Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády"

Transkript

1 Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství pohledávky Smluvené úroky Úroky z prodlení (sankční úroky) Poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatněním pohledávky 21 Vzor č. 2 Smlouva o půjčce se smluvním úrokem 23 Vzor č. 3 Smlouva o nájmu nebytových prostor s uvedenými zákonnými úroky z prodlení a smluvní pokutou 24 Vzor č. 4 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., účinném od do ) 27 Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., účinném od ) 29 Vzor č. 6 Žaloba na zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení dle diskontní sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., účinném do ) 31 Vzor č. 7 Žaloba na zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení dle repo sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., účinném od do ) 33 Vzor č. 8 Žaloba na zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení dle repo sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., účinném od ) DÍL II Zajištění závazků Kapitola 1 Zajištění závazků obecně 37 Kapitola 2 Vznik zajištění závazků 39 Kapitola 3 Zajištění závazků podle občanského zákoníku Zástavní, podzástavní a zadržovací právo 40 Vzor č. 9 Zástavní smlouva k nemovitosti 42 Vzor č. 10 Zástavní smlouva k pohledávce 44 VII

2 3.2 Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 49 Vzor č. 11 Dohoda o srážkách ze mzdy Zajištění závazků převodem práva 52 Vzor č. 12 Zajištění závazku převodem práva Zajištění postoupením pohledávky Jistota Uznání dluhu 55 Vzor č. 13 Uznání dluhu Převzetí dluhu 57 Vzor č. 14 Smlouva o převzetí dluhu Přistoupení k závazku 60 Vzor č. 15 Dohoda o přistoupení k závazku 61 Kapitola 4 Zajištění závazků podle obchodního zákoníku Smluvní pokuta 62 Vzor č. 16 Dohoda o smluvní pokutě Ručení 66 Vzor č. 17 Prohlášení ručitele Uznání závazku 69 Vzor č. 18 Uznání závazku Bankovní záruka Zástavní právo k obchodnímu podílu 73 Vzor č. 19 Zástavní smlouva k obchodnímu podílu Finanční zajištění 77 DÍL I Promlčení a prekluze pohledávky Kapitola 1 Institut promlčení Promlčení podle občanského zákoníku Promlčení podle obchodního zákoníku Promlčení podle dalších právních předpisů Promlčení podle zákona o rodině Promlčení podle zákoníku práce Promlčení podle zákona směnečného a šekového Promlčení podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 94 Kapitola 2 Institut prekluze 94 Kapitola 3 Vztah promlčení a prekluze 96 Vzor č. 20 Námitka promlčení 98 DÍL IV Zánik pohledávky a závazku Kapitola 1 Splnění dluhu (soluce) Splnění dluhu podle občanského zákoníku Splnění dluhu podle obchodního zákoníku 103 Kapitola 2 Dohoda věřitele s dlužníkem Novace Dissoluce 106 VIII

3 Kapitola 3 Prominutí dluhu a vzdání se práva 106 Kapitola 4 Nemožnost plnění 107 Kapitola 5 Výpověď 108 Kapitola 6 Odstoupení od smlouvy 110 Kapitola 7 Odstupné 113 Kapitola 8 Narovnání 113 Kapitola 9 Splynutí 114 Kapitola 10 Započtení 115 Kapitola 11 Uplynutí doby 118 Kapitola 12 Neuplatnění práva - prekluze 118 Kapitola 13 Smrt věřitele nebo dlužníka 119 Kapitola 14 Prodlení u fixní smlouvy 119 Vzor č. 21 Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým - privativní novace 120 Vzor č. 22 Dohoda o narovnání 122 Vzor č. 23 Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek 123 Vzor č. 24 Jednostranné započtení a vyrovnání pohledávek 124 DÍL V Prevence problematické pohledávky Kapitola 1 Problematická pohledávka 125 Kapitola 2 Předcházení vzniku problematické pohledávky Informace o smluvním partnerovi Právní ošetření vztahu s obchodním partnerem Zohlednění odlišností právního a podnikatelského prostředí zahraničního obchodního partnera Informace o dopadu hospodářského cyklu na obor podnikání obchodního partnera Správa pohledávek (invoicing) Signály avizující možnost vzniku problematické pohledávky 138 Vzor č. 25 Struktura kreditní informace 140 Vzor č. 26 Dokumentární akreditiv (zjednodušený vzor) DÍL VI Řešení problematické pohledávky Kapitola 1 Obecná charakteristika 142 Kapitola 2 Vymáhání pohledávky věřitelem 143 Vzor č. 27 Upomínka platby 145 Vzor č. 28 Druhá upomínka platby 146 Vzor č. 29 Uznání závazku 147 Vzor č. 30 Uznání dluhu 148 Vzor č. 31 Návrh splátkového kalendáře 149 Vzor č. 32 Smlouva o splátkovém kalendáři 150 Kapitola 3 Vymáhání pohledávky inkasní kanceláří 151 Vzor č. 33 Mandátní smlouva 155 Vzor č. 34 Mandátní smlouva. Plná moc (součást mandátní smlouvy) 158 IX

