Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1."

Transkript

1 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Práce se skupinami karetchyba! Záložka není definována Prohlíţení, tisk a export seznamu karet... Chyba! Záložka není definována Stanovení doby platnosti skupiny karet... Chyba! Záložka není definována Stanovení rozvrhu pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Stanovení slevy pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Nastavení bonusu pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Zvláštnosti v nastavení rozvrhůchyba! Záložka není definována Práce s VIP kartamichyba! Záložka není definována Záloţka Parametry.. Chyba! Záložka není definována Záloţka Sleva... Chyba! Záložka není definována Záloţka Pouţití... Chyba! Záložka není definována Záloţka Dotazník... Chyba! Záložka není definována Záloţka Obraz... Chyba! Záložka není definována Záloţka Zpráva... Chyba! Záložka není definována Uloţení parametrů VIP kartychyba! Záložka není definována Vymazání VIP kartychyba! Záložka není definována Vyhledávání karty... Chyba! Záložka není definována Obnovení dat chyba! Záložka není definována. 1.4 ROZVRH PLATNOSTI KARTYCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.5 PROGRESIVNÍ SLEVY CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.6 OPERACE S VIP KARTOUCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.7 SUMÁRNÍ REPORT VIP KARETCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1

2 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.8 REPORT Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.9 REPORT NAROZENINY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VIP KARTY 1.1 Všeobecné informace Systém VIP karet umoţňuje zákazníkům pouţívat zvláštní magnetické karty jako platební prostředek. Také na tyto karty můţou být udělovány slevy a napočítávány bonusy (body). Pro kaţdou kartu můţe být určena sleva, kterou obdrţí majitel karty při platbě účtu. Na konto karty můţou být vplaceny peníze, které budou pouţity při placení účtů v restauraci. Také můţe být stanovena suma kreditu, který se poskytuje majiteli karty. Konto karty se můţe být doplňováno pomocí bonusů, kdy se určité procento zaplacené v restauraci částky převádí na konto karty. V programu Reporty můţete vidět informace o operacích po kartám. Pro spuštění programu klikněte na ikonku: 1.2 Obsah aplikace Hlavní menu aplikace VIP karty se skládá ze tří částí. (viz Obr. 1).. 2

3 Obr. 1 V první části Soubor (viz Obr. 2) se pracuje s kartami - vytvářejí se nové karty; - editují se existující karty; - vymazávají se nepouţívané karty; - vytvářejí se rozvrhy platnosti karet; - vytvářejí se progresivní slevy. Obr. 2 V druhé části Report (viz Obr. kartám. 3) lze vidět reporty po 3

4 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 3 V třetí části Nápověda (viz Obr. 4) se nachází informace o programu a přepínají se jazyky interfacu. 1.3 VIP karty Obr. 4 Pro otevření seznamu karet vyberte v hlavním menu Soubor Karty. 4

5 Obr. 5 Aby seznam byl přehlednější, karty můţou být uspořádány do skupin. Seznam skupin je umístěn v levé části okna (viz Obr. 5) Práce se skupinami Pro úpravu seznamu skupin a pro nastavení určitých parametrů pro všechny karty skupiny pouţijte odpovídající poloţku rozbalovacího menu (viz Obr. 6). Obr. 6 5

