Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA..."

Transkript

1 Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMU SOUČÁSTI SYSTÉMU ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ POJMY STRUKTURA MENU ÚPRAVY HORKÉ KLÁVESY SERVISNÍ TISK KATEGORIE POKRMŮ TYPY MĚN TARIFIKACE PROVIZNÍ PRODEJ STŮL (OBJEDNÁVKA) OMEZENÍ PRODEJE POKRMŮ DRUHY ÚČTŮ Předběžný účet Finální účet VARIANTY FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU Konzumační karta Systém VIP karet Kontrola objednávek AUTORIZACE PŘÍSTUPU DO SYSTÉMU POSTUPY PŘI PRÁCI V SYSTÉMU V RESTAURACÍCH S OBSLUHOU POSTUPY PŘI PRÁCI V SYSTÉMU V RESTAURACÍCH FAST FOOD 26 3 NÁVOD K PRÁCI NA MANAŽERSKÉM POČÍTAČI SLOŢENÍ SYSTÉMU PRÁCE S APLIKACEMI Spouštění aplikace Struktura hlavního okna

2 R-Keeper V6 Руководство менеджера 3.3 JAZYK INTERFACU EDITOR VŠEOBECNÉ INFORMACE Složení aplikace Operace editování MENU RESTAURACE Práce se skupinami pokrmů Panel tlačítek na dotykové obrazovce Touch Screen Stanovení daně s prodeje pro skupinu pokrmů Úpravy Výběr úprav pro skupinu pokrmů Obrázky pro dotykovou obrazovku Touch Screen Kontrola zůstatku pokrmů Receptura pokrmu Kódy menu Vyhledávání pokrmu Systém kontroly nápojů Vyřazení pokrmu z prodeje Stanovení vlastností skupiny pokrmů ÚPRAVY Práce se skupiami úprav Práce s úpravami Použití úprav pri práci se systémem skladového hospodářství StoreHouse KATEGORIE POKRMŮ KONTROLA KATEGORIÍ SKUPINY SERVISNÍHO TISKU NASTAVENÍ HORKÝCH KLÁVES SERVISNÍ TISK NASTAVENÍ PŘÍSTUPU K MENU Denní výjimky Nastavení výjimky pro den v týdnu Nastavení výjimky pro určité datum SPOJENÍ S POKLADNOU BUDOUCÍ MENU RESTAURACE Vytvoření budoucího menu Použití operace přesunu Výměna menu TYPY PLATEB (MĚNY)

3 Typy plateb (měny) Nastavení parametrů měny Nastavení vlastností měny Nastavení neplatících osob Nastavení kreditních karet Nastavení předplacených karet PERSONÁL DŮVODY STORNOVÁNÍ NEPLACENÉ POLOŢKY Úrovně přístupu Výběr kategorií pokrmů Standardní neplacená položka PROVIZNÍ PRODEJ PLÁN PLOCHY NASTAVENÍ TERMINÁLŮ Konfigurace terminálu Nastavení trminálu Nastavení tiskáren SKUPINY TERMINÁLŮ NASTAVENÍ SERVISNÍCH TISKÁREN VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ SLEVY (PŘIRÁŢKY) Nastavení časových intervalů Sleva (přirážka) na účet Vlastnosti slev (přirážek) Výběr terminálů Sleva (přirážka) na kategorie Kupóny Bonusy ZAŘÍZENÍ Časová tarifikace Tarify Tarif na určitou denní dobu Tarify podle dne v týdnu Tarif na datum Zařízení Seznam zařízení Seznam operátorů Klávesnice kuchaře Systém kontroly nápojů... 5 DISPEČER PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV

4 R-Keeper V6 Руководство менеджера 5.1 SLOŢENÍ APLIKACE REGISTRACE UŢIVATELŮ ZPRACOVÁNÍ INFORMACE Z POKLADNY

5 O TÉTO PŘÍRUČCE Táto příručka je určena pro manaţery restaurací, které pracují se sadou programů R-KEEPER. Skládá se ze dvou částí Manažerská část a Pokladní systém. První část popisuje práci s manaţerskou častí R-KEEPER, která se instaluje v kanceláři restaurace. V této části se vykládá, jak se potřebná informace zadává do systému a jak se získávají reporty s informací o provozu restaurace. K práci s manaţerskou částí programu jsou potřebné základní zkušenosti v práci s Windows. V druhé části příručky se vysvětlují funkce manaţera při práci s pokladní části programu R-KEEPER jak během dne, tak při uzavírání pokladní směny. Práce s pokladní částí nevyţaduje jakýchkoliv zvláštních odborných znalostí. 5

6 R-Keeper V6 Руководство менеджера I. MANAŽERSKÁ ČÁST 6

7 1 CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMU 1.1 Součásti systému Firma UCS vytvořila sadu programů pro automatizace restaurací různých typů a zaměření. Tento komplet zahrnuje: 1.POS: pokladní terminál; číšnický terminál; terminál barmana (pokladna). 2. Front office (kancelář restaurace): systém zadávání dat; systém reportů; systém diskontních a platebních karet; systém skladového hospodářství; manaţer ON LINE. 3. Back office (ústřední kancelář firmy): systém zadávání dat; systém reportů. Tato příručka popisuje práci manaţera na manaţerském počítači a na POS systému. Ostatní programy - Head-Office, Manager ON-Line, skladové hospodářství a POS systém jsou popsány v odpovídajících příručkách ke kaţdému systému. 7

8 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.2 Základní charakteristiky vybavení Systém R-KEEPER 6 se skládá z různých terminálů barmanů, číšníků a pokladních, propojených do lokální počítačové sítě (viz obr. 1). Obr. 1 Maximální počet terminálů v jedné sítě se určuje vlastnostmi lokální sítě. Podle účelu se rozlišují 4 druhy terminálů: 8

9 1) pokladní terminál; 2) číšnický terminál; 3) terminál barmana; 4) manaţerský terminál. Jako manaţerský terminál se pouţívá IBM PC - slučitelný počítač. Jako terminály pokladních, barmanů a číšníků se pouţívají zvláštní IBM PC - slučitelné počítače, vybavené čtečkou magnetických karet nebo elektronických klíčů, porty k připojení servisních tiskáren, interface k pokladnímu šuplíku a zákaznickému displeji. Číšnické terminály můţou být vybaveny jak zvláštní klávesnicí tak dotykovou obrazovkou (touch screen). Můţou se pouţívat téţ přenosné terminály (tzv. elektronický zápisník). Pro zvýšení efektivity a rychlosti obsluhy existuje moţnost pouţívaní pagingovégo systému a tlačítek přivolání číšníka, rozmístěných na stolech. Ve střediscích (např. v kuchyni) můţou být rozmístěny terminály umoţňující přivolání číšníka. Ve velkých restauracích s více neţ třemi terminály se doporučuje pouţívat samostatný server (IBM PC - совместимый počítač s rychlým procesorem). Dodatečné náklady se kompenzují značným zvýšením rychlosti celého systému. V systému se pouţívají tiskárny tří druhů: 1) Tiskárny účtů a reportů (Roll). Pouţívají se pro tisk závěrečný účtů a systémových reportů. Instalují se na terminálů barman a pokladního. 2) Tiskárny předběžných účtů (Slip) pro tisk předběţných účtů na speciálních formulářích. Formuláře můţou být dvojité pro tisk předběţného ůčtu a kopie, můţou mít logo restaurace a jinou dopĺňkovou informace. Tyto tiskárny se také montují na terminále číšníka, barmana a pokladního. Mohou být jak se sériovým, tak s paralelním interfacem.. 3) Servisní tiskárny (Roll).. Pouţívají se pro tistk objednávek ve střediscích (kuchyni, baru). Jako doplňkové vybavení terminálů barmana (v restauracích s obsluhou) a pokladního terminálu (v restauracích fast food) se 9

10 R-Keeper V6 Руководство менеджера můţe pouţívat zákaznický displej (Customer display), který zobrazuje průběţnou informaci o účtu, částku kterou má zákazník zaplatit a kolik se mu má vrátit. Terminál barmana a pokladního musí být vybaveny pokladním šuplíkem pro ukládání hotovosti. Otevíraní šuplíku se řídí programem. Pro řízení světel nad kulečníkem se pouţívá zvláštní zařízení UCS PoolJet. Kromě servisních tiskáren, které tisknou objednávky, kuchyně můţe být vybavena displejem, který značně usnadňuje práci kuchařů. Kromě toho v restauraci můţe být instalován systém видеонаблюдения, který se skládá z programu, instalovaného na manaţerském počítači a videokamer, rozmístěných v prostorech restaurace. 10

11 2 ZÁKLADNÍ POJMY 2.1 Struktura menu Menu restaurace v programu má hierarchickou strukturu. Na kaţdé úrovni menu můţou být jak pokrmy tak skupiny. Skupiny se vytváří pro sjednocení pokrmů nebo jiných skupin podle nějaké vlastnosti. Skupiny nemají cenu a neprodávají se. Na Obr. 2 je znázorněna hierarchie menu nebo řečeno jinak struktura stromu menu. Obr. 2 Skupina MENU je hlavní skupina stromu. Skupiny DEZERTY, NÁPOJE, POLÉVKY a STUDENÉ PŘEDKRMY jsou hlavní a vytváří první úroveň. Kaţdá ze základních skupin se můţe skládat z pokrmů anebo skupin, které budou vytvářet druhou úroveň hierarchické struktury menu. Například skupina NÁPOJE se dělí na tři skupiny TEPLÉ, STUDENÉ a KOKTEJLY, které vytváří druhou úroveň. Počet úrovní není omezen a je na uţivateli, jak bude vypadat struktura menu restaurace. Pokrm je posledním článkem v řetěze, který začíná od hlavní skupiny. Na obrázku 2 pokrmy jsou znázorněny bílou barvou. Například skupina KOKTEJLY patří do základní skupiny NÁPOJE a skládá se z pokrmů JAHODOVÝ a ČOKOLÁDOVÝ. 11

12 R-Keeper V6 Руководство менеджера To znamená, ţe k tomu abychom našli v menu pokrm JAHODOVÝ, musíme projit cestou, uvedenou na Obr. 3. Obr. 3 Jak vidíme, hierarchická struktura ulehčuje práci s menu, usnadňuje vyhledávání pokrmů. Musíme poznamenat, ţe podle skupin se dá třídit pokrmy i v reportech, které poskytuje program. Proto úkolem manaţera je vytvořit rozumnou a přehlednou strukturu tak aby její pouţívání bylo snadné a efektivní. 2.2 Úpravy Při odeslání objednávky do kuchyni existuje moţnost udělat poznámky ke kaţdému pokrmu, aby při jejích přípravě byly vzaty v úvahu zvláštní přání zákazníka. K tomuto účelu se pouţívají úpravy. Úpravy jsou bezplatné změny v přípravě nebo servírování pokrmu. T. z. ţe nezáleţe na tom, jaké úpravy jsou vybrány k pokrmu, cena pokrmu zůstává stejná. Úprava má zvláštní charakteristiku, tzv. váhu. Váha úpravy je číslo od 0 do 99, které určuje uţivatel, a nemá nic společného s váhou potravin v gramech. U kaţdého pokrmu se zadává maximální povolená váha pouţitých úprav. Při zadávání objednávky do systému, program kontroluje, zda součet vah všech úprav, vybraných číšníkem k pokrmu, nepřekročuje maximální povolenou hodnotu, stanovenou pro tento pokrm. Kdyţ součet všech vah úprav dosáhne maximální povolené hodnoty, stanovené pro tento pokrm, další úpravu pro tento pokrm jiţ nelze vybrat. Pouţití úpravy pro určitý pokrm můţe být stanovené jako povinné. V tomto případě při zadání pokrmu do objednávky systém vyţaduje úpravu a nedovoluje pokračovat, pokud úprava není vybrána. 12

13 Příklad: Při objednávání Sendviče si zákazník můţe vybrat bagetu anebo veku. Provedení: V seznamu skupin úprav vytvoříme skupinu např. CHLÉB, která bude obsahovat dvě úpravy: - bageta váha 1 = 1 - veka váha 2 = 1. V kartě pokrmu Sendvič zaznačíme, ţe pouţití úpravy je nutné, a protoţe k přípravě kaţdého sendviče se pouţívá jenom jeden ze dvou druhů pečiva, píšeme maximální váhu, která se rovná váze jedné úpravy: MAX váha = 1 Při zadávání objednávky na sendvič do systému číšník musí vybrat jednu ze dvou úprav. Při pokusu vybrat oba součet vah se bude rovnat 2, coţ přesahuje maximální povolenou váhu pro tento pokrm (MAX váha = 1). Proto vybrat dvě úpravy najednou systém nedovolí. Úpravy nemusí vţdy popisovat doplňky, obsahující potraviny, můţou to být jenom instrukce k přípravě jídel, například úpravy Dobře osmaţený nebo???? pro přípravu masa nebo S ledem a Bez ledu pro nápoje. Informace o pouţití úprav s vahou 0 se nezobrazuje v reportech. Proto pro úpravy, které obsahují potraviny (např. Se smetanou nebo S citrónem) se doporučuje uvádět váhu 1 a více, pro úpravy, které neobsahují potraviny (např. Na dva talíře, S ledem) váha můţe být Horké klávesy Horké klávesy se říká klávesám na terminálu, pomocí kterých se dá jedním zmačknutím zadat pokrm do objednávky nebo otevřít skupinu pokrmů v menu. Tyto klávesy se nastavují pro nejvíce pouţívané pokrmy nebo skupiny. Jejích pouţití značně zjednodušuje a zrychluje práci při zadávání objednávky do systému. Pokud se ve Vaší restauraci pouţívají několik terminálů, kaţdý z nich můţe mít jiné horké klávesy (např. na číšnickém 13

14 R-Keeper V6 Руководство менеджера terminálu se více pouţívají klávesy pokrmů zatímco v baru převáţně klávesy nápojů). Horké klávesy se nastavují uţivatelem v aplikaci Editor. Pouţití horkých kláves je moţné pouze na terminálech s klávesnicí, nikoliv na dotykových obrazovkách. 2.4 Servisní tisk Systém odesílá kaţdou objednávku do odpovídajícího střediska restaurace kuchyň, bar, výrobu dezertů ap. V okamţiku kdy číšník nebo barman ukládá objednávku do systému, ve středisku se tiskne lístek, který obsahuje názvy pokrmů v určitém pořadí, úpravy a informace o pokrmech, které se musí připravit později. Lístek také obsahuje jméno číšníka, číslo objednávky (číslo stolu) a čas, kdy byla objednávka vytištěna. To všechno pomáhá řídit práci kuchyni a předejit zmatku při výdeji hotových pokrmů při velké zatíţenosti kuchyni. 2.5 Kategorie pokrmů Kaţdý pokrm patří do nějaké kategorie. Rozdělení pokrmů na kategorie umoţňuje analyzovat práci restaurace pomocí reportu Prodej pokrmů podle kategorií. Dále se kategorie pouţívají při udělení slev na určité pokrmy a při výběru pokrmů, které se můţou prodávat neplatícím pspbám Systém má standardní seznam kategorií, který uţivatel můţe měnit a doplňovat podle potřeby. 2.6 Typy měn V systému musí být vybrány základní a národní měna. Základní měna v této měně se udávají ceny pokrmů v menu restaurace. Národní měna při uzavírání účtu systém nabízí tuto měnu jako první. Zpravidla jedna mněna je základní a národní zároveň. 14

15 Ale dvě různé měny nemůţou být stanoveny jako základní (ani národní) současně. Pokud se nějaká jiná měna se vybere jako základní, první měna jiţ základní nebude. 2.7 Tarifikace V systému R- Keeper V6 existuje funkce tarifikace čili prodeje nějaké sluţby, cena které se vypočítává podle délky jijího pouţití. Objektem tarifikace můţe být taková sluţba jak bowling, kulečník a t.d. Sazby, čili pravidla podle kterých se počítá cena sluby stanoví uţivatel. V systému můţete otevřít reporty o sluţbách, prodaných s pouţitím tarifikace 2.8 Provizní prodej Pro zvyšování efektivity práce obsluhy můţete pouţívat systém provizního prodeje. Systém R- Keeper vypočítává provize, kterou dostane zaměstnanec při prodejí určitých poloţek menu a poskytuje odpovídající report. 2.9 Stůl (objednávka) V této příručce se pouţívá pojem stůl (objednávka). Vysvětlíme tento pojem. Kdyţ zákazník přijde do restaurace, číšník otevírá na terminálu stůl. Do tohoto stolu se píšou všechny údaje o objednávce zákazníka: objednané pokrmy s uvedením počtu a případně úpravy; čas otevření stolu; jméno číšníka (pokladního), který otevřel stůl; slevy nebo přiráţky. Na základě informací, dodaných do stolu, se tisknou servisní lístky ve střediscích. S kaţdým stolem se můţou provádět následující operace: doplňování a úprava objednávky; tisk předběţného účtu; sjednocení několika stolů; 15