4 Kapitola 4 Postoupení (prodej) pohledávky 159 Vzor č. 35 Smlouva o postoupení pohledávky 164 Vzor č. 36 Oznámení postupitele dlužníkovi o postoupení pohledávky 166 Vzor č. 37 Prokázání postoupení pohledávky postupníkem dlužníkovi 167 Vzor č. 38 Námitka promlčení postoupené pohledávky uplatněná dlužníkem 168 Vzor č. 39 Informace postupitele ručiteli o postoupení pohledávky 169 Vzor č. 40 Prohlášení postupitele postupníkovi o ručení za dobytnost postoupené pohledávky 170 Vzor č. 41 Oznámení dlužníka postupníkovi o započtení proti postoupené pohledávce 171 Vzor č. 42 Žádost postupníka o vymáhání postoupené pohledávky postupitelem na účet postupníka 172 Vzor č. 43 Oznámení dlužníka postupiteli vymáhajícímu pohledávku na účet postupníka o započtení proti postoupené pohledávce 173 Vzor č. 44 Oznámení procesního nástupnictví ohledně postoupené pohledávky soudu 174 Kapitola 5 Faktoring 176 Vzor č. 45 Faktoringová smlouva 178 Kapitola 6 Forfaiting 181 Kapitola 7 Kapitalizace pohledávky 182 Kapitola 8 Uplatnění pohledávky při změnách v obchodní společnosti Pohledávky při snížení základního kapitálu společnosti Pohledávky při přeměnách obchodních společností a družstev Pohledávky při prodeji podniku 188 Vzor č. 46 Přihláška pohledávky při změně právní formy společnosti 190 Vzor č. 47 Odpor věřitele při prodeji podniku 191 Kapitola 9 Notářský (exekutorský) zápis s doložkou vykonatelnosti 193 Vzor č. 48 Notářský zápis 194 Kapitola 10 Uspokojení pohledávky z prostředků získaných ve veřejné dražbě 196 Vzor č. 49 Smlouva o provedení dobrovolné dražby Kapitola 11 Systém SOLVIT jako nástroj mimosoudního vymáhání pohledávek vzniklých na vnitřním trhu Evropského společenství 204 X