6 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud potřebujete nastavit parametr pro karty ve všech skupinách, při otevření rozbalovacího menu označte skupinu Skupiny (viz Obr. 8) Prohlížení, tisk a export seznamu karet Počet úrovní v struktuře seznamu skupin je neomezený. Pro otevření všech skupin a podskupin klikněte v rozbalovacím menu na Rozbalit vše. Pro tisk seznamu všech karet s rozdělením na skupiny nastavte kurzor na hlavní skupinu Skupiny a pouţijte poloţku Tisk rozbalovacího menu. Pro otevření náhledu na seznam před tiskem klikněte v rozbalovacím menu na Náhled. Pokud chcete vytisknout seznam karet určité skupiny, nastavte kursor na tuto skupinu a klikněte na Náhled nebo Tisk. Pro export seznamu karet do DBF formátu pouţijte poloţku rozbalovacího menu Export Stanovení doby platnosti skupiny karet Pro stanovení doby platnosti všech karet nebo karet jedné skupiny, označte poţadovanou skupinu a pouţijte Stanovit dobu platnosti v rozbalovacím menu. Otevře se okno, zobrazené na Obr. 7. Obr. 7 [OK]. Zadejte datum, dokdy jsou karty platné a klikněte na tlačítko 6

7 Stanovení rozvrhu pro skupinu karet Pro stanovení rozvrhu platnosti pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit rozvrh. V okně nastavení rozvrhů vyberte poţadovaný rozvrh a klikněte na tlačítko [OK] (viz Obr. 8). Obr Stanovení slevy pro skupinu karet Pro stanovení slevy pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit slevu. Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu (viz obr. 9). Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovanou slevu ze seznamu. Sleva bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Také můţete stanovit omezení sumy slevy. Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)).. 7

8 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pole pro výběr slevy, která platí nepřetrţitě Obr Nastavení bonusu pro skupinu karet Pro stanovení bonusu pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit bonus. Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu (viz obr. 10). Pole pro výběr bonusu, který platí stále Obr. 10 Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovaný bonus ze seznamu. Bonus bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 8

9 Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) Zvláštnosti v nastavení rozvrhů Slevy a bonusy můţou platit nepřetrţitě nebo podle rozvrhu, který je vybrán v poli Rozvrh platnosti karty na záloţce Použití v okně vlastností karty (viz odst.. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pokud je přepínač v poloze Stále, sleva nebo bonus budou platit nepřetrţitě pokud v poli Rozvrh platnosti karty na záloţce Použití není vybrán rozvrh, který má nastavené období, kdy sleva nebo bonus neplatí. Pokud takové zákazy jsou, sleva nebo bonus platit nepřetrţitě nebudou. Aby sleva a bonus platily nepřetrţitě, pole Rozvrh platnosti karty musí zůstat prázdné nebo v něm musí být vybrán rozvrh podle kterého slevy a bonusy platí vţdy. Kdyţ chcete vytvořit rozvrh, kde slevy a bonusy platí vţdy, udělejte nový rozvrh a nezadávejte v něm ţádné periody (více viz odst. 1.4.). Pokud pole Rozvrh platnosti karty bylo jednou vyplněno, očistit ho jiţ nelze. Seznam slev a bonusů se vytváří v programu Editor (viz). Pokud je přepínač v poloze Podle rozvrhu, slevy a bonusy platí podle rozvrhu karty (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Standardně karta platí nepřetrţitě. To znamená, ţe pokud potřebujete, aby karta platila např. v sobotu a v neděli od 10 do 18 a v ostatní dny nepřetrţitě, stačí kdyţ uděláte jenom dvě periody na sobotu a na neděli od 10 do 18. V jiné dny karta automaticky platí Práce s VIP kartami Pro vytvoření nové karty vyberte skupinu do které tato karta bude patřit, v pravé části otevřete rozbalovací menu a vyberte poloţku Vytvořit kartu(viz Obr. 11) (nebo zmáčkněte klávesu [Insert]). 9

10 R-Keeper V6 Руководство менеджера Musíte vytvořit alespoň jednu skupinu, protoţe dodat karty do hlavní skupiny systém nedovolí. Obr. 11 Vyplňte pole nové karty (viz Obr. 12). 10

11 Obr. 12 V záhlaví zadejte číslo magnetické karty a jméno majitele. Pak vyplňte potřebná pole na pěti záloţkách Záložka Parametry Na záloţce Parametry (viz Obr. 12) určete základní charakteristiky karty. V části Druh karty (viz Obr. 13) vyberte jeden ze způsobů pouţití karty: 11