16 R-Keeper V6 Руководство менеджера rozdělení stolu na několik samostatných stolů; vymazání stolu. Při platbě se stůl uzavírá a tiskne se účet. Veškeré informace o stolech a operacích s nimi se poskytují odpovídajícími reporty Omezení prodeje pokrmů Systém umoţňuje kontrolu zůstatku určitých pokrmů. Manaţer přes POS terminál zadává mnoţství vybraných pokrmů. Program začíná sledovat prodej těchto poloţek, a kdyţ je celé mnoţství vyprodáno, další prodej pokrmu nedovolí. V manaţerské části programu se u vybraných poloţek můţe zadávat mnoţství, při dosaţení kterého systém vytiskne zprávu, ţe ten čí onen pokrm končí Druhy účtů Předběžný účet V restauracích s obsluhou na rozdíl od restaurací FAST FOOD systém umoţňuje tisk předběţného účtu (precheck). Předběţný účet se dává zákazníkovi aby ten mohl zkontrolovat svoji objednávku a rozhodl, jakým způsobem bude platit. Celková částka účtu můţe být uvedena v několika měnách. Po vytištění předběţného účtu číšník dále nemůţe pracovat s objednávkou (pokladní nebo barman můţou pouze uzavřít stůl). Pro vytištění druhé kopie předběţného účtu nebo pro pokračování práci s objednávkou je třeba zrušit operaci tisku předběţného účtu. Zrušení můţe provést jenom manaţer. Předběţný účet nemá číslo a neobsahuje informace o platbě Finální účet Finální účet se tiskne při ukončení operace platby. Tento účet obsahuje následující údaje: * název podniku a jeho adresu; 16

17 * pořadové číslo operace; * pořadové číslo účtu; * číslo stolu; * datum, čas otevření a uzavření stolu; * počet hostů; * datum vytištění účtu; * jméno pokladního a číšníka, kteří vystavili účet; * informace o objednávce název pokrmu, mnoţství, součet; * celková částka; * daň z prodeje (pokud je); * částka k úhradě včetně daně s prodeje; * zaplacená částka; * vracená částka; * fiskální údaje (pro země, kde platí fiskální zákon). Finální účet můţe být vytištěn jenom jednou. Systém R-KEEPER V6 umoţňuje změnu vzhledu finálního účtu v souladu s místními předpisy Jiné varianty fungování systému V restauracích v závislosti na velikosti a typu obsluhy se můţou pouţívat různá speciální nastavení systému R-KEEPER V Konzumační karta Ve velkých klubech s několika bary a sály je vhodné pouţití systému Konzumační karta, při kterým zákazník neplatí bezprostředně barmanovi nebo číšníkovi za kaţdou objednávku. Kaţdý zákazník obdrţí u vchodu do klubu magnetickou kartu. Při kaţdé objednávce v jakémkoliv z barů podniku zákazník místo platby dává barmanovi svou kartu a všechno se zapisuje do tzv. master-účtu, který je uloţen v systému. Při odchodu zákazník předkládá u pokladny svou kartu a platí za všechny objednávky naráz. Pro zákaznické karty se stanoví limit maximální povolený součet všech objednávek. Kdyţ je limit vyčerpán, zákazník musí zaplatit utracenou částku u pokladny, teprve pak můţe objednávat 17

18 R-Keeper V6 Руководство менеджера dál. Při ztrátě karty zákazník platí pokutu, která se zpravidla rovná stanovenému limitu Systém VIP karet Systém VIP karet umoţňuje pouţívat osobní magnetickou kartu zákazníka jako platební prostředek. Pro kaţdou kartu se můţe vybrat sleva, kterou dostane zákazník při placení pomocí této karty. VIP karty mohou fungovat ve dvou variantách: 1. Debetní karta. Zákazník zaplatí určitou částku, která bude připsána na jeho konto. Při kaţdé platbě kartou se peníze automaticky odepisují z konta. 2. Kreditní karta. Pro kaţdého zákazníka se stanoví velikost kreditu. Zákazník platí svou kartou, dokud nevyčerpá kredit. Po zaplacení utracené částky zákazník můţe pouţívat kartu znova. Jedna karta můţe fungovat jako debetní, kreditní a diskontní zároveň. Pouţívání VIP karty můţe být omezeno předem stanoveným časovým rozvrhem Kontrola objednávek Pro zlepšení komunikace mezi číšníky a kuchaři a zrychlení obsluhy se pouţívá systém kontroly objednávek. Číšník můţe rozdělit objednávku na několik částí a přes POS terminál informuje kuchaře, kdy mají začít s přípravou další části. Kdyţ je jídlo hotové kuchaři posílají číšníkovi zprávu a to tak, ţe přečtou skenerem čárový kód na servisním lístku. Číšník při odběru pokrmů přečte skenerem druhý kód čímţ potvrdí, ţe je objednávka odebrána. Systém kontroly objednávek poskytuje informace o tom, jak dlouho trvá příprava pokrmů a jak rychle číšníci odebírají hotové pokrmy z kuchyni Autorizace přístupu do systému Klíčem pro přístup do POS systému je čtyřmístní osobní kód, který je zapsán na magnetické kartě nebo elektronickém klíči. 18

19 Takovou kartu nebo klíč musí mít kaţdý zaměstnanec, který pracuje s POS systémem. Jméno a odpovídající kód zaměstnance jsou uloţeny v systému v seznamu zaměstnanců. (viz odst. 4.13). Při registraci zaměstnanec musí přiloţit klíč nebo provést kartou přes čtecí zařízení. Vstup do POS systému bez karty není moţný. Při práci s manaţerskou části systému se pouţívá kód, který se skládá z libovolného počtu symbolů a zadává se pomocí klávesnici. Elektronické klíče a magnetické karty vyţadují opatrného zacházení. Dodrţujte následující pravidla. Nedávejte kartu do styku s tvrdým hrubým povrchem. Neohýbejte magnetickou katru a chraňte magnetickou pásku před mechanickým poškozením. Nedoporučuje se dotýkat se magnetického pruhu. Nevystavuje teplotám nad 52 о С (125 о F). Chraňte před magnetickým polem. Všechny zaměstnanci jsou rozděleny na šest kategorií. Kategorie určuje přístupová práva a funkce zaměstnance při práci v systému: Číšník (práce na POS); Barman (práce na POS); Pokladní (práce na POS); Manaţer POS (práce na POS); Manaţer (práce na počítači v kanceláři) Administrátor (práce na počítači v kanceláři). Kaţdá kategorie má v systému jiné úkoly a jiná přístupová práva. Číšník můţe otevřít nový stůl a uloţit objednávku, doplňovat objednávku, vytisknout předběţný účet. Při tom číšník můţe otevřít objednávku pouze na svoje jméno, coţ vylučuje náhodné hyby. Barman má stejná přístupová práva, jako má číšník, ale také plní některé funkce pokladního. Barman můţe provádět platební 19

20 R-Keeper V6 Руководство менеджера operace, ale na rozdíl od pokladního můţe uzavřít pouze účty, které sám otevřel. Pokladní má přístup ke všem stolům, existujícím v systému. Pokladní můţe otevřít nový stůl, uzavřít jakýkoliv stůl (provést platbu) a při odpovídajících nastaveních systému (viz odst. 4.17) také doplňovat objednávky, čili můţe plnit funkce číšníka. Dále pokladní můţe registrovat číšníky a barmany v systému nebo vymazávat je ze systému, můţe předávat stoly jednoho číšníka jinému nebo měnit čísla stolů. Manažer POS můţe dělat storno, přenášet pokrmy do jiné objednávky, zrušovat operace tisku předběţného účtu aj. Více o práci manaţera na POS systému čtěte v druhé části této příručky. Manaţerům POS systému můţou být udělena různá přístupová práva. Manažer, který pracuje v kanceláři upravuje základní seznamy systému (viz kapitolu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), prohlíţí reporty za libovolné období (viz kapitolu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), provádí uzavření pokladní směny (viz kapitolu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Přístupová práva pro práci manaţera na manaţerském počítači nastavuje administrátor systému v aplikaci Dispečer (viz odst ) Postupy při práci se systémem v restauracích s obsluhou Proberme všechny kroky při práci se systémem R-KEEPER v restauracích s obsluhou. Spouštění systému Aby se na pokladních terminálech odrazily všechny změny, které byly provedeny v systémových seznamech, postup při nastartování systému musí být následující: 20

21 1) manaţerský počítač; 2) pokladní server (pokud je instalován na samostatném počítači); 3) pokladní terminály (nejdřív hlavní pokladny pak všechny ostatní); 4) terminály číšníků a barmanů. Pokud ţádné změny v seznamech nebyly, manaţerský počítač se zapínat nemusí. Po zapnutí terminálů zkontrolujte zda ukazují správné datum a ţe jsou ve fiskálním reţimu* Systém R-KEEPER je připraven *pro země, kde platí fiskální zákon Příjem a zpracování objednávky Po přijetí objednávky zákazníka číšník jde k terminálu a registruje se pomocí magnetické karty nebo elektronického klíče. Pak otevírá nový stůl a zadává jeho číslo. V systému nemůţou existovat dva stoly se stejným číslem, proto se doporučuje přidělit kaţdému stolu v restauraci vlastní číslo. Dále číšník zadává počet zákazníků a vpisuje objednávku. Uloţením objednávky číšník ji odesílá do jiných středisek. Pokud se zákazníkovi poskytuje sluţba, cena které se řídí časovým tarifem (bowling, kulečník ap.) číšník zapíná pro tento stůl odpovídající tarifikaci. Na této etapě práci v systému se můţou pouţívat přenosné terminály (elektronické zápisníky). Příprava pokrmů Po odeslání objednávky se v odpovídajících střediscích tisknou servisní lístky. Na základě těchto výtisků se připravují pokrmy a nápoje. Na této etapě se můţou pouţívat klávesnice pro přivolání číšníka a kuchyňské displeje pro zobrazení objednávek. Doplnění objednávky Číšník přijímá doobjednávku, jde k terminálu a registruje se magnetickou kartou nebo elektronickým klíčem. Číšník vidí tabulku se stoly, otevřenými na jeho jméno, otevírá potřebný stůl, vpisuje 21

22 R-Keeper V6 Руководство менеджера doobjednávku a odesílá ji do odpovídajících středisek. Stejné kroky dělá číšník, který pouţívá přenosný terminál. Pro přivolání číšníka ke stolu se můţe pouţívat tlačítko, umístěné na stole, které je propojeno s paginovou sítí. Tisk předběžného účtu. Kdyţ si zákazník přeje platit, číšník (nebo pokladní) tiskne předběţný účet. Если гость просит его рассчитать, официант (кассир) распечатывает предварительный чек и отдаѐт его гостю. Pokud zákazník pouţíval sluţby, které se řídí časovým tarifem, číšník neţ vytiskne předběţný účet musí zastavit tarifikaci, a celková částka za pouţití sluţby bude automaticky přidána do objednávky. Po vytištění předběţného účtu číšník nemůţe udělat ţádné změny v objednávce (včetně udělení slev). Pro umoţnění úprav objednávky manaţer musí zrušit operaci Tisk předběţného účtu. Platba Operace platby provádí pokladní na pokladním terminálu. Pokladní vyhledává potřebný stůl v tabulce uzavírá ho, tiskne finální účtenku a přijímá peníze. Pokud v restauraci kaţdý číšník sám inkasuje, konfigurace systému se trochu liší. Číšníci se registrují v systému jako barmani (protoţe barman má stejné funkce jako číšník ale navíc můţe kasírovat), a všechny terminály v restauraci jsou pokladní terminály. Číšník jde k terminálu, registruje se, vyhledává v tabulce svých stolů ten, který chce uzavřít, provádí platbu a tiskne finální účet. Denní uzávěrka Na konci pracovní směny po uzavření všech stolů na pokladních terminálech se tisknou závěrečné reporty a provádí se operace uzavření pokladní směny. 22

23 2.15 Postupy při práci se systémem v restauracích fast food Proberme všechny kroky při práci se systémem R-KEEPER v restauracích FAST FOOD. Spouštění systému Aby se na pokladních terminálech odrazily všechny změny, které byly provedeny v systémových seznamech, postup při nastartování systému musí být následující: 1) manaţerský počítač; 2) pokladní terminály. Pokud ţádné změny v seznamech nebyly, manaţerský počítač se zapínat nemusí. Pokladní začíná práci tím, ţe se registruje v systému magnetickou kartou. Při registraci se otevře okno pro zavedení první objednávky. Práce s objednávkou Pokladní přijímá objednávku a zapisuje ji do systému. Pokud část objednávky je určena na výnos, pokladní poznamenává to pomocí speciálních tlačítek. Platba Po zavedení objednávky pokladní ji hned uzavírá, přijímá peníze a tiskne pokladní blok. Příprava pokrmů Po uzavření účtu se v kuchyni vytiskne servisní lístek, na základě kterého se připravují pokrmy a nápoje. Na této etapě se můţou pouţívat kuchyňské displeje, které zobrazují informace o objednávkách zákazníků. Denní uzávěrka Na konci pracovní směny na všech pokladnách se tisknou závěrečné reporty a pak se pokladní směna uzavírá. 23

24 R-Keeper V6 Руководство менеджера 3 NÁVOD K PRÁCI NA MANAŽERSKÉM POČÍTAČI Manaţerská část systému R-KEEPER V6 se instaluje a počítači v kanceláři a pracuje pod OS Windows. Program je udělán ve standardu MDI. 3.1 Složení systému Přístup ke všem aplikacím systému se nachází v adresáři R- KEEPER na ploše. Klikneme na adresář dvakrát a uvidíme základní aplikace systému (viz obr. 4). Obr. 4 Dispečer. Zde se určují právy uţivatelů při práci v systému. Editor. Tady se nachází veškerá základní nastavení systému menu, seznam zaměstnanců, měny a druhy plateb a jiné seznamy. Transport. Transferuje data do formátu DBF pro pouţití jinými programy a importuje data do BackOffice. 24

25 Uzavření směny. Předává informace, uloţené terminály během pokladního dne do manaţerského systému. Reporty. Zobrazuje reporty za libovolné období a umoţňuje náhled a tisk všech účtů, uloţených v systému. Kromě zmíněných základních aplikací můţou být instalované doplňkové moduly: Monitor. Tento program umoţňuje manaţerovi kontrolovat práci pokladních terminálů v reţimu реального времени. Systém VIP karet. Program pro práce s VIP kartami. Tady se registrují diskontní, debetní a kreditní karty, které podnik dává stálým zákazníkům. 3.2 Práce s aplikacemi Spouštění aplikace Klikněte na aplikaci, kterou chcete otevřít, zadejte heslo a zmáčkněte klávesu [Enter] nebo klikněte na tlačítko (viz obr. 5) 25

26 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 5 Možné problémy * Nesprávně zadané heslo. V tomto případě systém vydá upozornění, zobrazené na obr. 6. Obr. 6 Klikněte na (nebo zmáčkněte klávesu [Enter]) a zopakujte pokus. Zkontrolujte jaký jazyk je nastaven na Vaší klávesnici a jestli není zapnut Caps Lock. * Uţivatel nemá práva na práci s touto aplikací. V tomto případě systém zobrazí zprávu (viz obr. 7): 26