5 ČÁST I Platnení a vymáhání pohledávky DÍL I Vymáhání pohledávky v klasickém civilním řízení Kapitola 1 DÍL II Žaloba - hlavní prostředek pro vymáhání pohledávek Formální předpoklady pro úspěšné vymáhání pohledávky žalobou Označení účastníků Skutková tvrzení Žalobní petit Žaloba na plnění Příslušnost soudu Důkazní povinnost 215 Vzor č. 50 Žaloba o zaplacení kupní ceny 220 Vymáhání pohledávky ve zkráceném civilním řízení Kapitola 1 Platební rozkaz Vydání platebního rozkazu Odpor proti platebnímu rozkazu 223 Vzor č. 51 Návrh na vydání platebního rozkazu 225 Vzor č. 52 Odpor proti platebnímu rozkazu 227 Kapitola 2 Elektronický platební rozkaz 229 Kapitola 3 Evropský platební rozkaz 230 Kapitola 4 Směnečný a šekový platební rozkaz Směnka Právní úprava problematiky směnek Směnka jako cenný papír Druhy směnek Náležitosti směnky Blankosměnka Eskont směnky Práva a povinnosti ze směnky 238 Vzor č. 53 Směnka vlastní fixní s uvedením minimálních náležitostí 241 Vzor č. 54 Směnka vlastní na řad" s doložkou bez protestu" napsaná na předtištěném formuláři 242 Vzor č. 55 Směnka vlastní s avalem (rukojmím) 243 Vzor č. 56 Směnka cizí s uvedením minimálních náležitostí 244 Vzor č. 57 Směnka cizí na řad 245 Vzor č. 58 Rub směnky s rubopisem 246 Vzor č. 59 Dohoda o udělení směnečného vyplňovacího práva Šek Právní úprava problematiky šeků Šek jako cenný papír Šeky pravidelné a šeky nepravidelné Náležitosti šeku 251 XI

6 DÍL I Blankošek Splatnost šeku Lhůty pro předložení šeku k placení Vydání směnečného a šekového platebního rozkazu Námitky proti směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu 260 Vzor č. 60 Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu 262 Vzor č. 61 Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu 263 Vzor č. 62 Zpětvzetí námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu 265 Vzor č. 63 Návrh na vydání šekového platebního rozkazu 266 Vzor č. 64 Námitky proti šekovému platebnímu rozkazu 268 Vzor č. 65 Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti šekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami 270 Vzor č. 66 Zpětvzetí námitek proti šekovému platebnímu rozkazu 273 Vymáhání pohledávek v trestním řízení Kapitola 1 Adhezní řízení jako součást trestního řízení 274 Kapitola 2 Poškozený v trestním řízení 275 Kapitola 3 Zajištění nároku poškozeného v trestním řízení Kapitola 4 Zmocněnec poškozeného v trestním řízení 278 Kapitola 5 Rozhodnutí o nároku na náhradu škody v trestním řízení 279 Vzor č. 67 Návrh poškozeného na uložení povinnosti obviněnému nahradit škodu uplatněný v přípravném řízení 280 Vzor č. 68 Návrh poškozeného na uložení povinnosti obžalovanému nahradit škodu uplatněný v řízení před soudem 281 Vzor č. 69 Návrh poškozeného u soudu na uspokojení nároku na náhradu škody zajištěním majetku obžalovaného 282 Vzor č. 70 Prohlášení poškozeného o vzdání se procesních práv zákonem přiznaných poškozenému 283 Vzor č. 71 Návrh obžalovaného na zrušení zajištění majetku z důvodu pominutí důvodu, pro který bylo nařízeno 284 Vzor č. 72 Návrh obžalovaného na zrušení zajištění majetku z důvodu složení peněžité jistoty 285 Vzor č. 73 Oznámení poškozeného o zvolení zmocněnce 286 Vzor č. 74 Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně XII

7 DÍL IV Vymáhání pohledávky v rozhodčím řízení Kapitola 1 Rozhodčí řízení jako alternativní způsob vymáhání pohledávek Rozhodčí řízení Arbitrabilita Rozhodčí smlouva - rozhodčí doložka 292 Vzor č. 75 Rozhodčí doložka v kupní smlouvě 297 Vzor č. 76 Smlouva o rozhodci 298 Vzor č. 77 Neomezený kompromis 299 Kapitola 2 Výhody rozhodčího řízení Institucionální (stálý) rozhodčí soud 301 Kapitola Osoba rozhodce 301 Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - historický vývoj Rychlost rozhodčího řízení Neveřejnost Jednoinstančnost a neformálnost Vykonatelnost rozhodčího nálezu Ekonomika rozhodčího řízení 309 Kapitola 4 Řešení pohledávek Podání žaloby a její náležitosti Odpověď na žalobu Jmenování a odmítnutí rozhodce 314 Vzor č. 78 Přijetí funkce rozhodce a prohlášení o nezávislosti 317 Kapitola 5 Průběh rozhodčího řízení Administrace sporu Způsob jednání Protižaloba Přerušení řízení Dokazování Rozhodné právo 321 Kapitola 6 Skončení řízení Rozhodčí nález, usnesení Náležitosti rozhodčího nálezu 322 Vzor č. 79 Rozhodčí nález Právní účinky rozhodčího nálezu Zrušení rozhodčího nálezu 328 Kapitola 7 Rozhodčí řízení on-line 328 Vzor č. 80 Rozhodčí smlouva (on-line) 330 Kapitola 8 Rozhodčí řízení o doménové spory.eu 331 Kapitola 9 Spolupráce se zahraničím 332 Vzor č. 81 Kupní smlouva podle obchodního zákoníku s rozhodčí doložkou 335 XIII

