exekuce Exekuční titul Nařízení exekuce a pověření exekutora Věcná a místní příslušnost soudu Exekuční příkaz 462 XV

10 3.7 Součinnost oprávněného a povinného Prohlášení o majetku povinného Odklad exekuce Zastavení exekuce 466 Kapitola 4 Způsoby provedení exekuce Exekuce srážkami ze mzdy Exekuce přikázáním pohledávky 468 Vzor č. 105 Vyrozumění o právní moci exekučního příkazu určené bance Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí Vzor č. 106 Usnesení o ustanovení soudního znalce Zřízení exekutorského zástavního práva Exekuce prodejem podniku Uspokojení práv na nepeněžité plnění 476 Kapitola 5 Další činnost exekútora Sepisování exekutorských zápisů 477 Kapitola 6 Náklady exekuce 479 Kapitola 7 Odměna exekutora 480 DÍL I Pohledávky vzniklé z občanskoprávních vztahů Kapitola 1 Vymezení pojmu pohledávka 484 Kapitola 2 Vznik pohledávek 484 Kapitola 3 Strany závazků 485 Kapitola 4 Obsah pohledávky 485 Kapitola 5 Předmět pohledávky 486 Kapitola 6 Zajištění pohledávky 486 Kapitola 7 Jednotlivé způsoby zajištění závazku podle občanského zákoníku Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů Zástavní smlouva Vymáhání pohledávky zajištěné zástavním právem Soudní prodej zástavy Zajištění závazku převodem práva Zajištění postoupením pohledávky Jistota Uznání dluhu 494 Kapitola 8 Změna závazků 495 Kapitola 9 Postoupení pohledávky 496 Kapitola 10 Zánik závazků Splnění dluhu Ostatní důvody zániku závazků (pohledávek) Kapitola 11 Pohledávky z právních úkonů - smluv obsažených v občanském zákoníku 502 XVI

11 Kapitola 12 Kupní a směnná smlouva Prodej zboží v obchodě Odpovědnost za vady prodané věci Pohledávky kupujícího při vyskytnutí se vady v záruční době 505 Kapitola 13 Darovací smlouva 505 Kapitola 14 Smlouva o dílo Zhotovení věci na zakázku Oprava a úprava věci Pohledávky z vad díla 508 Kapitola 15 Smlouva o půjčce 508 Kapitola 16 Nájemní smlouva 509 Kapitola 17 Pohledávka z nájmu bytu Jednostranné zvýšení nájemného Změna občanského zákoníku Kauce jako prostředek k zajištění pohledávky pronajímatele Povinnosti pronajímatele a nájemce 514 Kapitola 18 Pohledávky vzniklé ze spotřebitelských smluv Co je spotřebitelská smlouva ( 52 obč. zák.) Neplatnost spotřebitelských smluv Odstoupení od smlouvy Možnosti uzavírání spotřebitelských smluv Zvláštní úprava smluv o užívání budovy nebo její části na časový úsek Specifika vymáhání pohledávek ze spotřebitelských smluv 523 Kapitola 19 Promlčení pohledávek 523 Kapitola 20 Promlčení podle druhu pohledávky 524 Kapitola 21 Promlčení pohledávek z náhrady škody a bezdůvodného obohacení 525 Kapitola 22 Promlčení u pohledávek přiznaných pravomocným rozhodnutím a pohledávek uznaných 526 Kapitola 23 Běh promlčecí doby. 526 Kapitola 24 Pohledávky z odpovědnosti za škodu a z bezdůvodného obohacení a jejich vymáhání Kapitola 25 Prevence 528 Kapitola 26 Odpovědnost za škodu 528 Kapitola 27 Společná odpovědnost 529 Kapitola 28 Způsob a rozsah náhrady 529 Kapitola 29 Bezdůvodné obohacení 533 Vzor č. 107 Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ( 451 obč. zák.) 536 Vzor č. 108 Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci prodané v obchodě ( 622 obč. zák., 52 obč. zák) 537 Vzor č. 109 Žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy ( 409 obchod. zák.) 538 XVII