27 Obr. 7 Klikněte na tlačítko OK a obraťte se na administrátora systému Struktura hlavního okna Na obr. 8 je znázorněno hlavní okno jedné z aplikaci. Obr. 8 Lišta záhlaví. V horní části se nachází název otevřené aplikace. Lišta programového menu. Pod lištou záhlaví se nachází lišta programového menu hlavní menu aplikaci. Kaţdá poloţka tohoto menu skrývá rozbalovací menu, které otevírá přístup k základní m funkcím programu. Panel nástrojů. Na panelu nástrojů jsou rozmístěna tlačítka nejvíce pouţívaných operací. Klikněte na tlačítko pro otevření okna potřebné operace. Kdyţ chcete zjistit účel tlačítka, nastavte na něj kurzor myši a nechte na půl vteřiny. Objeví se nápis, vysvětlující pouţití tohoto tlačítka. 27

28 R-Keeper V6 Руководство менеджера V pravé části panelu nástrojů je jméno uţivatele, který je momentálně přihlášen. pouţít Rozbalovací menu. Většina základních operací a některé dodatečné funkce se nachází v rezbalovacím menu to je menu, které se objevuje po zmáčknutí právé klávesy myši. Rozbalovací menu je kontextové, t.z. ţe je různé v různých oknech aplikace (viz obr. 9). Nápověda. Všechny aplikace R-KEEPER jsou vybaveny elektronickou nápovědou. снабжены электронной системой помощи. Nápověda se zobrazuje pomocí klávesy F1. Nápověda je kontextová, tzn. obsah stránky nápovědy zaleţí na tom, jaká operace byla aktivní v okamţiku vyvolání nápovědy. Rozbalovací menu se otevírá pomocí pravé klávesy myši. Obr. 9 28

29 3.3 Jazyk interfacu Manaţerská část programu je vícejazyčná. Jazyky se přepínají pomocí funkce Jazyk v menu Nápověda. (viz obr. 10) Obr. 10 Musíme poznamenat, ţe mnohojazyčnost se netýká informací, zadaných do systému uţivatelem. Veškeré informace v seznamech (menu, personál, měny ap.) se zobrazují pouze v jazyce, v kterém byly zapsány. 29

30 R-Keeper V6 Руководство менеджера 4 EDITOR Hlavní seznamy systému se vytváří a upravují v aplikaci, která se jmenuje Editor. Hlavní menu aplikaci vidíte na obr Všeobecné informace Obr Složení aplikace Editor můţe pracovat v přímém spojení s pokladními a číšnickými terminály, to znamená, ţe změny, provedené v menu a v seznamu zaměstnanců se objeví na terminálech okamţitě. Hlavní menu Editoru se skládá z pěti částí (viz obr. 11). V prvním rozbalovacím menu hlavního menu můţete vytvořit a editovat menu, seznam úprav pokrmů, kategorie pokrmů, určit skupiny servisního tisku. Dále se tady programují horké klávesy, a nastavuje se servisní tisk. Je moţné vytvořit budoucí manu a úpravy a provést výměnu stávajícího menu za nové. Pro přístup k uvedeným operacím klikněte na poloţku Menu. (viz obr.11). 30

31 Obr. 12 V menu Seznamy hlavního menu můţete vytvořit a upravovat seznam druhů plateb, seznam zaměstnanců, kteří pracují s POS systémem, seznam důvodů storno a kategorií výdeje. Zde se nachází nastavení POS terminálů, servisních tiskáren a všeobecná nastavení systému (viz obr. 13) 31

32 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 13 V menu Slevy hlavního menu se nastavují slevy a přiráţky jak na celý účet tak na vybrané kategorie, zadávají se časové intervaly platnosti automatických slev (viz obr. 14). Obr

33 V menu zařízení hlavního menu se nastavují tarify pro časovou tarifikaci a klávesnice kuchaře (viz obr. 15). Obr. 15 Pro rychlý přístup k nejuţívanějším funkcím můţete pouţit tlačítka na panelu nástrojů: - menu restaurace, - seznam druhů plateb, - seznam zaměstnanců (viz obr. 11) Operace editování Úpravu některých seznamů systému můţete uskutečňovat během pracovního dne, ale je lepší upravovat seznamy před začátkem směny resp. po jejím ukončení. Aby nekorektní údaje se neobjevily v reportech, dodrţujte následující pravidla: Pokrmy, zaměstnance, slevy a jiné poloţky vymazávejte ze seznamů teprve po uzavření pokladní směny. 33

34 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud během dne nutně potřebujete změnit název, kód nebo cenu pokrmu vytvořte nový pokrm s poţadovanými vlastnostmi a starý pokrm vyřaďte z prodeje. Pokud potřebujete zastavit prodej nějakého pokrmu, vyřaďte ho z prodeje, ale nevymazávejte ze systému. Při vymazávání poloţek ze systému musíte být velice opatrní, protoţe tato operace je nezvratná. Systém prosí potvrdit vymazávání poloţky (viz obr. 16). Obr. 16 Pro potvrzení klikněte na, pro zrušení operace klikněte na. Při vymazání skupiny zmizí i celý její obsah, všechny pokrmy a podskupiny Úpravy jakéhokoli seznamu v systému (změny, vymazání) nezpůsobí ztrátu nebo změnu informací za předchozí období, to znamená ţe při vymazání např. nějakého pokrmu ţádný report z období aţ do včerejška se nezmění a bude nadále ukazovat prodej tohoto teď jiţ vymazaného pokrmu. Důležité! Pokud je Editor ve spojení s pokladnou (vidíme háček u položky Spojení s pokladnou v Menu) všechny změny v menu restaurace a v seznamu zaměstnanců se okamžitě odrazí na pokladních terminálech. Aby se na 34

35 terminálech odrazily úpravy slev, měn, plateb atd. musíte restartovat pokladní server (program, ne celý počítač). Pokud u položky menu Spojení s pokladnou háček není, na panelu nástrojů se objevuje nápis. V tomto případě žádné změny udělané v Editoru nejsou přístupné pro pokladní terminály ani po restartování serveru. Háček se nastavuje kliknutím na položku Spojení s pokladnou 4.2 Menu restaurace Menu restaurace je hlavním zdrojem informací systému. Okno menu je znázorněno na obr. 17, Jak vidíme je rozděleno na dvě části. V levé části je seznam skupin pokrmů. Kdyţ klikneme na jednu ze skupin, v pravé části okna uvidíme pokrmy, které do této skupiny patří. Na obr. 17 v levé části je aktivována skupina Alcoholic. V pravé části okna vidíme четыре pokrmy, které patří do skupiny Alcoholic. 35

36 R-Keeper V6 Руководство менеджера Označená skupina Obr. 17 Rozdělíme práce s menu na dvě části práce se skupinami a práce s pokrmy Práce se skupinami pokrmů Pro úpravu skupiny pokrmů můţeme pouţít rozbalovací menu Editovat hlavního menu, nebo tlačítka na panelu nástrojů: - přidat skupinu, - upravit skupinu, - vymazat skupinu. Nově vytvořená skupina bude podskupinou té skupiny, která byla zaznačena v okamţiku vytvoření. Například potřebujeme vytvořit základní skupinu Saláty. Musíme zaznačit skupinu MENU a pouţit funkce Vytvořit skupinu. Na obrazovce se objeví karta skupiny (viz obr. 18). 36

37 Název skupiny Obr. 18 Název skupiny se můţe skládat z 25 libovolných znaků. Pole číselného kódu skupiny je čtyřmístní. Vyplnění tohoto pole není povinné, ale skupiny pokrmů na terminále můţou být seřazeny podle kódů a také je moţné vyhledávání skupiny podle kódu. Pokud je Vaše restaurace vybavena terminály s dotykovou obrazovkou, pro kaţdou skupinu můţeme vybrat obrázek, který se bude zobrazovat na tlačítku skupiny. Klikněte na tlačítko a vyberte si vhodný obrázek (viz obr. 19). Více o práci s obrázky čtěte v odst

38 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 19 Pomocí klávesy klávesy této skupiny na dotykové obrazovce. můţeme změnit barvu Klávesa mění barvu písma, kterým bude zobrazen název skupiny pokrmu na dotykové obrazovce. Klávesa klávesy skupiny pokrmů. vrací standardní nastavení Pro uloţení skupiny pokrmů klikněte na tlačítko nebo zmačkněte [Enter]. Pokud nechcete ukládat nově vytvořenou skupinu, klikněte na nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. 38

39 Obr Panel tlačítek na dotykové obrazovce Touch Screen Pokud je Vaše restaurace vybavena terminály s dotykovou obrazovkou Touch Screen, máte moţnost uspořádat tlačítka na panelu menu podle vlastních představ. Uspořádání tlačítek se dělá pro kaţdou úroveň menu zvlášť. Pro otevření editoru panelu tlačítek, otevřete menu a označte skupinu pokrmů, pro kterou chcete nastavit tlačítka, pomocí pravé klávesy myší otevřete rozbalovací menu a klikněte na poloţku Tlačítka. (pokud chcete nastavit tlačítka hlavního menu, označte skupinu MENU). Otevře se okno, zobrazené na obr

40 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 21 Pro přidání nebo úpravu panelu pouţijte poloţky rozbalovacího menu Změnit nebo Přidat. Otevře se okno, zobrazené na obr. 22. Obr. 22 Nastavení pole Rozlišení určuje velikost viditelné části obrazovky. Čím je rozlišení menší, tím menší je velikost viditelné části obrazovky. Nejmenší rozlišení je 640х480. Pro terminály - v této části vidíme seznam terminálů restaurace. Háčkem označujeme terminály, které budou pouţívat tento panel tlačítek. Pokud chcete dočasně zakázat pouţití tohoto panelu tlačítek, dejte háček proti nápisu Nepoužívat. Tento panel bude označen červeným kříţkem. 40

41 Při prvním otevření editoru panelu tlačítek v okně budou zobrazeny tlačítka hlavních skupin. Při pozdějším přidávání hlavních skupin počet tlačítek v tomto okně se nezmění. Při vymazáni skupiny z menu tlačítko zůstane nenadepsané. Při přidání nové skupiny tlačítko na obrazovce se automaticky neobjeví. Pro přidání nového tlačítka zmáčkněte levou klávesu myši na tlačítku a táhněte ho k vybranému místu na obrazovce a tam teprve levou klávesu myši pusťte. Přidělení skupiny k tlačítku 1 způsob: Na poţadované skupině nebo pokrmu v menu zmáčkněte levou klávesu myši a přesuňte ji na odpovídající tlačítko. Při použití tohoto způsobu můžete přidělovat skupiny a pokrmy bez ohledu na hierarchickou strukturu menu. 2 způsob: Nastavte kursor na tlačítko a pouţijte poloţku Vybrat. Tady si můžete vybrat pouze ze skupin, které patří do označené skupiny. Velikost tlačítka na obrazovce se mění takto: nastavte kursor na hranici tlačítka tak, aby se proměnil ve dvojitou šípku ( ), zmáčkněte levou klávesu myši a nepouštěje ji přesuňte kursor v poţadovaném směru. Pro přechod mezi úrovně hierarchické struktury menu se na obrazovku přidávají tlačítka: (pro návrat do hlavního menu) a (pro přechod o jednu úroveň výš). Nastavte kursor na jedno z tlačítek, zmačkněte levou klávesu myši a přesuňte ho na poţadované místo. Při otevření nového panelu tlačítek pro skupinu, která obsahuje podskupiny nebo pokrmy, tlačítka, se objeví automaticky. 41

42 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud se všechna tlačítka nevejdou na přístupnou část obrazovky, můţete přidat další stránku pro rozmístění dalších tlačítek. Pro přidání stránky nastavte kursor na záloţku Strana 1, otevřete rozbalovací menu a pouţijte poloţku Přidej stránku. Umístění tlačítek na další stránku se provádí stejným způsobem, jako na první. Pro přechod mezi stránkami musíte přidat na panel tlačítka a. Nastavte kursor na jedno z tlačítek, zmačkněte levou klávesu myši a přesuňte ho na poţadované místo panelu Stanovení daně s prodeje pro skupinu pokrmů Proto aby stanovit daň s prodeje pro celou skupinu pokrmů, a ne pro kaţdýv pokrm zvlášť, je třeba vybrat potřebnou skupinu (aby stanovit daň pro všechny jídla menu třeba označit skupinu MENU) ) a pouţit poloţku rozbalovacího menu daň s prodeje. Zadejte sazbu daně (viz obr. 23) a klikněte na tlačítko. 42 Obr. 23 Práce s kartou pokrmu Kaţdý pokrm má vlastní kód a patří do jedné ze skupin. Pro otevření karty pokrmu můţete pouţit poloţku Editovat hlavního menu, rozbalovací menu nebo tlačítka na panelu nástrojů - přidat pokrm,

43 - změnit parametry pokrmu, - vymazat pokrm, - vyplnit recepturu pokrmu, - otevřít seznam pokrmů seřazený podle kódů, - hledat pokrm, - hledat dále. - systém kontroly nápojů Pro vytvoření nového pokrmu musíte označit skupinu, do které tento pokrm bude patřit a pouţijte poloţku Přidat jídlo z rozbalovacího menu. Otevře se karta pokrmu, která je zobrazena na obr

44 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 24 Do horního pole vepište název pokrmu. Název se můţe skládat z 25 libovolných symbolů. Tento název se tiskne na účtence. Do pole Druhé jméno můţe být vepsán název pokrmu v cizím jazyce nebo doplnění hlavního názvu. Délka pole je také 25 symbolů. Vyplnění tohoto pole není nutné. Druhý název se můţe tisknout na servisních lístcích a předběţných účtech. Tisk druhého názvu na finálním účtu se nastavuje při instalaci programu R- KEEPER V6. Do pole Kód se píše číselný kód pokrmu (max. 4 symboly). Systém automaticky nabízí volný kód, který uţivatel můţe podle potřeby změnit. 44

45 Do pole Cena zadejte cenu pokrmu v základní měně. Kategorie je doplňková klasifikace pokrmů. Kategorie se pouţívají při uzavření účtů neplatících osob, udělení slev a v reportech. V poli Kategorie si vyberte poţadovanou kategorii ze seznamu. Seznam kategorií se doplňuje a upravuje v Menu > Kategorie. Existuje moţnost přidělit kategorie všem pokrmům určité skupiny. Musíte otevřít menu a seznam kategorií, označit skupinu pokrmů a přetáhnout ji myší na poţadovanou kategorie. Pro otevření seznamu kategorií v kartě pokrmu klikněte na tlačítko. V seznamu kategorií klikněte na poţadovanou kategorii. V poli Skupina tisku se určuje směr servisního tisku pro tento pokrm (na kterém středisku se to bude tisknout při uloţení objednávky). Existuje moţnost nastavení skupiny tisku pro celou skupinu pokrmů najednou. Více o skupinách tisku čtěte v odst této příručky. Pro otevření seznamu skupin tisku klikněte na tlačítko. Vyberte si skupinu tisku ze seznamu kliknutím na poţadovanou skupinu. Do pole Prodejní daň se vpisuje sazba daně z prodeje, pokud není zahrnuta v ceně. V poli DPH se vybírá daňová skupina tohoto pokrmu, pokud chcete stanovit DPH na kaţdý pokrm zvlášť. Jiná moţnost je stanovit daňovou skupinu na kategorie. Pole Čárový kód můţe obsahovat čárový pokrmu, pokud se při prodeji pouţívá skener čárových kódů. V poli Provizní prodej se uvádí provize, kterou obdrţí tzv. prodejce za prodej tohoto pokrmu. Více o provizním prodeji v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Pokud do pole Čas na přípravu napíšete čas, potřebný pro přípravu tohoto pokrmu, na servisním lístku se vytiskne čas, kdy musí být pokrm vydán z kuchyni (čas objednávky + čas na přípravu). V poli Přístupová skupina se vybírá skupina, do které patří tento pokrm. Přístupové skupiny se pouţívají při stanovení práv zaměstnanců na práci s tímto pokrmem. (viz odst. 4.13) Pokud se pokrm prodává na váhu označte háčkem pole Prodej na váhu. K terminálu musí být připojeny váhy. Pokud 45

46 R-Keeper V6 Руководство менеджера chcete, aby se počítala pouze čistá váha pokrmu, vepište váhu obalu do pole Váha obalu. Pokud pole Necelé množství je označené háčkem, číšníci mají moţnost zadávat do objednávky necelý počet porcí pokrmu Úpravy Pokud příprava pokrmu připouští varianty které neovlivňují cenu pokrmu (např. stupeň osmaţení řízku, způsob servírování atd.), je vhodné pouţívat tzv. úpravy. Pokud chcete pouţívat úpravy přečtěte si odst této příručky. Neţ spojíte pokrm se skupinou úprav, musíte té úpravy vytvořit (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pro nastavení úprav pokrmu přejděte na záloţku Úpravy (viz obr. 25). 46