8 DÍL V Vzor č. 82 Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku s rozhodčí doložkou 338 Vzor č. 83 Žaloba 343 Vzor č. 84 Zpětvzetí žaloby 344 Vzor č. 85 Žalobní odpověď 345 Vzor č. 86 Usnesení v případě zpětvzetí žaloby 346 Vzor č. 87 Usnesení o zastavení řízení v případě zpětvzetí a nezaplacení 348 Uplatnění pohledávky v rámci likvidace Kapitola 1 Likvidace 349 Kapitola 2 Likvidátor 350 Kapitola 3 Uplatnění pohledávky u likvidátora 352 Vzor č. 88 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace Vzor č. 89 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace v obchodním věstníku 355 Vzor č. 90 Zpráva o průběhu likvidace - osnova 356 Vzor č. 91 Závěrečná zpráva o likvidaci společnosti - osnova 357 DÍL VI Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení Kapitola 1 Insolvenční řízení 359 Kapitola 2 Úpadek 361 Kapitola 3 Insolvenční návrh 362 Kapitola 4 Moratorium 364 Kapitola 5 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu a způsobu řešení úpadku 365 Kapitola 6 Incidenční spory 366 Kapitola 7 Věřitelé a pohledávky věřitelů 367 Kapitola 8 Věřitelské orgány 369 Kapitola 9 Insolvenční správce a majetková podstata 370 Kapitola 10 Uplatňování pohledávek věřiteli při konkurzu 372 Kapitola 11 Věřitelé a jejich úloha při reorganizaci 377 Kapitola 12 DÍL VII Věřitelé a jejich úloha při oddlužení (osobním bankrotu dlužníka) 379 Uplatnění pohledávky v konkursním řízení a vyrovnacím řízení Kapitola 1 Uplatnění pohledávky v konkursním řízení Konkurs Úpadek Prohlášení konkursu Přihláška pohledávky Přezkum pohledávek Zpeněžení Rozvrh Nucené vyrovnání 398 Kapitola 2 Uplatnění pohledávky ve vyrovnacím řízení Vyrovnání 400 XIV