12 Vzor č. 110 Žaloba dlužníka, který splnil, na náhradu proti spoludlužníkovi ( 511 odst. 3 obč. zák.) 539 Vzor č. 111 Žaloba na zaplacení smluvní pokuty ( 544 obč. zák.) 540 Vzor č. 112 Žaloba proti dlužníkovi a ručiteli ( 657 a 548 odst. 1 obč. zák.) 541 Vzor č. 113 Poddlužnická žaloba ( 292 o. s. ř.) 542 Vzor č. 114 Žaloba s eventuálním petitem ( 79 o. s. ř.) 543 Vzor č. 115 Žaloba na zaplacení dlužného nájemného za byt ( 671 a 696 a násl. obč. zák.) 544 DÍL I Pohledávky vzniklé z rodinněprávních vztahů Kapitola 1 Obecná charakteristika 545 Kapitola 2 Druhy vyživovacích povinností Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Vyživovací povinnost rodičů k dětem Vyživovací povinnost dětí k rodičům Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými Vyživovací povinnost mezi manžely Výživné rozvedeného manžela Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce 552 Kapitola 3 Pohledávky, které vznikly plněním vyživovací Kapitola 4 povinnosti za jiného 553 Obecná hlediska při určování výživného a jeho rozsahu 554 Kapitola 5 Vymáhání výživného - výkon rozhodnutí 556 Vzor č. 116 Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě 558 Vzor č. 117 Žaloba na příspěvek na výživu rozvedené manželky 559 Vzor č. 118 Návrh na svěření nezletilého do výchovy a určení vyživovací povinnosti za dobu před a po rozvodu manželství 560 Vzor č. 119 Žaloba na zrušení rozsudku o příspěvku na výživu rozvedené manželky 561 DÍL I Pohledávky vzniklé z pracovněprávních vztahů Kapitola 1 Obecná charakteristika 562 Kapitola 2 Pohledávky z neplatného skončení pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda ( 49 zák. Práce) Výpověď ( 50 zák. Práce) Okamžité zrušení 564 Kapitola 3 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Pohledávka zaměstnance 565 XVIII

13 3.2 Pohledávka zaměstnavatele Uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru u soudu 566 Kapitola 4 Pohledávky z náhrady škody ( 248 a násl. zák. práce) Předcházení škodám Odpovědnost zaměstnance za škodu Obecná odpovědnost Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Okolnosti mající vliv na odpovědnost zaměstnance Výše pohledávky vůči zaměstnanci z titulu náhrady škody Společná odpovědnost Výše škody u zvláštní odpovědnosti Škoda při vyrobení zmetku 573 Kapitola 5 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 574 Kapitola 6 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnavatele Pohledávky z náhrady škody na zdraví způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání 576 Vzor č. 120 Žaloba o náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti a bolestného ( 194, 196 zák. práce) 582 Vzor č. 121 Žaloba o vrácení náhrady mzdy za dovolenou ( 11 nař. vl. č. 108/1994 Sb.) 583 Vzor č. 122 Žaloba o zaplacení schodku ( 176 zák. práce) 584 DÍL IV Pohledávky v daňovém řízení - Obecná ustanovení Kapitola 1 Předmět daňového řádu ( 1-3 DŘ) 585 Kapitola 2 Základní zásady správy daní ( 5-9 DŘ) 587 Kapitola 3 Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní ( 5 odst. 3 DŘ, DŘ) 591 Kapitola 4 Zástupce v daňovém řízení ( DŘ) 595 Kapitola 5 Řízení a další postupy při správě daní ( DŘ) Kapitola 6 Vzor č. 123 Protokol o místním šetření 603 Protokol, spis a daňová informační schránka ( DR) 607 Vzor č. 124 Protokol o ústním jednání 608 Kapitola 7 Daňová kontrola ( DŘ) 611 Kapitola 8 Zahájení řízení ( 91 DŘ) 613 Kapitola 9 Dokazování ( DŘ) 613 XIX