47 Obr. 25 Dejte přepínač na stránce Úpravy do odpovídající polohy. Pokud je přepínač v poloze Nepoužívat, bude moţné pro tento pokrm vybrat pouze úpravu ze společné skupiny. Pokud je přepínač v poloze Používat, můţe (ale nemusí) být pro tento pokrm vybrána úprava z odpovídající skupiny. Pokud je přepínač v poloze Povinné pouţití, musí být při objednávání vybrána alespoň jedna úprava. Pokud budete pouţívat úpravy pro tento pokrm (přepínač v poloze Pouţívat nebo Povinné pouţití), vyberte si poţadovanou skupinu úprav v poli pod přepínačem. Do pole Max. váha zadejte maximální váhu pouţívaných úprav. Příklad: 47

48 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokrm Jarní salát můţe být servírován s tatarskou omáčkou, 1000 ostrovů nebo blue cheese dressing. Při objednávce číšník musí vybrat jednu z těchto úprav. Provedení: Vytvoříme skupinu úprav Saláty, do které zapišeme tři úpravy: Tatarská omáčka, 1000 ostrpovů a Blue cheese dressing s váhou 1. V kartě pokrmu Jarní salát musíme: nastavit přepinač do polohy Povinné použití; vybrat ze seznamu skupinu Salát, protoţe můţe být vybrána pouze jedna úprava, v poli Max. váha napíšeme 1. Karta pokrmu Jarní salát bude vypadat tak, jak je zobrazeno na obr Výběr úprav pro skupinu pokrmů Výběr úpravy pro skupinu pokrmů se můţe udělat dvěma způsoby. 1. způsob. Otevřete menu restaurace a seznam úprav a přetáhněte skupinu pokrmů na potřebnou skupinu úprav pomocí levé klávesy myši. Po této operaci pro všechny pokrmy této skupiny bude vybrána úprava s přepínačem v poloze Používat a maximální váhou 1 (viz obr. 26). Obr způsob. V seznamu skupin pokrmů označte poţadovanou skupinu a zmáčkněte pravou klávesu myši a v rozbalovacím menu si vyberte poloţku Úpravy. Při výběru úprav touto cestou máte 48

49 moţnost nastavit přepínač do poţadované polohy a zadat libovolnou maximální váhu. (viz obr. 27). Obr. 27 Obrázek pokrmu na dotykové obrazovce Touch Screen Pro výběr obrázku k pokrmu přejděte na záloţku Obrázek (viz). Klikněte na tlačítko a vyberte vhodný obrázek z nabídky (viz obr. 28). Více o nabídce obrázků čtěte v odst

50 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 28 Pomocí tlačítka klávesy pokrmu na obrazovce. Tlačítko bude napsán název pokrmu na klávese. je moţné změnit barvu mnění barvu písma kterým písma. Tlačítko vrací původní barvy tlačítka a Jak bude vypadat klávesa na obrazovce znázorňuje klávesa 50

51 Pokrm klávesa kterého je doplněna obrázkem, označen v menu krouţkem (viz obr. 29). Obr Nabídka obrázků pro dotykovou obrazovku Touch Screen Pokud ve Vaši restauraci jsou instalovány terminály s dotykovou obrazovkou Touch Screen, pro usnadnění práci personálu můţete vybrat obrázek pro kaţdý pokrmu nebo skupiny pokrmů. Tento obrázek se zobrazuje na tlačítku vedle názvu. Obrázky se vybírají z nabídky, která se otevírá přes kartu pokrmu (viz obr. 31). Všechny obrázky jsou rozděleny na skupiny. Uţivatel můţe vytvořit nové skupiny, přejmenovat nebo vymazat existující skupiny. Pro úpravu nabídky obrázků pouţijte odpovídající poloţku rozbalovací nabídky (viz obr. 30). Obr. 30 Skupinu která obsahuje obrázky nelze vymazat. Pro přenos obrázků ze skupiny do skupiny klikněte na obrázek levou klávesou myší a přetáhněte ho do potřebné skupiny. 51

52 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 31 Pro přidání nového obrázku do seznamu pouţijte poloţku Vložit z rozbalovacího menu a vyberte obrázek ve formátu BMP. Maximální velikost 76x32 pixel. Existující obrázek lze upravit pomocí nějakého grafického programu. Vyberte v rozbalovacím menu funkci Kopírovat a pak vloţte obrázek do programu, v kterém ho chcete upravit. Pro vymazání obrázku pouţijte funkci Vymazat Kontrola zůstatku pokrmů Pro kaţdý pokrm můţe být pouţita funkce kontroly zůstatku. Tato funkce předpokládá tisk upozornění a blokování prodeje kontrolovaného pokrmu. Pro nastavení tisku upozornění přejděte na záloţku Zůstatek, zapněte funkce Tisknout upozornění (viz obr. 32), zadejte počet zbylých porcí při kterém se upozornění vytiskne a vyberte servisní tiskárnu pro tisk upozornění. Tisk upozornění je 52

53 doplňková funkce a není nezbytná pro blokování prodeje pokrmu, které se zapíná na pokladně. Příklad použití: manaţer v kartě pokrmu Tatarský biftek zapíná tisk upozornění při zůstatku 2 porce na tiskárně Kuchyň. Na pokladně zadává zůstatek pro Tatarský biftek 5 porcí. Při objednávání tohoto pokrmu program kontroluje zůstatek a kdyţ zbude 2 porce vytiskne upozornění na tiskárně Kuchyň. Prodej pokračuje, a kdyţ se pokrm úplně vyprodá (zůstatek = 0), program blokuje prodej, a pokrm jiţ nelze objednat. Více o práci manaţera při kontrole zůstatků čtěte v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této příručky Receptura pokrmu Obr. 32 Ke kaţdému pokrmu v programu můţe být napsána receptura. Označte poţadovaný pokrm, otevřete Editovat v hlavním 53

54 R-Keeper V6 Руководство менеджера menu a pouţijte funkce Recept nebo klikněte na tlačítko. Do otevřeného okna pište recepturu v textovém formátu (viz obr. 33). Obr. 33 Pro uloţení receptury klikněte na tlačítko OK nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat recepturu klikněte na tlačítko Zrušit nebo zmáčkněte [Esc]. Na kaţdém terminále můţete otevřít recepturu kdyţ označíte pokrm a zmáčknete klávesu «Справка» na klávesnici Kódy menu Pro náhled na kódy pokrmů ve Vašem menu a vyhledávání volného kódu můţete pouţit zvláštní prohlíţeč, který se otevírá tlačítkem. V tomto prohlíţeči jsou pokrmy seřazeny podle kódů. Pokud chcete najít pokrm podle kódu, zadejte kód do pole nahoře vlevo (viz obr. 34). Kursor se přesune na pokrm s tímto kódem nebo (pokud je tento kód volný) s kódem, který je nejblíţe k hledanému. Pokud kliknete dvakrát na nějaký pokrm, systém se vrátí do obyčejného menu a otevře skupinu, která obsahuje tento pokrm. 54

55 Pole pro zadání kódu pokrmu Pokrm se zadaným kódem Vyhledávání pokrmu Obr. 34 Pokud chcete nejít pokrm podle názvu, klikněte na tlačítko nebo pouţijte funkce Hledat v rozbalovacím menu. Do pole Text napište název hledaného pokrmu nebo jeho část (viz obr. 35) Obr

56 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pak klikněte na tlačítko, a program zobrazí seznam pokrmů, název kterých obsahuje uvedený text. Aby se otevřela skupina menu obsahující tento pokrm, klikněte na tlačítko. Pro otevření dalšího pokrmu, název kterého obsahuje uvedený text, klikněte na tlačítko. Pokud ţádný další pokrm s tímto názvem neexistuje, systém zobrazí odpovídající upozornění Systém kontroly nápojů Protoţe se tento systém pouţívá zřídka, jeho popis není sočástí této příručky. V případě zájmu obraťte se na servisní firmu Vyřazení pokrmu z prodeje. Pokud nějaký pokrm se dočasně neprodává, není třeba ho vymazávat z menu. Můţete označit tento pokrm, otevřít rozbalovací menu a vybrat poloţku Momentálně neprodejné (viz obr. 38), nebo v hlavním menu Editovat Momentálně neprodejné. Tento pokrm bude označen červeně a nemůţe být objednán na terminále. Informace o vyřazených pokrmech se předává na terminály okamţitě, pokud není zakázáno spojení s pokladnou (viz odst ). Obr

57 Pro zařazení pokrmu zpátky do prodeje, klikněte na Momentálně neprodejné ještě jednou Stanovení vlastností skupiny pokrmů Pro všechny pokrmy z jedné skupiny se dá hromadně nastavit skupinu ůprav, kategorie a skupinu tisku. Tato operace se provádí přetahováním potřebných poloţek z okna do okna (Drag Drop). Příklad: Pro všechny pokrmy skupiny Бар musíme vybrat skupinu úprav Алкоголь. 1) Otevřete okno menu a okno seznamu úprav. 2) Rozmístěte okna vedle sebe. 3) Nastavte kurzor na skupinu pokrmů Бар, zmáčkněte klávesu, přetáhněte tuto skupinu na skupinu ůprav "Алкоголь" a pak pusťte klávesu. 4) Pokud operace proběhla bez chyb, objeví se zpráva, zobrazená na obr Úpravy Obr. 37 Všechny úpravy se dělí na skupiny. K kaţdému pokrmu můţe být přiřazena pouze jedna skupiny úprav. Při objednávání pokrmu můţou být vybrány několik úprav z této skupiny tak aby jejich celková váha nepřesáhla maximum, stanovený pro tento pokrm. 57

58 R-Keeper V6 Руководство менеджера Okno seznamu úprav je rozděleno na dvě části (viz obr. 40). V levé části jsou skupiny úprav a v pravé úpravy, které patří do momentálně označené skupiny. Na obr. 40 je označena skupina Maso a v pravé části jsou tři úpravy které do ní patří. Označená skupina Úpravy označené skupiny Obr. 38 Při práci s úpravami můţete pouţít poloţku Editovat hlavního manu nebo tlačítka na panelu nástrojů: - vytvořit skupinu, - změnit skupinu, - vymazat skupinu, - vytvořit úpravu, - změnit úpravu, - vymazat úpravu. 58

59 4.3.1 Práce se skupiami úprav V levé části okna úprav otevřete rozbalovací menu a vyberte poloţku Přidat skupinu nebo pouţijte tlačítko na panelu nástrojů okna. V horním řádku napište název skupiny (viz obr. 41). Obr. 39 Mezi všemi skupinami úprav můţe být vybrána jedna, která bude přístupna pro všechny pokrmy nezáleţe na jejích nastaveních. Tato skupina se jmenuje společná. První vytvořená skupina se automaticky stává společnou (je označena modrým krouţkem ). Pokud chcete udělat společnou jinou skupinu, klikněte na ni pravým 59

60 R-Keeper V6 Руководство менеджера tlačítkem myši a v rozbalovacím menu vyberte poloţku Společná skupina. Do společné skupiny úprav se obyčejně vpisují úpravy které nezpůsobují dodatečnou spotřebu surovin, např. Rozdělit na dva talíře, Bez soli, Čekejte na instrukce číšníka. Nedávejte do společné skupiny úpravy s nenulovou váhou. O přiřazení skupiny úprav k pokrmu čtěte v odst Pokud je Vaše restaurace vybavena terminály s dotykovou obrazovkou, pro kaţdou skupinu úprav můţeme vybrat obrázek, který se bude zobrazovat při práci s objednávkou. Klikněte na tlačítko a vyberte si vhodný obrázek (viz obr. 31). Více o práci s obrázky čtěte v odst Pomocí tlačítka klávesy pokrmu na obrazovce. Tlačítko bude napsán název pokrmu na klávese. je moţné změnit barvu mnění barvu písma kterým Tlačítko vrací původní barvy tlačítka a písma. Pro uloţení skupiny klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Práce s úpravami Pro zadání nové úpravy označte skupinu, do které tato úprava bude patřit a pouţijte funkce Přidat úpravu. Karta úpravy je zobrazena na obr. 42. Musíte vyplnit pole Název a Váha. Název se můţe skládat z 25 libovolných symbolů. Váha úpravy je zvláštní charakteristika vyjádřená číslem od 0 do 99, které určuje uţivatel, a nemá nic společného s váhou potravin v gramech. 60

61 Informace o pouţití úprav s vahou 0 se nezobrazuje v reportech. Proto pro úpravy, které obsahují potraviny (např. Se smetanou nebo S citrónem) se doporučuje uvádět váhu 1 a více, pro úpravy, které neobsahují potraviny (např. Na dva talíře, S ledem) váha můţe být 0. Obr. 40 Pokud je Vaše restaurace vybavena terminály s dotykovou obrazovkou, pro kaţdou skupinu úprav můţeme vybrat obrázek, který se bude zobrazovat při práci s objednávkou. Pro výběr obrázku k úpravě klikněte na tlačítko a vyberte vhodný obrázek z nabídky (viz obr. 31). Více o nabídce obrázků čtěte v odst Pomocí tlačítka klávesy úpravy na obrazovce. je moţné změnit barvu 61

62 R-Keeper V6 Руководство менеджера Tlačítko bude napsán název úpravy na klávese. mnění barvu písma kterým písma. Tlačítko vrací původní barvy tlačítka a Jak bude vypadat klávesa na obrazovce znázorňuje klávesa Pro uloţení karty úpravy klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Použití úprav pri práci se systémem skladového hospodářství StoreHouse Pokud ve Vaší restauraci pouţíváte program skladového hospodářství StoreHouse, dodrţujte následující pravidla: 1. Pokud je moţné, místo úprav pokrmu udělejte několik samostatných pokrmů. Např. místo pokrmu Císařský salát s úpravami Kuřecí a S krevetami udělejte dva pokrmy - Císařský salát kuřecí a Císařský salát s krevetami. 2. Vyhýbejte se zadávání pokrmů dle výběru, jako například Dţus dle výběru s úpravami Pomerančový, Jablkový atd. Udělejte několik pokrmů Dţus pomerančový, Dţus jablkový atd. 3. Pro úpravy obsahující suroviny zadávejte váhu 1 a více, protoţe úpravy s nulovou váhou se neimportují do StoreHouse a potraviny se neodepíší ze skladu. 4.4 Kategorie pokrmů Kaţdý pokrm v menu restaurace je přiřazen k nějaké kategorii. Standardně jsou v systému čtyři kategorie: * FOOD * ALCOHOL * NON ALCOHOL 62

63 * CIGARETTES Uţivatel má moţnost dodávat, upravovat a vymazávat kategorie včetně standardních. Kaţdá kategorie můţe mít znázorňující obrázek (viz obr. 43), který se objevuje na terminálu (viz příručku pokladního, číšníka a barmana). Kategorie Obrázek Obr. 41 Při práci s kategoriemi můţete pouţívat hlavní menu, rozbalovací menu nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nová kategorie, - změnit kategorii, - vymazat kategorii. Pro vytvoření nové kategorii musíte zadat její název (viz obr. 44), eventuálně nahrát obrázek. Název se skládá z max. 15 libovolných symbolů. 63

64 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 42 Obrázek můţe být vytvořen jakýmkoliv grafickým programem ve formátu BMP. Pro nahrání obrázku klikněte na kategorie pravou klávesou myši, vyberte poloţku Nahrát obrázek a v otevřeném okně najděte předem připravený soubor. Tento soubor musí odpovídat určitým poţadavkům musí být černo-bílý, výška 20 pixel, šířka od 20 do 30 pixel. Pokud vybraný soubor neodpovídá tímto poţadavkům, systém nahlásí chybu (viz obr. 45). Obr. 43 Pro kaţdou kategorie lze otevřít seznam pokrmů, které do ní patří. Klikněte na kategorie pravou klávesou myši a vyberte v rozbalovacím menu poloţku Jídla této kategorie. Otevře se seznam pokrmů (obr. 46). Kliknutím na pokrm otevřete hlavní menu a skupinu, která tento pokrm obsahuje. 64