9 DÍL VIII OBSAH Návrh na vyrovnání Přihláška pohledávky Vyrovnací jednání Potvrzení vyrovnání 403 Vzor č. 92 Přihláška vykonatelné pohledávky ( 20 zák. o konkursu a vyrovnání) 406 Vzor č. 93 Přihláška pohledávky 407 Vzor č. 94 Přihláška několika pohledávek do konkursního řízení ( 20 zák. o konkursu a vyrování) Vzor č. 95 Výzva k odstranění vad 410 Vzor č. 96 List ze seznamu pohledávek 413 Vzor č. 97 List ze seznamu pohledávek 415 Vzor č. 98 Přehled k seznamu pohledávek sestavenému správcem konkursní podstaty 416 Vzor č. 99 Žaloba o určení existence pohledávky konkursního věřitele vůči úpadci 417 Vzor č. 100 Žaloba o určení neexistence vykonatelné pohledávky podávaná správcem konkursní podstaty Vzor č. 101 Dodatečné uznání pohledávky popřené správcem konkursní podstaty s návrhem na vydání usnesení o zajištění pohledávky ( 24 odst. 3 zák. o konkursu a vyrovnání) 421 Výkon rozhodnutí (exekuce) podle občanského soudního řádu Kapitola 1 Obecná charakteristika - výklad pojmů 422 Kapitola 2 Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí Kapitola 3 Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a jeho provedení 423 Kapitola 4 Exekuční titul 425 Kapitola 5 Způsoby provedení výkonu rozhodnutí 429 Kapitola 6 Odklad výkonu rozhodnutí 432 Kapitola 7 Zastavení výkonu rozhodnutí 433 Kapitola 8 Náklady výkonu rozhodnutí. 435 Vzor č. 102 Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy 437 Vzor. č. 103 Návrh na odklad výkonu rozhodnutí 438 DÍL IX Exekuce prováděná soudním exekutorem Kapitola 1 Právní úprava exekucí 439 Kapitola 2 Exekutor a exekutorský úřad 442 Kapitola 3 Exekuční řízení Účastníci řízení Návrh na nařízení exekuce 451 Vzor č. 104 Návrh na nařízení exekuce Exekuční titul Nařízení exekuce a pověření exekutora Věcná a místní příslušnost soudu Exekuční příkaz 462 XV

10 3.7 Součinnost oprávněného a povinného Prohlášení o majetku povinného Odklad exekuce Zastavení exekuce 466 Kapitola 4 Způsoby provedení exekuce Exekuce srážkami ze mzdy Exekuce přikázáním pohledávky 468 Vzor č. 105 Vyrozumění o právní moci exekučního příkazu určené bance Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí Vzor č. 106 Usnesení o ustanovení soudního znalce Zřízení exekutorského zástavního práva Exekuce prodejem podniku Uspokojení práv na nepeněžité plnění 476 Kapitola 5 Další činnost exekútora Sepisování exekutorských zápisů 477 Kapitola 6 Náklady exekuce 479 Kapitola 7 Odměna exekutora 480 DÍL I Pohledávky vzniklé z občanskoprávních vztahů Kapitola 1 Vymezení pojmu pohledávka 484 Kapitola 2 Vznik pohledávek 484 Kapitola 3 Strany závazků 485 Kapitola 4 Obsah pohledávky 485 Kapitola 5 Předmět pohledávky 486 Kapitola 6 Zajištění pohledávky 486 Kapitola 7 Jednotlivé způsoby zajištění závazku podle občanského zákoníku Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů Zástavní smlouva Vymáhání pohledávky zajištěné zástavním právem Soudní prodej zástavy Zajištění závazku převodem práva Zajištění postoupením pohledávky Jistota Uznání dluhu 494 Kapitola 8 Změna závazků 495 Kapitola 9 Postoupení pohledávky 496 Kapitola 10 Zánik závazků Splnění dluhu Ostatní důvody zániku závazků (pohledávek) Kapitola 11 Pohledávky z právních úkonů - smluv obsažených v občanském zákoníku 502 XVI

11 Kapitola 12 Kupní a směnná smlouva Prodej zboží v obchodě Odpovědnost za vady prodané věci Pohledávky kupujícího při vyskytnutí se vady v záruční době 505 Kapitola 13 Darovací smlouva 505 Kapitola 14 Smlouva o dílo Zhotovení věci na zakázku Oprava a úprava věci Pohledávky z vad díla 508 Kapitola 15 Smlouva o půjčce 508 Kapitola 16 Nájemní smlouva 509 Kapitola 17 Pohledávka z nájmu bytu Jednostranné zvýšení nájemného Změna občanského zákoníku Kauce jako prostředek k zajištění pohledávky pronajímatele Povinnosti pronajímatele a nájemce 514 Kapitola 18 Pohledávky vzniklé ze spotřebitelských smluv Co je spotřebitelská smlouva ( 52 obč. zák.) Neplatnost spotřebitelských smluv Odstoupení od smlouvy Možnosti uzavírání spotřebitelských smluv Zvláštní úprava smluv o užívání budovy nebo její části na časový úsek Specifika vymáhání pohledávek ze spotřebitelských smluv 523 Kapitola 19 Promlčení pohledávek 523 Kapitola 20 Promlčení podle druhu pohledávky 524 Kapitola 21 Promlčení pohledávek z náhrady škody a bezdůvodného obohacení 525 Kapitola 22 Promlčení u pohledávek přiznaných pravomocným rozhodnutím a pohledávek uznaných 526 Kapitola 23 Běh promlčecí doby. 526 Kapitola 24 Pohledávky z odpovědnosti za škodu a z bezdůvodného obohacení a jejich vymáhání Kapitola 25 Prevence 528 Kapitola 26 Odpovědnost za škodu 528 Kapitola 27 Společná odpovědnost 529 Kapitola 28 Způsob a rozsah náhrady 529 Kapitola 29 Bezdůvodné obohacení 533 Vzor č. 107 Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ( 451 obč. zák.) 536 Vzor č. 108 Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci prodané v obchodě ( 622 obč. zák., 52 obč. zák) 537 Vzor č. 109 Žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy ( 409 obchod. zák.) 538 XVII