14 Kapitola 10 Rozhodnutí ( DŘ) 614 Vzor č. 125 Dodatečný platební výměr 616 Vzor č. 126 Rozhodnutí o záznamní povinnosti 617 Kapitola 11 Zastavení řízení ( 106 DŘ) 618 Kapitola 12 Náklady řízení ( 107 DŘ) 618 DÍL V Registrační ( DŘ) a daňové řízení ( 134 DŘ) Kapitola 1 Registrační povinnost ( DŘ) 620 Kapitola 2 Závazné posouzení ( DŘ) 621 Kapitola 3 Daňové řízení ( 134 DŘ) 621 DÍL VI Nalézací řízení Kapitola 1 Vyměřovací řízení ( DŘ) Řádné daňové tvrzení Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování Vyměření daně 625 Kapitola 2 Doměřovací řízení ( DŘ) Dodatečné daňové přiznání a vyúčtování Následné hlášení Doměření daně 628 Kapitola 3 Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení ( 145 DŘ) 629 Kapitola 4 Zaokrouhlování ( 146 DŘ) 629 Kapitola 5 Lhůta pro stanovení daně ( 148 DŘ) 629 DÍL VII Opravné a dozorčí prostředky Kapitola 1 Odvolání ( DŘ) 651 Kapitola 2 Obnova řízení ( DŘ) 652 Kapitola 3 Přezkumné řízení ( DŘ) 655 DÍL VIII Placení daní Kapitola 1 Evidence daní ( DŘ) 655 Kapitola 2 Pořadí úhrady daně ( 152 DŘ) 658 Kapitola 3 Nedoplatek ( 153 DŘ) 640 Kapitola 4 Přeplatek ( DŘ) 640 Kapitola 5 Posečkání ( DŘ) 644 Vzor č. 127 Žádost o posečkání daně 647 Vzor č. 128 Rozhodnutí o posečkání daně 648 Kapitola 6 Odpis nedoplatku pro nedobytnost ( 158 DŘ) 650 Kapitola 7 Námitka ( 159 DŘ) 651 Kapitola 8 Lhůta pro placení daně ( 160 DŘ) 651 Kapitola 9 Způsob placení daně a den platby ( DŘ) Kapitola 10 Zajištění daní ( DŘ) Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň ( DŘ) 657 Vzor č. 129 Zajišťovací příkaz 665 Vzor č. 130 Odvolání proti zajišťovacímu příkazu Zástavní právo ( 170 DŘ) 666 XX

15 Vzor č. 131 Rozhodnutí o zřízení zástavního práva 671 Vzor č. 132 Rozhodnutí o zrušení zástavního práva Vzor č. 133 Odvolání proti rozhodnutí o zřízení zástavního práva Ručení ( DŘ) 676 Vzor č. 134 Výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem Zajištění daně bankovní zárukou ( 173 DŘ) Zálohy ( 174 DŘ) 686 Kapitola 11 Vymáhání daní ( DŘ) Způsoby vymáhání ( 175 DŘ) Exekuční titul ( 176 DŘ) 692 Vzor č. 135 Výkaz nedoplatků Daňová exekuce ( DŘ) Nařízení daňové exekuce ( 178 DŘ) Majetek nepodléhající exekuci a vyloučený majetek z daňové exekuce ( 179 DŘ) Prohlášení o majetku ( 180 DŘ) Odklad a zastavení daňové exekuce ( 181 DŘ) 708 Vzor č. 136 Rozhodnutí o zastavení exekuce 712 Vzor č. 137 Žádost o odložení daňové exekuce Exekuční náklady ( DŘ) 715 Vzor č. 138 Rozhodnutí o výši hotových výdajů 718 Vzor č. 139 Rozhodnutí o výši exekučních nákladů Způsoby daňové exekuce ( DŘ) Vzor č. 140 Exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu 755 Vzor č. 141 Exekuční příkaz na prodej movitých věcí Vzor č. 142 Odvolání proti exekučnímu příkazu 762 Vzor č. 143 Soupis věcí 765 Vzor č. 144 Námitka proti soupisu věcí 765 Vzor č. 145 Dražební vyhláška 766 Vzor č. 146 Exekuční příkaz na prodej nemovitostí Vzor č. 147 Odvolání proti exekučnímu příkazu 781 Vzor č. 148 Dražební vyhláška 782 DÍL IX Správa daně vybírané srážkou Kapitola 1 Daň vybíraná srážkou ( DŘ) 791 Kapitola 2 Stížnost na postup plátce daně ( 237 DŘ) 792 DÍL X Právní nástupnictví Kapitola 1 Ukončení činnosti ( 238 DŘ) 795 Kapitola 2 Přechod daňové povinnosti ( DŘ) 794 DÍL XI Následky porušení povinností při správě daní Kapitola 1 Porušení povinnosti mlčenlivosti ( 246 DŘ) 796 Kapitola 2 Pořádková pokuta ( DŘ) 796 Kapitola 3 Pokuta za opožděné tvrzení daně ( 250 DŘ) 797 XXI