65 Obr. 44 Pokud jedna z kategorií bude vymazána, všechny pokrmy které do ní patřily se stanou pokrmy bez kategorie. Pokud v systému je alespoň jeden pokrm bez kategorie, pokladní terminál nemůţe fungovat. Pro otevření seznamu pokrmů bez kategorie pouţijte poloţku Jídla bez kategorie z rozbalovacího menu (viz obr. 47). Obr. 45 Z tohoto seznamu můţete dvojím kliknutím přejít do hlavního menu a doplnit chybějící kategorie. 65

66 R-Keeper V6 Руководство менеджера 4.5 Kontrola kategorií Pro zamezení chyb číšníků při práci s objednávkou lze zapnout funkce kontroly přítomnosti pokrmů určité kategorie v objednávce. Například systém vydá upozornění při pokusu vytisknout předběţný účet pro stůl, na kterém nejsou nápoje. Pro nastavení této funkce vyberte v menu poloţku Menu Kontrola kategorií (viz obr. 48) Obr. 46 Dále pouţívejte poloţky rozbalovacího menu Vložit, Editovat, Vymazat. V nastaveních kontroly kategorií musíte vyplnit tato pole: Skupina terminálů ve které skupině terminálů bude fungovat kontrola Kategorie přítomnost které kategorie bude hlídat systém Kontrola reţim kontroly. Můţete si vybrat mezi Minimálně jeden pokrm (kontrolované kategorii) a Ne méně než počet hostů. Reţim Nekontrolovat se pouţívá pro dočasné vypnutí funkce kontroly kategorií. Obr

67 Upozornění! Pokud pouţíváte kontrolu kategorií musíte vytvořit pokrm kontrolované kategorii s nulovou cenou (např. Bez nápojů). Pokud zákazník opravdu neobjednal ţádný nápoj, před výtiskem předběţného účtu číšník musí dodat do jeho objednávky pokrm Bez nápojů. Lze nastavit systém tak, aby se tyto pokrmy s nulovou cenou netiskly na účtech. Pokud potřebujete toto nastavení, obraťte se na servisního technika. 4.6 Skupiny servisního tisku Skupiny servisního tisku určují, které pokrmy se budou tisknout na kterých tiskárnách. Počet skupin tisku obvykle odpovídá počtu středisek restauraci, ale je moţné poslat několik skupin na jednu servisní tiskárnu (např. kdyţ jedna tiskárna se pouţívá pro teplou a studenou kuchyň) nebo jeden pokrm na několik tiskáren najednou (např. Menu č.1 z denní nabídky). Více o propojení skupin tisku se servisními tiskárnami čtěte v odst Při práci se skupinami servisního tisku můţete pouţívat hlavní menu, rozbalovací menu a tlačítka na panelu nástrojů: - nová skupina, - změnit skupinu, - vymazat skupinu Příklad skupin tisku je znázorněn za obr

68 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 48 Při vytváření skupiny tisku musíte zadat její jméno, které se skládá maximálně z 20 libovolných symbolů (viz obr. 51) Obr. 49 V restauracích FAST FOOD bývá důleţité, v jakém pořadí se tisknou pokrmy na servisním lístku. Pokrmy se tisknou na servisním lístku v pořadí, v kterém jsou rozmístěny skupiny tisku v seznamu. Proto můţete měnit pořadí skupin pomocí poloţek Přesunout nahoru a Přesunout dolů rozbalovacího menu (viz obr. 52). Obr

69 4.7 Nastavení horkých kláves S ohledem na účely terminálů můţou být vytvořeny několik skupin (klávesnic) horkých kláves. Okno nastavení horkých kláves je zobrazeno na obr. 54. V horní části je seznam klávesnic, v dolní rozmístění kláves na označené klávesnici. Při práci se skupinami horkých kláves můţete pouţívat hlavní menu, rozbalovací menu nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nová skupina, - změnit skupinu, - vymazat skupinu, - tisk vybrané klávesnici Zadávání nové skupiny kláves je znázorněno na obr. 53. V prvním poli se píše název klávesnice (např. Klávesnice číšníka, Klávesnice koktejl-baru),v druhém poli se vybírá typ pouţívané klávesnice. Pro otevření seznamu typů klávesnic klikněte ne tlačítko se šípkou v na pravém kraji pole. Obr. 51 Pro uloţení skupiny horkých kláves klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. Pro přiřazení kláves k pokrmům otevřete menu restaurace a rozmístěte okna vedle sebe (viz obr. 55). 69

70 R-Keeper V6 Руководство менеджера Název klávesnice Vybraná klávesa Druh klávesnice Stav klávesy Schéma klávesnice IPC POS II Obr. 52 Klikněte levou klávesou myši na pokrm a nepouštěje klávesy přetáhněte pokrm na vybranou klávesu v okně klávesnic. Klávesa na klávesnici můţe být v jednom ze třech stavů: 1) Volná. K této klávese není přiřazen ţádný pokrm. 2) Přiřazená. Táto klávesa je označena krouţkem ( ). Modrý krouţek znamená pokrm, zelenohnědý skupinu. Kdyţ nastavíte kursor myši na klávesu, v poli Klávesa se zobrazí název pokrmu nebo skupiny, ke kterému je tato klávesa přiřazena. 3) Nedostupná klávesa. Tuto klávesu nelze pouţit jako horkou klávesu. Taková klávesa je označena červeným kříţkem ( ). Pokud přetáhněte pokrm na klávesu ke které je jiţ přiřazen pokrm nebo skupina, předchozí přiřazení bude zrušeno a vyměněno za nové. 70

71 Přesun pokrmu na klávesu Obr. 53 Zrušení horkých kláves Kdyţ chcete zrušit propojení klávesy s pokrmem nebo skupinou pokrmů, klikněte na klávesu pravým tlačítkem myši a pouţijte rozbalovací menu Zrušit propojení. Klávesa bude zase volná. Tisk klávesnice. Existuje moţnost vytisknout plánek horkých kláves pro umístění na klávesnici terminálu. Pro výtisk pouţijte tlačítko ( ). Předání změn horkých kláves na terminály. Rozmístění horkých kláves na klávesnicích se automaticky na terminály nepředává. Předání rozmístění se uskuteční po kliknutí na poloţku Předat na server rozbalovacího menu. Při tom přesvědčte se, ţe manaţerský program je spojen s pokladnou (viz odst ). 71

72 R-Keeper V6 Руководство менеджера 4.8 Servisní tisk V hlavním menu vyberte Menu Servisní tisk. V tomto okně se nastavuje spojení mezi terminály, skupinami tisku a servisními tiskárnami (obr. 56). Obr. 54 Pro nastavení můţete pouţit hlavní menu, rozbalovací menu nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nové propojení, - změnit propojení, - vymazat propojení. V okně jsou tří sloupci Terminál, Skupina tisku a Servisní tiskárna. Kaţdý sloupec se vyplňuje pomocí rozbalovacího seznamu. Pro otevření nabídky klikněte na levé tlačítko na panelu nástrojů nebo pouţijte poloţku Přidat propojení v rozbalovacím menu. V otevřeném okně vyplňte tři řádky pomocí tlačítek se šípkou v pravé části kaţdého řádku (obr. 57). 72

73 Otevření seznamu Obr. 55 Dvě stejná nastavení servisního tisku nemůţou existovat v systému. Proto při pokusu vytvořit druhé propojení systém nahlásí chybu (viz obr. 58) Obr. 56 Pokud dáte háček do pole Kontrola objednávky (viz obr. 57), aktivuje se reţim kontroly zůstatku na terminálu číšníka. Režim kontroly objednávky nebude fungovat, pokud na terminálů není zvláštní tisková forma pro tisk čárových kódů na servisním lístku a pokud na středisku není instalována termotiskárna. 73

74 R-Keeper V6 Руководство менеджера 4.9 Nastavení přístupu k menu Jeden podnik můţe být rozdělen na několik provozoven kde kaţdá má vlastní menu nebo cenovou skupinu. Například v přízemí se nachází restaurace a v patře kavárna. Pro takové případy v systému R-KEEPER existuje moţnost určit pro kaţdý terminál vlastní přístupné skupiny menu tak, ţe jiné skupiny budou pro tento terminál nepřístupné. Pro nastavení přístupných skupin pouţijte v hlavním menu poloţku Menu Přístup k menu. Okno nastavení je zobrazeno na obrázku 59. V levé horní části je seznam terminálů podniku, v pravé horní části hlavní skupiny menu. Standardně všechny skupiny jsou přístupné pro všechny terminály. Pro zákaz přístupu vyberte v levé části terminál a v pravé části klikněte dvakrát na poţadovanou skupinu. Nepřístupné skupiny jsou označeny červeným kříţkem. Pro zrušení zákazu klikněte na skupinu ještě jednou. Přístupné skupiny jsou označeny zeleným háčkem. Zopakujte tento postup pro kaţdý terminál. Seynam termiálů Skupina pokrmů Obr. 57 Při nastavení přístupu k menu můţete pouţívat výjimky. Výjimka můţe být udělána na kaţdý den, na den v týdnu nebo na určité datum. Pro nastavení výjimky klikněte pravou klávesou myši 74

75 v dolním poli Výjimky a pouţijte odpovídající poloţku rozbalovacího menu Denní výjimky Obr. 58 Aby udělat některou skupinu přístupnou pouze v určitou denní dobu, označte tuto skupinu, v dolní části Výjimky (viz obr. 60) zmáčkněte pravé tlačítko a zvolte poloţku rozbalovacího menu Denně. V dalším okně nastavte poţadované časové hranice (viz obr. 61). Příklad. Skupina pokrmů Snídaně musí být přístupná denně od 9 do 11 hodin. V pravé horní části okna označte skupinu jako nepřístupnou, a v dolní části Výjimky otevřete přístup od 12 do 14 (viz obr. 61). Výjimky misí být udělány pro kaţdý terminál zvlášť. 75

76 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr Nastavení výjimky pro den v týdnu Ztejným způsobem se dělají výjimky prourčitý den v týdnu a pro určité datum (viz obr. 62 a 63). Výjimky se nastavují na kaţdý terminál zvlášť. Obr

77 4.9.3 Nastavení výjimky pro určité datum Spojení s pokladnou. Obr. 61 Pokladní server (to je program, který zabezpečuje fungování systému a je instalován na jednom z terminálů nebo na zvláštním počítači) při spouštění obnovuje informace na terminálech. При na základě změn provedených v Editoru. Někde to ale můţe překáţet, například pokud změny musí platit od určitého okamţiku. Pro takové případy existuje moţnost přerušit spojení Editoru s pokladnou. Klikněte na poloţku Spojení s pokladnou v rozbalovacím menu Menu. Na panelu nástrojů se objeví nápis (viz obr. 64). Spojení s pokladnou se neobnoví, dokud ho kliknutím na odpovědnou poloţku menu zase nezapnete. 77

78 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr Budoucí menu restaurace Vytvoření budoucího menu. Nepoužívejte Budoucí menu pro částečné obnovení menu restaurace. Nedoporučuje se používat funkce budoucího menu, pokud používáte program skladového hospodářství StorHouse. Průběţné změny menu se dělají v Menu pomocí dodání, úpravy nebo vymazání pokrmů. Pokud jste se rozhodli vyměnit celý jídelní lístek restaurace od určitého dne, můţete ho připravit předem. Celé nové menu se zadává do Menu Budoucí menu, a seznam úprav do Menu Budoucí úpravy Použití operace přesunu Některé části starého menu můţou být pouţity v novém (skupiny, pokrmy, úpravy). Poloţky se dá přetáhnout z okna starého menu do okna nového pomocí levé klávesy myši (viz obr. 65). Při přenosu skupiny se přenese i celý její obsah, všechny podskupiny a pokrmy. V tabulce 1 jsou znázorněny moţné operace přesunu při práci s budoucím menu. Pokrm Pokrm Odkud Tabulka 1 Kam Budoucí pokrm Budoucí skupina pokrmů 78

79 Skupina pokrmů Úprava Úprava Skupina úprav Budoucí skupina pokrmů Budoucí úpravy Budoucí skupina úprav Budoucí skupina úprav Operace přesunu Výměna menu Obr. 63 Výměnu stávajícího menu za nové lze provést pouze před začátkem pokladní směny (resp. po jejím ukončení a uzavření dne) Pro výměnu klikněte na Vyměnit menu v rozbalovacím menu Menu. Tato operace je nezvratná, proto systém prosí o potvrzení (viz obr. 66). Pro výměnu klikněte na tlačítko klávesu [Enter]. nebo zmáčkněte 79

80 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud chcete výměnu zastavit, klikněte na tlačítko, nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. Obr. 64 Protoţe operace výměny způsobí ztrátu celého stávajícího menu, systém poţádá o potvrzení ještě jednou (viz obr. 67). Obr. 65 Pokud operace výměny byla vybrána omylem, máte poslední moţnost zachránit stávající menu, pokud klikněte na tlačítko Typy plateb (měny) Typy plateb (měny) Zaplacení účtu se můţe provést čtyřmi způsoby: platba v hotovosti, platba kreditní kartou, uzavření účtu na neplatící osobu nebo na předplacenou kartu (viz obr. 68) * Cash (Hotovost). Sem patří všechny měny, které můţou být akceptovány pro palbu v hotovosti. 80

81 * Credit Cards (Kreditní karty). Sem patří všechny platební karty, které se přijímají k platbě v restauraci. * Unpay persons (Neplatící osoby). Jako název měny se vpisují jména osob, které můţou uzavřít účet bez placení. Také to můţe být název firmy, se kterou je uzavřena smlouva na stravování její zaměstnanců v restauraci. Při jednorázové akci (např. firemní včírek), která se platí bankovním převodem na fakturu také vpisujeme název firmy-plátce. Kurs Neplatící osoby se stanoví podle kursu měny, ve které se bude platit. Pro pouţívaní Neplatících osob se v systému zadávají Neplacené položky. * Prepay (Předplaceno). Tato skupina obsahuje platby, které se provádí pomocí předplacených magnetických karet. Tyto čtyři skupiny plateb nelze vymazat. Můţete jenom změnit název z anglického na český (nebo jiný jazyk, který podporuje systém) a zpátky. Klikněte pravou klávesou myši na skupinu a vyberte v rozbalovacím menu Přejmenovat skupinu. Název bude napsán v jazyce, který je momentálně nastaven jako jazyk interfacu (Nápověda Jazyk). Obr. 66 Do hlavních skupin druhů plateb můţete dodávat podskupiny. Klikněte na skupinu pravou klávesou myši a vyberte v rozbalovacím menu poloţku Přidej podskupinu. 81

82 R-Keeper V6 Руководство менеджера V kartě skupiny se vpisuje jenom název (viz obr. 69). Obr Nastavení parametrů měny menu: Při práci s kartami měn pouţívejte poloţky rozbalovacího Pro zadání nové měny vyberte poloţku Přidat měnu. Karta měny je zobrazena na obr. 70 Do horního pole vepište název měny (druhu platby). Název se můţe skládat max. z 20 libovolných symbolu. Kód měny se vpisovat nemusí. 82

83 Obr. 68 Pro kaţdou měnu musíte zadat její kurs. Kurs měny se buď vpisuje do pole Kurs nebo se můţe pouţít kurs jiné mněny (pole Podle kursu) (viz obr. 71,72) Obr

84 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 70 V dolní části karty můţe být stanovena sleva nebo přiráţka na měnu, ale tato funkce byla vytvořena pro zvláštní případy a při běţné práci s programem její pouţití se nedoporučuje Nastavení vlastností měny 84 Obr. 71

85 Háček v poli Národní znamená, ţe tato měna se automaticky bude nabízet jako první při operaci platby. Háček v poli Ceny v menu znamená, ţe ceny v menu restaurace se zadávají v této měně. Tato měna je základní měnou systému. Háček v poli Tiskni součet na účtu označuje měny, v kterých se zobrazí součet na předběţném účtu (v případě, ţe zákazník můţe zaplatit jednou několika měn dle výběru). Háček Nepřijímat k platbě označuje měny, které se dočasně nepřijímají. Název této měny je zobrazen v seznamu červeně. Pokud je háček v poli Daň z prodeje není v ceně, k ceně bude přičtena daň z prodeje podle sazby uvedené v kartě pokrmu (pouze pro země, kde je stanovena daň z prodeje). Pomocí Přístupových skupin můţete omezit přístup pokladních k práci s měnami (např. povolit někomu pouze práce s hotovostí). Více o přístupových skupinách čtěte v odst Při změně základní měny, tzn. měny v které uvedeny ceny v menu, systém můţe přepočítat všechny ceny podle kursů měn, nebo nechat ceny beze změny. Systém se zeptá, jakou moţnost volíte (viz obr. 74) Pro přepočet cen klikněte na nebo zmáčkněte [Enter], pokud nechcete měnit ceny, klikněte na nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. Obr