12 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 13 Debetní VIP karta, na konto které se vplácejí peníze. Při platbě kartou suma se odečítá z konta. Majiteli karty můţe byt poskytnut kredit (to znamená, ţe můţe utratit víc, neţ má na kontě), suma kterého se určuje v poli Kredit. Bez omezení VIP karta s neomezeným kreditem, majitel této karty se stravuje v restauraci zadarmo. Na konto této karty se peníze nevplácejí. S omezením majitel této karty se také stravuje zadarmo, ale má určitá omezení. Omezení se stanoví na měsíc, týden nebo den. Například na obr. 14 na kartu je stanoveno omezení na 1000 korun týdně. Obr. 14 Pokud tento zákazník bude sbírat body za návštěvu restaurace, musíte to nastavit v části Bonus. Dejte přepínač do odpovídající polohy. Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovaný bonus ze seznamu. Bonus bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) Bonusy fungují pouze spolu se slevou, to znamená ţe body se započítají jen v případě, ţe na účet byla aplikována sleva. Pokud chcete načítat body bez udělení slevy, vytvořte slevu 0% a vyberte ji v nastaveních karty. Pokud potřebujete zavést diskontní karty, čili karty na které se poskytují slevy ale kterými se nedá platit, musíte udělat takto: 1. v části Druh karty vyberte Debetní; 12

13 2. v poli Kredit napište 0; 3. vyberte slevu; 4. vyberte bonus (v případě potřeby). A nevplácejte peníze ne konto této karty Záložka Sleva Pokud chcete majiteli karty poskytovat slevu, vyberte poţadovanou slevu na záloţce sleva (viz Obr. 15). Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu. Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovanou slevu ze seznamu. Sleva bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Také můţete stanovit omezení sumy slevy. Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)). 13

14 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr Záložka Použití. Na této záloţce se nastavuje doba platnosti karty a rozvrh její platnosti (viz Obr. 16). 14

15 Klikněte sem pro otevření kalendáře Obr. 16 Do pole Datum vydání vepište datum ručně nebo vyberte z kalendáře. Toto pole je ryze informační. Do pole Platí do napište datum ukončení doby platnosti karty. Datum můţe byt vepsáno ručně nebo vybráno z kalendáře. Pokud doba platnosti skončila, v seznamu karet datum ukončení bude zvýrazněn červeně. Karta můţe platit stále nebo podle stanoveného rozvrhu (například zaplatit účet pomocí karty lze pouze ve všední den od 10 do 18 hodin). Všechny potřebné rozvrhy se vytváří v menu Rozvrhy hlavního menu Soubor. (více čtěte v odst. 10.4) a tady se jen vybírá jeden rozvrh ze seznamu. Pokud ţádný rozvrh není vybrán, karta bude platit stále. Pokud pouţití karty musí být dočasně zastaveno, zaznačte pole Zablokovat kartu. 15

16 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud karta musí byt majiteli z nějakého důvodu odebrána, zaznačte pole Odebrat kartu. Při pokusu pouţit tuto kartu se na kase objeví hlášení o tom, ţe karta musí být odebrána. V poli Důvod můţete napsat důvod odebrání, který se také zobrazí na kase. Pokud pouţití karty musí být pokaţdé potvrzeno manaţerem restaurace, zaznačte pole Používat s kartou manažera Záložka Dotazník Na třetí záloţce Dotazník (viz Obr. doplňkovou informace o majiteli karty. 17) můţete zapsat Klikněte sem pro otevření kalendáře Obr. 17 Všechna pole na této záloţce jsou jenom pro informaci. 16

17 Záložka Obraz Na záloţce Obraz lze nahrát foto majitele nebo vzor jeho podpisu, které pak můţe ověřovat pokladní u terminálu. Pro nahrání obrázku klikněte na tlačítko (viz Obr. 18). Obr. 18 Vyhledejte a nahrajte grafický soubor formátu GIF, JPG, BMP. Příklady obrázků jsou na obr