12 Vzor č. 110 Žaloba dlužníka, který splnil, na náhradu proti spoludlužníkovi ( 511 odst. 3 obč. zák.) 539 Vzor č. 111 Žaloba na zaplacení smluvní pokuty ( 544 obč. zák.) 540 Vzor č. 112 Žaloba proti dlužníkovi a ručiteli ( 657 a 548 odst. 1 obč. zák.) 541 Vzor č. 113 Poddlužnická žaloba ( 292 o. s. ř.) 542 Vzor č. 114 Žaloba s eventuálním petitem ( 79 o. s. ř.) 543 Vzor č. 115 Žaloba na zaplacení dlužného nájemného za byt ( 671 a 696 a násl. obč. zák.) 544 DÍL I Pohledávky vzniklé z rodinněprávních vztahů Kapitola 1 Obecná charakteristika 545 Kapitola 2 Druhy vyživovacích povinností Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Vyživovací povinnost rodičů k dětem Vyživovací povinnost dětí k rodičům Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými Vyživovací povinnost mezi manžely Výživné rozvedeného manžela Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce 552 Kapitola 3 Pohledávky, které vznikly plněním vyživovací Kapitola 4 povinnosti za jiného 553 Obecná hlediska při určování výživného a jeho rozsahu 554 Kapitola 5 Vymáhání výživného - výkon rozhodnutí 556 Vzor č. 116 Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě 558 Vzor č. 117 Žaloba na příspěvek na výživu rozvedené manželky 559 Vzor č. 118 Návrh na svěření nezletilého do výchovy a určení vyživovací povinnosti za dobu před a po rozvodu manželství 560 Vzor č. 119 Žaloba na zrušení rozsudku o příspěvku na výživu rozvedené manželky 561 DÍL I Pohledávky vzniklé z pracovněprávních vztahů Kapitola 1 Obecná charakteristika 562 Kapitola 2 Pohledávky z neplatného skončení pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda ( 49 zák. Práce) Výpověď ( 50 zák. Práce) Okamžité zrušení 564 Kapitola 3 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Pohledávka zaměstnance 565 XVIII