86 R-Keeper V6 Руководство менеджера Nastavení neplatících osob Pro neplatící osoby můţou být vybrány neplacené poloţky. Obr. 73 Přejděte na záloţku Neplacené položky (viz obr. 75) a vyberte jednu nebo několik ze seznamu neplacených poloţek, existujících v systému. Pokud není vybrána ani jedna neplacená poloţka, při uzavření účtu bude pouţita ta která je označena jako standardní (viz odst. 4.15) Nastavení kreditních karet Kreditní karty mají doplňková nastavení Autodetekce a Autorizace. Najdete je na záloţce Kreditní karta (viz obr. 76). Pokud chcete, aby systém automaticky určil typ platební karty, zapněte tuto funkci Autodetekce a vyberte v poli odpovídající typ. Teď při provedení platby pokladní nemusí hledat typ platební karty v seznamu, stačí provést kartou přes čtečku. Autodetekce 86

87 neodečítá peníze z bankovního konta ale pouţívá se pouze pro zrychlení práce pokladního. Obr. 74 Autorizace kreditních karet se můţe probíhat přímo přes pokladní terminál. Pokud vyuţíváte tuto moţnost, dejte háček v poli Autorizace Nastavení předplacených karet VIP technologie podporované systémem R-KEEPER, pouţívají různé předplacené magnetické karty. Proto při vytvoření nové měny této skupiny musíte ukázat typ magnetické karty na záloţce Typ (viz obr. 77). 87

88 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 75 Při pouţití v restauraci systému VIP karet vyberte typ Platební karta Personál Kaţdý zaměstnanec, který pracuje se systémem musí být zaregistrován v seznamu zaměstnanců. Pro přístup do seznamu pouţijte hlavní menu Seznamy Zaměstnance (viz obr. 78). Okno seznamu zaměstnanců je rozděleno na dvě části, v levé části jsou názvy kategorie zaměstnanců. Tyto čtyři kategorie se nedají změnit ani doplnit. Kdyţ zaznačíte jednu z kategorií, v pravé části se zobrazí jména zaměstnanců této kategorie. 88

89 Obr. 76 Při práci s kartami zaměstnanců pouţívejte poloţky rozbalovacího menu Přidat, Změnit, Vymazat nebo klávesy [Ins], [Del], [Enter]. Karta zaměstnance je zobrazena na obr

90 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 77 Do horního pole napište jméno zaměstnance Záloţka Parametry (pro všechny kategorie zaměstnanců) Do pole Kód napište čtyřmístní kód zaměstnance. Tento kód musí odpovídat kódu zapsanému na magnetické kartě, která bude klíčem tohoto zaměstnance při vstupu do systému. V systému nemůţou existovat dva stejné kódy, proto při pokusu o zadání kódu, který se jiţ pouţívá, systém vydá upozornění 90 Obr. 78

91 Klikněte na tlačítko (zmáčkněte [Enter]), a zadejte nový kód. Pokud ve Vaší restauraci pouţíváte paginový systém, do pole pager musíte zadat číslo pageru. Pokud je pager textový, dejte háček do odpovídajícího pole. Záloţka Práva (pro číšníka a manaţera) Pro číšníka a manaţera se určuje přístupová práva pro některé z funkcí. Číšníkovi můţete povolit nebo zakázat výtisk předběţného účtu (viz obr. 80). Obr

92 R-Keeper V6 Руководство менеджера Manaţer má seznam operací, které můţou být povoleny nebo zakázány. Na obr. 81 manaţer má povolený přístup ke všem operacím. Obr. 80 Záloţka Heslo (pro barmany a číšníky) Pokud pouţíváte přenosné terminály (hand-held), kaţdý barman a číšník musí mít šestimístní heslo pro vstup do systému. (viz obr. 82). 92

93 Obr. 81 Záloţka Přístup (pro číšníky, barmany a pokladní) Pomocí přístupových skupin můţete omezit přístup zaměstnanců k určitým pokrmům, druhům plateb, slevám a terminálům. Existuje celkem osm přístupových skupin. V nastaveních pokrmů, slev, druhů plateb a terminálů vyberte jednu z osmy skupin. (viz obr. 83). Obr. 82 Pouze zaměstnanci, kteří mají tuto skupinu označenou ve své kartě (viz obr. 84) můţou pracovat s tímto pokrmem (slevou, platbou, terminálem) Příklad. Číšník Malý je odborník na vína, nabízí hostům drahá vína a nikdo jiný z číšníků vína neprodává. Všem pokrmům v systému dáváme přístupovou skupinu např. 2 a vínům přístupovou skupinu 5. Janu Malému dáváme přístupové skupiny 5 a 1(pro 93

94 R-Keeper V6 Руководство менеджера přístup ke všem terminálům, platbám a slevám). Všem ostatním číšníkům dáváme skupiny 2 a 1(pro přístup ke všem terminálům, platbám a slevám). Obr. 83 Pro uloţení karty zaměstnance klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. 94

95 4.14 Důvody stornování Při operaci stornování manaţer musí uvést důvod který se vybírá ze seznamu. Všechna storna lze vidět v reportech. Vymazané účty jsou v seznamu účtů s poznámkou vymazán, vymazané pokrmy jsou v reportu storna. Pro práci se seznamem důvodů otevřete v hlavním menu nabídku Seznamy Důvody. Okno seznamu je na obrázku 86. Můţete pouţit nabídku hlavního menu Editovat nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nový důvod, - editovat, - vymazat. Obr. 84 Karta důvodu stornování je znázorněna na obr

96 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 85 Napište název důvodu, který se můţe skládat z 20 libovolných symbolů. Pokud pokrm, který se stornuje s tímto důvodem je jiţ připraven (např. zákazník dostal něco jiného, neţ objednával), zaznačte háčkem odpovídající pole. V tomto případe v programu skladového hospodářství potraviny budou odepsány ze skladu. Pro uloţení karty důvodu stornování klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Neplacené položky Pro Neplatící osoby (Unpay persons) se zadávají tzv. Neplacené poloţky (viz obr ). Pomocí těchto poloţek se dá třídit uzavřené účty v reportech a určovat kategorie pokrmů, které můţou být pouţity bezplatně. Pro sestavení seznamu neplacených poloţek otevřete Seznam Neplacené položky. (viz obr. 88). 96

97 Obr. 86 Můţete pouţít hlavní menu, rozbalovací menu nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nová poloţka, - změnit poloţku, - vymazat poloţku. Karta poloţky je zobrazena na obrázku 89. Zadejte název poloţky, který se můţe skládat max. z 20 symbolů Úrovně přístupu. Pro kaţdou Neplacenou poloţku se zadává úrovně přístupu při provedení operace platby. 97

98 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 87 Systém předpokládá tři úrovně přístupu: Volně. Na tuto poloţku můţe uzavřít účet kaţdý zaměstnanec bez omezení. Registrace manažera. Pro uzavření účtu na tuto poloţku je nutná registrace manaţerskou kartou. Registrace neplatící osoby. Pro uzavření účtu je nutná registrace osobní kartou neplatící osoby Výběr kategorií pokrmů Pro kaţdou neplacenou poloţku se vybírají kategorie pokrmů, které můţe objednávat Neplatící osoba při uzavření účtu na tuto poloţku. Na záloţce Kategorie vyberte potřebné kategorie (viz obr. 90) 98

99 Obr. 88 Příklad: Například zaměstnance restaurace můţou uzavřít učet na poloţku Personálka, ale můţou mít v účtu pouze Jídlo a Nealkoholické nápoje. Vytvořte Neplacenou poloţku Personálka a označte v ní odpovídající kategorie (viz obr. 91). Obr

100 R-Keeper V6 Руководство менеджера Standardní neplacená položka. Jedna z neplacených poloţek musí být stanovena jako standardní. Tato poloţka bude automaticky pouţita při uzavíraní účtu Neplatící osoby, u které v nastaveních není vybrána ţádná neplacená poloţka. Aby stanovit poloţku jako standardní zaznačte odpovídající pole v parametrech. (viz obr. 89) Při vymazání standardní neplacené poloţky systém automaticky stanoví jinou poloţku jako standardní. Pokud v systému je pouze jedna neplacená poloţka, tuto poloţku nelze vymazat. Pro uloţení karty neplacené poloţky klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Provizní prodej Systém R-Keeper V6 můţe automaticky vypočítávat provize zaměstnance při prodeji určitých poloţek menu. Pro nastavení této funkce musíte udělat následující: 1. Pro vybrané pokrmy zadejte částku provize (v kartě pokrmu v poli Provizní prodej, viz obr.92). 100

101 Obr V hlavním menu v Seznamy Prodejce udělejte seznam osob, které můţou dostávat provize. (viz obr. 93). Obr

102 R-Keeper V6 Руководство менеджера Tento seznam můţe být rozdělen na skupiny. Skupiny jsou zobrazeny levé části okna. Pro úpravu seznamu skupin pouţijte rozbalovací menu (viz obr. 94). Obr. 92 Pro dodání nového prodejce pouţijte rozbalovací menu v pravé části okna. Obr. 93 Zadejte jméno a procento provize zaměstnance (viz obr. 95). Obr. 94 Procento odměny určuje, jaké procento částky, stanovené v kartě pokrmu jako provize obdrţí tento prodejce. Např. cena láhve archívního vína je 1500 Kč, v kartě pokrmu je stanovena odměna za prodej 200 Kč, v kartě prodejce je určeno procento odměny 80, to znamená ţe tento prodejce obdrţí 160 Kč za prodej této láhve. Jiný 102

103 prodejce, který má 90 procent, obdrţí 180 Kč za prodej stejné láhve. Tyto částky se odráţí v reportu Provizní prodej v aplikaci Reporty. Procento obměny se dá stanovit pro všechny zaměstnance skupiny naráz. Označte skupinu prodejců v seznamu, otevřete rozbalovací menu, vyberte poloţku Procento odměny a zadejte procento (viz obr. 96). Obr. 95 O práci s provizním prodejem na pokladních terminálech čtěte v příručce Příručka pokladního Plán plochy Pokud ve Vaší restauraci pouţíváte terminály s dotykovou obrazovkou Touch Screen máte moţnost vytváření grafických plánů prodejních ploch. Pro práce s prodejními plochami otevřete Seznamy Plány ploch. (viz obr. 98). Obr

104 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pro dodání nového plánu klikněte v okně pravým tlačítkem myši a vyberte poloţku rozbalovacího menu Přidat. V seznamu se objeví prázdný řádek do kterého se píše název plochy. Poté klikněte na tento název pravým tlačítkem myši ještě jednou a vyberte poloţku rozbalovacího menu Obrázek nebo klikněte na název levou klávesou myši dvakrát. Otevře se okno prodejní plochy (viz obr. 99). V pravé části okna musíte nahrát obrázek z předem připraveného souboru formátu gif, jpeg nebo bmp. Pro nahrání souboru klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Nahrát obrázek. Obr. 97 Po nahrání obrázku musíte vytvořit stoly s odpovídajícími čísly. Klikněte kdekoliv v okně pravou klávesou myši a vyberte poloţku Přidej stůl. Zadejte číslo stolu a klikněte na OK. Souřadnice se zadávat nemusí, tlačítko stolu se objeví na obrazovce tam, kde byl kursor myši. Můţete přesunout tlačítko stolu pomocí levé klávesy myši na odpovídající místo tak aby se toto tlačítko nacházelo přesně nad vyobrazením stolu na pláně (viz obr. 100). 104

105 4.18 Nastavení terminálů Obr. 98 Základní nastavení terminálů se dělají při instalaci systému. Uţivatel můţe měnit pouze některé parametry. Vyberte poloţku hlavního menu Seznamy Terminály (viz obr. 101). Obr

106 R-Keeper V6 Руководство менеджера Klikněte dvakrát na jednom z terminálů nebo pouţijte tlačítko nebo klávesu [Enter]. Karta nastavení terminálů má tří záloţky: Konfigurace, Tiskárny a Nastavení Konfigurace terminálu Na této stránce (viz obr 102) můţete vybrat pro tento terminál klávesnici horkých kláves. Obr. 100 Pokud chcete aby pro kaţdou objednávku číšník musel uvést počet zákazníků, zapněte funkci Zadávat počet hostů a zadejte minimální a maximální počet hostů pro jednu objednávku. Dále můţete udělat tato nastavení: Přístupová skupina Pouze zaměstnanci, kteří mají ve svých nastaveních označenou tuto skupinu můţou pracovat na tomto terminálu. Viz téţ odstavec Předběžný účet na tomto terminále se můţou tisknout předběţné účty. 106

107 Uzamknout východ z platby po zahájení operaci platby barman nebo pokladní se nemůţou vrátit do reţimu úpravy objednávky bez registrace karty manaţera. Uzamknout vymazání jídla číšník nemůţe vymazat pokrm z objednávky bez manaţerské dokonce tehdy, kdy objednávka ještě nebyla uloţena. Rychlý účet po uzavření účtu se okamţitě otevírá nový, podobně tomu, jak to funguje v reţimu FASTFOOD. Někde bývá takový reţim vhodný pro bar, a toto nastavení umoţňuje pouţití jednoho terminálu jako normálního barového a jako terminálu fastfood. Volba skupiny terminálů při uzavření účtu systém se ptá na skupinu terminálů, ke které bude patřit tento účet. Toto nastavení se pouţívá při práci s programem StoreHouse, kdy jeden pokrm musí být odepsán z různých středisek nebo můţe mít v různých případech jinou recepturu. Protokol smazaných jídel při zapnutí této funkce vymazání pokrmu z neuloţené objednávky bude zaregistrováno a zobrazeno v reportu Kasový protokol (viz obr. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) Nastavení Na této záloţce můţete zjistit síťové jméno terminálu a jeho typ (viz obr. 103). 107

108 R-Keeper V6 Руководство менеджера Nastavení tiskáren Obr. 101 Nastavení tiskárny reportů a tiskárny předběţných účtů se dělají na druhé záloţce (viz obr. 104). Vyberte odpovídající způsob připojení tiskárny Lokálně, Přes server nebo jako Síťový zdroj. Pokud tiskárna není připojeny, vybere odpovídající poloţku. Pro lokální tiskárnu se zadává port, do kterého je zapojena, pro zapojení přes server port a síťové jméno terminálu, ke kterému je připojena. V dolním poli se vybírá model tiskárny pro zapojení odpovídajícího driveru. 108

109 4.19 Skupiny terminálů Obr. 102 V restauraci jeden pokrm nebo nápoj se můţe prodávat v různých střediscích. Aby v programu skladového hospodářství se dalo správně odečíst suroviny z odpovídajícího střediska, musí být stanoveno spojení mezi pokrmem, terminálem a střediskem. Toto spojení se stanoví pomocí přiřazení kaţdého terminálu k tzv. Skupině terminálů. Seznam těchto skupin se nachází v hlavním menu Seznamy Skupiny terminálů. Okno seznamu je zobrazeno na obr

110 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 103 Rozeberme příklad. V restauraci jsou dva bary v přízemí a v patře se stejnou nabídkou nápojů. V kaţdém baru se inventarizace dělá zvlášť proto skladový program musí počítat zůstatky kaţdého baru zvlášť a dávat odpovídající reporty. To znamená ţe při prodeji nápoje Vodka v přízemí, 40 ml vodky se musí odečíst z dolního baru a při prodeji stejného nápoje nahoře 40 ml vodky se musí odečíst z horního baru. Uděláme dvě skupiny terminálů Přízemí a Patro, všechny terminály z přízemí přiřadíme ke skupině Přízemí a všechny terminály v patře ke skupině Patro. Teď podle toho, z kterého terminálu se prodala Vodka, nápoj bude odečten buď z dolního nebo z horního baru. Pro dodání nové skupiny terminálů pouţijte hlavní menu Editovat, nebo tlačítka na panelu nástrojů. - nová skupina, - změnit skupinu, - vymazat skupinu, nebo pouţijte klávesy [Ins], [Del], [Enter]. Karta skupiny terminálů je zobrazena na obr