18 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 19 Obr. 20 Musíte vybrat oblast obrázku která se bude zobrazovat na kase. Tlačítko zmenšuje měřítko, tlačítko - zvětšuje. Rámečkem je označena vybraná oblast. Oblast lze vybrat pomocí levé klávesy myši (viz Obr. 19, 20). Systém dohlíţí aby velikost obrázku nepřekročila povolenou. Klikněte na OK pro uloţení obrázku. Pomocí tlačítka můţete obrázek vymazat. 18

19 Pomocí tlačítka můţete proměnit obrázek v černo-bílý, pokud máte černo-bílé terminály. Vrátit barvy zpátky jiţ nebude moţné Záložka Zpráva Pokud chcete, aby při pouţití karty na obrazovce terminálu se objevila zpráva, text zprávy napište do odpovídajícího pole na záloţce Zpráva (viz Obr. 21). Zmáčknutí klávesy [Enter] na klávesnici odpovídá kliknutí na tlačítko [OK] na obrazovce, proto nepouţívejte klávesy [Enter] pro přechod na další řádek. Pole pro text zprávy Obr. 21 Pro odeslání zprávy klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter] na klávesnici. Zpráva se objeví na 19

20 R-Keeper V6 Руководство менеджера obrazovce v okamţiku pouţití karty (to znamená při platbě, udělení slevy nebo prohlíţení informací o kartě) Uložení parametrů VIP karty Pro uloţení parametrů karty klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter] na klávesnici. Pokud kód karty je jiţ obsazený, objeví se hlášení, zobrazené na Obr Vymazání VIP karty Obr. 22 Pro vymazání karty, která se jiţ nebude pouţívat, vyberte kartu v seznamu a pouţijte poloţku Vymazat kartu v rozbalovacím menu (nebo zmáčkněte klávesu [Delete]). Systém poţádá o potvrzení (viz Obr. 23). Klikněte na pro vymazání nebo na, pro zrušení operace. Informace o operacích s vymazanou kartou zůstanou v systému a také v programu Reporty a budete mít moţnost jich kdykoli prohlédnout. Obr

21 Vyhledávání karty Pro vyhledávání karty pouţijte poloţku rozbalovacího menu Hledat. V horním poli napište jméno nebo část jména majitele karty a klikněte na tlačítko (viz Obr. 24). Otevře se seznam karet, které odpovídají podmínkám vyhledávání. Pro přechod k hledané kartě v seznamu klikněte na ní dvakrát. Obr. 24 Pro změnu parametrů karty, najděte ji v seznamu a klikněte na ní dvakrát nebo pouţijte poloţku rozbalovacího menu Editovat kartu. Po uloţení změn klikněte na tlačítko. Pro zrušení změn klikněte na Obnovení dat Pokud pouţíváte několik aplikací VIP karty které pracují s jednou databází, pro obnovení a synchronizace dat pouţijte poloţku rozbalovacího menu Obnovit. 21

22 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.4 Rozvrh platnosti karty Pokud potřebujete aby karta neplatila stále ale jen v určenou dobu, musíte vytvořit rozvrh v menu Soubor Rozvrhy (viz Obr. 25). Obr. 25 Pro vytvoření nového rozvrhu pouţijte poloţku rozbalovacího menu Vytvořit nebo zmáčkněte klávesu [Insert]. V horním poli napište název rozvrhu (viz Obr. 26). Obr. 26 Dále pouţijte poloţku rozbalovacího menu Dodat periodu. Systém otevře okno nastavení periody (viz obr. 27). 22