13 3.2 Pohledávka zaměstnavatele Uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru u soudu 566 Kapitola 4 Pohledávky z náhrady škody ( 248 a násl. zák. práce) Předcházení škodám Odpovědnost zaměstnance za škodu Obecná odpovědnost Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Okolnosti mající vliv na odpovědnost zaměstnance Výše pohledávky vůči zaměstnanci z titulu náhrady škody Společná odpovědnost Výše škody u zvláštní odpovědnosti Škoda při vyrobení zmetku 573 Kapitola 5 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 574 Kapitola 6 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Důvody zproštění odpovědnosti zaměstnavatele Pohledávky z náhrady škody na zdraví způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání 576 Vzor č. 120 Žaloba o náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti a bolestného ( 194, 196 zák. práce) 582 Vzor č. 121 Žaloba o vrácení náhrady mzdy za dovolenou ( 11 nař. vl. č. 108/1994 Sb.) 583 Vzor č. 122 Žaloba o zaplacení schodku ( 176 zák. práce) 584 DÍL IV Pohledávky v daňovém řízení - Obecná ustanovení Kapitola 1 Předmět daňového řádu ( 1-3 DŘ) 585 Kapitola 2 Základní zásady správy daní ( 5-9 DŘ) 587 Kapitola 3 Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní ( 5 odst. 3 DŘ, DŘ) 591 Kapitola 4 Zástupce v daňovém řízení ( DŘ) 595 Kapitola 5 Řízení a další postupy při správě daní ( DŘ) Kapitola 6 Vzor č. 123 Protokol o místním šetření 603 Protokol, spis a daňová informační schránka ( DR) 607 Vzor č. 124 Protokol o ústním jednání 608 Kapitola 7 Daňová kontrola ( DŘ) 611 Kapitola 8 Zahájení řízení ( 91 DŘ) 613 Kapitola 9 Dokazování ( DŘ) 613 XIX

14 Kapitola 10 Rozhodnutí ( DŘ) 614 Vzor č. 125 Dodatečný platební výměr 616 Vzor č. 126 Rozhodnutí o záznamní povinnosti 617 Kapitola 11 Zastavení řízení ( 106 DŘ) 618 Kapitola 12 Náklady řízení ( 107 DŘ) 618 DÍL V Registrační ( DŘ) a daňové řízení ( 134 DŘ) Kapitola 1 Registrační povinnost ( DŘ) 620 Kapitola 2 Závazné posouzení ( DŘ) 621 Kapitola 3 Daňové řízení ( 134 DŘ) 621 DÍL VI Nalézací řízení Kapitola 1 Vyměřovací řízení ( DŘ) Řádné daňové tvrzení Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování Vyměření daně 625 Kapitola 2 Doměřovací řízení ( DŘ) Dodatečné daňové přiznání a vyúčtování Následné hlášení Doměření daně 628 Kapitola 3 Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení ( 145 DŘ) 629 Kapitola 4 Zaokrouhlování ( 146 DŘ) 629 Kapitola 5 Lhůta pro stanovení daně ( 148 DŘ) 629 DÍL VII Opravné a dozorčí prostředky Kapitola 1 Odvolání ( DŘ) 651 Kapitola 2 Obnova řízení ( DŘ) 652 Kapitola 3 Přezkumné řízení ( DŘ) 655 DÍL VIII Placení daní Kapitola 1 Evidence daní ( DŘ) 655 Kapitola 2 Pořadí úhrady daně ( 152 DŘ) 658 Kapitola 3 Nedoplatek ( 153 DŘ) 640 Kapitola 4 Přeplatek ( DŘ) 640 Kapitola 5 Posečkání ( DŘ) 644 Vzor č. 127 Žádost o posečkání daně 647 Vzor č. 128 Rozhodnutí o posečkání daně 648 Kapitola 6 Odpis nedoplatku pro nedobytnost ( 158 DŘ) 650 Kapitola 7 Námitka ( 159 DŘ) 651 Kapitola 8 Lhůta pro placení daně ( 160 DŘ) 651 Kapitola 9 Způsob placení daně a den platby ( DŘ) Kapitola 10 Zajištění daní ( DŘ) Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň ( DŘ) 657 Vzor č. 129 Zajišťovací příkaz 665 Vzor č. 130 Odvolání proti zajišťovacímu příkazu Zástavní právo ( 170 DŘ) 666 XX