111 Obr. 104 Zadejte název skupiny a dvoumístní kód. Pro uloţení karty skupiny terminálů klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Nastavení servisních tiskáren V tomto okně se nastavují všechny servisní tiskárny systému. Otevřete Seznamy Servisní tiskárna. Vzhled okna je znázorněn na obr Pro nastavení tiskárny pouţijte poloţku Editovat hlavního menu nebo tlačítka na panelu nástrojů:: - nová tiskárna, - upravit tiskárnu, - vymazat tiskárnu. Obr

112 R-Keeper V6 Руководство менеджера Karta tiskárny je zobrazena na obr V prvním poli zadejte název tiskárny např. Kuchyň. V poli Zařízení se vybírá model tiskárny. Pokud neaktivujete funkce Sjednotit skupiny tisku, poloţky jedné objednávky se budou tisknout na samostatných lístcích pokud mají různé skupiny tisku. V opačném případě všechny poloţky se budou tisknout na jednom servisním lístku. Otevření seznamu Obr. 106 Dejte přepínač Tisk do odpovídající polohy: Přes server objednávka se odesílá na kasový server který ji přesměruje na tiskárnu. Přes jiný server objednávka se odesílá na kasový server který ji přesměruje na jiný kasový server a ten přesměruje na tiskárnu. Lokálně objednávka se tiskne na tiskárně, která je zapojena do tohoto terminálu. Pokud tiskárna není připravená, program nahlásí chybu. 112

113 Na síťový zdroj objednávka se tiskne na tiskárně, zapojené do jiného terminálu. Pokud tiskárna není připravena, program nahlásí chybu. Přes multiplexor pokud v systému je pouţít multiplexor, který umoţňuje zapojení několika přístrojů do jednoho comportu, aktivujte toto nastavení a zadejte číslo multiplexoru Všeobecná nastavení Tato nastavení se nachází v hlavním menu v Seznamy Všeobecná nastavení (viz obr. 109). Obr. 107 Na první záloţce Konfigurace můţete udělat tato nastavení: * Vymazat číšníky při uzavření dne. Všechny číšníky a barmany zaregistrované na pokladně budou vymazány ze systému při 113

114 R-Keeper V6 Руководство менеджера uzavření pokladní směny a kaţdý den se musí registrovat znova. Pokud je tato funkce neaktivní, číšníky a barmany zůstanou zaregistrovány v pokladním systému napořád. * Zadávat číslo kreditní karty. Při platbě kreditní kartou systém vyţaduje číslo této karty. Pokud je funkce neaktivní, číslo karty se nezadává. * Neuzavírat den s otevřenými stoly. Nelze uzavřít pokladní směnu pokud v systému je alespoň jeden otevřený stůl. * Manažer pro neomezený počet hostů. Číšník sám nemůţe zadat počet hostů přesahující maximum stanovené pro tento terminál (viz odst ), potřebuje registrace manaţera. Pokud je funkce neaktivní, číšník dostane pouze upozornění, ţe počet hostů přesahuje maximum ale zadat tento počet můţe. * Necelé množství. Po aktivací této funkci můţete v kartě pokrmu povolit nebo zakázat prodej necelého počtu porcí (viz odst ) * Tlačítko Množství Tlačítko Kód. Mění se funkce klávesy Mnoţství na terminále. Teď pomocí této klávesy zadává se kód hledané poloţky. * Měnit periody ručně. Periody platnosti slev se mění ručně po registraci manaţerskou kartou. Kdyţ funkce není aktivována periody se mění automaticky. * Pokladní nemůže editovat stoly. Pokladní nemůţe otevřít nový stůl nebo doplnit jiţ existující objednávku. * Autorizace kreditní karty. Autorizace kreditní karty lze provést přímo přes pokladní terminál. Pro fungování takové autorizaci musí být uzavřena smlouva se servisem kreditních karet a provedena nezbytná nastavení a napojení. * Seřadit pokrmy podle jmen Pokud zapnuto, pokrmy v menu se seřazují podle názvů, v opačném případě podle kódů. * «Sazba DPH z karty pokrmu». Při zapnutí této funkce DPH se vypočítává podle sazby uvedené v kartě kaţdého pokrmu, v opačném případě podle sazby stanovené pro kategorie pokrmů. Na druhé záloţce jsou další Nastavení (viz obr. 110). 114

115 Obr. 108 Pokud systém je nastaven tak ţe pokladní směna můţe být uzavřena s otevřenými stoly (viz), máte moţnost omezit dobu, po kterou stůl můţe zůstat otevřen (viz obr. 110). Pro chránění obrazovek terminálů před vypálením pouţívejte Spořič obrazovky. Vyberte typ spořiče a zadejte čas po kterém se spořič spustí. Pokud chcete pouţívat R-KEEPER v reţimu Konzumační karta, zapněte tento reţim a zadejte omezení částky pro jednu kartu v poli Limit. Více o reţimu Konzumační karta čtěte v odst této příručky. Přechod do reţimu Konzumační karta je moţný pouze po uzavření všech stolů v systému Slevy (přirážky) Systém R-KEEPER má několik druhů slev: sleva na celý ůčet, slevy na pokrmy určitých kategorií, sleva na určitou částku, automatické slevy. 115

116 R-Keeper V6 Руководство менеджера Nastavení časových intervalů Pokud chcete pracovat se slevami, které se udělují pouze v určitou dobu, musíte nastavit časové intervaly. Vyberte v hlavním menu Slevy Periody. Okno je zobrazeno na obr Obr. 109 Pro úpravu seznamu period pouţijte nabídku hlavního menu Editovat nebo tlačítka na panelu nástrojů: - přidat periodu, - změnit periodu, - vymazat periodu. Pro zadání nové periody pouţijte poloţku menu Nová perioda nebo klávesu [Ins]. Karta periody je na obr Obr

117 Do prvního pole zadejte název periody, např. Oběd. Do pole začátek napište čas (hodiny : minuty), kdy tato perioda začíná. Časem ukončení periody je čas začátku následující periody. Pro uloţení karty periody klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. Pokud je nastaven nesprávný čas, systém zobrazí odpovídající hlášení Sleva (přirážka) na účet První druh slevy (přiráţky) je sleva (přiráţka) na účet. Tato sleva se počítá od celkové částky účtu. Pro otevření seznamu vyberte v hlavním menu Slevy Na účet (viz obr. 113). Obr. 111 Při práci se seznamem můţete pouţívat poloţku Editovat hlavního menu, nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nová sleva, - změnit slevu, - vymazat slevu. Vyberte Nová nebo zmáčkněte klávesu [Ins]. Kartu slevy vidíte na obr

118 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 112 Do horního pole napište název slevy (přiráţky). Pak na záloţce Procento zasejte procento slevy (přiráţky). После того, как Вы указали параметры скидки (наценки) необходимо установить еѐ свойства (см. п ) и список разрешенных станций (см. п ). Pokud chcete omezit sumu slevy zadejte maximální částku poskytované slevy do pole Limit. Např. limit je stanoven na 100 Kč. Host má účet na 1200 Kč a má slevu 10%. 10% od 1200 je 120, ale kvůli omezení sleva v tomto případě činí 100 Kč. Pro uloţení karty slevy/přiráţky klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Vlastnosti slev (přirážek) Okno vlastností slev je znázorněno na obr

119 Obr. 113 Sleva (přiráţka) můţe být poskytována manuálně pro kaţdý vybraný účet nebo automaticky pro všechny účty. Dejte přepínač do odpovídající polohy (viz obr.). (см.) Скидка 10% на чек будет устанавливаться персоналом вручную. Pokud sleva (přiráţka) můţe být pouţita pouze v určitou dobu, dejte přepínač do polohy Perioda a vyberte periodu ze seznamu. Tato perioda platí jak pro automatické tak pro manuální slevy. Podle toho, kdo můţe poskytovat slevu, dejte práva odpovídajícím kategoriím pracovníků v pravé části okna. Můţete zaznačit několik kategorií najednou. Další vlastností slevy je moţnost její pouţití s jinými slevami. Pokud nechcete aby na jeden účet byly aplikovány několik slev, zaznačte pole Nemůže být kombinováno. Typ magnetické karty se vyplňuje v případě, ţe sleva bude aplikována pomocí magnetické karty (Personální diskontní systém). Do pole napište číslo od 1 do 99 a stejné číslo musí být pouţito v nastaveních magnetických karet. 119

120 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud chcete, aby sleva mohla být poskytována pouze po registraci magnetické karty, neoznačujte ani jednu kategorie zaměstnanců. Kdyţ potřebujete, aby kromě karty sleva mohla být aplikována ručně některými ze zaměstnanců, označte odpovídající kategorie Výběr terminálů Existuje moţnost výběru terminálů, na kterých tato sleva můţe být udělena. Přejděte na záloţku Terminály a označte odpovídající terminály (viz obr. 116). Obr Sleva (přirážka) na kategorie Jiný typ slevy je sleva (přiráţka) na kategorie. Tato sleva se poskytuje pouze na pokrmy určitých kategorií. Otevřete v hlavním menu nabídku Slevy Na kategorie. Vzhled okna je na obr

121 Obr. 115 Při práci se slevami (přiráţkami) můţete pouţívat poloţku Editovat v hlavním menu, nebo tlačítka na panelu nástrojů: - nová sleva, - změnit slevu, - vymazat slevu. Karta slevy je zobrazena na obr Obr. 116 V horním poli napište název slevy. Pak na záloţce Procenta zadejte procenta slev (přiráţek) pro vybrané kategorie. Označte pole 121

122 R-Keeper V6 Руководство менеджера v pravém sloupci naproti kategorie a zmačkněte [Enter]. Pro slevu zadejte číslo s minusem (např. -10), pro přiráţku číslo bez minusu (např. 10). Pak zmačkněte klávesu [Enter] znova. Do sloupce uprostřed systém dopíše Sleva nebo Přiráţka (viz obr. 119). Obr. 117 V poli Limit můţete ukázat maximální sumu slevy, která bude poskytována na jeden účet. Dále zadejte vlastnosti slevy (viz odst ) a vyberte terminály (viz obr ). Pro uloţení karty slevy/přiráţky klikněte na tlačítko [OK] nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko [Zrušit] nebo zmáčkněte klávesu [Esc] Kupóny Některé restaurace pouţívají systém kupónů nebo certifikátů. To jsou platební prostředky, které mají určitou stanovenou hodnotu a kterými host můţe zaplatit účet. Na kupóny se nevrací, tzn. ţe pokud hodnota kupónu přesahuje součet účtu, účet se uzavře a nazpět se nic nevrátí. Pro vytvoření nového kupónu vyberte v hlavním menu Slevy Kupóny (viz obr. 120). Obr. 118 Při práci s kartami kupónů pouţívejte hlavní menu, nebo tlačítka na panelu nástrojů: 122

123 - nový kupón, - změnit kupón, - vymazat kupón. Karta kupónu je na obr Obr. 119 Zadejte název kupónu, a jeho hodnotu v základní měně. Pak vyplňte vlastnosti kupónu (viz odst ) a vyberte terminály (viz odst ). Pro uloţení karty kupónu klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat změny, klikněte na tlačítko Bonusy nebo zmáčkněte klávesu [Esc]. Pokud pouţíváte systém personálních diskontních a platebních karet, při kaţdé platbě můţete načítat na kartu zákazníka určité procento této platby. Tyto body pak zákazník můţe pouţít při zaplacení účtu nebo pro získání jiných odměn. Pro nastavení těchto 123

124 R-Keeper V6 Руководство менеджера procentových bodů vyberte poloţku hlavního menu Slevy Bonusy (viz obr. 122). Obr. 120 Pro zavedení nového bonusu vyberte poloţku rozbalovacího menu Přidat. Procento odměny se stanoví pro kaţdý typ plateb zvlášť (viz obr. 123). Více o propojení personální diskontní karty s bonusy čtěte v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Obr

125 4.23 Zařízení Časová tarifikace. Tato funkce programu dovoluje vypočítávat cenu nějaké sluţby podle doby její pouţívání, např. kulečník, bowling, suna, bazén ap. V této příručce budeme vysvětlovat fungování systému na příkladě kulečníku. Pro fungování tohoto systému je třeba vyplnit seznamy tarifů a zařízení. Tyto sezname najdete v hlavním menu v nabídce Zařízení Tarify Vyberte v hlavním menu nabídku Zařízení Tarify. Okno seznamu tarifů je rozděleno na dvě části Tarify a Ceny (viz obr. 124). Tarify Obr. 122 Ceny Pro vytvoření nového tarifu vyberte poloţku rozbalovacího menu Přidat tarif (viz obr. 125). 125

126 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 123 Vyplňte kartu tarifu (viz obr. 126). Obr. 124 Název název tarifu Min. čas minimální čas pouţití sluţby. Např. pokud minimální délka hry a je 30 min., a zákazník hrál pouze 20 min., platí se stejně za 30 min. Neplacený čas. Pokud neplacený čas je např. 120 vteřin a tarifikace byla zastavena po 90 vteřinách, zákazník nic neplatí. Pro systém Konzumační karta aktivujte, pokud pouţíváte systém Konzumační karta. 126

127 Po kliknutí na tlačítko základní cenu tohoto tarifu (viz obr. 127). systém prosí zadat Typ ceny Obr. 125 Název název základní ceny se můţe lišit od názvu tarifu. Tento název bude napsán v objednávce a vytištěn na účtu; Cena cena sluţby v základní měně. Cena můţe být stanovena za minutu, za hodinu, za každou celou hodinu a jako rázová platba; Kategorie vybírá se ze seznamu kategorií, kde musí být předem zadána; Prodejní daň sazba daně z prodeje (pokud je). Po vyplnění všech polí klikněte na tlačítko. Později tarif můţe být upraven pomocí odpovídajících poloţek rozbalovacího menu. Poznámka. Můţete mít v systému několik tarifů (např. Pool, Biliár, Kulečník atd.). 127

128 R-Keeper V6 Руководство менеджера Tarif na určitou denní dobu Cena sluţby se můţe různit podle denní doby. Pro přidání nové ceny pouţijte rozbalovací menu Přidat cenu Na dobu (viz obr. 128). Obr. 126 Otevře se karta ceny (viz obr. 129). Obr

129 Vyplňte pole karty Název v tomto pole se píše název ceny, který se pak tiskne na účtu hosta; Čas tady se zadávají časové hranice vybrané doby; Cena cena sluţby v základní měně. Cena můţe být stanovena za minutu, za hodinu, za každou celou hodinu a jako rázová platba; Kategorie vybírá se ze seznamu kategorií, kde musí být předem zadána; Prodejní daň sazba daně z prodeje (pokud je). Po vyplnění všech polí klikněte na tlačítko. Později tarif můţe být upraven pomocí odpovídajících poloţek rozbalovacího menu. Možné problémy Pokud v poli Čas vyberete interval, který se překrývá s jiţ existujícím časovým intervalem (např. «od 12:00 do 18:00» и «od 17:00 do 18:00»), systém nahlásí chybu (vit obr. 130). Obr. 128 Klikněte na tlačítko a zadejte jiný interval. Stejný čas můţe být zadán jako konec jednoho intervalu a jako začátek dalšího (např. «od 12:00 do 18:00» и «od 18:00 do 23:00»). 129

130 R-Keeper V6 Руководство менеджера Tarify podle dne v týdnu Různé ceny sluţby můţou být stanoveny na různé dny v týdnu. Otevřete rozbalovací menu a vyberte Přidat cenu Na den v týdnu (viz obr. 131). Obr. 129 Vyplňte kartu ceny (viz obr. 132). Obr