23 Obr. 27 Dejte přepínač do odpovídající polohy Den v týdnu, Narozeniny majitele nebo Datum. A zvolte den v týdnu nebo datum, kdy karta bude platit.. Pokud potřebujete, zadejte také časový interval v poli Čas. Pokud v během této periody bude platit nějaká sleva, vyberte potřebnou slevu ze seznamu. Jinak zaznačte pole Není. Pokud v během této periody bude platit bonus, vyberte bonus ze seznamu. Jinak zaznačte pole Není. Dejte přepínač Platba do odpovídající polohy podle toho, zda majitel můţe během této periody kartou zaplatit. Klikněte na pro uloţení periody. Pak zadejte další periodu pokud potřebujete. Příklad. Kdyţ chcete vytvořit rozvrh, podle kterého karty platí ve všední dny, do rozvrhu vepište dvě periody na den v týdnu (Sobotu a Neděli) a zakaţte pro ně všechny operace. 23

24 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud jste vytvořily v jednom rozvrhu periody, které se navzájem překrývají, systém vydá upozornění (viz Obr. 28). Obr. 28 Perioda na datum má vyšší prioritu neţ perioda na den v týdnu. To znamená, ţe pokud v rozvrhu jsou dvě takové překrývající se periody, platí perioda na datum. Pokud karta má platit nepřetržitě, vytvořte pro ní rozvrh ale nedodávejte do něj ţádné periody. Pokud stanovíte ţe začátek periody je dřív neţ konec nebo jsou ve stejnou chvíli, systém vydá hlášení o chybě. (viz Obr. 29). Začátek musí být vţdy dřív neţ konec. Obr. 29 Po dodání potřebných period klikněte na tlačítko pro uloţení nového rozvrhu. Pokud potřebujete vytvořit rozvrh s parametry podobnými jiţ existujícím rozvrhům, můţete pouţit poloţku Kopírovat v rozbalovacím menu. V kopií udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko pro uloţení nového rozvrhu. 24

25 1.5 Progresivní slevy V systému existuje moţnost vytvoření progresivních slev, t. z. takových slev, kde procento zaleţí na sumární částce, utracené hostem během všech jeho návštěv restaurace. Seznam pravidel se vytváří v menu Soubor Progresivní slevy (viz Obr. 30) Obr. 30 Pro stanovení nového pravidla klikněte na poloţku Vytvořit v rozbalovacím menu nebo zmáčkněte klávesu [Insert]. V horním poli okna napište název slevy (viz Obr. 31). Název slevy Obr

26 R-Keeper V6 Руководство менеджера V hlavním poli se vytváří tabulka slev. Pro dodání záznamu klikněte na poloţku Dodat řádek v rozbalovacím menu nebo zmáčkněte klávesu [Insert] (viz Obr. 31). Otevře se okno Pravidla (viz Obr. 32) Obr. 32 V poli Utracená částka zadejte částku, po dosaţení které host bude mít právo na slevu uvedenou dole v poli Sleva. Zjistit utracenou částku můţete v seznamu operací s kartou v poli Utraceno (viz odst. 1.6 a Obr. 34). V poli sleva vyberte slevu ze seznamu, který se vytváří v programu Editor. Pokud pro některé rozmezí částek se sleva nedává, vyberte slevu 0%. Při pouţití systému VIP karet s programem R-keeper pole nikdy neoznačujte! Příklad: chceme zavést pravidlo, ţe dokud host neutratí v restauraci 1000 Kč nemá ţádnou slevu, kdyţ utratí bude mít slevu 10%, kdyţ utratí 5000 bude mít slevu 20%. Vzhled okna této slevy je na Obr

27 1.6 Operace s VIP kartou Obr. 33 Pro otevření seznamu operací s VIP kartou a pro vklad nebo výplatu peněz z konta najděte potřebnou kartu a pouţijte poloţku Operace z rozbalovacího menu. Operace lze provádět pouze s debetními kartami. 27