15 Vzor č. 131 Rozhodnutí o zřízení zástavního práva 671 Vzor č. 132 Rozhodnutí o zrušení zástavního práva Vzor č. 133 Odvolání proti rozhodnutí o zřízení zástavního práva Ručení ( DŘ) 676 Vzor č. 134 Výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem Zajištění daně bankovní zárukou ( 173 DŘ) Zálohy ( 174 DŘ) 686 Kapitola 11 Vymáhání daní ( DŘ) Způsoby vymáhání ( 175 DŘ) Exekuční titul ( 176 DŘ) 692 Vzor č. 135 Výkaz nedoplatků Daňová exekuce ( DŘ) Nařízení daňové exekuce ( 178 DŘ) Majetek nepodléhající exekuci a vyloučený majetek z daňové exekuce ( 179 DŘ) Prohlášení o majetku ( 180 DŘ) Odklad a zastavení daňové exekuce ( 181 DŘ) 708 Vzor č. 136 Rozhodnutí o zastavení exekuce 712 Vzor č. 137 Žádost o odložení daňové exekuce Exekuční náklady ( DŘ) 715 Vzor č. 138 Rozhodnutí o výši hotových výdajů 718 Vzor č. 139 Rozhodnutí o výši exekučních nákladů Způsoby daňové exekuce ( DŘ) Vzor č. 140 Exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu 755 Vzor č. 141 Exekuční příkaz na prodej movitých věcí Vzor č. 142 Odvolání proti exekučnímu příkazu 762 Vzor č. 143 Soupis věcí 765 Vzor č. 144 Námitka proti soupisu věcí 765 Vzor č. 145 Dražební vyhláška 766 Vzor č. 146 Exekuční příkaz na prodej nemovitostí Vzor č. 147 Odvolání proti exekučnímu příkazu 781 Vzor č. 148 Dražební vyhláška 782 DÍL IX Správa daně vybírané srážkou Kapitola 1 Daň vybíraná srážkou ( DŘ) 791 Kapitola 2 Stížnost na postup plátce daně ( 237 DŘ) 792 DÍL X Právní nástupnictví Kapitola 1 Ukončení činnosti ( 238 DŘ) 795 Kapitola 2 Přechod daňové povinnosti ( DŘ) 794 DÍL XI Následky porušení povinností při správě daní Kapitola 1 Porušení povinnosti mlčenlivosti ( 246 DŘ) 796 Kapitola 2 Pořádková pokuta ( DŘ) 796 Kapitola 3 Pokuta za opožděné tvrzení daně ( 250 DŘ) 797 XXI

16 Kapitola 4 Penále ( 251 DŘ) 798 Kapitola 5 Úrok z prodlení ( 252 DŘ) 798 Kapitola 6 Úrok z neoprávněného jednání správce daně ( 254 DŘ) 799 Kapitola 7 Prominutí daně ( DŘ) 800 Kapitola 8 Stížnost ( 261 DŘ) 801 ČÁST IV Pohledávka podleprávaeurópske unie DÍL I Vymáhání pohledávek podle práva EU Kapitola 1 Exkurz 805 Kapitola 2 Pohledávky a jejich vymáhání podle režimu nařízení č. 44/ Obecná charakteristika nařízení 808 Vzor č. 149 Usnesení Městského soudu jako soudu odvolacího týkající se nařízení č. 44/ Oblast působnosti nařízení Příslušnost Zvláštní příslušnost Příslušnost ve věcech pojištění Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy Ujednání o příslušnosti Přezkoumávání příslušnosti a přípustnosti Překážka litispendence a závislá řízení Předběžná opatření Uznávání a výkon rozhodnutí Uznávání cizích rozhodnutí Prohlášení vykonatelnosti a výkon cizích rozhodnutí 822 Kapitola 3 Evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky (nařízení č. 805/2004) Obecná charakteristika Působnost nařízení Příslušnost soudu pro vydání EET Podmínky pro potvrzení EET Certifikát pro evropský exekuční titul Minimální normy pro certifikaci Doručování rozhodnutí, které má být certifikováno jako EET Poskytování informací dlužníkovi Náprava nedostatku procesních norem Výkon rozsudku 829 Kapitola 4 Evropský platební rozkaz Působnost nařízení Příslušnost soudu pro vydání EPR 832 XXII

17 4.3 Postup pro vydání EPR 834 Vzor č. 150 Návrh na vydání evropského platebního rozkazu Náležitosti žádosti o vydání EPR Zamítnutí návrhu na vydání EPR Doručování Vydání EPR Zrušení platebního rozkazu EPR jakožto exekuční titul 852 Vzor č. 151Formulářpro EET 855 XXIII

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více