131 Název v tomto pole se píše název ceny, který se pak tiskne na účtu hosta; Den v týdnu zadejte den, kdy bude platit tato cena; Čas tady se zadávají časové hranice vybrané doby; Cena cena sluţby v základní měně. Cena můţe být stanovena za minutu, za hodinu, za každou celou hodinu a jako rázová platba; Kategorie vybírá se ze seznamu kategorií, kde musí být předem zadána; Prodejní daň sazba daně z prodeje (pokud je). Po vyplnění všech polí klikněte na tlačítko. Později tarif můţe být upraven pomocí odpovídajících poloţek rozbalovacího menu. Všimněte si, ţe pro systém hlavní je kasové datum, které se můţe lišit od faktického kalendářního datumu. Stejně tak se můţe lišit i den v týdnu. Příklad. Podnik je otevřen od 13:00 hodin do 3:00 hodin do rána. Pokladní směna se uzavírá ve 3:00 hodiny ráno, to znamená ţe pro systém např. sobota začíná v 13:00 a končí v 3:00, tím pádem po půlnoci nadále budou platit sobotní tarify Tarif na datum Občas u nějakých příleţitostí se dělá specielní cena. V systému existuje moţnost stanovit cenu sluţby na určité datum. Pro zadání takové ceny pouţijte poloţku rozbalovacího menu Přidat cenu Na datum (viz obr. 133). 131

132 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 131 Vyplňte kartu ceny (viz obr. 134). 132 Obr. 132 Název v tomto pole se píše název ceny, který se pak tiskne na účtu hosta; Datum zadejte datum, kdy bude platit tato cena;

133 Čas tady se zadávají časové hranice vybrané doby; Cena cena sluţby v základní měně. Cena můţe být stanovena za minutu, za hodinu, za každou celou hodinu a jako rázová platba; Kategorie vybírá se ze seznamu kategorií, kde musí být předem zadána; Prodejní daň sazba daně z prodeje (pokud je). Po vyplnění všech polí klikněte na tlačítko. Později tarif můţe být upraven pomocí odpovídajících poloţek rozbalovacího menu. Všimněte si, ţe systém pracuje s kasovým a ne s faktickým kalendářním datumem Zařízení Pro doplnění seznamu zařízení otevřete nabídku hlavního menu Zařízení Zařízení (viz obr. 135) Skupiny Zařízení Obr. 133 Okno je rozděleno na dvě části Skupiny a zařízení. Pro přidání skupiny pouţijte poloţku rozbalovacího menu Přidat skupinu zařízení (viz obr. 136). 133

134 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 134 Do karty skupiny napište název a síťové jméno skupiny a klikněte na tlačítko (viz obr. 137). Později můţete upravit nebo vymazat skupinu. Obr. 135 Poznámka. Obvykle síťové jméno se dává při instalaci systému a nedoporučuje se ho měnit. Pokud chcete síťové jméno změnit, obraťte se na servisní sluţbu. 134

135 Seznam zařízení Pro dodání nového zařízení označte odpovídající skupinu zařízení a pouţijte poloţku rozbalovacího menu Přidat zařízení (viz obr. 138). Záloţka «zařízení» Obr. 136 Vyplňte kartu zařízení (viz obr. 139). Obr

136 R-Keeper V6 Руководство менеджера Číslo číslo zařízení (obvykle se dává při instalaci a měnit toto číslo se nedoporučuje); Název název zařízení; Tarif vyberte ze seznamu tarifů; Standardní stůl při zapnutí tarifikace se v systému automaticky otevře stůl, kterému bude standardně přiděleno toto číslo. Číslo pak můţe být změněno ručně. Toto pole můţete nechat prázdné. Po vyplnění karty klikněte na tlačítko, a nové zařízení bude uloţeno. Později toto zařízení můţe byt změněno nebo vymazáno Seznam operátorů zařízení Pro určení osob, kteří mají právo pracovat s tarifikací, přejděte na záloţku Operátoři (viz obr. 140). Obr. 138 V pravé části je seznam všech zaměstnanců, zaregistrovaných v systému. V levé části jsou zaměstnanci, kteří 136

137 mají právo pracovat s tarifikací - operátoři. Tlačítky a můţete přidávat zaměstnance do seznamu operátorů nebo je ze seznamu vymazávat Klávesnice kuchaře Pro odeslání číšníkům zpráv o tom ţe je pokrm hotový pouţívá se tzv. klávesnice kuchaře. To je malá klávesnice s jmény číšníků na klávesách. Klávesa označená kříţkem je rezervována pro výběr směny. Pro nastavení klávesnici kuchaře pouţijte poloţku hlavního menu Zařízení Klávesnice kuchaře (viz obr. 141). Standardně je v systému jedna směna. Pro dodání druhé směny pouţijte poloţku rozbalovacího menu Přidej směnu. Pro vymazání pouţijte Vymaž směnu. Kdyţ chcete změnit typ pouţívané klávesnice, klikněte na tlačítko Změnit a vyberte typ klávesnici ze seznamu. Typ klávesnice Obr. 139 Pro přiřazení číšníka ke klávese otevřete okno seznamu zaměstnanců, rozmístěte ho vedle okna klávesnice kuchaře (viz obr. 142) a přetáhněte číšníka levou klávesou myší z okna zaměstnanců na určenou klávesu. 137

138 R-Keeper V6 Руководство менеджера Официант Obr. 140 Zrušení propojení klávesy Pro vymazání číšníka z klávesy nastavte na ni kursor (dole se objeví jméno číšníka) a v rozbalovacím menu klikněte na Zrušit propojení (viz obr. 143). 138 Obr. 141

139 5 DISPEČER PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV 5.1 Složení aplikace Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup do manaţerské části programu, musí být zaregistrovány v seznamu uţivatelů. Kaţdý uţivatel má vlastní heslo pro vstup do systému a různá přístupová práva. Registrace uţivatelů provádí Administrátor v aplikaci Dispečer. Přístup do Dispečeru je moţný pouze s heslem Administrátora. Hlavní okno je zobrazeno na obr Obr. 142 V nabídce hlavního menu Uživatel se zadávají nové uţivatele, jejich hesla a práva. 5.2 Registrace uživatelů Při práci se seznamem uţivatelů pouţívejte poloţky hlavního menu Přidat uživatele, Vlastnosti, Nastav heslo, Vymazat uživatele. Vzhled karty uţivatele je znázorněn na obrázku

140 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 143 V horním poli napište jméno uţivatele, které se můţe skládat z 26 libovolných symbolů. Aby uţivatel mohl pracovat s aplikací Dispečer, označte pole Administrátor (viz obr. 148). 140 Obr. 144 Dále nastavte práva. Standardně všechny operace jsou povoleny (označeny háčkem ). Pro zákaz operace klikněte ne ni levou klávesou myši. Zakázané operace jsou označeny kříţkem. Můţete také pouţit poloţky rozbalovacího menu Povolit všechno, Zakázat všechno, Obrátit označení.

141 Probrereme všechny moţné operace: Užití Rest.Editoru. Uţivatel můţe pracovat s aplikací Editor. Editovat menu. Uţivatel můţe editovat menu, úpravy a skupiny servisního tisku, nastavovat horké klávesy a servisní tisk. «Nastavení touch-screen» - nastavení vzhledu programu pro dotykové obrazovky touch-screen. Dočasné vyřazení jídla z prodeje. Uţivatel můţe povolit/zakázat prodej pokrmu. Editovat kategorie Uţivatel můţe editovat kategorie pokrmů. Editovat seznam zaměstnanců. Uţivatel můţe měnit karty zaměstnanců. «Vložit / vymazat měnu» Uţivatel můţe dodat novou měnu, vymazat měnu, změnit její název a kód. Editovat kurzy měn. Uţivatel můţe měnit kurs měny. Editovat slevy na měnu Uţivatel můţe stanovit slevu na měnu. Měnit nastavení měn. Uţivatel můţe měnit jiná nastavení měn. Editovat neplacené položky. Uţivatel můţe editovat neplacené poloţky pro neplatící osoby. Měnit nastavení terminálů. Uţivatel můţe měnit konfigurace terminálů, měnit skupiny terminálů a všeobecná nastavení. Nastavení hardware. Uţivatel můţe měnit nastavení servisních a lokálních tiskáren. Nastavení servisního tisku. Uţivatel můţe nastavovat servisní tisk. Editovat důvody stornování. Uţivatel můţe editovat důvody stornování. Editovat slevy. Uţivatel můţe editovat slevy a přiráţky. "Editovat prodejce". Uţivatel můţe pracovat nastavením provizního prodeje a prohlíţet odpovídající reporty. 141

142 R-Keeper V6 Руководство менеджера «Editovat bonusy». Uţivatel můţe pracovat s nastaveními bonusů. Editovat plány ploch. Uţivatel můţe pracovat s plány ploch. Editovat budoucí menu. Uţivatel můţe pracovat s budoucím menu a s budoucími úpravami. Vyměnit za budoucí menu. Uţivatel můţe provést výměnu stávajícího menu za nové. Užití Monitoringu. Uţivatel můţe pracovat s aplikací Monitor. Užití repotů. Uţivatel můţe pracovat s aplikací Reporty. "Ukázat účty". Uţivatel můţe vidět reporty Seznam účtů, Kasový protokol, Bilance a Vymazané účty v aplikaci Reporty. Vymazání dat. Uživatel může vymazávat starou informaci z reportů. Užití transportu dat. Uţivatel můţe pracovat s aplikací Transport.. Export do skladu Uţivatel můţe importovat prodej do StoreHouse. Report o kartách hostů. Uţivatel můţe vidět reporty Slevové karty a Platební karty. Užití VIP karet. Uţivatel můţe pracovat s aplikací Personální diskontní karty. OLAP reporty Uţivatel můţe pracovat s aplikací RKCUBE Pro uloţení práv uţivatelů klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat, klikněte na tlačítko nebo zmačkněte klávesu [Esc]. Po uloţení práv nového uţivatele se objeví okno, které vidíte na obr

143 Obr. 145 Do pole Heslo napište heslo, které bude zadávat tento uţivatel při vstupu do systému, do pole Potvrdit napište toto heslo ještě jednou. Heslo se můţe skládat z 14 libovolných symbolů. Pro uloţení hesla klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter]. Pokud nechcete ukládat heslo, klikněte na tlačítko nebo zmačkněte klávesu [Esc]. Pro změnu hesla uţivatele nastavte kursor na jméno uţivatele a pouţijte poloţku rozbalovacího menu Nastav heslo. Pro vymazání uţivatele nastavte kursor na jméno uţivatele a pouţijte poloţku rozbalovacího menu Vymazat uživatele. 143

144 R-Keeper V6 Руководство менеджера 6 ZPRACOVÁNÍ INFORMACE Z POKLADNY Uzavření pokladního dne Pokladním dnem v systému se rozumí časový interval mezi dvěma denními uzávěrkami. Pokladní den můţe trvat více neţ jeden den nebo můţe začínat na konci jednoho dne, a končit na začátku jiného. Přitom kasové datum se mění aţ po uzavření pokladního dne. Během pokladního dne se na pokladních terminálech akumuluji data ze zavedených účtů. Procedura uzavření pokladního dne se skládá z dvou fází: I.Uzavření pokladního dne na pokladních terminálech Při této operaci všechna data z kasy budou předány na manaţerský počítač. Všechny reporty na pokladním terminále je třeba vytisknout před prováděním operace uzavření dne, protoţe po uzavření dne data nejsou dostupné. II.Opracování pokladních účtů na manažerském terminále Opracování pokladních účtů se uskutečňuje pomocí aplikace Uzavření dne. Po spuštění této aplikaci systém začne zpracovávat všechny nezpracované účty. V okně aplikace uvidíte, jak probíhá zpracování. Po skončení zpracování pokladních účtů se objeví nápis "Konec zpracování", Stiskněte klávesu. Pokud v okamţiku zpouštění aplikace v systému nejsou nezpracované účty, systém vydá hlašení, zobraztené na obr Obr

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem údaje o firmě V našem pokladním systému má klient možnost spravovat si údaje o své společnosti,

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ 1. Zapnutí a vypnutí ERP ERP se zapíná a vypíná k tomu určeným spínačem, umístěným na pravém boku krabice. 2. Vložení papíru Kryt tiskárny

Více

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB D2 [XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB Radek Ježdík Petr Hejhal Petr Smrček jezdirad@fel.cvut.cz hejhape1@fel.cvut.cz smrcepet@fel.cvut.cz 27. října 2013 Případy

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Černobílé a barevné jednotky Kitchen Minder 1 se změnily na Kitchen Minder 2 s barevným dotykovým displejem, novým vzhledem a několika změnami interních součástí,

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu.

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu. Podání vlastního dokumentu Klikněte na ikonu Podání vlastního dokumentu. Zobrazí se okno "Zadejte identifikátor dokumentu". Vygenerujte identifikátor pomocí tlačítka GENEROVAT. Poté se zobrazí evidenční

Více

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů.

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. 3.1.1 SPRÁVA ZBOŢÍ Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. Zobrazení Správy zboţí bez výběru artiklu Tato ikona odkazuje na agendu

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Návod na obsluhu registrační pokladny. FiskalPRO VX520. ETH/GPRS/GPRS s baterií

Návod na obsluhu registrační pokladny. FiskalPRO VX520. ETH/GPRS/GPRS s baterií Návod na obsluhu registrační pokladny FiskalPRO VX520 4 Vložení/výměna papíru Pro vložení nové rolky papíru potáhněte a otevřete kryt, vložte rolku papíru a kryt zavřere. 1 2 3 Připojení registrační pokladny

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Kreditní systém se spouští ikonou Kredit.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Kreditní systém se spouští ikonou Kredit. Manuál pro KREDITNÍ SYSTÉM Kreditní systém se spouští ikonou Kredit. Po spuštění se zobrazí tabulka pro zadání vstupního hesla. Každý uživatel by měl mít heslo sám pro sebe. Po zadání hesla potvrďte OK.

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

ekasa popis funkcionality pro PNS

ekasa popis funkcionality pro PNS ekasa popis funkcionality pro PNS Úvod: Materiál popisuje funkcionalitu ekasy doplněnou pro PNS. Seznam základních oblastí: 1. Úvodní obrazovka 2. Práce s dodacím listem 3. Práce s remitendou 4. Zboží

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování MANUÁL: Jak na to? Programování OBSAH (strana) Programování: nastavení účtů (účty, účty s popiskem) 3 Programování: nastavení funkcí (poloviční porce, jazyk, aktivní měna) 3 Programování: základní nastavení

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Mobilní číšník a hlavní pokladna spolu komunikují prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi. Součástí tohoto návodu je tedy také nastavení, které je nutné provést

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

1. VSTUP do e-learningu

1. VSTUP do e-learningu ! 1 1. VSTUP do e-learningu Při vstupu na stránky klikněte na tlačítko PRO STUDENTY zde kliknete a vyberete si - E-learning. Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy jazyků. Vpravo je modrý

Více

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Odbavovací jednotka je umístěna u předních dveří autobusu. Umožňuje tisk jízdenek a čtení OpenCard. K její obsluze slouží dotykový displej

Více

Manuál k internetovému obchodu IQIS. Manuál k internetovému obchodu IQIS

Manuál k internetovému obchodu IQIS. Manuál k internetovému obchodu IQIS Manuál k internetovému obchodu IQIS 1 Obsah 1.... 2 3. Uživatelé... 3 Úrovně oprávnění... 3 Vytvoření nového uživatele... 3 Editace existujícího uživatele... 3 Povolení uživatele... 3 Zakázání uživatele...

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

ORDERMAN Uživatelská příručka

ORDERMAN Uživatelská příručka ORDERMAN Uživatelská příručka Objednávky Platba Rychlost Spolehlivost Operativnost A l t o P r a h a s. r. o. O B S A H 1. Obecné seznámení 01 2. Markování 02 3. Manipulace s potvrzenou objednávkou 05

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Obsah. 2013 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/37

Obsah. 2013 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/37 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí stravovacího programu 5-6 3. Jídelní lístky 7-11 4. Účty strávníků 12-13 5. Jídla 14 15 6. Kategorie strávníků 16 7. Jídelní šablony 17 7.1

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/.

Ovládání Kalkulačky popisuje samostatná kapitola na https://www.rychlapokladna.cz/navody/. !!! Návod k instalaci, registraci, nastavení EET a tisku v aplikaci (verze 1.2.4.) EET START kalkulačka a) Úprava v zařízení krok 1-2 b) Instalace aplikace krok 3 c) Registrace krok 4-6 d) Přihlášení do

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více