16 Kapitola 4 Penále ( 251 DŘ) 798 Kapitola 5 Úrok z prodlení ( 252 DŘ) 798 Kapitola 6 Úrok z neoprávněného jednání správce daně ( 254 DŘ) 799 Kapitola 7 Prominutí daně ( DŘ) 800 Kapitola 8 Stížnost ( 261 DŘ) 801 ČÁST IV Pohledávka podleprávaeurópske unie DÍL I Vymáhání pohledávek podle práva EU Kapitola 1 Exkurz 805 Kapitola 2 Pohledávky a jejich vymáhání podle režimu nařízení č. 44/ Obecná charakteristika nařízení 808 Vzor č. 149 Usnesení Městského soudu jako soudu odvolacího týkající se nařízení č. 44/ Oblast působnosti nařízení Příslušnost Zvláštní příslušnost Příslušnost ve věcech pojištění Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy Ujednání o příslušnosti Přezkoumávání příslušnosti a přípustnosti Překážka litispendence a závislá řízení Předběžná opatření Uznávání a výkon rozhodnutí Uznávání cizích rozhodnutí Prohlášení vykonatelnosti a výkon cizích rozhodnutí 822 Kapitola 3 Evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky (nařízení č. 805/2004) Obecná charakteristika Působnost nařízení Příslušnost soudu pro vydání EET Podmínky pro potvrzení EET Certifikát pro evropský exekuční titul Minimální normy pro certifikaci Doručování rozhodnutí, které má být certifikováno jako EET Poskytování informací dlužníkovi Náprava nedostatku procesních norem Výkon rozsudku 829 Kapitola 4 Evropský platební rozkaz Působnost nařízení Příslušnost soudu pro vydání EPR 832 XXII

17 4.3 Postup pro vydání EPR 834 Vzor č. 150 Návrh na vydání evropského platebního rozkazu Náležitosti žádosti o vydání EPR Zamítnutí návrhu na vydání EPR Doručování Vydání EPR Zrušení platebního rozkazu EPR jakožto exekuční titul 852 Vzor č. 151Formulářpro EET 855 XXIII

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek.

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek. pohledavky z titulu půjčky online. Bankovní a nebankovní půjčky Tou nejzákladnější katego půjček je samozřejmě dělení podle věřitele, tedy subjektu, který půjčku poskytuje: Bankovní půjčky První skupinu

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: a) dle subjektu, který výklad provádí b) dle metody a způsobu výkladu c) dle poměru smyslu právní normy a

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Titul za

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Dat. narození: iii Osobní

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o.

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 OBSAH úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

Otázka: Závazkové právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jan Révai

Otázka: Závazkové právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jan Révai Otázka: Závazkové právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jan Révai Upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby, která má tuto povinnost

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 OBSAH Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 1 Metodologie výkladu... 27 1.1 Úvod... 28 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady... 29 1.2.1 Racionální maximalizace užitku I jeden (poměrně)

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XII Předmluva... XIV

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XII Předmluva... XIV OBSAH Seznam použitých zkratek.................................... XII Předmluva................................................. XIV ZÁKON SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ č. 191 ze dne 20. prosince 1950... 1 Čl. I.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013)

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Téma: Řízení a daňové řízení. Obsah: Zahájení řízení rozbor praktických dopadů, podání - vymezení pojmu, vady podání a způsoby řešení zpracování

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více