28 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 34 V horní části okna Operace s kartou (viz Obr. 34) je uvedeno jméno majitele karty, druh karty zůstatek peněz na kontě karty a částky kterou majitel jiţ utratil v restauraci. Zůstatek se zvětšuje při vkladu peněz na konto a načítání bonusů a zmenšuje se 28

29 při výplatách peněz z konta a platbách kartou. Pokud pro kartu je stanoven kredit, suma zůstatku se zobrazuje bez tohoto kreditu, ale na pokladně při prohlíţení informací o kartě se zobrazuje suma zůstatku včetně kreditu. Informace o operacích karty se zobrazují ve tvaru tabulky (viz Obr. 6), která se skládá z pěti sloupců: Datum datum operace; Čas čas provedení operace; Operace název operace; Částka součet vloţených nebo vyplacených peněz (vyplacené jsou s minusem). Poznámka doplňková informace o operaci. Pokud je to vklad nebo výplata tady se uvádí jméno manaţera a důvod. Pokud je to sleva, bonus nebo platba kartou zobrazuje se číslo účtu, pokladní datum, název pokladního terminálu, kde byla provedena operace. Pro vklad peněz na konto pouţijte v rozbalovacím menu poloţku Vklad (viz Obr. 35) a zadejte částku v základní měně. Obr. 35 Do pole Důvod napište poznámku k operaci, která musí obsahovat více neţ 4 symboly. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud pole zůstane prázdné, při pokusu o uloţení operace systém vydá hlášení (viz Obr. 36). 29

30 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 36 Pro výplatu peněz z konta pouţijte v rozbalovacím menu poloţku Výplata (viz Obr. 37) a zadejte částku v základní měně. Do pole Důvod napište poznámku k operaci, která musí obsahovat více neţ 4 symboly. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud pole zůstane prázdné, při pokusu o uloţení operace systém vydá hlášení (viz Obr. 36). 1.7 Sumární report VIP karet Obr. 37 Pro otevření sumárního reportu pouţijte hlavní menu Report Sumární. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 38) a klikněte na tlačítko. Obr

31 Report se skládá z několika sloupců (viz Obr. 39). Číslo číslo VIP karty; Majitel jméno majitele karty; Vklady - Výplaty výsledný součet všech vkladů a výplat za období; Platby kartou výsledný součet všech plateb kartou a napočítaných bonusových bodů; Slevy součet všech slev poskytnutých na kartu. Obr. 39 Majitele karet jsou seřazeny podle skupin. Report můţe být seřazen podle čísel karet (sloupec Číslo) a podle jmen majitelů (sloupec Majitel). Pro změnu způsobu seřazení klikněte na hlavičku sloupce. 1.8 Report č. 2 Kontrolu zůstatků peněz na kontech karet poskytuje report č.2. Tento report zobrazuje všechny karty, které mají zůstatek. 31

32 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pro otevření reportu pouţijte hlavní menu Report Report č.2. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 38) a klikněte na tlačítko. Obr. 40 Report se skládá z několika sloupců (viz Obr. 40). Číslo číslo VIP karty; Majitel jméno majitele karty; Vklady - Výplaty výsledný součet všech vkladů a výplat za období; Platby kartou výsledný součet všech plateb kartou a napočítaných bonusových bodů; Zůstatek zůstatek na kontě na konci období. Platí do doba platnosti karty Majitele karet jsou seřazeny podle skupin. Report můţe být seřazen podle čísel karet (sloupec Číslo) nebo podle jmen majitelů (sloupec Majitel). Pro změnu způsobu seřazení klikněte na hlavičku sloupce. 1.9 Report Narozeniny 32

33 Získat informace o narozeninách majitelů karet lze v reportu Narozeniny. Pro otevření reportu pouţijte hlavní menu Report Narozeniny. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 41) a klikněte na tlačítko. Obr

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 Skeleton Software 2006 I ESO - Elektronická správa oddílu Obsah Kapitola I Úcel a využití 4 Kapitola II

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více